Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Winschoten, Groningen, NederlandWikipedia links for
Winschoten, Groningen, Nederland
[Winschoten] [Groningen] [Nederland]
 
 


Notes:
Winschoten (Gronings: Winschoten of Winschoot) is een plaats en voormalige gemeente in de provincie Groningen in Nederland. Omdat het in 1825 min of meer symbolisch stadsrechten verkreeg, wordt het vaak een stad genoemd. Winschoten vervult een centrumfunctie binnen de gemeente Oldambt en had in 2012 in totaal 18.140 inwoners (Bron CBS).

Algemeen

De plaats heeft als bijnaam de Molenstad. De plaats wordt ook wel Sodom genoemd, de inwoners dientengevolge Sodommers, maar ook wel gekscherend Tellerlikkers. De bijnaam Sodom is afkomstig uit de Joodse gemeenschap die voor de Tweede Wereldoorlog in Winschoten woonde, men vond dat de overige bevolking er maar losse zeden met betrekking tot seksualiteit en gokken op nahield.

In het wapen van Winschoten staat de H.Vitus afgebeeld. In de Middeleeuwen ressorteerde Winschoten en omgeving onder de abdij van Corvey. In deze abdij worden de relieken van deze Siciliaanse heilige bewaard. In de vierde eeuw na Chr. werd hij vanwege zijn geloof vermoord. In Winschoten herinnert veel aan deze heilige, onder andere de St. Vitusstraat, de buurtschap 'Sint Vitusholt', de scoutinggroep St. Vitus, R.K. Basisschool St. Vitus, Kegel Vereniging HKC St. Vitus en de R.K.Parochiekerk van de H.Vitus.

Geschiedenis

Naam

De oorsprong van de naam Winschoten is omstreden. Volgens de kroniek van Mariëngaarde werd het klooster van Heiligerlee in 1231 gesticht in het dorp Asterle, dat gelegen was tussen Westerlee en Winsewida. Met Winsewida wordt kennelijk Winschoten bedoeld, waardoor deze plaats samen met Onstwedde, Vlagtwedde, Ulsda en Bunde tot de oudste plaatsen in de omgeving kan worden gerekend. Al deze plaatsen hebben namelijk de uitgang -widu ('bos, hout') in hun naam. Dit in tegenstelling tot de jongere veenontginningsdorpen met de uitgang -wolde. Het voorvoegsel Win(s)e- is vermoedelijk ontleend aan een persoonsnaam. Wobbe de Vries veronderstelt echter dat het hier om het Kloosterholt gaat. De naam Windtschote(n) wordt voor het eerst gebruikt in 1391, in latere teksten staat Wynschote(n), Wynschotten, Wynschoeten of Winschote(n). De Vries denkt daarbij aan een persoonsnaam met het achtervoegsel -kote. De naam *Windeskote zou dan 'de kleine hoeve of het kot van Windo' betekenenn. Gildemachter wijst echter op het achtervoegsel -schote, Oudfries -skat, dat 'zandopduiking, hoger liggend land' betekent.. Mogelijk betreft het de Oudfriese persoonsnaam Wine met het meervoudssuffix -ingi, waaruit via de tussenvorm Winen(d)se- de namen Winsewida en Win(dt)schoten zijn ontstaan. Deze persoonsnaam komt ook voor in de plaatsnamen Wymeer, Wynham (bij Ditzumerverlaat) en Wynedaham (verdronken in de Dollard). Winsewida of Winschoten betekent dan: 'het bos' of 'de zandopduiking van de mannen van Wine'.

Middeleeuwen

De oorsprong van Winschoten ligt misschien op het hoogste punt van De Garst, een oude kleileemrug. Op grond van het onregelmatige verkavelingspatroon kan worden vermoed dat hier al vóór de 11e of 12e eeuw een nederzetting is ontstaan. De bakstenen Sint-Vituskerk aan het Marktplein dateert uit het laatst van de 13e eeuw, maar had mogelijk al een oudere voorganger. Volgens een document uit 1474 berustte de voogdij over de kerk van Winschoten bij de abt van de abdij van Corvey aan de Weser, waar de relieken van Sint Vitus werden bewaard. Aangezien dit klooster eerder betrokken was bij de kerstening van Westerwolde en het Emsland, mag worden aangenomen dat Winschoten oorspronkelijk nauwe banden had met Westerwolde en dat de eerstste bewoners wellicht uit dit gebied kwamen. De dorpskern was niet ver verwijderd van het riviertje de Rensel, dat bij Westerlee in het hoogveen ontsprong en in de omgeving van Winschoterzijl in de Pekel A uitmondde. Het gebied rond de kerk stond in de 16e eeuw bekend als het Ronde Loegh. De Langestraat of Wittevrouwenstraat verbond de dorpskern met het klooster van Heiligerlee. Een omgracht perceel aan de Vissersdijk, eigendom van de kerk, markeerde misschien de plek van een middeleeuws steenhuis waar de voogd van Winschoten resideerde.

In de 11e of 12e eeuw ontstonden tevens twee randveenontginningsdorpen, die in een boog om de dorpskern heen lagen: Bovenburen en Sint-Vitusholt of Zuiderveen. Sint-Vitusholt had aanvankelijk een eigen kerk, die in 1543 werd afgebroken. Bovenburen en Winschoteroosteinde vielen onder de parochie van het Marktplein. Vanuit het Zuiderveen werd ook de ontginning van het hoogveen bij Oude Pekela ter hand genomen; al in 1514 kocht de stad Emden turf in het Oldambt.

Winschoten behoorde tot het middeleeuwse landschap Reiderland, maar viel samen met Westerlee, Heiligerlee, Beerta, Ulsda, Blijham en Bellingwolde onder het bisdom Osnabrück, waartoe ook Westerwolde werd gerekend. Dit in tegenstelling tot de rest van Reiderland, dat onder het bisdom Münster viel. Winschoten was tevens de hoofdplaats van een afzonderlijk rechtsdistrict in het Reiderland, dat ook wel Ulsder Vijfdedeel werd genoemd. Vanwege de enorme afstanden liet de abt van abdij van CoCorvey de rechten die hij in Winschoten en Westerwolde bezat vanaf de 14e eeuw waarnemen door de hoofdelingenfamilie Addinga te Wedde, wier voorouders uit het Reiderland afkomstig waren. In 1474 wist deze familie te bewijzen dat zij de rechten op de voghedije to Wynschot als des Stifts Corvey olde erve al meer honderd jaar in handen hadden. De Addinga's maakten echter misbruik van hun positie en raakten in conflict met de lokale bevolking.

In de periode van partijstrijd tussen Schieringers en Vetkopers wist de stad Groningen in 1435 behalve het Oldambt ook een deel van het Reiderland rond Winschoten aan zich te binden. In 1475 werd Egge Addinga door zijn onderdanen gelyncht; drie jaar later verjoegen de Groningers zijn zoon Haye uit Westerwolde, Bellingwolde en Blijham. Bij Winschoterhogebrug verrees de Pekelborg, waarin een stadsbestuurder of kastelein met enkele soldaten zijn intrek nam. De Addinga's kozen eieren voor hun geld; ze verpandden hun Corvey'se leengoederen in 1486 aan de stad. Toen het gewest in handen kwam van hun verwante Edzard I van Oost-Friesland, zagen zij hun kans schoon. In 1506 namen ze hun bezittingen weer in ontvangst, maar vermoedelilijk niet voor lang. Het Oldambt, waartoe Winschoten voortaan werd gerekend, kwam in handen van Karel van Gelre, die in 1529 de Addinga's liet verjagen en Westerwolde overdroeg aan zijn stadhouder Berend van Hackfort. Karel V gaf op zijn beurt in 1536 Westerwolde in leen aan zijn stadhouder Georg Schenck van Toutenburg. Winschoten bleef - net als de rest van het Oldambt - onder het gezag van de stad Groningen, waarvoor de inwoners zich erkentelijk toonden door het stadsbestuur in oktober 1536 een wild zwijn te schenken. De Addinga's slaagden er niet meer in hun rechten op de kerk van Winschoten terug te krijgen.

Nieuwe tijd

Winschoten maakte na de slag bij Heiligerlee (1568) tot aan 1580 weinig bijzonderheden mee. In 1580 ging de stadhouder van Groningen, Rennenberg, over tot de Spaanse zijde en tot aan 1594 vonden herhaaldelijk schermutselingen plaats in en rondom Winschoten. In 1593 werd de plaats door graaf Willem Lodewijk van Nassau op de Spanjaarden veroverd, maar werd in hetzelfde jaar heroverd door Spaanse troepen onder graaf Frederik van den Berg. Bij die gelegenheid werd de kerk te Winschoten tegen de Spanjaarden verdedigd door een sergeant Johan Moda. In 1594 viel de gehele provincie in handen van Staatse troepen. In 1624 werd Winschoten nogmaals door Spaanse troepen veroverd en verbrand.

Winschoten werd in het rampjaar 1672 door de troepen van Bernhard van Galen, de bisschop van Münster, veroverd zonder tegenstand. Later in dat jaar werd een veldslag geleverd doordat Groningse troepen Winschoten heroverden. De Groningse troepepen onder kolonel Jorman wonnen de slag, veroverden de schans in Winschoterzijl en ook de Wedderborg. De Groningers waren nog niet van de Munsterse troepen af: in maart 1674 werden Winschoten en omringende plaatsen nogmaals geplunderd. Economisch stelde Winschoten in de zeventiende eeuw nog niet zoveel voor. Met het doortrekken van het Schuitendiep (Winschoterdiep) in 1653 werd Winschoten al enigszins ontsloten. De Rensel werd gekanaliseerd en er werden betere wegen aangelegd. Pas in de achttiende eeuw begon de bloei en welvaart wat toe te nemen, om een voorlopig hoogtepunt te bereiken in de negentiende eeuw, nadat de stad in 1825 stadsrechten werden verleend door koning Willem I. De stad groeide vanaf die tijd uit tot het centrum van Oost-Groningen.

Moderne tijd

Winschoten werd in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een echte handelsstad, mede door de aanwezigheid van vele Joden. Ook speelde de aanleg van een spoorweg naar Groningen in 1867 een grote rol. De geschiedenis van Winschoten kent een zeer zwarte bladzijde door het afvoeren van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, die nagenoeg alle werden vermoord in concentratiekampen. Winschoten werd in 1945 bevrijd door Canadese en Poolse troepen.

Op 12 mei 2004 is een start gemaakt met het project Blauwestad, dat de (inmiddels gefuseerde) gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland verbindt. Het nieuw aangelegde meer waaraan Blauwestad ligt wordt het Oldambtmeer genoemd. Aandachtstrekker voor Blauwe Stad is "De Rups", die dient als informatiepunt voor geïnteresseerden en die vanaf de autosnelweg A7 is te zien.

Adrillen

Al rond 1815 wordt in Winschoten jaarlijks de Allerheiligenmarkt georganiseerd. Deze Winschoter jaarmarkt, in de volksmond 'Adrillen' genoemd (het Groninger woord voor Allerheiligen), vindt elke eerste maandag van november plaats in het centrum van de stad. Op de tweede maandag van deze maand wordt de jaarmarkt, onder de naam 'Lutje Adrillen', nog eens in het klein over gedaan. De markt trekt jaarlijks tachtig- tot honderdduizend bezoekers en is daarmee de grootste van Nederland.

Adrillen werd van 1995 tot 2011 gepromoot door 'Popko', het vingerwijzende boertje met in zijn linkerhand een drietand, die de bezoekers vijftien jaar lang verwelkomde met de Groninger leus: "Hé..., Doe! Komst óók op Adrillen?!". Doordat de gemeente Oldambt in 2011 besloot een nieuw 'format' te kiezen voor de markt, werd er afscheid genomen van het Groninger boertje dat zich inmiddels ontpopt als het Groninger beeldmerk van de 21e eeuw.

Voormalige gemeente

De gemeente telde 18.298 inwoners (nov. 2009), bron: CBS) en besloeg een oppervlakte van 22,24 km² (waarvan 0,58 km² water).

De gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland gaan sinds 1 januari 2010 gezamenlijk door het leven als gemeente Oldambt. De bevolking van de drie gemeenten heeft in een referendum voor deze naam gekozen. Oud-Winschoter Jan Mulder maakte 20 september 2008 op het gemeentehuis in Winschoten de keuze bekend.

City/Town : Latitude: 53.14806756767867, Longitude: 7.03125


Birth

Matches 1 to 800 of 8471

1 2 3 4 5 ... 11» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Dietert Jansen  16 November 1813Winschoten, Groningen, Nederland I725990
2 Maria Lutgerdina  08 March 1885Winschoten, Groningen, Nederland I457700
3 A.B., NN  02 October 1943Winschoten, Groningen, Nederland I630209
4 Aaldriks, Engel  1733Winschoten, Groningen, Nederland I68883
5 Aaldriks, Hans  1731Winschoten, Groningen, Nederland I762821
6 Aaldriks, Jan  1728Winschoten, Groningen, Nederland I762820
7 Aaldriks, Sense  1555Winschoten, Groningen, Nederland I117001
8 Aapkes, Anna  30 December 1871Winschoten, Groningen, Nederland I420355
9 Aapkes, Feijo  07 January 1846Winschoten, Groningen, Nederland I503167
10 Aapkes, Feijo  08 June 1906Winschoten, Groningen, Nederland I541197
11 Aapkes, Harmannus  26 March 1822Winschoten, Groningen, Nederland I528976
12 Aapkes, Regina  25 August 1844Winschoten, Groningen, Nederland I107677
13 Aardema, Geessien  18 January 1912Winschoten, Groningen, Nederland I620811
14 Aardema, Reinder  18 July 1894Winschoten, Groningen, Nederland I620546
15 Ab, Albert  22 September 1889Winschoten, Groningen, Nederland I383574
16 Ab, Albertje  07 January 1874Winschoten, Groningen, Nederland I383788
17 Ab, Albertje  24 June 1891Winschoten, Groningen, Nederland I383576
18 Ab, Anje  24 September 1852Winschoten, Groningen, Nederland I111246
19 Ab, Eiso  30 August 1895Winschoten, Groningen, Nederland I383577
20 Ab, Evert  22 November 1885Winschoten, Groningen, Nederland I383573
21 Ab, Freerk  30 October 1866Winschoten, Groningen, Nederland I64621
22 Ab, Geert  04 August 1856Winschoten, Groningen, Nederland I111241
23 Ab, Geert  30 November 1868Winschoten, Groningen, Nederland I383786
24 Ab, Geert  23 March 1881Winschoten, Groningen, Nederland I383571
25 Ab, Grietje  06 October 1885Winschoten, Groningen, Nederland I383792
26 Ab, Hindrik  23 September 1871Winschoten, Groningen, Nederland I383787
27 Ab, Jan  15 November 1844Winschoten, Groningen, Nederland I111238
28 Ab, Jantje  04 April 1902Winschoten, Groningen, Nederland I617996
29 Ab, Klaassien  26 August 1879Winschoten, Groningen, Nederland I383790
30 Ab, Stoffer  23 August 1876Winschoten, Groningen, Nederland I383789
31 Ab, Willem  01 March 1842Winschoten, Groningen, Nederland I100103
32 Ab, Willem  24 September 1882Winschoten, Groningen, Nederland I383791
33 Ab, Willemtje  10 June 1884Winschoten, Groningen, Nederland I383572
34 Abbas, Alida Gerardina  02 January 1873Winschoten, Groningen, Nederland I327723
35 Abbas, Anna Jans  1796Winschoten, Groningen, Nederland I38978
36 Abbas, Annechien  02 September 1883Winschoten, Groningen, Nederland I371853
37 Abbas, Anno  26 September 1900Winschoten, Groningen, Nederland I330040
38 Abbas, Antje  12 June 1864Winschoten, Groningen, Nederland I320946
39 Abbas, Bene  28 July 1874Winschoten, Groningen, Nederland I328802
40 Abbas, Berend  13 May 1858Winschoten, Groningen, Nederland I545846
41 Abbas, Berendje  09 November 1897Winschoten, Groningen, Nederland I371857
42 Abbas, Eggo  24 March 1816Winschoten, Groningen, Nederland I285021
43 Abbas, Eggo  30 November 1855Winschoten, Groningen, Nederland I545845
44 Abbas, Eggo  19 April 1866Winschoten, Groningen, Nederland I320732
45 Abbas, Eggo  16 December 1873Winschoten, Groningen, Nederland I768042
46 Abbas, Elsien  10 November 1838Winschoten, Groningen, Nederland I634458
47 Abbas, Geessien  10 May 1880Winschoten, Groningen, Nederland I768045
48 Abbas, Gerat  20 March 1878Winschoten, Groningen, Nederland I768044
49 Abbas, Gerrit  03 June 1862Winschoten, Groningen, Nederland I545844
50 Abbas, Harm  27 May 1825Winschoten, Groningen, Nederland I362875
51 Abbas, Harm  19 July 1852Winschoten, Groningen, Nederland I383135
52 Abbas, Harm  04 August 1885Winschoten, Groningen, Nederland I371854
53 Abbas, Harm  04 April 1892Winschoten, Groningen, Nederland I344637
54 Abbas, Harm Jans  1788Winschoten, Groningen, Nederland I188442
55 Abbas, Helena  19 March 1871Winschoten, Groningen, Nederland I327719
56 Abbas, Henderika  08 February 1895Winschoten, Groningen, Nederland I371856
57 Abbas, Jacobus  13 August 1853Winschoten, Groningen, Nederland I100871
58 Abbas, Jan  21 April 1843Winschoten, Groningen, Nederland I176036
59 Abbas, Jan  13 January 1876Winschoten, Groningen, Nederland I768043
60 Abbas, Jan  29 August 1887Winschoten, Groningen, Nederland I371855
61 Abbas, Jan  25 December 1893Winschoten, Groningen, Nederland I330038
62 Abbas, Jan  01 May 1913Winschoten, Groningen, Nederland I738991
63 Abbas, Jantje  06 November 1889Winschoten, Groningen, Nederland I100870
64 Abbas, Kornelis  12 May 1881Winschoten, Groningen, Nederland I768046
65 Abbas, Kornelius  15 October 1899Winschoten, Groningen, Nederland I371858
66 Abbas, Lucas Johannes  11 July 1881Winschoten, Groningen, Nederland I344636
67 Abbas, Lukas  13 April 1885Winschoten, Groningen, Nederland I768047
68 Abbas, Lukkodina  06 September 1867Winschoten, Groningen, Nederland I320733
69 Abbas, NN  22 January 1893Winschoten, Groningen, Nederland I330039
70 Abbas, Roelf  31 July 1845Winschoten, Groningen, Nederland I738988
71 Abbas, Roelf  25 September 1888Winschoten, Groningen, Nederland I738985
72 Abbas, Roelf  05 April 1911Winschoten, Groningen, Nederland I738990
73 Abbas, Trijntje  27 September 1869Winschoten, Groningen, Nederland I329685
74 Abels, Aaltien  1714Winschoten, Groningen, Nederland I401250
75 Abels, Gartjen  About 1639Winschoten, Groningen, Nederland I188079
76 Abels, Geert  1704Winschoten, Groningen, Nederland I401248
77 Abels, Geertien  About 1706Winschoten, Groningen, Nederland I223245
78 Abels, Heika Francina  10 February 1882Winschoten, Groningen, Nederland I351852
79 van Achteren, Hinderkien  01 March 1922Winschoten, Groningen, Nederland I472770
80 van Achteren, Jan  01 January 1899Winschoten, Groningen, Nederland I384089
81 van Achteren, Jantje  05 December 1905Winschoten, Groningen, Nederland I547452
82 van Achteren, Wijtske  11 July 1897Winschoten, Groningen, Nederland I48
83 Achterhof, Augustinus  20 October 1897Winschoten, Groningen, Nederland I414851
84 Achterof, Anna  18 June 1892Winschoten, Groningen, Nederland I435876
85 Achterof, Augustinus  04 November 1880Winschoten, Groningen, Nederland I435870
86 Achterof, Grietje  18 July 1888Winschoten, Groningen, Nederland I435874
87 Achterof, Hiltje  22 April 1883Winschoten, Groningen, Nederland I435871
88 Achterof, Hindertje  13 March 1886Winschoten, Groningen, Nederland I435873
89 Achterof, Lutgerdina  11 December 1884Winschoten, Groningen, Nederland I435872
90 Achterof, Pieter  14 June 1856Winschoten, Groningen, Nederland I435865
91 Achterof, Pieter  11 June 1890Winschoten, Groningen, Nederland I435875
92 Achterof, Trientje  05 April 1896Winschoten, Groningen, Nederland I435877
93 Achtien, Klaas  09 February 1856Winschoten, Groningen, Nederland I462783
94 Achtien, Martha  29 June 1869Winschoten, Groningen, Nederland I598548
95 Achtien, NN  04 March 1862Winschoten, Groningen, Nederland I598546
96 Achtien, NN  05 November 1866Winschoten, Groningen, Nederland I598547
97 Achtien, Wilhelmina  11 November 1854Winschoten, Groningen, Nederland I598540
98 Adams, NN  24 July 1944Winschoten, Groningen, Nederland I475709
99 Adams, NN  19 January 1946Winschoten, Groningen, Nederland I475710
100 Adank, Adolf Heeres  15 November 1813Winschoten, Groningen, Nederland I598906
101 Adank, Andries  1804Winschoten, Groningen, Nederland I598902
102 Adank, Antje Bellinga  1785Winschoten, Groningen, Nederland I598869
103 Adank, Ettje Heres  04 January 1809Winschoten, Groningen, Nederland I598905
104 Adank, Martinus Zinning  13 August 1811Winschoten, Groningen, Nederland I598897
105 Adank, Matheus  10 December 1806Winschoten, Groningen, Nederland I598903
106 Adank, Matties  1764Winschoten, Groningen, Nederland I598811
107 Adank, Nicolaas  1782Winschoten, Groningen, Nederland I598868
108 Adank, Pieter Louwers Heersema  04 February 1780Winschoten, Groningen, Nederland I598808
109 Adank, Pieterdijna  1793Winschoten, Groningen, Nederland I598838
110 Adank, Rombarta  1790Winschoten, Groningen, Nederland I598837
111 Adank, Willemtje  1787Winschoten, Groningen, Nederland I462797
112 Addens, Aaltje  23 November 1831Winschoten, Groningen, Nederland I709396
113 Addens, Aaltje  05 February 1833Winschoten, Groningen, Nederland I709397
114 Addens, Anna  19 December 1838Winschoten, Groningen, Nederland I709400
115 Addens, Antje  18 February 1830Winschoten, Groningen, Nederland I709399
116 Addens, Bernardus  06 June 1845Winschoten, Groningen, Nederland I709402
117 Addens, Bernardus  10 February 1849Winschoten, Groningen, Nederland I709403
118 Addens, Claartje Heeres  1802Winschoten, Groningen, Nederland I173444
119 Addens, Derkina  26 November 1867Winschoten, Groningen, Nederland I709347
120 Addens, Derkina  07 March 1872Winschoten, Groningen, Nederland I709344
121 Addens, Eltjo  13 December 1860Winschoten, Groningen, Nederland I709339
122 Addens, Geertruida  26 November 1867Winschoten, Groningen, Nederland I709346
123 Addens, Heika  01 December 1862Winschoten, Groningen, Nederland I561539
124 Addens, Heika  03 March 1911Winschoten, Groningen, Nederland I709395
125 Addens, Hendrik  05 March 1834Winschoten, Groningen, Nederland I709398
126 Addens, Hendrik  20 June 1874Winschoten, Groningen, Nederland I709345
127 Addens, Hiinderika  1751Winschoten, Groningen, Nederland I731270
128 Addens, Hinderk  1744Winschoten, Groningen, Nederland I731263
129 Addens, Hindrik Haikos  1756Winschoten, Groningen, Nederland I77600
130 Addens, Johanna Eelkina Adolfina  30 January 1910Winschoten, Groningen, Nederland I709394
131 Addens, Koenraad  27 March 1870Winschoten, Groningen, Nederland I709343
132 Addens, Magriet  1742Winschoten, Groningen, Nederland I731259
133 Addens, Margriet  1745Winschoten, Groningen, Nederland I731264
134 Addens, Mecheltje  1759Winschoten, Groningen, Nederland I731274
135 Addens, Moeder  1741Winschoten, Groningen, Nederland I445766
136 Addens, Olgh  Date unknownWinschoten, Groningen, Nederland I503429
137 Addens, Tetje  1754Winschoten, Groningen, Nederland I731272
138 Addens, Wijbrand Amsingh  1747Winschoten, Groningen, Nederland I731265
139 Addens, Wijbrandina  1748Winschoten, Groningen, Nederland I731267
140 Addens, Wilhelmina Johanna  27 March 1870Winschoten, Groningen, Nederland I709340
141 Ahlers, Everwina Jantina  11 May 1884Winschoten, Groningen, Nederland I399488
142 Aijckes, Haijo  About 1614Winschoten, Groningen, Nederland I413987
143 Aijkens, Anna  15 October 1854Winschoten, Groningen, Nederland I362968
144 Aijkens, Jan  09 December 1851Winschoten, Groningen, Nederland I362967
145 Aijkens, Jan Jans  06 July 1812Winschoten, Groningen, Nederland I357407
146 Aijlckens, Wijarth  About 1511Winschoten, Groningen, Nederland I413994
147 Aikens, Alida  21 June 1856Winschoten, Groningen, Nederland I460558
148 Aikens, Margrita Johanna  06 May 1859Winschoten, Groningen, Nederland I651391
149 Aisens, Oomke  1653Winschoten, Groningen, Nederland I324140
150 Albers, Grietje  Estimated in 1724Winschoten, Groningen, Nederland I164095
151 Alberts, Berendina  10 February 1868Winschoten, Groningen, Nederland I502961
152 Alberts, Geert  1747Winschoten, Groningen, Nederland I330545
153 Alberts, Geesijn  1745Winschoten, Groningen, Nederland I330544
154 Alberts, Geesijn  1756Winschoten, Groningen, Nederland I330557
155 Alberts, Harm  1742Winschoten, Groningen, Nederland I330542
156 Alberts, Hinderkien  1763Winschoten, Groningen, Nederland I330551
157 Alberts, Hindrick  1706Winschoten, Groningen, Nederland I101262
158 Alberts, Hinrick  1702Winschoten, Groningen, Nederland I101261
159 Alberts, Jan  1754Winschoten, Groningen, Nederland I330552
160 Alberts, Janna Bouwina  31 October 1901Winschoten, Groningen, Nederland I590496
161 Alberts, Jantje  29 January 1853Winschoten, Groningen, Nederland I663573
162 Alberts, Reint  10 December 1907Winschoten, Groningen, Nederland I755650
163 Alberts, Trijntje  1683Winschoten, Groningen, Nederland I309992
164 Alberts, Wupcke  1700Winschoten, Groningen, Nederland I101260
165 Albronda, Teunis  19 October 1857Winschoten, Groningen, Nederland I387876
166 Alkema, Derk  29 June 1921Winschoten, Groningen, Nederland I548948
167 Altepost, Anna Geertruit  05 April 1819Winschoten, Groningen, Nederland I383774
168 Altepost, Anna Maria  21 September 1870Winschoten, Groningen, Nederland I391787
169 Altepost, Anna Maria Gerarda  28 November 1901Winschoten, Groningen, Nederland I399541
170 Altepost, Bernardus Lucas  17 April 1860Winschoten, Groningen, Nederland I399523
171 Altepost, Christaan Roskamp  14 September 1834Winschoten, Groningen, Nederland I391782
172 Altepost, Gezina Johanna  04 November 1867Winschoten, Groningen, Nederland I391786
173 Altepost, Gezina Margrietha  23 August 1862Winschoten, Groningen, Nederland I399528
174 Altepost, Harmannus Bernardus  05 February 1858Winschoten, Groningen, Nederland I399536
175 Altepost, Hermannus Bernardus  05 January 1860Winschoten, Groningen, Nederland I391783
176 Altepost, Hilbrandus Hermannus  09 April 1865Winschoten, Groningen, Nederland I391785
177 Altepost, Johanna Gezina  09 November 1862Winschoten, Groningen, Nederland I391784
178 Altepost, Johannes Gerardus  22 April 1864Winschoten, Groningen, Nederland I399537
179 Altepost, Johannes Gerardus Franciskus  31 October 1830Winschoten, Groningen, Nederland I117988
180 Altepost, Johannes Gerardus Franciskus  27 February 1899Winschoten, Groningen, Nederland I399540
181 Altepost, Johannes Josephus  14 February 1867Winschoten, Groningen, Nederland I117987
182 Altepost, Petrus Harmannus  18 September 1857Winschoten, Groningen, Nederland I262272
183 Altepost, Tecela Maria  29 March 1873Winschoten, Groningen, Nederland I391788
184 Altona, Berend Geerts  26 January 1782Winschoten, Groningen, Nederland I208398
185 Alvering, Harmannus Zacharias  21 April 1877Winschoten, Groningen, Nederland I598550
186 Alvering, Harmina Jantiena  15 August 1875Winschoten, Groningen, Nederland I598549
187 Angerman, Arend  28 October 1857Winschoten, Groningen, Nederland I741560
188 Angerman, NN  24 May 1935Winschoten, Groningen, Nederland I741575
189 Ankum, Hendrik  28 February 1864Winschoten, Groningen, Nederland I62708
190 Antonis, Elizabeth  1731Winschoten, Groningen, Nederland I714190
191 Antonis, Elsien  1735Winschoten, Groningen, Nederland I714192
192 Antonis, Elsjen  1736Winschoten, Groningen, Nederland I714193
193 Antonis, Harm  04 July 1723Winschoten, Groningen, Nederland I714186
194 Antonis, Hinderkien  1740Winschoten, Groningen, Nederland I714196
195 Antonis, Hindrick  1748Winschoten, Groningen, Nederland I714203
196 Antonis, Hindrik  1728Winschoten, Groningen, Nederland I714188
197 Antonis, Hindrikjen  1741Winschoten, Groningen, Nederland I714182
198 Antonis, Kasper  1729Winschoten, Groningen, Nederland I714189
199 Antonis, Marieke  1738Winschoten, Groningen, Nederland I714194
200 Antonis, Metje  1726Winschoten, Groningen, Nederland I714187
201 Antonis, Metje  09 May 1743Winschoten, Groningen, Nederland I714202
202 Antonis, Metje  1754Winschoten, Groningen, Nederland I714204
203 Antonis, Saartje  1733Winschoten, Groningen, Nederland I714191
204 Arends, Haika  02 October 1869Winschoten, Groningen, Nederland I445957
205 Arends, Jan  1736Winschoten, Groningen, Nederland I212237
206 Arents, Cornelis  1734Winschoten, Groningen, Nederland I211975
207 Arents, Engel  1726Winschoten, Groningen, Nederland I207718
208 Arents, Engel  1744Winschoten, Groningen, Nederland I207720
209 Arents, Harm  1732Winschoten, Groningen, Nederland I207719
210 Arents, Renger  1742Winschoten, Groningen, Nederland I211919
211 Arents, Tijmen  1802Winschoten, Groningen, Nederland I261233
212 van der Ark, Eppe Harmens  1702Winschoten, Groningen, Nederland I70332
213 van der Ark, Eppo Gerlofs Lewes  18 January 1812Winschoten, Groningen, Nederland I108161
214 van der Ark, Grietje  30 December 1840Winschoten, Groningen, Nederland I13440
215 van der Ark, Grietje Eppes  05 December 1839Winschoten, Groningen, Nederland I760245
216 van der Ark, Harmans Eppes  1740Winschoten, Groningen, Nederland I760305
217 van der Ark, Lutgerdijna  1742Winschoten, Groningen, Nederland I760306
218 van der Ark, Lutgertien Eppes  1738Winschoten, Groningen, Nederland I760304
219 Armbrust, Cornelia  21 February 1863Winschoten, Groningen, Nederland I433890
220 Armbrust, Cornelia  08 March 1864Winschoten, Groningen, Nederland I437230
221 Armbrust, Derk  17 February 1867Winschoten, Groningen, Nederland I437240
222 Armbrust, Elizabeth  13 March 1870Winschoten, Groningen, Nederland I437237
223 Armbrust, Frederika  18 October 1872Winschoten, Groningen, Nederland I437288
224 Armbrust, Friedrich Joseph  27 December 1898Winschoten, Groningen, Nederland I414348
225 Armbrust, Louis  24 March 1862Winschoten, Groningen, Nederland I437235
226 Armbrust, Roelof Frederik  17 May 1859Winschoten, Groningen, Nederland I437234
227 Armbrust, Sophia Charlotte  17 March 1857Winschoten, Groningen, Nederland I363613
228 Ates, Harm  30 June 1905Winschoten, Groningen, Nederland I464015
229 Ates, Siertje  Approximately 1931Winschoten, Groningen, Nederland I464018
230 Atzema, Annegien  09 April 1835Winschoten, Groningen, Nederland I277875
231 Atzema, Douwiena  25 October 1836Winschoten, Groningen, Nederland I277905
232 Atzema, Fransina Hinderika  30 April 1893Winschoten, Groningen, Nederland I276381
233 Atzema, Jan  30 April 1895Winschoten, Groningen, Nederland I276386
234 Auen, Jantje  22 July 1855Winschoten, Groningen, Nederland I7392
235 Aukes, Frauke Everwina  01 September 1891Winschoten, Groningen, Nederland I445962
236 Baalman, Ieke  10 February 1855Winschoten, Groningen, Nederland I548685
237 Baan, Klaaske Jans  1738Winschoten, Groningen, Nederland I474154
238 Baas, Aaltje  27 May 1870Winschoten, Groningen, Nederland I361293
239 Baas, Antiena Hendrika  04 January 1875Winschoten, Groningen, Nederland I361297
240 Baas, Antje  31 January 1834Winschoten, Groningen, Nederland I140160
241 Baas, Antje  29 August 1865Winschoten, Groningen, Nederland I361289
242 Baas, Antje  19 July 1900Winschoten, Groningen, Nederland I138822
243 Baas, Eltjo Reinder  04 February 1902Winschoten, Groningen, Nederland I413306
244 Baas, Geert  19 May 1895Winschoten, Groningen, Nederland I633846
245 Baas, Geertje  08 May 1904Winschoten, Groningen, Nederland I138841
246 Baas, Geessien  12 April 1861Winschoten, Groningen, Nederland I205847
247 Baas, Gerhardus Geerts  14 August 1813Winschoten, Groningen, Nederland I139450
248 Baas, Gerrit Johan  07 August 1911Winschoten, Groningen, Nederland I138851
249 Baas, Grietje  08 January 1867Winschoten, Groningen, Nederland I361290
250 Baas, Hendrik  30 September 1868Winschoten, Groningen, Nederland I361291
251 Baas, Hendrik  03 November 1873Winschoten, Groningen, Nederland I361296
252 Baas, Katrina  02 March 1905Winschoten, Groningen, Nederland I72926
253 Baas, NN  06 March 1872Winschoten, Groningen, Nederland I361295
254 Baas, NN  15 April 1926Winschoten, Groningen, Nederland I625723
255 Baas, Remko  03 September 1880Winschoten, Groningen, Nederland I361302
256 Baas, Tetje  15 February 1872Winschoten, Groningen, Nederland I140774
257 Baas, Wirtje  04 January 1860Winschoten, Groningen, Nederland I352050
258 Bakerman, Christof  04 November 1887Winschoten, Groningen, Nederland I4260
259 Bakerman, Fentje  1864Winschoten, Groningen, Nederland I225105
260 Bakker, Aaltje Jakobus  06 March 1788Winschoten, Groningen, Nederland I110500
261 Bakker, Berend  20 December 1905Winschoten, Groningen, Nederland I380187
262 Bakker, Catrijna  14 March 1795Winschoten, Groningen, Nederland I14703
263 Bakker, Charlotte  20 August 1981Winschoten, Groningen, Nederland I743653
264 Bakker, Douwe  17 May 1861Winschoten, Groningen, Nederland I464394
265 Bakker, Esdert  21 March 1871Winschoten, Groningen, Nederland I445899
266 Bakker, Evert  01 June 1863Winschoten, Groningen, Nederland I386019
267 Bakker, Fennechien  26 September 1865Winschoten, Groningen, Nederland I440150
268 Bakker, Fennechien Jantina  Approximately April 1907Winschoten, Groningen, Nederland I380188
269 Bakker, Frans  10 August 1913Winschoten, Groningen, Nederland I710599
270 Bakker, Freerk  21 May 1915Winschoten, Groningen, Nederland I445891
271 Bakker, Geessien Jans  1809Winschoten, Groningen, Nederland I10002
272 Bakker, Gerardus  14 February 1899Winschoten, Groningen, Nederland I630300
273 Bakker, Gezinus  08 August 1890Winschoten, Groningen, Nederland I479841
274 Bakker, Hilgiena Stofferdiena  04 February 1875Winschoten, Groningen, Nederland I404530
275 Bakker, Hinderika  07 September 1886Winschoten, Groningen, Nederland I712745
276 Bakker, Hindertje  28 October 1909Winschoten, Groningen, Nederland I445888
277 Bakker, Jan  28 September 1868Winschoten, Groningen, Nederland I379679
278 Bakker, Jan  09 January 1880Winschoten, Groningen, Nederland I445870
279 Bakker, Jan  21 February 1890Winschoten, Groningen, Nederland I241256
280 Bakker, Jan  05 July 1902Winschoten, Groningen, Nederland I491784
281 Bakker, Lena  February 1901Winschoten, Groningen, Nederland I169072
282 Bakker, Maria  22 August 1882Winschoten, Groningen, Nederland I445871
283 Bakker, Mensina  14 February 1874Winschoten, Groningen, Nederland I445901
284 Bakker, NN  07 April 1894Winschoten, Groningen, Nederland I241277
285 Bakker, NN  27 February 1922Winschoten, Groningen, Nederland I445890
286 Bakker, Pieter  05 January 1867Winschoten, Groningen, Nederland I446414
287 Bakker, Pieter Tieije  09 November 1878Winschoten, Groningen, Nederland I445869
288 Bakker, Riekeltje  06 February 1872Winschoten, Groningen, Nederland I445900
289 Bakker, Riko  09 May 1854Winschoten, Groningen, Nederland I13400
290 Bakker, Wiebo  19 May 1894Winschoten, Groningen, Nederland I479834
291 Bamberg, Fennechien  16 December 1887Winschoten, Groningen, Nederland I732438
292 Bamberg, Jan Hendrik  03 July 1893Winschoten, Groningen, Nederland I710801
293 Bamberg, Japiena Lubberdiena  11 December 1882Winschoten, Groningen, Nederland I732434
294 Bardewee, Fenna  24 May 1856Winschoten, Groningen, Nederland I599879
295 Bargeboer, Abraham  12 June 1847Winschoten, Groningen, Nederland I539236
296 Bargeboer, Abraham  01 January 1854Winschoten, Groningen, Nederland I538961
297 Bargeboer, Abraham  02 September 1854Winschoten, Groningen, Nederland I538919
298 Bargeboer, Abraham  09 August 1868Winschoten, Groningen, Nederland I538964
299 Bargeboer, Aron  26 November 1850Winschoten, Groningen, Nederland I538913
300 Bargeboer, Benjamin  20 December 1858Winschoten, Groningen, Nederland I539273
301 Bargeboer, Betje  03 May 1927Winschoten, Groningen, Nederland I780103
302 Bargeboer, Bettje  07 August 1828Winschoten, Groningen, Nederland I325028
303 Bargeboer, Bettje  10 January 1850Winschoten, Groningen, Nederland I539272
304 Bargeboer, Bettje  10 February 1860Winschoten, Groningen, Nederland I538915
305 Bargeboer, Bieme  18 December 1851Winschoten, Groningen, Nederland I538948
306 Bargeboer, David  18 December 1816Winschoten, Groningen, Nederland I538945
307 Bargeboer, David  29 January 1862Winschoten, Groningen, Nederland I538924
308 Bargeboer, Elsien  08 August 1870Winschoten, Groningen, Nederland I538965
309 Bargeboer, Emanuel  29 January 1858Winschoten, Groningen, Nederland I538923
310 Bargeboer, Fokje  22 February 1846Winschoten, Groningen, Nederland I89396
311 Bargeboer, Geertje  02 April 1832Winschoten, Groningen, Nederland I779277
312 Bargeboer, Hartog  10 October 1819Winschoten, Groningen, Nederland I36890
313 Bargeboer, Hartog  13 November 1858Winschoten, Groningen, Nederland I538932
314 Bargeboer, Hendeltje  09 September 1862Winschoten, Groningen, Nederland I538962
315 Bargeboer, Israel  25 August 1856Winschoten, Groningen, Nederland I538921
316 Bargeboer, Jantje  29 May 1858Winschoten, Groningen, Nederland I538949
317 Bargeboer, Jantje  17 March 1868Winschoten, Groningen, Nederland I538926
318 Bargeboer, Jantje  24 January 1895Winschoten, Groningen, Nederland I36968
319 Bargeboer, Joël  01 May 1901Winschoten, Groningen, Nederland I539268
320 Bargeboer, Kindelliena  17 June 1898Winschoten, Groningen, Nederland I539235
321 Bargeboer, Lazarus  10 May 1906Winschoten, Groningen, Nederland I539279
322 Bargeboer, Levie  25 April 1860Winschoten, Groningen, Nederland I538950
323 Bargeboer, Marianne  02 August 1865Winschoten, Groningen, Nederland I36889
324 Bargeboer, Marta  01 March 1834Winschoten, Groningen, Nederland I779278
325 Bargeboer, Martha  11 September 1865Winschoten, Groningen, Nederland I538963
326 Bargeboer, Mozes  29 January 1858Winschoten, Groningen, Nederland I538922
327 Bargeboer, Mozes  31 May 1896Winschoten, Groningen, Nederland I539267
328 Bargeboer, Mozes Abraham  20 April 1823Winschoten, Groningen, Nederland I53113
329 Bargeboer, Nochom  01 September 1864Winschoten, Groningen, Nederland I538942
330 Bargeboer, Salomon  02 July 1814Winschoten, Groningen, Nederland I36882
331 Bargeboer, Sara  03 November 1890Winschoten, Groningen, Nederland I778000
332 Bargeboer, Sara  11 January 1899Winschoten, Groningen, Nederland I538929
333 Bargeboer, Schoontje  03 May 1825Winschoten, Groningen, Nederland I52883
334 Bargeboer, Simon  05 July 1857Winschoten, Groningen, Nederland I36969
335 Bargeboer, Simon  18 September 1863Winschoten, Groningen, Nederland I538925
336 Bargeboer, Wilhelmiena  25 September 1852Winschoten, Groningen, Nederland I538914
337 Bargeboer, Wilhelmina  19 September 1848Winschoten, Groningen, Nederland I53112
338 Bargeboer, Zwaantje  31 March 1850Winschoten, Groningen, Nederland I538947
339 Barghuis, Jacob Reindert  28 September 1806Winschoten, Groningen, Nederland I106434
340 Barghuis, Jacob Reinderts  17 August 1805Winschoten, Groningen, Nederland I382310
341 Barghuis, Naantje  21 January 1865Winschoten, Groningen, Nederland I314320
342 Barghuis, NN  21 August 1804Winschoten, Groningen, Nederland I743375
343 Barghuis, Wendelina Juliana  January 1799Winschoten, Groningen, Nederland I764832
344 Bartelds, Antke  1834Winschoten, Groningen, Nederland I702861
345 Bartelds, Cornelia Gezina  11 May 1878Winschoten, Groningen, Nederland I596252
346 Bartels, Jantje  1886Winschoten, Groningen, Nederland I56805
347 Bauckens, Wije  About 1588Winschoten, Groningen, Nederland I252943
348 Beekhuis, Frouke  1776Winschoten, Groningen, Nederland I18026
349 Beekhuis, Frouke  1783Winschoten, Groningen, Nederland I18028
350 Beekhuis, Meint  1774Winschoten, Groningen, Nederland I18025
351 Beekhuis, Wilhelmina  1778Winschoten, Groningen, Nederland I18027
352 Beekman, Johan Hendrik  1840Winschoten, Groningen, Nederland I459718
353 de Beer, Benjamin  1747Winschoten, Groningen, Nederland I186384
354 Beerta, Alexis Helenius  27 May 1899Winschoten, Groningen, Nederland I640471
355 Beerta, Alma Helena  08 January 1901Winschoten, Groningen, Nederland I640497
356 Beerta, Eike Jacoba Swaantine  04 December 1892Winschoten, Groningen, Nederland I615993
357 Beerta, Geert Henderik  14 June 1891Winschoten, Groningen, Nederland I640468
358 Beerta, Harmanna  17 July 1888Winschoten, Groningen, Nederland I488766
359 Beerta, Jacobus  21 July 1889Winschoten, Groningen, Nederland I640467
360 Beerta, Willem  06 March 1882Winschoten, Groningen, Nederland I723902
361 Beerta, Willem Nicolaas  21 August 1897Winschoten, Groningen, Nederland I640470
362 Beertema, Berendiena  13 September 1923Winschoten, Groningen, Nederland I621376
363 Beertema, Eltje  19 March 1918Winschoten, Groningen, Nederland I621377
364 Beertema, Frouwke  21 December 1919Winschoten, Groningen, Nederland I621380
365 Beertema, Hendrik  25 April 1908Winschoten, Groningen, Nederland I540832
366 Beertema, Willem  15 December 1924Winschoten, Groningen, Nederland I621381
367 Behr, Klara  18 January 1873Winschoten, Groningen, Nederland I48470
368 Beijes, Berend  29 November 1902Winschoten, Groningen, Nederland I442710
369 Beijes, Jacob  04 December 1898Winschoten, Groningen, Nederland I385848
370 Beijes, Jan  24 December 1899Winschoten, Groningen, Nederland I442707
371 Beijes, Michiel  14 April 1909Winschoten, Groningen, Nederland I442718
372 Beijes, Naantje  09 May 1905Winschoten, Groningen, Nederland I442713
373 Bekkering, Klaas Arend  September 1927Winschoten, Groningen, Nederland I126766
374 Bekkering, Trientje  19 January 1863Winschoten, Groningen, Nederland I644340
375 Benes, Albertje  Approximately 1768Winschoten, Groningen, Nederland I382224
376 Benima, Frederik  14 March 1876Winschoten, Groningen, Nederland I89200
377 Bennema, Auke Jans  1767Winschoten, Groningen, Nederland I257543
378 Bennema, Benne Jans  1770Winschoten, Groningen, Nederland I613631
379 Bennema, Berent Jans  1778Winschoten, Groningen, Nederland I137188
380 Bennema, Geert  03 May 1866Winschoten, Groningen, Nederland I615789
381 Bennema, Grietje Jans  1768Winschoten, Groningen, Nederland I477796
382 Bennema, Haijo Jans  1787Winschoten, Groningen, Nederland I613635
383 Bennema, Heije Jans  1783Winschoten, Groningen, Nederland I613634
384 Bennema, Imke Bennes  1799Winschoten, Groningen, Nederland I613641
385 Bennema, Jan Bennes  1735Winschoten, Groningen, Nederland I407517
386 Bennema, Jan Heijo  11 July 1876Winschoten, Groningen, Nederland I615793
387 Bennema, Klaas Jans  1780Winschoten, Groningen, Nederland I613633
388 Bennema, Lammechien  24 April 1863Winschoten, Groningen, Nederland I615785
389 Bennema, Martha Barends  10 December 1808Winschoten, Groningen, Nederland I137186
390 Bennema, Michiel  31 August 1868Winschoten, Groningen, Nederland I615788
391 Bennema, Mighiel  1773Winschoten, Groningen, Nederland I307208
392 Bennema, Pieternella Wilhelmina  10 April 1871Winschoten, Groningen, Nederland I615792
393 Bennema, Tieke Jans  1775Winschoten, Groningen, Nederland I613632
394 Bennes, Albert  1737Winschoten, Groningen, Nederland I613625
395 Bennes, Albert  1739Winschoten, Groningen, Nederland I613626
396 Bennes, Felke  1741Winschoten, Groningen, Nederland I613627
397 Bennes, Frouke  1763Winschoten, Groningen, Nederland I613629
398 Bennes, Hindrik  1726Winschoten, Groningen, Nederland I614921
399 Bennes, Jan  1723Winschoten, Groningen, Nederland I615265
400 Bennes, Jan  1735Winschoten, Groningen, Nederland I463374
401 Bennes, Janna  1761Winschoten, Groningen, Nederland I613628
402 Bennes, Teelcke  About 1645Winschoten, Groningen, Nederland I615670
403 Bennes, Teelke  1732Winschoten, Groningen, Nederland I613623
404 Bennes, Weije  1734Winschoten, Groningen, Nederland I613624
405 Berends, Anje  Date unknownWinschoten, Groningen, Nederland I788789
406 Berends, Anna  1685Winschoten, Groningen, Nederland I325594
407 Berends, Cornelisien  1690Winschoten, Groningen, Nederland I325596
408 Berends, Klaassien  1788Winschoten, Groningen, Nederland I374651
409 Berends, Trijntje  1688Winschoten, Groningen, Nederland I325595
410 Berents, Antje  1780Winschoten, Groningen, Nederland I431567
411 Berents, Geert  04 August 1716Winschoten, Groningen, Nederland I26557
412 Berents, Grietje  1763Winschoten, Groningen, Nederland I268035
413 Berents, Grietje  1766Winschoten, Groningen, Nederland I617434
414 Berents, Habbe  1705Winschoten, Groningen, Nederland I26546
415 Berents, Haije  1713Winschoten, Groningen, Nederland I27565
416 Berents, Harm  1700Winschoten, Groningen, Nederland I27561
417 Berents, Harm  1759Winschoten, Groningen, Nederland I268033
418 Berents, Harm  1768Winschoten, Groningen, Nederland I268038
419 Berents, Heijno  1702Winschoten, Groningen, Nederland I26568
420 Berents, Hindrik  1760Winschoten, Groningen, Nederland I268034
421 Berents, Nantje  1711Winschoten, Groningen, Nederland I26535
422 Berents, Pieter  1615Winschoten, Groningen, Nederland I225312
423 Berents, Swaentien  1707Winschoten, Groningen, Nederland I27562
424 Berents, Swaentien  1708Winschoten, Groningen, Nederland I27564
425 Berents, Trijntje  1722Winschoten, Groningen, Nederland I629920
426 Berents, Wilke  Date unknownWinschoten, Groningen, Nederland I311832
427 van de Berg, Antonius Wijnandus  21 December 1899Winschoten, Groningen, Nederland I431158
428 Berg, Geertje  08 August 1821Winschoten, Groningen, Nederland I376605
429 van de Berg, Gerardus Jozef  20 April 1902Winschoten, Groningen, Nederland I431160
430 van de Berg, Johanna Franciska Josephina  24 March 1901Winschoten, Groningen, Nederland I431159
431 van de Berg, Martinus VItus  06 January 1899Winschoten, Groningen, Nederland I431157
432 van de Berg, NN  03 February 1929Winschoten, Groningen, Nederland I431163
433 van de Berg, Theodorus Franciscus  22 October 1904Winschoten, Groningen, Nederland I431161
434 ten Berge, Geertruida Elizabeth  15 November 1840Winschoten, Groningen, Nederland I528081
435 van Bergen, Gepke  Approximately 1854Winschoten, Groningen, Nederland I49840
436 van Bergen, Harmannus  1810Winschoten, Groningen, Nederland I51343
437 van Bergen, Reintie  Approximately 1819Winschoten, Groningen, Nederland I49841
438 Bergman, Albertus  21 August 1838Winschoten, Groningen, Nederland I766603
439 Bergman, Albertus  31 July 1895Winschoten, Groningen, Nederland I766586
440 Bergman, Annechien  01 January 1914Winschoten, Groningen, Nederland I766594
441 Bergman, Antje  06 October 1892Winschoten, Groningen, Nederland I380239
442 Bergman, Edzerdina  07 January 1798Winschoten, Groningen, Nederland I209169
443 Bergman, Engel Jans Idzerda  10 November 1844Winschoten, Groningen, Nederland I26099
444 Bergman, Engeltje  30 September 1835Winschoten, Groningen, Nederland I521378
445 Bergman, Hendrijka Hesterdijna  09 November 1803Winschoten, Groningen, Nederland I731795
446 Bergman, Jan  31 March 1869Winschoten, Groningen, Nederland I766585
447 Bergman, Johan  20 August 1886Winschoten, Groningen, Nederland I341354
448 Bergman, Johanna Jacoba  1895Winschoten, Groningen, Nederland I201661
449 Bergman, Johannes  1800Winschoten, Groningen, Nederland I17926
450 Bergman, Klaas  14 March 1897Winschoten, Groningen, Nederland I766587
451 Bergman, Klaas  02 August 1898Winschoten, Groningen, Nederland I766588
452 Bergman, Lupke  30 October 1872Winschoten, Groningen, Nederland I531981
453 Bergman, Marchien  22 October 1901Winschoten, Groningen, Nederland I766589
454 Bergman, Nanne Jakobs  19 April 1850Winschoten, Groningen, Nederland I341889
455 Bergman, NN  19 June 1936Winschoten, Groningen, Nederland I766596
456 Bergman, Weija  27 June 1888Winschoten, Groningen, Nederland I26098
457 Bergman, Willem  10 January 1904Winschoten, Groningen, Nederland I766590
458 Bergsma, Jan Antonius  03 July 1898Winschoten, Groningen, Nederland I279015
459 Bertus, Aaltje  17 March 1907Winschoten, Groningen, Nederland I488063
460 Bertus, Andreas  03 April 1876Winschoten, Groningen, Nederland I231959
461 Bertus, Dirk  04 January 1886Winschoten, Groningen, Nederland I435816
462 Bertus, Dirk Chrisian  14 May 1904Winschoten, Groningen, Nederland I488058
463 Bertus, Dirk Christian  20 June 1898Winschoten, Groningen, Nederland I244741
464 Bertus, Engelina Helena  16 May 1879Winschoten, Groningen, Nederland I487884
465 Bertus, Fernardus Harmannus  03 September 1905Winschoten, Groningen, Nederland I488060
466 Bertus, Grietje  24 October 1900Winschoten, Groningen, Nederland I488057
467 Bertus, Harmanna  January 1928Winschoten, Groningen, Nederland I488068
468 Bertus, Harmanna Christina  06 February 1883Winschoten, Groningen, Nederland I487874
469 Bertus, Harmanna Jantina  05 March 1902Winschoten, Groningen, Nederland I488047
470 Bertus, Hiskelina  06 August 1881Winschoten, Groningen, Nederland I487880
471 Bertus, Jacob  1913Winschoten, Groningen, Nederland I488062
472 Bertus, Jan  21 October 1901Winschoten, Groningen, Nederland I488059
473 Bertus, Jan  Approximately 1926Winschoten, Groningen, Nederland I488069
474 Bertus, Jantina Harmanna  03 June 1900Winschoten, Groningen, Nederland I488046
475 Bertus, Jantina Harmanna  09 May 1903Winschoten, Groningen, Nederland I459125
476 Bertus, Maria Jantina  30 March 1922Winschoten, Groningen, Nederland I488070
477 Bertus, Marieka  20 January 1896Winschoten, Groningen, Nederland I488044
478 Bertus, Pieter  17 October 1908Winschoten, Groningen, Nederland I488061
479 Bertus, Titia  28 January 1878Winschoten, Groningen, Nederland I487873
480 Besseling, Derk Pieters  1778Winschoten, Groningen, Nederland I243785
481 Besseling, Maria  08 July 1832Winschoten, Groningen, Nederland I4398
482 Bessembinders, Berend  19 March 1952Winschoten, Groningen, Nederland I349091
483 Bessembinders, Willem  26 November 1958Winschoten, Groningen, Nederland I349092
484 Betke, Aaltje  08 March 1883Winschoten, Groningen, Nederland I367567
485 Betke, Christina Hinderika  28 January 1885Winschoten, Groningen, Nederland I367568
486 Betke, Christof Hendrik  29 April 1888Winschoten, Groningen, Nederland I367570
487 Betke, Egbert  29 March 1881Winschoten, Groningen, Nederland I367566
488 Betke, Frederika  18 August 1879Winschoten, Groningen, Nederland I367565
489 Betke, Frouwke  03 August 1877Winschoten, Groningen, Nederland I367564
490 Betke, Jantina Henderika  06 November 1889Winschoten, Groningen, Nederland I367571
491 Betke, Jantje  09 October 1875Winschoten, Groningen, Nederland I367563
492 Betke, Julius Wilhelm  14 September 1881Winschoten, Groningen, Nederland I367677
493 Betke, Lukkiena  21 November 1886Winschoten, Groningen, Nederland I367569
494 Betke, NN  26 May 1891Winschoten, Groningen, Nederland I367572
495 Betke, NN  07 November 1892Winschoten, Groningen, Nederland I367573
496 Betman, Carolina Klasina  30 May 1864Winschoten, Groningen, Nederland I47514
497 Betman, Catharina Antonia  13 March 1869Winschoten, Groningen, Nederland I455170
498 Betman, Hendrik Johannes  31 January 1879Winschoten, Groningen, Nederland I455174
499 Betman, Wilhelmina  10 February 1874Winschoten, Groningen, Nederland I455172
500 Betman, Wilkina Maria  02 March 1883Winschoten, Groningen, Nederland I455175
501 Betman, Willem Hendrik  02 September 1871Winschoten, Groningen, Nederland I455171
502 Beuker, Antonie Dirk  Approximately 1920Winschoten, Groningen, Nederland I664890
503 Biel, Jan  14 June 1895Winschoten, Groningen, Nederland I555173
504 Biel, Jan  06 November 1922Winschoten, Groningen, Nederland I555175
505 Bijhold, Jantke  30 July 1909Winschoten, Groningen, Nederland I454320
506 Bijl, Elizabeth  12 April 1897Winschoten, Groningen, Nederland I462131
507 Bijl, Elizabetha  04 July 1902Winschoten, Groningen, Nederland I462133
508 Bijl, Geessina  25 September 1895Winschoten, Groningen, Nederland I462129
509 Bijl, Harm  17 July 1899Winschoten, Groningen, Nederland I462132
510 Bijl, Harm  26 October 1900Winschoten, Groningen, Nederland I603119
511 Bijl, Jantje  1846Winschoten, Groningen, Nederland I47503
512 Bijl, Tammo  30 August 1865Winschoten, Groningen, Nederland I445207
513 Bijl, Tammo  15 February 1904Winschoten, Groningen, Nederland I462128
514 Bijleveld, Derk Jans  1750Winschoten, Groningen, Nederland I615777
515 Bijleveld, Harm Jans  1754Winschoten, Groningen, Nederland I615801
516 Bijleveld, Trijntje Jans  1755Winschoten, Groningen, Nederland I615802
517 Bijmolen, Cornelis  About 1848Winschoten, Groningen, Nederland I285176
518 Bijmolen, Frederik  31 August 1844Winschoten, Groningen, Nederland I377694
519 Bijmolen, Gerardina  04 September 1813Winschoten, Groningen, Nederland I326995
520 Bijmolen, Helena  24 September 1873Winschoten, Groningen, Nederland I476646
521 Bijmolen, Johanna  01 April 1872Winschoten, Groningen, Nederland I476645
522 Bijmolen, Knelske  Estimated in 1810Winschoten, Groningen, Nederland I41509
523 Blaauw, Arendje  16 September 1908Winschoten, Groningen, Nederland I707103
524 Blaauw, Derk  21 December 1908Winschoten, Groningen, Nederland I682474
525 Blaauw, Foktje  12 July 1900Winschoten, Groningen, Nederland I306066
526 Blaauw, Geert  24 June 1902Winschoten, Groningen, Nederland I682470
527 Blaauw, Grietje  29 December 1901Winschoten, Groningen, Nederland I707100
528 Blaauw, Grietje  18 October 1903Winschoten, Groningen, Nederland I682471
529 Blaauw, Jan Hendrik  02 October 1899Winschoten, Groningen, Nederland I682469
530 Blaauw, Jantje  21 September 1896Winschoten, Groningen, Nederland I726716
531 Blaauw, Johannes  10 July 1905Winschoten, Groningen, Nederland I528669
532 Blaauw, Kasper  28 July 1898Winschoten, Groningen, Nederland I618604
533 Blaauw, Kasper  30 January 1902Winschoten, Groningen, Nederland I306064
534 Blaauw, Kasper  10 February 1903Winschoten, Groningen, Nederland I620703
535 Blaauw, Kasper  23 August 1906Winschoten, Groningen, Nederland I707102
536 Blaauw, Koenraad  12 May 1901Winschoten, Groningen, Nederland I682465
537 Blaauw, Maria Johanna  19 January 1907Winschoten, Groningen, Nederland I682473
538 Blaauw, NN  22 January 1921Winschoten, Groningen, Nederland I620709
539 Blaauw, Tijs  18 November 1911Winschoten, Groningen, Nederland I682475
540 Blaauw, Trijntje  03 October 1898Winschoten, Groningen, Nederland I306065
541 Blaauw, Wolkiena Henderika Rensiena  07 October 1905Winschoten, Groningen, Nederland I620704
542 Blaauw, Wubbo  14 September 1910Winschoten, Groningen, Nederland I707104
543 Blaupot, Heike Kaspers  17 November 1802Winschoten, Groningen, Nederland I56324
544 Blauw, Grietje  08 August 1897Winschoten, Groningen, Nederland I305921
545 Bleeker, Hendrik  09 November 1907Winschoten, Groningen, Nederland I68608
546 Bleeker, Jan Jans  19 August 1812Winschoten, Groningen, Nederland I249212
547 Bleeker, Jantje Jans  09 January 1820Winschoten, Groningen, Nederland I68644
548 Bleeker, Wubbo Jans  18 December 1816Winschoten, Groningen, Nederland I68645
549 Bloch, Abraham  12 April 1850Winschoten, Groningen, Nederland I394309
550 Bloch, Berta  16 March 1878Winschoten, Groningen, Nederland I7031
551 Bloch, Betje  06 November 1884Winschoten, Groningen, Nederland I393832
552 Bloch, David  01 February 1872Winschoten, Groningen, Nederland I394312
553 Bloch, Frederica  26 February 1883Winschoten, Groningen, Nederland I393831
554 Bloch, Fronika  28 June 1876Winschoten, Groningen, Nederland I393828
555 Bloch, Gompel  11 June 1867Winschoten, Groningen, Nederland I394310
556 Bloch, Heiman Samuels  15 July 1845Winschoten, Groningen, Nederland I7005
557 Bloch, Henriëtte  31 October 1869Winschoten, Groningen, Nederland I394311
558 Bloch, Israël  04 May 1840Winschoten, Groningen, Nederland I7010
559 Bloch, Israel  05 August 1849Winschoten, Groningen, Nederland I393823
560 Bloch, Jacob  14 February 1886Winschoten, Groningen, Nederland I393833
561 Bloch, Maria  06 December 1855Winschoten, Groningen, Nederland I7023
562 Bloch, Martha  11 August 1842Winschoten, Groningen, Nederland I6930
563 Bloch, Martha  16 September 1879Winschoten, Groningen, Nederland I393829
564 Bloch, Matta  16 August 1811Winschoten, Groningen, Nederland I6992
565 Bloch, Moses Levie  02 June 1817Winschoten, Groningen, Nederland I7001
566 Bloch, Mourits  14 February 1886Winschoten, Groningen, Nederland I393834
567 Bloch, Petronella  28 June 1847Winschoten, Groningen, Nederland I7021
568 Bloch, Rachel  12 November 1848Winschoten, Groningen, Nederland I7014
569 Bloch, Samuel Israel  08 April 1881Winschoten, Groningen, Nederland I393830
570 Bloch, Sophie Dora  23 June 1918Winschoten, Groningen, Nederland I393841
571 Bloem, Haiko  19 October 1848Winschoten, Groningen, Nederland I698821
572 Bloem, Heike Jans  1809Winschoten, Groningen, Nederland I718995
573 Bloemendal, Antoannet  05 July 1883Winschoten, Groningen, Nederland I52342
574 Bloemendal, Asser  03 April 1897Winschoten, Groningen, Nederland I52387
575 Bloemendal, Bernard  13 June 1883Winschoten, Groningen, Nederland I52334
576 Bloemendal, Betje Mangels  18 June 1812Winschoten, Groningen, Nederland I75608
577 Bloemendal, Betsie  04 June 1880Winschoten, Groningen, Nederland I52333
578 Bloemendal, Bijle  11 March 1814Winschoten, Groningen, Nederland I784896
579 Bloemendal, Carolina  25 April 1868Winschoten, Groningen, Nederland I52320
580 Bloemendal, David  23 March 1886Winschoten, Groningen, Nederland I52372
581 Bloemendal, Elise  15 March 1890Winschoten, Groningen, Nederland I52385
582 Bloemendal, Elizabeth  11 June 1880Winschoten, Groningen, Nederland I52340
583 Bloemendal, Elsie  19 March 1885Winschoten, Groningen, Nederland I6986
584 Bloemendal, Elsien  07 January 1846Winschoten, Groningen, Nederland I52354
585 Bloemendal, Emanuel Leopold  05 October 1891Winschoten, Groningen, Nederland I52343
586 Bloemendal, Emma  09 July 1889Winschoten, Groningen, Nederland I52373
587 Bloemendal, Engelina  10 January 1817Winschoten, Groningen, Nederland I130712
588 Bloemendal, Eva  30 March 1820Winschoten, Groningen, Nederland I6966
589 Bloemendal, Eva  23 December 1847Winschoten, Groningen, Nederland I52355
590 Bloemendal, Flora  08 June 1878Winschoten, Groningen, Nederland I52325
591 Bloemendal, Francina  22 November 1871Winschoten, Groningen, Nederland I52322
592 Bloemendal, Francina  15 February 1876Winschoten, Groningen, Nederland I52332
593 Bloemendal, Francisca  29 November 1891Winschoten, Groningen, Nederland I52374
594 Bloemendal, Frederika  24 January 1864Winschoten, Groningen, Nederland I52359
595 Bloemendal, Friederike  20 October 1932Winschoten, Groningen, Nederland I52389
596 Bloemendal, Frouke  23 November 1860Winschoten, Groningen, Nederland I52384
597 Bloemendal, Haiman  Approximately 1826Winschoten, Groningen, Nederland I75524
598 Bloemendal, Haiman Isaak  20 September 1816Winschoten, Groningen, Nederland I6958
599 Bloemendal, Hartoch  12 January 1823Winschoten, Groningen, Nederland I6920
600 Bloemendal, Hartog  26 August 1897Winschoten, Groningen, Nederland I51436
601 Bloemendal, Hartog Henrij  06 August 1893Winschoten, Groningen, Nederland I52386
602 Bloemendal, Heiman  26 April 1906Winschoten, Groningen, Nederland I393879
603 Bloemendal, Henri  13 January 1879Winschoten, Groningen, Nederland I52339
604 Bloemendal, Herman  23 April 1886Winschoten, Groningen, Nederland I52367
605 Bloemendal, Hermina  15 September 1875Winschoten, Groningen, Nederland I52338
606 Bloemendal, Isaak  20 October 1854Winschoten, Groningen, Nederland I6982
607 Bloemendal, Izaak Marcus  30 May 1838Winschoten, Groningen, Nederland I6970
608 Bloemendal, Izak Markus  About 1782Winschoten, Groningen, Nederland I6919
609 Bloemendal, Izechiël  02 April 1840Winschoten, Groningen, Nederland I6974
610 Bloemendal, Jette  26 February 1860Winschoten, Groningen, Nederland I52358
611 Bloemendal, Johan  03 February 1882Winschoten, Groningen, Nederland I52327
612 Bloemendal, Johan Erich  19 May 1910Winschoten, Groningen, Nederland I52330
613 Bloemendal, Jozef  10 January 1817Winschoten, Groningen, Nederland I794889
614 Bloemendal, Leevi Izaks  1809Winschoten, Groningen, Nederland I6951
615 Bloemendal, Levi  22 April 1842Winschoten, Groningen, Nederland I52319
616 Bloemendal, Levie  30 July 1822Winschoten, Groningen, Nederland I75614
617 Bloemendal, Mangels  14 March 1812Winschoten, Groningen, Nederland I784895
618 Bloemendal, Mangels  30 October 1851Winschoten, Groningen, Nederland I7040
619 Bloemendal, Mangels Markus  Approximately 1784Winschoten, Groningen, Nederland I75551
620 Bloemendal, Mannas  16 March 1870Winschoten, Groningen, Nederland I52321
621 Bloemendal, Marcus Izak  22 August 1873Winschoten, Groningen, Nederland I52323
622 Bloemendal, Markus  1810Winschoten, Groningen, Nederland I75609
623 Bloemendal, Mathilda  02 November 1893Winschoten, Groningen, Nederland I52375
624 Bloemendal, Michiel  15 November 1883Winschoten, Groningen, Nederland I52328
625 Bloemendal, Mientje  24 June 1816Winschoten, Groningen, Nederland I75613
626 Bloemendal, Mientje  30 March 1820Winschoten, Groningen, Nederland I6962
627 Bloemendal, Mietje  16 May 1873Winschoten, Groningen, Nederland I52331
628 Bloemendal, Moses  05 December 1856Winschoten, Groningen, Nederland I52357
629 Bloemendal, Philippus  31 May 1825Winschoten, Groningen, Nederland I784897
630 Bloemendal, Philippus  18 July 1875Winschoten, Groningen, Nederland I52324
631 Bloemendal, Rachel  28 September 1857Winschoten, Groningen, Nederland I394359
632 Bloemendal, Roosjen  14 February 1900Winschoten, Groningen, Nederland I48489
633 Bloemendal, Roossie  21 December 1853Winschoten, Groningen, Nederland I52356
634 Bloemendal, Rozali  28 February 1882Winschoten, Groningen, Nederland I52341
635 Bloemendal, Rozetta  27 October 1866Winschoten, Groningen, Nederland I52360
636 Bloemendal, Salomon  22 August 1863Winschoten, Groningen, Nederland I6939
637 Bloemendal, Sara  02 June 1818Winschoten, Groningen, Nederland I75607
638 Bloemendal, Sara  03 July 1894Winschoten, Groningen, Nederland I52390
639 Bloemendal, Siegfried  22 February 1880Winschoten, Groningen, Nederland I52326
640 Bloemendal, Theodoor  10 March 1897Winschoten, Groningen, Nederland I52391
641 Bloksma, Mensiena Pieternella  18 May 1899Winschoten, Groningen, Nederland I446587
642 Bloksma, Pieter  22 March 1903Winschoten, Groningen, Nederland I446590
643 Bloksma, Rinske Hesselina  06 May 1904Winschoten, Groningen, Nederland I446591
644 Bloksma, Roelof Harm  Approximately 1915Winschoten, Groningen, Nederland I543555
645 Blokzijl, Eta  1831Winschoten, Groningen, Nederland I229612
646 Blokzijl, Trijntje  19 January 1906Winschoten, Groningen, Nederland I620741
647 Blom, Agatha Elisabeth  27 August 1896Winschoten, Groningen, Nederland I595657
648 Blom, Hendrik  Approximately 1851Winschoten, Groningen, Nederland I68746
649 Blom, Jacob  23 May 1903Winschoten, Groningen, Nederland I460328
650 Blom, Janna  29 September 1898Winschoten, Groningen, Nederland I638776
651 Bloupot, Hailke Kaspers  06 July 1807Winschoten, Groningen, Nederland I340682
652 Bodde, Albert  28 May 1909Winschoten, Groningen, Nederland I517524
653 Bodde, Annechien  04 May 1908Winschoten, Groningen, Nederland I762618
654 Bodde, Catharina  02 February 1903Winschoten, Groningen, Nederland I552257
655 Bodde, Eppe  21 December 1913Winschoten, Groningen, Nederland I762619
656 Bodde, Geesien  11 April 1890Winschoten, Groningen, Nederland I490893
657 Bodde, Geessien  14 July 1894Winschoten, Groningen, Nederland I490894
658 Bodde, Gepke  03 May 1901Winschoten, Groningen, Nederland I552256
659 Bodde, Grietje  05 July 1904Winschoten, Groningen, Nederland I552258
660 Bodde, Grietje  22 March 1906Winschoten, Groningen, Nederland I552279
661 Bodde, Hendrik Kassien  1910Winschoten, Groningen, Nederland I762616
662 Bodde, Johanna Barbera  12 July 1899Winschoten, Groningen, Nederland I428924
663 Bodde, Johannes  21 August 1891Winschoten, Groningen, Nederland I366058
664 Bodde, Roelf  16 January 1888Winschoten, Groningen, Nederland I312555
665 Bodde, Roelf  13 December 1895Winschoten, Groningen, Nederland I552255
666 Bodde, Trijntje  23 April 1909Winschoten, Groningen, Nederland I446451
667 Bodde, Willem  13 December 1896Winschoten, Groningen, Nederland I427150
668 Bodde, Willemtje  23 September 1900Winschoten, Groningen, Nederland I552380
669 Boeken, Reindertje Lucas  1717Winschoten, Groningen, Nederland I54468
670 Boekhoff, Antjedina  17 January 1880Winschoten, Groningen, Nederland I263300
671 Boekhoff, Heinrich Diderich  23 October 1873Winschoten, Groningen, Nederland I601523
672 Boekhoff, Johann Petrus  13 March 1870Winschoten, Groningen, Nederland I279362
673 Boekhoff, Margrietha Petronella  18 December 1875Winschoten, Groningen, Nederland I263297
674 Boekhold, Anna Willemina  21 April 1903Winschoten, Groningen, Nederland I460320
675 Boekhold, Antje Siebentje  11 March 1907Winschoten, Groningen, Nederland I454808
676 Boekhold, Berend  23 March 1837Winschoten, Groningen, Nederland I108246
677 Boekhold, Henderikus  22 May 1904Winschoten, Groningen, Nederland I460321
678 Boekhold, Jan Georg  12 October 1839Winschoten, Groningen, Nederland I443490
679 Boekhold, Jan Georg  24 May 1876Winschoten, Groningen, Nederland I13437
680 Boekhold, Jurjen  26 January 1904Winschoten, Groningen, Nederland I454807
681 Boekhold, Pieter  18 November 1871Winschoten, Groningen, Nederland I13431
682 Boekhold, Reina Derkina  17 December 1906Winschoten, Groningen, Nederland I460327
683 Boekhold, Tettje  02 January 1843Winschoten, Groningen, Nederland I13435
684 Boekhold, Tiemen  09 January 1820Winschoten, Groningen, Nederland I443450
685 Boekhold, Tjakko  20 November 1831Winschoten, Groningen, Nederland I12662
686 Boekhold, Willemina Jantina  18 February 1908Winschoten, Groningen, Nederland I460322
687 Boekholt, Antie Jacobs  1724Winschoten, Groningen, Nederland I17971
688 Boekholt, Antje Jacobs  1670Winschoten, Groningen, Nederland I17978
689 Boekholt, Evert Ubbes  1754Winschoten, Groningen, Nederland I17961
690 Boekholt, Frouke Ubbes  1771Winschoten, Groningen, Nederland I17964
691 Boekholt, Gosen Ubbes  1757Winschoten, Groningen, Nederland I17962
692 Boekholt, Harmen Jacobs  1675Winschoten, Groningen, Nederland I17992
693 Boekholt, Harmina Meijnts  1737Winschoten, Groningen, Nederland I18014
694 Boekholt, Jakob Ubbes  15 September 1747Winschoten, Groningen, Nederland I11613
695 Boekholt, Jan Ubbes  1750Winschoten, Groningen, Nederland I17960
696 Boekholt, Margrieta Meijnts  1741Winschoten, Groningen, Nederland I18015
697 Boekholt, Meint Jacobs  1664Winschoten, Groningen, Nederland I17990
698 Boekholt, Meint Jacobs  1668Winschoten, Groningen, Nederland I17991
699 Boekholt, Meint Ubbes  1760Winschoten, Groningen, Nederland I11865
700 Boekholt, Sara Ubbes  1764Winschoten, Groningen, Nederland I17963
701 Boekholt, Stijntje Jacobs  1679Winschoten, Groningen, Nederland I17993
702 Boekholt, Ubbo Jacobus  1722Winschoten, Groningen, Nederland I11635
703 Boekhoudt, Bernardus  08 March 1863Winschoten, Groningen, Nederland I327210
704 Boekhoudt, Etina Martha  14 March 1865Winschoten, Groningen, Nederland I13147
705 Boekhoudt, Geert  04 March 1882Winschoten, Groningen, Nederland I442916
706 Boekhoudt, Geert  28 May 1884Winschoten, Groningen, Nederland I442917
707 Boekhoudt, Harm  04 April 1870Winschoten, Groningen, Nederland I442911
708 Boekhoudt, Harmanna  26 March 1868Winschoten, Groningen, Nederland I442909
709 Boekhoudt, Harmanna Geertruida  06 May 1869Winschoten, Groningen, Nederland I442910
710 Boekhoudt, Haukje Martha  09 September 1886Winschoten, Groningen, Nederland I267362
711 Boekhoudt, Johanna  11 September 1880Winschoten, Groningen, Nederland I13373
712 Boekhoudt, Johannes  07 June 1874Winschoten, Groningen, Nederland I442912
713 Boekhoudt, Margot Willemina  22 August 1868Winschoten, Groningen, Nederland I260127
714 Boekhoudt, Pieter  11 October 1878Winschoten, Groningen, Nederland I442915
715 Boekhoudt, Roelfina Harmanna  22 February 1876Winschoten, Groningen, Nederland I442913
716 Boekhoudt, Roelfina Harmanna  13 April 1877Winschoten, Groningen, Nederland I442914
717 Boekhoudt, Roelof Pieter  24 May 1872Winschoten, Groningen, Nederland I13324
718 Boekhoudt, Willem  09 February 1867Winschoten, Groningen, Nederland I260126
719 Boekhoudt, Willem Johannes Albertinus  20 July 1890Winschoten, Groningen, Nederland I268607
720 Boekhoudt, Willem Johannes Albertinus  19 February 1892Winschoten, Groningen, Nederland I268608
721 Boekhout, Margaretha Elisabeth  02 December 1854Winschoten, Groningen, Nederland I12803
722 Boekmeijer, Aeiko  03 October 1827Winschoten, Groningen, Nederland I425850
723 Boekmeijer, Gepke  22 December 1822Winschoten, Groningen, Nederland I363139
724 Boekmeijer, Hendrik  27 March 1825Winschoten, Groningen, Nederland I425849
725 Boekweg, Stijntje  1828Winschoten, Groningen, Nederland I211811
726 Boelens, Assa  About 1618Winschoten, Groningen, Nederland I414025
727 Boelens, Geeske  About 1697Winschoten, Groningen, Nederland I128556
728 Boelens, Hillebrant  About 1616Winschoten, Groningen, Nederland I414038
729 Boelens, Hindrik  1685Winschoten, Groningen, Nederland I310132
730 Boelens, Jan  1684Winschoten, Groningen, Nederland I310154
731 Boelens, Reent  About 1612Winschoten, Groningen, Nederland I414040
732 Boelens, Wije  About 1620Winschoten, Groningen, Nederland I414039
733 Boelman, Harm  23 October 1840Winschoten, Groningen, Nederland I140067
734 Boelman, Jakob Berend  10 February 1904Winschoten, Groningen, Nederland I500207
735 Boelsen, Albertje  29 May 1910Winschoten, Groningen, Nederland I507286
736 Boelsen, Gezina Tjabina  12 May 1912Winschoten, Groningen, Nederland I603993
737 Boelsen, Reemt Feiko  02 September 1879Winschoten, Groningen, Nederland I740206
738 Boer, Aaltje  16 February 1892Winschoten, Groningen, Nederland I754642
739 Boer, Aiko Reint  28 July 1882Winschoten, Groningen, Nederland I175962
740 Boer, Antje Harms  01 June 1802Winschoten, Groningen, Nederland I176034
741 de Boer, Berendina  27 July 1914Winschoten, Groningen, Nederland I723667
742 Boer, Daniel  28 November 1861Winschoten, Groningen, Nederland I544720
743 Boer, Derk  01 September 1884Winschoten, Groningen, Nederland I754635
744 de Boer, Ebel  24 June 1844Winschoten, Groningen, Nederland I784210
745 de Boer, Eeke Lammerdiene  08 September 1888Winschoten, Groningen, Nederland I385144
746 de Boer, Freerk Jan Altjo  30 July 1935Winschoten, Groningen, Nederland I308647
747 de Boer, Geesina Geertruida  02 April 1863Winschoten, Groningen, Nederland I484913
748 Boer, Geessien  27 December 1881Winschoten, Groningen, Nederland I754807
749 Boer, Geessien  10 August 1911Winschoten, Groningen, Nederland I712761
750 Boer, Geetruida  03 November 1851Winschoten, Groningen, Nederland I351810
751 Boer, Grietje  08 November 1874Winschoten, Groningen, Nederland I754045
752 Boer, Habbo  03 August 1857Winschoten, Groningen, Nederland I268545
753 de Boer, Harmanna Maria  05 January 1896Winschoten, Groningen, Nederland I381387
754 Boer, Harmke  27 May 1870Winschoten, Groningen, Nederland I544723
755 Boer, Harmke Harms  1799Winschoten, Groningen, Nederland I74141
756 Boer, Helmer  30 June 1884Winschoten, Groningen, Nederland I775267
757 Boer, Hendrik  26 August 1855Winschoten, Groningen, Nederland I712744
758 Boer, Hendrik  11 June 1906Winschoten, Groningen, Nederland I712758
759 Boer, Jakob  09 August 1850Winschoten, Groningen, Nederland I754645
760 Boer, Jakob  06 September 1879Winschoten, Groningen, Nederland I775266
761 Boer, Jakob  03 April 1887Winschoten, Groningen, Nederland I754637
762 de Boer, Jan  05 December 1914Winschoten, Groningen, Nederland I777898
763 Boer, Jantje  25 November 1881Winschoten, Groningen, Nederland I775268
764 de Boer, Jantje Tjakkes  1802Winschoten, Groningen, Nederland I527418
765 Boer, Jogchum  03 November 1851Winschoten, Groningen, Nederland I581732
766 Boer, Kaatje  August 1856Winschoten, Groningen, Nederland I755289
767 Boer, Kaatje  21 June 1865Winschoten, Groningen, Nederland I544721
768 Boer, Kaatje  19 September 1867Winschoten, Groningen, Nederland I544722
769 Boer, Kaatje  13 January 1878Winschoten, Groningen, Nederland I775265
770 Boer, Luitjen  03 July 1880Winschoten, Groningen, Nederland I712740
771 Boer, Maria  28 December 1890Winschoten, Groningen, Nederland I754641
772 Boer, Marinus  06 March 1888Winschoten, Groningen, Nederland I754639
773 Boer, Miena  09 December 1875Winschoten, Groningen, Nederland I751790
774 de Boer, Nikolaas  08 March 1844Winschoten, Groningen, Nederland I36527
775 Boer, Pieterdina  22 June 1910Winschoten, Groningen, Nederland I712760
776 Boer, Sanneke  18 September 1913Winschoten, Groningen, Nederland I712762
777 de Boer, Tjakke Harms  1773Winschoten, Groningen, Nederland I527410
778 Boer, Tonnis  05 December 1863Winschoten, Groningen, Nederland I54408
779 Boer, Trijntje  13 July 1908Winschoten, Groningen, Nederland I712759
780 Boer, Truida  22 January 1859Winschoten, Groningen, Nederland I544717
781 Boer, Weija  15 May 1904Winschoten, Groningen, Nederland I712756
782 Boer, Weija  01 April 1908Winschoten, Groningen, Nederland I754890
783 Boerema, Anna  04 September 1904Winschoten, Groningen, Nederland I436011
784 Boerema, Berend  22 July 1906Winschoten, Groningen, Nederland I436012
785 Boerema, Geert  28 June 1881Winschoten, Groningen, Nederland I436009
786 Boerema, Harmannus  29 May 1879Winschoten, Groningen, Nederland I430220
787 Boerema, Hilje  10 September 1883Winschoten, Groningen, Nederland I435859
788 Boerema, Hillechiena  26 June 1877Winschoten, Groningen, Nederland I430219
789 Boerema, Lambertus  09 January 1908Winschoten, Groningen, Nederland I436013
790 Boerema, Lammerdina  12 February 1825Winschoten, Groningen, Nederland I479413
791 Boerema, Lammerdina  05 March 1850Winschoten, Groningen, Nederland I253865
792 Boerema, Lammerdina  05 April 1887Winschoten, Groningen, Nederland I436010
793 Boerema, Lammert  17 January 1846Winschoten, Groningen, Nederland I430218
794 Boerema, Sietso  23 May 1854Winschoten, Groningen, Nederland I395544
795 Boerema, Treintje  17 July 1876Winschoten, Groningen, Nederland I708070
796 Boerema, Trijntje  14 January 1857Winschoten, Groningen, Nederland I621478
797 Boerema, Trijntje  29 June 1897Winschoten, Groningen, Nederland I590463
798 Boerma, Sieka Sara Remda  03 July 1904Winschoten, Groningen, Nederland I518705
799 Bohle, Hendrik  19 September 1896Winschoten, Groningen, Nederland I766593
800 Boijer, Arent Wilkes  1739Winschoten, Groningen, Nederland I108274

1 2 3 4 5 ... 11» Next»Baptised

Matches 1 to 800 of 1746

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Aaldriks, Engel  19 June 1733Winschoten, Groningen, Nederland I68883
2 Aaldriks, Hans  06 May 1731Winschoten, Groningen, Nederland I762821
3 Aaldriks, Jan  01 February 1728Winschoten, Groningen, Nederland I762820
4 Abbas, Anna Jans  30 March 1796Winschoten, Groningen, Nederland I38978
5 Abbas, Harm Jans  18 May 1788Winschoten, Groningen, Nederland I188442
6 Abels, Aaltien  07 January 1714Winschoten, Groningen, Nederland I401250
7 Abels, Geert  18 April 1704Winschoten, Groningen, Nederland I401248
8 Adank, Andries  01 April 1804Winschoten, Groningen, Nederland I598902
9 Adank, Antje Bellinga  25 February 1785Winschoten, Groningen, Nederland I598869
10 Adank, Ettje Heres  22 January 1809Winschoten, Groningen, Nederland I598905
11 Adank, Martinus Zinning  25 August 1811Winschoten, Groningen, Nederland I598897
12 Adank, Matheus  25 December 1806Winschoten, Groningen, Nederland I598903
13 Adank, Matties  02 September 1764Winschoten, Groningen, Nederland I598811
14 Adank, Nicolaas  05 May 1782Winschoten, Groningen, Nederland I598868
15 Adank, Pieterdijna  02 June 1793Winschoten, Groningen, Nederland I598838
16 Adank, Rombarta  13 June 1790Winschoten, Groningen, Nederland I598837
17 Adank, Willemtje  15 July 1787Winschoten, Groningen, Nederland I462797
18 Addens, Claartje Heeres  14 March 1802Winschoten, Groningen, Nederland I173444
19 Addens, Hiinderika  01 August 1751Winschoten, Groningen, Nederland I731270
20 Addens, Hinderk  09 August 1744Winschoten, Groningen, Nederland I731263
21 Addens, Hindrik Haikos  24 October 1756Winschoten, Groningen, Nederland I77600
22 Addens, Magriet  16 December 1742Winschoten, Groningen, Nederland I731259
23 Addens, Margriet  08 August 1745Winschoten, Groningen, Nederland I731264
24 Addens, Mecheltje  18 November 1759Winschoten, Groningen, Nederland I731274
25 Addens, Moeder  10 February 1741Winschoten, Groningen, Nederland I445766
26 Addens, Tetje  04 August 1754Winschoten, Groningen, Nederland I731272
27 Addens, Wijbrand Amsingh  03 March 1747Winschoten, Groningen, Nederland I731265
28 Addens, Wijbrandina  20 October 1748Winschoten, Groningen, Nederland I731267
29 Aisens, Oomke  27 March 1653Winschoten, Groningen, Nederland I324140
30 Albers, Grietje  15 April 1725Winschoten, Groningen, Nederland I164095
31 Alberts, Geert  26 April 1747Winschoten, Groningen, Nederland I330545
32 Alberts, Geesijn  07 March 1745Winschoten, Groningen, Nederland I330544
33 Alberts, Geesijn  26 March 1756Winschoten, Groningen, Nederland I330557
34 Alberts, Harm  16 November 1742Winschoten, Groningen, Nederland I330542
35 Alberts, Hensum  15 February 1704Winschoten, Groningen, Nederland I101137
36 Alberts, Hinderkien  23 January 1763Winschoten, Groningen, Nederland I330551
37 Alberts, Hindrick  22 January 1706Winschoten, Groningen, Nederland I101262
38 Alberts, Hinrick  17 September 1702Winschoten, Groningen, Nederland I101261
39 Alberts, Jan  16 June 1754Winschoten, Groningen, Nederland I330552
40 Alberts, Trijntje  11 March 1683Winschoten, Groningen, Nederland I309992
41 Alberts, Wupcke  26 May 1700Winschoten, Groningen, Nederland I101260
42 Altona, Berend Geerts  01 February 1782Winschoten, Groningen, Nederland I208398
43 Antonis, Elizabeth  02 November 1731Winschoten, Groningen, Nederland I714190
44 Antonis, Elsien  08 April 1735Winschoten, Groningen, Nederland I714192
45 Antonis, Elsjen  19 August 1736Winschoten, Groningen, Nederland I714193
46 Antonis, Hinderkien  12 June 1740Winschoten, Groningen, Nederland I714196
47 Antonis, Hindrick  18 August 1748Winschoten, Groningen, Nederland I714203
48 Antonis, Hindrik  23 May 1728Winschoten, Groningen, Nederland I714188
49 Antonis, Hindrikjen  13 August 1741Winschoten, Groningen, Nederland I714182
50 Antonis, Kasper  04 November 1729Winschoten, Groningen, Nederland I714189
51 Antonis, Marieke  21 March 1738Winschoten, Groningen, Nederland I714194
52 Antonis, Metje  20 December 1726Winschoten, Groningen, Nederland I714187
53 Antonis, Metje  13 December 1754Winschoten, Groningen, Nederland I714204
54 Antonis, Saartje  20 March 1733Winschoten, Groningen, Nederland I714191
55 Arends, Jan  16 November 1736Winschoten, Groningen, Nederland I212237
56 Arents, Cornelis  22 January 1734Winschoten, Groningen, Nederland I211975
57 Arents, Engel  01 September 1726Winschoten, Groningen, Nederland I207718
58 Arents, Engel  17 May 1744Winschoten, Groningen, Nederland I207720
59 Arents, Harm  11 January 1732Winschoten, Groningen, Nederland I207719
60 Arents, Renger  23 February 1742Winschoten, Groningen, Nederland I211919
61 Arents, Tijmen  30 May 1802Winschoten, Groningen, Nederland I261233
62 van der Ark, Eppe Harmens  08 January 1702Winschoten, Groningen, Nederland I70332
63 van der Ark, Harmans Eppes  31 January 1740Winschoten, Groningen, Nederland I760305
64 van der Ark, Lutgerdijna  18 November 1742Winschoten, Groningen, Nederland I760306
65 van der Ark, Lutgertien Eppes  15 June 1738Winschoten, Groningen, Nederland I760304
66 Baan, Klaaske Jans  13 April 1738Winschoten, Groningen, Nederland I474154
67 Bakker, Geessien Jans  23 April 1809Winschoten, Groningen, Nederland I10002
68 Barghuis, Jacob Reindert  12 October 1806Winschoten, Groningen, Nederland I106434
69 Barghuis, Jacob Reinderts  25 August 1805Winschoten, Groningen, Nederland I382310
70 Barghuis, Wendelina Juliana  04 February 1799Winschoten, Groningen, Nederland I764832
71 Beekhuis, Frouke  30 June 1776Winschoten, Groningen, Nederland I18026
72 Beekhuis, Frouke  11 May 1783Winschoten, Groningen, Nederland I18028
73 Beekhuis, Meint  24 July 1774Winschoten, Groningen, Nederland I18025
74 Beekhuis, Wilhelmina  26 April 1778Winschoten, Groningen, Nederland I18027
75 Beijshuisen, Rixte Christiaans  06 October 1715Winschoten, Groningen, Nederland I683576
76 Bennema, Auke Jans  04 January 1767Winschoten, Groningen, Nederland I257543
77 Bennema, Benne Jans  1770Winschoten, Groningen, Nederland I613631
78 Bennema, Berent Jans  16 January 1778Winschoten, Groningen, Nederland I137188
79 Bennema, Grietje Jans  06 May 1768Winschoten, Groningen, Nederland I477796
80 Bennema, Haijo Jans  16 March 1787Winschoten, Groningen, Nederland I613635
81 Bennema, Heije Jans  03 August 1783Winschoten, Groningen, Nederland I613634
82 Bennema, Imke Bennes  03 February 1799Winschoten, Groningen, Nederland I613641
83 Bennema, Jan Bennes  04 February 1735Winschoten, Groningen, Nederland I407517
84 Bennema, Klaas Jans  18 February 1780Winschoten, Groningen, Nederland I613633
85 Bennema, Martha Barends  25 December 1808Winschoten, Groningen, Nederland I137186
86 Bennema, Mighiel  18 April 1773Winschoten, Groningen, Nederland I307208
87 Bennema, Tieke Jans  10 December 1775Winschoten, Groningen, Nederland I613632
88 Bennes, Albert  29 September 1737Winschoten, Groningen, Nederland I613625
89 Bennes, Albert  01 November 1739Winschoten, Groningen, Nederland I613626
90 Bennes, Felke  10 November 1741Winschoten, Groningen, Nederland I613627
91 Bennes, Frouke  18 March 1763Winschoten, Groningen, Nederland I613629
92 Bennes, Hindrik  26 August 1726Winschoten, Groningen, Nederland I614921
93 Bennes, Jan  02 April 1723Winschoten, Groningen, Nederland I615265
94 Bennes, Jan  04 February 1735Winschoten, Groningen, Nederland I463374
95 Bennes, Janna  30 August 1761Winschoten, Groningen, Nederland I613628
96 Bennes, Teelke  31 August 1732Winschoten, Groningen, Nederland I613623
97 Bennes, Weije  15 January 1734Winschoten, Groningen, Nederland I613624
98 Berends, Anna  15 May 1685Winschoten, Groningen, Nederland I325594
99 Berends, Cornelisien  04 May 1690Winschoten, Groningen, Nederland I325596
100 Berends, Trijntje  27 May 1688Winschoten, Groningen, Nederland I325595
101 Berents, Antje  18 June 1780Winschoten, Groningen, Nederland I431567
102 Berents, Geert  09 August 1716Winschoten, Groningen, Nederland I26557
103 Berents, Grietje  16 January 1763Winschoten, Groningen, Nederland I268035
104 Berents, Grietje  03 October 1766Winschoten, Groningen, Nederland I617434
105 Berents, Habbe  25 January 1705Winschoten, Groningen, Nederland I26546
106 Berents, Haije  24 December 1713Winschoten, Groningen, Nederland I27565
107 Berents, Harm  20 October 1700Winschoten, Groningen, Nederland I27561
108 Berents, Harm  01 April 1759Winschoten, Groningen, Nederland I268033
109 Berents, Harm  06 March 1768Winschoten, Groningen, Nederland I268038
110 Berents, Heijno  11 September 1702Winschoten, Groningen, Nederland I26568
111 Berents, Hindrik  21 September 1760Winschoten, Groningen, Nederland I268034
112 Berents, Nantje  27 March 1711Winschoten, Groningen, Nederland I26535
113 Berents, Swaentien  08 April 1707Winschoten, Groningen, Nederland I27562
114 Berents, Swaentien  21 October 1708Winschoten, Groningen, Nederland I27564
115 Berents, Trijntje  12 July 1722Winschoten, Groningen, Nederland I629920
116 van Bergen, Harmannus  20 February 1810Winschoten, Groningen, Nederland I51343
117 Bergman, Hendrijka Hesterdijna  20 November 1803Winschoten, Groningen, Nederland I731795
118 Bergman, Johannes  02 August 1800Winschoten, Groningen, Nederland I17926
119 Besseling, Derk Pieters  20 September 1778Winschoten, Groningen, Nederland I243785
120 Bijleveld, Derk Jans  12 June 1750Winschoten, Groningen, Nederland I615777
121 Bijleveld, Harm Jans  01 January 1754Winschoten, Groningen, Nederland I615801
122 Bijleveld, Trijntje Jans  05 September 1755Winschoten, Groningen, Nederland I615802
123 Bloemendal, Leevi Izaks  11 August 1809Winschoten, Groningen, Nederland I6951
124 Bloemendal, Markus  14 September 1810Winschoten, Groningen, Nederland I75609
125 Boeken, Reindertje Lucas  21 August 1717Winschoten, Groningen, Nederland I54468
126 Boekholt, Antie Jacobs  18 July 1724Winschoten, Groningen, Nederland I17971
127 Boekholt, Antje Jacobs  02 December 1670Winschoten, Groningen, Nederland I17978
128 Boekholt, Evert Ubbes  21 April 1754Winschoten, Groningen, Nederland I17961
129 Boekholt, Frouke Ubbes  14 July 1771Winschoten, Groningen, Nederland I17964
130 Boekholt, Gosen Ubbes  16 September 1757Winschoten, Groningen, Nederland I17962
131 Boekholt, Harmen Jacobs  09 May 1675Winschoten, Groningen, Nederland I17992
132 Boekholt, Harmina Meijnts  30 June 1737Winschoten, Groningen, Nederland I18014
133 Boekholt, Jakob Ubbes  17 September 1747Winschoten, Groningen, Nederland I11613
134 Boekholt, Jan Ubbes  12 July 1750Winschoten, Groningen, Nederland I17960
135 Boekholt, Margrieta Meijnts  12 February 1741Winschoten, Groningen, Nederland I18015
136 Boekholt, Meint Jacobs  11 September 1664Winschoten, Groningen, Nederland I17990
137 Boekholt, Meint Jacobs  01 November 1668Winschoten, Groningen, Nederland I17991
138 Boekholt, Meint Ubbes  24 August 1760Winschoten, Groningen, Nederland I11865
139 Boekholt, Sara Ubbes  11 May 1764Winschoten, Groningen, Nederland I17963
140 Boekholt, Stijntje Jacobs  30 March 1679Winschoten, Groningen, Nederland I17993
141 Boekholt, Ubbo Jacobus  06 November 1722Winschoten, Groningen, Nederland I11635
142 Boelens, Hindrik  05 July 1685Winschoten, Groningen, Nederland I310132
143 Boelens, Jan  31 March 1684Winschoten, Groningen, Nederland I310154
144 Boer, Antje Harms  13 June 1802Winschoten, Groningen, Nederland I176034
145 Boer, Harmke Harms  15 September 1799Winschoten, Groningen, Nederland I74141
146 de Boer, Jantje Tjakkes  22 August 1802Winschoten, Groningen, Nederland I527418
147 de Boer, Tjakke Harms  12 September 1773Winschoten, Groningen, Nederland I527410
148 Boijer, Arent Wilkes  11 October 1739Winschoten, Groningen, Nederland I108274
149 Bol, Jurjen Eltjes  26 July 1789Winschoten, Groningen, Nederland I224421
150 Boldewijn, Hantien Mennes  12 June 1750Winschoten, Groningen, Nederland I243728
151 Bollewijn, Jan Mennes  07 March 1749Winschoten, Groningen, Nederland I764008
152 Bollewijn, Jantien Mennes  25 February 1757Winschoten, Groningen, Nederland I330536
153 Bolman, Helmer Derks  19 June 1803Winschoten, Groningen, Nederland I26106
154 Bolman, Pietje Derks  19 July 1795Winschoten, Groningen, Nederland I223197
155 Bolwijn, Nantje Mennes  16 November 1753Winschoten, Groningen, Nederland I34672
156 Bonzema, Stijntje Jans  05 April 1789Winschoten, Groningen, Nederland I57190
157 Borgers, Aleida  23 March 1805Winschoten, Groningen, Nederland I548721
158 Borgers, Anna Maria  11 November 1802Winschoten, Groningen, Nederland I548720
159 Borgers, Bernardus  27 December 1810Winschoten, Groningen, Nederland I548722
160 Borgers, Engelina  26 November 1807Winschoten, Groningen, Nederland I29746
161 Bos, Hindrik Berends  25 August 1800Winschoten, Groningen, Nederland I631547
162 Bos, Jan Siefkes  03 May 1786Winschoten, Groningen, Nederland I23839
163 Bosker, Albertje Alberts  05 July 1767Winschoten, Groningen, Nederland I48605
164 Bosker, Tjaatje  26 December 1788Winschoten, Groningen, Nederland I423897
165 Bour, Harm Hindrix  12 July 1705Winschoten, Groningen, Nederland I310506
166 Boven, Anje Geerts  11 March 1764Winschoten, Groningen, Nederland I63287
167 Boven, Willemtje Geerts  10 April 1767Winschoten, Groningen, Nederland I221793
168 Braamhof, Gerhardus  02 July 1786Winschoten, Groningen, Nederland I106185
169 Braamhof, Lucretia Gerhardus  18 April 1745Winschoten, Groningen, Nederland I333175
170 Braamhof, Roelfina Alberts Hulscher  28 November 1779Winschoten, Groningen, Nederland I322052
171 Brader, Katarina Jans  23 December 1770Winschoten, Groningen, Nederland I773693
172 Breurkens, Hermina Harms  01 April 1802Winschoten, Groningen, Nederland I595608
173 Breurkens, Johanna Harms  07 August 1807Winschoten, Groningen, Nederland I595618
174 Brongers, Aafjen  27 April 1725Winschoten, Groningen, Nederland I311438
175 Brongers, Anna Gesina  11 July 1728Winschoten, Groningen, Nederland I311439
176 Brongers, Frouke  28 February 1696Winschoten, Groningen, Nederland I573180
177 Brongers, Grietje Tonnis  07 June 1795Winschoten, Groningen, Nederland I239339
178 Brongers, Jan  27 May 1707Winschoten, Groningen, Nederland I102559
179 Brongers, Jans  04 January 1739Winschoten, Groningen, Nederland I27292
180 Brongers, Klaas Ubbens  25 September 1722Winschoten, Groningen, Nederland I311437
181 Brongers, Martjen  12 July 1716Winschoten, Groningen, Nederland I311442
182 Brongers, Meindert  19 March 1686Winschoten, Groningen, Nederland I311434
183 Brongers, Reindt  26 August 1714Winschoten, Groningen, Nederland I311441
184 Brongers, Reindt  12 May 1719Winschoten, Groningen, Nederland I311435
185 Brongers, Weije  31 January 1721Winschoten, Groningen, Nederland I311436
186 Brons, Sijpke Roelofs  06 November 1796Winschoten, Groningen, Nederland I380272
187 Bronsema, Jan Roelfs  24 July 1791Winschoten, Groningen, Nederland I203411
188 Brouwer, Detmer Hubbeling  09 November 1789Winschoten, Groningen, Nederland I214819
189 Brouwer, Frerik Berents  09 August 1716Winschoten, Groningen, Nederland I26481
190 Brugmans, Anna  10 March 1797Winschoten, Groningen, Nederland I443456
191 Brugmans, Doetje  07 September 1794Winschoten, Groningen, Nederland I365290
192 Brugmans, Hindrik  31 July 1808Winschoten, Groningen, Nederland I443455
193 Brugmans, Imke Petronella  25 December 1792Winschoten, Groningen, Nederland I443453
194 Brugmans, Jan Georg  25 March 1790Winschoten, Groningen, Nederland I443451
195 Brugmans, Jantien Catharina  07 September 1800Winschoten, Groningen, Nederland I11969
196 Brugmans, Reinskje Elizabet  03 December 1790Winschoten, Groningen, Nederland I443452
197 Bruins, Antje Berends  30 November 1788Winschoten, Groningen, Nederland I750134
198 Buiskool, Hindrik Fiebes  04 November 1810Winschoten, Groningen, Nederland I74355
199 Busscher, Affijn Hindriks  06 October 1769Winschoten, Groningen, Nederland I423898
200 Busscher, Albert  18 March 1779Winschoten, Groningen, Nederland I310088
201 Busscher, Catharina  19 April 1747Winschoten, Groningen, Nederland I310130
202 Busscher, Doedo Tjaards  31 March 1713Winschoten, Groningen, Nederland I310093
203 Busscher, Geerhard  21 March 1745Winschoten, Groningen, Nederland I310129
204 Busscher, Geert Jans  26 September 1751Winschoten, Groningen, Nederland I311772
205 Busscher, Geesjen  05 May 1730Winschoten, Groningen, Nederland I460450
206 Busscher, Hinderk  22 February 1733Winschoten, Groningen, Nederland I460434
207 Busscher, Hindrik  05 September 1756Winschoten, Groningen, Nederland I310131
208 Busscher, Hindrik Jans  25 February 1729Winschoten, Groningen, Nederland I460437
209 Busscher, Jan Hendriks  12 October 1764Winschoten, Groningen, Nederland I39413
210 Busscher, Lucretia  22 December 1715Winschoten, Groningen, Nederland I310094
211 Busscher, Marten Melles  30 September 1791Winschoten, Groningen, Nederland I12696
212 Busscher, Meijnard  05 September 1710Winschoten, Groningen, Nederland I310092
213 Busscher, Nomdo  23 December 1718Winschoten, Groningen, Nederland I310095
214 Busscher, Trijntje  10 May 1795Winschoten, Groningen, Nederland I39393
215 ter Buur, Grietje Hindriks  03 May 1789Winschoten, Groningen, Nederland I474155
216 Cadee, Engel  28 June 1807Winschoten, Groningen, Nederland I777142
217 Cadee, Engel  30 September 1810Winschoten, Groningen, Nederland I380252
218 Carsjens, Aafke  21 July 1720Winschoten, Groningen, Nederland I784324
219 Carsjens, Hindrik  31 January 1723Winschoten, Groningen, Nederland I784327
220 Christ, Elisabet  08 September 1793Winschoten, Groningen, Nederland I479395
221 Christ, Jantje  30 November 1800Winschoten, Groningen, Nederland I316286
222 Christ, Maria  31 January 1796Winschoten, Groningen, Nederland I479394
223 Christiaans, Berent  24 November 1706Winschoten, Groningen, Nederland I42963
224 Christiaans, Lamke  09 May 1710Winschoten, Groningen, Nederland I42997
225 Christiaans, Tonnis  09 May 1709Winschoten, Groningen, Nederland I42962
226 Claessen, Carsien  02 June 1707Winschoten, Groningen, Nederland I545281
227 Claessen, Froucke  13 March 1689Winschoten, Groningen, Nederland I545114
228 Claessen, Frouke  02 June 1713Winschoten, Groningen, Nederland I545354
229 Claessen, Geesjen  22 September 1667Winschoten, Groningen, Nederland I378169
230 Claessen, Jan  30 January 1698Winschoten, Groningen, Nederland I545183
231 Claessen, Roelof  21 February 1717Winschoten, Groningen, Nederland I545355
232 Cohen, Aaltje Meijers  March 1791Winschoten, Groningen, Nederland I6900
233 Cornelissen, Menno  30 June 1748Winschoten, Groningen, Nederland I255382
234 Cuiper, Trijntje Jaspers  20 December 1646Winschoten, Groningen, Nederland I326828
235 Deenekamp, Zwaantje Jans  15 May 1808Winschoten, Groningen, Nederland I571105
236 Degenhard, Eltje Abels  19 April 1711Winschoten, Groningen, Nederland I401249
237 Dercks, Lucke  02 January 1698Winschoten, Groningen, Nederland I704352
238 Dercks, Seijcke  19 September 1706Winschoten, Groningen, Nederland I731184
239 Derks, Geerdt  05 February 1734Winschoten, Groningen, Nederland I704929
240 Derks, Grietje  18 June 1676Winschoten, Groningen, Nederland I268194
241 Derks, Jan  28 April 1775Winschoten, Groningen, Nederland I695708
242 Derks, Rixte  20 March 1664Winschoten, Groningen, Nederland I324137
243 Derks, Roelf  16 July 1730Winschoten, Groningen, Nederland I704927
244 Derks, Sibentien  03 February 1732Winschoten, Groningen, Nederland I770710
245 Derks, Siebentien  03 February 1732Winschoten, Groningen, Nederland I704928
246 Derks, Wibbelt  18 March 1736Winschoten, Groningen, Nederland I704930
247 Dieters, Dietert Jans  01 February 1684Winschoten, Groningen, Nederland I617599
248 Dieters, Franssina Hindriks  13 April 1806Winschoten, Groningen, Nederland I617550
249 Dieters, Gijssel Jans  10 March 1805Winschoten, Groningen, Nederland I57516
250 Dieters, Grietje Hindriks  31 October 1802Winschoten, Groningen, Nederland I222493
251 Dieters, Harm Hindriks  11 December 1772Winschoten, Groningen, Nederland I617556
252 Dieters, Harmen Hindriks  09 December 1759Winschoten, Groningen, Nederland I617553
253 Dieters, Hindrik Hindriks  04 September 1763Winschoten, Groningen, Nederland I222494
254 Dieters, Hindrik Hindriks  12 August 1792Winschoten, Groningen, Nederland I479408
255 Dieters, Hindrik Hindriks  29 November 1795Winschoten, Groningen, Nederland I225954
256 Dieters, Hindrikje Klaasens  20 April 1742Winschoten, Groningen, Nederland I771091
257 Dieters, Hindriktje Jans  12 November 1809Winschoten, Groningen, Nederland I370561
258 Dieters, Jan Hindriks  19 July 1767Winschoten, Groningen, Nederland I617554
259 Dieters, Jan Hindriks  13 August 1769Winschoten, Groningen, Nederland I63290
260 Dieters, Jan Hindriks  07 September 1794Winschoten, Groningen, Nederland I479411
261 Dieters, Philippus Hindriks  15 September 1799Winschoten, Groningen, Nederland I617549
262 Dieters, Sijfke Jans  30 March 1800Winschoten, Groningen, Nederland I617555
263 Dietersen, Sijfke  07 February 1802Winschoten, Groningen, Nederland I517081
264 van Dijk, Aafijn Jacobs  26 April 1767Winschoten, Groningen, Nederland I731786
265 van Dijk, Eggo Jacobs  27 October 1771Winschoten, Groningen, Nederland I26806
266 van Dijk, Pieter Jacobs  19 May 1797Winschoten, Groningen, Nederland I167137
267 Dijkhof, Bouwina Arnoldus  01 April 1753Winschoten, Groningen, Nederland I404581
268 Dijkhoff, Anna Adolfs  27 December 1790Winschoten, Groningen, Nederland I112301
269 Dijkhorst, Engel Adolfs  21 March 1794Winschoten, Groningen, Nederland I725402
270 Dijkman, Jacob  04 August 1811Winschoten, Groningen, Nederland I253387
271 Dijkman, Margrieta  30 August 1801Winschoten, Groningen, Nederland I519569
272 Dijkman, Trijna Andries  23 January 1804Winschoten, Groningen, Nederland I56440
273 Dijksterhuis, Jan Harms  15 January 1809Winschoten, Groningen, Nederland I223034
274 Dijksterhuis, Wendeltje Etskes  05 April 1795Winschoten, Groningen, Nederland I176027
275 Dik, Jan Jans  30 May 1766Winschoten, Groningen, Nederland I52631
276 Djues, Albertus  10 December 1734Winschoten, Groningen, Nederland I261180
277 Djues, Jetzina  22 April 1736Winschoten, Groningen, Nederland I261186
278 Djues, Mattheus  12 September 1738Winschoten, Groningen, Nederland I261187
279 Doedes Doewes, Hindrik  05 March 1723Winschoten, Groningen, Nederland I508447
280 Douwes, Geert Does  16 November 1673Winschoten, Groningen, Nederland I269198
281 Douwes, Willemtjen  20 March 1692Winschoten, Groningen, Nederland I613260
282 Drenth, Engeltien Wilkes  04 December 1733Winschoten, Groningen, Nederland I124657
283 Drenth, Wilke Harms  04 April 1732Winschoten, Groningen, Nederland I56038
284 Dresselhuis, Harm Frans  27 May 1745Winschoten, Groningen, Nederland I514878
285 Dresselhuis, Harm Frans  29 December 1748Winschoten, Groningen, Nederland I514879
286 Dresselhuis, Harm Frans  12 October 1753Winschoten, Groningen, Nederland I514881
287 Dresselhuis, Magrieta  10 January 1751Winschoten, Groningen, Nederland I514880
288 Driessen, Berent  29 June 1806Winschoten, Groningen, Nederland I571126
289 Driessen, Kunnechien Freerks  18 September 1808Winschoten, Groningen, Nederland I571129
290 Driessen, Roelf Freerks  10 February 1811Winschoten, Groningen, Nederland I571130
291 Drijfhout, Sibolt Freerks  15 March 1744Winschoten, Groningen, Nederland I210838
292 Dubbelboer, Niessien Nanke  28 January 1803Winschoten, Groningen, Nederland I15775
293 Dussel, Mettje Fokkes  25 April 1773Winschoten, Groningen, Nederland I315519
294 Duurkens, Grietje Tonnis  21 March 1803Winschoten, Groningen, Nederland I395532
295 Edens, Jantje Harms  15 November 1754Winschoten, Groningen, Nederland I255450
296 Edens, Luktje  03 June 1810Winschoten, Groningen, Nederland I285022
297 Edzarts, Dedje  17 August 1655Winschoten, Groningen, Nederland I324120
298 Edzarts, Djurt  22 January 1665Winschoten, Groningen, Nederland I324145
299 Edzarts, Frouwe  24 January 1657Winschoten, Groningen, Nederland I324142
300 Edzarts, Nomne  05 June 1660Winschoten, Groningen, Nederland I324143
301 Edzarts, Remke  25 May 1662Winschoten, Groningen, Nederland I324144
302 Edzarts, Sijpke  17 August 1655Winschoten, Groningen, Nederland I324141
303 Edzes, Egbert  20 August 1752Winschoten, Groningen, Nederland I117360
304 Edzes, Fennegien  06 July 1748Winschoten, Groningen, Nederland I117358
305 Edzes, Geertje  10 December 1745Winschoten, Groningen, Nederland I117357
306 Edzes, Hendrik  07 May 1751Winschoten, Groningen, Nederland I117359
307 Edzes, Hillegien  01 February 1739Winschoten, Groningen, Nederland I117354
308 Edzes, Hillegien  25 August 1743Winschoten, Groningen, Nederland I117356
309 Edzes, Hindrikje  27 May 1759Winschoten, Groningen, Nederland I117361
310 Edzes, Luitje  26 June 1740Winschoten, Groningen, Nederland I117355
311 Eggens, Trijntje  01 April 1678Winschoten, Groningen, Nederland I504223
312 Eijsinge, Hillegonda Maria  18 February 1701Winschoten, Groningen, Nederland I311698
313 Eijsinge, Hindrick  14 January 1694Winschoten, Groningen, Nederland I311696
314 Eijsinge, Jacob  02 December 1696Winschoten, Groningen, Nederland I311697
315 Eltjes, Ebbichijn  20 June 1784Winschoten, Groningen, Nederland I427660
316 Eltjes, Hilke  31 December 1786Winschoten, Groningen, Nederland I427661
317 Eltjes, Jurjen  26 July 1789Winschoten, Groningen, Nederland I427662
318 Eltjes, Marieke  06 January 1782Winschoten, Groningen, Nederland I427659
319 Engelberts, Ettien  12 August 1703Winschoten, Groningen, Nederland I775852
320 Engelberts, Jans  12 June 1712Winschoten, Groningen, Nederland I775855
321 Engelberts, Jans  30 July 1713Winschoten, Groningen, Nederland I775856
322 Engelberts, Swaantje  13 October 1709Winschoten, Groningen, Nederland I775851
323 Engelberts, Swaentien  22 February 1705Winschoten, Groningen, Nederland I775853
324 Engels, Geesien Hindriks  07 April 1793Winschoten, Groningen, Nederland I472606
325 Engels, Geesje  14 July 1765Winschoten, Groningen, Nederland I225789
326 Engels, Hindrik  12 September 1762Winschoten, Groningen, Nederland I93691
327 Engels, Jan  26 April 1767Winschoten, Groningen, Nederland I762808
328 Engels, Jantje Hindriks  07 May 1797Winschoten, Groningen, Nederland I26139
329 Engels, Otte  24 May 1770Winschoten, Groningen, Nederland I762809
330 Engels, Reijntien  08 November 1705Winschoten, Groningen, Nederland I683575
331 Eppes, Catharina  23 April 1753Winschoten, Groningen, Nederland I487979
332 Eppes, Jantien  01 May 1701Winschoten, Groningen, Nederland I70294
333 Eppes, Morke  01 April 1757Winschoten, Groningen, Nederland I215737
334 Eppes, Murke  14 August 1681Winschoten, Groningen, Nederland I487104
335 Eppes, Murko  01 April 1757Winschoten, Groningen, Nederland I487978
336 Everts, Alke  02 January 1729Winschoten, Groningen, Nederland I29519
337 Everts, Beike  16 April 1713Winschoten, Groningen, Nederland I785964
338 Everts, Catharina  01 April 1731Winschoten, Groningen, Nederland I29518
339 Everts, Grietje  25 January 1726Winschoten, Groningen, Nederland I29520
340 Everts, Janna  11 April 1734Winschoten, Groningen, Nederland I29517
341 Filippus, Aaltje  19 January 1744Winschoten, Groningen, Nederland I503219
342 Filippus, Wiert  03 September 1734Winschoten, Groningen, Nederland I503450
343 Filips, Antie  20 March 1733Winschoten, Groningen, Nederland I503449
344 Filips, Grietje  01 February 1719Winschoten, Groningen, Nederland I617430
345 Filips, Pieter  05 August 1736Winschoten, Groningen, Nederland I503444
346 Filips, Sikke Galties  25 December 1726Winschoten, Groningen, Nederland I503447
347 Filips, Stijntie  23 September 1740Winschoten, Groningen, Nederland I503443
348 Flap, Beerta Eilderts  05 February 1792Winschoten, Groningen, Nederland I269543
349 Flap, Egbert Okkes  29 April 1725Winschoten, Groningen, Nederland I326306
350 Flap, Trijntje Okkes  18 January 1728Winschoten, Groningen, Nederland I323677
351 Flink, Beike Kornelius  25 March 1794Winschoten, Groningen, Nederland I176021
352 Folkers, Gepke Jans  23 January 1804Winschoten, Groningen, Nederland I458756
353 Folkerts, Evert  11 June 1786Winschoten, Groningen, Nederland I252152
354 Folkerts, Folkerdijna  17 August 1794Winschoten, Groningen, Nederland I228252
355 Folkerts, Geertruida  05 March 1784Winschoten, Groningen, Nederland I252153
356 Folkerts, Geessien  04 June 1790Winschoten, Groningen, Nederland I252140
357 Folkerts, Jantje  11 June 1786Winschoten, Groningen, Nederland I252151
358 Folkerts, Temke  01 June 1834Winschoten, Groningen, Nederland I375516
359 Frans, Aentie  08 April 1753Winschoten, Groningen, Nederland I617545
360 Frans, Antie  06 July 1760Winschoten, Groningen, Nederland I617548
361 Frans, Caatje  19 October 1736Winschoten, Groningen, Nederland I617535
362 Frans, Evert  26 September 1727Winschoten, Groningen, Nederland I617529
363 Frans, Evert  07 August 1746Winschoten, Groningen, Nederland I617541
364 Frans, Geuke  30 October 1739Winschoten, Groningen, Nederland I617537
365 Frans, Grietie  03 December 1723Winschoten, Groningen, Nederland I617528
366 Frans, Grietije  15 October 1747Winschoten, Groningen, Nederland I617542
367 Frans, Harm  13 March 1757Winschoten, Groningen, Nederland I617547
368 Frans, Hilje  15 January 1734Winschoten, Groningen, Nederland I617533
369 Frans, Hilje  03 April 1735Winschoten, Groningen, Nederland I617534
370 Frans, Hilje  13 November 1741Winschoten, Groningen, Nederland I617538
371 Frans, Hilje  25 November 1742Winschoten, Groningen, Nederland I617539
372 Frans, Hilje  10 May 1744Winschoten, Groningen, Nederland I617540
373 Frans, Hilke  01 February 1750Winschoten, Groningen, Nederland I617543
374 Frans, Hilke  17 February 1751Winschoten, Groningen, Nederland I617544
375 Frans, Hinderk Geukes  29 April 1781Winschoten, Groningen, Nederland I617620
376 Frans, Hindrick  31 March 1755Winschoten, Groningen, Nederland I617546
377 Frans, Hindrik  30 September 1729Winschoten, Groningen, Nederland I617530
378 Frans, Hindrik  16 March 1732Winschoten, Groningen, Nederland I617531
379 Frans, Jan  28 May 1719Winschoten, Groningen, Nederland I617526
380 Frans, Jan  02 November 1725Winschoten, Groningen, Nederland I617429
381 Frans, Trijntien  12 April 1722Winschoten, Groningen, Nederland I617527
382 Fransen, Berendje Frans  17 July 1796Winschoten, Groningen, Nederland I617700
383 Fransen, Evertje Geukes  25 February 1770Winschoten, Groningen, Nederland I617607
384 Fransen, Evertje Jans  08 January 1768Winschoten, Groningen, Nederland I617435
385 Fransen, Frans Hindriks  24 February 1797Winschoten, Groningen, Nederland I617604
386 Fransen, Frans Jans  21 May 1758Winschoten, Groningen, Nederland I617432
387 Fransen, Geertje Geukes  12 July 1778Winschoten, Groningen, Nederland I617619
388 Fransen, Geesje  13 March 1687Winschoten, Groningen, Nederland I85546
389 Fransen, Gezina Geukes  10 April 1774Winschoten, Groningen, Nederland I617617
390 Fransen, Grietje Frans  27 December 1790Winschoten, Groningen, Nederland I617697
391 Fransen, Grietje Frans  24 November 1793Winschoten, Groningen, Nederland I617699
392 Fransen, Grietje Jans  26 March 1752Winschoten, Groningen, Nederland I617431
393 Fransen, Hindrikje Hindriks  16 October 1785Winschoten, Groningen, Nederland I113075
394 Fransen, Jan Frans  15 January 1786Winschoten, Groningen, Nederland I617695
395 Fransen, Jan Frans  06 March 1789Winschoten, Groningen, Nederland I617696
396 Fransen, Jan Frans  29 July 1792Winschoten, Groningen, Nederland I617698
397 Fransen, Jan Jans  11 October 1761Winschoten, Groningen, Nederland I617433
398 Fransen, Philippus Frans  19 April 1799Winschoten, Groningen, Nederland I617701
399 Fransen, Renke Hindriks  06 September 1801Winschoten, Groningen, Nederland I617605
400 Franssen, Anna Philippus  05 August 1798Winschoten, Groningen, Nederland I51182
401 Franssen, Berend Filippus  27 November 1796Winschoten, Groningen, Nederland I617416
402 Franssen, Filippus Jans  11 January 1811Winschoten, Groningen, Nederland I617427
403 Franssen, Frans Filippus  10 March 1805Winschoten, Groningen, Nederland I617420
404 Franssen, Grietje Filippus  22 December 1793Winschoten, Groningen, Nederland I478224
405 Franssen, Hillechien Filippus  03 February 1809Winschoten, Groningen, Nederland I617426
406 Franssen, Jantje Filippus  10 January 1802Winschoten, Groningen, Nederland I18983
407 Franssen, Martje Jans  29 July 1764Winschoten, Groningen, Nederland I222495
408 Franssen, Philippus Jans  09 February 1755Winschoten, Groningen, Nederland I51181
409 Franssens, Ellechien Frans  01 January 1801Winschoten, Groningen, Nederland I617635
410 Franssens, Frans Geukes  12 April 1772Winschoten, Groningen, Nederland I474200
411 Franssens, Geessien Frans  13 October 1811Winschoten, Groningen, Nederland I617652
412 Franssens, Geuke Frans  24 April 1803Winschoten, Groningen, Nederland I617637
413 Franssens, Harm Frans  13 May 1798Winschoten, Groningen, Nederland I474199
414 Franssens, Hindrik Frans  05 April 1807Winschoten, Groningen, Nederland I617644
415 Franssens, Imke Frans  23 February 1806Winschoten, Groningen, Nederland I617643
416 Franssens, Imke Frans  26 June 1808Winschoten, Groningen, Nederland I617645
417 Freerks, Luppe  09 January 1729Winschoten, Groningen, Nederland I766051
418 Freriks, Elsien  18 August 1748Winschoten, Groningen, Nederland I786025
419 Freriks, Elsijn  03 July 1746Winschoten, Groningen, Nederland I786024
420 Freriks, Elsjen  12 April 1737Winschoten, Groningen, Nederland I786027
421 Freriks, Gijsel  19 July 1739Winschoten, Groningen, Nederland I785929
422 Freriks, Hilleke  27 July 1755Winschoten, Groningen, Nederland I786026
423 Freriks, Sijfke  02 September 1742Winschoten, Groningen, Nederland I786022
424 Fruitema, Anje Melcherts  25 November 1798Winschoten, Groningen, Nederland I731789
425 Fruitema, Antje Melcherts  24 June 1740Winschoten, Groningen, Nederland I731778
426 Fruitema, Derk Melcherts  17 May 1744Winschoten, Groningen, Nederland I731784
427 Fruitema, Ekke Harmens  18 February 1718Winschoten, Groningen, Nederland I731201
428 Fruitema, Elko Melcherts  20 February 1746Winschoten, Groningen, Nederland I731124
429 Fruitema, Harmannus Ekkes  30 November 1760Winschoten, Groningen, Nederland I731648
430 Fruitema, Harmans Melcherts  14 February 1802Winschoten, Groningen, Nederland I731790
431 Fruitema, Harmen Melcherts  25 April 1738Winschoten, Groningen, Nederland I445765
432 Fruitema, Hillechijn Melcherts  09 September 1742Winschoten, Groningen, Nederland I731783
433 Fruitema, Jacobje Harmannes  22 June 1777Winschoten, Groningen, Nederland I445762
434 Fruitema, Kosso Melcherts  21 September 1749Winschoten, Groningen, Nederland I380093
435 Fruitema, Melchert Harmannus  03 July 1774Winschoten, Groningen, Nederland I445770
436 Fruitema, Melchert Harmens  22 May 1712Winschoten, Groningen, Nederland I731183
437 Fruitema, Melchert Kosses  25 May 1792Winschoten, Groningen, Nederland I380091
438 Fruitema, Willem Melcherts  21 September 1749Winschoten, Groningen, Nederland I731785
439 Fruitema, Willemtje Harmannus  12 October 1721Winschoten, Groningen, Nederland I731161
440 Gantier, Getruidt  22 February 1743Winschoten, Groningen, Nederland I310083
441 Gantier, Getruit  06 December 1739Winschoten, Groningen, Nederland I310078
442 Gantier, Joris  14 May 1734Winschoten, Groningen, Nederland I310080
443 Gantier, Joris  02 July 1741Winschoten, Groningen, Nederland I310084
444 Gantier, Wilko  13 May 1736Winschoten, Groningen, Nederland I310081
445 Gantier, Willemtien  29 September 1737Winschoten, Groningen, Nederland I310082
446 Gantiers, Maria Andries  03 September 1728Winschoten, Groningen, Nederland I310072
447 Garrelts, Ubbo  12 December 1656Winschoten, Groningen, Nederland I17972
448 Garst, Wieke Hitjes  08 June 1806Winschoten, Groningen, Nederland I311859
449 Geerdts, Geerdt  01 October 1713Winschoten, Groningen, Nederland I617593
450 Geerdts, Grietie  21 January 1659Winschoten, Groningen, Nederland I495952
451 Geerdts, Grietie  10 September 1713Winschoten, Groningen, Nederland I226957
452 Geerdts, Imke  14 May 1710Winschoten, Groningen, Nederland I617595
453 Geerts, Anna  01 March 1754Winschoten, Groningen, Nederland I545471
454 Geerts, Antien  27 November 1733Winschoten, Groningen, Nederland I29707
455 Geerts, Christiaan  19 July 1750Winschoten, Groningen, Nederland I42993
456 Geerts, Elle  21 October 1804Winschoten, Groningen, Nederland I617623
457 Geerts, Gartie  29 June 1738Winschoten, Groningen, Nederland I42995
458 Geerts, Geertien  17 February 1743Winschoten, Groningen, Nederland I42994
459 Geerts, Geertruit  17 July 1687Winschoten, Groningen, Nederland I655120
460 Geerts, Harmke  16 December 1735Winschoten, Groningen, Nederland I42996
461 Geerts, Jan  08 November 1750Winschoten, Groningen, Nederland I545472
462 Geerts, Lamme  08 February 1674Winschoten, Groningen, Nederland I655115
463 Geerts, Lammetjen  12 September 1680Winschoten, Groningen, Nederland I655118
464 Geerts, Martjen  08 March 1764Winschoten, Groningen, Nederland I545468
465 Geerts, Marttien  04 March 1757Winschoten, Groningen, Nederland I545470
466 Geerts, Nantie  11 January 1743Winschoten, Groningen, Nederland I226779
467 Geerts, Ockjen  03 October 1684Winschoten, Groningen, Nederland I655112
468 Geerts, Otto  09 November 1677Winschoten, Groningen, Nederland I655117
469 Geerts, Roelef  21 January 1676Winschoten, Groningen, Nederland I655116
470 Geerts, Tebbe  08 April 1736Winschoten, Groningen, Nederland I29706
471 Geerts, Trientje  18 August 1771Winschoten, Groningen, Nederland I545469
472 Geerts, Willem  08 January 1749Winschoten, Groningen, Nederland I545473
473 van Gennip, Klaaske Scheltes  04 May 1794Winschoten, Groningen, Nederland I508510
474 Gerlofs, Trijntie  30 April 1713Winschoten, Groningen, Nederland I487971
475 Geukes, Fenje  20 January 1758Winschoten, Groningen, Nederland I29720
476 Glasius, Anna  24 November 1720Winschoten, Groningen, Nederland I460445
477 Glasius, Beerta  05 April 1724Winschoten, Groningen, Nederland I460447
478 Glasius, Beerta  21 October 1725Winschoten, Groningen, Nederland I460448
479 Glasius, Ludolf  21 March 1723Winschoten, Groningen, Nederland I460446
480 Glasius, Peter  08 November 1726Winschoten, Groningen, Nederland I460449
481 Glasius, Simon Pieters  09 March 1749Winschoten, Groningen, Nederland I270412
482 Glazenburg, Grietje Stoffers  16 December 1804Winschoten, Groningen, Nederland I224813
483 Glazenburg, Maria Stoffers  02 August 1807Winschoten, Groningen, Nederland I224816
484 Glazenburg, Trijntje Stoffers  23 September 1810Winschoten, Groningen, Nederland I224814
485 Goren, Harm Freriks  16 June 1754Winschoten, Groningen, Nederland I203032
486 Goren, Harmen Freriks  11 July 1756Winschoten, Groningen, Nederland I203033
487 Goren, Sebe Frericks  05 April 1754Winschoten, Groningen, Nederland I202971
488 Groeneveld, Detert Adam  23 February 1746Winschoten, Groningen, Nederland I777136
489 Groeneveld, Evert Dieters  28 September 1778Winschoten, Groningen, Nederland I500165
490 Groeneveld, Klaas Detert  06 March 1744Winschoten, Groningen, Nederland I777140
491 Groenewoud, Derk Tieles  02 January 1755Winschoten, Groningen, Nederland I55559
492 Groenier, Maria Lutgerdina  08 December 1793Winschoten, Groningen, Nederland I755523
493 de Groot, Jan  10 February 1797Winschoten, Groningen, Nederland I443486
494 de Groot, Lammert Mennes  25 January 1782Winschoten, Groningen, Nederland I112682
495 Habbes, Jantjen  23 April 1660Winschoten, Groningen, Nederland I454624
496 Haijes, Kernelske  18 December 1740Winschoten, Groningen, Nederland I168102
497 Haijkens, Frauke  13 January 1699Winschoten, Groningen, Nederland I11632
498 Haijkens, Jannes  12 March 1680Winschoten, Groningen, Nederland I213005
499 Haijkens, Johannes  12 January 1673Winschoten, Groningen, Nederland I573097
500 Haikens, Boele  21 May 1796Winschoten, Groningen, Nederland I675331
501 Haikens, Boele  05 April 1800Winschoten, Groningen, Nederland I675332
502 Haikens, Gartje  20 October 1793Winschoten, Groningen, Nederland I675328
503 Haikens, Nanno  15 April 1791Winschoten, Groningen, Nederland I675326
504 Haitsema, Mescke Loban  19 February 1673Winschoten, Groningen, Nederland I310136
505 Haitzema, Anna  21 August 1707Winschoten, Groningen, Nederland I378167
506 Haitzema, Catharina  18 January 1678Winschoten, Groningen, Nederland I310133
507 Haitzema, Haijtzen  12 February 1675Winschoten, Groningen, Nederland I93936
508 Haitzema, Maria Martina  16 July 1702Winschoten, Groningen, Nederland I462996
509 Haitzema, Trijnje  08 March 1807Winschoten, Groningen, Nederland I206822
510 Hames, Martje  05 May 1785Winschoten, Groningen, Nederland I649982
511 Hamhuijs, Jantjen  01 January 1716Winschoten, Groningen, Nederland I655195
512 Hannersen, Johannes  08 June 1806Winschoten, Groningen, Nederland I53909
513 Harckes, Gerlof Sigers  27 October 1709Winschoten, Groningen, Nederland I27599
514 Harckes, Grietie  14 June 1716Winschoten, Groningen, Nederland I27601
515 Harkes, Geertien  13 January 1713Winschoten, Groningen, Nederland I27600
516 Harkes, Geertjen  23 November 1703Winschoten, Groningen, Nederland I27594
517 Harkes, Getruit  13 May 1781Winschoten, Groningen, Nederland I242471
518 Harkes, Ida  13 December 1776Winschoten, Groningen, Nederland I242470
519 Harkes, Imke  31 August 1760Winschoten, Groningen, Nederland I242468
520 Harkes, Imke  16 November 1766Winschoten, Groningen, Nederland I242469
521 Harkes, Jan  03 April 1701Winschoten, Groningen, Nederland I26579
522 Harkes, Jurjen  21 January 1759Winschoten, Groningen, Nederland I242467
523 Harkes, Rotger  19 December 1704Winschoten, Groningen, Nederland I27597
524 Harkes, Rotger  22 October 1706Winschoten, Groningen, Nederland I27598
525 Harmannus, Jacobtjen  14 January 1770Winschoten, Groningen, Nederland I445767
526 Harmannus, Melchert  27 January 1771Winschoten, Groningen, Nederland I445768
527 Harmannus, Melchert  02 May 1773Winschoten, Groningen, Nederland I445769
528 Harmens, Christina  03 November 1709Winschoten, Groningen, Nederland I731182
529 Harmens, Ekke  16 November 1714Winschoten, Groningen, Nederland I731199
530 Harmens, Geertruid  15 September 1676Winschoten, Groningen, Nederland I26514
531 Harmens, IJda  19 October 1673Winschoten, Groningen, Nederland I225289
532 Harmens, Johannes  30 August 1696Winschoten, Groningen, Nederland I109686
533 Harmens, Tjark  16 October 1709Winschoten, Groningen, Nederland I764028
534 Harmens, Trijntien  11 September 1707Winschoten, Groningen, Nederland I731180
535 Harmens, Wilhelm  16 November 1714Winschoten, Groningen, Nederland I731198
536 Harmens, Willem  08 November 1715Winschoten, Groningen, Nederland I731200
537 Harms, Albert  19 September 1738Winschoten, Groningen, Nederland I311789
538 Harms, Albertien  25 April 1734Winschoten, Groningen, Nederland I702343
539 Harms, Albertje  02 August 1767Winschoten, Groningen, Nederland I356259
540 Harms, Anje  11 July 1762Winschoten, Groningen, Nederland I545483
541 Harms, Anna  13 December 1739Winschoten, Groningen, Nederland I32392
542 Harms, Antje  16 April 1756Winschoten, Groningen, Nederland I311837
543 Harms, Antje  25 July 1779Winschoten, Groningen, Nederland I356269
544 Harms, Beerent  24 May 1765Winschoten, Groningen, Nederland I545486
545 Harms, Caspar  30 August 1705Winschoten, Groningen, Nederland I714209
546 Harms, Christoffer  23 December 1763Winschoten, Groningen, Nederland I514884
547 Harms, Claes  26 December 1664Winschoten, Groningen, Nederland I433320
548 Harms, Edse  24 October 1666Winschoten, Groningen, Nederland I433319
549 Harms, Elske  25 July 1698Winschoten, Groningen, Nederland I714185
550 Harms, Geerdt  01 August 1723Winschoten, Groningen, Nederland I709635
551 Harms, Geert  19 December 1745Winschoten, Groningen, Nederland I311791
552 Harms, Geertijn  14 March 1762Winschoten, Groningen, Nederland I514883
553 Harms, Grietien  05 September 1732Winschoten, Groningen, Nederland I311787
554 Harms, Grietje  06 October 1700Winschoten, Groningen, Nederland I113942
555 Harms, Grietje  13 July 1727Winschoten, Groningen, Nederland I57173
556 Harms, Harm  11 February 1698Winschoten, Groningen, Nederland I113938
557 Harms, Hindrik  28 June 1668Winschoten, Groningen, Nederland I303368
558 Harms, Jan  24 January 1727Winschoten, Groningen, Nederland I311785
559 Harms, Jan  19 April 1728Winschoten, Groningen, Nederland I709637
560 Harms, Jan  13 June 1784Winschoten, Groningen, Nederland I356275
561 Harms, Jantie  24 September 1780Winschoten, Groningen, Nederland I327920
562 Harms, Jurrien  31 December 1741Winschoten, Groningen, Nederland I311790
563 Harms, Luktien  24 November 1720Winschoten, Groningen, Nederland I709634
564 Harms, Meinert  28 August 1729Winschoten, Groningen, Nederland I311786
565 Harms, Sara  21 August 1701Winschoten, Groningen, Nederland I714208
566 Harms, Swaantie  30 October 1716Winschoten, Groningen, Nederland I709625
567 Harms, Tallegijn  21 April 1765Winschoten, Groningen, Nederland I356254
568 Harms, Tiakke  12 September 1773Winschoten, Groningen, Nederland I356268
569 Harms, Trijntie  07 June 1744Winschoten, Groningen, Nederland I39886
570 Harms, Trijntje  14 December 1781Winschoten, Groningen, Nederland I178799
571 Harms, Wendelke  24 October 1717Winschoten, Groningen, Nederland I173785
572 Harms, Willem  09 September 1725Winschoten, Groningen, Nederland I709636
573 Haselhof, Iickjen  10 April 1668Winschoten, Groningen, Nederland I482236
574 Haselhof, Tiaduwe  05 May 1678Winschoten, Groningen, Nederland I482232
575 Haselhoff, Magdalena  06 July 1690Winschoten, Groningen, Nederland I462676
576 Hassebroek, Jan Nap  12 August 1810Winschoten, Groningen, Nederland I225432
577 Hazelhof, Kasper Tiessens  26 June 1791Winschoten, Groningen, Nederland I129155
578 Hazelhof, Swaantje Bennes  11 December 1789Winschoten, Groningen, Nederland I314979
579 Hazewinkel, Albert Nannes  26 November 1762Winschoten, Groningen, Nederland I212851
580 Hazewinkel, Cornelis Nannes  28 October 1742Winschoten, Groningen, Nederland I211944
581 Hazewinkel, Geertruid Alberts  26 July 1795Winschoten, Groningen, Nederland I165379
582 Hazewinkel, Jan Nannes  15 May 1760Winschoten, Groningen, Nederland I212848
583 Hazewinkel, Jetse Nannes  12 March 1741Winschoten, Groningen, Nederland I212850
584 Hazewinkel, Willem Nannes  09 December 1770Winschoten, Groningen, Nederland I212852
585 Heeres, Berend Geerts  22 November 1807Winschoten, Groningen, Nederland I685117
586 Heeres, Free Heres  30 May 1779Winschoten, Groningen, Nederland I243782
587 Heeres, Okke Heeres  08 February 1773Winschoten, Groningen, Nederland I757622
588 Heijnes, Berent  11 July 1675Winschoten, Groningen, Nederland I26503
589 Heijnes, Haije  19 October 1677Winschoten, Groningen, Nederland I27557
590 Heijnes, Mettije  11 June 1671Winschoten, Groningen, Nederland I27556
591 Heikens, Hindrik  10 December 1746Winschoten, Groningen, Nederland I255449
592 Heres, Free Heeres  30 May 1779Winschoten, Groningen, Nederland I757633
593 Heres, Geesijn Heeres  16 July 1775Winschoten, Groningen, Nederland I757631
594 Heres, Pieter Heeres  18 August 1776Winschoten, Groningen, Nederland I757632
595 Hermannus, Sijpke  09 June 1724Winschoten, Groningen, Nederland I731166
596 Hermans, Alcke  24 April 1671Winschoten, Groningen, Nederland I240315
597 Hermans, Geeske  31 October 1679Winschoten, Groningen, Nederland I556968
598 Hermans, Jacob  05 April 1674Winschoten, Groningen, Nederland I556967
599 Hermans, Jan  30 December 1683Winschoten, Groningen, Nederland I556947
600 Hermans, Lubbe  24 August 1668Winschoten, Groningen, Nederland I556966
601 Hermans, Lubke  16 July 1671Winschoten, Groningen, Nederland I556937
602 Hessels, Aaltien  22 July 1731Winschoten, Groningen, Nederland I207101
603 Hessels, Elisabeth  05 April 1739Winschoten, Groningen, Nederland I184433
604 Hessels, Grietie  13 August 1724Winschoten, Groningen, Nederland I263312
605 Hessels, Riena  26 August 1725Winschoten, Groningen, Nederland I263313
606 Hessels, Willem  25 December 1734Winschoten, Groningen, Nederland I13975
607 van Heuvelen, Trijntje Harms  10 May 1795Winschoten, Groningen, Nederland I12697
608 Hillebrandi, Rigto Eppes  25 August 1748Winschoten, Groningen, Nederland I709568
609 Hillebrandie, Katharina Eppes  23 April 1753Winschoten, Groningen, Nederland I215497
610 Hillebrandts, Jan  22 January 1708Winschoten, Groningen, Nederland I487969
611 Hillebrants, Antje Jans  07 October 1683Winschoten, Groningen, Nederland I463351
612 Hillebrants, Boele Jans  28 March 1690Winschoten, Groningen, Nederland I463352
613 Hillebrants, Boelo Jans  17 May 1691Winschoten, Groningen, Nederland I463353
614 Hillebrants, Epien Jans  12 January 1696Winschoten, Groningen, Nederland I463341
615 Hillebrants, Froucke Jans  01 November 1685Winschoten, Groningen, Nederland I463345
616 Hillebrants, Haijo Jans  20 November 1687Winschoten, Groningen, Nederland I463346
617 Hillebrants, Harmen Jans  27 August 1693Winschoten, Groningen, Nederland I463000
618 Hillebrants, Jacobtien  29 November 1700Winschoten, Groningen, Nederland I463347
619 Hillinga, Nantje Jans  15 March 1794Winschoten, Groningen, Nederland I471214
620 Hindricks, Antje  08 August 1668Winschoten, Groningen, Nederland I545089
621 Hindricks, Geeske  23 December 1688Winschoten, Groningen, Nederland I615256
622 Hindricks, Jantien  29 August 1697Winschoten, Groningen, Nederland I42972
623 Hindricks, Lubbert Thomas  30 June 1695Winschoten, Groningen, Nederland I18009
624 Hindricks, Tonnis  04 September 1672Winschoten, Groningen, Nederland I325660
625 Hindriks, Boele  29 November 1715Winschoten, Groningen, Nederland I310140
626 Hindriks, Foske  23 November 1746Winschoten, Groningen, Nederland I629121
627 Hindriks, Geeske  12 February 1693Winschoten, Groningen, Nederland I503439
628 Hindriks, Grietie  04 November 1736Winschoten, Groningen, Nederland I616438
629 Hindriks, Grietie  09 June 1752Winschoten, Groningen, Nederland I243791
630 Hindriks, Grietie  12 May 1763Winschoten, Groningen, Nederland I243797
631 Hindriks, Grietie Hindriks  27 May 1765Winschoten, Groningen, Nederland I243798
632 Hindriks, Grietjen  27 March 1711Winschoten, Groningen, Nederland I310139
633 Hindriks, Hindrik  17 February 1732Winschoten, Groningen, Nederland I616436
634 Hindriks, Hindrik  21 March 1752Winschoten, Groningen, Nederland I71740
635 Hindriks, Jantien  13 January 1708Winschoten, Groningen, Nederland I188440
636 Hindriks, Jarke  09 May 1734Winschoten, Groningen, Nederland I616437
637 Hindriks, Maria Martina  18 August 1709Winschoten, Groningen, Nederland I310138
638 Hindriks, Martjen  21 September 1760Winschoten, Groningen, Nederland I41987
639 Hindriks, Sara  11 January 1756Winschoten, Groningen, Nederland I243794
640 Hindriks, Sara  18 March 1757Winschoten, Groningen, Nederland I243793
641 Hindriks, Willemke  13 October 1730Winschoten, Groningen, Nederland I616159
642 Hindrix, Karsjen  16 March 1683Winschoten, Groningen, Nederland I784325
643 Hitjes, Ude  19 April 1716Winschoten, Groningen, Nederland I214221
644 Hoendermis, Geert Everts  28 July 1793Winschoten, Groningen, Nederland I102116
645 Hoendermis, Jan Everts  15 January 1805Winschoten, Groningen, Nederland I102103
646 Hoeth, Albert Willem  29 October 1786Winschoten, Groningen, Nederland I686248
647 Hoeth, Angenita Emelia  27 February 1782Winschoten, Groningen, Nederland I686253
648 Hoeth, Elisabeth Sophia  13 January 1788Winschoten, Groningen, Nederland I686309
649 Hoeth, Hendrik Rudolf  25 August 1793Winschoten, Groningen, Nederland I686306
650 Hoeth, Hester Catharina  23 November 1794Winschoten, Groningen, Nederland I686307
651 Hoeth, Jan  21 December 1788Winschoten, Groningen, Nederland I686308
652 Hoeth, Johanna Elisabeth  23 February 1783Winschoten, Groningen, Nederland I686255
653 Hollander, Hindrik Freerks  27 January 1805Winschoten, Groningen, Nederland I222709
654 Holt, Aalderk Engels  10 August 1760Winschoten, Groningen, Nederland I68882
655 van der Holt, Beerta Ottes  26 April 1807Winschoten, Groningen, Nederland I762827
656 Holt, Berend Aaldriks  23 January 1804Winschoten, Groningen, Nederland I715299
657 Holt, Betje Aaldriks  17 April 1808Winschoten, Groningen, Nederland I715301
658 Holt, Eetje Ottes  25 February 1810Winschoten, Groningen, Nederland I342046
659 Holt, Elizabeth Aaldriks  27 December 1795Winschoten, Groningen, Nederland I715298
660 Holt, Engel Aaldriks  05 October 1792Winschoten, Groningen, Nederland I715300
661 Holt, Engel Aaldriks  21 January 1798Winschoten, Groningen, Nederland I37146
662 Holt, Engel Ottes  09 December 1798Winschoten, Groningen, Nederland I268023
663 van der Holt, Fokke Ottes  23 November 1800Winschoten, Groningen, Nederland I762825
664 van der Holt, Hindrik Ottes  06 October 1805Winschoten, Groningen, Nederland I762826
665 Holt, Menso Aaldriks  08 December 1799Winschoten, Groningen, Nederland I301924
666 van der Holt, Otto Engels  09 October 1774Winschoten, Groningen, Nederland I170135
667 Homan, Harmannus Engelberts  10 September 1673Winschoten, Groningen, Nederland I214024
668 Homan, Hemmichje  07 April 1676Winschoten, Groningen, Nederland I214025
669 Homan, Hemmichjen  14 January 1672Winschoten, Groningen, Nederland I214023
670 Homan, Jantje  14 July 1681Winschoten, Groningen, Nederland I214026
671 ter Horst, Engeltje Thomas  07 February 1808Winschoten, Groningen, Nederland I53912
672 Houtman, Marieke Sijfkes  07 July 1776Winschoten, Groningen, Nederland I63291
673 Huijsing, Grietje Roelofs  05 August 1742Winschoten, Groningen, Nederland I158254
674 Huising, Hindrik Roelfs  07 March 1745Winschoten, Groningen, Nederland I215416
675 Huising, Katharina Roelofs  13 February 1735Winschoten, Groningen, Nederland I235777
676 Huising, Maria Martina  08 November 1747Winschoten, Groningen, Nederland I235776
677 Huising, Roelof Hindriks  30 July 1713Winschoten, Groningen, Nederland I70308
678 Huising, Stientie Roelofs  11 September 1739Winschoten, Groningen, Nederland I235778
679 Huisingh, Maria Martina  29 December 1720Winschoten, Groningen, Nederland I310128
680 Huizing, Berent Roelfs  24 March 1737Winschoten, Groningen, Nederland I216180
681 Huizing, Boele Meeses  02 February 1749Winschoten, Groningen, Nederland I207521
682 Huizing, Boelo Meeses  16 February 1753Winschoten, Groningen, Nederland I207520
683 Huizing, Catharina Meeses  02 August 1750Winschoten, Groningen, Nederland I207517
684 Huizing, Hindrick Meeses  19 July 1744Winschoten, Groningen, Nederland I207524
685 Huizing, Meschië  13 April 1718Winschoten, Groningen, Nederland I207516
686 Huizing, Moeder Meeses  30 January 1746Winschoten, Groningen, Nederland I207523
687 Huizing, Nanno Meeses  05 March 1756Winschoten, Groningen, Nederland I212567
688 Huizing, Wijbrant Meeses  02 April 1747Winschoten, Groningen, Nederland I207522
689 Hulzebos, Abel Abrahams  01 June 1766Winschoten, Groningen, Nederland I158251
690 Hulzebos, Roelf Abrahams  08 April 1764Winschoten, Groningen, Nederland I68539
691 Hut, Berent Elties  01 October 1724Winschoten, Groningen, Nederland I730602
692 Hut, Berent Elties  26 June 1733Winschoten, Groningen, Nederland I474153
693 Hut, Eltje Berends  26 March 1756Winschoten, Groningen, Nederland I474159
694 Hut, Eltje Berends  17 May 1772Winschoten, Groningen, Nederland I474152
695 Hut, Geert Elties  27 July 1727Winschoten, Groningen, Nederland I730604
696 Hut, Geessien Tonnis  01 February 1789Winschoten, Groningen, Nederland I170604
697 Hut, Gepke Tonnis  30 October 1791Winschoten, Groningen, Nederland I621449
698 Hut, Harm Berends  14 August 1774Winschoten, Groningen, Nederland I234432
699 Hut, Harm Elties  24 February 1730Winschoten, Groningen, Nederland I730592
700 Hut, Hindrik Berends  23 December 1757Winschoten, Groningen, Nederland I474160
701 Hut, Jacob Berends  29 December 1769Winschoten, Groningen, Nederland I474165
702 Hut, Jan Berends  18 March 1763Winschoten, Groningen, Nederland I474161
703 Hut, Jan Elties  19 August 1736Winschoten, Groningen, Nederland I730601
704 Hut, Jan Tonnis  04 March 1787Winschoten, Groningen, Nederland I621448
705 Hut, Lijsebet Berends  28 October 1768Winschoten, Groningen, Nederland I474164
706 Hut, Reina Tonnis  01 November 1795Winschoten, Groningen, Nederland I264104
707 Hut, Reint Tonnis  06 May 1798Winschoten, Groningen, Nederland I621451
708 Hut, Remke Berends  26 September 1766Winschoten, Groningen, Nederland I474163
709 Hut, Remke Berends  07 February 1777Winschoten, Groningen, Nederland I73252
710 Hut, Swaantie Elties  30 May 1732Winschoten, Groningen, Nederland I730610
711 Hut, Swaantie Elties  24 March 1741Winschoten, Groningen, Nederland I730603
712 Hut, Swaantje Berends  16 April 1779Winschoten, Groningen, Nederland I474168
713 Hut, Trientje Berends  30 December 1764Winschoten, Groningen, Nederland I474162
714 Huttinga, Trijntje Hendrik  16 June 1805Winschoten, Groningen, Nederland I31707
715 Idzarda, Aaltien Nikolaes  20 March 1733Winschoten, Groningen, Nederland I718996
716 Idzarda, Anna Nicolaus  01 January 1722Winschoten, Groningen, Nederland I718998
717 Idzarda, Anna Nicolaus  13 September 1726Winschoten, Groningen, Nederland I719000
718 Idzarda, Anna Nicolaus  04 February 1742Winschoten, Groningen, Nederland I719002
719 Idzarda, Engelina Jans  25 May 1775Winschoten, Groningen, Nederland I415064
720 Idzarda, Hessel Niklaas  11 November 1735Winschoten, Groningen, Nederland I719001
721 Idzarda, Jan Nicolaus  31 October 1738Winschoten, Groningen, Nederland I463094
722 Idzarda, Wiemer Nicolaus  14 April 1724Winschoten, Groningen, Nederland I718999
723 IJlpsema, Harko  26 December 1741Winschoten, Groningen, Nederland I310451
724 Jacobs, Eltie  23 May 1717Winschoten, Groningen, Nederland I731738
725 Jacobs, Eltie  23 October 1722Winschoten, Groningen, Nederland I731740
726 Jacobs, Eltie  03 December 1723Winschoten, Groningen, Nederland I731741
727 Jacobs, Eppe  23 April 1730Winschoten, Groningen, Nederland I731744
728 Jacobs, Geerdt  24 December 1724Winschoten, Groningen, Nederland I731742
729 Jacobs, Geerdt  14 September 1727Winschoten, Groningen, Nederland I731743
730 Jacobs, Jan  05 March 1719Winschoten, Groningen, Nederland I731739
731 Jacobs, Nanne  10 March 1743Winschoten, Groningen, Nederland I629765
732 de Jager, Anna  10 February 1811Winschoten, Groningen, Nederland I17430
733 Jager, Christiaan Harms  03 July 1791Winschoten, Groningen, Nederland I610907
734 Jager, Freerk Harms  16 December 1792Winschoten, Groningen, Nederland I209195
735 Jager, Gerrit Harms  16 January 1800Winschoten, Groningen, Nederland I49990
736 Jager, Riendelt Harms  01 September 1805Winschoten, Groningen, Nederland I610910
737 Jager, Wijpke Harms  12 April 1795Winschoten, Groningen, Nederland I610908
738 Jager, Wupke Harms  05 March 1796Winschoten, Groningen, Nederland I51589
739 Jakobs, Jan  08 June 1708Winschoten, Groningen, Nederland I731736
740 Jakobs, Kosse  27 February 1711Winschoten, Groningen, Nederland I731181
741 Janeke, Catharina Margrieta  10 August 1766Winschoten, Groningen, Nederland I522017
742 Janeke, Katarina Margarieta  30 March 1810Winschoten, Groningen, Nederland I522018
743 Jannes, Grietie  25 December 1745Winschoten, Groningen, Nederland I646098
744 Jans, Addeke  15 November 1726Winschoten, Groningen, Nederland I401062
745 Jans, Aeldrick  22 April 1687Winschoten, Groningen, Nederland I629903
746 Jans, Albertjen  09 August 1711Winschoten, Groningen, Nederland I764030
747 Jans, Anje  29 November 1674Winschoten, Groningen, Nederland I244125
748 Jans, Anna  05 March 1721Winschoten, Groningen, Nederland I501889
749 Jans, Anna  05 April 1776Winschoten, Groningen, Nederland I176023
750 Jans, Antie  20 August 1699Winschoten, Groningen, Nederland I33748
751 Jans, Antie  04 March 1707Winschoten, Groningen, Nederland I196660
752 Jans, Antie  13 August 1719Winschoten, Groningen, Nederland I29522
753 Jans, Antje  25 September 1672Winschoten, Groningen, Nederland I343244
754 Jans, Antje  10 April 1685Winschoten, Groningen, Nederland I731771
755 Jans, Benne  29 January 1671Winschoten, Groningen, Nederland I613621
756 Jans, Berent  18 December 1733Winschoten, Groningen, Nederland I26590
757 Jans, Betje  26 February 1758Winschoten, Groningen, Nederland I772529
758 Jans, Derck  28 January 1675Winschoten, Groningen, Nederland I629900
759 Jans, Egbert  25 April 1791Winschoten, Groningen, Nederland I117180
760 Jans, Elisabeth  05 August 1753Winschoten, Groningen, Nederland I772539
761 Jans, Engeline  17 September 1717Winschoten, Groningen, Nederland I210583
762 Jans, Engeltien  27 March 1722Winschoten, Groningen, Nederland I70295
763 Jans, Eppo  23 September 1660Winschoten, Groningen, Nederland I646082
764 Jans, Evert  26 March 1693Winschoten, Groningen, Nederland I33876
765 Jans, Evert  10 March 1695Winschoten, Groningen, Nederland I29526
766 Jans, Fennegijn  01 February 1761Winschoten, Groningen, Nederland I699571
767 Jans, Fillipus  20 February 1760Winschoten, Groningen, Nederland I772543
768 Jans, Frans  04 February 1666Winschoten, Groningen, Nederland I433347
769 Jans, Frans  27 May 1672Winschoten, Groningen, Nederland I433341
770 Jans, Frederik  19 January 1672Winschoten, Groningen, Nederland I598933
771 Jans, Freerk  19 July 1739Winschoten, Groningen, Nederland I204399
772 Jans, Froucke  01 January 1697Winschoten, Groningen, Nederland I784326
773 Jans, Frouke  06 September 1674Winschoten, Groningen, Nederland I463343
774 Jans, Geerdt  20 April 1712Winschoten, Groningen, Nederland I226956
775 Jans, Geertruidt  13 March 1739Winschoten, Groningen, Nederland I27568
776 Jans, Geeske  26 August 1736Winschoten, Groningen, Nederland I786032
777 Jans, Gepke  26 July 1658Winschoten, Groningen, Nederland I646081
778 Jans, Gepke  02 June 1667Winschoten, Groningen, Nederland I646085
779 Jans, Gerlofs  23 September 1681Winschoten, Groningen, Nederland I463349
780 Jans, Greetje  15 January 1654Winschoten, Groningen, Nederland I646079
781 Jans, Grietie  20 December 1709Winschoten, Groningen, Nederland I501886
782 Jans, Grietie  02 March 1766Winschoten, Groningen, Nederland I307841
783 Jans, Grietje  03 March 1676Winschoten, Groningen, Nederland I629901
784 Jans, Grietje  15 August 1745Winschoten, Groningen, Nederland I27571
785 Jans, Haijcko  21 April 1672Winschoten, Groningen, Nederland I463342
786 Jans, Haijke  04 March 1664Winschoten, Groningen, Nederland I433343
787 Jans, Hantje  16 April 1682Winschoten, Groningen, Nederland I26610
788 Jans, Harke  01 January 1658Winschoten, Groningen, Nederland I225311
789 Jans, Harko  02 May 1732Winschoten, Groningen, Nederland I27572
790 Jans, Harm  16 August 1733Winschoten, Groningen, Nederland I786030
791 Jans, Harm  25 August 1743Winschoten, Groningen, Nederland I27570
792 Jans, Hemcke  09 March 1755Winschoten, Groningen, Nederland I598921
793 Jans, Hendrika  09 February 1783Winschoten, Groningen, Nederland I117177
794 Jans, Hermannus Jacobus  31 July 1712Winschoten, Groningen, Nederland I501887
795 Jans, Hille  07 January 1655Winschoten, Groningen, Nederland I225310
796 Jans, Hillebrant  19 January 1679Winschoten, Groningen, Nederland I463348
797 Jans, Hindrick  19 November 1758Winschoten, Groningen, Nederland I598922
798 Jans, Hindrik  17 November 1771Winschoten, Groningen, Nederland I307842
799 Jans, Houwe  10 August 1755Winschoten, Groningen, Nederland I41988
800 Jans, Jan  15 June 1665Winschoten, Groningen, Nederland I646084

1 2 3 Next»Died

Matches 1 to 800 of 5997

1 2 3 4 5 ... Next»

<
   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Dietert Jansen  07 May 1891Winschoten, Groningen, Nederland I725990
2 A.B., NN  02 October 1943Winschoten, Groningen, Nederland I630209
3 Aaldriks, Engel  01 December 1804Winschoten, Groningen, Nederland I68883
4 Aapkes, Anna  03 May 1954Winschoten, Groningen, Nederland I420355
5 Aapkes, Feijo  02 March 1926Winschoten, Groningen, Nederland I503167
6 Aapkes, Regina  12 April 1924Winschoten, Groningen, Nederland I107677
7 Ab, Albert  17 October 1889Winschoten, Groningen, Nederland I383574
8 Ab, Albertje  29 March 1959Winschoten, Groningen, Nederland I383788
9 Ab, Anna  10 January 1945Winschoten, Groningen, Nederland I383001
10 Ab, Geert  25 December 1920Winschoten, Groningen, Nederland I111241
11 Ab, Grietje  13 February 1957Winschoten, Groningen, Nederland I383792
12 Ab, Hendrikje Hinderika  17 January 1947Winschoten, Groningen, Nederland I756140
13 Ab, Jan  05 March 1927Winschoten, Groningen, Nederland I111238
14 Ab, Oene  15 August 1901Winschoten, Groningen, Nederland I617602
15 Ab, Stoffer  18 June 1925Winschoten, Groningen, Nederland I383789
16 Abbas, Albertus  27 January 1948Winschoten, Groningen, Nederland I643091
17 Abbas, Alida Gerardina  19 September 1873Winschoten, Groningen, Nederland I327723
18 Abbas, Allemt Jans  30 September 1883Winschoten, Groningen, Nederland I224029
19 Abbas, Anna Jans  26 February 1879Winschoten, Groningen, Nederland I38978
20 Abbas, Annechien  08 June 1898Winschoten, Groningen, Nederland I371853
21 Abbas, Bene  08 August 1874Winschoten, Groningen, Nederland I328802
22 Abbas, Berend  11 March 1859Winschoten, Groningen, Nederland I545846
23 Abbas, Berendje  07 March 1899Winschoten, Groningen, Nederland I371857
24 Abbas, Eggo  11 June 1867Winschoten, Groningen, Nederland I545845
25 Abbas, Eggo  19 December 1889Winschoten, Groningen, Nederland I285021
26 Abbas, Elsien  25 March 1902Winschoten, Groningen, Nederland I634458
27 Abbas, Geessien  06 July 1880Winschoten, Groningen, Nederland I768045
28 Abbas, Gerrit  03 July 1863Winschoten, Groningen, Nederland I545844
29 Abbas, Harm  18 February 1879Winschoten, Groningen, Nederland I362875
30 Abbas, Harm  09 June 1888Winschoten, Groningen, Nederland I371854
31 Abbas, Harm  20 November 1908Winschoten, Groningen, Nederland I383135
32 Abbas, Jacobus  15 April 1935Winschoten, Groningen, Nederland I100871
33 Abbas, Jan  08 January 1890Winschoten, Groningen, Nederland I371855
34 Abbas, NN  22 January 1893Winschoten, Groningen, Nederland I330039
35 Abbas, Roelf  01 August 1938Winschoten, Groningen, Nederland I738988
36 Abbas, Roelf  05 March 1940Winschoten, Groningen, Nederland I738985
37 Abee, Harm  08 January 1936Winschoten, Groningen, Nederland I765654
38 Abee, Harmke  03 April 1947Winschoten, Groningen, Nederland I105107
39 Abee, Tjarwiena  22 March 1998Winschoten, Groningen, Nederland I621362
40 Abels, Anke  11 March 1937Winschoten, Groningen, Nederland I361282
41 Abels, Martjen  20 March 1792Winschoten, Groningen, Nederland I510832
42 Abels, Roelf  27 October 1932Winschoten, Groningen, Nederland I375056
43 Abrams, Helene Hermine  13 April 1929Winschoten, Groningen, Nederland I399152
44 van Achteren, Hinderkien  24 March 1922Winschoten, Groningen, Nederland I472770
45 Achterhof, Augustinus  21 November 1954Winschoten, Groningen, Nederland I414851
46 Achterof, Grietje  07 December 1889Winschoten, Groningen, Nederland I435874
47 Achterof, Hiltje  28 January 1884Winschoten, Groningen, Nederland I435871
48 Achterof, Pieter  10 September 1899Winschoten, Groningen, Nederland I435865
49 Achtien, NN  04 March 1862Winschoten, Groningen, Nederland I598546
50 Achtien, NN  05 November 1866Winschoten, Groningen, Nederland I598547
51 Achtien, Sacharias  20 June 1873Winschoten, Groningen, Nederland I462784
52 Ackerman, Reina  25 July 1947Winschoten, Groningen, Nederland I523857
53 Adam, Geertruida  11 June 1948Winschoten, Groningen, Nederland I552370
54 Adam, Renske  23 January 1939Winschoten, Groningen, Nederland I610671
55 Adams, Jantjen  23 December 1910Winschoten, Groningen, Nederland I272748
56 Adams, NN  24 July 1944Winschoten, Groningen, Nederland I475709
57 Adams, NN  19 January 1946Winschoten, Groningen, Nederland I475710
58 Adank, Adolf Heeres  09 December 1813Winschoten, Groningen, Nederland I598906
59 Adank, Andries  05 December 1831Winschoten, Groningen, Nederland I598806
60 Adank, Matties  01 November 1827Winschoten, Groningen, Nederland I598811
61 Adank, Pieterdijna  24 November 1857Winschoten, Groningen, Nederland I598838
62 Adank, Rombarta  20 November 1872Winschoten, Groningen, Nederland I598837
63 Addens, Aaltje  22 March 1832Winschoten, Groningen, Nederland I709396
64 Addens, Aaltje  01 June 1833Winschoten, Groningen, Nederland I709397
65 Addens, Antje  30 July 1840Winschoten, Groningen, Nederland I709399
66 Addens, Bernardus  23 January 1849Winschoten, Groningen, Nederland I709402
67 Addens, Derkina  13 November 1871Winschoten, Groningen, Nederland I709347
68 Addens, Eltje Riemina  01 March 1941Winschoten, Groningen, Nederland I206889
69 Addens, Eltjo  12 July 1882Winschoten, Groningen, Nederland I709339
70 Addens, Frouwke Hindriks  10 July 1887Winschoten, Groningen, Nederland I548488
71 Addens, Geertruida  09 July 1930Winschoten, Groningen, Nederland I709346
72 Addens, Haiko  21 March 1777Winschoten, Groningen, Nederland I731207
73 Addens, Heika  21 October 1925Winschoten, Groningen, Nederland I561539
74 Addens, Hendrik  07 March 1834Winschoten, Groningen, Nederland I709398
75 Addens, Hendrik Gosselaar  06 June 1891Winschoten, Groningen, Nederland I507280
76 Addens, Koenraad  05 November 1871Winschoten, Groningen, Nederland I709343
77 Addens, Moeder  01 March 1808Winschoten, Groningen, Nederland I445766
78 Addens, Wilhelmina Joanna  12 February 1895Winschoten, Groningen, Nederland I561524
79 Addens, Wilhelmina Johanna  12 November 1871Winschoten, Groningen, Nederland I709340
80 Aeissing, Hilvert  06 November 1951Winschoten, Groningen, Nederland I624908
81 Ahlers, Ahlrich  09 May 1939Winschoten, Groningen, Nederland I70409
82 Ahlers, Sievert  27 December 1972Winschoten, Groningen, Nederland I168012
83 Aikens, Albertje  02 September 1908Winschoten, Groningen, Nederland I722649
84 Akkerman, Aaltien  15 July 1984Winschoten, Groningen, Nederland I238871
85 Alberda van Eikenstein, Maria Albertina  17 May 1840Winschoten, Groningen, Nederland I365644
86 Albers, Tietje  02 November 1793Winschoten, Groningen, Nederland I460077
87 Alberts, Antje  29 June 1974Winschoten, Groningen, Nederland I479623
88 Alberts, Christina  14 August 1811Winschoten, Groningen, Nederland I6798
89 Alberts, Hinderkien  15 January 1807Winschoten, Groningen, Nederland I330551
90 Alberts, Jan  01 October 1906Winschoten, Groningen, Nederland I503045
91 Alberts, Jan Jans  22 July 1866Winschoten, Groningen, Nederland I420408
92 Alberts, Janna  September 1747Winschoten, Groningen, Nederland I311763
93 Alberts, Trientje  27 October 1950Winschoten, Groningen, Nederland I141443
94 Alberts, Trijntje  18 October 1723Winschoten, Groningen, Nederland I309992
95 Aling, Everdina Johanna  20 October 1873Winschoten, Groningen, Nederland I403153
96 Alkema, Derk  05 February 2011Winschoten, Groningen, Nederland I548948
97 Alkema, Henderkien  15 May 1943Winschoten, Groningen, Nederland I587362
98 Alkema, Jan  27 May 1956Winschoten, Groningen, Nederland I548945
99 Alkema, Lambert  08 February 1942Winschoten, Groningen, Nederland I587360
100 Alkema, Lammechien  24 August 1985Winschoten, Groningen, Nederland I587363
101 Alles, Anje  28 May 1950Winschoten, Groningen, Nederland I362298
102 Alles, Jantje  28 March 1938Winschoten, Groningen, Nederland I654575
103 Alles, Taeke  16 September 1943Winschoten, Groningen, Nederland I625383
104 Altepost, Anna Geertruit  28 May 1866Winschoten, Groningen, Nederland I383774
105 Altepost, Anna Maria  28 December 1947Winschoten, Groningen, Nederland I391787
106 Altepost, Anna Maria Gerarda  11 November 1904Winschoten, Groningen, Nederland I399541
107 Altepost, Bernardus Lucas  25 March 1912Winschoten, Groningen, Nederland I399523
108 Altepost, Gezina Margrietha  07 October 1862Winschoten, Groningen, Nederland I399528
109 Altepost, Harm  24 February 1850Winschoten, Groningen, Nederland I383775
110 Altepost, Harmannus Bernardus  04 November 1899Winschoten, Groningen, Nederland I399536
111 Altepost, Johanna Gezina  02 June 1953Winschoten, Groningen, Nederland I391784
112 Altepost, Johannes Gerardus  16 April 1892Winschoten, Groningen, Nederland I399537
113 Altepost, Johannes Gerardus Franciskus  23 January 1915Winschoten, Groningen, Nederland I117988
114 Altepost, Petrus Harmannus  28 May 1941Winschoten, Groningen, Nederland I262272
115 Altepost, Tecela Maria  13 September 1889Winschoten, Groningen, Nederland I391788
116 Alting, Hindrik  31 August 1933Winschoten, Groningen, Nederland I345072
117 Alvering, Geeske Gezina  15 November 1932Winschoten, Groningen, Nederland I234493
118 Alvering, Harmannus Zacharias  02 April 1878Winschoten, Groningen, Nederland I598550
119 Alvering, Harmina Jantiena  11 January 1876Winschoten, Groningen, Nederland I598549
120 Alvering, Jantiena  23 November 1932Winschoten, Groningen, Nederland I234494
121 Alvering, Jantje  10 April 2001Winschoten, Groningen, Nederland I515002
122 Alvering, Naantke  07 January 1964Winschoten, Groningen, Nederland I313456
123 Amerika, Johan Herman  07 November 1939Winschoten, Groningen, Nederland I54322
124 Amsingh, Jacobjen  19 February 1765Winschoten, Groningen, Nederland I310396
125 Angerman, Krijnje Christiaans  27 November 1846Winschoten, Groningen, Nederland I740732
126 Angerman, NN  24 May 1935Winschoten, Groningen, Nederland I741575
127 Apol, Aaltje  20 July 1920Winschoten, Groningen, Nederland I206399
128 Apol, Bouwina  13 April 1958Winschoten, Groningen, Nederland I382104
129 Appeldoorn, Bernard  20 February 1946Winschoten, Groningen, Nederland I754811
130 Arbeider, Fenna  06 February 1933Winschoten, Groningen, Nederland I47504
131 Arbeider, Wiepke  02 April 2003Winschoten, Groningen, Nederland I220072
132 Arents, Engel  Before May 1744Winschoten, Groningen, Nederland I207718
133 Arents, Johannes  01 May 1995Winschoten, Groningen, Nederland I564715
134 van der Ark, Eppe Harmens  November 1745Winschoten, Groningen, Nederland I70332
135 van der Ark, Eppo Gerlofs Lewes  19 November 1841Winschoten, Groningen, Nederland I108161
136 van der Ark, Grietje  19 April 1925Winschoten, Groningen, Nederland I13440
137 van der Ark, Grietje Eppes  25 February 1840Winschoten, Groningen, Nederland I760245
138 van der Ark, Pieter Jan Tiddens  13 October 1899Winschoten, Groningen, Nederland I74156
139 van der Ark, Rikste  29 December 1905Winschoten, Groningen, Nederland I270751
140 Armbrust, Cornelia  26 April 1863Winschoten, Groningen, Nederland I433890
141 Armbrust, Derk  19 April 1943Winschoten, Groningen, Nederland I437240
142 Armbrust, Louis  29 March 1862Winschoten, Groningen, Nederland I437235
143 Atzema, Arent Lammerts  13 June 1837Winschoten, Groningen, Nederland I277756
144 Atzema, Bernard Hendrik  27 December 1972Winschoten, Groningen, Nederland I276313
145 Atzema, Jan  12 December 1903Winschoten, Groningen, Nederland I276386
146 Aukes, Berend Benno  04 June 2002Winschoten, Groningen, Nederland I750668
147 Aukes, Jacoba  08 February 1882Winschoten, Groningen, Nederland I268447
148 Baalman, Berend  13 January 1904Winschoten, Groningen, Nederland I548683
149 Baalman, Bernardus Johannes  11 April 1969Winschoten, Groningen, Nederland I6116
150 Baalman, Harm  17 February 1932Winschoten, Groningen, Nederland I478188
151 Baalman, Ieke  22 February 1855Winschoten, Groningen, Nederland I548685
152 Baalmans, Hinderikus Johannes  19 March 1961Winschoten, Groningen, Nederland I505889
153 Baan, Klaaske Jans  08 August 1819Winschoten, Groningen, Nederland I474154
154 Baart, Maria Catharina  05 November 1873Winschoten, Groningen, Nederland I723750
155 Baas, Annechien  23 July 1957Winschoten, Groningen, Nederland I139637
156 Baas, Eltjo Reinder  28 November 1902Winschoten, Groningen, Nederland I413306
157 Baas, Frouwke Wubbina  20 January 1982Winschoten, Groningen, Nederland I140379
158 Baas, Geert  06 April 1905Winschoten, Groningen, Nederland I139084
159 Baas, Geessien  05 December 1937Winschoten, Groningen, Nederland I205847
160 Baas, Gerrit  20 October 1917Winschoten, Groningen, Nederland I140371
161 Baas, Gerrit  01 September 1945Winschoten, Groningen, Nederland I140092
162 Baas, Gerrit  May 1974Winschoten, Groningen, Nederland I139961
163 Baas, Gerrit Johan  1992Winschoten, Groningen, Nederland I138851
164 Baas, Grietje Antiena Henderika Alberdina  15 April 1964Winschoten, Groningen, Nederland I343962
165 Baas, Hendrik  25 March 1872Winschoten, Groningen, Nederland I361291
166 Baas, Hendrik  16 January 1906Winschoten, Groningen, Nederland I205850
167 Baas, Hindrikje  18 January 2002Winschoten, Groningen, Nederland I140086
168 Baas, Jakob  02 May 1941Winschoten, Groningen, Nederland I457578
169 Baas, Johanna  19 April 1939Winschoten, Groningen, Nederland I139607
170 Baas, Klaasien  30 July 1884Winschoten, Groningen, Nederland I139543
171 Baas, NN  06 March 1872Winschoten, Groningen, Nederland I361295
172 Baas, NN  15 April 1926Winschoten, Groningen, Nederland I625723
173 Baas, Remko  02 December 1880Winschoten, Groningen, Nederland I361302
174 Baas, Tetje  17 July 1947Winschoten, Groningen, Nederland I140774
175 Baas, Waldrik  22 April 1950Winschoten, Groningen, Nederland I139639
176 Baas, Willemke Jans  08 July 1925Winschoten, Groningen, Nederland I222199
177 Baas, Wirtje Hindriks  26 July 1849Winschoten, Groningen, Nederland I361286
178 Bakerman, Christopher Hinrichs  06 December 1901Winschoten, Groningen, Nederland I47472
179 Bakhuis, Stijntje  08 April 1972Winschoten, Groningen, Nederland I344190
180 Bakker, Aaltje  28 October 1950Winschoten, Groningen, Nederland I511365
181 Bakker, Anna Jacobs  09 July 1821Winschoten, Groningen, Nederland I702342
182 Bakker, Anna Margaretha  24 December 1962Winschoten, Groningen, Nederland I631886
183 Bakker, Annechina  11 February 1957Winschoten, Groningen, Nederland I733763
184 Bakker, Antje  26 February 1972Winschoten, Groningen, Nederland I446438
185 Bakker, Charlotte  20 August 1981Winschoten, Groningen, Nederland I743653
186 Bakker, Christiaan  25 February 1933Winschoten, Groningen, Nederland I380181
187 Bakker, Derkien  16 July 1954Winschoten, Groningen, Nederland I313149
188 Bakker, Eppijn Harms  06 October 1834