Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


's-Gravenhage, Zuid-Holland, NederlandWikipedia links for
's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland
['s-Gravenhage] [Zuid-Holland] [Nederland]
 
 


Notes:
Den Haag of 's-Gravenhage (Haags: De Haag) is met 474.245 inwoners (1 juni 2007, bron: CBS) de derde gemeente van Nederland. De gemeente Den Haag maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden (980.000 inwoners). Den Haag is een niche-wereldsttad omdat het een zeer belangrijke gespecialiseerde bijdrage levert aan de wereld op het gebied van recht en vredespolitiek. In Den Haag zetelen meer dan 150 internationale organisaties en de stad heeft een rijke geschiedenis in de internationale politiek. De stad wordt internationaal als "City of Peace and Justice" aangekondigd.

Hoofdstad of regeringszetel ?

Den Haag is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het is ook de vestigingsplaats van de Nederlandse regering, het parlement en de Hoge Raad. Daarmee is het de de facto hoofdstad van Nederland. In buitenlandse gidsen en boeken wordt het soms ook als zodanig bestempeld. Formeel echter is Amsterdam de nationale hoofdstad, terwijl Den Haag veelal de residentiestad genoemd wordt.

Naam

Vanouds werd voor de plaats de naam Die Haghe of Den Hag(h)e gebruikt. Vanaf 1602/1603 gebruikte het stadsbestuur officieel de naam 's-Gravenhage, die als deftiger werd beschouwd en een samentrekking is van 'des Graven ha(a)ge' (oftewel: de Haag <=bos> van de Graaf ).

Sinds 1990 gebruikt de gemeente consequent de (verkorte) naam Den Haag (in plaats van 's-Gravenhage), ook al vanwege de internationalisering van de hofstad, haar huidige status van mondiaal justitieel centrum (IGH; VN-ISH), en tevens om aan te sluiten bij buitenlandse benamingen als The Hague (Engels), La Haye (Frans), Den Haag (Duits), Haag (Deens), La Haya (Spaans), L'Aia (Italiaans) en Haga (Roemeens).

In 1990 werd een voorstel om de gemeentenaam officieel in Den Haag te veranderen echter afgewezen. Beide namen zijn echter vanouds officieel toegestaan. Dit in tegenstelling Den Bosch, dat officieel alleen 's-Hertogenbosch heet.

In paspoorten/identiteitskaarten en officiële stukken die uitgegeven worden door de gemeente staat altijd: 's-Gravenhage. De spoorwegen en de ANWB-wegwijzers gebruiken de kortere naam Den Haag.

De naam 'Den Haag' heeft ook een figuurlijke betekenis, althans in zijn verkleinvorm, als hij gebruikt wordt als deel van een omschrijvende bijnaam voor andere plaatsen. Zo wordt Breda wel het Haagje van het Zuiden genoemd.

Stad of dorp?

Hoewel Den Haag in vrijwel alle opzichten een stad was, heeft het nooit formeel stadsrechten gehad. Hoewel Den Haag formeel een dorp bleef kreeg het al in de Middeleeuwen bestuurlijke instellingen die alleen in steden voorkwamen. Den Haag kreeg in 1806 van koning Lodewijk Napoleon en in 1810 van keizer Napoleon Bonaparte de eretitel stad. Dit gaf toen geen bijzondere rechten meer, want het stadsrecht was al in 1798 tijdens de Bataafse Republiek afgeschaft .

Lang voor die tijd had Den Haag al bijzondere privileges ontvangen, die Den Haag bestuurlijk het karakter van een stad gaven. Het waren echter de overige steden, die voorkwamen dat Den Haag, als zelfstandige stad, zitting kon nemen in het bestuur van het gewest Holland. Ook op andere terreinen had Den Haag de kenmerken van een stad:

* Den Haag had (sinds 1370) een eigen rechtbank en mocht eigen keuren (verordeningen) vaststellen;

* Den Haag had burgers, en alleen steden hadden burgers;

* Den Haag had een typisch stedelijk bestuur, met burgemeesters (sinds 1559), een secretaris (pensionaris) en een vroedschap (sinds 1451);

* Den Haag had een eigen schutterij;

* Den Haag had stedelijke rechten op economisch gebied: een jaarmarkt (sinds 1334), gilden, een lakennijverheid, bierbrouwerijen en andere typisch stedelijke nijverheid.

Het wettelijke verschil tussen stad en platteland is na de grondwet van 1848 en de Gemeentewet van 1851 definitief komen te vervallen.

Geschiedenis

Den Haag bestaat sinds 1230, toen graaf Floris IV van Holland op de plek, waar reeds een hofstede stond van Vrouwe Meilindis van Wassenaer, een bescheiden kasteel bouwde. In 1248 liet graaf Willem II, tevens Rooms Koning geworden, een meer passend kasteel bouwen aan het duinmeer, de huidige Hofvijver. Zijn zoon Floris V zorgde er na Willems vroegtijdige dood voor dat de Ridderzaal voltooid werd. Ze was voorzien van verguld dak en torenspitsen.

De Ridderzaal en het Binnenhof werden versterkt, maar het dorp eromheen kreeg nooit stadsrechten, al bleef Den Haag residentie van de graven van Holland en hun opvolgers. Den Haag kon groeien als compromis tussen de Hollandse steden, maar diezelfde steden zorgden ervoor dat Den Haag geen vestingstad werd. De oppervlakte van Den Haag was aanzienlijk en omvatte behalve het dorp Die Haghe, ook Haagambacht bestaande uit het vissersdorp Scheveningen, het bedevaartsoord Eikenduinen, Halfloosduinen en de heerlijkheid Nieuwveen), dat thans Nootdorps grondgebied is.

15e eeuw

Aan het eind van de langdurige Hoekse en Kabeljauwse twisten werd Den Haag, niet beschermd door wallen en singels, in juli 1479 ingenomen en geplunderd door Wolffert van Borssele en Reynier van Broeckhuysen.

16e eeuw

In 1528 werd Den Haag geplunderd door de Gelderse veldheer Maarten van Rossum, die een groot deel van de nederzetting buiten het grafelijk kasteel platbrandde.

Ook tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog werd Den Haag genadeloos geplunderd en raakte het nagenoeg ontvolkt. De stad was het Spaanse hoofdkwartier tijdens het beleg van Leiden.

Al zeker sinds circa 1400 telde Den Haag enkele duizenden inwoners, waardoor het in feite eerder een stad dan een dorp was. Een stad placht in die tijd echter een zeer verregaande mate van zelfbestuur te hebben en de graven van Holland (en later hun opvolgers, de hertogen van Bourgondië en de Habsburgers) verkozen het om het in hun eigen residentie zelf voor het zeggen te hebben. Vanaf 1581 zette de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden deze praktijk voort, omdat Den Haag de plaats was waar het hoogste regeringsorgaan, de Staten-Generaal, resideerde.

Ook was het stadhouderlijk hof daar gevestigd. Aanvankelijk had het er in de jaren 1580 nog om gespannen of het verwoeste Den Haag weer zou worden opgebouwd; de machtige stad Delft wilde in haar directe omgeving de opkomst van een gevaarlijke rivaal liever verhinderen, mede omdat de stad Delft wenste dat de Staten-Generaal zich blijvend in Delft zou vestigen. Uiteindelijk werd toch tot wederopbouw besloten, en de Staten-Generaal bleven in Den Haag gevestigd.

17e en 18e eeuw

In 1622 telde Den Haag 16.000 inwoners. In de 17e eeuw werd Den Haag omgeven door grachten, die door stadhouder prins Maurits als aanzet tot volledige vestingwerken waren aangelegd, maar van de geplande echte verdedigingswerken kwam verder niets. Aan het eind van de 18e eeuw was het bevolkingsaantal opgeklommen tot ongeveer 40.000, waarmee dit "dorp" de op twee na grootste nederzetting van Nederland was geworden (na Amsterdam en Rotterdam). Door de aanwezigheid van het stadhouderlijk Hof, de Staten-Generaal en buitenlandse diplomaten en (buitenlandse) adel had Den Haag een veel aristocratischer karakter dan de meeste andere Nederlandse steden. Er was een groot contrast tussen de aristocratische wijk rondom het Binnenhof en Voorhout en de meer volkse delen van het "dorp".

19e eeuw

Pas in 1806, onder Frans bewind, kreeg Den Haag zijn stadsrechten, maar in die tijd was een vestingmuur eerder een keurslijf dan een voordeel: Den Haag bleef zonder omwalling en kon zich op ruime schaal uitbreiden. In 1834 wordt Den Haag uitgebrreid met het Rijswijkse gehucht 't Sluijsje (Rijswijk) , gelegen aan de zuidgrens van Den Haag, nabij het Rijswijkseplein. Toen station Hollands Spoor werd aangelegd, gebeurde dat aanvankelijk nog op Rijswijks grondgebied. Eerst enkel jaren lateten zou in 1844 een stuk Rijswijks grondgebied worden geannexeerd vanaf het Rijswijkseplein. Het inwonertal was toen ruim 70.000. Omstreeks 1870 zou het aantal van 100.000 worden gehaald, en rond 1900, in de fin de siècle-tijd van Louis Couperus, telde de stad ongeveer 200.000 inwoners. Ten zuiden van de oude binnenstad ontstonden toen dichtbevolkte arbeiderswijken (Laakkwartier, Schilderswijk, enz.), terwijl tegen de duinkant nieuwe wijken voor de meer gefortuneerde burgers gebouwd wewerden (Statenkwartier, Duinoord, Archipelbuurt, enz.). In die tijd speelde Den Haag ook in kunstzinnig opzicht een belangrijke rol vanwege de schilders van de Haagse School. In 1872 vond tijdens het Haagse congres van de Eerste Internationale de splitsing plaats tussen de anarchisten (Michail Bakoenin) en de marxisten (Karl Marx).

20e eeuw

In 1899 vond in Den Haag de Eerste Haagse Vredesconferentie plaats, die leidde tot de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage, dat in Den Haag gevestigd werd. De Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie schonk een bedrag van $ 1.500.000 voor de bouw van het Vredespaleis (gebouwd tussen 1907 en 1913), waarin dit hof zou zetelen. Later werd ook het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis gevestigd. In 1920 en 1964 vonden in Den Haag Universele Esperantocongressen plaats.

Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 3 maart 1945, kwamen tijdens het Bombardement op Bezuidenhout 510 mensen om het leven. Het bombardement werd uitgevoerd door de geallieerden en had als doel de vernietiging van de mobiele V-2-lanceerinrichtingen van de Duitsers.

In de 20e eeuw heeft Den Haag gebieden geannexeerd wegens ruimtegebrek. De voormalige gemeente Loosduinen werd in 1923 als eerste samengevoegd met Den Haag.

Op 1 januari 1960 telde Den Haag 605.876 inwoners. In de veertig jaar daarna is dit drastisch teruggelopen tot iets meer dan 441.000 inwoners in 1999. (bron: CBS)

Met ingang van 1 januari 2002 zijn de nieuwbouwwijken Leidschenveen en Ypenburg als gevolg van grenscorrecties toegewezen aan Den Haag, ten koste van Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg. Hierdoor is het bevolkingsaantal inmiddels weer in stijgende lijn en momenteel telt de stad ruim 475.000 inwoners.

De groene stad

Den Haag wordt "De groene stad aan zee" genoemd. Dat komt doordat Den Haag binnen haar stadsgrenzen::

* Een aantal landgoederen heeft o.a.: Arendsdorp, Blommendaal, Landgoed Clingendael, Duindigt, Duinweide, Meer & Bos, Ockenburgh (in 1931 geannexeerd), Oostduin, Oosterbeek (in 1953 gekocht), Reijgersbergen (in 1956 gekocht), Sorghvliet en Trve.

* Veel parken heeft o.a.: het Rosarium, St. Hubertuspark, Marlot, de Paleistuin, Wapendal, Westbroekpark en Zuiderpark.

* Bossen heeft o.a. Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse bos, Haagse bos, Bosjes van Pex.

* Veel straatbomen heeft, bijna 85.000.

* Veel monumentale bomen heeft. Het waren er in 1358, voordat de kastanjeziekte toesloeg. Het is nog niet duidelijk hoeveel kastanjes er nog gekapt moeten worden.

Stadsdelen en wijken

Den Haag telt acht stadsdelen. Elk van deze stadsdelen heeft een eigen stadsdeelkantoor, waar de meeste gemeentelijke diensten zijn gehuisvest. Dankzij die stadsdeelkantoren is de gemeente voor veel zaken makkelijker bereikbaar. De huidige indeling in stadsdelen is in 1988 vastgesteld door de gemeenteraad. De indeling in wijken en buurten die toen werd geïntroduceerd wijkt af van de bekende wijk- en buurtindeling die sinds 1953 werd gebruikt.

* Centrum

o Archipelbuurt

o Centrum

o Groente- en Fruitmarkt

o Schilderswijk

o Stationsbuurt

o Transvaal

o Willemspark

o Zeeheldenkwartier

* Escamp

o Bouwlust / Vrederust

o Leyenburg

o Moerwijk

o Morgenstond

o Rustenburg/Oostbroek

o Wateringse Veld

o Zuiderpark

* Haagse Hout

o Benoordenhout

o Bezuidenhout

o Haagse Bos

o Mariahoeve

o Marlot

* Laak

o Laakkwartier en Spoorwijk

o Binckhorst

* Leidschenveen-Ypenburg

o Forepark

o Hoornwijk

o Leidschenveen

o Ypenburg

* Loosduinen

o Bohemen en Meer en Bos

o Kijkduin en Ockenburg

o Kraayenstein en De Uithof

o Loosduinen

o Waldeck

* Scheveningen

o Belgisch Park

o Duindorp

o Duinoord

o Geuzen- en Statenkwartier

o Oostduinen

o Scheveningen

o Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes

o Westbroekpark en Duttendel

o Zorgvliet

* Segbroek

o Bomen- en Bloemenbuurt

o Regentessekwartier

o Valkenboskwartier

o Vogelwijk

o Vruchtenbuurt

Inwoners

* Centrum (stadsdeel Den Haag) ± 100.000 inwoners

* Escamp ± 113.000 inwoners

* Haagse Hout ± 42.040 inwoners

* Leidschenveen-Ypenburg ± 40.000 inwoners

* Laak ± 38.200 inwoners

* Loosduinen ± 47.500 inwoners

* Scheveningen ± 56.000 inwoners

* Segbroek ± 59.000 inwoners +

Totaal: 495.740 inwoners

City/Town : Latitude: 52.078029014540235, Longitude: 4.306812286376953


Birth

Matches 1 to 800 of 2239

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van Aalten, Hendrik Willem  Approximately 1856's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186163
2 Abdon, Hendrina  1759's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190989
3 Abeleven, Maria Louise  1816's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I594380
4 Acda, Francina Adriana  15 February 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I279504
5 Adama van Scheltema, Carel Steven  25 January 1815's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I282437
6 Adank, Andries  26 May 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I598806
7 Adank, Nikolaas  About 1720's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I598809
8 van Aerssen, Maria Cornelia  18 March 1691's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I371698
9 van Aerssen van Beijeren, Albrecht Nicolaas  1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98528
10 van Aerssen van Beijeren, Cornelis  1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98529
11 van Aerssen van Beijeren, Maria Françoise  1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98523
12 van Aerssen van Beijeren, Mechtild Margaretha  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98608
13 Ahn, Louise  27 June 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119019
14 van Aijlva van Pallandt, Baron Hans Willem  20 May 1804's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I378624
15 van Aijlva van Pallandt, Brnes Jacoba Christina  About 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I571912
16 Akkerman, Arie  Approximately 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I628448
17 Akkerman, George  31 March 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I628456
18 Akkerman, Jeltje  Approximately 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I628452
19 Akkerman, Johannes Hendricus Gerardus  19 March 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746293
20 Albers, Emily Francisca Wilhelmina Maria  29 December 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I693093
21 Albertus, Suzanne  1673's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498722
22 van Alem, Helena  1765's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I426016
23 van Alphen, Daniel  25 August 1680's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363897
24 van Alphen, Wilhelmina Lucia  13 April 1713's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363881
25 Althoff, Johannes Hendrikus  29 November 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I14407
26 Alting von Geusau, Jhr George Martin Marie  01 May 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I548929
27 d' Ancona, David  23 December 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441079
28 d' Ancona, David Salomon  17 August 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441075
29 d' Ancona, Elias  24 October 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441073
30 Anderegg, Maria Johanna  23 April 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I446868
31 Anderson, Philip Willem  11 November 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I320314
32 Anderson, Sara Catharina Elizabeth  11 April 1755's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I327811
33 Andreoli, Adriana Francisca Maria Hubertina  21 May 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715597
34 Andreoli, Anna Josephina Maria  18 July 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715544
35 Andreoli, Anna Maria Antonia  28 November 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715533
36 Andreoli, Antonius Johannes Josephus  1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715571
37 Andreoli, Beatrix Josephina Maria  15 August 1830's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I503997
38 Andreoli, Carlo Guiseppe  02 November 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715605
39 Andreoli, Carlo Guiseppe  01 January 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715667
40 Andreoli, Catharina Maria Francisca  About 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715572
41 Andreoli, Emile Antoine Joseph Marie  22 June 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715804
42 Andreoli, Franciscus Xaverius Cornelis Josephus  01 April 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715598
43 Andreoli, Frans George Maria Joseph  23 August 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715802
44 Andreoli, Geertruida Wilhelmina Maria  02 November 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715585
45 Andreoli, Gerard Joseph Marie Ignace  20 August 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715805
46 Andreoli, Giovanni Antonio Carlo  29 April 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715595
47 Andreoli, Jeannette Maria Franciscus  08 July 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715807
48 Andreoli, Joannes Franciscus Josephus  25 September 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715579
49 Andreoli, Johanna Maria Petronella  24 February 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342929
50 Andreoli, Johanna Martina Maria  24 September 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715591
51 Andreoli, Johanna Petronella Cornelia  About 1834's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715523
52 Andreoli, Joseph Maria  12 July 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342930
53 Andreoli, Josephine Johanna Margaretha  1841's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561175
54 Andreoli, Josephus Johannes Antonius  30 January 1834's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561176
55 Andreoli, Josephus Maria Johannes Franciscus  30 September 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715800
56 Andreoli, Louis Joseph Henri Corneille  23 March 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715588
57 Andreoli, Louisa Wilhelmina  09 October 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715668
58 Andreoli, Ludovicus Cornelis Antonius  19 September 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715575
59 Andreoli, Marguerite Adrienne Françoise Cornélie  24 February 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715589
60 Andreoli, Maria Johanna Josephina Cornelia  18 October 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715610
61 Andreoli, Maria Petronella Josephina  20 October 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715803
62 Andreoli, Mariette Jozefina  1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715590
63 Andreoli, Marino Antonio Carlo  30 October 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715606
64 Andreoli, Michel Joseph Antoine Corneille  04 July 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715609
65 Andreoli, NN  01 September 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715806
66 Andreoli, Petronella Beatrix Maria  About 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715573
67 Andreoli, Petrus Josephus Willebrordus  16 September 1851's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715581
68 Andreoli, Pieter Karel Jozef  23 June 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715604
69 Andreoli, Pietronella Jacomina Antonia  About 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715593
70 Andreoli, Wilhemina Maria Antonia  30 December 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715603
71 Andres, Christina Johanna  About 1830's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746015
72 Andriesse, Emmy-Eugenie  14 January 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I756749
73 Andriessen, Christina Elisabeth  1764's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255649
74 Antingh Vogel, Albert Theodore Leonard Carel  02 March 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I345889
75 Antingh Vogel, Ellen Marie Elze  26 January 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I345039
76 Antoni, Jacobus Johannes  18 May 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I550869
77 Appeljan, Maria Cornelia  Estimated in 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66023
78 Arntz, Carel Jozef  02 May 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I632303
79 Arntz, Octavia Wilhelmina Cornelia Ge  28 February 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I204724
80 van Assendelft, Jacqueline Cornelie  06 December 1682's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I564246
81 Asser, Carel  01 June 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I65267
82 Asser, Johanna Ernestina  07 January 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63741
83 Asser, Rosa Louise Henriette  09 April 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I65266
84 Audier, Gijsberdina Willemina  1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I381220
85 Audier, Lambertus Gerhard Marie  1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I381224
86 Baaije, Pieter Wilhelmus  27 October 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76405
87 Backer, Paulina Maria  27 September 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I754835
88 Backer, Theodora Sophia  15 September 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I646925
89 van Baerle, Henri Gerard Christophe  1831's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I594282
90 Baermaijer von Barienkhofen, Pauline Henriette  22 February 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I768070
91 van Bakhuizen, Ludolf Willem  22 March 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126460
92 Bakker, Dr. Jacobus Johannes Antonius  09 November 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I721448
93 Bakker, Maria Louisa Johanna  18 July 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I772449
94 Balli, Johan Willem  Approximately 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I456803
95 Barnard, Wilhelmus  05 March 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I552468
96 de Barnsteen, Johanna Elisabeth  16 April 1800's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I58333
97 von Bayern, Wilhelm  05 April 1365's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I97284
98 de Beaufort, Bennudina Maria  21 September 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I723019
99 van Beaumont, Sara Cornelia  30 January 1753's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I347645
100 Becherer, Ernst Wilhelm Ferdinand Jan  12 October 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I277214
101 Becherer, Jan Ernst Wilhelm Ferdinand  12 March 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I277209
102 Becherer, Louis Hendericus  16 January 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I277215
103 Beck, Frederika Johanna Hendrina  02 October 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I633158
104 Beekman, Christaan Michiel  12 December 1851's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I593907
105 Beekman, Christiaan Hendrik  28 May 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I593909
106 Beekman, Egbert  09 July 1817's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I593905
107 Beeloo, Helena Antonia  07 May 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I753542
108 Beens, Franciscus Jacobus Alfons  02 December 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I297585
109 de Beer, Barend  1847's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440144
110 de Beer, Salomon Barend  1811's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440148
111 Beerends, Hendricus Petrus  12 November 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I48678
112 Beijen, Karel Herman  02 March 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I638407
113 Bekking, Pauline Atoinette  01 March 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I755474
114 Belinfante, Abraham Cohen  1765's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118398
115 Belinfante, Ada Juliette  11 October 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119089
116 Belinfante, Adolf Stephanus  23 April 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119064
117 Belinfante, Adriaan Hendrik Ir.  31 January 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82273
118 Belinfante, Alexander Henrich M.D.  30 June 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119002
119 Belinfante, Alfred George Justus  03 August 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118384
120 Belinfante, Anna Rachel  05 June 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119396
121 Belinfante, Arabella Emelie Deborah  27 April 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118381
122 Belinfante, Aron Cohen  1805's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82522
123 Belinfante, Aron Haim  22 March 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I58550
124 Belinfante, August  04 July 1841's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82489
125 Belinfante, August David Prof. Dr. Mr.  10 September 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82305
126 Belinfante, August James George MD  30 March 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118376
127 Belinfante, Augusta Anna Bertha  31 May 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118383
128 Belinfante, Baruch  16 February 1834's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118670
129 Belinfante, Benvenida  22 December 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119392
130 Belinfante, Caroline Gracia  01 December 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118674
131 Belinfante, Charlotte Lea  29 November 1838's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118672
132 Belinfante, Clara  23 May 1817's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118395
133 Belinfante, Clara  06 May 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118797
134 Belinfante, Clara Annette Hanna  15 December 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118392
135 Belinfante, Daniel  06 June 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118676
136 Belinfante, Daniel Mozes  13 March 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118796
137 Belinfante, David  26 June 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118671
138 Belinfante, David  17 July 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119390
139 Belinfante, Dora Nelly  04 November 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119088
140 Belinfante, Dora Regina Estella  23 January 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118999
141 Belinfante, Eduard David Mr.  22 March 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82303
142 Belinfante, Elisabeth Rebecca  03 August 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118390
143 Belinfante, Elisabeth Rosette Augusta  15 February 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82269
144 Belinfante, Eliza VIolet Alexandra  27 June 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119004
145 Belinfante, Emanuel  08 March 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118794
146 Belinfante, Emilie  29 September 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82493
147 Belinfante, Emilie Josephine  11 January 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82495
148 Belinfante, Emma Ernestine  25 May 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119022
149 Belinfante, Ernst Valentine Frans  04 December 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119024
150 Belinfante, Estella Dorothea  03 August 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119344
151 Belinfante, Estella Erika  25 March 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I88701
152 Belinfante, Esther  1771's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118400
153 Belinfante, Esther  23 January 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118819
154 Belinfante, Frederik Erik  30 May 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119003
155 Belinfante, Frederik Joseph  27 October 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118389
156 Belinfante, Frederik Joseph Phd.  06 January 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119023
157 Belinfante, George Gerson  29 May 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118387
158 Belinfante, George Willem  26 August 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I89790
159 Belinfante, Hanna Juliette  24 August 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118382
160 Belinfante, Henrich Joseph  27 March 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118998
161 Belinfante, Henriette Ernestine  22 May 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119349
162 Belinfante, Hermina Jacoba  05 July 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119348
163 Belinfante, Jacob  21 August 1835's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118386
164 Belinfante, Jacob David Henrich  27 January 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119342
165 Belinfante, Jacob Wilhelm  27 August 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119084
166 Belinfante, Jacques Maurice  29 September 1838's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119282
167 Belinfante, Jahacob Cohen  1780's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82479
168 Belinfante, Johan Frederik Ernst  01 November 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119020
169 Belinfante, Johan Jacob  27 October 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118997
170 Belinfante, Joseph Gabriel Jacques  06 December 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119383
171 Belinfante, Justus Sadic  10 August 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119281
172 Belinfante, Karel Jacob  13 January 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119384
173 Belinfante, Karel Samuel  22 August 1856's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119394
174 Belinfante, Leonard VIctor  02 August 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119343
175 Belinfante, Louise Rosalie  21 January 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119021
176 Belinfante, Marie Clara Estella  24 December 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118385
177 Belinfante, Maurice Ernst  30 March 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118391
178 Belinfante, Mirjam  13 March 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118795
179 Belinfante, Mordechai Maurits  03 May 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119391
180 Belinfante, Mozes  08 January 1831's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118668
181 Belinfante, Mozes Cohen  1761's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82500
182 Belinfante, NN  26 March 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119280
183 Belinfante, Paloma Cohen  1791's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118631
184 Belinfante, Pauline Esther  11 July 1841's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118673
185 Belinfante, Rebecca Cohen  1769's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82521
186 Belinfante, Rebecca Sara  14 December 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118793
187 Belinfante, Rebecca Wilhelmine  29 August 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119083
188 Belinfante, Rosa Rebecca  09 October 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119345
189 Belinfante, Rosalie Rachel  25 January 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118675
190 Belinfante, Rosette Sophie  08 April 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118388
191 Belinfante, Sadic Cohen  1784's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118629
192 Belinfante, Sadic Cohen  1787's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118630
193 Belinfante, Salomon  1763's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118397
194 Belinfante, Salomon  06 April 1858's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119063
195 Belinfante, Sara  05 March 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119393
196 Belinfante, Sara Cohenet  1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118399
197 Belinfante, Theodore Henrie George  03 April 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119346
198 Belinfante, Wilhelm George  08 October 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119087
199 van Benthem van den Bergh, Anna Maria Eduarda  1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I402555
200 Bentinck, Adolf Carel  1764's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98522
201 Bentinck, John Charles  02 July 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I690696
202 Bentinck, Otteline Frederica Louise  07 September 1793's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I738835
203 Bentinck, Willem Gustaaf Frederik  21 June 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I738833
204 van Berckel, Eugene Jan  04 March 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I194260
205 van Berckel, Mr. Theodore Louis  05 May 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I465774
206 Berden, Joannes Hermanus Hubertus  01 November 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I721724
207 Berdenis van Berlekom, Willem Jacob  01 March 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I743991
208 Beretta, Anna Maria Theresia  05 February 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I772444
209 Berg, Jkvr Arnoldine Johanna Elizabeth  05 July 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I687299
210 van den Berg, Janna  05 March 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I132280
211 van den Berg, Johanna  22 August 1818's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I395885
212 van den Berg, Margaretha Wilhelmina  01 January 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I742236
213 van den Berg, Pieter  25 February 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I238198
214 van Bergen, Johanna Louisa Pieters  1790's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I231711
215 van den Bergh, Alida Frederika  17 December 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I48673
216 van den Bergh, Antonie Arnoldus  12 September 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I77714
217 van den Bergh, Georgius Gerardus Wilhelmus  02 November 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715535
218 van den Bergh, Willem  About 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I516843
219 Berghauser, Johann Casimir  About 1797's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I718175
220 Bergman, Wilhelmina Sophia  07 August 1801's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I414989
221 van Berkestijn, Willem Hendricus  28 May 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I557180
222 Bertram, Anna Maria Catharina  22 August 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363956
223 Bervoets, Alida Elisabeth  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I405224
224 Biersteker, Maria Catharina  Approximately 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I385546
225 Bieschel, Willem Johannes  About 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I734556
226 Bignell, Johanna Sarah Paulina  19 December 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I640290
227 van Bijlandt, Abraham  1773's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191726
228 van Bijlandt, Graaf Mr. Carel Jan Emilius  08 January 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191736
229 van Bijlandt, Eugene Jean Alexander Mr.  01 July 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191734
230 van Bijlandt, Graaf Jean Charles  1776's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191732
231 van Bijlandt, Otto Anne  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191730
232 van Bijlevelt, Frederika Sophia Wilhelmina  14 April 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I338938
233 Bijlevelt, Josina  1676's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191009
234 van Blerk, Hendricus Hermanus  30 September 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76513
235 de Block, Antony A.M.  23 March 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I494628
236 de Block, Leo Mr.  14 August 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I196417
237 de Block, Mathilde  21 October 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I494629
238 Blok, Betje  17 March 1821's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I397496
239 Blokpoel, Cornelia Hendrika  26 July 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363948
240 Blokpoel, Cornelis Hendrik  20 June 1806's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363968
241 Blokpoel, Cornelis Hendrik  30 March 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363966
242 Blokpoel, Johannes Thomas  20 December 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363955
243 Blokpoel, Willem George Frederik  08 May 1814's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I275854
244 Blom, Adriana Paulina Catharina Mari  07 February 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I165351
245 Blommers, Bernardus Johannes  30 January 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I755842
246 Blommers, Therese  28 September 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I755840
247 Blum, Sophia  Approximately 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I394282
248 Bodt, Maria Barbara Helena  About 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I590852
249 de Boer, Zacharias Hartog  1783's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I89611
250 van Boetzelaar, Maria Catharina  About 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I378636
251 Bogaard, Maria Stoffelina  21 February 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606687
252 Bogert, Willemina  1754's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190985
253 Bogner, Francisca Romana  1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342607
254 Boland, Abraham  1807's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76473
255 Bolkestein, Mr. Nicolaas  27 July 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I645771
256 Bolomeij, Selinde Elisabeth  About 1830's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I307632
257 Bom, Adriaantje  1736's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I516208
258 Bomans, Godfried Jan Arnold  02 March 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I253077
259 van Bommel, Martinus Franciscus  1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I555726
260 Boneschansker, Gerrit  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I71745
261 Boneschansker, Grietje  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I69015
262 Bonjour, Jean Joseph  1777's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I204954
263 Bonnes, Martje  25 September 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I623427
264 de Bont, Henri Frans Joseph  12 July 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I750187
265 Bont, Petrus Nicolaas Martinus  24 August 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I153899
266 Boogaard, Adriaan Johan Jan  12 December 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422138
267 Boogaard, Anna Margaretha Geertruida  24 November 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422149
268 Boogaard, Christiaan  03 July 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422173
269 Boogaard, Christina Leonora Elisabeth  17 September 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422184
270 Boogaard, Christina Margaretha  04 June 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422195
271 Boogaard, Gerardus Adrianus Jozinus  10 October 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422206
272 Boogaard, Jan Frederik Theodoor  04 October 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422217
273 Boogaard, Jozinus  18 November 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422228
274 Boogaard, Teuntje Jeannette Hendrika  10 July 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422238
275 Boogaard, Theodoor Elisa Christiaan  04 September 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422249
276 van den Boogaerd, Corrie  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I536785
277 de Booij, Antoine Frederic  17 May 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191199
278 Boom, Abraham Joseph Barend  1714's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I89105
279 Boom, Jan  1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I480020
280 Boom, Machiel Joseph  1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I89742
281 van Booma, Gerardus Johannes  Approximately 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I480295
282 van der Borch ter Verwolde, Jacba Francina  16 December 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436192
283 Bordewijk, Hendrik Ferdinand  25 November 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I435665
284 Bordewijk, Hendrik Ferdinand  20 November 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I435649
285 Bordewijk, Hendrik Ferdinand  1872's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I435651
286 Bordewijk, Prof. Dr. Hugo Willem Constantijn  15 December 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I365040
287 Bordewijk, Pieternella  13 July 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770229
288 Bordewijk, Rubertus  01 November 1778's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770234
289 Boreel, Jvr Agneta Leopoldina Maria  About 1814's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I552433
290 Boreel, Jkvr. Anne  16 March 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281790
291 Boreel, Eliza Dorothea  About 1841's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I477940
292 Boreel, Jhr. Jacob  05 March 1813's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281791
293 Boreel, Jkv Maria  24 March 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I526064
294 Boreel, Jhr Paulus Jacob  18 February 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I476538
295 Boreel de Mauregnault, Jvr Elisabeth  19 September 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I608104
296 Boreel de Mauregnault, Jhr Henri Willem  28 June 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I608579
297 Boreel de Mauregnault, Jhr Johannes Anthonij  11 November 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I608578
298 Börger, Anton  16 September 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190099
299 Börger, Jacobus Bernardus  19 July 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I183985
300 Borgesius, Mr. Jacobus  09 September 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I755839
301 Born, Henriette Francine  31 July 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I48272
302 Borret, Antonius Paulus Augustinus Hubertus  About 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I739960
303 Borret, Arnoldus Johannes Maria Hubertus  01 January 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I739965
304 Borret, Mathilde Julia Maria Hubertina  04 February 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I739964
305 Borret, Theodorus Henricus Maria Hubertus  About 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I739962
306 Borret, Walburga Maria Hubertina  22 December 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I739967
307 Bosboom, Johannes  18 February 1817's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I253853
308 van den Bosch, Anna Maria  1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195708
309 Bosman, Fredrik Hendrik  09 September 1821's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I75467
310 Bosman, Johanna  1805's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I521076
311 Bosman, Willem Frederik  27 February 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125645
312 Bosman, Willem Frederik  20 September 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I521075
313 Bosmans, Elisabeth  01 July 1853's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63945
314 Bosscha, Cecilia Emilia  07 November 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255132
315 Bosscha, Karel Albert Rudolf  15 May 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255185
316 Bothe, Friederich Anton  About 1851's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I367980
317 Bothe, Josephine Marinne Fracisca Antoinette  About 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I415247
318 Botter, Andreas Johannes  18 November 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I108229
319 le Boullenger, Henriette Anna Maria  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255392
320 Bousema, Willem  12 November 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81574
321 Bouwmeester, Adolfina Geertruida Marie Julie  19 April 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I487443
322 Bouwmeester, Louis Frederik Johannes  14 March 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I486961
323 van den Braak, Dorothea Maria  17 December 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I693103
324 Braam, Cornelis Johannes  02 February 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I774755
325 Braam, Laurentius Maria  02 February 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I774754
326 Brackel, Angeligue Geertruida Maria  28 October 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I333773
327 Brackel, Frans Joseph Gerard  14 October 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I333769
328 Bran, Arnoldus  09 July 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I659161
329 Brand, Antonius Franciscus Wilhelmus  17 September 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I430362
330 van der Brand, Geertruida Louise  07 September 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I224099
331 Brand, Hendrica  1758's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I520462
332 Brandts, Johanna Everdina Catharina Alberta  1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I542496
333 Braxhoofden, Maria  31 January 1817's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195391
334 Breimer, Johanna Gozina  05 January 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437870
335 Breuer, Maria Catharina  1808's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I165439
336 van de Brienen, Barones Ida Cornelia Maria Adriana  20 June 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256854
337 Brinkman, Louisa Hermina  18 October 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I415616
338 Broda, Marie-Louise Emillij  30 January 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666697
339 Broedelet, Joeki  04 October 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186509
340 van den Broek, Johanna  1750's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I35001
341 Broekman, Theodora Hendrika  Approximately 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I788925
342 Brohm, Maria Elisabeth  About 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I644215
343 Brood, Maria Elisabeth Leontine Sophie  About 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I480953
344 Brouwer, Roelof Kars  06 October 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I271705
345 van der Brugghen, Johan Diederik  1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126899
346 de Bruijn, Alphonse Franciscus Marie  30 October 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I460524
347 de Bruijn, Clara Antoinette  05 October 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606369
348 Bruinsma, Johanna Maria  05 November 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I276815
349 Buch, Anna Maria Antonia  29 November 1856's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339079
350 Buch, Helena Johanna  28 September 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I338921
351 Buis, Frans  1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I641983
352 Buis, IJsbrand  1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I639349
353 Buis, IJsbrand Gerrit  1894's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I641990
354 Buis, Jan Gerard  November 1847's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I646447
355 Buis, Lampje  March 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I639234
356 Buis, Theunis  1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I639341
357 Bulthuis, Rico Johannes  27 August 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I279649
358 Buningh, Barend  1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I724409
359 Burgers, Christina Willemina  16 September 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283191
360 Burgers, Eduard François Adriaan  10 May 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746279
361 Burgers, Frederik Jacob Johannes  29 January 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746027
362 Burgers, Jacob Frederik Adrianus  19 September 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746032
363 Burgers, Johanna Eduardina Chrsitina  05 February 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746029
364 Burgers, Johannes Cornelis Franciscus  15 January 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746030
365 Burgers, Willem Clement Louis  02 November 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746271
366 Burghoorn, Alda  Estimated in 1710's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I187504
367 Bursch, Adelheijda Christina  About 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I626599
368 Buteux, Martha Henriette  14 October 1736's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I757398
369 Buziau, Johannes Franciscus  07 January 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I143232
370 Caan, Catharina Anne  06 October 1811's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561284
371 Caan, Jhr. Mr. Hendrik Johan  08 April 1781's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I369749
372 Caminada, Johannes Hermanus Henricus  16 July 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I188584
373 Campfens, Constantia Paulina  About 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I551506
374 Canits, Maria Margaretha  1821's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438634
375 Cappetti, Louis  08 March 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I341617
376 Carbentus, Anna Cornelia  10 September 1819's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191031
377 Carbentus, Arietta Sophia Jeannette  1856's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191175
378 Carbentus, Gerrit Herman  1761's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191160
379 Carbentus, Willem Gerrits  1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191032
380 Carbentus, Willemina Catharina Gerardina  1816's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191167
381 Carmiggelt, Simon Johannes  07 October 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I426915
382 Caroli, Maria Jacqueline Adriane  06 April 1857's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561659
383 de Casado de Monteleone, Henriette Johanna Francisca  1725's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I94799
384 Castelijn, Anna Hesthera Lambertina  About 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I608554
385 van Cats, Anna  20 April 1625's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I371696
386 Cavadino, Frederic Antoine Marie  19 September 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I479056
387 Ceelen, Annetje  1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I484981
388 du Celliee, Theodirus  12 April 1716's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I361673
389 de Charro van Kempen, Frederik Nicolaas  About 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I529081
390 du Chatenier, Carolina Josina  14 December 1825's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I618036
391 du Chatenier, Carolina Josina  02 January 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I618035
392 van Citters, Maria Catharina  25 August 1779's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281768
393 Clant, Abrahamina Cornelia Charlotte Georgette  12 March 1825's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I748928
394 Clardij, Ida  06 February 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I688497
395 Cobet, Frederika Christina Louise  14 December 1823's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I758484
396 Coenders, Buddy David  17 June 1986's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I350592
397 Coenegracht, Marie Elisabeth Lambertina Cornelie  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I518450
398 Coenen, Cornelis  30 October 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I58332
399 Coenen, Cornelis  19 March 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I566104
400 Coenen, Cornelis Willem  25 December 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666701
401 Coenen, Dina Philippina  24 December 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666694
402 Coenen, Ida  28 May 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I630397
403 Coenen, Johanna Elisabeth  23 November 1828's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666695
404 Coenen, Johanna Elisabeth  23 June 1833's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666696
405 Coenen, Johanna Elisabeth  10 October 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I58460
406 Coenen, Johanna Elisabeth  30 September 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666705
407 Coenen, Johanna Maria  07 July 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666702
408 Coenen, Johannes Meinardus  28 January 1824's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I57934
409 Coenen, Johannes Meinardus  30 October 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666704
410 Coenen, Johannes Meinardus  15 June 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666708
411 Coenen, Johannes Wilhelmus Fredericus  10 June 1825's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666693
412 Coenen, Lodewijk Willem  05 January 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666712
413 Coenen, Maria Cornelia  08 April 1857's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666709
414 Coenen, Maria Cornelia  23 January 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666711
415 Coenen, Willem Cornelis Johannes Meinardus  01 January 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666706
416 Cohen, Julia  06 February 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I280025
417 Cohen, Virginia Rivka  20 April 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I749772
418 Colenbrander, Willem Sybout Adriaan  06 November 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563912
419 Collot DEscurij, Anna Cornelia  11 February 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195623
420 Colson, Elisabeth Sophie  04 March 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715580
421 Colson, François Joseph  01 January 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715824
422 Colson, François Joseph Marie  01 May 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I546037
423 de Constant Rebecque, Guillaume Anne  24 April 1750's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I668208
424 Cools, Johanna Wilhelmina Sophia  19 March 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I86462
425 Coppers, Elisabeth Catharina Maria  15 October 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I408780
426 Copraij, Anna Antonia Maria  26 October 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I284699
427 Cort van der Linden, Mr. Pieter Wilhelm Adriaan  14 May 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I511150
428 Couperus, Louis Marie Anne  10 June 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I187477
429 Courbois, Pierre  01 October 1673's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I360312
430 Crabbendam, Petronella Maria Catharina  07 February 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746200
431 Croiset, Heijman Salomon  09 January 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I344728
432 Croiset, Salomon Hijman  09 June 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I344724
433 Croiset van Uchelen, Otto Christiaan  25 July 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I54561
434 Crommelin, Samuel  25 April 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436193
435 van Croonenburg, Johannes Baptist  24 December 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I732506
436 Cunningham, Catharina Juliana  31 October 1714's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363886
437 Da Fonseca, Abraham  1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118582
438 Da Fonseca, Ribecca  1770's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118563
439 van Daal, Pieternella Catrina  02 April 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76477
440 Daket, Amerentia  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I434881
441 van Dalen, Hendrina  1756's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437994
442 van Dam, Adam Johannes Wilhelmus  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580771
443 van Dam, Johannes  1790's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I575598
444 van Dam, Johannes Martinus  21 March 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363947
445 van Dam, Martinus Wilhelmus  23 June 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363946
446 Damen, Celestina Catharina Florentina  1858's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I772862
447 Damen, Joannes Dominicus  25 August 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I772811
448 Damen, Wilhelmine Philipine  23 January 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561101
449 Davidson, Caroline  23 December 1819's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I28737
450 Declemij, Adrianus  1863's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283304
451 Declemij, Adrianus  1882's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283306
452 Declemij, Pieternella Maria  17 July 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I58208
453 Dedel, Anna Maria  01 June 1729's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256316
454 Dedel, Susanna Sophia  1748's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125900
455 den Dekker, Herman  03 June 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606691
456 Dekkers, Gerardus Johan Antonius  17 May 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I554362
457 Dellenbag, Everardus Johannes Wilhelmus  16 April 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I454859
458 Delporte, Johanna  23 January 1751's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363977
459 Denkers, Jacobus  Approximately 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I152626
460 des Tombe, Jhr Francois Joan Adriaan  About 1841's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I594126
461 Dessaur, Catharina Irma Prof. Dr.  03 July 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195304
462 Dessaur, Maurits  10 July 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195301
463 Dessaur, Salomon  10 September 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195302
464 Destree, Josephine Marie  17 July 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190979
465 Deterding, Henry  1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I427118
466 Deweille, Johannes Adrianus  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I724998
467 Dieben, Franciscus Albertus Jacobus  30 July 1853's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I652588
468 Dieben, Franciscus Antonius  15 February 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580793
469 Dieben, Lodewijk Ferdinand  19 April 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I652590
470 Dieben, Willem Frederik Christiaan  1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I652582
471 Diecken van Rijn, Arent Janse  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I660090
472 Diehl, Sabina  1786's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I272631
473 Diephuis, Bruin Anton Helenus Johannes  19 June 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I261691
474 Diercquens, Elisabeth  15 March 1674's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595481
475 Diert van Melissant, Jacobus Petrus IVo  About 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I521923
476 Diert van Melissant, Paulina Petronella Johanna  03 October 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I528433
477 Dietz, Christianus Cornelius  21 May 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I784158
478 Dietz, Constantinus Antonius  03 April 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I478559
479 Dietz, Geertruida Johanna  01 November 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I784157
480 Dietz, Maria Magdalena  12 May 1814's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770227
481 Dietz, Theodora Philippina  05 September 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I784159
482 van Diggelen, Anna Adriana  20 May 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81065
483 van Diggelen, Catharina Geertruida Martina  10 December 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81064
484 van Diggelen, Cornelia  26 February 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81084
485 van Diggelen, Cornelia  12 March 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80575
486 van Diggelen, Elisabeth Sophia  05 May 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80585
487 van Diggelen, Geertruida Cornelia  12 February 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81072
488 van Diggelen, Jan  07 March 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81073
489 van Diggelen, Johannes Jurianus  16 July 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80580
490 van Diggelen, Johannes Jurianus  13 June 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80584
491 van Diggelen, Maarten  14 August 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81062
492 van Diggelen, Maarten  31 March 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80582
493 van Diggelen, Niesje  16 September 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80829
494 van Diggelen, Peter Paul  23 October 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81122
495 van Diggelen, Pieter Willem  23 February 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81075
496 van Diggelen, Pieter Willem  26 January 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81071
497 van Diggelen, Sijtje  27 January 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81074
498 van Diggelen, Trijntje  18 October 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80581
499 van Diggelen, Willem  02 March 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81063
500 Dijckmeester, Maria Aletta Rebecca  04 April 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281756
501 van Dijk, Johanna Agnieta  About 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I399220
502 Dijkkamp, Jannetje Catharina  1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I512987
503 Dinkhuijsen, Magtilda  20 September 1781's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498780
504 van der Does, Theodora  1758's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83047
505 Dommer van Poldersveldt, Victoria Petronella Maria  01 December 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I484692
506 Donderwinkel, Cornelia Engelina  08 July 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I607240
507 Donderwinkel, Everdina Hendrika Johanna  04 September 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I607239
508 Donderwinkel, Wilhelmina Alberdina F.  28 June 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I607064
509 Donderwinkel, Yolanda  21 March 1946's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I607825
510 van Doodewaard, Catharina  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I507938
511 Doorman, Hendrik Jan Diederik  1744's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I193996
512 Doorman, Hendrikus Johannes  02 October 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80389
513 Doorman, Karel Willem Frederik  27 September 1821's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I193988
514 van Doorninck, Theodorus Coenradus Casparus  June 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I744974
515 van Dorp, Hendrik Otto  1863's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I518351
516 van Dort, Joseph Johannes  26 December 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I312036
517 Doublet, Mechteld  1631's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126994
518 Douma, Gerard Hendrik  Approximately 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I445315
519 Drabbe, Frederik George Willem Maria  29 June 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I701286
520 Drees, Willem  24 December 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186031
521 Driessen, Johannes Jacobus Aloysius  13 October 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I165646
522 Driessen, Wilhelmus Leonardus  24 January 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I165645
523 Drion, Elisabeth  05 August 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63939
524 Drion, Franciscus Johannes  09 August 1847's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63944
525 Drion, Franciscus Johannes Wilhelmus  02 September 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63940
526 Drion, Huibert Prof. Dr. Mr.  25 April 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63943
527 Drion, Jan  30 December 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I790617
528 Drion, Robert  03 October 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I790616
529 Drion, Tom  06 September 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63942
530 Droogleever Fortuijn, Prof. Dr. Jan  12 April 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I551568
531 Drughorn, Catherine Alida  27 January 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I484476
532 van Drunen, Adriana  1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I67644
533 van der Duijn, Anna  1747's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191729
534 van Duijne, Alida Johanna  1835's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I557733
535 van Duijne, Jacoba Jannetje  1833's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I557651
536 Duijnstee, Elisabeth Petronella Maria  03 January 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I457277
537 Duijnstee, Franciscus Johannes Anthonius  11 October 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I554703
538 Duijnstee, Jacobus Johannes  04 May 1835's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I272119
539 Duijnstee, Johanna Anthonia Maria  11 November 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I457278
540 Duijnstee, Maria Theodora Johanna  04 November 1816's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I414971
541 Duijnstee, Petrus Theodorus Antonius  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I478106
542 Duijnstee, Theodorus Johannes  19 September 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I414969
543 Duijnstee, Mr. Theodorus Johannes Antonius  23 February 1858's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I272116
544 Duijvestijn, Alida Johanna Petronella  15 March 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I656882
545 Dulfer, Johannes Jacobus  1831's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I60784
546 den Dulk, Catharina  24 November 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I777939
547 Duran, Johannes  09 July 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I276559
548 Duran, Maria  25 July 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I276557
549 Dutilh, Mr. Ian Jacob  18 February 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I755470
550 van Eck, Charlotte Amelie  About 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530022
551 van Eck, Huberta Adriana Roberta  05 December 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I779308
552 Edersheim, Bendit  19 May 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283127
553 Edersheim, Bertha  31 January 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I247109
554 Edersheim, Bertha  27 August 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I280696
555 Edersheim, Bertha Helena Henriette  05 September 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283142
556 Edersheim, David  14 June 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283138
557 Edersheim, Eliezer  18 November 1825's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283123
558 Edersheim, Heijman  24 May 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283125
559 Edersheim, Henriette  21 May 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I280023
560 Edersheim, Thamar Henriette  22 June 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I397469
561 Eerhard, Sophia Willemina  18 March 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I653641
562 Eijgenraam, Carolus Bartholomeus  04 August 1814's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256101
563 Eilbracht, Anna Aplonia Alberdina Hendrika  20 February 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278792
564 Eilbracht, Gerhardus Fredericus  29 August 1816's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278832
565 Eilers, Johanna Berendina  16 April 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I700100
566 van El, Johannes Hermanus  1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580857
567 Elgershuizen, Johannes Bartolomeus  30 October 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I14395
568 van der Elst, Gezina  04 July 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I655574
569 Elzas, Isidore  About 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I635843
570 Emants, Antonia Johanna Charlotta  16 October 1821's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436196
571 Emants, Guilelmina Magdalena Christina  08 February 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436203
572 Emants, Mr. Guilliam Balthasar  02 August 1737's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436265
573 Emants, Guilliam Balthazar  03 September 1818's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436213
574 van Embden, Prof. Dr. David  22 October 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I279922
575 van Embden, Hendrika Wilhelmina Bernardina  22 October 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I279925
576 van den End, Hillebrand  06 April 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I31898
577 van den Ende, Wijna Pieternella  1802's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76382
578 Enders, Helena  08 February 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I754857
579 Engelcke, Anna Catharina  09 February 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I282561
580 Enhus, Johannes Bernardus  29 May 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I9883
581 Ephrattij, Milca  22 January 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119385
582 Ephrattij, Rebecca  24 March 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119062
583 Eringaard, Johanna Ferdinanda  1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I577052
584 Eringaard, Maria  1853's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I577049
585 Erkelens, Paulus Petrus  Approximately 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I162143
586 Erkelens, Paulus Petrus  05 January 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I162043
587 van Erp Taalman Kip, Willem Frederik  19 December 1824's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563885
588 Eschweiler, Maria Joanna  02 October 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I755462
589 van Essen, Jacoba Louise  1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I407412
590 Essers, Maria Johanna Elisabeth  02 July 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I14108
591 Evers, Louisa Juliana Balthasarina Valentina  About 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I744015
592 Fagel, Agnes Margaretha  08 March 1770's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595372
593 Fagel, Catharina Anna  1772's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191865
594 Fagel, Mr. Baron Frans Hendrik Robert Rene  15 October 1828's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I354566
595 Fagel, Mr. Hendrik  13 July 1617's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595482
596 Fagel, Hendrik  07 December 1706's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595353
597 Fagel, Johanna Catharina  27 November 1747's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595347
598 Fagel, Jkvr Wendela Albertine  21 April 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I354565
599 du Faget Assendelft, Maria Clara Charlotte  1676's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98612
600 Faust, Maria Charlotte Henriette  04 July 1847's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I443196
601 Fehr, Albertine Honorine  About 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I546673
602 Fens, Josephus Johannes  Approximately 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I442962
603 Feunekes, Jacoba  10 August 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I34034
604 Feunekes, Jan  26 June 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I34031
605 Feunekes, Johanna Cornelia  15 June 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I34032
606 Feunekes, Maria Johanna  18 March 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I34033
607 Fieret, Aagje  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I367311
608 Fieret, Johanna  10 September 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I757589
609 Filmich, Theodorus Bernardus Hendrikus  About 1801's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I708356
610 von Fisenne, Louis Maria Emile  05 June 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770660
611 van der Flier, Mr. Jan Marius  16 April 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I499776
612 van der Flier, Mr. Dr. Marius Jacobus  24 August 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I499774
613 Fock, Cornelis  30 August 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I510793
614 Franchimon, Wilhelmina Catharina  23 February 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I672072
615 Francois, Wilhelmina Frederika  26 February 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I748924
616 Frank, Regina  07 February 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I766742
617 Fresco, Jacob  25 August 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I766736
618 Fresco, Jonas  02 February 1831's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I766744
619 Fresco, Moses  28 September 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I766741
620 Froschhart, Sophia Johanna Hendrika Ottelina  About 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I540972
621 Fuchs, Sofia Heinrika  1752's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606254
622 Fuld, Else Hartog  17 March 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I756754
623 van der Gaag, Anna Cornelia  1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191033
624 van der Gaag, Christina Geertruida  About 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I549326
625 Galjart, Jansje  27 April 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76370
626 Gallee, Cornelia Sara  1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189153
627 Gallee, Nicolaas Jacobus Mr.  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189163
628 Gankema, Franciscus  27 March 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I419029
629 Garrelds, Karel Pieter Antoon  About 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I712508
630 de Geer, Jhr. Alexander Ernst  12 December 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I564499
631 Geerling, Dirkje Hermina  10 April 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I789455
632 Geertsema, Carel Coenraad  24 October 1785's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I358447
633 van Geest, Johanna Elisabeth Maria  26 February 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I570447
634 van Gelder, Catharina Francina Johanna  06 May 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I590850
635 van Gelder, Nettie  14 December 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I187099
636 van Genits, Margaretha Jansdr  1644's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339246
637 van Gennep, Herman Marinus Adolf  22 July 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278325
638 van Gent, Gijsberta  1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256580
639 Geradts, Herman Karel  01 July 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I468346
640 Geradts, Willem Frederik  01 January 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I483332
641 Gerards, Jacobus  About 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I639191
642 Gerlacius, Beertha Johanna  08 February 1688's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I354518
643 Gerringa, Jeltina  12 February 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I720180
644 Gevaerts, Jkvr Adriana Janke  About 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I725311
645 Gijswijt, Marcelus Hendrik  22 May 1823's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I489747
646 Gillebers, Maria Francisca  1731's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363981
647 Gillissen, Andries  15 December 1745's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437985
648 van Ginkel, Carolina  09 May 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770223
649 Gisolf, Isabella  23 July 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563247
650 Gisser, Anna Margaretha  1754's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I553801
651 Gisser, Jacob  1753's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I35000
652 Gisser, Klara Johanna  1809's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I555093
653 Gisser, Susanna Wilhelmina  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I555056
654 van Glabbeek, Polownius Ignatius  About 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I634753
655 van Glabbeek, Wilhelmus Johannes Bernardus  About 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I634745
656 Glaser, Hendrik Franciscus  12 May 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I656877
657 Gloudemans, Matheus Nicolaas  15 April 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I598609
658 van Goch, Vincent Gerritzn  1674's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191008
659 Goddefroij, Edmond Theodore  Approximately 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I381943
660 Goedhart, Catharina Albarta Christina  1875's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I739598
661 de Goei, Willem  About 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I644973
662 Goeman Borgesius, Arius Hendrik  About 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191801
663 Goeman Borgesius, Elisa  12 November 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191805
664 Goeman Borgesius, Herman Hendrik Tjeerd  11 January 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191807
665 van Goens, Mr. Daniel François  04 September 1717's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363885
666 van Goens, Johannes Hendrik  09 February 1721's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I477358
667 van Goens, Petrus Marius  14 January 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I477355
668 van der Goes, Mr. Adriaan  1722's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126919
669 van der Goes, Aert  1741's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126809
670 van der Goes, Caroline Jeanne  1793's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126925
671 van der Goes, Cornelia Martina  12 February 1780's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I258142
672 van der Goes, Philip Jacob  09 March 1752's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I258143
673 van der Goes van Dirxland, Mr. Baron Maarten  03 January 1751's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126922
674 van Gogh, Bastiaan  1831's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I285852
675 van Gogh, David VIncentszn  1697's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191004
676 van Gogh, Hendrika Cecilia Francina  10 April 1838's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I260332
677 van Gogh, Jan  1722's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191020
678 van Gogh, Johannes  1763's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191024
679 van Gogh, Theo  23 July 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191136
680 van Gogh, Vincent  1789's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191028
681 van der Gon Netscher, Joannes Theodorus  Approximately 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I392980
682 Gondrie, Catharina Wilhelmina  14 September 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580792
683 Gondrie, Cornelia Johanna  1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580856
684 Gondrie, Harrie Pieter Michel  1923's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580573
685 Gondrie, Hermina Hendrika  1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580860
686 Gondrie, Joseph  About 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580722
687 Gondrie, Josephus Johannes  1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580525
688 Gondrie, Jozef  1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580859
689 Gondrie, Michel Adrianus  26 March 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580571
690 Gondrie, Petronella Josephina  02 January 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580858
691 Gondrie, Petrus Adrianus  04 February 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I284698
692 Govers, Johannes  Approximately 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I466778
693 de Graaf, Clasina Petronella Martina  15 May 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I637182
694 de Graaf, Cornelis Johannes Adrianus  16 December 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I637301
695 de Graaf, Petrus Jacobus  07 May 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I637480
696 de Graaf, Theodorus Gerardus  25 September 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I637490
697 Graafland, Isaac Pierre  1789's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126912
698 Graafland, Mr. Joan  15 June 1733's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I757396
699 Graafland, Joan  08 May 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I757401
700 de Graeff, Andries Cornelis Dirk Jhr Mr  07 August 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83188
701 Grantier, Willemtien Andries  About 1730's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I598810
702 de Greeff, Wilhelmina Clasina Louisa  08 November 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I536859
703 le Grelle, Maxime Marie Antoine Joseph  11 August 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I724709
704 van der Grinten, Willem Antoon Frans Jozef  About 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I393132
705 van der Groen, Maria  13 February 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I651736
706 Groen, Sophia  27 August 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195322
707 Groeneweegen, Gijsbertina  14 October 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76315
708 Groos, Johanna  1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I560933
709 Grootens, A  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I279432
710 de Gruijter, Maria Geertruida  18 December 1838's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190924
711 Guljé, Felix Hendrik Eugenius  26 June 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I504382
712 van Gunst, Petrus Quirinus Marie  25 December 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I550045
713 de Haan, Cornelia  20 October 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I696275
714 van Haaren, Johannes Hubertus Gerardus  16 January 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I475847
715 van Haaren, Wilhelmus Johannes Gerardus  10 June 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I475852
716 Haas, Anna Elisabeth  23 February 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278814
717 de Haas, Cornelia Piternella  About 1797's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I738523
718 van Haersema Buma, Bernhardus Wibo  11 June 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I402596
719 van Haersema Buma, Mr Sybrand Marinus  30 December 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I402602
720 ten Hagen, Margaretha Barbara Theresia Maria  About 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I745696
721 Hagg, Jac Nic  08 August 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I78714
722 Haitink, Engelbertha Caroline  24 November 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I420957
723 Halberstadt, Arine Fleur  05 June 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I474443
724 Half Wassenaer van Onsenoort, Heer Bernardus Jacobus Johannes  07 September 1746's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I121830
725 Halvermaan, Jan  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I415332
726 Hamakers, Johannes  09 January 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I469750
727 Hamminck Schepel, Christina Joanna Jacoba  29 February 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191640
728 Hamminck Schepel, Johannes Christiaan Pieter  1808's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191615
729 de Hamond, Johanna Alida  1726's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I424374
730 Hanlo, Emilius Felix Maria  About 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I574727
731 Hannappel, Johanna Francisca  28 August 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I99404
732 van Haren, Carolina Wilhelmina  25 April 1741's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281830
733 Harloff, Frederik Willem  17 January 1800's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I784868
734 Harloff, Jacob Vertraugoth  1796's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I560114
735 Harrijvan, Jan Lambertus  Approximately 1816's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I41426
736 van der Harst, Abraham  25 February 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I365242
737 Harsveld, Johanna Christina  1798's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I575608
738 van der Hart, Antonie  1816's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I744251
739 Hartog, Veronica  1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I89747
740 van Hattum, Dina Maria Tobia  26 June 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195668
741 Hazebroek, Gerardina Catharina Adriana  23 March 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440711
742 Heckman, Johanna Caroline Henriette Friedrike  About 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I470249
743 van Heeckeren van Wassenaer, Maria Cornelia  13 January 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I690701
744 van Heemsspeek, Gerardus  About 1813's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I782999
745 de Heer, Carel  About 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I718178
746 de Heer, Engelina  About 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I718168
747 de Heer, Hendrik Willem  About 1800's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I738522
748 de Heer, Joanna Maria  About 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I718174
749 de Heer, Johannes  About 1814's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I718184
750 van den Heetkamp, Johanna Adriana Wilhelmina Roelofina  08 February 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I276812
751 van den Heetkamp, Willem Roelof  02 February 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I276817
752 von Heiden, Rijksgravin Frederika Louise Wilhelmina  About 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191655
753 van der Heijden, Petronella  12 June 1853's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I597554
754 Heijse, Louise Rosalie  1846's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I50289
755 van Heijst, Elisabeth Francisca Maria  05 August 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I188537
756 van Heijst, Johannes Petrus  05 October 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I188535
757 Heilbron, Elisabeth  28 October 1851's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I487235
758 Heine, Johanna Adolphina  1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I343659
759 Hekhuijsen, Cornelia Wilemijntje  14 November 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606952
760 van Helden, Johanna Maria  06 August 1790's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256596
761 van Hellenberg Hubar, Adrien Marie Jacques  16 October 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I492483
762 van Hellenberg Hubar, Godefroi Frederic Henri  26 October 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I286861
763 van Hellenberg Hubar, Therese Jeanne Marie Antoinette  22 November 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I492485
764 Helwig, Elisabeth Jacoba  28 December 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I86436
765 Helwig, Hendricus Cristiaan  21 August 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I86476
766 Helwig, Hendrik Carolus  09 October 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I86475
767 Helwig, Karel Johannes  14 April 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I86005
768 Helwig, Karel Johannes Albertus  16 August 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I86460
769 Helwig, Karel Wilhelmus  26 June 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I86428
770 Helwig, Lucia Maria  15 August 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I86427
771 Helwig, Wilhelmus Hendrikus  12 April 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I15204
772 Hendriks, Wilhelmus Adrianus  Approximately 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I74995
773 Henket, Nicolaus Hubert  06 July 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I730104
774 Hennevelt, Wilhelmina Catharina  1764's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191161
775 Hensbergen, Carel Christiaan  03 January 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770690
776 Hensbergen, Pieter  1818's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I426470
777 van Herk, Louisa Antonia  18 March 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I656870
778 Hertzveld, Henriet Justina  13 August 1847's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119341
779 Hertzveld, Maria Fredrica Jeannette  17 February 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119082
780 Hertzveld, Rosalie Elisabeth  04 May 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118996
781 Hes, Metje Eva  1804's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195297
782 Heshusius, Johanna Maria  23 June 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I571123
783 van Heutsz, Joannes Benedictus  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281659
784 Hiddes, Johan Karst  Approximately 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I472716
785 Hijner, Carl  16 January 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I509668
786 Hilt, Johanna Gijsbertina  13 October 1838's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I367264
787 Hinlopen, Cornelie Frédérique  About 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I750091
788 Hobein, Jacob  08 January 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I592021
789 van Hoecke, Maria Petronella  1722's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I420948
790 van der Hoek, Margeretha Teune  1703's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I659572
791 van den Hoek, Willemijna  1673's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190999
792 Hoes, Ernst  About 1823's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I538631
793 van der Hoeve, Barbara Antonia  About 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I542699
794 Hoevens, Aartje Pieters  1788's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I376581
795 Hoevens, Johannes Pieters  1795's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I284687
796 Hoffeling, Adrianus  Approximately 1793's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I419934
797 Hoffman, Johanna Maria  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I560930
798 van Hogendorp, Catharina Wilhelmina  13 July 1698's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281877
799 van Hogendorp, Dirk  23 September 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I286382
800 van Hogendorp, Baron Wigbold Jan  08 November 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83040

1 2 3 Next»Baptised

Matches 1 to 181 of 181

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Abdon, Hendrina  28 October 1759's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190989
2 van Aerssen van Beijeren, Albrecht Nicolaas  15 August 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98528
3 van Aerssen van Beijeren, Cornelis  19 March 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98529
4 van Aerssen van Beijeren, Maria Françoise  22 September 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98523
5 van Aerssen van Beijeren, Mechtild Margaretha  06 January 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98608
6 Albertus, Suzanne  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498722
7 Althoff, Johannes Hendrikus  01 December 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I14407
8 Andriessen, Christina Elisabeth  15 February 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255649
9 Belinfante, Abraham Cohen  16 April 1765's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118398
10 Belinfante, Aron Cohen  28 September 1805's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82522
11 Belinfante, Esther  14 March 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118400
12 Belinfante, Jahacob Cohen  24 April 1780's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82479
13 Belinfante, Mozes Cohen  24 September 1761's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82500
14 Belinfante, Paloma Cohen  18 December 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118631
15 Belinfante, Rebecca Cohen  04 June 1769's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82521
16 Belinfante, Sadic Cohen  May 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118629
17 Belinfante, Sadic Cohen  September 1787's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118630
18 Belinfante, Salomon  02 September 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118397
19 Belinfante, Sara Cohenet  04 January 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118399
20 Bentinck, Adolf Carel  20 August 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98522
21 van Bijlandt, Abraham  02 February 1773's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191726
22 van Bijlandt, Eugene Jean Alexander Mr.  01 July 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191734
23 van Bijlandt, Graaf Jean Charles  05 January 1776's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191732
24 van Bijlandt, Otto Anne  31 December 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191730
25 Bijlevelt, Josina  12 January 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191009
26 de Boer, Zacharias Hartog  11 October 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I89611
27 Bogert, Willemina  31 March 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190985
28 Boland, Abraham  07 August 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76473
29 Bonjour, Jean Joseph  09 February 1777's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I204954
30 Breuer, Maria Catharina  05 October 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I165439
31 van den Broek, Johanna  04 August 1750's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I35001
32 van der Brugghen, Johan Diederik  03 January 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126899
33 Cappetti, Louis  05 August 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I341617
34 Carbentus, Gerrit Herman  29 March 1761's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191160
35 Carbentus, Willem Gerrits  12 January 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191032
36 de Casado de Monteleone, Henriette Johanna Francisca  02 May 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I94799
37 Dedel, Susanna Sophia  04 August 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125900
38 van der Does, Theodora  12 April 1758's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83047
39 Doublet, Mechteld  06 August 1631's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126994
40 van der Duijn, Anna  09 October 1747's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191729
41 van Duijn, Digna  03 June 1743's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339248
42 van den Ende, Wijna Pieternella  03 March 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76382
43 Fagel, Catharina Anna  05 November 1772's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191865
44 du Faget Assendelft, Maria Clara Charlotte  04 October 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98612
45 Fuchs, Sofia Heinrika  28 May 1752's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606254
46 van der Gaag, Anna Cornelia  21 June 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191033
47 Gallee, Cornelia Sara  14 April 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189153
48 Gallee, Nicolaas Jacobus Mr.  23 March 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189163
49 van Genits, Margaretha Jansdr  10 July 1644's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339246
50 Gerlacius, Beertha Johanna  19 February 1688's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I354518
51 Gisser, Jacob  06 November 1753's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I35000
52 van Goch, Vincent Gerritzn  30 September 1674's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191008
53 van der Goes, Mr. Adriaan  17 May 1722's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126919
54 van der Goes, Aert  05 January 1741's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126809
55 van der Goes, Caroline Jeanne  13 July 1793's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126925
56 van Gogh, David VIncentszn  16 October 1697's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191004
57 van Gogh, Jan  01 March 1722's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191020
58 van Gogh, Johannes  29 August 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191024
59 van Gogh, Vincent  11 February 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191028
60 Graafland, Isaac Pierre  26 June 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126912
61 Hamminck Schepel, Johannes Christiaan Pieter  28 September 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191615
62 de Hamond, Johanna Alida  14 July 1726's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I424374
63 Hennevelt, Wilhelmina Catharina  01 April 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191161
64 Hes, Metje Eva  April 1804's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195297
65 van Hoecke, Maria Petronella  30 August 1722's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I420948
66 van der Hoek, Margeretha Teune  13 February 1703's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I659572
67 van den Hoek, Willemijna  08 October 1673's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190999
68 Hoevens, Aartje Pieters  28 May 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I376581
69 Hoevens, Johannes Pieters  11 November 1795's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I284687
70 Hogendorp van Hofwegen, Diederik Johan  02 August 1697's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I725577
71 van Hogendorp van Hofwegen, Rijksgraaf Diederik Johan  23 April 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191742
72 Hooft, Daniel Jacobszn  25 November 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126926
73 Houthuijze, Bartha Dirkina  23 November 1800's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606293
74 van Ittersum, Willem  30 December 1707's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98613
75 de Jager, Thomas  Between 1655 and 1660's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I48842
76 Koekoek, Moses Salomon  23 October 1804's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195296
77 Kok, Gerardus  07 April 1769's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I492921
78 de Kok, Pieter  13 April 1800's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190945
79 van der Leeuw, Johannes  14 March 1776's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I470226
80 van der Lelie, Cornelia  16 October 1732's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339191
81 van Limburg Stirum, Otteline Agnes Catharine  24 November 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191733
82 Lobatto, Bilha  13 December 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I120050
83 Lohman, Anne  23 June 1755's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191421
84 Lopes Suasso, Antonio II Isaac  28 December 1695's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119489
85 Lopes Suasso, Jkvr. Elisabeth  12 January 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119476
86 Lopes Suasso, Francisco Abraham  22 April 1710's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119497
87 Lopes Suasso, Jhr. Jacob Mozes  30 September 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119479
88 Lopes Suasso, Moses  21 February 1737's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119483
89 van der Lubbe, Joannes Janse  15 July 1795's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339184
90 van der Lubbe, Joannes Jeroen  08 September 1752's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339188
91 van der Lubbe, Johanna  04 June 1790's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339092
92 van der Lubbe, Johannes Marcus  01 August 1821's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339141
93 Machado, Abigail Mozes  Before 1668's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I120327
94 Mastboom, Léon Johannes Maria  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I545768
95 Meerman, Johan Dr.  01 November 1753's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I127042
96 Mollerus, Anna Cornelia  30 May 1749's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I127043
97 Mollerus, Cornelis Adriaan  10 February 1782's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I372414
98 Mondriaan, Gerrit Janse  11 June 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190982
99 Mondriaan, Gerrit Willemse  27 May 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190990
100 Mondriaan, Johannes Gerritse  19 August 1759's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190988
101 Mondriaan, Willem  10 May 1702's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190994
102 Mondriaan, Willem Frederik  22 January 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190929
103 Munter, Henrietta Johanna  15 November 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191713
104 von Nassau Beverweerd, Elisabeth  28 December 1633's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I93183
105 von Nassau Dietz, Hendrik Casimir II  18 January 1657's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83999
106 von Nassau Lalecq, Graaf Maurits Lodewijk II  02 December 1670's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191247
107 van Neck, Anna Cornelia  26 April 1732's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191708
108 Nieuwenhuis, Willem Boelens  18 November 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I411375
109 Noorwits, Anna  07 January 1650's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I569031
110 van Oeveren, Margrita Frederika  24 November 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76363
111 van Ollefen, Willem Jacobus  02 June 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I34902
112 van Oosthuijse, Hendrica Petronella Veronica  24 September 1793's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66680
113 van Oranje, Koningin Beatrix Wilhelmina Armgard  12 May 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I84510
114 von Oranje Nassau, Albertine Agnes  09 April 1634's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83549
115 von Oranje Nassau, Henriette Catharina  10 February 1637's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I84015
116 von Oranje Nassau, Louise Henriette  27 November 1627's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I93180
117 von Oranje Nassau, Koning Willem I Frederik  24 August 1772's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I84039
118 von Oranje Nassau, Prins Van Oranje Willem II  27 May 1626's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83988
119 von Oranje Nassau, Koning Willem II Frederik George  06 December 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I84041
120 von Oranje Nassau, Willem III Hendrik King Of England, Scotland And Ireland  14 November 1650's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83990
121 von Oranje Nassau, Willem V Batavus  08 March 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I84037
122 van de Palts, Sophia  14 October 1630's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I93720
123 Pardoen, Adrianus  21 September 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76343
124 Pardoen, Carel  22 September 1793's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76344
125 Pardoen, Catrina  10 September 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76326
126 Pardoen, Catrina Maria  30 October 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76349
127 Pardoen, Cornelia  14 September 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76340
128 Pardoen, Cornelis  04 January 1786's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76341
129 Pardoen, Hendrik  20 July 1777's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76338
130 Pardoen, Johanna  02 June 1779's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76339
131 Pardoen, Johanna  21 December 1806's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76325
132 Pardoen, Johannes  07 August 1775's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76337
133 Pardoen, Johannes  11 May 1781's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76323
134 Pardoen, Paulus  12 February 1747's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76335
135 Pardoen, Paulus  28 November 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76350
136 Pardoen, Stephanus  04 February 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76342
137 Pechtold, Christina Paulina  14 February 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I552181
138 van Persijn, Quirina Jacoba  03 February 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I369809
139 Piper, Antoon  03 October 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I21347
140 van der Plas, Barbara Gijsberts  24 December 1685's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339244
141 van Quakenbeek, Joseph  07 February 1750's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I566076
142 Radermacher, Jan Cornelis Mr.  19 February 1733's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I187447
143 Rengers, Baronesse Josephine Arnoldine  28 June 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83044
144 Richel, Adriana  14 January 1701's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I59753
145 Sanders, Johannes  12 November 1795's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I185799
146 Schregardus, Hendricus Nicolaas Ds  26 September 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I423120
147 Schuurman, Antonia  01 September 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I442479
148 Schuurman, Petronella  16 January 1794's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339185
149 von Schweinitz, Eva Justine  03 April 1697's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I155300
150 van Slingelandt, Baronesse Maria Margareta Elisabeth  31 January 1790's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83050
151 van Son, Geertrudis  22 December 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I566107
152 van Son, Petrus  01 June 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I750978
153 van Spij c k, Kornelis Johannes  02 February 1701's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I506792
154 Stalvis, Maria  01 May 1740's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191021
155 van Strijen, Alida Cornelia  11 June 1700's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126814
156 Teeuwisse, Wilhelmus  20 January 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I442478
157 Teixeira Dandrade, Abraham  19 January 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119938
158 Teixeira Dandrade, Benjamin  19 September 1727's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119936
159 Teixeira DAndrade, David  21 December 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119939
160 Teixeira Dandrade, Esther  28 April 1726's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119937
161 Tekelenburg, Johanna Elisabeth  25 December 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76474
162 Thierrij de Bije, Jacomina Bernardina  16 July 1770's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189164
163 Thirion, Nicolaas  04 December 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I204709
164 van Tol, Beatrix  11 April 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342933
165 Tret, Maria  20 October 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190991
166 Turfboer, Joanna  15 April 1714's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I660030
167 Turfboer, Willem  06 July 1721's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I660037
168 Veeneman, Reinerus Egidius  03 May 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I101951
169 van Velsen, Johanna Wilhelmina  03 March 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191096
170 Vermeulen, Alida  26 January 1691's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191005
171 Vinkensteijn, Gerardus Kornelisz  05 June 1742's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I566074
172 Vinkesteijn, Cornelia Cornelius  21 October 1734's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I756414
173 Vinkesteijn, Cornelius Gerritsz  23 February 1701's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I751660
174 Vrijdag, Hendrik  22 August 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191095
175 Wagner, Frederik  19 June 1756's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190984
176 Wagner, Wilhelmina  15 March 1785's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190983
177 Waterreus, Johannes  20 February 1733's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339190
178 Waterreus, Margarieta  18 April 1765's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339189
179 Waterreus, Theodorus  16 March 1801's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339209
180 Werner, Johan Frederik  17 March 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I565698
181 Zwier van Haren, Magdalena  23 April 1746's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I95440

Died

Matches 1 to 800 of 2344

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Alida  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563854
2 Aalberse, Prof. Mr. Dr. Petrus Josephus Mattheus  05 July 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66649
3 Aalberse, Mr. Petrus Josephus Mattheus  16 April 1989's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66648
4 van Aalst, Anna Maria Sophia  26 May 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83397
5 Abas, Mietje  25 July 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I88820
6 Abdon, Hendrina  25 January 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190989
7 van Aerssen, Maria Cornelia  28 January 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I371698
8 Ahn, Louise  28 February 1953's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119019
9 van Aijlva van Pallandt, Baron Hans Willem  20 April 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I378624
10 Akkerman, Joseph Peter Matheus  22 July 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746300
11 Albertus, Suzanne  06 January 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498722
12 Alders, Stijntje  26 August 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I407789
13 Algera, Mr. Jacob  08 December 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281357
14 Alkema, Johanna  25 February 2013's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I548950
15 Alkema, Ynse  27 December 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I198468
16 van Alphen, Daniel  18 March 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363897
17 van Alphen, Mr. Hieronymus  02 April 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363874
18 Althoff, Hendrikus  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I124949
19 Alting, Egge Egges  06 November 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I462768
20 Alting Siberg, Martha Maria Johanna Adriana  14 January 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191414
21 de Alvares Jacob, Leonora Rachel Da Costa  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119488
22 van Amerongen, Frederik Hendrik  15 June 1991's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I284503
23 d' Ancona, David  08 September 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441079
24 d' Ancona, David Haim  22 October 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441083
25 d' Ancona, Guerson  21 May 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118562
26 d' Ancona, Rebecca  21 June 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82488
27 Andreoli, Adriana Francisca Maria Hubertina  24 August 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715597
28 Andreoli, Anna Josephina Maria  04 March 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715544
29 Andreoli, Antonius Johannes Josephus  20 January 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715571
30 Andreoli, Catharina Maria Francisca  30 October 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715572
31 Andreoli, Giuseppe Maria  16 November 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342932
32 Andreoli, Joannes Emilius Josephus  14 April 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561174
33 Andreoli, Joannes Franciscus Josephus  02 June 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715579
34 Andreoli, Joseph Maria  31 January 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342930
35 Andreoli, Josephine Johanna Margaretha  13 September 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561175
36 Andreoli, Josephus Johannes Antonius  27 May 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561176
37 Andreoli, Josephus Maria Johannes Franciscus  01 November 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715800
38 Andreoli, Ludovicus Cornelis Antonius  03 August 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715575
39 Andreoli, Mariette Jozefina  14 February 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715590
40 Andreoli, Marino Antonio Carlo  25 December 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715606
41 Andreoli, NN  01 September 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715806
42 Andreoli, Petronella Beatrix Maria  05 October 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715573
43 Andreoli, Petrus Josephus Willebrordus  18 September 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715581
44 Andres, Christina Johanna  07 October 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746015
45 Andriessen, Jurriaan  23 August 1996's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I270833
46 Anneveldt, Johannes Willem  26 December 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I169862
47 Anneveldt, Maria Hendrika  08 April 1978's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I169863
48 Anspach, Anna  24 December 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I457010
49 Antink, Johanna Henrica  01 January 1987's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278410
50 Apotheker, Trijntje  13 January 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76059
51 Arathoon, Peirie  14 February 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I671496
52 van Arend, Heintje  22 January 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283124
53 Arnold, Antonius Wilhelmus Joseph Maria  17 January 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I634758
54 Arntz, Aloysia VIncentia Maria  09 August 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I205809
55 Arntz, Johannes Gerardus Sebastianus  14 December 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I204715
56 Arntz, Maria Antonia Carolina  13 June 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I417381
57 Arntz, Theodorus Marie Wilhelmus Jacobus  17 August 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I417375
58 van As, Gerrit Daniël Willem Noachzoon  27 April 1973's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I620218
59 van Asch van Wijck, Fernanda Frederica  09 March 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I781231
60 van Asch van Wijck, Frederik Wilhelm Alexander  21 September 2001's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I781236
61 Asmus, Hiletta Johanna Margaretha  23 September 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I258108
62 van Assen, Wytske  08 August 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76476
63 Asser, Anna Gratia Mariana  30 June 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63743
64 Asser, Carolus  08 March 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I65244
65 Asser, Johanna Ernestina  11 August 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63741
66 Asser, Lodewijk  30 December 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63742
67 Asser, Rosa Louise Henriette  13 December 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I65266
68 Asser, Tobias Michael Carel  29 November 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63740
69 Atzema, Maria Engelina Alida Arendina  05 May 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I276799
70 d' Aumerie, Elisabeth Johanna Oswaldina Maria  03 May 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I556322
71 van Baak, Johanna Hendrika  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I579275
72 Baanvinger, Jannetje  05 May 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80563
73 Bachiene, Mr Philippus Johannes  14 March 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I480008
74 Backer, Theodora Sophia  10 November 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I646925
75 Bake, Nicolina Johanna Cornelia  04 January 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I488997
76 van Bakhuizen, Charles Rene  12 May 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126482
77 van Bakhuizen, Ludolf Willem  16 March 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126460
78 van Bakhuizen, Reinier Cornelis  15 July 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126465
79 Bakker, Elisabeth  30 December 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I361328
80 Bakker, Jentien  23 September 1991's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I741258
81 Bakker, Maria Louisa Johanna  04 April 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I772449
82 Ballendux, Maria Geertruida Bernardina  19 October 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I588272
83 Balli, Maartje Froukje  04 March 2009's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I547397
84 Ballik, Dina  22 March 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I757285
85 Bannier, Willem  21 April 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770185
86 Basquin, Euphemie Hermine Marie  06 January 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I785615
87 Basquin, Louis Joseph Marie  01 October 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I546696
88 Bax, Henrietta Martina  28 January 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I67012
89 von Bayern, Albrecht I  16 December 1404's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I97263
90 von Bayern, Johann  06 January 1425's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I97286
91 de Beaufort, Willem Hendrik  18 April 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I709000
92 de Beaufort, Mr Willem Hendrik  02 March 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I406574
93 Beccari, Anna Gerarda Francina Maria  04 September 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715801
94 Becht, Dina  28 July 1967's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I509445
95 Beck, Catharina Margaretha  08 November 1737's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281883
96 Beckeringh Lankhorst, Aaltje  25 October 1921's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I57453
97 van Beeck Calkoen, Jan Fredrik  15 August 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I536911
98 Beekman, Christaan Michiel  13 February 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I593907
99 Beekman, Egbert  17 October 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I593903
100 Beekman, Egbert  21 March 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I593905
101 Beekman, Johanna Catharina Maria  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I332695
102 Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. Frans Willem Anne  08 May 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255728
103 Beeloo, Helena Antonia  12 August 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I753542
104 Beerenbroek, Augusta Carolina Maria Hubertine  29 April 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I257168
105 Beertema, Hindrik  21 June 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I222950
106 Beijen, Mr Johan Willem  29 April 1976's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I566108
107 Beijer, Jan  09 March 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I196241
108 Beijerman, Aletta Emerentia Maria  20 May 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66989
109 Beijers, Johanna  27 January 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I641587
110 Beijnes, Johanna Sara Catharina  08 July 1981's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I59246
111 Beins, Jan Frederik Hendrik  15 October 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278298
112 Belinfante, Abraham Cohen  02 November 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82299
113 Belinfante, Alfred George Justus  03 February 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118384
114 Belinfante, Anna Rachel  25 June 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119396
115 Belinfante, Aron  14 August 1831's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118786
116 Belinfante, Aron Cohen  10 July 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82496
117 Belinfante, August  22 February 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82489
118 Belinfante, August  14 August 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82301
119 Belinfante, Batseba Abigail  02 June 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119278
120 Belinfante, Clara  23 January 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118797
121 Belinfante, Clara  17 March 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118395
122 Belinfante, Clara Annette Hanna  07 November 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118392
123 Belinfante, Daniel  11 November 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118676
124 Belinfante, Daniel  12 April 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119389
125 Belinfante, David  08 December 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118788
126 Belinfante, David  06 October 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119390
127 Belinfante, Dora Nelly  27 June 2005's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119088
128 Belinfante, Dora Regina Estella  18 May 1977's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118999
129 Belinfante, Emilie  18 April 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82493
130 Belinfante, Estella Dorothea  25 September 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119344
131 Belinfante, Esther  17 November 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118400
132 Belinfante, Frederik Joseph  29 October 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118389
133 Belinfante, George Gerson  05 September 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118387
134 Belinfante, Gustaf Frederik Olaf  2010's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118377
135 Belinfante, Hanna  20 December 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82486
136 Belinfante, Hanna Cohenet  01 February 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118405
137 Belinfante, Issac  19 September 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119275
138 Belinfante, Izaak  18 July 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82485
139 Belinfante, Jacob  27 January 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118386
140 Belinfante, Jacob David Henrich  03 October 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119342
141 Belinfante, Jahacob Cohen  13 August 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82479
142 Belinfante, Joseph Gabriel Jacques  25 May 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119383
143 Belinfante, Joseph Justus Sadic  02 December 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118394
144 Belinfante, Karel Jacob  07 June 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119384
145 Belinfante, Leonard VIctor  09 December 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119343
146 Belinfante, Louise Rosalie  13 March 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119021
147 Belinfante, Maurice Ernst  26 March 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118391
148 Belinfante, Mirjam  15 January 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118795
149 Belinfante, Mordechai Maurits  16 December 1850's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119391
150 Belinfante, Mozes  15 February 1831's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118668
151 Belinfante, Mozes Cohen  09 June 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82500
152 Belinfante, NN  27 March 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119280
153 Belinfante, Paloma Cohen  26 December 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118631
154 Belinfante, Pauline Esther  24 November 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118673
155 Belinfante, Rachel  17 December 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82475
156 Belinfante, Rachel  19 May 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119277
157 Belinfante, Rebecca  10 August 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119276
158 Belinfante, Rebecca Cohenet  1809's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118404
159 Belinfante, Rosa Rebecca  07 March 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119345
160 Belinfante, Rosalie Rachel  08 July 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118675
161 Belinfante, Rosette Sophie  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118388
162 Belinfante, Sadic  01 September 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119543
163 Belinfante, Sadic Cohen  19 August 1863's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82297
164 Belinfante, Salomon  11 April 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119063
165 Belinfante, Sara  December 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119393
166 Belinfante, Sara Cohenet  09 January 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118399
167 Belinfante, Selomoh  28 January 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81739
168 Belinfante, Theodore Henrie George  15 June 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119346
169 Belinfante, Wilhelm George  03 February 1997's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119087
170 van Bemmelen, Abraham  16 August 1822's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I270959
171 van Bemmelen, Dorothea Wilhelmina  11 December 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186532
172 Bender, Catharina Maria Anthonia  11 November 1954's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I72354
173 Bendien, Herman  26 February 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I692986
174 Bentinck, Christian Frederick Anthony  01 April 1768's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I690695
175 Bentinck, Baron Constant Adolf  25 December 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I282019
176 Bentinck, Otteline Frederica Louise  15 November 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I738835
177 Bentinck, Otto Leopold  30 July 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I282020
178 Bentinck, Willem  13 October 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I738831
179 Bentinck, Willem  17 June 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98520
180 Bentinck, Barones Willemina Anna Maria  29 March 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I354567
181 Bentinck van Schoonheten, Wolter Jan Gerrit  15 November 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I672251
182 Bérard, Lamberta Charlotte Segunda  1981's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I124920
183 van Berckel, Gerard Joseph Antoon  06 July 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I327302
184 van Berckel, Joannis Antonius Marie  29 November 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I194261
185 van Berckel, Mr Johannes Bernardus  12 January 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I473404
186 van Berckel, Mr. Theodore Louis  22 August 1973's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I465774
187 Berdenis van Berlekom, Katalina Suzanna  26 January 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I365083
188 van Beresteijn, Jhr. Mr. Dr. Eeltjo Aldegondus  15 September 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I511724
189 Beretta, Anna Maria Theresia  28 October 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I772444
190 Beretta, Jeanette Maria Jacoba  23 October 1859's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342931
191 van den Berg, Anna Maria  31 July 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I636021
192 Berg, Jkvr Arnoldine Johanna Elizabeth  26 March 1981's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I687299
193 van den Berg, Johanna  01 September 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I395885
194 Bergansius, Helena Petronella Maria  03 March 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I549126
195 Bergansius, Johannes Willem  September 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I466119
196 ten Berge, Johannes Franciscus Jozephus  27 October 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I58317
197 van Bergen, Jan Willem  04 December 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I77713
198 Berger, Frederik Hendrik Jozef Karel  16 February 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I446253
199 Berger, Jan Johannis Adriaan  06 September 1978's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I275871
200 Berger, Dr. Louis Herman Maria  30 December 1979's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I286138
201 van den Bergh, Alida Frederika  29 May 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I48673
202 van den Bergh, Georgius Gerardus Wilhelmus  04 June 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715535
203 van den Bergh, Marie Henri Philip  26 January 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I307705
204 Bergman, Godefridus Bartholomeus  07 June 1813's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I414990
205 Bergman, Wilhelmina Sophia  02 December 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I414989
206 Bergmans, Anna Catharina Odilia  28 January 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I455125
207 Berlage, Hendrik Petrus  12 August 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255121
208 Bertram, Anna Maria Catharina  08 March 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363956
209 van Berum, Christina Emerentiana  1740's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I354985
210 Besters, Hendrikus Leonardus  01 November 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I160312
211 Besters, Petronella Adriana  13 September 1997's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I160336
212 Beucker Andreae, Johan Hendrik  27 October 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I257387
213 Beugelsdijk, Anna C  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I67517
214 Beukers, Joahnnes Gerardus  24 November 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I650148
215 Bevers, Adrianus  27 February 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255861
216 Bevers, Cornelis Adrianus Marie  29 October 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255860
217 Bevers, Jean Gustave Stanislas  05 January 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255863
218 Bevers, Maximiliaan Gustave Jean  24 August 1968's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I541507
219 Bienfait, Marie  1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255122
220 Biermann, Lucia Maria Henriette Anna  22 April 1982's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I702261
221 Bignell, Johanna Sarah Paulina  31 December 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I640290
222 Bihr, Maria Karoline  29 November 1976's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I333823
223 van Bijlandt, Eugene Jean Alexander Mr.  21 February 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191734
224 van Bijlandt, Graaf Jean Charles  27 July 1841's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191732
225 Bijlevelt, Josina  31 October 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191009
226 Bijlholt, Tammo  02 March 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I56825
227 Bijvoet, Willem Andries Cornelis  06 March 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256882
228 Bischofer, Johanna Maria  29 May 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I599355
229 Blanckeman, Anna Emilia Maria Eugénie  03 March 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746280
230 Blauw, Harmanna  14 April 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I619975
231 van Blerk, Hendricus Hermanus  09 September 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76513
232 van Blijswijk, Cornelis Johannes  19 December 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339199
233 de Block, Prof. Dr. Anton Leo  15 January 1986's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I56532
234 de Block, Henri Christiaan Antonie  15 November 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I56530
235 de Block, Leo Mr.  04 January 1988's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I196417
236 Bloem, Geertruida Christina  29 April 1993's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I774751
237 Bloem, Jacobus Cornelis  01 September 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186519
238 Bloemarts, Auguste Adolphe Theodore Aloysius  21 November 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I616488
239 Bloemarts, Carola Aline Antonia  04 April 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I724151
240 Bloemarts, Maria Carola Jospehine Pauline  20 June 2005's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I616496
241 Bloemarts, Mr. Paul Marie Joseph Eduard  29 April 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I616480
242 Bloemarts, Paula Augusta Emilia Maria  16 December 1999's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I616492
243 Bloembergen, Mr. Auke Evertsen  20 May 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I263925
244 Bloembergen, Reitse Evertsen  27 August 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I263931
245 Bloembergen, Sophie  28 March 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I263935
246 Bloemen, Josephine Aline Marie  10 September 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I537619
247 Blokpoel, Cornelis Hendrik  02 July 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363968
248 Blokpoel, Cornelis Hendrik  19 May 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363966
249 Blokpoel, Johannes Thomas  18 August 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363955
250 Blom, Adriana Paulina Catharina Mari  04 July 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I165351
251 Blom, Jacobus  28 December 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I706632
252 Blommers, Bernardus Johannes  12 December 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I755842
253 Bluijssen, Adriana Johanna Maria Catharina  03 September 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I361238
254 Boddaert, Maria Agatha  12 April 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I552824
255 Boeke, Isaac Herman  27 July 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I693019
256 Boekhoudt, Etina Martha  05 December 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I13147
257 Boelen, Marie Therese  17 April 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I77367
258 de Boer, Janna Maria  04 April 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I280398
259 Boers, Anna  20 June 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I121445
260 van Boeschoten, Agatha Cornelia  24 May 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I499775
261 van den Boetzelaer, Carel  28 January 1708's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436803
262 van Boetzelaer, Ir. Baron Diederik Willem  04 May 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I775926
263 Boezeman, Johanna Josepha Maria  07 April 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I321489
264 Bogaers, Anna Maria Barbara Gerarda  05 October 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441961
265 Bogert, Willemina  28 March 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190985
266 Bois, Henderica  27 September 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531339
267 Boissevain, Margueritte Elisabeth  24 September 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255107
268 Bok, Hendrika Reints  16 April 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I559282
269 Bokma de Boer, Albertus Minderts  15 January 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I150682
270 Boland, Abraham  15 December 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76473
271 Bolder, Adriana  20 September 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I737299
272 van Boldrik, Albert Casper Jan  10 October 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I321836
273 Bomans, Johannes Michiel  19 July 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I253066
274 van Bommel, Sophie Marie Hubertine Rudolphine  06 January 1958's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I374149
275 Boneschansker, Albert Jannes  24 May 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I69009
276 Boneschansker, Dievertje  29 October 1946's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I69011
277 Boneschansker, Engelke Jans  16 February 1946's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I69004
278 Boneschansker, Geessien Jantine  20 December 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I69007
279 Boneschansker, Grietje  06 September 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I69008
280 Bongaerts, Hubertus Andreas  01 September 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715046
281 Bongaerts, Ir. Max Charles Emile  10 May 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I616471
282 Bonke, Eugenie Hermine Rudolphine Marie  27 November 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I541582
283 Bonke, Johan Bernard Willem  21 March 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I541580
284 Bonke, Maria Anna Josephina  12 December 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I541579
285 Bonnier, Jacoba Alijda Catharina  12 June 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I326975
286 Bonnike, Maria Clara Delphine  19 March 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I56531
287 Boogaard, Anna Margaretha Geertruida  21 August 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422149
288 Boogaard, Cent  16 March 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422160
289 Boogaard, Christiaan  17 April 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422173
290 Boogaard, Jan Frederik Theodoor  21 March 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422217
291 Boogaard, Jozinus  09 September 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422228
292 Boogaard, Theodoor Elisa Christiaan  19 May 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422249
293 Boogaert, Elisabeth Caroline  16 June 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195660
294 de Booij, Willem Theodoor  01 March 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191200
295 Boom, Abraham Joseph Barend  12 December 1810's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I89105
296 Bor, Bastiaan  09 March 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125498
297 Bor, Cornelis  05 August 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125625
298 van der Borch van Verwolde, Baron Willem François Emile  18 June 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I410603
299 Bordewijk, Arent  10 February 1830's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770230
300 Bordewijk, Mr. Ferdinand Johan Wilhelm Christiaan Karel Emil  28 April 1965's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I435660
301 Bordewijk, Hendrik Ferdinand  25 August 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I435665
302 Bordewijk, Hendrik Ferdinand  08 August 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I435649
303 Bordewijk, Pieternella  17 March 1819's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770229
304 Boreel, Jkvr. Anne  07 December 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281790
305 Boreel, Jkvr. Helene Cecile  23 September 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I738840
306 Boreel, Jhr. Jacob  26 April 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281791
307 Börger, Geertruida Adriana  08 May 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I734401
308 Borgesius, Alberdina Anna Johanna  20 March 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I756031
309 Borgesius, Anne Herman  27 May 1941's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I756137
310 Borgman, Anna Maria  30 April 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I7571
311 van Borrendam, Andre  14 June 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119369
312 Borret, Eduard Joseph Hubert  10 November 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256948
313 Borret, Mr. Theodorus Lebuinus Maria Hubertus  28 February 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256952
314 Bos, Dirk  06 May 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I200147
315 Bos, Pieter Gerrit  14 May 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I527424
316 Bosboom, Johannes  14 September 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I253853
317 van den Bosch, Jkvr. Meinouda Sara Johanna  1946's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I285731
318 Bosch van Drakestein, Jhr Carel Theodoor Jan  04 April 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I300871
319 Bosch van Drakestein, Carolus Petrus Johannes  12 October 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I458121
320 Bosman, Joanna Maria Cornelia  04 February 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125055
321 Bosscha, Prof. Dr. Johannes  09 December 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255110
322 van Bosstraeten, Bernard Ignace  18 February 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I12401
323 van Bosstraeten, Marie Louise Adéle  08 March 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I12398
324 Bots, Willem  02 June 1974's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I303980
325 Bottinga, Albert  1986's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I671754
326 Bouricius, Eleonora Christina Susanna  24 November 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I591520
327 Bourquin, Edmee  12 May 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I747273
328 Boutens, Pieter Cornelis  14 March 1943's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I402738
329 Bouwmeester, Louis Frederik Johannes  04 March 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I486961
330 ter Braak, Dr. Menno  15 May 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I273304
331 Braakensiek, Marie Antoinette  1942's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I485746
332 Braam, Bernardus Wilhelmus  05 March 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I774752
333 Braam, Cornelis Johannes  10 March 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I774755
334 Braam, Laurentius Maria  05 June 1995's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I774754
335 Brackel, Angeligue Geertruida Maria  13 October 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I333773
336 Brackel, Louis Franz Otto  28 March 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I284845
337 van Brakel, Catharina  24 April 1773's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190995
338 a Brakel Reiger, Albertine Johanna Henriette  27 December 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I757653
339 a Brakel Reiger, Laurentia Adriana Margaretha  07 December 1921's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I420959
340 Brals, Anna  05 November 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I426382
341 Bran, Arnoldus  06 September 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I659161
342 Brandon, Sara Oheb  28 January 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441080
343 Brants, Jkvr Anna Maria  26 March 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I786477
344 de Brauw, Alida Charlotte Abertine  13 December 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563886
345 van Brederode, Reinoud  07 January 1633's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I371719
346 Bregt, Cornelia Paulina  08 July 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606689
347 Breimer, Johanna Gozina  03 December 2009's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437870
348 Bremer, Maria  31 January 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I659047
349 Brenninkmeijer, Richard  22 November 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I789881
350 Breuker, Catharina Maria  25 December 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I4468
351 van de Brienen, Barones Ida Cornelia Maria Adriana  08 June 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256854
352 van den Brink, Maria Elizabeth Hendrika  14 January 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I719155
353 Brink, Rinse  27 November 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I263876
354 Broda, Marie-Louise Emillij  03 April 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666697
355 Broda, Otto Carel Adolph  01 December 1941's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666698
356 van den Broek, Ir. Johannes Hendrik  06 September 1978's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I749855
357 ten Broek, Swerius  25 April 1757's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I458952
358 van den Broeke, Elsabe Maria Theodora  09 April 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563996
359 Broers, Maria Francisca Cornelia  30 March 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I499141
360 Broesterhuizen, Clasina  22 May 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606402
361 Brooke, Florence  09 December 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I194722
362 Broos, Antonius Adrianus Aloysius Jos  12 December 1965's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I184414
363 Brouwer, Roelof Kars  20 January 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I271701
364 Brouwer, Willemine Henderika Jantina  1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I271690
365 Brouwer Ancher, Henricus Cornelis Maria  31 January 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I540191
366 Brouwer Ancher, Henriette Rosalia  29 July 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I540167
367 Brouwers, Mr. Hubert Joachim  26 October 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I171297
368 Brouwers, Nicolaas  08 January 1680's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I569030
369 Brückmann, Paul Moritz Robert Ernst  20 June 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I555540
370 ter Bruggen Hugenholtz, Isaac Theodorus  25 January 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I260295
371 ten Bruggencate, Hendrik Jan  11 April 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I193233
372 ten Bruggencate, Johanna Berendina Aleida  23 June 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I539578
373 de Bruijn, Hendrika  29 April 2002's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I690758
374 de Bruijn, Jacobus Johannes  12 September 1847's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I570767
375 de Bruijn, Justina Josepha Jacoba  16 January 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I738403
376 de Bruijn, Maria Elisabeth Joanna Stephan  27 May 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I59714
377 de Bruijn, Pieter Gerardus  03 January 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I380424
378 de Bruijne, Sijtze  26 September 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I468138
379 de Bruin, Leopoldina Theodora  01 March 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I789218
380 ten Brummeler Andriesse, Elisabeth Johanna  08 April 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I77723
381 van Brussel, Johanna Catharina  03 March 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I188590
382 Buch, Helena Johanna  09 January 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I338921
383 von Buchwald, Sophia Augusta  07 September 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83045
384 Buffart, Jacobus Johannes Franciscus  31 August 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I490262
385 Buijs, Maria Catharina  04 August 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I127041
386 Buis, Hendrik  25 April 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I641978
387 Buis, IJsbrand  04 June 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I639348
388 Buis, Klaas Jans  11 April 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I588279
389 Buis, Theunis  04 May 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I639235
390 Buisman, Jantje  10 May 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I520714
391 Buitenhuis, Hendrika  15 October 1978's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I607688
392 Buiter, Harm  06 November 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I621638
393 Buma, Anna Adriana Sophia  02 February 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I402601
394 Buning, Gesina Cornelia  16 February 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I252632
395 van den Burg, Hendrikus Lusinus  01 November 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I633200
396 Burgers, Adrianus Johannes Baptiste  17 March 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746267
397 Burgers, Adrianus Johannes Petrus Josephus  25 November 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746222
398 Burgers, Alphonsus Christianus  11 November 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746299
399 Burgers, Angelique Adolphine Marie  13 February 1965's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746268
400 Burgers, Constant Albertus Nicolaas  03 March 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746269
401 Burgers, Eduardus Cornelis Martinus Nicolaus  05 July 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746273
402 Burgers, Eliza Agnes Christina  15 July 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I581886
403 Burgers, Frederik Jacob Johannes  04 November 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746027
404 Burgers, Henricus Joseph Maria  17 February 1981's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I157829
405 Burgers, Henriëtte Antoinette Elise Josephine  30 September 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746893
406 Burgers, Jacob Frederik Adrianus  17 March 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746032
407 Burgers, Jacoba Fredrika  18 November 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746023
408 Burgers, Jacobus Wilhelmus Laurentius  05 August 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I739870
409 Burgers, Johanna Eduardina Chrsitina  16 January 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746029
410 Burgers, Johanna Josephina  24 May 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I73880
411 Burgers, Johannes Cornelis Franciscus  13 May 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746030
412 Burgers, Johannes Franciscus Antonius  27 September 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746012
413 Burgers, Maria Alphonsa Joanna Margaretha  21 February 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746302
414 Burgers, Mathilda Johanna Maria  18 July 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I739875
415 Burgers, Wilhelmina Henrietta Jacoba Leonora  06 May 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746014
416 Burgers, Wilhelmina Louisa Sophie Marie  06 October 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746270
417 Burgers, Wilhelmus Hendricus Jacobus  05 January 1868's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I745993
418 Bursch, Adelheijda Christina  06 July 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I626599
419 Buur, Albertus Harmannus  09 October 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I684174
420 Caan, Adriana Hendrica  28 December 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I369258
421 Caan, Jhr. Mr. Hendrik Johan  09 January 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I369749
422 Caland, Catharina Wilhelmina  12 August 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I560403
423 Calisch, Henriette  09 September 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I280026
424 Cals, Jozef Maria Laurens Theo Mr.  30 December 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I141488
425 Caminada, Johannes Hermanus Henricus  02 March 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I188584
426 Campagne, Jacoba  18 March 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I468139
427 Camper, Adriaan Gilles Dr  05 February 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I93172
428 Camper, Peter Prof.  17 April 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I93173
429 Campos, Hestor  22 August 1801's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118583
430 Canits, Maria Margaretha  18 February 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438634
431 Cannegieter, Johanna Bouwina  16 January 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189944
432 Cappel, Rozina  27 October 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440142
433 Carbentus, Arietta Sophia Jeannette  1894's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191175
434 Carbentus, Gerrit Herman  23 January 1797's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191160
435 Carbentus, Willem Gerrits  19 August 1845's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191032
436 Carmiggelt, Herman  26 October 1943's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I426919
437 Caroli, Maria Jacqueline Adriane  17 March 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561659
438 Carsten, Alberta Lamberdina  18 October 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I591998
439 Castelijn, Anna Hesthera Lambertina  07 October 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I608554
440 Cats, Mr. Dr. Jacob  12 September 1660's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436807
441 du Chatenier, Carolina Josina  12 May 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I618036
442 Christiaens, Virginia Francisca  20 August 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746266
443 Clant, Abrahamina Cornelia Charlotte Georgette  27 December 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I748928
444 Clardij, Ida  19 May 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I688497
445 Clercx, Louise Paulina  08 March 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I135016
446 Clerx, Isabella Maria  13 July 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I247267
447 Clifford, Hester  04 November 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281828
448 de Cloet, Theodora Johanna  11 October 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I754077
449 Cluijsenaer, Jacobus Leonardus  08 August 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I484078
450 Coenen, Cornelis  28 December 1857's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I58332
451 Coenen, Johanna Elisabeth  18 January 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666695
452 Coenen, Johanna Elisabeth  14 September 1835's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666696
453 Coenen, Johanna Elisabeth  07 June 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666705
454 Coenen, Johanna Maria  14 August 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666702
455 Coenen, Johannes Meinardus  03 November 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666704
456 Coenen, Johannes Meinardus  25 September 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666708
457 Coenen, Johannes Wilhelmus Fredericus  03 January 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666693
458 Coenen, Lodewijk Willem  30 May 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666712
459 Coenen, Maria Cornelia  19 October 1858's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666709
460 Coenen, Maria Cornelia  25 April 1862's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I666711
461 Coers, Jeanette Geertruida  1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I734355
462 Cohen, Julia  15 August 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I280025
463 Collot DEscurij, Anna Cornelia  06 October 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195623
464 Colson, Elisabeth Sophie  16 June 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715580
465 Colson, François Joseph  08 May 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715816
466 Colson, François Joseph Marie  07 February 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I546037
467 de Coninck, Margaretha  After 04 February 1660's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I48891
468 de Constant Rebecque, Guillaume Anne  12 August 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I668208
469 Content, Rachel Eliazer  03 June 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81535
470 Cools, Johanna Wilhelmina Sophia  13 March 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I86462
471 Cools, Reinerus Gerardus Wilhelmus  25 June 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I77712
472 Copes van Hasselt, Margaretha Louisa  25 December 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I369734
473 Coppers, Gerhard Wilhelm  10 April 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I408781
474 Cordes, Bernhard Wilhelm  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I540181
475 Cort van der Linden, Mr. Pieter Wilhelm Adriaan  19 July 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I511150
476 Corver Hooft, Agnes Maria  29 May 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125135
477 Cottaar, Johannes Hendricus  25 August 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I359960
478 Cottaar, Wilhelmina Johanna Maria  28 September 1979's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I32403
479 Couperus, Catharina Rica Geertruida  06 November 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I567558
480 Couperus, John Ricus Mr.  13 October 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I187454
481 Courbois, Charles  18 February 1724's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I360315
482 de la Court, Isabella Maria Josepha Theresi  15 September 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I188057
483 Cramer, Catharina Johanna  08 June 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I253830
484 Cramer, Hendrik  27 April 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I253795
485 de Crassier, Barones Maria Guilielmina Paulina Sophia  29 October 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256490
486 la Crois, Evert Edze  06 January 1986's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I345822
487 la Crois, Jan Eduard  30 June 1993's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I345824
488 Croiset, Heijman Salomon  03 August 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I344728
489 Croiset, Salomon Heijman  18 March 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I344732
490 Croiset, Salomon Hijman  04 July 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I344724
491 Croiset van Uchelen, Hendrik Willem Balthasar  08 February 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I54560
492 van Croonenburg, Johannes Baptist  18 December 1985's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I732506
493 Da Costa, Judith  04 February 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I120014
494 Da Fonseca, Abraham  1778's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118582
495 Da Fonseca, Antonio Isaque  26 November 1749's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118584
496 Da Fonseca, Diego Hisquiau  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118586
497 van Daal, Pieternella Catrina  17 April 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76477
498 Daldrup, Bernard Franz  20 April 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I359971
499 van Dalen, Hendrina  26 January 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437994
500 van Dam, Johannes Martinus  20 January 1987's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363947
501 van Dam, Martinus Wilhelmus  04 February 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363946
502 van Dam van Isselt, Lucie  07 June 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I253846
503 de Dampierre, Beatrijs  5 April 1296's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I838187
504 Danekes, Henri Frederik  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595546
505 Danes, Elizabeth  13 December 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I231120
506 Dantz, Catharina Geertruida  29 June 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I258106
507 Dauphin, Jean Joseph  12 January 1996's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I616835
508 Davidson, Caroline  13 December 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I28737
509 Dedel, Jkvr. Catharina Maria Ulrica  12 September 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281792
510 Dedel, Jacob Willem  23 May 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125134
511 van Deemter, Jacobus Hendrik  26 February 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I641824
512 Dekleermaeker, Joannes Baptista  20 May 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440304
513 Del Valhe, Esther Salom  26 March 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82298
514 del Valle, Betje  24 December 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I767095
515 van Delft, Maaike  06 June 1994's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I219779
516 Delporte, Johanna  14 May 1789's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363977
517 Derksen, Theodorus  01 September 1993's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I7771
518 des Amorie van der Hoeven, Maria Agatha  06 January 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I546697
519 Deurvorst, Franciscus Bernardus  27 October 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I542399
520 Diamant, Catharina Jacoba  08 March 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I702117
521 Dieben, Franciscus Albertus Jacobus  30 May 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I652588
522 Dieben, Franciscus Antonius  15 November 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580793
523 Dieben, Willem Frederik Christiaan  1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I652582
524 Diemont, Jan Jacob  12 February 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I560196
525 Diepen, Jan Gustaaf Albert  30 August 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440349
526 Diepen, Johannes Ferdinand Maria  09 February 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440348
527 Diercquens, Elisabeth  19 October 1745's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595481
528 Dietz, Bernardina Maria  16 January 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I784156
529 Dietz, Johannes  05 September 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770228
530 van Diggele, Elizabeth  16 August 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I79898
531 van Diggele, Jeanne Jacoba  03 July 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I79987
532 van Diggele, Pieter  18 March 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I79853
533 van Diggelen, Anna  15 June 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80822
534 van Diggelen, Anna Adriana  02 May 1982's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81065
535 van Diggelen, Cornelia  10 September 1996's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80575
536 van Diggelen, Geertie  04 November 1833's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I79444
537 van Diggelen, Geertruida Cornelia  11 July 1967's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81072
538 van Diggelen, Hendrik  18 June 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80574
539 van Diggelen, Jacobus  31 December 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80596
540 van Diggelen, Johannes Jurianus  28 September 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80580
541 van Diggelen, Johannes Jurianus  19 September 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80584
542 van Diggelen, Maarten  17 August 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80498
543 van Diggelen, Maarten  23 November 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80591
544 van Diggelen, Maarten  1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80828
545 van Diggelen, Magdalena  29 May 1968's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80795
546 van Diggelen, Niesje  23 June 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I80829
547 van Diggelen, Willem  08 May 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I81063
548 van Dijk, Jacobus Johannes Hermanus  06 May 1978's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I344893
549 Dilling, Klaas  05 March 1979's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I402755
550 Dinkhuijsen, Magtilda  11 July 1865's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498780
551 Dirksen, Barendina Hendrika  16 July 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I206158
552 van Ditmar, Hermine Charlotte Elise  11 December 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I420904
553 van Dobben, Henri Marius Eduard  10 January 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278551
554 van der Does de Willebois, Mr Jhr Pieter Joseph August Marie  15 September 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256488
555 van der Does van Noordwijk, Josina  21 October 1677's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I371283
556 Doesburg, Tjabring  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I167379
557 Dohle, Joseph  28 February 1965's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I155443
558 van Dommelen, Dr. Gomarus Franciscus  14 January 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I499769
559 van Dommelen, Hendrikus Laurens Cornelius Marie  28 February 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I489167
560 Donderwinkel, Hendrik Albertus  23 August 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I607691
561 Donderwinkel, Jan  08 July 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I607491
562 Donderwinkel, Robert  20 May 2001's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I608029
563 Donderwinkel, Yolanda  11 March 2009's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I607825
564 van Dooren, Anna Adilia  22 May 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I300810
565 Doorman, Johann Diederich  21 December 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I651858
566 van Doorn, Jhr. Mr. Willem Theodoor Cornelis  05 April 1921's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I427260
567 Doornekamp, Janna  16 May 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I405693
568 van Doorninck, Anna Gijsbertha  15 March 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I608101
569 van Doorninck, Theodorus Coenradus Casparus  09 July 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I744974
570 Dorsman, Adrienne Eugenie Françoise Maria  28 April 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I286233
571 van Dorth tot het Medler, Maria Cornelia  10 October 1836's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I256746
572 Douwes Dekker, Guido Henri Wouter  23 August 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191574
573 Dozij, Sara Maria  09 January 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I588514
574 Drees, Willem Dr.  14 May 1988's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186042
575 Drees, Willem  05 September 1998's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186031
576 Drenth, Ellegien  15 December 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I345529
577 van Driel, Johanna  25 August 1877's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I367249
578 Drion, Franciscus Johannes  06 November 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63944
579 Drion, Franciscus Johannes Wilhelmus  13 December 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63940
580 Drion, Huibert Prof. Dr. Mr.  20 April 2004's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63943
581 Drion, Jean François Desire  28 October 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63946
582 Droogleever Fortuijn, Mr Pieter  06 September 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I551552
583 Drost, Hendrica Johanna  07 November 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606320
584 van Drunen, Adriana  2003's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I67644
585 van Drunen, Jan  21 April 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I231165
586 van Duijne, Arendje Johanna Maria Elisabeth  19 October 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I275700
587 Duijnstee, Elisabeth Petronella Maria  18 October 1941's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I457277
588 Duijnstee, Jacobus Johannes  02 April 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I272119
589 Duijnstee, Maria Theodora Johanna  03 March 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I414971
590 Duijnstee, Theodorus Johannes  25 January 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I414969
591 van Duijvenbode Varkevisser, Conrad Dirk  22 June 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I745655
592 van Duijvenbode Varkevisser, Conradine Alice  24 March 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I745657
593 Duindam, Barendina  11 October 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I432691
594 van Duinen, Johanna Maria  06 February 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76509
595 Dupper, Leendert  01 April 1834's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I604834
596 van Eck, Huberta Adriana Roberta  02 October 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I779308
597 Edersheim, Bendit  05 January 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283127
598 Edersheim, Eliezer  05 June 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283123
599 Edersheim, Heijman  12 December 1869's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I283125
600 van Eekeren, Louisa Christina  06 September 2014's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I738762
601 Egidius, Amunda Frederika Wilhelmina  13 March 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I790047
602 Eijkman, Anna Maria Magdalena Louise  24 September 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I264061
603 Eilbracht, Gerhardus Fredericus  06 January 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278832
604 Eilers, Johanna Berendina  29 July 1968's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I700100
605 Elgershuizen, Johannes Bartolomeus  19 July 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I14395
606 Elgersma, Janke  19 December 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I69014
607 Elias, Louise  20 May 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I279972
608 Eling, Wolter  15 May 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I546850
609 Ellermann, Catharina  15 July 1896's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I253835
610 Emants, Guilelmina Magdalena Christina  29 March 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436203
611 Emants, Guilliam Balthazar  05 March 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436213
612 Emants, Marcellus  21 August 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436199
613 van Emden, Dr. med. Jan Egbert Gustaaf  23 March 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I361310
614 Emmen, Adriana Sibilla Catharina  10 November 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I361320
615 Engelenberg, Henriette Christine  15 February 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I594492
616 Engelsman, S.   I631372
617 Enhus, Johannes Bernardus  05 August 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I9883
618 Enhus, Johannes Bernardus  19 December 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I8818
619 Ephrattij, Rebecca  18 July 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119062
620 Epping, Catharina Hendrika Josephina  22 February 1998's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I34519
621 Eras, Josepha Maria Theresia Anna  06 November 1943's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I416108
622 Eringaard, Jacob Cornelis  12 October 1942's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I577053
623 Ermerins, Joanna Catharina  29 November 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191663
624 van Erp Taalman Kip, Alida Charlotte Albertine  15 July 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563870
625 van Erp Taalman Kip, Willem Frederik  16 March 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563885
626 van Es, Debora  03 November 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I489791
627 van Essen, Catharina Maria  14 May 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I354776
628 Esser, Sara Catharina  23 April 1886's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I333128
629 Essers, Antonius Johannes Theodorus  11 July 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I14159
630 van Eupen, Jan  22 April 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I528966
631 Everard, Edouard Joseph  30 November 2005's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I465970
632 Everard, Wilhelmina Joanna  25 December 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I56535
633 Fabritius, Anna Carlotte  09 February 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I641591
634 Fagel, Agnes Margaretha  01 December 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595372
635 Fagel, Cornelis Gerard  21 June 1746's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595479
636 Fagel, Mr. Frans  02 March 1644's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595485
637 Fagel, Mr. Hendrik  11 February 1690's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595482
638 Fagel, Hendrik  19 October 1790's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I595353
639 Fagel, Jkvr Wendela Albertine  24 September 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I354565
640 Fasseur, Gerardus Johannes  11 June 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I142812
641 van der Feen, Henrietta Isabella  10 July 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436200
642 Feith, Mr. Pieter  19 May 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I270158
643 Feith, Wolter Gocko  02 March 1924's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I372631
644 Feldbrugge, Maria Angelica  22 October 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I58316
645 Feldbrugge, Matthea Theodora Maria  06 July 1999's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I729469
646 Ferf, Petrus Boele Jacobus  29 April 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I511107
647 Ferment, Maria  20 July 1728's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I769201
648 Fernhout, Fokke  1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I271689
649 Feunekes, Uge  07 March 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I33909
650 Ficq, Augustin Henri  19 August 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I368155
651 Ficq, Elisabeth Maria  24 July 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I368159
652 Fiegelant, Catharina  10 December 1816's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437720
653 Fieret, Johanna  02 July 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I757589
654 Fievez, Alexander Helenus Johannes Leopoldus  30 April 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I272257
655 Fleijtman, Sara  27 May 1805's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I490588
656 van der Flier, Dr. Gerrit Jacobus  25 December 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I499772
657 van der Flier, Mr. Dr. Marius Jacobus  06 January 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I499774
658 de Flouw, Maria  06 August 1782's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438147
659 Fluit, Leendert  20 July 1986's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I162524
660 Folmer, Annegien Atzema  20 June 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278318
661 Folmer, Ellegonda Jacoba  14 November 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278476
662 Folmer, Hendrik Christiaan  12 February 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278503
663 Folmer, Jantje  11 August 1941's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278474
664 Folmer, Jeane Antoinette Carolina  25 December 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278498
665 Folmer, Willem  29 July 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I278477
666 van Foreest, Cornelis Jhr Mr  22 May 1875's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I187820
667 van Foreest, Jan  27 October 1651's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I187848
668 Frank, Jacob Simon  02 November 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I767093
669 Frantzen, Jan Engelbert  08 November 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I529955
670 Frantzen, Jan Reijnier  28 February 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I529962
671 Fraterman, Elisabeth  07 June 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I635981
672 Fremerij, Catharina  19 January 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I355009
673 Frenkel, Theo  01 June 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I487445
674 Fresco, Jonas  10 April 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I766744
675 Froijen, W.G.  26 April 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I594880
676 Froklage, Johanna Adriana Maria  08 August 1982's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I635788
677 Fuld, Else Hartog  10 October 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I756754
678 van der Gaag, Anna Cornelia  14 April 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191033
679 de Gaaij Fortman, Mr. Wilhelm Friedrich  29 March 1997's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I426410
680 Gaarning, Gepke  23 October 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I345821
681 Galjart, Jansje  26 February 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76370
682 Gallee, Cornelia Sara  21 September 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189153
683 Gallee, François Jacob  14 May 1809's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189166
684 Gallee, Nicolaas Jacobus Mr.  11 December 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189163
685 van der Garde, Laurence Henrietta Agatha  08 January 1903's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436194
686 Gatsonides, Mr. Tjepke  27 June 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I274753
687 van Geelen, Jannigje Carolina  09 January 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I481121
688 Geelvinck, Nicolaas  December 1787's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125100
689 de Geer, Theodoor Anne Carel Jhr.  12 August 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191202
690 van Geffen, Gerrit  20 September 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I459845
691 Geijl, Arie  12 September 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563868
692 van Gelder, Neeltje Teuntje  22 November 2001's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I758994
693 Gelpke, Adriaan Ahlhart  25 February 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I599409
694 van Genderen Stort, Pieter  14 May 1953's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606702
695 van Genechten, Frits  26 October 1949's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I430980
696 van Genechten, Prof. Mr. Robert  13 December 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I430975
697 Geradts, Willem Frederik  12 October 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I483332
698 Gerbrandij, Prof. Mr. Dr. Pieter Sjoerds  07 September 1961's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I426361
699 Geubels, Bernardus Johannes Josephus  27 November 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I4606
700 Gevaerts, Elisabeth Magdalena  03 August 1782's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281858
701 Gevers Deijnoot, François Gerard Abraham Jhr. Mr.  15 June 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191416
702 Gevers Deijnoot, Willem Theodore Jhr. Mr.  25 March 1879's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191419
703 van Giessen, Arnoldus Mattheus  20 May 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I417401
704 Gigh, Roosje Salomon  13 April 1833's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195328
705 Gillissen, Andries  07 January 1827's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437985
706 van Ginneken, Prof. Dr. Jeroen Karel Sebastiaan  19 December 2012's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I570203
707 Gisser, Klara Johanna  06 December 1811's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I555093
708 Glaser, Hendrik Franciscus  01 January 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I656877
709 Glastra van Loon, Prof. Dr. Mr. Jan Frederik  22 October 2001's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I371944
710 Glimmerveen, Arie  14 January 1974's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I333822
711 Glinstra van Sminia, Louise Albertine  09 January 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I689096
712 de Glint, Frits  22 June 2008's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I377217
713 van Goch, Gerrit Gerrits  Date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191012
714 Gockinga, Campegius Hermanus  02 June 1882's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I365810
715 Godefroi, Rosette Henry  21 January 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63746
716 Godschalk, Carolina  24 September 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I252493
717 Goedhart, Catharina Albarta Christina  15 January 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I739598
718 Goeman Borgesius, Mr. Dr. Hendrik  18 January 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189942
719 van der Goes, Mr. Adriaan  05 May 1560's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I127011
720 van der Goes, Mr. Adriaan  1797's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126919
721 van der Goes, Dorine Aleida Maria Ludovica  13 September 1974's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I359792
722 van der Goes, Franc  12 February 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126813
723 van der Goes van Dirxland, Baron Louis Napoleon  12 March 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I687828
724 van der Goes van Dirxland, Mr. Baron Maarten  10 July 1826's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126922
725 van Gogh, David VIncentszn  31 August 1740's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191004
726 van Gogh, Jan  13 March 1806's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191020
727 van Gogh, Johannes  12 January 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191024
728 van Gogh, Vincent  07 May 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191028
729 Gondrie, Catharina Gijsbertha  12 September 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580789
730 Gondrie, Catharina Wilhelmina  15 November 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580792
731 Gondrie, Cornelia Johanna  21 December 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I580856
732 van Gorkum, Constantia Adriana  10 January 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I195719
733 van Gorkum, Maria  10 January 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I770231
734 Goudschaal, Afina Catharina Gesina  10 February 1956's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I475743
735 de Graaf, Cornelis Johannes  05 December 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I496583
736 de Graaf, Gerardina Adriana  27 September 1969's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I497498
737 de Graaf, Gerardus Johannes Josephus  08 October 1963's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I636954
738 de Graaf, Jacobus Marie Jozef  31 December 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I636990
739 de Graaf, Johanna Hendrika  28 October 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I521322
740 de Graaf, Petrus Cornelis Gerardus Marie  13 December 1980's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I636955
741 van de Graaf, Teunis  26 February 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I620186
742 de Graaf, Theodorus Gerardus  10 September 1965's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I636914
743 Graafland, Mr. Pieter  14 January 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I757391
744 de Graef, Maria Augustina  17 December 1990's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I344758
745 de Graeff, Andries Cornelis Dirk Jhr Mr  24 April 1957's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83188
746 Greenleaf, Marie Josephine Wilhelmine Mathilde  18 January 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I623348
747 Greeuw, Simonette Louise  26 August 1954's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606831
748 Grijseels, Elias Josephus Adrianus Lambertus Constantinus  03 November 1831's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I714445
749 Grijseels, Eugenius Adrianus Franciscus  17 January 1835's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I714449
750 van der Grinten, Louise Francisca Hubertina  07 November 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I59764
751 Grisart, Alexander Lambertus Theodorus Allardus  1 January 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I725536
752 Groen, Evert  08 July 1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I275635
753 Groen, Leentje  21 August 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I275655
754 Groen van Prinsterer, Mr. Dr. Guillaume  19 May 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I369177
755 Groen van Prinsterer, Med. Dr. Petrus Jacobus  02 March 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I369178
756 Groenen, Petrus Gerardus  21 February 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I747287
757 Groes, Egberta Margaretha Hillegonda  18 September 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126461
758 Grol, Johannes Henderikus Franciscus  28 February 1962's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I384973
759 Grol, Maria Engelina  14 April 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I3988
760 Grolleman, Antonie Hendrik  10 May 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746303
761 Grooters, Jonkheer Geert Tiemen  27 June 1998's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I396428
762 de Gruijter, Maria Geertruida  30 November 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190924
763 Gudde, Paula Maria Henrica Jeannetta  06 June 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland