Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Groningen, Groningen, Nederland

Groningen, Groningen, NederlandWikipedia links for
Groningen, Groningen, Nederland
[Groningen] [Groningen] [Nederland]
 
 


Notes:
Groningen Sound uitspraak (info·uitleg) (Gronings: Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland ook kortweg aangeduid met Stad. De gemeente Groningen had per 1 mei 2013 195.080 inwoners (bron: CBS) en is daarmee veruit de grootste stad van noordelijk Nederland en de zevende stad van Nederland.

Van Groningen zijn geen geschreven stadsrechten bekend. Door zijn relatief geïsoleerde ligging, ten opzichte van de opeenvolgende feitelijke machtscentra (Utrecht, Brussel en Den Haag), was de stad historisch gezien vooral op zichzelf en de directe omgeving aangewezen. Als Hanzestad maakte Groningen deel uit van het Noord-Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum. De stad ontwikkelde zich tot, en was eeuwenlang defacto, een stadstaat. Sinds de Republiek hoorde Groningen nominaal bij Nederland, maar tot aan de Franse tijd bleef Groningen feitelijk een autonome stad, die heer was in het grootste deel van de provincie. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstig gehavend: niet alleen verloor Groningen 3300, voornamelijk Joodse, burgers, bij de bevrijding in 1945 ging een groot deel van de binnenstad in vlammen op.

Tegenwoordig is Groningen een stad met veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is daarnaast vooral een studentenstad met ruim 50.000 studenten, van wie ruim 30.000 in de stad wonen. De stad werkt samen met de omliggende gemeenten in de Regiovisie Groningen-Assen.

Naam

De oorsprong en betekenis van de naam Groningen en de oudere variant 'Groeningen' zijn niet zeker. Dichters probeerden het te koppelen aan een volksverhaal over ballingen uit Troje die onder leiding van een zekere mythische figuur Gruno (of Grunnius, Gryns of Grunus) hier een nederzetting met Frygiërs uit Duitsland zou hebben gesticht in 453 v.Chr. (volgens een andere overlevering in 130 v.Chr.) en een kasteel hebben gebouwd aan de Hunze dat hij 'Grunoburg' noemde. Dat kasteel zou later weer door de Vikingen zijn verwoest en later zou mogelijk op de fundamenten hiervan de Sint-Walburgkerk zijn gebouwd. Er is echter geen enkel bewijs voor deze verhalen.

Een andere theorie stelt dat de naam Groningen is afgeleid van de mansnaam 'Groni'. Hierbij wordt verwezen naar het voorkomen van de vroege spelwijzen 'Groningi' en 'Groninga' in de 11e eeuw en de oude naam 'Gronesbeke' voor een watertje nabij de Hunze (noordgrens van Everswolde). De naam zou dan betekenen 'bij de lieden van Groni'.

Weer een andere theorie over de oorsprong is dat de oude naam Groeningen is afgeleid van 'Groen-inge'; "groene velde(n)". 'groen' zou daarbij van 'cruon' komen en een inge (of enge) is een oude benaming voor een open veld, die in het Saksische gedeelte van Nederland en Duitsland vaak heuvelachtig was. In het wapen van Groningen (en de vlag) zou dit terugkomen in de groene streep; een groene strook land; tussen de Lauwers, de Eems en de Waddenzee.

De Groningse dialectnaam Grunnen heeft dezelfde etymologie. Grun, van het oudere gruun en -inge werd vertaald naar -en of -ens, net zoals in de naam Kantens, dat vroeger waarschijnlijk Kantinge was en wat tegenwoordig nog steeds in het Groninggs gebeurt, bijvoorbeeld Thesinge wordt Taisen. Zoals bij de meeste Groningse woorden die op -en eindigen, valt ook hier de -e weg, waardoor je de uitspraak grunn krijgt. Doordat het Groningen is, had het in het Gronings ook Grunnens kunnen zijn, zoals bij Kantens, wat de Friese naam Grins tevens verklaart (vergelijk ook Harlingen – Harns).

In de provincie Groningen wordt de plaats vanouds ook "Stad" genoemd. Daarbuiten wordt deze naam ook wel gebruikt, hoewel de meeste Friezen Grins zullen zeggen. In de Middeleeuwen werd de Latijnse naam Groninga gebruikt op kaarten en munten. Teen tijde van de Franse bezetting heette Groningen Groningue. Zelf noemen de inwoners zich "Stadjers" of "Stadjeder". De stad wordt ook wel de "metropool van het Noorden" genoemd.bron? Stadjers noemen haar liefkozend ook wel "Groot Loug"bron?, dat wil zeggen "Groot Dorp". Een andere bijnaam van Groningen is Martinistad, verwijzend naar de Martinitoren. Zelf hebben de stad-Groningers als bijnaam: mollebonen.

Geschiedenis

roningen ontstond op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug. De oudst bekende schriftelijke vermelding, villa Cruoninga, dateert uit 1040, maar vaststaat dat de huidige stad al ver voor dat jaar een bewoonde plaats was. De oudste archeologische vondsten binnen het gebied van de huidige stad zijn met behulp van de C14-methode gedateerd op circa 3950–3720 voor Chr. Een onafgebroken bewoning kan worden vastgesteld vanaf de derde eeuw. Groningen is waarschijnlijk ontstaan uit twee verschillende kernen, een lag rond het huidige Martinikerkhof, de andere tussen het Zuiderdiep en het Verbindingskanaal.

Middeleeuwen

De geschreven geschiedenis van Groningen begint in 1040 met de schenking door de Duitse keizer van goederen en rechten aan de kerk van Utrecht. Eerder waren al delen van het koningsgoed geschonken aan het Klooster Werden.

Groningen moet in 1040 al een zekere marktfunctie voor de directe omgeving hebben gehad. De oudste kerk, de Maartenskerk, is blijkens archeologisch onderzoek gesticht rond 800. Deel van de schenking was ook het muntrecht, waar de Utrechtse bisschop ook gebruik van heeft gemaakt.

Het aanvankelijk Drentse esdorp, werd in de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. De ligging, op de grens van Drenthe en Friesland, was daarbij van grote waarde.

Na 1040 volgt een lange periode waarin de bronnen weer zwijgen over Groningen. Ruim een eeuw later is er sprake van heftige strijd tussen de bisschop en een deel van de inwoners van de stad. De bisschop beschouwt zichzelf als landsheer, maar de afstand tussen Groningen en Utrecht maakt het lastig voor de bisschop om daadwerkelijk macht in de stad uit te oefenen. Bisschop Hartbert tracht dat probleem op te lossen door de prefectuur op te dragen aan zijn broer. Door het ambt erfelijk te maken creëert hij echter direct een probleem voor zijn opvolgers. De prefect gaat zijn eigen koers varen, waardoor er zich in de stad naast de bisschop twee partijen ontwikkelen, de volgelingen van de prefect, en de Stadjers die zichzelf in staat achten hun eigen belangen te behartigen.

Om hun macht te tonen bouwden de Stadjers in de dertiende eeuw op eigen gezag een omwalling. De macht van de bisschop, en de prefect, wordt ernstig aangetast in de Slag bij Ane als bisschoppelijke troepen die orde op zaken willen stellen in Groningen, een smadelijke nederlaag lijden. Groningen zal zich daarna weinig meer van de bisschop aantrekken.

De groei van dorp tot stad blijkt in deze periode door de stichting van een tweede parochie rond de Der Aa-kerk en de vestiging van twee kloosters, een van de Franciscanen en een van de Dominicanen. Ook het oudste gasthuis, het Pelstergasthuis, stamt uit deze periode, het wordt voor het eert genoemd in een pauselijke bul uit 1267. Waar nu het Academiegebouw staat worden in 1276 en 1284 twee begijnhofjes gesticht: het Vrouwe Menoldaconvent en het Vrouwe Sywen Convent.

De verstening van de stad krijgt ook vorm in woonhuizen, waarbij de verstening vaak een rol speelt om een huis weerbaar te maken. De oudste bewaard gebleven panden stammen uit de dertiende (Calmershuis, Hinckaertshuis) en veertiende eeuw.

Hoewel van een formele verlening van stadsrecht geen sprake is beschouwt de stad zich dan wel als stad. In het begin van de veertiende eeuw erkent bisschop Gwijde van Avesnes ook uitdrukkelijk de rechten van de stad.

In de late middeleeuwen maakte de stad deel uit van de Hanze. De handel van de stad lijkt dan echter al voornamelijk een lokale functie te hebben. Waar in de dertiende eeuw kooplieden uit Groningen nog in bronnen zijn te traceren in verre streken wordt de stad in de veertiende eeuw vooral de marktplaats voor de omliggende, dan nog Friese Ommelanden. De stad ziet zich in deze periode zelf ook als Fries. In 1361 is Groningen dan ook de vergaderplaats van de Upstalbeam. Nadien wordt overigens van deze algemene vergadering van alle Friese gebieden niets meer vernomen.

Stadstaat

In de vijftiende eeuw beleeft Groningen een periode van grote bloei. Friesland is al sinds de veertiende eeuw het toneel van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers. In het aangrenzende Oost-Friesland vindt in deze periode een vergelijkbare strijd plaats die uiteindelijk door de Cirksena's wordt gewonnen. Als grootste stad in het gebied beschikt Groningen over een aanzienlijke strijdkracht die een doorslaggevende rol kan spelen in lokale conflicten. Hoewel ook de stad zelf strijdtoneel is van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers weet de stad zich na de zoen van Groningen op te werpen als pacificator van de omgeving.

Binnen de huidige provincie wordt het Oldambt in deze periode een van de stad afhankelijk gebied. Met het Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo worden verdragen gesloten of vernieuwd die de invloed van de stad vastleggen of versterken. Ook ovever de Lauwers sluit de stad verdragen. In Kollum stelt Groningen een kastelein, ook in Oostergo wordt Groningen gezien als de enige kracht die voor rust kan zorgen. Leeuwarden accepteert een Gronings garnizoen. In Westergo weigert enkel Franeker de macht van Groningen te accepteren.

De bloei van de stad blijkt ook uit de bouw van de huidige Martinitoren die in deze periode plaatsvindt. De toren symboliseert de macht die de Stadjers zichzelf toedichten.

Groningen heeft binnen het Heilige Roomse Rijk nooit de juridische status van een "vrije stad" zoals Frankfurt aan de Main verworven. Wat geschiedde was dat de macht van het verre Bisdom Utrecht afnam en dat de stad het ontstane machtsvacuüm innam.0 Groningen plaatste zonder privilege een dubbelkoppige adelaar als bij het wapen van een vrije rijksstad in het stadswapen.

Groningen tijdens de Republiek

Groningen had uiteindelijk zijn hand in Friesland overspeeld. De Duitse keizer had Groningen het potestaatschap over Friesland aangeboden, maar Groningen had dit als te duur (de keizer verlangde een jaarlijkse vergoeding) afgewezen. De keizer had het vervolgens aangeboden aan Albrecht van Saksen die het accepteerde. Het potestaatschap omvatte geheel Friesland, in de visie van Albrecht betekende dat niet enkel de huidige provincie Friesland, maar ook de Ommelanden met inbegrip van de stad.

De stad was niet opgewassen tegen de macht van Albrecht en diens zoon George. Om het vege lijf te redden onderwierp de stad zich eerst aan de graaf van Oost-Friesland en later aan Karel van Gelre. Uiteindelijk wendde de stad zich tot Karel V en werd samen met de Ommelanden opgenomen in de Bourgondische Kreits.

De stad koos uit eigenbelang na het uitbreken van de opstand voor Spanje, maar sloot zich in 1594, de reductie van Groningen, alsnog aan bij de Republiek. Binnen het verband van de Republiek bleef de stad echter als dominante factor binnen het gewest Stad en Lande tot aan de Franse tijd feitelijk een zelfstandige eenheid. In 1606 woonden er (schatting van I.B.M. Matthey op basis van aantal fiscale haardsteden) ongeveer 16.600 mensen in de stad, hetgeen rond 1620 was gestegen tot ongeveer 20.000 en rond 1700 tot ongeveer 23.000 (in Stad en Lande als geheel wonen dan 96.000 mensen).

Groningen kreeg in 1614 zijn universiteit, primair voor de opleiding van predikanten. Eveneens in de zeventiende eeuw werd de stad fors uitgebreid en kreeg zij een nieuwe omwalling. Die nieuwe vesting werd in het rampjaar 1672 vruchteloos belegerd door de bisschop van Münster, Bernhard von Galen. Ieder jaar op 28 augustus viert de stad de overwinning op Bommen Berend (zie Gronings Ontzet). In 1698 werd de vesting versterkt met 'Nieuwe Werken', namelijk de Linie van Helpman, ontworpen door Menno van Coehoorn.

Na de Reformatie komt het omvangrijke landbezit van de Groninger kloosters aan de provincie. Als eerste lid van Stad en Lande weet de stad uit dat bezit met name landerijen in het Bourtangermoeras te verwerven. Bestuurlijk horen die landen tot h het Oldambt waar de stad politiek de baas is. Als privaat-eigenaar en als publieke overheid bepaald de stad de wijze van ontginning en zorgt er voor dat de turf enkel via de stad kan worden verhandeld. De kanalen waarlangs de turf wordt vervoerd worden door de stad (het Stadskanaal), aangelegd en geëxploiteerd. De turfhandel en het grondbezit in de Veenkolonieën zorgt voor een stevige basis onder de Groninger economie. De stad wil haar rijkdom ook tonen en schrijft aan het einde van de achttiende eeuw een prijsvraag uit voor een nieuw raadhuis. Juist nadat de prijsvraag in 1774 is gewonnen door Jacob Otten Husly stagneerde de turfwinning waardoor het tot 1817 duurde voordat het stadhuis in versoberde vorm gereed kwam.

Negentiende eeuw

De bijzondere positie van de stad, als Heer van grote delen van de provincie, eindigde in de Franse tijd. De Fransen sloten vrijwel alle universiteiten in Nederland, maar Groningen en Leiden mochten openblijven.

Na de Franse tijd moest de stad zijn positie opnieuw bepalen. Formeel had de stad zijn overheersende positie in de provincie verloren, maar de stadsbezittingen in met name de Veenkoloniën bleven een flinke bijdrage aan de stedelijke financiën leveren. Het Stadskanaal werd verlengd tot aan Ter Apel. Richting Delfzijl werd de verbinding verbeterd door de aanleg van het Eemskanaal, terwijl het Hoornsediep werd uitgebouwd tot het Noord-Willemskanaal.

De uitleg van de zeventiende eeuw had de groei van de bevolking twee eeuwen kunnen opvangen, maar begon in de loop van deze eeuw toch te knellen. Uitbreiding buiten de omwalling was niet mogelijk vanwege het militaire belang dat de stad als vesting had. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870–1871 werd duidelijk dat vestingen als Groningen militair geen betekenis meer konden hebben. De vestingwet in 1874 maakte dan ook een einde aan de Vesting Groningen, op de oude wallen ontstond het Noorderplantsoen en werd het Academisch Ziekenhuis gevestigd. Buiten de oude omwalling ontstonden nieuwe wijken, eerst langs de Hereweg, later ook de Oosterpoort en aan de noordkant.

Twintigste eeuw

In de twintigste eeuw breidde Groningen zich steeds verder uit, niet alleen in bebouwing, maar ook in oppervlak. Het dorp Helpman werd door Groningen geannexeerd, eerder hoorde het bij de gemeente Haren. De gemeentes Hoogkerk en Noorddijk werdeden in 1969 bij Groningen gevoegd. Groningen wordt in de twintigste eeuw ook een rode stad. In 1901 wordt Eltjo Rugge in de gemeenteraad gekozen, hij zal tot 1946 in de raad blijven en als wethouder een grote stempel zetten op de ontwikkeling van de stad. Met name de Oosterparkwijk is het product van deze sociaaldemocratische gemeentepolitiek.

weede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Groningen de diepste sporen sporen uit de geschiedenis nagelaten. De stad werd snel en zonder weerstand bezet door de Duitsers. In totaal stierven 3300 inwoners door de oorlog, onder hen 2800 Joodse burgers. De stad had in 1940 een bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 3000 mensen, onder wie 250 vluchtelingen uit Duitsland. De eerste Groninger Joden - 600 mannen - werden door de Duitsers vanaf augustus 1942 opgeroepen voor werkkampen. De deportaties gingen door tot april 1943. Relatief weinig Groningse Joden doken onder. Een studentencomité hielp Joodse kinderen om onder te duiken. Op de Grote Markt werd in het Scholtenhuis een afdeling van de SD gevestigd, die een scherpe terreur uitvoerde. Beruchtste deelnemers aan die terreur waren de later ter dood veroordeelde Nederlandse SS'er Pieter Faber (geëxecuteerd) en zijn broer Klaas Carel Faber.

De bevrijding van Groningen in 1945 ging gepaard met een heftige strijd, mede door het relatief grote Duitse garnizoen, onder wie SS'ers. In de stad woonden tegen het begin van de oorlog ongeveer 124.000 mensen, maar door een grote stroom vluchtelingen vanuit het zuiden was dit opgelopen tot meer dan 150.000. Veel verzetsstrijders waren vlak voor de komst van de Canadezen opgepakt en gefusilleerd. De gehele noord- en oostwand van de Grote Markt werden verwoest (zie foto), de Martinitoren en -kerk bleven wonderwel gespaard.

Na de oorlog breidde de stad zich wederom verder uit. Aan de zuidkant verrezen de wijken Laanhuizen, Corpus den Hoorn en De Wijert. De gemeentepolitiek, gezapig zoals overal in Nederland, werd in het begin van de jaren zeventig opgeschud door de vorming van een meerderheidscollege onder leiding van Max van den Berg. Een van de resultaten van dat college was de invoering van het verkeerscirculatieplan.

City/Town : Latitude: 53.218738570278944, Longitude: 6.565361022949219


Media

Photos
Academiegebouw
De oude Herestraat
Het interieur van de Synagoge
Toen nog voor een groot deel weilanden, nu helemaal volgebouwd met het zaikenhoes
De Gado
Het interieur van mijn Alma Mater
Een bijzonder gebouw
Boekenhandel Boomker-Savenije in de Zwanestraat

Documents
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Uitgever Willem Blauw
Stationshal Groningen, Bachg.
Stationshal Groningen, Bachg.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600

Birth

Matches 1 to 800 of 24804

1 2 3 4 5 ... 32» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Alcke  About 1540Groningen, Groningen, Nederland I405324
2 Alcke  About 1585Groningen, Groningen, Nederland I402352
3 Allike  About 1515Groningen, Groningen, Nederland I211248
4 Anje  03 April 1916Groningen, Groningen, Nederland I755321
5 Anna Bertina  22 January 1871Groningen, Groningen, Nederland I541921
6 Anne Marie  1678Groningen, Groningen, Nederland I418957
7 Anthoni  1677Groningen, Groningen, Nederland I418956
8 Aukje Geertiena  10 June 1899Groningen, Groningen, Nederland I509618
9 Bene  About 1640Groningen, Groningen, Nederland I401445
10 Egbert  About 1635Groningen, Groningen, Nederland I593996
11 Elsiena Jantina  01 May 1900Groningen, Groningen, Nederland I590984
12 Engele  About 1545Groningen, Groningen, Nederland I316677
13 Hermanus Wilhelmus  About 1809Groningen, Groningen, Nederland I400009
14 Hille  About 1545Groningen, Groningen, Nederland I402364
15 Jan  About 1570Groningen, Groningen, Nederland I402366
16 Janna  About 1685Groningen, Groningen, Nederland I325622
17 Jantien  About 1570Groningen, Groningen, Nederland I405348
18 Johanna  About 1665Groningen, Groningen, Nederland I400927
19 Johanna Willemina  20 November 1887Groningen, Groningen, Nederland I446744
20 Jurjen  1680Groningen, Groningen, Nederland I208523
21 Lummechien  About 1600Groningen, Groningen, Nederland I406187
22 Martinus  1676Groningen, Groningen, Nederland I418955
23 Rixte  1540Groningen, Groningen, Nederland I405320
24 Tanneke  1858Groningen, Groningen, Nederland I587645
25 Tonnis  1673Groningen, Groningen, Nederland I418953
26 Willem  About 1540Groningen, Groningen, Nederland I244072
27 Wupcke  About 1605Groningen, Groningen, Nederland I405428
28 van Aaken, Jan  15 January 1831Groningen, Groningen, Nederland I126232
29 Aaldering, Geertje Jans  1788Groningen, Groningen, Nederland I283724
30 Aalders, Alberdina  10 April 1894Groningen, Groningen, Nederland I538512
31 Aalders, Ale  20 June 1904Groningen, Groningen, Nederland I345816
32 Aalders, Antje  05 April 1888Groningen, Groningen, Nederland I538510
33 Aalders, Fenje  Approximately 1915Groningen, Groningen, Nederland I538210
34 Aalders, Grietje  31 March 1885Groningen, Groningen, Nederland I538508
35 Aalders, Grietje  10 December 1899Groningen, Groningen, Nederland I568283
36 Aalders, Hendrik  17 March 1891Groningen, Groningen, Nederland I538511
37 Aalders, Klaas  26 November 1910Groningen, Groningen, Nederland I568285
38 Aalders, Klazina  Approximately 1916Groningen, Groningen, Nederland I537922
39 Aalders, Matje  30 July 1854Groningen, Groningen, Nederland I781071
40 Aalders, NN  30 November 1913Groningen, Groningen, Nederland I537621
41 Aaldring, Marchien  17 March 1822Groningen, Groningen, Nederland I40171
42 Aaling, Harm  1688Groningen, Groningen, Nederland I628133
43 van Aarle, Harmina Elisabeth  31 January 1901Groningen, Groningen, Nederland I199614
44 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  28 December 1871Groningen, Groningen, Nederland I679528
45 Aarts, Hermanus  13 September 1876Groningen, Groningen, Nederland I603361
46 Aarts, Hermanus Hendrik  31 May 1907Groningen, Groningen, Nederland I603360
47 Abbas, Maria  29 May 1907Groningen, Groningen, Nederland I768743
48 Abbes, Heije  28 August 1946Groningen, Groningen, Nederland I623413
49 Abbring, Annechien  09 November 1848Groningen, Groningen, Nederland I711586
50 Abbring, Grietje  About 1590Groningen, Groningen, Nederland I402384
51 Abbring, Harmtje  About 1600Groningen, Groningen, Nederland I402178
52 Abbring, Jan  About 1570Groningen, Groningen, Nederland I402175
53 Abbring, Jantje  About 1605Groningen, Groningen, Nederland I402179
54 Abbring, Marretien  About 1595Groningen, Groningen, Nederland I402177
55 Abbring, Nanne  About 1655Groningen, Groningen, Nederland I401428
56 Abbringh, Pieter  1810Groningen, Groningen, Nederland I443483
57 Abeen, Pieter  18 April 1832Groningen, Groningen, Nederland I377828
58 Abeln, Maria Johanna  18 March 1865Groningen, Groningen, Nederland I573837
59 Abels, Popke  1652Groningen, Groningen, Nederland I626683
60 Abrahams, Abeltien  1711Groningen, Groningen, Nederland I343554
61 Abrahams, Grietien  1745Groningen, Groningen, Nederland I701111
62 Abrahams, Grietien  1751Groningen, Groningen, Nederland I701113
63 Abrahams, Hendrik  1741Groningen, Groningen, Nederland I701110
64 Abrahams, Hindrik  1736Groningen, Groningen, Nederland I701108
65 Abrahams, Jan  1738Groningen, Groningen, Nederland I701109
66 Abrahams, Sara  08 September 1861Groningen, Groningen, Nederland I89638
67 Abrahams, Wilte  1747Groningen, Groningen, Nederland I701112
68 Achterof, Albert  Approximately 1917Groningen, Groningen, Nederland I435904
69 Ackerman, Aaltje  21 November 1876Groningen, Groningen, Nederland I506949
70 Ackerman, NN  17 July 1925Groningen, Groningen, Nederland I358385
71 Ackerman, NN  29 June 1957Groningen, Groningen, Nederland I424618
72 Adams, Adam  19 September 1806Groningen, Groningen, Nederland I664561
73 Adams, Cornelis  04 July 1907Groningen, Groningen, Nederland I557334
74 Adams, Jan  1798Groningen, Groningen, Nederland I166385
75 Adams, Maria  1666Groningen, Groningen, Nederland I613253
76 Adams, NN  03 July 1935Groningen, Groningen, Nederland I557337
77 Addens, Hendrikje Hijka Johanna  02 November 1908Groningen, Groningen, Nederland I709393
78 Adema, Antonius Hermannus  27 January 1932Groningen, Groningen, Nederland I781020
79 Adema, Harm Mattheus  29 August 1887Groningen, Groningen, Nederland I611596
80 Adema, Hendrica Renni  06 July 1934Groningen, Groningen, Nederland I781021
81 Adema, Hendricus Adrianus  28 June 1939Groningen, Groningen, Nederland I781022
82 Adema, Hermannus Adrianus  16 July 1897Groningen, Groningen, Nederland I781017
83 Adema, Hilje  Approximately 1894Groningen, Groningen, Nederland I193059
84 Adema, Maria Veronica  14 May 1925Groningen, Groningen, Nederland I781018
85 Adema, Oege  09 May 1903Groningen, Groningen, Nederland I393258
86 Ader, Berend  18 March 1815Groningen, Groningen, Nederland I762072
87 Ader, Berendina  08 March 1851Groningen, Groningen, Nederland I407267
88 Ader, Christiaan  05 February 1818Groningen, Groningen, Nederland I762142
89 Ader, Geertien  1811Groningen, Groningen, Nederland I762159
90 Ader, Geertje Christina  29 March 1859Groningen, Groningen, Nederland I27896
91 Ader, Salomon Brekhof  07 November 1821Groningen, Groningen, Nederland I441463
92 Adriani, Arius  11 March 1682Groningen, Groningen, Nederland I338366
93 Adriani, Arius  04 January 1756Groningen, Groningen, Nederland I520445
94 Adriani, Fenna  1732Groningen, Groningen, Nederland I338932
95 Adriani, Menso  1733Groningen, Groningen, Nederland I338933
96 Adriani, NN  19 July 1837Groningen, Groningen, Nederland I694562
97 Adriani, Peter  1730Groningen, Groningen, Nederland I338362
98 Adriani, Regardus Philips  09 February 1835Groningen, Groningen, Nederland I694563
99 Adriani, Theodorus  Date unknownGroningen, Groningen, Nederland I520443
100 Aeilkema, Annechina Helena  01 September 1892Groningen, Groningen, Nederland I279768
101 Aeilkema, Helena Annegiena Froukelina Wilhelmina  07 August 1894Groningen, Groningen, Nederland I279769
102 Aeilkema, Kornelis Klaas Abel  09 May 1891Groningen, Groningen, Nederland I279767
103 Aepkens, Benne  About 1610Groningen, Groningen, Nederland I244057
104 Afman, Berentje  20 June 1903Groningen, Groningen, Nederland I528333
105 Afman, Cornelus  19 January 1897Groningen, Groningen, Nederland I528329
106 Afman, Harm  About 1813Groningen, Groningen, Nederland I279496
107 Afman, Harm  27 May 1873Groningen, Groningen, Nederland I279676
108 Afman, Harm Nikolaas  26 November 1904Groningen, Groningen, Nederland I279722
109 Afman, Harmanna Klasina  29 December 1880Groningen, Groningen, Nederland I502330
110 Afman, Hendrik  16 May 1895Groningen, Groningen, Nederland I528328
111 Afman, Hendrik Jan  17 November 1878Groningen, Groningen, Nederland I279861
112 Afman, Hendrik Jan  11 April 1911Groningen, Groningen, Nederland I279753
113 Afman, Jacob Engel Jan  28 April 1900Groningen, Groningen, Nederland I279689
114 Afman, Jacob Jan  05 October 1846Groningen, Groningen, Nederland I279455
115 Afman, Johan Hendrik  16 January 1906Groningen, Groningen, Nederland I279733
116 Afman, Johannes  09 June 1900Groningen, Groningen, Nederland I528331
117 Afman, Kasper Wigbold  11 April 1911Groningen, Groningen, Nederland I279757
118 Afman, Kasper Wigbold  26 March 1914Groningen, Groningen, Nederland I279766
119 Afman, Martina Ida  07 July 1902Groningen, Groningen, Nederland I279700
120 Afman, Nikolaas Harm  07 January 1899Groningen, Groningen, Nederland I279685
121 Afman, Renger Nikolaas  28 May 1917Groningen, Groningen, Nederland I279776
122 Afman, Renske Johanna  26 November 1904Groningen, Groningen, Nederland I279711
123 Afman, Siebelina  23 September 1893Groningen, Groningen, Nederland I528327
124 Afman, Trientje  13 January 1908Groningen, Groningen, Nederland I279742
125 Afman, Trijntje  27 September 1874Groningen, Groningen, Nederland I279786
126 Ages, Adriaan  30 March 1872Groningen, Groningen, Nederland I130728
127 Ages, Adriaan  15 September 1908Groningen, Groningen, Nederland I159627
128 Ages, Age Pieter  03 March 1833Groningen, Groningen, Nederland I641938
129 Ages, Age Pieters  24 April 1896Groningen, Groningen, Nederland I159624
130 Ages, Geessien Izaks  19 November 1812Groningen, Groningen, Nederland I100585
131 Ages, Harmanna Johanna  19 February 1903Groningen, Groningen, Nederland I130726
132 Ages, Harmannus Johannes  15 November 1900Groningen, Groningen, Nederland I159625
133 Ages, Hinderika  11 August 1817Groningen, Groningen, Nederland I60819
134 Ages, Jacoba  18 December 1898Groningen, Groningen, Nederland I159623
135 Ages, Jan Bernardus  1894Groningen, Groningen, Nederland I640892
136 Ages, Johanna Jacoba  17 April 1905Groningen, Groningen, Nederland I159626
137 Agterbos, Tidde  13 January 1812Groningen, Groningen, Nederland I327235
138 Agterbos, Willem  21 August 1842Groningen, Groningen, Nederland I327089
139 van Agteren, Gesina Grietje  June 1920Groningen, Groningen, Nederland I593073
140 Ahrens, Ella Paulina Margaretha  23 June 1907Groningen, Groningen, Nederland I429938
141 Ahrens, Georg  07 June 1875Groningen, Groningen, Nederland I429935
142 Ahrens, Jan  25 December 1842Groningen, Groningen, Nederland I266655
143 Aijlts, Pieterke  1749Groningen, Groningen, Nederland I36490
144 Aikema, Elsje Lubbertus  28 June 1817Groningen, Groningen, Nederland I199479
145 Aikema, Geertje Lubbertus  27 April 1815Groningen, Groningen, Nederland I199478
146 Aikema, Lubbertus  1775Groningen, Groningen, Nederland I199174
147 Aikes, Engel  About 1550Groningen, Groningen, Nederland I405390
148 Aiking, Geertje  05 February 1883Groningen, Groningen, Nederland I541638
149 van Aken, Baukje Hindriks  1799Groningen, Groningen, Nederland I436114
150 van Aken, Johannes  1799Groningen, Groningen, Nederland I126239
151 Akerma, Elisabeth Genoveva Maria  1772Groningen, Groningen, Nederland I594133
152 Akker, Frouke Izak  18 January 1811Groningen, Groningen, Nederland I6952
153 van Akkeren, Affien  05 January 1900Groningen, Groningen, Nederland I285980
154 van Akkeren, Berend  1904Groningen, Groningen, Nederland I365724
155 van Akkeren, Frederika  30 March 1895Groningen, Groningen, Nederland I285977
156 van Akkeren, Gerhardus  06 August 1901Groningen, Groningen, Nederland I132934
157 van Akkeren, Hendrik  1904Groningen, Groningen, Nederland I365721
158 van Akkeren, Jan  1894Groningen, Groningen, Nederland I365726
159 van Akkeren, Trientje  1906Groningen, Groningen, Nederland I365725
160 van Akkeren, Trientje  30 June 1920Groningen, Groningen, Nederland I153368
161 Akkerman, Elke  01 July 1909Groningen, Groningen, Nederland I616852
162 Akkerman, Gepke  21 January 1894Groningen, Groningen, Nederland I628432
163 Akkerman, Gepke  18 January 1898Groningen, Groningen, Nederland I628434
164 Akkerman, Harmina  19 February 1831Groningen, Groningen, Nederland I709581
165 Akkerman, Henderika  06 May 1894Groningen, Groningen, Nederland I635221
166 Akkerman, Henderkien  10 June 1891Groningen, Groningen, Nederland I478930
167 Akkerman, Hendrik  13 October 1879Groningen, Groningen, Nederland I681690
168 Akkerman, Hendrik  29 May 1894Groningen, Groningen, Nederland I435643
169 Akkerman, Hillechiena  06 May 1896Groningen, Groningen, Nederland I635222
170 Akkerman, Jan  22 June 1833Groningen, Groningen, Nederland I205178
171 Akkerman, Jan  22 February 1900Groningen, Groningen, Nederland I435646
172 Akkerman, Jan Alderts  28 September 1850Groningen, Groningen, Nederland I576218
173 Akkerman, Lukkien  23 May 1877Groningen, Groningen, Nederland I681689
174 Akkerman, Margaretha  21 February 1896Groningen, Groningen, Nederland I628433
175 Akkerman, Minke  16 June 1898Groningen, Groningen, Nederland I435644
176 Akkerman, Reinder  22 March 1883Groningen, Groningen, Nederland I681691
177 Albeda, Frouwktje Hillegiena  26 October 1903Groningen, Groningen, Nederland I454876
178 Albeda, Hendrik  19 April 1872Groningen, Groningen, Nederland I454877
179 Alberda, Catharina Johanna  20 January 1746Groningen, Groningen, Nederland I394358
180 Alberda, Unico Allard  17 October 1726Groningen, Groningen, Nederland I375834
181 Alberda van Bijma, Baronesse Susanna Elisabeth  November 1769Groningen, Groningen, Nederland I432851
182 Alberda van Bloemersma, Scato Ludolf  18 March 1742Groningen, Groningen, Nederland I432857
183 Alberda van Dijksterhuis, Margaretha Josina  1728Groningen, Groningen, Nederland I189835
184 Alberda van Eikenstein, Anna  31 August 1818Groningen, Groningen, Nederland I365691
185 Alberda van Eikenstein, Anna Jacoba  25 February 1822Groningen, Groningen, Nederland I365695
186 Alberda van Eikenstein, Anna Maria Catharina  1779Groningen, Groningen, Nederland I365660
187 Alberda van Eikenstein, Antoon Bunno  20 March 1862Groningen, Groningen, Nederland I365668
188 Alberda van Eikenstein, Bunno  24 July 1863Groningen, Groningen, Nederland I366414
189 Alberda van Eikenstein, Catharina  19 July 1855Groningen, Groningen, Nederland I365669
190 Alberda van Eikenstein, Catharina Louisa  17 February 1856Groningen, Groningen, Nederland I366404
191 Alberda van Eikenstein, Christina  25 October 1856Groningen, Groningen, Nederland I365672
192 Alberda van Eikenstein, Elisabeth Sophia Willemina Carolina Antonia  13 March 1860Groningen, Groningen, Nederland I365678
193 Alberda van Eikenstein, Jacob  18 December 1820Groningen, Groningen, Nederland I365697
194 Alberda van Eikenstein, Lamoraal Ulbo Rengers  06 December 1853Groningen, Groningen, Nederland I365679
195 Alberda van Eikenstein, Lea Clasina Johanna  31 December 1826Groningen, Groningen, Nederland I365694
196 Alberda van Eikenstein, Maria Albertina  15 June 1816Groningen, Groningen, Nederland I365696
197 Alberda van Eikenstein, Maria Albertina  06 August 1816Groningen, Groningen, Nederland I365644
198 Alberda van Eikenstein, Onno Joost  12 March 1775Groningen, Groningen, Nederland I365680
199 Alberda van Eikenstein, Onno Reint  06 February 1752Groningen, Groningen, Nederland I365647
200 Alberda van Eikenstein, Onno Reint  14 December 1819Groningen, Groningen, Nederland I365690
201 Alberda van Eikenstein, Willem  03 May 1792Groningen, Groningen, Nederland I365097
202 Alberda van Eikenstein, Willem  21 October 1857Groningen, Groningen, Nederland I366409
203 Alberda van Ekenstein, Alegonda Maria  07 October 1846Groningen, Groningen, Nederland I365657
204 Alberda van Ekenstein, Catharina de Wendt  27 September 1837Groningen, Groningen, Nederland I361514
205 Alberda van Ekenstein, Catharina Johanna  20 January 1746Groningen, Groningen, Nederland I365818
206 Alberda van Ekenstein, Florentia Joanna Jkvr.  21 April 1834Groningen, Groningen, Nederland I191661
207 Alberda van Ekenstein, Josephina Catharina  10 February 1839Groningen, Groningen, Nederland I365094
208 Alberda van Menkema, Anna Hubbina  26 March 1797Groningen, Groningen, Nederland I286692
209 Alberda van Nijesteijn, Josina Petronella  24 November 1724Groningen, Groningen, Nederland I340431
210 Albering, Augustinus Henderikus Johannes  12 December 1902Groningen, Groningen, Nederland I573271
211 Albering, Augustinus Johannes Henricus Joseph  19 March 1901Groningen, Groningen, Nederland I574182
212 Albering, Boudina Petronella  09 July 1910Groningen, Groningen, Nederland I573298
213 Albering, Elisabeth Petronella Sophia  28 March 1873Groningen, Groningen, Nederland I174581
214 Albering, Gerhardus Carolus  10 January 1876Groningen, Groningen, Nederland I563182
215 Albering, Gerhardus Carolus  22 December 1904Groningen, Groningen, Nederland I574184
216 Albering, Johan August Heinrich  21 October 1867Groningen, Groningen, Nederland I574176
217 Albering, Leonardus Antonius Henderikus  07 February 1904Groningen, Groningen, Nederland I563181
218 Albering, Petronella Bonaventura Wilhelmina  31 July 1902Groningen, Groningen, Nederland I574183
219 Albers, Anna  05 October 1895Groningen, Groningen, Nederland I670544
220 Albers, Berend  28 June 1834Groningen, Groningen, Nederland I539745
221 Albers, Esso Johannes  07 April 1866Groningen, Groningen, Nederland I539744
222 Albers, Gezina  25 March 1862Groningen, Groningen, Nederland I72444
223 Albers, Grietje  Approximately 1911Groningen, Groningen, Nederland I442071
224 Albers, Harm  17 December 1903Groningen, Groningen, Nederland I768936
225 Albers, Klaas  02 December 1827Groningen, Groningen, Nederland I72445
226 Albers, Swaantje  31 January 1898Groningen, Groningen, Nederland I427336
227 Albers, Trientje  24 August 1895Groningen, Groningen, Nederland I494169
228 Albers, Trijntje  28 December 1864Groningen, Groningen, Nederland I93619
229 Albers, Willem  08 February 1868Groningen, Groningen, Nederland I494170
230 Alberts, Albert  1809Groningen, Groningen, Nederland I413020
231 Alberts, Albert  19 September 1899Groningen, Groningen, Nederland I620980
232 Alberts, Alieda  29 March 1904Groningen, Groningen, Nederland I620983
233 Alberts, Alieda  15 April 1908Groningen, Groningen, Nederland I419343
234 Alberts, Antje  15 December 1901Groningen, Groningen, Nederland I432523
235 Alberts, Arnoldus  1789Groningen, Groningen, Nederland I158712
236 Alberts, Bartelt  1691Groningen, Groningen, Nederland I208885
237 Alberts, Berentien  About 1640Groningen, Groningen, Nederland I233509
238 Alberts, Catharina  04 February 1831Groningen, Groningen, Nederland I420412
239 Alberts, Christoffel  1713Groningen, Groningen, Nederland I572203
240 Alberts, Christophorus  1712Groningen, Groningen, Nederland I572202
241 Alberts, Christophorus  1715Groningen, Groningen, Nederland I572205
242 Alberts, Derk  06 June 1821Groningen, Groningen, Nederland I394587
243 Alberts, Foktje  15 September 1866Groningen, Groningen, Nederland I313778
244 Alberts, Grietje  1792Groningen, Groningen, Nederland I377830
245 Alberts, Grietjen  1699Groningen, Groningen, Nederland I274479
246 Alberts, Hendrik  Approximately 1921Groningen, Groningen, Nederland I396199
247 Alberts, Hendrik Antoon  22 January 1898Groningen, Groningen, Nederland I620979
248 Alberts, Hindrick  About 1680Groningen, Groningen, Nederland I248183
249 Alberts, Hindrik  1697Groningen, Groningen, Nederland I274475
250 Alberts, Hindrik  24 August 1834Groningen, Groningen, Nederland I413018
251 Alberts, Hindrik Pieters  1803Groningen, Groningen, Nederland I74757
252 Alberts, Idigjen  1694Groningen, Groningen, Nederland I274478
253 Alberts, Jan  1686Groningen, Groningen, Nederland I274476
254 Alberts, Jan  1687Groningen, Groningen, Nederland I274477
255 Alberts, Jan  1693Groningen, Groningen, Nederland I208875
256 Alberts, Jan Christoffel  1717Groningen, Groningen, Nederland I572206
257 Alberts, Jan Hilbrand  09 March 1914Groningen, Groningen, Nederland I396198
258 Alberts, Jan Jans  1800Groningen, Groningen, Nederland I420408
259 Alberts, Jan Jans  05 December 1828Groningen, Groningen, Nederland I420411
260 Alberts, Jantina  12 May 1874Groningen, Groningen, Nederland I93398
261 Alberts, Jeichina  13 May 1849Groningen, Groningen, Nederland I757707
262 Alberts, Jogchem  1792Groningen, Groningen, Nederland I103924
263 Alberts, Josephus  1719Groningen, Groningen, Nederland I572207
264 Alberts, Maria Elisabeth  15 June 1868Groningen, Groningen, Nederland I43558
265 Alberts, NN  16 November 1896Groningen, Groningen, Nederland I620978
266 Alberts, Pieter  Date unknownGroningen, Groningen, Nederland I74758
267 Alberts, Pieter  25 January 1895Groningen, Groningen, Nederland I620977
268 Alberts, Pietertje  12 August 1866Groningen, Groningen, Nederland I93395
269 Alberts, Reinder  22 November 1913Groningen, Groningen, Nederland I528714
270 Alberts, Samuel  22 March 1903Groningen, Groningen, Nederland I620982
271 Alberts, Willemke  About 1575Groningen, Groningen, Nederland I315687
272 Alberts, Wilte  1692Groningen, Groningen, Nederland I280686
273 Albronda, Abraham  03 March 1853Groningen, Groningen, Nederland I521859
274 Albronda, Anna  17 May 1823Groningen, Groningen, Nederland I456411
275 Albronda, Arend Jan  03 February 1891Groningen, Groningen, Nederland I456399
276 Albronda, Berend  1752Groningen, Groningen, Nederland I188220
277 Albronda, Berendina  11 December 1820Groningen, Groningen, Nederland I456410
278 Albronda, Bina  26 February 1783Groningen, Groningen, Nederland I478575
279 Albronda, Clara Maria  07 September 1822Groningen, Groningen, Nederland I219721
280 Albronda, Cornelis  05 October 1837Groningen, Groningen, Nederland I219725
281 Albronda, Eltje  21 October 1909Groningen, Groningen, Nederland I654688
282 Albronda, Engelina  18 December 1898Groningen, Groningen, Nederland I456400
283 Albronda, Evert  14 January 1826Groningen, Groningen, Nederland I785217
284 Albronda, Evert  28 April 1887Groningen, Groningen, Nederland I456397
285 Albronda, Henderkien  28 April 1858Groningen, Groningen, Nederland I521806
286 Albronda, Hendrik  15 June 1816Groningen, Groningen, Nederland I456408
287 Albronda, Hindrik  25 September 1849Groningen, Groningen, Nederland I521858
288 Albronda, Jacob  11 February 1846Groningen, Groningen, Nederland I521857
289 Albronda, Jan  20 August 1884Groningen, Groningen, Nederland I521841
290 Albronda, Jan  1885Groningen, Groningen, Nederland I731596
291 Albronda, Johannes  1788Groningen, Groningen, Nederland I456403
292 Albronda, Johannes Jacobus  16 January 1886Groningen, Groningen, Nederland I456395
293 Albronda, Lammert  1792Groningen, Groningen, Nederland I188219
294 Albronda, Naamke  1780Groningen, Groningen, Nederland I456405
295 Albronda, Pieter  1786Groningen, Groningen, Nederland I456406
296 Albronda, Pieter  1796Groningen, Groningen, Nederland I521762
297 Albronda, Pieter  09 February 1842Groningen, Groningen, Nederland I361086
298 Albronda, Pietertje  28 March 1867Groningen, Groningen, Nederland I351930
299 Albronda, Sibrand  02 February 1820Groningen, Groningen, Nederland I54296
300 Albronda, Teunis  23 January 1793Groningen, Groningen, Nederland I54297
301 Albronda, Trientje  06 July 1855Groningen, Groningen, Nederland I521860
302 Albronda, Trijntje  21 November 1884Groningen, Groningen, Nederland I387875
303 Albronda, Willem  1794Groningen, Groningen, Nederland I456404
304 Albronda, Willem  13 August 1818Groningen, Groningen, Nederland I456409
305 Albronda, Wolter  28 March 1814Groningen, Groningen, Nederland I168185
306 Alderhoff, Enno  Date unknownGroningen, Groningen, Nederland I442191
307 Aldershoff, Cornelia Johanna  17 June 1866Groningen, Groningen, Nederland I482278
308 Aldershoff, Cornelia Johanna  27 January 1873Groningen, Groningen, Nederland I482281
309 Aldershoff, Geert  01 May 1869Groningen, Groningen, Nederland I482280
310 Aldershoff, Hinderika  06 February 1864Groningen, Groningen, Nederland I482277
311 Aldershoff, Hinderkien  28 February 1821Groningen, Groningen, Nederland I278152
312 Aldershoff, Hinderkien  19 November 1867Groningen, Groningen, Nederland I482279
313 Aldershoff, Jan  1796Groningen, Groningen, Nederland I278157
314 Aldershoff, Lammegiena Catariena  17 May 1874Groningen, Groningen, Nederland I617355
315 Aldershoff, Raange  25 March 1837Groningen, Groningen, Nederland I482276
316 Aldershoff, Raango  04 September 1897Groningen, Groningen, Nederland I482285
317 Aldringa, Helena Wigboldina Florentina  1762Groningen, Groningen, Nederland I385491
318 Aling, Anna Magrietjen  1732Groningen, Groningen, Nederland I628136
319 Aling, Coop  About 1545Groningen, Groningen, Nederland I402180
320 Aling, Elisabeth  1781Groningen, Groningen, Nederland I774261
321 Aling, Ellegonda  1773Groningen, Groningen, Nederland I188927
322 Aling, Griete Coops  About 1570Groningen, Groningen, Nederland I402176
323 Aling, Jan  1727Groningen, Groningen, Nederland I628135
324 Aling, Jan Harmens  About 1520Groningen, Groningen, Nederland I402182
325 Aling, Margien  1725Groningen, Groningen, Nederland I237107
326 Aling, Warmold Bronniger Jans  16 May 1686Groningen, Groningen, Nederland I403196
327 Alingh, Magreta Anna  1784Groningen, Groningen, Nederland I778314
328 Alkema, Albert Johannes  13 March 1921Groningen, Groningen, Nederland I358878
329 Alkema, Anton Evert  28 May 1941Groningen, Groningen, Nederland I456965
330 Alkema, Evert  17 July 1918Groningen, Groningen, Nederland I358877
331 Alkema, Jakob  19 March 1914Groningen, Groningen, Nederland I358875
332 Alkema, Lukas  14 March 1886Groningen, Groningen, Nederland I446131
333 Alkema, Willem  11 May 1917Groningen, Groningen, Nederland I358876
334 Allers, Aeltyen  About 1610Groningen, Groningen, Nederland I402117
335 Allershof, Gezine Engelberts  1669Groningen, Groningen, Nederland I406055
336 Allershof, Lucas Engelberts  About 1663Groningen, Groningen, Nederland I406063
337 Alles, Dina  Approximately 1749Groningen, Groningen, Nederland I597403
338 Alofs, Alida Catharina Theresia  12 May 1874Groningen, Groningen, Nederland I58300
339 Alofs, Amalia Anna Maria  04 May 1864Groningen, Groningen, Nederland I58165
340 Alofs, Eduard Hermannus Franciscus  26 February 1866Groningen, Groningen, Nederland I58186
341 Alofs, Francisca Catrina Theresia  11 August 1872Groningen, Groningen, Nederland I58292
342 Alofs, Henri  09 August 1890Groningen, Groningen, Nederland I391577
343 Alofs, Henricus Hermannus Johannes Aloijsius  18 February 1861Groningen, Groningen, Nederland I391540
344 Alofs, Johannes Petrus  17 March 1882Groningen, Groningen, Nederland I391553
345 Alofs, Johannes Petrus  11 June 1889Groningen, Groningen, Nederland I391576
346 Alofs, Louis  17 August 1892Groningen, Groningen, Nederland I391578
347 Alofs, Louise Maria Josepha  19 December 1875Groningen, Groningen, Nederland I391543
348 Alofs, Maria Amalia Theodora  12 December 1862Groningen, Groningen, Nederland I58130
349 Alofs, Maria Wilhelmina Anna Theodora  16 October 1856Groningen, Groningen, Nederland I391539
350 Alofs, Theodorus Aloijsius  01 January 1868Groningen, Groningen, Nederland I391541
351 Alofs, Theodorus Aloisius Hendricus  17 December 1869Groningen, Groningen, Nederland I391542
352 van Alphen, Hendrik Pieter  27 April 1851Groningen, Groningen, Nederland I62513
353 Alsema, Anje  20 October 1893Groningen, Groningen, Nederland I467676
354 Alsema, Bartels  1889Groningen, Groningen, Nederland I418531
355 Alsema, Geertje  29 October 1891Groningen, Groningen, Nederland I467675
356 Alsema, Hinderika  06 March 1894Groningen, Groningen, Nederland I591940
357 Alsma, Heiko  22 December 1909Groningen, Groningen, Nederland I484514
358 Alsma, Hinderkien  08 April 1856Groningen, Groningen, Nederland I302642
359 Alsorsius, Maria  Before 1708Groningen, Groningen, Nederland I528457
360 Alssema, Aaltje  01 August 1866Groningen, Groningen, Nederland I442343
361 Alssema, Hendrik Willem  02 January 1880Groningen, Groningen, Nederland I456429
362 Alstorphius, Wilhelmina Antoinetta Catharina  05 August 1771Groningen, Groningen, Nederland I637058
363 Alting, Albertus Andreas  12 September 1839Groningen, Groningen, Nederland I265627
364 Alting, Albertus Andreas  20 May 1871Groningen, Groningen, Nederland I617220
365 Alting, Anna Berendina  30 January 1867Groningen, Groningen, Nederland I273198
366 Alting, Berendina  11 August 1830Groningen, Groningen, Nederland I14637
367 Alting, Elizabeth  23 November 1827Groningen, Groningen, Nederland I470165
368 Alting, Geert  26 September 1832Groningen, Groningen, Nederland I14701
369 Alting, Geert Georg  11 January 1911Groningen, Groningen, Nederland I634331
370 Alting, Geessien Margaretha  Approximately 1936Groningen, Groningen, Nederland I634336
371 Alting, Harm Jan  23 May 1828Groningen, Groningen, Nederland I273196
372 Alting, Heije Harm  17 March 1860Groningen, Groningen, Nederland I14705
373 Alting, Hendrik  10 January 1863Groningen, Groningen, Nederland I383263
374 Alting, Hillegien  02 May 1849Groningen, Groningen, Nederland I75905
375 Alting, Jan Beno  20 February 1912Groningen, Groningen, Nederland I634332
376 Alting, Maria Wijtzia  01 September 1863Groningen, Groningen, Nederland I14709
377 Alting, Monje  18 February 1871Groningen, Groningen, Nederland I769602
378 Alting, Wilhelmina Catharina  27 March 1815Groningen, Groningen, Nederland I26834
379 Alting, Wilhelmina Catharina  04 February 1855Groningen, Groningen, Nederland I789237
380 Altink, Anderika  27 October 1818Groningen, Groningen, Nederland I17947
381 Altona, Klaas Alberts  15 September 1812Groningen, Groningen, Nederland I52758
382 Alwon, Aaltje Elisabeth  01 November 1909Groningen, Groningen, Nederland I645882
383 Alwon, Anna  Approximately 1917Groningen, Groningen, Nederland I645887
384 Alwon, Augustina Maria Geertruida  23 July 1905Groningen, Groningen, Nederland I645881
385 Alwon, Frederik Adolf  10 August 1907Groningen, Groningen, Nederland I645879
386 Alwon, Karel August  11 April 1912Groningen, Groningen, Nederland I645883
387 Alwon, Karel Augustienus  07 June 1883Groningen, Groningen, Nederland I434893
388 Amerika, Harm  02 August 1890Groningen, Groningen, Nederland I491545
389 Amerika, Jakob  30 April 1889Groningen, Groningen, Nederland I438427
390 Amerika, Johan  14 February 1902Groningen, Groningen, Nederland I666019
391 Amerika, Willem  12 December 1896Groningen, Groningen, Nederland I390459
392 Ammermann, Dirkien  17 November 1897Groningen, Groningen, Nederland I480332
393 Ammermann, Jan Harm  25 December 1869Groningen, Groningen, Nederland I480321
394 Ammermann, Marinus Lambertus  14 May 1899Groningen, Groningen, Nederland I480334
395 Amsing, Harm  11 February 1847Groningen, Groningen, Nederland I282893
396 Amsinga, Bonno  01 January 1901Groningen, Groningen, Nederland I547812
397 Amsinga, Dietje  19 June 1908Groningen, Groningen, Nederland I547819
398 Amsinga, Gerrit  10 July 1913Groningen, Groningen, Nederland I547820
399 Amsinga, Jan  07 May 1902Groningen, Groningen, Nederland I547817
400 Amsinga, Klaas  28 June 1905Groningen, Groningen, Nederland I547818
401 Andries, Engeltje  About 1690Groningen, Groningen, Nederland I48823
402 Andries, Hilke  About 1660Groningen, Groningen, Nederland I244033
403 Andries, Jan  06 January 1685Groningen, Groningen, Nederland I324884
404 Andries, Roelefje  About 1630Groningen, Groningen, Nederland I92795
405 Ankum, Aaltje  Approximately 1893Groningen, Groningen, Nederland I63949
406 Ankum, Dirkiena Margrita  Approximately 1898Groningen, Groningen, Nederland I63971
407 Ankum, Jan  23 July 1858Groningen, Groningen, Nederland I341891
408 Ankum, Jantiena  22 March 1901Groningen, Groningen, Nederland I489479
409 Ansinck, Jantjen  February 1698Groningen, Groningen, Nederland I595405
410 Anssems, Aaltje  25 December 1900Groningen, Groningen, Nederland I683086
411 Anthoni, Hindricus  1747Groningen, Groningen, Nederland I311301
412 Anthoni, Johannes  1743Groningen, Groningen, Nederland I311300
413 Anthoni, Luikas  1734Groningen, Groningen, Nederland I311299
414 Anthoni, Wilhelmus  1734Groningen, Groningen, Nederland I311298
415 Antoni, Jan Pieters  13 May 1779Groningen, Groningen, Nederland I419518
416 Antoons, Fenna  11 August 1901Groningen, Groningen, Nederland I319400
417 Apol, Aaltje  1767Groningen, Groningen, Nederland I281056
418 Apol, Berent Jans  1774Groningen, Groningen, Nederland I781931
419 Apol, Ferdinand  1763Groningen, Groningen, Nederland I382109
420 Apol, Friedes  1761Groningen, Groningen, Nederland I382110
421 Apol, Grietje  1807Groningen, Groningen, Nederland I781932
422 Apol, Jannes  1750Groningen, Groningen, Nederland I281054
423 Apol, Trijntje  1765Groningen, Groningen, Nederland I281055
424 Appa, Dominicus  27 September 1792Groningen, Groningen, Nederland I558326
425 Appa, Henderica  1801Groningen, Groningen, Nederland I392985
426 Appa, Joannes  1798Groningen, Groningen, Nederland I392984
427 Appa, Johanna  1805Groningen, Groningen, Nederland I392986
428 Appa, Josephus Philippus  1795Groningen, Groningen, Nederland I392983
429 Appa, Maria Catharina  1790Groningen, Groningen, Nederland I392989
430 Appeldoorn, Hillechien  06 December 1910Groningen, Groningen, Nederland I757995
431 Appeldorn, Jantje  28 August 1938Groningen, Groningen, Nederland I754778
432 Appius, Anna Aurelia  1707Groningen, Groningen, Nederland I339843
433 Ardesch, Maria Josina  24 March 1836Groningen, Groningen, Nederland I558231
434 Arend, Aaltje  1792Groningen, Groningen, Nederland I419781
435 Arend, Aaltje  1795Groningen, Groningen, Nederland I419782
436 Arend, Arent  1786Groningen, Groningen, Nederland I419779
437 Arend, Arent  1787Groningen, Groningen, Nederland I419780
438 Arend, Hinderikus  1783Groningen, Groningen, Nederland I419778
439 Arends, Anna Godefrida  21 May 1907Groningen, Groningen, Nederland I76665
440 Arends, Derk  24 March 1838Groningen, Groningen, Nederland I77156
441 Arends, Derk  1862Groningen, Groningen, Nederland I77092
442 Arends, Derk  1893Groningen, Groningen, Nederland I77089
443 Arends, Dina  1801Groningen, Groningen, Nederland I462465
444 Arends, Georg Wensel  05 August 1871Groningen, Groningen, Nederland I77065
445 Arends, Grietje  06 June 1905Groningen, Groningen, Nederland I796060
446 Arends, Heiltje  06 September 1866Groningen, Groningen, Nederland I77094
447 Arends, Heiltje  10 April 1900Groningen, Groningen, Nederland I76655
448 Arends, Hillechien  23 April 1906Groningen, Groningen, Nederland I500641
449 Arends, Jan  12 August 1873Groningen, Groningen, Nederland I77151
450 Arends, Johannes  26 September 1905Groningen, Groningen, Nederland I579395
451 Arends, Pieter Johannes  05 May 1795Groningen, Groningen, Nederland I45096
452 Arends, Roelf  22 November 1908Groningen, Groningen, Nederland I458002
453 Arends, Teubegien  1894Groningen, Groningen, Nederland I77803
454 Arens, Christina  1663Groningen, Groningen, Nederland I9375
455 Arens, Geert  1659Groningen, Groningen, Nederland I9372
456 Arens, Hillejen  1661Groningen, Groningen, Nederland I9373
457 Arens, Swaentjen  1657Groningen, Groningen, Nederland I9353
458 Arents, Derkje  1770Groningen, Groningen, Nederland I462493
459 Arents, Fennechien  07 April 1891Groningen, Groningen, Nederland I231583
460 Arents, Jan  About 1655Groningen, Groningen, Nederland I304369
461 Arents, Jan  1809Groningen, Groningen, Nederland I462469
462 Arents, Jantje  1761Groningen, Groningen, Nederland I462491
463 Arents, Lummegijn  Estimated in 1770Groningen, Groningen, Nederland I180227
464 Arents, Marieke  1798Groningen, Groningen, Nederland I462404
465 Arents, Menne  13 June 1820Groningen, Groningen, Nederland I231645
466 Arents, Nanne  1806Groningen, Groningen, Nederland I462468
467 Arents, Nanning  1756Groningen, Groningen, Nederland I462475
468 Arents, Philippus  1764Groningen, Groningen, Nederland I462492
469 Arents, Reintje  22 February 1854Groningen, Groningen, Nederland I231624
470 Arents, Willemtje  1774Groningen, Groningen, Nederland I462494
471 Arentz, Petronella Hendrika Magdalena  04 November 1883Groningen, Groningen, Nederland I275811
472 Ariens, Trijntje  About 1610Groningen, Groningen, Nederland I413980
473 Aries, Geersje  1726Groningen, Groningen, Nederland I687687
474 Arijs, Geert  1727Groningen, Groningen, Nederland I687700
475 Arijs, Geesjen  1730Groningen, Groningen, Nederland I687701
476 Arijs, Jannes  1724Groningen, Groningen, Nederland I687699
477 Arijs, Jannes  1732Groningen, Groningen, Nederland I687702
478 Arijs, Jannes  1737Groningen, Groningen, Nederland I687703
479 Arkema, Bouchien  27 December 1888Groningen, Groningen, Nederland I723778
480 Arkema, Hindrik  10 October 1866Groningen, Groningen, Nederland I149013
481 Arkema, Siewert Egges  1771Groningen, Groningen, Nederland I253198
482 Arnoldi, Aaltjen  1725Groningen, Groningen, Nederland I311396
483 Arnoldi, Afien  23 May 1876Groningen, Groningen, Nederland I623114
484 Arnoldi, Albert  1783Groningen, Groningen, Nederland I623115
485 Arnoldi, Alida  About 1730Groningen, Groningen, Nederland I246647
486 Arnoldi, Arendina  1734Groningen, Groningen, Nederland I311400
487 Arnoldi, Arnoldus  About 1685Groningen, Groningen, Nederland I747401
488 Arnoldi, Arnoldus  About 1740Groningen, Groningen, Nederland I623101
489 Arnoldi, Arnoldus  13 February 1821Groningen, Groningen, Nederland I623100
490 Arnoldi, Arnoldus  22 October 1872Groningen, Groningen, Nederland I623112
491 Arnoldi, Elisabet  1728Groningen, Groningen, Nederland I311398
492 Arnoldi, Eltjo  15 October 1849Groningen, Groningen, Nederland I623107
493 Arnoldi, Eltjo  28 October 1855Groningen, Groningen, Nederland I623108
494 Arnoldi, Eppo  1723Groningen, Groningen, Nederland I311395
495 Arnoldi, Haucie  1697Groningen, Groningen, Nederland I747388
496 Arnoldi, Heiko Eltjo  01 January 1883Groningen, Groningen, Nederland I623132
497 Arnoldi, Jannes  25 February 1847Groningen, Groningen, Nederland I623106
498 Arnoldi, Johanna Roelijna  1730Groningen, Groningen, Nederland I311399
499 Arnoldi, Johannes  1694Groningen, Groningen, Nederland I747397
500 Arnoldi, Lambartus  1696Groningen, Groningen, Nederland I747387
501 Arnoldi, Rudolph  1726Groningen, Groningen, Nederland I311397
502 Arnoldi, Sijbrandus  19 March 1874Groningen, Groningen, Nederland I623113
503 Arnoldi, Trijntje  1699Groningen, Groningen, Nederland I747389
504 Arnolli, Aafke  24 March 1905Groningen, Groningen, Nederland I587237
505 Arnolli, Aaltje  16 July 1830Groningen, Groningen, Nederland I623131
506 Arnolli, Aaltje  15 October 1831Groningen, Groningen, Nederland I17381
507 Arnolli, Adolf  28 September 1905Groningen, Groningen, Nederland I571030
508 Arnolli, Albertus  15 January 1827Groningen, Groningen, Nederland I623129
509 Arnolli, Albertus  09 September 1828Groningen, Groningen, Nederland I623130
510 Arnolli, Alef Jacob  26 June 1927Groningen, Groningen, Nederland I31516
511 Arnolli, Alida Johanna  02 April 1885Groningen, Groningen, Nederland I31496
512 Arnolli, Anna  16 October 1899Groningen, Groningen, Nederland I31454
513 Arnolli, Arnoldus  04 August 1858Groningen, Groningen, Nederland I17395
514 Arnolli, Berendina  26 April 1892Groningen, Groningen, Nederland I31449
515 Arnolli, Clara Maria  26 November 1822Groningen, Groningen, Nederland I17383
516 Arnolli, Clara Maria  16 June 1861Groningen, Groningen, Nederland I17396
517 Arnolli, Frederika Anna  May 1921Groningen, Groningen, Nederland I31515
518 Arnolli, Gesina  01 July 1889Groningen, Groningen, Nederland I31458
519 Arnolli, Hannes  11 March 1852Groningen, Groningen, Nederland I17371
520 Arnolli, Hannes  03 August 1902Groningen, Groningen, Nederland I571028
521 Arnolli, Hannes  11 April 1903Groningen, Groningen, Nederland I717127
522 Arnolli, Harm Jacob  11 March 1894Groningen, Groningen, Nederland I460513
523 Arnolli, Hendrik  11 March 1877Groningen, Groningen, Nederland I17416
524 Arnolli, Jacob  25 December 1890Groningen, Groningen, Nederland I31482
525 Arnolli, Jacob Menno  25 August 1902Groningen, Groningen, Nederland I564396
526 Arnolli, Jacobus Marius  03 October 1887Groningen, Groningen, Nederland I460510
527 Arnolli, Jacobus Marius  11 January 1889Groningen, Groningen, Nederland I460511
528 Arnolli, Jannes  1786Groningen, Groningen, Nederland I17379
529 Arnolli, Jannes  13 May 1855Groningen, Groningen, Nederland I17394
530 Arnolli, Jannes  02 February 1907Groningen, Groningen, Nederland I31523
531 Arnolli, Jans Alef  04 June 1919Groningen, Groningen, Nederland I31514
532 Arnolli, Johanna  08 September 1888Groningen, Groningen, Nederland I17418
533 Arnolli, Johannes  11 June 1888Groningen, Groningen, Nederland I31466
534 Arnolli, Justus Roelf  30 September 1885Groningen, Groningen, Nederland I31470
535 Arnolli, Margaretha Femma Teiodora  21 June 1890Groningen, Groningen, Nederland I31474
536 Arnolli, Margien  06 February 1887Groningen, Groningen, Nederland I12457
537 Arnolli, Margje  25 October 1849Groningen, Groningen, Nederland I17393
538 Arnolli, Maria  18 October 1834Groningen, Groningen, Nederland I17382
539 Arnolli, Mechelina  14 September 1903Groningen, Groningen, Nederland I571029
540 Arnolli, Menno  26 February 1825Groningen, Groningen, Nederland I17375
541 Arnolli, Menno  28 September 1874Groningen, Groningen, Nederland I17417
542 Arnolli, Menno  16 June 1884Groningen, Groningen, Nederland I31462
543 Arnolli, Menno Arnold  11 January 1892Groningen, Groningen, Nederland I460512
544 Arnolli, NN  28 November 1929Groningen, Groningen, Nederland I717128
545 Arnolli, Pieter Menno  25 February 1864Groningen, Groningen, Nederland I17397
546 Artel, Evert Schekema  1773Groningen, Groningen, Nederland I3897
547 Artel, Jantien  12 January 1806Groningen, Groningen, Nederland I418673
548 Artel, Johanna  01 March 1814Groningen, Groningen, Nederland I3877
549 van As, Catharina  Approximately 1892Groningen, Groningen, Nederland I326897
550 van As, Trijntje  29 August 1907Groningen, Groningen, Nederland I588315
551 Asselman, Hindrik  February 1916Groningen, Groningen, Nederland I591892
552 Asselman, Trijntje  18 February 1910Groningen, Groningen, Nederland I591890
553 van Assen, Jantje  14 February 1890Groningen, Groningen, Nederland I587724
554 van Assen, Roelof  24 March 1860Groningen, Groningen, Nederland I587727
555 Asserhuijs, Allegonda  1665Groningen, Groningen, Nederland I225947
556 Asserhuijs, Carel  1663Groningen, Groningen, Nederland I225949
557 Asserhuijs, Catharina  1660Groningen, Groningen, Nederland I225948
558 Asserhuijs, Elisabeth  1657Groningen, Groningen, Nederland I225922
559 Asserhuijs, Lambert  1657Groningen, Groningen, Nederland I225950
560 Asserhuijs, Lambert  1661Groningen, Groningen, Nederland I227796
561 Asserhuijs, Lodewijch  1627Groningen, Groningen, Nederland I225945
562 Assies, Aafien  1802Groningen, Groningen, Nederland I393629
563 Assies, Annegjen  1724Groningen, Groningen, Nederland I679557
564 Assies, Annichien  1716Groningen, Groningen, Nederland I679554
565 Assies, Geertruida  1722Groningen, Groningen, Nederland I679556
566 Assies, Gesina  1719Groningen, Groningen, Nederland I679555
567 Assies, Jantina Johanna  28 August 1908Groningen, Groningen, Nederland I587158
568 Assies, Johanna Bernardina  02 September 1910Groningen, Groningen, Nederland I587159
569 Assies, Klasina  05 March 1912Groningen, Groningen, Nederland I587160
570 Assies, Swaentjen  1710Groningen, Groningen, Nederland I679550
571 Assies, Trijntjen  1713Groningen, Groningen, Nederland I679553
572 Assink, Antonius Marinus  08 January 1897Groningen, Groningen, Nederland I456819
573 Ates, Annegien  21 December 1850Groningen, Groningen, Nederland I15104
574 Ates, Henderikus  10 May 1873Groningen, Groningen, Nederland I493812
575 Ates, Hermannus Wibbe  23 July 1889Groningen, Groningen, Nederland I493822
576 Ates, Hinderikus  05 June 1817Groningen, Groningen, Nederland I15062
577 Ates, Hinderkien  02 May 1863Groningen, Groningen, Nederland I15130
578 Ates, Hinderkien  12 April 1876Groningen, Groningen, Nederland I493814
579 Ates, Hinderkien  27 February 1880Groningen, Groningen, Nederland I493816
580 Ates, Hindrik  08 April 1829Groningen, Groningen, Nederland I644760
581 Ates, Hindrik  09 October 1849Groningen, Groningen, Nederland I15099
582 Ates, Hindrik  26 September 1884Groningen, Groningen, Nederland I493819
583 Ates, Jan  1661Groningen, Groningen, Nederland I576310
584 Ates, Johanna Mechelina  27 March 1852Groningen, Groningen, Nederland I15139
585 Ates, Johannes Hinderikus  23 December 1886Groningen, Groningen, Nederland I493820
586 Ates, Klaas Arie  19 July 1882Groningen, Groningen, Nederland I493818
587 Ates, Klaas Aries  24 December 1855Groningen, Groningen, Nederland I15108
588 Ates, Klasina  21 December 1877Groningen, Groningen, Nederland I493815
589 Ates, Martha Hindrika  January 1920Groningen, Groningen, Nederland I493896
590 Ates, Martje  20 December 1874Groningen, Groningen, Nederland I493813
591 Ates, Tietje  27 March 1866Groningen, Groningen, Nederland I15136
592 Ates, Wijecke  1657Groningen, Groningen, Nederland I495426
593 Atzema, Aaltje  20 March 1871Groningen, Groningen, Nederland I276855
594 Atzema, Alberdijna  1730Groningen, Groningen, Nederland I279554
595 Atzema, Anna Margaretha  1766Groningen, Groningen, Nederland I278637
596 Atzema, Annegien  1802Groningen, Groningen, Nederland I278151
597 Atzema, Geertruida  13 September 1829Groningen, Groningen, Nederland I277762
598 Atzema, Geesje  18 November 1912Groningen, Groningen, Nederland I276012
599 Atzema, Gerhard Jacob  1766Groningen, Groningen, Nederland I278639
600 Atzema, Ida  1726Groningen, Groningen, Nederland I277321
601 Atzema, Ida  1764Groningen, Groningen, Nederland I278600
602 Atzema, Jan  1764Groningen, Groningen, Nederland I280457
603 Atzema, Jan  16 November 1919Groningen, Groningen, Nederland I276014
604 Atzema, Johan Hendrik  16 December 1830Groningen, Groningen, Nederland I277821
605 Atzema, Lamberta  21 February 1873Groningen, Groningen, Nederland I276858
606 Atzema, Lambertus  1761Groningen, Groningen, Nederland I278142
607 Atzema, Lammert  20 January 1833Groningen, Groningen, Nederland I277865
608 Atzema, NN  27 May 1920Groningen, Groningen, Nederland I276912
609 Atzema, Tjaakjen  1759Groningen, Groningen, Nederland I278108
610 Atzema, Willem Hilbrand  1806Groningen, Groningen, Nederland I278593
611 Augusto, Catharina Elisabeth  01 June 1812Groningen, Groningen, Nederland I507541
612 Augusto, Grades  11 October 1807Groningen, Groningen, Nederland I111999
613 Aukes, Bernard Fernandus Anjo  11 May 1953Groningen, Groningen, Nederland I750670
614 Aukes, Hinderk  24 June 1833Groningen, Groningen, Nederland I573151
615 Aukes, Johannes  04 February 1843Groningen, Groningen, Nederland I206716
616 d' Aulnis de Bourouill, Wibbina Maria  01 May 1853Groningen, Groningen, Nederland I274095
617 Auwen, Gerrit  26 November 1958Groningen, Groningen, Nederland I89844
618 Auwen, Grietje  1799Groningen, Groningen, Nederland I641830
619 Auwen, NN  27 November 1951Groningen, Groningen, Nederland I712471
620 Averes, Christina  1702Groningen, Groningen, Nederland I699535
621 Avontuur, Aaltje  06 September 1873Groningen, Groningen, Nederland I561280
622 Avontuur, Johanna Margrieta  12 January 1876Groningen, Groningen, Nederland I561472
623 Avontuur, Johannes  11 November 1878Groningen, Groningen, Nederland I561473
624 Avontuur, Willem  10 August 1887Groningen, Groningen, Nederland I561474
625 Ax, Henderika  25 May 1905Groningen, Groningen, Nederland I377430
626 Baalman, Aafien  30 March 1871Groningen, Groningen, Nederland I258471
627 Baalman, Berend Jan  30 December 1899Groningen, Groningen, Nederland I548291
628 Baalman, Catharina  28 February 1866Groningen, Groningen, Nederland I634937
629 Baalman, Jantje  Approximately 1865Groningen, Groningen, Nederland I258526
630 Baalman, Lambertus  10 October 1836Groningen, Groningen, Nederland I258474
631 Baalman, Lambertus  Approximately 1869Groningen, Groningen, Nederland I258525
632 Baanes, Cijprianus Franciscus Henricus  16 April 1805Groningen, Groningen, Nederland I164952
633 Baanes, Engelina  03 December 1834Groningen, Groningen, Nederland I235686
634 Baanes, Engelina Maria  09 November 1830Groningen, Groningen, Nederland I235685
635 Baanes, Henrica Elisabeth  11 March 1845Groningen, Groningen, Nederland I235691
636 Baanes, Maria Angelina  10 June 1807Groningen, Groningen, Nederland I235690
637 Baanes, Marianna  04 February 1832Groningen, Groningen, Nederland I118031
638 Baanes, Roelf Henderikus  1838Groningen, Groningen, Nederland I235687
639 Baaren, Annegien Gezina  20 January 1856Groningen, Groningen, Nederland I230286
640 van der Baaren, Klaas  14 March 1890Groningen, Groningen, Nederland I762058
641 van Baarlen, Amalia Josepha Maria  17 June 1876Groningen, Groningen, Nederland I391663
642 van Baarlen, Amelia Josepha Maria  17 June 1876Groningen, Groningen, Nederland I391656
643 van Baarlen, Anna Amalia Josepha  07 November 1879Groningen, Groningen, Nederland I391664
644 van Baarlen, Catharina Amalia  28 June 1870Groningen, Groningen, Nederland I391662
645 van Baarlen, Franciska Carolina Antonia  19 June 1881Groningen, Groningen, Nederland I374093
646 van Baarlen, Henricus Harmannus Aloijsius  30 November 1868Groningen, Groningen, Nederland I391652
647 van Baarlen, Hermannus Theodorus  07 January 1872Groningen, Groningen, Nederland I391653
648 van Baarlen, Johannes Theodorus Emile Aloys  26 June 1884Groningen, Groningen, Nederland I58376
649 van Baarlen, Ludovica Anna Maria  21 February 1883Groningen, Groningen, Nederland I58368
650 van Baarlen, Maria Cornelia Wilhelmina  28 September 1877Groningen, Groningen, Nederland I391655
651 van Baarlen, Mattheus Johannes Martinus  11 November 1873Groningen, Groningen, Nederland I391654
652 van Baarlen, NN  03 August 1885Groningen, Groningen, Nederland I391657
653 Baart de la Faille, Cornelis  13 January 1859Groningen, Groningen, Nederland I50226
654 Baart de la Faille, Jacob  About 1796Groningen, Groningen, Nederland I50220
655 Baart de la Faille, Jacob  28 July 1822Groningen, Groningen, Nederland I50219
656 Baart de la Faille, Juliana Lucia  08 April 1860Groningen, Groningen, Nederland I50230
657 Baas, Engeltje Wendelina  22 August 1947Groningen, Groningen, Nederland I343978
658 Baas, Heike  13 November 1936Groningen, Groningen, Nederland I139946
659 Baas, Heiko  08 August 1942Groningen, Groningen, Nederland I139950
660 Baas, Hermiena Johanna  24 January 1948Groningen, Groningen, Nederland I139954
661 Baas, Janna Klasens  03 February 1810Groningen, Groningen, Nederland I207751
662 Baas, Johannes  24 September 1941Groningen, Groningen, Nederland I139949
663 Baas, John K  06 February 1890Groningen, Groningen, Nederland I138402
664 Baas, Margaretha  21 April 1940Groningen, Groningen, Nederland I139948
665 Baas, Mieke  19 May 1964Groningen, Groningen, Nederland I312613
666 Baas, Wilhelmus Ignatius Petrus  28 January 1883Groningen, Groningen, Nederland I586762
667 Bachg, Elizabeth Christina  04 May 1858Groningen, Groningen, Nederland I456811
668 Bachg, Franciscus Hermanus  28 May 1865Groningen, Groningen, Nederland I182950
669 Backer, Mr. Albert Johan  31 May 1899Groningen, Groningen, Nederland I431319
670 Backer, Janna Jacobs  1804Groningen, Groningen, Nederland I72462
671 Bakema, Aalf  28 November 1905Groningen, Groningen, Nederland I441881
672 Bakema, Aaltje  28 December 1842Groningen, Groningen, Nederland I9278
673 Bakema, Aeilke  14 October 1894Groningen, Groningen, Nederland I408525
674 Bakema, Anna  07 June 1866Groningen, Groningen, Nederland I526354
675 Bakema, Anna Johanna  22 April 1877Groningen, Groningen, Nederland I528698
676 Bakema, Arendina  21 November 1890Groningen, Groningen, Nederland I441448
677 Bakema, Cornelia  01 May 1829Groningen, Groningen, Nederland I701118
678 Bakema, Cornelia  24 May 1867Groningen, Groningen, Nederland I31956
679 Bakema, Cornelius  11 October 1824Groningen, Groningen, Nederland I701116
680 Bakema, Dirkje  1931Groningen, Groningen, Nederland I627118
681 Bakema, Frouke  14 May 1929Groningen, Groningen, Nederland I568257
682 Bakema, Gajemina Christina  11 February 1832Groningen, Groningen, Nederland I701119
683 Bakema, Geert  04 July 1859Groningen, Groningen, Nederland I526331
684 Bakema, Geert  22 February 1868Groningen, Groningen, Nederland I526355
685 Bakema, Grietje  11 October 1822Groningen, Groningen, Nederland I701115
686 Bakema, Grietje  09 September 1826Groningen, Groningen, Nederland I701117
687 Bakema, Grietje  02 November 1878Groningen, Groningen, Nederland I441442
688 Bakema, Grietje  28 December 1882Groningen, Groningen, Nederland I408521
689 Bakema, Prof. Dr. Jacob Berend  08 March 1914Groningen, Groningen, Nederland I749848
690 Bakema, Jan  14 April 1855Groningen, Groningen, Nederland I128297
691 Bakema, Jan  22 November 1877Groningen, Groningen, Nederland I441876
692 Bakema, Jan  27 April 1894Groningen, Groningen, Nederland I442049
693 Bakema, Jantje  17 December 1867Groningen, Groningen, Nederland I526427
694 Bakema, Jelte  01 April 1904Groningen, Groningen, Nederland I441880
695 Bakema, Jelte  08 August 1909Groningen, Groningen, Nederland I442052
696 Bakema, Johannes  01 March 1857Groningen, Groningen, Nederland I250620
697 Bakema, Johannes  01 March 1889Groningen, Groningen, Nederland I407366
698 Bakema, Johannes  16 June 1897Groningen, Groningen, Nederland I442050
699 Bakema, Josephus  19 May 1835Groningen, Groningen, Nederland I526349
700 Bakema, Klaas  29 August 1897Groningen, Groningen, Nederland I377316
701 Bakema, Kornelis Jan  09 May 1874Groningen, Groningen, Nederland I674660
702 Bakema, Lambertus  31 October 1870Groningen, Groningen, Nederland I526356
703 Bakema, Lambertus Leonard  20 August 1864Groningen, Groningen, Nederland I526353
704 Bakema, Lucas  20 September 1890Groningen, Groningen, Nederland I478945
705 Bakema, Lukas  02 June 1886Groningen, Groningen, Nederland I408522
706 Bakema, Margaretha  15 May 1892Groningen, Groningen, Nederland I408523
707 Bakema, NN  14 January 1940Groningen, Groningen, Nederland I627117
708 Bakema, Pieter Aage  07 November 1896Groningen, Groningen, Nederland I674659
709 Bakema, Roelf Simon  24 January 1882Groningen, Groningen, Nederland I717504
710 Bakema, Roelfien  17 June 1832Groningen, Groningen, Nederland I526322
711 Bakema, Sophia  23 June 1861Groningen, Groningen, Nederland I526334
712 Bakema, Tammo Lambertus  08 October 1906Groningen, Groningen, Nederland I442051
713 Bakema, Willem  13 August 1833Groningen, Groningen, Nederland I526324
714 Bakker, Aaltje Nannes  1805Groningen, Groningen, Nederland I16329
715 Bakker, Adriana Geerts  1795Groningen, Groningen, Nederland I382729
716 Bakker, Agnes Maria  20 February 1803Groningen, Groningen, Nederland I371816
717 Bakker, Alberdina  15 February 1890Groningen, Groningen, Nederland I634933
718 Bakker, Albert  1874Groningen, Groningen, Nederland I501609
719 Bakker, Andries  21 March 1832Groningen, Groningen, Nederland I469764
720 Bakker, Andries Gerrit  02 March 1812Groningen, Groningen, Nederland I233464
721 Bakker, Anna  18 September 1815Groningen, Groningen, Nederland I476670
722 Bakker, Anna Antonia  09 March 1857Groningen, Groningen, Nederland I476672
723 Bakker, Anna Geertruida  15 May 1852Groningen, Groningen, Nederland I144947
724 Bakker, Annechien  1832Groningen, Groningen, Nederland I556613
725 Bakker, Annegien  17 April 1913Groningen, Groningen, Nederland I785811
726 Bakker, Antje  02 December 1846Groningen, Groningen, Nederland I199770
727 Bakker, Barbera  10 November 1887Groningen, Groningen, Nederland I404679
728 Bakker, Berend  27 March 1838Groningen, Groningen, Nederland I198424
729 Bakker, Berend  01 November 1909Groningen, Groningen, Nederland I392572
730 Bakker, Bruno  1839Groningen, Groningen, Nederland I201841
731 Bakker, Cato  20 January 1854Groningen, Groningen, Nederland I733755
732 Bakker, Christoffer  1850Groningen, Groningen, Nederland I111134
733 Bakker, Claasjen  1790Groningen, Groningen, Nederland I49744
734 Bakker, Derk  08 January 1832Groningen, Groningen, Nederland I476669
735 Bakker, Elli Hermina  22 November 1891Groningen, Groningen, Nederland I278916
736 Bakker, Elze  20 May 1918Groningen, Groningen, Nederland I349128
737 Bakker, Engel  30 June 1916Groningen, Groningen, Nederland I349127
738 Bakker, Eva  13 September 1907Groningen, Groningen, Nederland I631442
739 Bakker, Fenna  15 February 1835Groningen, Groningen, Nederland I277109
740 Bakker, Fenna Elzina  08 September 1836Groningen, Groningen, Nederland I778919
741 Bakker, Fennechiena  14 June 1887Groningen, Groningen, Nederland I236966
742 Bakker, Fokko  04 June 1904Groningen, Groningen, Nederland I382719
743 Bakker, Fokko  21 February 1906Groningen, Groningen, Nederland I382720
744 Bakker, Franciscus Antoni  13 September 1851Groningen, Groningen, Nederland I573165
745 Bakker, Franciscus Antoni  05 June 1884Groningen, Groningen, Nederland I573171
746 Bakker, Frouke  10 June 1895Groningen, Groningen, Nederland I200718
747 Bakker, Gartina  04 December 1882Groningen, Groningen, Nederland I573170
748 Bakker, Geert  17 February 1864Groningen, Groningen, Nederland I777112
749 Bakker, Geert Jans  1761Groningen, Groningen, Nederland I49745
750 Bakker, Geertje  25 September 1914Groningen, Groningen, Nederland I349708
751 Bakker, Geertruid  1791Groningen, Groningen, Nederland I16811
752 Bakker, Geesien Gesina  05 May 1894Groningen, Groningen, Nederland I380991
753 Bakker, Geessien  16 June 1773Groningen, Groningen, Nederland I762139
754 Bakker, Gerharda  06 June 1856Groningen, Groningen, Nederland I733756
755 Bakker, Gerrechien  03 November 1890Groningen, Groningen, Nederland I575483
756 Bakker, Gerregien  08 February 1845Groningen, Groningen, Nederland I709580
757 Bakker, Gerregien  07 February 1856Groningen, Groningen, Nederland I709660
758 Bakker, Grietje  17 September 1850Groningen, Groningen, Nederland I565198
759 Bakker, Grietje  07 January 1852Groningen, Groningen, Nederland I622622
760 Bakker, Grietje  09 July 1897Groningen, Groningen, Nederland I341180
761 Bakker, Grietje Jans  25 August 1814Groningen, Groningen, Nederland I113196
762 Bakker, Harm  04 October 1910Groningen, Groningen, Nederland I349709
763 Bakker, Harm  12 December 1920Groningen, Groningen, Nederland I349129
764 Bakker, Harm Harke  27 September 1864Groningen, Groningen, Nederland I468578
765 Bakker, Harmannus  25 May 1892Groningen, Groningen, Nederland I575484
766 Bakker, Harmannus  25 April 1905Groningen, Groningen, Nederland I781654
767 Bakker, Henderika Gezina  04 April 1913Groningen, Groningen, Nederland I789105
768 Bakker, Henderika Louwiesa  26 February 1899Groningen, Groningen, Nederland I382715
769 Bakker, Hendrikje  06 August 1881Groningen, Groningen, Nederland I573420
770 Bakker, Hillechien Geerts  08 November 1823Groningen, Groningen, Nederland I165634
771 Bakker, Hillegonda Hindrika  13 April 1844Groningen, Groningen, Nederland I490172
772 Bakker, Hinderika Jantina  16 August 1901Groningen, Groningen, Nederland I454962
773 Bakker, Hinderkjen  1803Groningen, Groningen, Nederland I527878
774 Bakker, Hindrik  28 September 1818Groningen, Groningen, Nederland I231549
775 Bakker, Hindrik Klaas  19 May 1861Groningen, Groningen, Nederland I733757
776 Bakker, Hotze  1897Groningen, Groningen, Nederland I197932
777 Bakker, Hotze  19 February 1902Groningen, Groningen, Nederland I382717
778 Bakker, Ietje  16 February 1871Groningen, Groningen, Nederland I62902
779 Bakker, IJkjen Harms  Date unknownGroningen, Groningen, Nederland I234741
780 Bakker, Jacob  1822Groningen, Groningen, Nederland I565199
781 Bakker, Jan  20 November 1824Groningen, Groningen, Nederland I191461
782 Bakker, Jan  04 March 1853Groningen, Groningen, Nederland I738538
783 Bakker, Jan  30 November 1863Groningen, Groningen, Nederland I198727
784 Bakker, Jan  06 July 1876Groningen, Groningen, Nederland I27952
785 Bakker, Jan  02 June 1879Groningen, Groningen, Nederland I573168
786 Bakker, Jan  28 March 1881Groningen, Groningen, Nederland I709679
787 Bakker, Jan  02 May 1889Groningen, Groningen, Nederland I575482
788 Bakker, Jan  26 September 1899Groningen, Groningen, Nederland I62899
789 Bakker, Jan  October 1917Groningen, Groningen, Nederland I741255
790 Bakker, Jan  After 1921Groningen, Groningen, Nederland I157063
791 Bakker, Jan  Approximately 1928Groningen, Groningen, Nederland I479838
792 Bakker, Jan Reinders  22 December 1850Groningen, Groningen, Nederland I709659
793 Bakker, Janneke  27 September 1838Groningen, Groningen, Nederland I456386
794 Bakker, Jantina  06 April 1888Groningen, Groningen, Nederland I575481
795 Bakker, Jantina  08 August 1892Groningen, Groningen, Nederland I626997
796 Bakker, Jantina Frederika  26 November 1868Groningen, Groningen, Nederland I594356
797 Bakker, Jantje Eerkes  02 June 1798Groningen, Groningen, Nederland I401101
798 Bakker, Jantje Hendriks  1801Groningen, Groningen, Nederland I375998
799 Bakker, Johanna Hinderika  06 March 1897Groningen, Groningen, Nederland I382714
800 Bakker, Johannes  04 September 1900Groningen, Groningen, Nederland I769359

1 2 3 4 5 ... 32» Next»Christening

Matches 1 to 800 of 4851

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID 
1 Aaldering, Geertje Jans  05 October 1788Groningen, Groningen, Nederland I283724
2 Aaling, Harm  20 January 1688Groningen, Groningen, Nederland I628133
3 Abbringh, Pieter  24 October 1810Groningen, Groningen, Nederland I443483
4 Abels, Laurens  24 February 1641Groningen, Groningen, Nederland I626700
5 Abels, Lubbert  24 February 1641Groningen, Groningen, Nederland I626702
6 Abels, Popke  10 September 1652Groningen, Groningen, Nederland I626683
7 Abels, Trijntje  12 February 1788Groningen, Groningen, Nederland I627235
8 Abrahams, Abeltien  19 February 1711Groningen, Groningen, Nederland I343554
9 Abrahams, Grietien  06 March 1745Groningen, Groningen, Nederland I701111
10 Abrahams, Grietien  12 March 1751Groningen, Groningen, Nederland I701113
11 Abrahams, Hendrik  24 December 1741Groningen, Groningen, Nederland I701110
12 Abrahams, Hindrik  19 October 1736Groningen, Groningen, Nederland I701108
13 Abrahams, Jan  07 September 1738Groningen, Groningen, Nederland I701109
14 Abrahams, Wilte  11 October 1747Groningen, Groningen, Nederland I701112
15 Adams, Jan  15 July 1798Groningen, Groningen, Nederland I166385
16 Adams, Maria  29 May 1666Groningen, Groningen, Nederland I613253
17 Adriani, Fenna  27 February 1732Groningen, Groningen, Nederland I338932
18 Adriani, Menso  27 December 1733Groningen, Groningen, Nederland I338933
19 Adriani, Peter  23 May 1730Groningen, Groningen, Nederland I338362
20 Aijlts, Pieterke  08 June 1749Groningen, Groningen, Nederland I36490
21 Aikema, Lubbertus  10 March 1775Groningen, Groningen, Nederland I199174
22 van Aken, Johannes  31 July 1799Groningen, Groningen, Nederland I126239
23 Alberda van Bijma, Baronesse Susanna Elisabeth  05 November 1769Groningen, Groningen, Nederland I432851
24 Alberda van Dijksterhuis, Margaretha Josina  11 January 1728Groningen, Groningen, Nederland I189835
25 Alberda van Eikenstein, Anna Maria Catharina  18 April 1779Groningen, Groningen, Nederland I365660
26 Alberda van Nijesteijn, Josina Petronella  01 December 1724Groningen, Groningen, Nederland I340431
27 Alberts, Bartelt  27 December 1691Groningen, Groningen, Nederland I208885
28 Alberts, Christoffel  02 August 1713Groningen, Groningen, Nederland I572203
29 Alberts, Christophorus  20 April 1712Groningen, Groningen, Nederland I572202
30 Alberts, Christophorus  13 September 1715Groningen, Groningen, Nederland I572205
31 Alberts, Grietjen  26 November 1699Groningen, Groningen, Nederland I274479
32 Alberts, Hindrik  29 January 1697Groningen, Groningen, Nederland I274475
33 Alberts, Hindrik Pieters  04 March 1803Groningen, Groningen, Nederland I74757
34 Alberts, Idigjen  20 June 1694Groningen, Groningen, Nederland I274478
35 Alberts, Jan  08 August 1686Groningen, Groningen, Nederland I274476
36 Alberts, Jan  30 October 1687Groningen, Groningen, Nederland I274477
37 Alberts, Jan  31 August 1693Groningen, Groningen, Nederland I208875
38 Alberts, Jan Christoffel  23 November 1717Groningen, Groningen, Nederland I572206
39 Alberts, Jan Jans  20 August 1800Groningen, Groningen, Nederland I420408
40 Alberts, Jogchem  14 November 1792Groningen, Groningen, Nederland I103924
41 Alberts, Josephus  26 August 1719Groningen, Groningen, Nederland I572207
42 Alberts, Wilte  03 January 1692Groningen, Groningen, Nederland I280686
43 Albronda, Johannes  25 December 1788Groningen, Groningen, Nederland I456403
44 Albronda, Lammert  04 January 1792Groningen, Groningen, Nederland I188219
45 Albronda, Naamke  27 September 1780Groningen, Groningen, Nederland I456405
46 Albronda, Pieter  27 September 1786Groningen, Groningen, Nederland I456406
47 Albronda, Pieter  10 January 1796Groningen, Groningen, Nederland I521762
48 Albronda, Teunis  27 January 1793Groningen, Groningen, Nederland I54297
49 Albronda, Willem  23 July 1794Groningen, Groningen, Nederland I456404
50 Aldershoff, Jan  24 June 1796Groningen, Groningen, Nederland I278157
51 Aldringa, Helena Wigboldina Florentina  15 September 1762Groningen, Groningen, Nederland I385491
52 Aling, Anna Magrietjen  17 August 1732Groningen, Groningen, Nederland I628136
53 Aling, Elisabeth  20 July 1781Groningen, Groningen, Nederland I774261
54 Aling, Ellegonda  22 January 1773Groningen, Groningen, Nederland I188927
55 Aling, Jan  25 November 1727Groningen, Groningen, Nederland I628135
56 Aling, Margien  31 May 1725Groningen, Groningen, Nederland I237107
57 Alingh, Magreta Anna  07 September 1784Groningen, Groningen, Nederland I778314
58 Allershof, Gezine Engelberts  22 October 1669Groningen, Groningen, Nederland I406055
59 Ansinck, Jantjen  22 February 1698Groningen, Groningen, Nederland I595405
60 Anthoni, Hindricus  19 March 1747Groningen, Groningen, Nederland I311301
61 Anthoni, Johannes  10 November 1743Groningen, Groningen, Nederland I311300
62 Anthoni, Luikas  08 August 1734Groningen, Groningen, Nederland I311299
63 Anthoni, Wilhelmus  08 August 1734Groningen, Groningen, Nederland I311298
64 Apol, Aaltje  01 July 1767Groningen, Groningen, Nederland I281056
65 Apol, Berent Jans  22 March 1774Groningen, Groningen, Nederland I781931
66 Apol, Ferdinand  14 August 1763Groningen, Groningen, Nederland I382109
67 Apol, Friedes  29 April 1761Groningen, Groningen, Nederland I382110
68 Apol, Grietje  04 December 1807Groningen, Groningen, Nederland I781932
69 Apol, Jannes  12 August 1750Groningen, Groningen, Nederland I281054
70 Apol, Trijntje  03 July 1765Groningen, Groningen, Nederland I281055
71 Appa, Henderica  10 July 1801Groningen, Groningen, Nederland I392985
72 Appa, Joannes  01 April 1798Groningen, Groningen, Nederland I392984
73 Appa, Johanna  15 January 1805Groningen, Groningen, Nederland I392986
74 Appa, Josephus Philippus  03 February 1795Groningen, Groningen, Nederland I392983
75 Appa, Maria Catharina  27 October 1790Groningen, Groningen, Nederland I392989
76 Appius, Anna Aurelia  17 March 1707Groningen, Groningen, Nederland I339843
77 Arend, Aaltje  30 November 1792Groningen, Groningen, Nederland I419781
78 Arend, Arent  05 November 1786Groningen, Groningen, Nederland I419779
79 Arend, Arent  25 January 1787Groningen, Groningen, Nederland I419780
80 Arend, Hinderikus  26 October 1783Groningen, Groningen, Nederland I419778
81 Arends, Dina  19 April 1801Groningen, Groningen, Nederland I462465
82 Arens, Christina  28 July 1663Groningen, Groningen, Nederland I9375
83 Arens, Geert  07 April 1659Groningen, Groningen, Nederland I9372
84 Arens, Hillejen  06 August 1661Groningen, Groningen, Nederland I9373
85 Arens, Swaentjen  03 April 1657Groningen, Groningen, Nederland I9353
86 Arents, Derkje  06 June 1770Groningen, Groningen, Nederland I462493
87 Arents, Jan  25 June 1809Groningen, Groningen, Nederland I462469
88 Arents, Jantje  07 October 1761Groningen, Groningen, Nederland I462491
89 Arents, Marieke  16 September 1798Groningen, Groningen, Nederland I462404
90 Arents, Nanne  17 August 1806Groningen, Groningen, Nederland I462468
91 Arents, Nanning  21 July 1756Groningen, Groningen, Nederland I462475
92 Arents, Philippus  19 December 1764Groningen, Groningen, Nederland I462492
93 Arents, Willemtje  03 May 1774Groningen, Groningen, Nederland I462494
94 Aries, Geersje  23 January 1726Groningen, Groningen, Nederland I687687
95 Arijs, Geert  13 July 1727Groningen, Groningen, Nederland I687700
96 Arijs, Geesjen  16 July 1730Groningen, Groningen, Nederland I687701
97 Arijs, Jannes  19 May 1724Groningen, Groningen, Nederland I687699
98 Arijs, Jannes  19 November 1732Groningen, Groningen, Nederland I687702
99 Arijs, Jannes  08 December 1737Groningen, Groningen, Nederland I687703
100 Arnoldi, Aaltjen  26 January 1725Groningen, Groningen, Nederland I311396
101 Arnoldi, Albert  17 January 1783Groningen, Groningen, Nederland I623115
102 Arnoldi, Arendina  25 June 1734Groningen, Groningen, Nederland I311400
103 Arnoldi, Elisabet  27 June 1728Groningen, Groningen, Nederland I311398
104 Arnoldi, Eppo  04 July 1723Groningen, Groningen, Nederland I311395
105 Arnoldi, Haucie  03 November 1697Groningen, Groningen, Nederland I747388
106 Arnoldi, Johanna Roelijna  09 April 1730Groningen, Groningen, Nederland I311399
107 Arnoldi, Johannes  19 June 1694Groningen, Groningen, Nederland I747397
108 Arnoldi, Lambartus  14 October 1696Groningen, Groningen, Nederland I747387
109 Arnoldi, Rudolph  27 September 1726Groningen, Groningen, Nederland I311397
110 Arnoldi, Trijntje  10 November 1699Groningen, Groningen, Nederland I747389
111 Arnolli, Jannes  30 June 1786Groningen, Groningen, Nederland I17379
112 Artel, Evert Schekema  08 August 1773Groningen, Groningen, Nederland I3897
113 Asserhuijs, Allegonda  04 January 1665Groningen, Groningen, Nederland I225947
114 Asserhuijs, Carel  19 June 1663Groningen, Groningen, Nederland I225949
115 Asserhuijs, Catharina  28 August 1660Groningen, Groningen, Nederland I225948
116 Asserhuijs, Elisabeth  15 March 1657Groningen, Groningen, Nederland I225922
117 Asserhuijs, Lambert  15 March 1657Groningen, Groningen, Nederland I225950
118 Asserhuijs, Lambert  10 September 1661Groningen, Groningen, Nederland I227796
119 Assies, Annegjen  17 May 1724Groningen, Groningen, Nederland I679557
120 Assies, Annichien  23 June 1716Groningen, Groningen, Nederland I679554
121 Assies, Geertruida  08 January 1722Groningen, Groningen, Nederland I679556
122 Assies, Gesina  16 April 1719Groningen, Groningen, Nederland I679555
123 Assies, Swaentjen  30 December 1710Groningen, Groningen, Nederland I679550
124 Assies, Trijntjen  05 January 1713Groningen, Groningen, Nederland I679553
125 Ates, Jan  22 November 1661Groningen, Groningen, Nederland I576310
126 Ates, Wijecke  18 October 1657Groningen, Groningen, Nederland I495426
127 Atzema, Alberdijna  24 November 1730Groningen, Groningen, Nederland I279554
128 Atzema, Anna Margaretha  02 November 1766Groningen, Groningen, Nederland I278637
129 Atzema, Annegien  09 April 1802Groningen, Groningen, Nederland I278151
130 Atzema, Gerhard Jacob  02 November 1766Groningen, Groningen, Nederland I278639
131 Atzema, Ida  07 November 1726Groningen, Groningen, Nederland I277321
132 Atzema, Ida  17 May 1764Groningen, Groningen, Nederland I278600
133 Atzema, Jan  17 May 1764Groningen, Groningen, Nederland I280457
134 Atzema, Lambertus  30 October 1761Groningen, Groningen, Nederland I278142
135 Atzema, Tjaakjen  27 May 1759Groningen, Groningen, Nederland I278108
136 Atzema, Willem Hilbrand  28 February 1806Groningen, Groningen, Nederland I278593
137 Averes, Christina  20 January 1702Groningen, Groningen, Nederland I699535
138 Backer, Janna Jacobs  29 April 1804Groningen, Groningen, Nederland I72462
139 Bakker, Aaltje Nannes  19 April 1805Groningen, Groningen, Nederland I16329
140 Bakker, Adriana Geerts  15 May 1795Groningen, Groningen, Nederland I382729
141 Bakker, Claasjen  22 December 1790Groningen, Groningen, Nederland I49744
142 Bakker, Geert Jans  24 March 1761Groningen, Groningen, Nederland I49745
143 Bakker, Geertruid  25 September 1791Groningen, Groningen, Nederland I16811
144 Bakker, Hinderkjen  18 February 1803Groningen, Groningen, Nederland I527878
145 Bakker, Jantje Hendriks  23 December 1801Groningen, Groningen, Nederland I375998
146 Bakker, Jurrien Andries  01 March 1799Groningen, Groningen, Nederland I113049
147 Bakker, Klaasje Geerts  04 July 1787Groningen, Groningen, Nederland I382728
148 Bakker, Nieltjen  06 August 1788Groningen, Groningen, Nederland I276781
149 Bakker, Willemtjen  20 September 1797Groningen, Groningen, Nederland I276931
150 Balsters, Trijntien  18 August 1643Groningen, Groningen, Nederland I39741
151 Baptist, Johannes Jans  10 July 1808Groningen, Groningen, Nederland I16860
152 Barghuis, Jacob Reinders  30 March 1740Groningen, Groningen, Nederland I113125
153 Barghuis, Jan Reinders  11 November 1742Groningen, Groningen, Nederland I382301
154 Barghuis, Maria Reinders  12 January 1746Groningen, Groningen, Nederland I382300
155 Barkman, Anna  23 April 1769Groningen, Groningen, Nederland I645660
156 Barkman, Nicolaas  02 May 1740Groningen, Groningen, Nederland I107726
157 Barkman, Petronella Maria  26 August 1771Groningen, Groningen, Nederland I645634
158 Barlinckhoff, Berent  21 February 1645Groningen, Groningen, Nederland I679587
159 Barlinckhoff, Claertien  14 October 1642Groningen, Groningen, Nederland I679586
160 Barlinckhoff, Hilletien  14 June 1641Groningen, Groningen, Nederland I679585
161 Barlinckhoff, Hilletien  08 November 1646Groningen, Groningen, Nederland I679588
162 Bartelds, Harm  07 July 1782Groningen, Groningen, Nederland I378553
163 Bartelds, Warnder  25 October 1780Groningen, Groningen, Nederland I378552
164 Bartels, Harm  27 December 1797Groningen, Groningen, Nederland I29362
165 Bartels, Hillegien  22 October 1794Groningen, Groningen, Nederland I195971
166 Bartels, Hindrikje  05 December 1770Groningen, Groningen, Nederland I260139
167 Bartels, Jan  23 September 1774Groningen, Groningen, Nederland I260141
168 Bartels, Klaasjen  16 September 1772Groningen, Groningen, Nederland I260140
169 Bartels, Lutgertjen  16 November 1777Groningen, Groningen, Nederland I378551
170 Bartelts, Anna  02 June 1726Groningen, Groningen, Nederland I623802
171 Bartelts, Anna  31 December 1728Groningen, Groningen, Nederland I623800
172 Bartelts, Grietje Hindriks  11 October 1789Groningen, Groningen, Nederland I43433
173 Bartelts, Hindrik  24 September 1724Groningen, Groningen, Nederland I623798
174 Bartelts, Hindrik  12 November 1727Groningen, Groningen, Nederland I623799
175 Bartelts, Jantje  05 October 1732Groningen, Groningen, Nederland I623801
176 Bartelts, Jantjen  14 February 1720Groningen, Groningen, Nederland I623796
177 Bartelts, Luijtjen  23 February 1659Groningen, Groningen, Nederland I528289
178 Basse, Anna Jacomina  23 September 1708Groningen, Groningen, Nederland I328193
179 Basseleur, Arent  02 December 1673Groningen, Groningen, Nederland I602829
180 Basseleur, Catharina Maria  21 October 1677Groningen, Groningen, Nederland I602819
181 Basseleur, Gerrit  25 June 1671Groningen, Groningen, Nederland I602828
182 Basseleur, Harmen  15 April 1666Groningen, Groningen, Nederland I602825
183 Basseleur, Hermannus  01 March 1668Groningen, Groningen, Nederland I602826
184 Basseleur, Hermannus  06 May 1669Groningen, Groningen, Nederland I602827
185 Basseleur, Joannes  07 May 1679Groningen, Groningen, Nederland I602832
186 Basseleur, Johannes  20 March 1681Groningen, Groningen, Nederland I602833
187 Basseleur, Johannes  14 November 1682Groningen, Groningen, Nederland I602834
188 Basseleur, Johannes  30 March 1687Groningen, Groningen, Nederland I602835
189 Basseleur, Johannes  12 November 1689Groningen, Groningen, Nederland I602836
190 Basseleur, Maria  18 June 1676Groningen, Groningen, Nederland I602831
191 Basseleur, Willemina  12 February 1675Groningen, Groningen, Nederland I602830
192 Basuin, Harm Bartels  03 November 1779Groningen, Groningen, Nederland I260142
193 Basuin, Roelef Fredrik  15 March 1695Groningen, Groningen, Nederland I690418
194 Basuins, Dirkje Jans  09 November 1749Groningen, Groningen, Nederland I259969
195 Bazuin, Aaltje Bartelds  09 January 1787Groningen, Groningen, Nederland I12856
196 Bazuin, Hindrikje Bartels  03 March 1777Groningen, Groningen, Nederland I259694
197 Bazuin, Jan  14 March 1693Groningen, Groningen, Nederland I690398
198 Beckeringh, Anna  18 February 1683Groningen, Groningen, Nederland I246664
199 Beckeringh, Anna  25 March 1694Groningen, Groningen, Nederland I763415
200 Beckeringh, Anna  06 August 1695Groningen, Groningen, Nederland I763416
201 Beckeringh, Egberta Louisa  21 January 1740Groningen, Groningen, Nederland I186597
202 Beckeringh, Ellichje  16 September 1685Groningen, Groningen, Nederland I246665
203 Beckeringh, Ellichje  06 January 1687Groningen, Groningen, Nederland I246666
204 Beckeringh, Joannes  05 January 1679Groningen, Groningen, Nederland I246663
205 Beckeringh, Johannes  04 April 1693Groningen, Groningen, Nederland I763414
206 Beckeringh, Lammegien  17 November 1644Groningen, Groningen, Nederland I98699
207 Beckeringh, Maria  09 November 1675Groningen, Groningen, Nederland I246662
208 Beckeringh, Wilhelmus  18 January 1688Groningen, Groningen, Nederland I246654
209 Beckeringh, Wilhelmus  01 September 1706Groningen, Groningen, Nederland I186598
210 van Beeck Calkoen, Jan Fredrik  08 May 1772Groningen, Groningen, Nederland I536882
211 Beekhuis, Geertie  24 April 1805Groningen, Groningen, Nederland I155211
212 Beekhuis, Harmannus Alberts  20 February 1735Groningen, Groningen, Nederland I106232
213 Beekhuis, Margien  12 October 1800Groningen, Groningen, Nederland I155200
214 Beekhuis, Margrijta  18 November 1796Groningen, Groningen, Nederland I155196
215 Beekhuis, Meena  07 May 1809Groningen, Groningen, Nederland I166904
216 Beekman, Bernardus  02 January 1808Groningen, Groningen, Nederland I57255
217 Beekman, Catharina  20 January 1801Groningen, Groningen, Nederland I57519
218 Beekman, Henricus  17 March 1796Groningen, Groningen, Nederland I127825
219 Beekman, Johannes  02 February 1802Groningen, Groningen, Nederland I57307
220 Beekman, Margaretha  13 March 1805Groningen, Groningen, Nederland I57547
221 Beekmeijer, Joannes Hermannus  05 October 1792Groningen, Groningen, Nederland I256025
222 Beekmeijer, Maria Catharina  11 June 1798Groningen, Groningen, Nederland I37699
223 Beerling, Barteuda  23 February 1763Groningen, Groningen, Nederland I774407
224 Beerta, Klaas Willems  09 January 1799Groningen, Groningen, Nederland I208938
225 Beijer, Lucia  04 December 1799Groningen, Groningen, Nederland I121909
226 Bekenkamp, Abraham  22 October 1786Groningen, Groningen, Nederland I443523
227 Bekenkamp, Lubbartus  20 September 1746Groningen, Groningen, Nederland I443572
228 Beks, Klaas  25 March 1792Groningen, Groningen, Nederland I15051
229 Belgraver, Albert Hendriks  16 November 1759Groningen, Groningen, Nederland I529837
230 Belgraver, Arent  04 March 1804Groningen, Groningen, Nederland I529869
231 Belgraver, Derk Hindriks  17 September 1775Groningen, Groningen, Nederland I529831
232 Belgraver, Geesjen Hendriks  08 December 1754Groningen, Groningen, Nederland I529836
233 Belgraver, Harmannus Hinderks  11 March 1787Groningen, Groningen, Nederland I529834
234 Belgraver, Harmannus Hindriks  03 May 1782Groningen, Groningen, Nederland I529833
235 Belgraver, Hendrik Hendriks  05 November 1752Groningen, Groningen, Nederland I529822
236 Belgraver, Hendrik Hindriks  02 January 1778Groningen, Groningen, Nederland I529821
237 Belgraver, Hermannus Hendriks  23 July 1756Groningen, Groningen, Nederland I529838
238 Belgraver, Hinderikus  26 October 1792Groningen, Groningen, Nederland I165757
239 Belgraver, Hinderikus  22 October 1809Groningen, Groningen, Nederland I529875
240 Belgraver, Hindrikje Hindriks  08 May 1774Groningen, Groningen, Nederland I529830
241 Belgraver, Jan Hendriks  19 February 1747Groningen, Groningen, Nederland I529839
242 Belgraver, Jan Hendrikus Folkert  06 September 1807Groningen, Groningen, Nederland I529870
243 Belgraver, Jan Hindriks  20 May 1789Groningen, Groningen, Nederland I529826
244 Belgraver, Poppe Hindriks  04 August 1784Groningen, Groningen, Nederland I529824
245 Belgraver, Trijntien Hindriks  30 January 1780Groningen, Groningen, Nederland I529832
246 van Belkum, Hinderika  21 September 1798Groningen, Groningen, Nederland I278153
247 Bellinga, Abraham van Wijleck  24 December 1780Groningen, Groningen, Nederland I686213
248 Bellinga, Albertus  10 December 1747Groningen, Groningen, Nederland I686218
249 Bellinga, Anna Jacoba  06 August 1745Groningen, Groningen, Nederland I686217
250 Bellinga, Anna Wilemina  19 April 1744Groningen, Groningen, Nederland I686216
251 Bellinga, Hame  27 May 1778Groningen, Groningen, Nederland I36507
252 Bellinga, Jacobus  31 July 1746Groningen, Groningen, Nederland I686211
253 Bellinga, Jacobus Alidanus  09 March 1804Groningen, Groningen, Nederland I54504
254 Bellinga, Willem  08 June 1749Groningen, Groningen, Nederland I686219
255 Berends, Aaltje  27 January 1804Groningen, Groningen, Nederland I198104
256 Berends, Hindrik  16 April 1786Groningen, Groningen, Nederland I610170
257 Berends, Kasper  11 January 1801Groningen, Groningen, Nederland I102720
258 Berents, Antie  Groningen, Groningen, Nederland I705848
259 Berents, Bernardus  27 September 1745Groningen, Groningen, Nederland I432305
260 Berents, Frouwke  18 April 1734Groningen, Groningen, Nederland I601531
261 van Berge, Antonij Jans  19 April 1770Groningen, Groningen, Nederland I311274
262 van Berge, Jan Antonij  27 July 1742Groningen, Groningen, Nederland I311273
263 ten Berge, Jeanne Elizabeth  12 April 1801Groningen, Groningen, Nederland I368420
264 ten Berge, Tammo Jacob  19 May 1793Groningen, Groningen, Nederland I368421
265 van Bergen, Antje Jans  14 September 1792Groningen, Groningen, Nederland I311281
266 van Bergen, Jan Jans  04 April 1777Groningen, Groningen, Nederland I311277
267 van Bergen, Jan Jans  08 October 1784Groningen, Groningen, Nederland I311276
268 van Bergen, Janna Antonetta Lubina  30 October 1794Groningen, Groningen, Nederland I311283
269 van Bergen, Jantje Jans  02 October 1767Groningen, Groningen, Nederland I311318
270 van Bergen, Maria Jans  15 November 1793Groningen, Groningen, Nederland I311282
271 van Bergen, Pieter Jans  19 June 1789Groningen, Groningen, Nederland I311295
272 van Bergen, Roelof Jans  11 February 1791Groningen, Groningen, Nederland I311280
273 van Bergen, Trijntje Jans  20 September 1778Groningen, Groningen, Nederland I311278
274 Berghuis, Anna Eppes  19 January 1787Groningen, Groningen, Nederland I217185
275 Bergman, Harmannus  22 October 1796Groningen, Groningen, Nederland I107774
276 Bergman, Joanna Helena  17 October 1808Groningen, Groningen, Nederland I202376
277 Bering, Anna Gertrudis  08 May 1759Groningen, Groningen, Nederland I419411
278 Bering, Joanna Catharina  21 August 1757Groningen, Groningen, Nederland I419410
279 Bering, Petrus Warnerus Joannes  06 May 1756Groningen, Groningen, Nederland I419409
280 Bertelts, Jantje  06 August 1721Groningen, Groningen, Nederland I623797
281 Bertling, Adriaan  23 March 1746Groningen, Groningen, Nederland I340432
282 Bertling, Agatha Johanna  06 April 1777Groningen, Groningen, Nederland I340439
283 Bertling, Anthonij Ewoud Jan  01 July 1781Groningen, Groningen, Nederland I340434
284 Bertling, Arendina  25 February 1750Groningen, Groningen, Nederland I395003
285 Bertling, Hendrik  05 January 1752Groningen, Groningen, Nederland I395019
286 Bertling, Johanna  03 October 1755Groningen, Groningen, Nederland I395021
287 Bertling, Josina Petronella  25 May 1775Groningen, Groningen, Nederland I50217
288 Bertling, Michael Hindrik Adriaan  20 May 1773Groningen, Groningen, Nederland I340433
289 Bertling, Pieter  24 August 1753Groningen, Groningen, Nederland I395020
290 Bielholt, Helena Wienkes  18 May 1801Groningen, Groningen, Nederland I17879
291 Bierling, Harmannus  27 June 1783Groningen, Groningen, Nederland I420315
292 Bierling, Hindrik  17 August 1774Groningen, Groningen, Nederland I420312
293 Bierling, Jan  04 December 1767Groningen, Groningen, Nederland I420310
294 Bierling, Jantje  27 July 1781Groningen, Groningen, Nederland I420314
295 Bierling, Meerten  25 April 1742Groningen, Groningen, Nederland I420162
296 Bierling, Titia  29 December 1771Groningen, Groningen, Nederland I132263
297 Bierling, Willem  25 April 1777Groningen, Groningen, Nederland I420313
298 Bierman, Jan  16 September 1808Groningen, Groningen, Nederland I240500
299 Bierman, Siwert  24 October 1810Groningen, Groningen, Nederland I240503
300 Bijlholt, Anna Wijnkes  01 August 1803Groningen, Groningen, Nederland I253473
301 Bijlholt, Theodorus  06 January 1806Groningen, Groningen, Nederland I387143
302 Bijmholt, Folkert  14 February 1692Groningen, Groningen, Nederland I286945
303 Bijmholt, Frederijk  22 April 1686Groningen, Groningen, Nederland I286942
304 Bijmholt, Gesijna  12 September 1700Groningen, Groningen, Nederland I286948
305 Bijmholt, Gesina  22 July 1684Groningen, Groningen, Nederland I286941
306 Bijmholt, Hermannus  09 August 1693Groningen, Groningen, Nederland I286946
307 Bijmholt, Hermannus  19 November 1697Groningen, Groningen, Nederland I286947
308 Bijmholt, Joan Fredric  24 May 1688Groningen, Groningen, Nederland I286943
309 Bijmholt, Margaretha  15 January 1695Groningen, Groningen, Nederland I286886
310 Bijmholt, Margarieta  11 August 1689Groningen, Groningen, Nederland I286944
311 Blaak, Jan Martens  11 June 1732Groningen, Groningen, Nederland I207407
312 Blaauw, Grietje Hindriks  10 May 1805Groningen, Groningen, Nederland I154079
313 Blankvoort, Albert  09 March 1800Groningen, Groningen, Nederland I691333
314 Blankvoort, Anna  31 January 1758Groningen, Groningen, Nederland I691345
315 Blankvoort, Anna  14 July 1761Groningen, Groningen, Nederland I691347
316 Blankvoort, Frerikjen  26 June 1759Groningen, Groningen, Nederland I691346
317 Blankvoort, Hindrik  25 February 1763Groningen, Groningen, Nederland I32504
318 Blankvoort, Jantien  04 May 1810Groningen, Groningen, Nederland I691336
319 Blankvoort, Jantje  12 July 1795Groningen, Groningen, Nederland I691330
320 Blankvoort, Leentje  15 October 1765Groningen, Groningen, Nederland I691348
321 Blankvoort, Margje  09 July 1797Groningen, Groningen, Nederland I691331
322 Blankvoort, Margje  06 November 1803Groningen, Groningen, Nederland I14447
323 Blankvoort, Roelof  25 January 1807Groningen, Groningen, Nederland I691334
324 Blauw, Aldegundis  22 August 1806Groningen, Groningen, Nederland I575824
325 Blauw, Margaretha  29 March 1804Groningen, Groningen, Nederland I575823
326 Blauw, Petrus Theodorus  22 February 1809Groningen, Groningen, Nederland I575825
327 Bleeker, Jantien Jans  29 December 1793Groningen, Groningen, Nederland I366327
328 Bleijenberg, Hendrik  10 February 1799Groningen, Groningen, Nederland I72180
329 Bleijenburg, Aaltje  12 August 1796Groningen, Groningen, Nederland I378814
330 Bleker, Aaffien Jans  26 April 1791Groningen, Groningen, Nederland I165758
331 Blencke, Abraham  07 September 1695Groningen, Groningen, Nederland I679606
332 Blencke, Bauwina  07 August 1700Groningen, Groningen, Nederland I679609
333 Blencke, Eijlerdt  17 November 1650Groningen, Groningen, Nederland I679594
334 Blencke, Fockelijna  05 April 1697Groningen, Groningen, Nederland I679607
335 Blencke, Gerrijt  22 January 1654Groningen, Groningen, Nederland I679595
336 Blencke, Gerrit  17 May 1693Groningen, Groningen, Nederland I679605
337 Blencke, Gerrit  22 October 1702Groningen, Groningen, Nederland I679610
338 Blencke, Hindrick  06 February 1648Groningen, Groningen, Nederland I679593
339 Blencke, Ida Allegonda  12 August 1698Groningen, Groningen, Nederland I679608
340 Blencke, Ide  26 April 1659Groningen, Groningen, Nederland I679596
341 Blencke, Jan  10 August 1645Groningen, Groningen, Nederland I679592
342 Blencke, Maria  20 February 1663Groningen, Groningen, Nederland I328367
343 Blenke, Aletta  26 April 1659Groningen, Groningen, Nederland I679559
344 Blik, Frouwke Wijtses  27 September 1793Groningen, Groningen, Nederland I17739
345 Blik, Lammert Wijtses  30 December 1791Groningen, Groningen, Nederland I516678
346 Blink, Albert Smit  13 April 1749Groningen, Groningen, Nederland I102608
347 Blink, Albertus  28 October 1746Groningen, Groningen, Nederland I102607
348 Blink, Albertus  05 October 1759Groningen, Groningen, Nederland I102615
349 Blink, Catharina  17 August 1800Groningen, Groningen, Nederland I102741
350 Blink, Fennichje  19 May 1752Groningen, Groningen, Nederland I102623
351 Blink, Grietjen  07 January 1756Groningen, Groningen, Nederland I102613
352 Blink, Henderika  12 September 1781Groningen, Groningen, Nederland I102629
353 Blink, Jacobus  03 February 1762Groningen, Groningen, Nederland I102616
354 Blink, Jan  02 September 1764Groningen, Groningen, Nederland I102617
355 Blink, Jan  18 March 1778Groningen, Groningen, Nederland I102628
356 Blink, Magdalena  13 February 1757Groningen, Groningen, Nederland I102614
357 Blink, Pieter  13 July 1753Groningen, Groningen, Nederland I102612
358 Blink, Pieter  31 October 1766Groningen, Groningen, Nederland I102618
359 Blink, Roelef  28 January 1750Groningen, Groningen, Nederland I102622
360 Blink, Roelof  10 November 1753Groningen, Groningen, Nederland I102625
361 Bloemert, Elsabeta  16 January 1722Groningen, Groningen, Nederland I339862
362 Blokbergen, Niklaas Jans  18 January 1756Groningen, Groningen, Nederland I50304
363 Boddeus, Joanna Margaretha  07 April 1810Groningen, Groningen, Nederland I697009
364 Bodeman, Wilhelmina Theodora  27 April 1805Groningen, Groningen, Nederland I11807
365 Bodies, Jan Jans  08 November 1732Groningen, Groningen, Nederland I697020
366 Bodijs, Wilhelmina  04 March 1731Groningen, Groningen, Nederland I697027
367 van Boeckhout, Jacob  29 November 1665Groningen, Groningen, Nederland I189887
368 Boekholdt, Geert  14 August 1659Groningen, Groningen, Nederland I242255
369 Boekholdt, Geert  08 November 1667Groningen, Groningen, Nederland I242257
370 Boekholdt, Hindrickjen  15 January 1669Groningen, Groningen, Nederland I242258
371 Boekholdt, Jantien  29 December 1661Groningen, Groningen, Nederland I71809
372 Boekholdt, Popke  14 June 1665Groningen, Groningen, Nederland I242256
373 Boekholt, Aaltien  26 May 1739Groningen, Groningen, Nederland I425615
374 Boekholt, Albert  28 October 1797Groningen, Groningen, Nederland I11887
375 Boekholt, Aldertjen  03 October 1724Groningen, Groningen, Nederland I192552
376 Boekholt, Alexander  11 January 1793Groningen, Groningen, Nederland I11682
377 Boekholt, Anna  10 August 1777Groningen, Groningen, Nederland I11669
378 Boekholt, Antonius  15 March 1803Groningen, Groningen, Nederland I11806
379 Boekholt, Daniël Bovinus  18 March 1807Groningen, Groningen, Nederland I11919
380 Boekholt, Froukien  26 May 1739Groningen, Groningen, Nederland I425617
381 Boekholt, Harmannus  23 April 1769Groningen, Groningen, Nederland I425605
382 Boekholt, Hendrik  04 August 1779Groningen, Groningen, Nederland I509336
383 Boekholt, Hendrik  09 April 1809Groningen, Groningen, Nederland I54486
384 Boekholt, Hendrika  15 August 1766Groningen, Groningen, Nederland I509338
385 Boekholt, Henrica  12 April 1741Groningen, Groningen, Nederland I425618
386 Boekholt, Hinderijke  19 November 1790Groningen, Groningen, Nederland I11740
387 Boekholt, Hinderik  15 May 1803Groningen, Groningen, Nederland I11981
388 Boekholt, Hinderika  13 June 1738Groningen, Groningen, Nederland I425616
389 Boekholt, Hinderika  22 November 1776Groningen, Groningen, Nederland I425609
390 Boekholt, Hindrik  03 August 1732Groningen, Groningen, Nederland I192537
391 Boekholt, Hindrik  26 July 1750Groningen, Groningen, Nederland I425620
392 Boekholt, Hindrik  29 June 1764Groningen, Groningen, Nederland I192526
393 Boekholt, Hindrikjen  03 May 1775Groningen, Groningen, Nederland I509335
394 Boekholt, Jan  17 November 1762Groningen, Groningen, Nederland I192541
395 Boekholt, Jan  11 December 1808Groningen, Groningen, Nederland I192530
396 Boekholt, Jantien  04 May 1791Groningen, Groningen, Nederland I11708
397 Boekholt, Johannes  29 June 1803Groningen, Groningen, Nederland I11972
398 Boekholt, Karel  13 August 1747Groningen, Groningen, Nederland I425613
399 Boekholt, Lutgertjen  08 April 1727Groningen, Groningen, Nederland I192553
400 Boekholt, Marieke  15 May 1789Groningen, Groningen, Nederland I57831
401 Boekholt, Marrigjen  09 January 1722Groningen, Groningen, Nederland I192551
402 Boekholt, Meijke  06 January 1768Groningen, Groningen, Nederland I192542
403 Boekholt, Migghiel  01 April 1772Groningen, Groningen, Nederland I425606
404 Boekholt, Oetjen  24 September 1717Groningen, Groningen, Nederland I192549
405 Boekholt, Oetjen  14 April 1719Groningen, Groningen, Nederland I192550
406 Boekholt, Pieter Teunis  14 July 1805Groningen, Groningen, Nederland I11861
407 Boekholt, Sander  15 April 1767Groningen, Groningen, Nederland I425604
408 Boekholt, Teodorus  17 February 1797Groningen, Groningen, Nederland I425596
409 Boekholt, Trijntje  06 February 1811Groningen, Groningen, Nederland I192531
410 Boekholt, Wilhelmus  17 March 1745Groningen, Groningen, Nederland I425619
411 Boekholt, Willem  25 March 1746Groningen, Groningen, Nederland I11680
412 Boekholt, Willem Karel  12 January 1798Groningen, Groningen, Nederland I425595
413 Boekholt, Willemina  17 June 1761Groningen, Groningen, Nederland I11928
414 Boekholt, Willemina  March 1810Groningen, Groningen, Nederland I86409
415 Boekhoud, Jacobus  27 February 1795Groningen, Groningen, Nederland I425685
416 Boekhoudt, Lubbina  20 August 1806Groningen, Groningen, Nederland I11839
417 Boekhoudt, Wouter Willem  24 March 1802Groningen, Groningen, Nederland I11830
418 Boekhout, Alberdina  14 July 1786Groningen, Groningen, Nederland I11606
419 Boelens, Bernardus Antonius  11 December 1774Groningen, Groningen, Nederland I593468
420 Boelens, Catharina Maria  02 July 1792Groningen, Groningen, Nederland I586744
421 Boelens, Cornelia  23 August 1749Groningen, Groningen, Nederland I586750
422 Boelens, Helena Susanna  13 November 1773Groningen, Groningen, Nederland I593472
423 Boelens, Hermanna Anna  08 November 1788Groningen, Groningen, Nederland I586742
424 Boelens, Johanna Maria  29 July 1790Groningen, Groningen, Nederland I586743
425 Boelens, Johannes Franciscus  22 April 1772Groningen, Groningen, Nederland I593471
426 Boelens, Johannes Nicolaas  08 December 1794Groningen, Groningen, Nederland I301225
427 Boelens, Nicolaus Josephus  31 December 1754Groningen, Groningen, Nederland I216669
428 Boelens, Sophia  13 November 1777Groningen, Groningen, Nederland I593473
429 Boelens, Sophia Lucia  18 September 1786Groningen, Groningen, Nederland I586741
430 Boelens Haijes, Harm  14 March 1758Groningen, Groningen, Nederland I585861
431 Boelens Haijes, Hendrikjen  06 February 1757Groningen, Groningen, Nederland I585860
432 Boelens Haijes, Jan  03 January 1762Groningen, Groningen, Nederland I585862
433 de Boer, Derk  09 April 1793Groningen, Groningen, Nederland I378672
434 de Boer, Hendrik Willems  01 July 1804Groningen, Groningen, Nederland I730777
435 de Boer, Hinderk Willems  01 February 1807Groningen, Groningen, Nederland I730778
436 de Boer, Jacob  26 March 1799Groningen, Groningen, Nederland I59997
437 de Boer, Jantje Willems  21 June 1801Groningen, Groningen, Nederland I730776
438 Boerema, Itjen Harms  05 August 1792Groningen, Groningen, Nederland I573230
439 Boerema, Jacob  19 November 1791Groningen, Groningen, Nederland I505524
440 Boerhave, Maria Hindriks  03 March 1786Groningen, Groningen, Nederland I608653
441 Boering, Geertjen Jans  19 March 1755Groningen, Groningen, Nederland I502280
442 Boering, Hindrikje Jans  24 January 1751Groningen, Groningen, Nederland I502279
443 Boering, Trijntje Jans  27 June 1745Groningen, Groningen, Nederland I502278
444 Boersema, Elisabeth Aljes  02 May 1764Groningen, Groningen, Nederland I698203
445 van Bolhuis, Aaltje  22 March 1781Groningen, Groningen, Nederland I628118
446 van Bolhuis, Abel Popkes  04 February 1707Groningen, Groningen, Nederland I626977
447 van Bolhuis, Abel Popkes  05 July 1752Groningen, Groningen, Nederland I283346
448 van Bolhuis, Abel Popko  04 December 1725Groningen, Groningen, Nederland I237106
449 Bolhuis, Abeltien Jans  20 October 1748Groningen, Groningen, Nederland I588462
450 van Bolhuis, Albert Popkes  07 September 1757Groningen, Groningen, Nederland I283328
451 van Bolhuis, Anna Margaretha  18 November 1732Groningen, Groningen, Nederland I679665
452 van Bolhuis, Annegien  16 April 1728Groningen, Groningen, Nederland I626755
453 Bolhuis, Annegien  10 January 1758Groningen, Groningen, Nederland I189884
454 van Bolhuis, Barbera Febes  08 June 1810Groningen, Groningen, Nederland I628106
455 van Bolhuis, Berend  24 March 1754Groningen, Groningen, Nederland I157418
456 van Bolhuis, Berend  17 January 1796Groningen, Groningen, Nederland I157417
457 van Bolhuis, Berend Reiswijk  18 May 1784Groningen, Groningen, Nederland I628119
458 van Bolhuis, Berent  05 June 1750Groningen, Groningen, Nederland I237114
459 van Bolhuis, Bettien  27 January 1715Groningen, Groningen, Nederland I626980
460 van Bolhuis, Christiaan Smidt  30 October 1777Groningen, Groningen, Nederland I420326
461 van Bolhuis, Copius Metting  27 March 1740Groningen, Groningen, Nederland I518744
462 van Bolhuis, Elisabet  31 March 1752Groningen, Groningen, Nederland I237115
463 van Bolhuis, Elisabeth Popkes  07 October 1704Groningen, Groningen, Nederland I626976
464 van Bolhuis, Eta Geertruida  17 January 1773Groningen, Groningen, Nederland I188337
465 van Bolhuis, Euwe Jacobs  27 February 1787Groningen, Groningen, Nederland I628120
466 Bolhuis, Fenje Pieters  11 September 1763Groningen, Groningen, Nederland I626788
467 Bolhuis, Geeske Tonnis  04 May 1806Groningen, Groningen, Nederland I259695
468 van Bolhuis, Gerardus  30 January 1724Groningen, Groningen, Nederland I626759
469 van Bolhuis, Gerardus  02 March 1731Groningen, Groningen, Nederland I626761
470 van Bolhuis, Gerardus  14 September 1734Groningen, Groningen, Nederland I626757
471 van Bolhuis, Gerardus  27 February 1787Groningen, Groningen, Nederland I628121
472 Bolhuis, Gesijn  05 October 1794Groningen, Groningen, Nederland I626847
473 Bolhuis, Gezijn Louwes  07 January 1810Groningen, Groningen, Nederland I259908
474 van Bolhuis, Grietje Heikes  04 May 1808Groningen, Groningen, Nederland I628104
475 van Bolhuis, Grietje Jans  11 February 1728Groningen, Groningen, Nederland I428199
476 van Bolhuis, Harm Jan  10 January 1766Groningen, Groningen, Nederland I237187
477 van Bolhuis, Harmen Popkes  02 June 1697Groningen, Groningen, Nederland I626974
478 van Bolhuis, Harmtijn  01 August 1790Groningen, Groningen, Nederland I283327
479 van Bolhuis, Henrica Abels  20 September 1716Groningen, Groningen, Nederland I590134
480 van Bolhuis, Hillegjen Abels  13 February 1718Groningen, Groningen, Nederland I590132
481 Bolhuis, Jan Louwes  11 August 1811Groningen, Groningen, Nederland I595511
482 van Bolhuis, Jannes  29 December 1699Groningen, Groningen, Nederland I626973
483 van Bolhuis, Jannes  25 October 1748Groningen, Groningen, Nederland I237111
484 van Bolhuis, Jannes  22 October 1797Groningen, Groningen, Nederland I283330
485 van Bolhuis, Jannes  21 May 1806Groningen, Groningen, Nederland I627094
486 van Bolhuis, Jantien  12 June 1736Groningen, Groningen, Nederland I626756
487 van Bolhuis, Jantien  21 March 1738Groningen, Groningen, Nederland I626758
488 van Bolhuis, Jantjen  01 February 1730Groningen, Groningen, Nederland I626760
489 van Bolhuis, Margareta Harmina  14 March 1760Groningen, Groningen, Nederland I237112
490 van Bolhuis, Margaretha Geertruida  03 August 1790Groningen, Groningen, Nederland I628122
491 van Bolhuis, Margarieta Geertruda  11 July 1756Groningen, Groningen, Nederland I237118
492 Bolhuis, Margien Ebo  28 October 1796Groningen, Groningen, Nederland I259805
493 van Bolhuis, Margijn  27 January 1775Groningen, Groningen, Nederland I628117
494 van Bolhuis, Maria  10 April 1774Groningen, Groningen, Nederland I518727
495 van Bolhuis, Maria Popkes  30 May 1762Groningen, Groningen, Nederland I283344
496 van Bolhuis, Marrichje Popkes  24 February 1702Groningen, Groningen, Nederland I626975
497 van Bolhuis, Mattheus  05 March 1766Groningen, Groningen, Nederland I283345
498 van Bolhuis, Meijnart  11 October 1712Groningen, Groningen, Nederland I626979
499 van Bolhuis, Meindert Popkes  04 January 1709Groningen, Groningen, Nederland I626978
500 van Bolhuis, Popko  24 August 1732Groningen, Groningen, Nederland I626762
501 van Bolhuis, Popko  21 February 1787Groningen, Groningen, Nederland I283341
502 Bolhuis, Siemen Thijs  22 October 1806Groningen, Groningen, Nederland I18196
503 Bolhuis, Siewert Pieters  30 June 1765Groningen, Groningen, Nederland I626791
504 Bolman, Cretia  19 March 1752Groningen, Groningen, Nederland I595689
505 Bolman, Evert Sijbrants  28 May 1758Groningen, Groningen, Nederland I595691
506 Bolman, Gaje Sijbrants  06 January 1762Groningen, Groningen, Nederland I595692
507 Bolman, Jan  01 February 1793Groningen, Groningen, Nederland I595674
508 Bolman, Jan  04 July 1794Groningen, Groningen, Nederland I595626
509 Bolman, Jantien  07 January 1803Groningen, Groningen, Nederland I595627
510 Bolman, Lucretia  20 August 1806Groningen, Groningen, Nederland I595673
511 Bolman, Siebrand Everts  25 June 1790Groningen, Groningen, Nederland I540687
512 Bolman, Tonnis Sijbrands  13 August 1750Groningen, Groningen, Nederland I595688
513 Bolman, Tonnis Sijbrands  09 April 1755Groningen, Groningen, Nederland I595620
514 Bolman, Trijntje  31 July 1799Groningen, Groningen, Nederland I595672
515 Bolt, Catharina Gesina  19 March 1747Groningen, Groningen, Nederland I679688
516 Bolt, Hillegonda Maria  11 August 1758Groningen, Groningen, Nederland I679691
517 Bolt, Jacob Jan  25 November 1778Groningen, Groningen, Nederland I445425
518 Bolt, Jacoba Huizinga  14 July 1809Groningen, Groningen, Nederland I679676
519 Bolt, Jan Hendrik  27 January 1750Groningen, Groningen, Nederland I679679
520 Bolt, Jan Hendrik  25 October 1805Groningen, Groningen, Nederland I445424
521 Bolt, Jan Jans  29 July 1781Groningen, Groningen, Nederland I679681
522 Bolt, Johanna Hinderika  03 December 1801Groningen, Groningen, Nederland I679675
523 Bolt, Leonard  05 May 1748Groningen, Groningen, Nederland I679689
524 Bolt, Leonard  02 March 1760Groningen, Groningen, Nederland I679692
525 Bolt, Maria  12 January 1746Groningen, Groningen, Nederland I679687
526 Bolt, Marie Louisa  25 June 1799Groningen, Groningen, Nederland I679674
527 Bolt, Sara  04 November 1803Groningen, Groningen, Nederland I679672
528 Bolt, Tjaart  05 January 1745Groningen, Groningen, Nederland I679686
529 Bolt, Tjaart  10 October 1751Groningen, Groningen, Nederland I679690
530 Bolt, Tjaart  12 May 1763Groningen, Groningen, Nederland I679693
531 Boltendal, Bernardus  01 January 1767Groningen, Groningen, Nederland I619787
532 Boltendal, Catharina  05 January 1755Groningen, Groningen, Nederland I619782
533 Boltendal, Derk  03 February 1764Groningen, Groningen, Nederland I619786
534 Boltendal, Hemannus  24 January 1762Groningen, Groningen, Nederland I619785
535 Boltendal, Hermannus  24 July 1757Groningen, Groningen, Nederland I619783
536 Boltendal, Jan Johannes  20 February 1753Groningen, Groningen, Nederland I109792
537 Boltendal, Jantjen  25 January 1760Groningen, Groningen, Nederland I619784
538 Bont, Aaltje  27 February 1783Groningen, Groningen, Nederland I77434
539 Bont, Egbert Jans  30 May 1790Groningen, Groningen, Nederland I4381
540 Bont, Hinderkijn Hindriks  21 February 1802Groningen, Groningen, Nederland I77436
541 Bont, Janna Hindriks  14 June 1798Groningen, Groningen, Nederland I77435
542 Bont, Jannes Hindriks  09 September 1792Groningen, Groningen, Nederland I74754
543 Bont, Jantje Adolphs  08 July 1806Groningen, Groningen, Nederland I278896
544 Bont, Tjakkien Hindriks  24 April 1794Groningen, Groningen, Nederland I75184
545 Bontdrager, Anna  05 April 1772Groningen, Groningen, Nederland I284806
546 Bontdrager, Hillegijn Jacobs  26 October 1738Groningen, Groningen, Nederland I48070
547 Bontekoe, Geertjen Geerts  10 February 1769Groningen, Groningen, Nederland I256433
548 Bontekoe, Harm Geerts  04 February 1767Groningen, Groningen, Nederland I541738
549 Bontekoe, Hindrik Geerts  04 November 1764Groningen, Groningen, Nederland I541740
550 Bontekoe, Johannes Geerts  05 February 1767Groningen, Groningen, Nederland I541739
551 Bontekoe, Sikke Geerts  21 January 1761Groningen, Groningen, Nederland I541736
552 Bontekoe, Tonnis Geerts  25 February 1759Groningen, Groningen, Nederland I541809
553 Bonthuis, Elizabeth  13 October 1782Groningen, Groningen, Nederland I413891
554 de Booi, Frans  24 May 1770Groningen, Groningen, Nederland I283387
555 Boomgaard, Adriaan Jacobs  13 March 1763Groningen, Groningen, Nederland I16644
556 Boomgaard, Anna Maria  27 September 1752Groningen, Groningen, Nederland I541814
557 Boomgaard, Christoffer  18 January 1754Groningen, Groningen, Nederland I541815
558 Boomgaard, Christoffer  28 October 1807Groningen, Groningen, Nederland I16788
559 Boomgaard, Ettien Jacobs  13 October 1750Groningen, Groningen, Nederland I541813
560 Boomgaard, Frerik  15 October 1765Groningen, Groningen, Nederland I541818
561 Boomgaard, Geert Adriaans  23 September 1788Groningen, Groningen, Nederland I541819
562 Boomgaard, Grietje  24 December 1756Groningen, Groningen, Nederland I541816
563 Boomgaard, Grietje  22 February 1791Groningen, Groningen, Nederland I541820
564 Boomgaard, Jacob Adriaans  26 April 1793Groningen, Groningen, Nederland I541724
565 Boomgaard, Jacob Niklaas  22 March 1786Groningen, Groningen, Nederland I541824
566 Boomgaard, Margijn Nicolaas  27 September 1797Groningen, Groningen, Nederland I541828
567 Boomgaard, Margjen  28 February 1802Groningen, Groningen, Nederland I710760
568 Boomgaard, Marregien  09 November 1791Groningen, Groningen, Nederland I541826
569 Boomgaard, Nicolaas  29 December 1805Groningen, Groningen, Nederland I541821
570 Boomgaard, Niklaas  23 March 1760Groningen, Groningen, Nederland I541817
571 Boomgaard, Tonnis Adriaans  29 August 1797Groningen, Groningen, Nederland I541725
572 Boomgaard, Willem Nicolaas  02 July 1794Groningen, Groningen, Nederland I541827
573 Boon, Cornelis Douwes  13 December 1795Groningen, Groningen, Nederland I238783
574 Boon, Kato  19 January 1796Groningen, Groningen, Nederland I199291
575 Bootsema, Aaffijn  02 May 1760Groningen, Groningen, Nederland I747109
576 Bootsema, Anna Margrita  19 December 1788Groningen, Groningen, Nederland I746998
577 Bootsema, Arnoldus  29 August 1676Groningen, Groningen, Nederland I747131
578 Bootsema, Arnoldus  02 June 1736Groningen, Groningen, Nederland I747027
579 Bootsema, Bijwijna  15 November 1705Groningen, Groningen, Nederland I747144
580 Bootsema, Chrispianus Arnoldus  12 October 1764Groningen, Groningen, Nederland I747056
581 Bootsema, Cijprianus  01 January 1708Groningen, Groningen, Nederland I747071
582 Bootsema, Cijprianus  18 November 1774Groningen, Groningen, Nederland I715291
583 Bootsema, Ciprianis  08 April 1770Groningen, Groningen, Nederland I715288
584 Bootsema, Hendrik Arnoldus  02 September 1769Groningen, Groningen, Nederland I747060
585 Bootsema, Magriete  26 June 1674Groningen, Groningen, Nederland I747212
586 Bootsema, Marieke Arnoldus  12 April 1767Groningen, Groningen, Nederland I747058
587 Bootsema, Siprianus Arnoldus  16 March 1762Groningen, Groningen, Nederland I747025
588 Bootsema, Wicher Wichers  18 November 1779Groningen, Groningen, Nederland I747111
589 Bootsema, Wicher Willems  09 April 1775Groningen, Groningen, Nederland I747080
590 Bootsema, Wicher Wilms  11 October 1772Groningen, Groningen, Nederland I747078
591 Bootsema, Wijger  06 October 1737Groningen, Groningen, Nederland I715285
592 Bootsema, Wijger  21 July 1772Groningen, Groningen, Nederland I715290
593 Bootsema, Willem  07 March 1762Groningen, Groningen, Nederland I715287
594 Bootsma, Aafje  06 April 1777Groningen, Groningen, Nederland I715282
595 Bootsma, Catharina  15 July 1683Groningen, Groningen, Nederland I747213
596 Bootsma, Johanna Catharina  18 June 1800Groningen, Groningen, Nederland I715283
597 Borch, Claes Ter (Wijbrands)  29 June 1647Groningen, Groningen, Nederland I413943
598 Borgers, Cornelia  18 July 1745Groningen, Groningen, Nederland I409036
599 Borgers, Johannes  28 June 1750Groningen, Groningen, Nederland I409042
600 Borgers, Paul Heines  31 August 1746Groningen, Groningen, Nederland I409038
601 Borgerts, Jurjen  21 June 1772Groningen, Groningen, Nederland I168003
602 Borgerts, Lubbertje  24 November 1769Groningen, Groningen, Nederland I121891
603 Borgerts, Trijntje  24 November 1769Groningen, Groningen, Nederland I121890
604 Borgesius, Anna  09 June 1644Groningen, Groningen, Nederland I189665
605 Borgesius, Antonius  24 November 1635Groningen, Groningen, Nederland I189666
606 Borgesius, Catharina  28 September 1627Groningen, Groningen, Nederland I189662
607 Borgesius, Catharina  14 January 1674Groningen, Groningen, Nederland I189655
608 Borgesius, Geertruid  06 February 1668Groningen, Groningen, Nederland I189652
609 Borgesius, Prof. Ds. Goedthard  29 October 1671Groningen, Groningen, Nederland I189654
610 Borgesius, Goethard  06 September 1631Groningen, Groningen, Nederland I189661
611 Borgesius, Jacobus  27 March 1642Groningen, Groningen, Nederland I189645
612 Borgesius, Ds. Jakobus  26 August 1687Groningen, Groningen, Nederland I142296
613 Borgesius, Prof. Dr. Joachimus  09 April 1625Groningen, Groningen, Nederland I189660
614 Borgesius, Joachimus  19 August 1683Groningen, Groningen, Nederland I189649
615 Borgesius, Joachimus  06 March 1685Groningen, Groningen, Nederland I189650
616 Borgesius, Lucretia  21 October 1669Groningen, Groningen, Nederland I189656
617 Borgesius, Lucretia  24 May 1676Groningen, Groningen, Nederland I189653
618 Borgesius, Ds. Michael  27 March 1642Groningen, Groningen, Nederland I189664
619 Bos, Albert Jans  11 September 1742Groningen, Groningen, Nederland I743817
620 Bos, Christina  21 August 1778Groningen, Groningen, Nederland I711066
621 Bos, Christina  30 January 1785Groningen, Groningen, Nederland I711068
622 Bos, Cristina  19 January 1783Groningen, Groningen, Nederland I711067
623 Bos, Frouke Eilkes  08 December 1782Groningen, Groningen, Nederland I235751
624 Bos, Hindrik Jans  04 January 1750Groningen, Groningen, Nederland I743820
625 Bos, Jacob  25 January 1784Groningen, Groningen, Nederland I261279
626 van den Bos, Jan  27 May 1810Groningen, Groningen, Nederland I11957
627 Bos, Jan Fokkens  15 July 1796Groningen, Groningen, Nederland I118022
628 Bos, Jeigjen Jans  19 August 1746Groningen, Groningen, Nederland I743819
629 Bos, Klaas  29 June 1752Groningen, Groningen, Nederland I261277
630 Bos, Lubbartus  30 September 1787Groningen, Groningen, Nederland I219328
631 Bos, Oomke Jans  11 September 1742Groningen, Groningen, Nederland I743818
632 Bos, Pieter Aljes  22 October 1797Groningen, Groningen, Nederland I320182
633 Bos, Trijntje Klaassens  20 February 1793Groningen, Groningen, Nederland I52760
634 Bos, Wibbegijn  05 September 1790Groningen, Groningen, Nederland I261278
635 Bos, Wolter Berents  16 April 1790Groningen, Groningen, Nederland I77446
636 Bosch, Aafje  10 March 1734Groningen, Groningen, Nederland I193624
637 van den Bosch, Anna Frans  16 March 1808Groningen, Groningen, Nederland I111821
638 Bosch, Wubbechien  24 February 1780Groningen, Groningen, Nederland I274137
639 Boss, Gerart Anton  28 December 1803Groningen, Groningen, Nederland I388096
640 Boss, Jan Harm  30 November 1804Groningen, Groningen, Nederland I142468
641 Bossien, Aaltien Jans  27 July 1806Groningen, Groningen, Nederland I74750
642 Bossien, Wipke Jans  17 February 1809Groningen, Groningen, Nederland I74751
643 Botter, Johanna  07 August 1802Groningen, Groningen, Nederland I231690
644 Botterman, Derck  05 January 1676Groningen, Groningen, Nederland I328516
645 Botterman, Dirck  11 August 1685Groningen, Groningen, Nederland I328518
646 Botterman, Eetjen  23 August 1672Groningen, Groningen, Nederland I328515
647 Botterman, Eppe  14 October 1669Groningen, Groningen, Nederland I328513
648 Botterman, Eppo  26 April 1671Groningen, Groningen, Nederland I328514
649 Botterman, Eppo  03 March 1678Groningen, Groningen, Nederland I328517
650 Bouland, Johannes Christiaans  22 December 1799Groningen, Groningen, Nederland I45129
651 Bouman, Geert Hendriks  13 May 1803Groningen, Groningen, Nederland I201799
652 Bouman, Henderika Ariens  05 October 1808Groningen, Groningen, Nederland I190738
653 Boumans, Abraham  12 May 1719Groningen, Groningen, Nederland I613949
654 Boumans, Lena  24 May 1726Groningen, Groningen, Nederland I613951
655 Boumans, Margien  19 March 1796Groningen, Groningen, Nederland I137203
656 Boumans, Peternelle  31 January 1704Groningen, Groningen, Nederland I649189
657 Bouwman, Hans  14 December 1723Groningen, Groningen, Nederland I613777
658 Bouwman, Hindrik Arjens  02 February 1803Groningen, Groningen, Nederland I197082
659 Bouwmans, Anna  23 August 1698Groningen, Groningen, Nederland I698443
660 Bouwmans, Geesje  30 March 1694Groningen, Groningen, Nederland I698476
661 Bouwmans, Jannes  12 May 1711Groningen, Groningen, Nederland I698480
662 Bouwmans, Jantjen  14 June 1696Groningen, Groningen, Nederland I698477
663 Bouwmans, Peter  21 August 1708Groningen, Groningen, Nederland I698479
664 Bouwmans, Peternelle  31 January 1704Groningen, Groningen, Nederland I698478
665 Braak, Willem  17 March 1811Groningen, Groningen, Nederland I527595
666 Braam, Harmannus Arnoldus  01 August 1756Groningen, Groningen, Nederland I717713
667 Braam, Jacobus  07 July 1751Groningen, Groningen, Nederland I717724
668 Braamhorst, Abel  16 February 1781Groningen, Groningen, Nederland I459015
669 Braamhorst, Conraad  31 January 1751Groningen, Groningen, Nederland I765550
670 Brands, Elisabeth  12 January 1800Groningen, Groningen, Nederland I142348
671 Brands, Frouke  31 May 1795Groningen, Groningen, Nederland I483835
672 Brands, Hissina  18 December 1796Groningen, Groningen, Nederland I483836
673 Brands, Jan Diephuis  02 September 1798Groningen, Groningen, Nederland I483837
674 Brands, Johannes Wilhelmus  16 March 1704Groningen, Groningen, Nederland I409214
675 Brands, Maria Johanna  15 May 1803Groningen, Groningen, Nederland I483878
676 Brands, Maria Johanna  30 March 1807Groningen, Groningen, Nederland I483834
677 Brederode, Jan  31 August 1642Groningen, Groningen, Nederland I111200
678 Brederode, Lucia  31 July 1645Groningen, Groningen, Nederland I111202
679 Breeland, Arend  03 July 1791Groningen, Groningen, Nederland I249500
680 Breeland, Teekla  10 August 1788Groningen, Groningen, Nederland I719751
681 de Breij, Hillichje  23 August 1688Groningen, Groningen, Nederland I71814
682 de Breij, Marcus  15 December 1689Groningen, Groningen, Nederland I71815
683 Brekhof, Aaltien  27 December 1776Groningen, Groningen, Nederland I420415
684 Brekhoff, Geessien  23 February 1794Groningen, Groningen, Nederland I54439
685 Bresselaar, Henricus  26 December 1769Groningen, Groningen, Nederland I231685
686 Bresselers, Catrina  06 May 1768Groningen, Groningen, Nederland I231671
687 Brester, Titia  25 March 1798Groningen, Groningen, Nederland I180209
688 Breurkens, Catharina  24 March 1781Groningen, Groningen, Nederland I596756
689 ten Broek, Rensina  04 November 1804Groningen, Groningen, Nederland I37633
690 Broekmans, Anna Charlotta  04 September 1787Groningen, Groningen, Nederland I597405
691 Broekmans, Cornelisjen  18 March 1783Groningen, Groningen, Nederland I597404
692 Broekmans, Wilke Wilkens  05 January 1790Groningen, Groningen, Nederland I209713
693 Broerkens, Maria Engelina  23 May 1783Groningen, Groningen, Nederland I596749
694 Broers, Helena  24 October 1706Groningen, Groningen, Nederland I697394
695 Broers, Jacob  25 August 1712Groningen, Groningen, Nederland I697396
696 Broers, Jan  15 November 1701Groningen, Groningen, Nederland I697392
697 Broers, Jan  18 December 1709Groningen, Groningen, Nederland I697395
698 Broers, Trijntje  06 May 1703Groningen, Groningen, Nederland I697393
699 Broijls, Aeltien  08 December 1650Groningen, Groningen, Nederland I485253
700 Broijls, Agnes  08 April 1646Groningen, Groningen, Nederland I485251
701 Broijls, Annechien  15 March 1643Groningen, Groningen, Nederland I485247
702 Broijls, Bastiaen  25 August 1641Groningen, Groningen, Nederland I485246
703 Broijls, Jan  16 August 1648Groningen, Groningen, Nederland I485252
704 Broijls, Remmert  22 December 1644Groningen, Groningen, Nederland I485248
705 Brommelcamp, Annighje  17 May 1683Groningen, Groningen, Nederland I302160
706 Brommelcamp, Christina  23 June 1695Groningen, Groningen, Nederland I275880
707 Brommelcamp, Elsjen  20 March 1698Groningen, Groningen, Nederland I302163
708 Brommelcamp, Gerhardus  22 February 1691Groningen, Groningen, Nederland I302162
709 Brommelcamp, Harmanna  08 July 1759Groningen, Groningen, Nederland I279165
710 Brommelcamp, Rebecca  27 February 1701Groningen, Groningen, Nederland I302164
711 Brongers, Albertus  23 September 1755Groningen, Groningen, Nederland I311290
712 Brongers, Egberdina  07 January 1753Groningen, Groningen, Nederland I311288
713 Brongers, Jullenius  15 March 1754Groningen, Groningen, Nederland I311289
714 Brongers, Lubina  16 January 1757Groningen, Groningen, Nederland I311279
715 Brongers, Maria  19 November 1751Groningen, Groningen, Nederland I311287
716 Brongers, Roelof  01 December 1758Groningen, Groningen, Nederland I311291
717 Bronneger, Ida  01 April 1787Groningen, Groningen, Nederland I762737
718 Bronsema, Annegje  29 November 1795Groningen, Groningen, Nederland I34876
719 Bronsema, Swaantjen Cornelia Berends  25 October 1805Groningen, Groningen, Nederland I446347
720 Brouwer, Lipke Reinders  16 December 1808Groningen, Groningen, Nederland I74692
721 Brouwers, Jantien Reinders  18 June 1806Groningen, Groningen, Nederland I74691
722 Brugma, Jan  24 May 1798Groningen, Groningen, Nederland I11800
723 Brugma, Johanna  15 December 1733Groningen, Groningen, Nederland I100227
724 Brugman, Catharina  25 February 1795Groningen, Groningen, Nederland I18457
725 Brugman, Elisabetha Agnes  17 November 1797Groningen, Groningen, Nederland I595628
726 Brugman, Jacobus Theodorus  02 September 1792Groningen, Groningen, Nederland I595631
727 Brugman, Maria Gertruda  20 December 1789Groningen, Groningen, Nederland I595632
728 Brugman, Reinerus  07 May 1787Groningen, Groningen, Nederland I595602
729 Brugman, Sara  11 July 1776Groningen, Groningen, Nederland I155234
730 Brugsema, Beerent  22 September 1798Groningen, Groningen, Nederland I72176
731 Brugsma, Anna Jacoba  12 February 1809Groningen, Groningen, Nederland I193008
732 Bruins, Elsina  08 April 1796Groningen, Groningen, Nederland I74676
733 Bruning, Albert  01 January 1754Groningen, Groningen, Nederland I744848
734 Brunius, Lucia Abrahams  16 December 1733Groningen, Groningen, Nederland I260624
735 Buirema, Marchijn  18 August 1717Groningen, Groningen, Nederland I626860
736 Buiring, Aaltje Jans  15 May 1791Groningen, Groningen, Nederland I502289
737 Buiring, Egberdina Jans  01 May 1735Groningen, Groningen, Nederland I502285
738 Buiring, Hinderkien Jans  06 January 1799Groningen, Groningen, Nederland I502291
739 Buiring, Jan  09 August 1793Groningen, Groningen, Nederland I445444
740 Buiring, Jan Jans  05 November 1758Groningen, Groningen, Nederland I502281
741 Buiring, Johannes Jans  16 June 1796Groningen, Groningen, Nederland I502290
742 Buiring, Roelefien  27 July 1738Groningen, Groningen, Nederland I502286
743 Buiring, Roelofjen  28 August 1731Groningen, Groningen, Nederland I502283
744 Buiring, Trijntje Jans Buiring  28 July 1789Groningen, Groningen, Nederland I502288
745 Buiring, Willem Jans  15 February 1733Groningen, Groningen, Nederland I502284
746 Buis, Conrardus  09 October 1787Groningen, Groningen, Nederland I600338
747 Buis, Elizabetha  10 February 1790Groningen, Groningen, Nederland I600339
748 Buis, Franciscus  10 January 1795Groningen, Groningen, Nederland I600347
749 Buis, Jacobus  05 July 1792Groningen, Groningen, Nederland I600341
750 Buis, Johanna  05 September 1797Groningen, Groningen, Nederland I51747
751 Buis, Josephus  26 June 1783Groningen, Groningen, Nederland I600336
752 Buis, Ludovica  22 December 1799Groningen, Groningen, Nederland I600331
753 Buis, Maria  09 February 1805Groningen, Groningen, Nederland I600334
754 Buissing, Bonaventura Margaretha  09 December 1799Groningen, Groningen, Nederland I574165
755 Buissing, Petrus Jacobus  12 June 1805Groningen, Groningen, Nederland I257942
756 Buissink, Margaretha Agnes  29 October 1801Groningen, Groningen, Nederland I14029
757 Bulthuis, Margaretha  01 June 1777Groningen, Groningen, Nederland I34863
758 Bulthuis, Tjakjen  30 October 1743Groningen, Groningen, Nederland I764413
759 Bultje, Elisabeth Harms  16 September 1804Groningen, Groningen, Nederland I131869
760 Buning, Anna Jacobs  25 January 1797Groningen, Groningen, Nederland I106036
761 Bunt, Tietzeja  25 December 1794Groningen, Groningen, Nederland I107739
762 Burema, Anna Catharina  Groningen, Groningen, Nederland I573367
763 Burghgraef, Alagonda  12 February 1808Groningen, Groningen, Nederland I764468
764 Burghgraef, Aletta  07 January 1803Groningen, Groningen, Nederland I368422
765 Burghgraef, Wicher Oncko  21 August 1805Groningen, Groningen, Nederland I6350
766 Burghgraef, Willemina Jacoba  02 May 1800Groningen, Groningen, Nederland I368432
767 Buring, Jantjen Jans  28 April 1748Groningen, Groningen, Nederland I502206
768 Bus, Roelfijn Abrahams  14 December 1803Groningen, Groningen, Nederland I211535
769 Busch, Anna  29 December 1665Groningen, Groningen, Nederland I372923
770 Busch, Elisabeth  26 July 1745Groningen, Groningen, Nederland I55407
771 Busch, Isaak  07 January 1739Groningen, Groningen, Nederland I639996
772 Busch, Jacoba Catharina  11 September 1716Groningen, Groningen, Nederland I641342
773 Busch, Ds Marcus  01 July 1627Groningen, Groningen, Nederland I641352
774 Busch, Marcus Jan  26 November 1747Groningen, Groningen, Nederland I637375
775 Busch, Maria Josepha  17 June 1800Groningen, Groningen, Nederland I14384
776 Busch, Martinus  25 August 1737Groningen, Groningen, Nederland I639995
777 Busch, Dr. Reneke  27 February 1633Groningen, Groningen, Nederland I644282
778 Busch, Sara  09 November 1740Groningen, Groningen, Nederland I338363
779 Busscher, Derk Hindriks  26 June 1763Groningen, Groningen, Nederland I311303
780 Busscher, Elle Hindriks  21 September 1764Groningen, Groningen, Nederland I311304
781 Busscher, Geert Hendriks  23 January 1767Groningen, Groningen, Nederland I311308
782 Busscher, Heleena Hendriks  11 April 1777Groningen, Groningen, Nederland I311307
783 Busscher, Helena Hindriks  12 February 1779Groningen, Groningen, Nederland I311309
784 Busscher, Hindrik Derks  21 June 1737Groningen, Groningen, Nederland I311265
785 Busscher, Oene Hindriks  27 September 1774Groningen, Groningen, Nederland I311305
786 Busscher, Tjark Hendriks  04 August 1771Groningen, Groningen, Nederland I311306
787 Busschers, Hindrikje Derks  26 December 1744Groningen, Groningen, Nederland I311264
788 Busz, Anna Lamina  18 September 1746Groningen, Groningen, Nederland I129870
789 Busz, Gerhardus  01 May 1664Groningen, Groningen, Nederland I485146
790 Busz, Lucas  05 September 1744Groningen, Groningen, Nederland I484842
791 Butter, Fokkien Jans  23 October 1795Groningen, Groningen, Nederland I214935
792 Butter, Johannes Jans  19 September 1800Groningen, Groningen, Nederland I597058
793 van Buttinga, Anna Hebelia  06 September 1704Groningen, Groningen, Nederland I595085
794 van Buttinga, Anna Hebelia  18 July 1706Groningen, Groningen, Nederland I595086
795 van Buttinga, Margaretha  07 November 1700Groningen, Groningen, Nederland I595080
796 van Buttinga, Maria Clara  24 December 1699Groningen, Groningen, Nederland I594120
797 van Buttinga, Nicolaus  14 January 1703Groningen, Groningen, Nederland I595084
798 van Buttinga, Peter  21 January 1698Groningen, Groningen, Nederland I595081
799 van Buttinga, Reneke  15 February 1702Groningen, Groningen, Nederland I595083
800 van Buttinga, Siberdina Johanna  10 February 1699Groningen, Groningen, Nederland I595082

1 2 3 4 5 ... Next»Death

Matches 1 to 800 of 25013

1 2 3 4 5 ... 32» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID 
1 Anje  16 September 2007Groningen, Groningen, Nederland I755321
2 Anna Bertina  30 December 1911Groningen, Groningen, Nederland I541921
3 Hermanus Wilhelmus  23 September 1859Groningen, Groningen, Nederland I400009
4 Johanna Willemina  08 January 1959Groningen, Groningen, Nederland I446744
5 Maria Margaretha  21 December 1928Groningen, Groningen, Nederland I545907
6 Tanneke  11 May 1858Groningen, Groningen, Nederland I587645
7 van der A, Gerhardus Henderikus  13 March 1944Groningen, Groningen, Nederland I509097
8 van der A, Trijntje  05 January 1915Groningen, Groningen, Nederland I509045
9 van Aaken, Jan  10 October 1896Groningen, Groningen, Nederland I126232
10 Aalderink, Henderikus  20 July 1939Groningen, Groningen, Nederland I696724
11 Aalders, Alberdina  12 April 1895Groningen, Groningen, Nederland I538512
12 Aalders, Antje  17 October 1864Groningen, Groningen, Nederland I546289
13 Aalders, Antje  01 July 1890Groningen, Groningen, Nederland I538510
14 Aalders, Geert  20 February 1892Groningen, Groningen, Nederland I84454
15 Aalders, Geertje  03 March 1909Groningen, Groningen, Nederland I107089
16 Aalders, Grietje  13 November 1886Groningen, Groningen, Nederland I538508
17 Aalders, Hendrik  21 March 1877Groningen, Groningen, Nederland I538507
18 Aalders, Hendrik  27 September 1951Groningen, Groningen, Nederland I568234
19 Aalders, Hidde  21 June 1890Groningen, Groningen, Nederland I546296
20 Aalders, Hindrikje  23 April 1910Groningen, Groningen, Nederland I646863
21 Aalders, Janske  14 August 1958Groningen, Groningen, Nederland I647040
22 Aalders, Jantje  17 December 1907Groningen, Groningen, Nederland I529717
23 Aalders, Jantje  30 April 1948Groningen, Groningen, Nederland I126686
24 Aalders, Klazina  20 November 1918Groningen, Groningen, Nederland I537922
25 Aalders, Matje  09 March 1928Groningen, Groningen, Nederland I781071
26 Aalders, NN  30 November 1913Groningen, Groningen, Nederland I537621
27 Aalders, Roelof  03 October 1930Groningen, Groningen, Nederland I529712
28 Aalders, Trijntje  28 December 1934Groningen, Groningen, Nederland I130793
29 Aalders, Willem  30 January 1942Groningen, Groningen, Nederland I538503
30 Aaldriks, Geesjen  About 03 July 1796Groningen, Groningen, Nederland I281476
31 Aalfs, Jakobje  14 April 1952Groningen, Groningen, Nederland I541933
32 Aaling, Harm  11 February 1735Groningen, Groningen, Nederland I628133
33 Aalmoes, Trientje  31 July 1916Groningen, Groningen, Nederland I151668
34 van Aarle, Gerardus Johannes  24 September 1937Groningen, Groningen, Nederland I765861
35 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  27 September 1957Groningen, Groningen, Nederland I679528
36 Aarts, Hermanus  11 January 1941Groningen, Groningen, Nederland I603361
37 Aarts, Hermanus Hendrik  14 July 1963Groningen, Groningen, Nederland I603360
38 Aasman, Aaltiena  20 May 1945Groningen, Groningen, Nederland I785643
39 Ab, Geert  25 February 1896Groningen, Groningen, Nederland I383786
40 Ab, Katharina  26 May 1928Groningen, Groningen, Nederland I382999
41 Abbas, Albertje  24 December 1973Groningen, Groningen, Nederland I383131
42 Abbas, Antje  07 January 1898Groningen, Groningen, Nederland I61920
43 Abbas, Fenna  08 February 1898Groningen, Groningen, Nederland I168255
44 Abbas, Grietje  10 March 1951Groningen, Groningen, Nederland I774485
45 Abbas, Kassienna  29 March 1954Groningen, Groningen, Nederland I383132
46 Abbenga, Hendrikje  22 April 1882Groningen, Groningen, Nederland I502137
47 Abbes, Heije  01 September 1946Groningen, Groningen, Nederland I623413
48 Abbes, Jochem  04 October 1968Groningen, Groningen, Nederland I383180
49 Abbring, Annechien  10 December 1929Groningen, Groningen, Nederland I711586
50 Abbring, Annigje  After 05 June 1761Groningen, Groningen, Nederland I48824
51 Abbring, Harmtje  After 1659Groningen, Groningen, Nederland I402178
52 Abbring, Jan  03 December 1895Groningen, Groningen, Nederland I379177
53 Abbring, Jantje  Before April 1653Groningen, Groningen, Nederland I402179
54 Abbring, Luigien Johans  Before 1695Groningen, Groningen, Nederland I402237
55 Abbring, Martha  14 July 1910Groningen, Groningen, Nederland I687249
56 van Abcoude, Jacoba Alida  06 April 1795Groningen, Groningen, Nederland I278852
57 Abee, Bertus  02 September 1938Groningen, Groningen, Nederland I198120
58 Abee, Pieter  06 October 1961Groningen, Groningen, Nederland I634740
59 Abeen, Pieter  23 May 1884Groningen, Groningen, Nederland I377828
60 Abeling, Anna Johanna  12 March 1956Groningen, Groningen, Nederland I60079
61 Abeling, Anna Maria Petronella  29 November 1929Groningen, Groningen, Nederland I52977
62 Abeling, Bernardus Gerardus  10 November 1944Groningen, Groningen, Nederland I383912
63 Abeling, Harmannus Albertus  25 September 1910Groningen, Groningen, Nederland I177455
64 Abeling, Martha Maria  31 December 1949Groningen, Groningen, Nederland I383852
65 Abels, Berend  18 August 1933Groningen, Groningen, Nederland I383949
66 Abels, Jan  26 March 1778Groningen, Groningen, Nederland I428200
67 Abels, Jan Lodewijk  10 February 1916Groningen, Groningen, Nederland I73284
68 Abrahams, Pieter  09 June 1827Groningen, Groningen, Nederland I528031
69 Abresch, Geertruida Fransisca  27 November 1889Groningen, Groningen, Nederland I372702
70 Abresch, Jantina Doornbos  11 December 1931Groningen, Groningen, Nederland I18631
71 van Achteren, Roelof  25 October 1924Groningen, Groningen, Nederland I622134
72 Ackerman, NN  17 July 1925Groningen, Groningen, Nederland I358385
73 Ackerman, NN  29 June 1957Groningen, Groningen, Nederland I424618
74 Adams, Adam  27 March 1871Groningen, Groningen, Nederland I664561
75 Adams, Bougien  26 September 1841Groningen, Groningen, Nederland I409402
76 Adams, Hendrika Rolina  29 December 1974Groningen, Groningen, Nederland I203419
77 Adams, Johanna Harmanna  03 June 1898Groningen, Groningen, Nederland I386707
78 Adams, Lammert  21 November 1917Groningen, Groningen, Nederland I303176
79 Adams, NN  03 July 1935Groningen, Groningen, Nederland I557337
80 Addens, Albert  05 May 1916Groningen, Groningen, Nederland I320938
81 Addens, Derkina  14 September 1917Groningen, Groningen, Nederland I709344
82 Addens, Geessie  10 January 1945Groningen, Groningen, Nederland I114775
83 Addens, Marchinus Gezinus  23 August 1908Groningen, Groningen, Nederland I198364
84 Addens, Mecheltje  12 January 1825Groningen, Groningen, Nederland I731274
85 Addens, Dr. Nanno Gerhard  14 August 1971Groningen, Groningen, Nederland I273223
86 Adema, Hendrica Renni  15 February 1935Groningen, Groningen, Nederland I781021
87 Adema, Hermannus Adrianus  24 November 1994Groningen, Groningen, Nederland I781017
88 Ader, Berend  01 January 1848Groningen, Groningen, Nederland I762072
89 Ader, Berendina  18 November 1898Groningen, Groningen, Nederland I407267
90 Ader, Christiaan  28 April 1858Groningen, Groningen, Nederland I762142
91 Ader, Geertien  02 November 1861Groningen, Groningen, Nederland I762159
92 Ader, Geertje Christina  23 May 1917Groningen, Groningen, Nederland I27896
93 Ader, Jan  03 August 1824Groningen, Groningen, Nederland I762137
94 Ader, Salomon Brekhof  08 December 1873Groningen, Groningen, Nederland I441463
95 Adriani, Filip Berends  24 May 1845Groningen, Groningen, Nederland I695736
96 Adriani, NN  19 July 1837Groningen, Groningen, Nederland I694562
97 van Adrichem, Helena Marie  01 August 1844Groningen, Groningen, Nederland I365079
98 Aeilkema, Annechina Helena  05 July 1893Groningen, Groningen, Nederland I279768
99 Aeilkema, Bront  11 March 1900Groningen, Groningen, Nederland I12184
100 Aeilkema, Dievertje  31 October 1948Groningen, Groningen, Nederland I250289
101 Aeilkema, Klaassie  06 March 1936Groningen, Groningen, Nederland I250288
102 Aeilkema, Reinder  08 June 1941Groningen, Groningen, Nederland I270280
103 Aeissing, Christina Jantina  05 June 1972Groningen, Groningen, Nederland I624914
104 Aepkens, Cornelia  01 January 1626Groningen, Groningen, Nederland I328235
105 Afman, Abel  29 November 1904Groningen, Groningen, Nederland I528132
106 Afman, Harm  16 January 1919Groningen, Groningen, Nederland I279676
107 Afman, Harmanna Klasina  11 December 1956Groningen, Groningen, Nederland I502330
108 Afman, Jacob Jan  11 May 1881Groningen, Groningen, Nederland I279455
109 Afman, Kasper Wigbold  13 November 1911Groningen, Groningen, Nederland I279757
110 Afman, Renske Johanna  21 March 1905Groningen, Groningen, Nederland I279711
111 Ages, Adriaan  04 December 1915Groningen, Groningen, Nederland I130728
112 Ages, Adriaan  26 April 1936Groningen, Groningen, Nederland I159627
113 Ages, Age Pieter  14 March 1898Groningen, Groningen, Nederland I641938
114 Ages, Harmannus Johannes  04 January 1902Groningen, Groningen, Nederland I159625
115 Ages, Jacoba  09 February 1977Groningen, Groningen, Nederland I159623
116 Ages, Jan Bernardus  13 April 1960Groningen, Groningen, Nederland I640892
117 Ages, Johanna Jacoba  28 November 1906Groningen, Groningen, Nederland I159626
118 Agter, Ebel  31 July 1956Groningen, Groningen, Nederland I514558
119 Agterbos, Elly Margriete  04 January 1934Groningen, Groningen, Nederland I327091
120 Agterbos, Tiddo  14 April 1945Groningen, Groningen, Nederland I327237
121 van Agteren, Eduard  07 September 1949Groningen, Groningen, Nederland I117510
122 van Agteren, Geertruida  08 March 1919Groningen, Groningen, Nederland I117507
123 van Agteren, Gesina Grietje  04 February 1922Groningen, Groningen, Nederland I593073
124 van Agteren, Hinderika  17 August 1972Groningen, Groningen, Nederland I74934
125 Ahlers, Anna Angela  16 October 1916Groningen, Groningen, Nederland I187306
126 Ahlers, Josephus Bernardus  25 January 1944Groningen, Groningen, Nederland I171464
127 Ahlers, Josephus Bernardus Gerhardus  22 July 1919Groningen, Groningen, Nederland I398189
128 Ahrens, Georg  28 December 1944Groningen, Groningen, Nederland I429935
129 Ahrens, Jan  20 November 1905Groningen, Groningen, Nederland I266655
130 Aikema, Elsje Lubbertus  11 March 1868Groningen, Groningen, Nederland I199479
131 Aikema, Geertje Lubbertus  06 July 1827Groningen, Groningen, Nederland I199478
132 Aikema, Harmke  20 March 1938Groningen, Groningen, Nederland I321235
133 Aikens, Margrita Johanna  24 November 1923Groningen, Groningen, Nederland I651391
134 Aising, Hinderkien  12 August 1954Groningen, Groningen, Nederland I473707
135 Aising, Melchert  13 April 1938Groningen, Groningen, Nederland I473706
136 van Aken, Johannes  23 April 1876Groningen, Groningen, Nederland I126239
137 Akerma, Elisabeth Genoveva Maria  12 December 1840Groningen, Groningen, Nederland I594133
138 Akker, Cornelis  30 January 1940Groningen, Groningen, Nederland I636593
139 Akker, Klaas Steven  27 March 1976Groningen, Groningen, Nederland I693314
140 Akker, Roelf  03 January 1933Groningen, Groningen, Nederland I395676
141 van Akkeren, Affien  03 September 1988Groningen, Groningen, Nederland I285980
142 van Akkeren, Anje  20 June 1936Groningen, Groningen, Nederland I107643
143 van Akkeren, Berend  12 August 1904Groningen, Groningen, Nederland I365724
144 van Akkeren, Berend  17 May 1929Groningen, Groningen, Nederland I247697
145 van Akkeren, Frederika  10 August 1987Groningen, Groningen, Nederland I285977
146 van Akkeren, Gerhardus  16 December 1980Groningen, Groningen, Nederland I132934
147 van Akkeren, Hendrik  22 August 1904Groningen, Groningen, Nederland I365721
148 van Akkeren, Hendrik  17 October 1918Groningen, Groningen, Nederland I132935
149 van Akkeren, Tonnis  16 April 1949Groningen, Groningen, Nederland I247696
150 van Akkeren, Trientje  14 August 1906Groningen, Groningen, Nederland I365725
151 Akkerman, Derk  11 September 1923Groningen, Groningen, Nederland I435642
152