Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Nijmegen, Gelderland

Nijmegen, Gelderland 


Notes: Nijmegen (in het Nijmeegs: Nimwèège) is een stad in de Nederlandse provincie Gelderland. De gelijknamige gemeente heeft circa 160.000 inwoners en is daarmee de grootste in de provincie en de achtste van Nederland.
De stad Nijmegen ligt grotendeels op de linkeroever van de Waal, aan de voet van een stuwwal. Een deel van de gemeente ligt sinds kort aan de overzijde van de rivier. Het betreft hier de zogenaamde Waalsprong, een recent geannexeerd gebied, waarin zich de dorpen Lent en Oosterhout bevinden.
De gemeente Nijmegen maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) en grenst aan de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Beuningen, Wijchen, Heumen, Groesbeek en Ubbergen.
Geschiedenis
Oudste sporen
Nijmegen is een van de steden die de titel oudste stad van Nederland claimen. In het jaar 2005 werd het 2000-jarig bestaan van de stad en het 1900-jarig bezit van stadsrechten gevierd. Sporen van bewoning zijn al bekend uit het Neolithicum, de midden en late bronstijd en (ten noorden van de Waal) uit de midden en late ijzertijd.
Romeinen
Nijmegen is ontstaan als Romeins administratief en economisch centrum ten behoeve van de Bataven. De oudste Romeinse resten zijn die van een grote castra op de Hunnerberg uit 15 v.C. Deze is slechts enkele jaren in gebruik geweest, waarna ze werd vervangen door een commando-centrale op de Kopse Hof. De resten van het, voor zover bekend, oudste stenen gebouw in Nederland werden in 2005 gevonden op enkele kilometers ten westen van de Hunnerberg.
Tussen 10 n.C. en 69 n.C. ontwikkelde Oppidum Batavorum zich tot een nederzetting van Gallo-Romeinse handwerkslieden, handelaren, ambtenaren en magistraten. De Bataafse nederzettingen bevonden zich ten noorden van de Waal bij Lent en Oosterhoutt, waar vele vondsten uit uit de Romeinse tijd zijn gedaan. Belangrijk is in dit verband de zogenoemde godenpijler, die door de Maastrichtse stadsarcheoloog Titus Panhuysen op 17 na Christus wordt gedateerd, wat overeenkomt met het beëindigen van de campagnes van Germanicus tegen de Cherusken. Uit deze zuil en de vondsten op de Kopse Hof kan worden geconcludeerd dat zich in Romeins Nijmegen een belangrijke Romeinse commandocentrale heeft bevonden. Tijdens de Bataafse opstand onder Julius Civilis werd de nederzetting samen met de praetorium op de Kopse Hof vernietigd.
Na de Opstand van de Bataven werd op de Hunnerberg Legio X Gemina pia fidelis gevestigd, dat uit vele vondsten bekend is. Langs de Waal ontstond een nieuwe nederzetting die van de Romeinse keizer Trajanus tussen 98 en 102 onder de naam Ulpia Noviomagus Batavorum stadsrechten kreeg.
In de 2e eeuw na Christus maakte Ulpia Noviomagus, zoals Nijmegen toen heette, een bloeiperiode mee. Ze was met een bevolking van 5000 tot 6000 de grootste stad op het grondgebied van het huidige Nederland. Het zou duizend jaar duren voordat in Nederland een andere stad (Utrecht) dat inwonertal haalde.
Middeleeuwen
Nijmegen was ook voor de Franken aanvankelijk een grensnederzetting, en ditmaal waren de Saksen en de Friezen de buren. Het fort kwam, zoals alle Romeinse legerplaatsen, later in handen van de Frankische koningen, en Karel de Grote nam in 770 de gelegenheid te baat op het Valkhof een palts (paleis) te bouwen. Het werd daarmee een aanzienlijk centrum van het Frankische Rijk. In 830 vond er bijvoorbeeld het overleg tussen Lodewijk de Vrome en de tegen hem rebellerende zoons plaats. De NNoormannen namen echter de palts rond 880 in. Dit leidde tot de vernietiging ervan. De stad staat inmiddels bekend onder de naam Numaga. Keizer Frederik Barbarossa van het Heilige Roomse Rijk verving de palts omstreeks 1150 door een grote burcht. Hiervan resteren tegenwoordig nog twee kapellen, het overige deel van het complex werd in 1796 gesloopt.
Onder de Roomse koning Hendrik VII werd Nijmegen in 1230 Rijksstad, door de verlening van stadsrechten op basis van de rechten van de stad Aken. Dit betekende dat de stad een eigen stadsbestuur en eigen rechtspraak kreeg. Kort daarop, op 8 oktobober 1247, kwam de Rijksstad met het Rijk van Nijmegen echter in Gelderse handen. Graaf Otto II van Gelre en Zutphen, kreeg de stad als onderpand van de armlastige Roomse koning Willem II (die tevens graaf van Holland was), en aangezien de lening nooit werd afbetaald, bleef Nijmegen voortaan Gelders.
Het werd een van de Gelderse hoofdsteden, de voornaamste van de vier. Kort na 1250 werd onder graaf Otto II de 7e-eeuwse Grote of Sint-Stevenskerk op het Kelfkensbos afgebroken en begon de bouw van de nieuwe Stevenskerk op de huidige locatie. Op 7 september 1274 werd het nieuwe godshuis door Albertus Magnus gewijd. In 1402 werd Nijmegen een hanzestad.
Nieuwe tijd
In 1543 was Nijmegen, evenals overig Gelre via het Tractaat van Venlo aan de Habsburgers gekomen en kreeg de Reformatie veel aanhang. In 1585 viel de stad in Spaanse handen, maar in 1595 heroverde prins Maurits de plaats. Tijdens het Twaalfjarig Bestand gaf Nijmegen blijk van een sterke remonstrantse inslag, zodat Maurits in 1618 de wet verzette. Van 1672 tot 1674 kreeg Nijmegen te maken met een Franse bezetting. Te Nijmegen werd in 1678 de Vrede van Nijmegen tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën gesloten.
Recente geschiedenis
De groei van Nijmegen als stad werd ernstig beperkt, omdat Nijmegen voor de Vestingwet van 1874 de status van vestingstad had. Daarvoor mochten er namelijk rondom de vesting geen woningen gebouwd worden binnen het bereik van het geschut op de vesting, waardoor de stad binnen de vestingwallen enorm overbevolkt raakte (in 1875 woonden er ongeveer 23.000 mensen in de stad, terwijl er 2.400 panden waren). Na de afbraak van de vestingwallen in 1876 kon Nijmegen pas echt gaan groeien en verbeterde het leefklimaat in de stad.
In het kader van de katholieke emancipatiebeweging kreeg Nijmegen in 1923 een universiteit met rooms-katholieke signatuur, de huidige Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen).
Nadat in 1879 al een spoorbrug over de Waal was gerealiseerd, kreeg Nijmegen in 1936 eindelijk een verkeersbrug, de Waalbrug. Deze brug werd tijdens de Duitse invasie in 1940 opgeblazen en in 1943 herbouwd. Voor 1936 was de enige verbinding met de overkant een veerpont naar Lent.
Zie ook Bombardement op Nijmegen
In de Tweede Wereldoorlog, op 22 februari 1944, leed Nijmegen zware schade bij een geallieerd bombardement, (uitgevoerd door 16 Amerikaanse bommenwerpers), dat eigenlijk bedoeld was voor een Duitse stad. Het vermoeden is dat Nijmegen vanuit de l lucht werd aangezien voor het Duitse stadje Kleef (Kleve), beide zijn gelegen aan een rivier en voorzien van een markante toren. Bij dit bombardement vonden meer dan 800 mensen de dood en werd nagenoeg de gehele historische bovenstad verwoest of zwaar beschadigd.
In september 1944 werd in en rond Nijmegen hevig gevochten toen in het kader van Operatie Market Garden; de Waalbrug werd veroverd. Een belangrijke rol in de verovering van de brug was voor de Nijmeegse student Jan van Hoof, die als lid van de GGeheime Dienst Nederland informatie had verzameld over de brug. Op 18 september 1944 maakte Van Hoof de explosieven die aan en onder de brug waren aangebracht onklaar, waarna de brug twee dagen later nagenoeg ongeschonden door geallieerde troepen kon worden veroverd. Maandenlang lag de stad toen pal aan het oorlogsfront, hetgeen nog een extra aanslag op de zwaar beschadigde stad tot gevolg had.
Voor hun aandeel in de Slag om Nijmegen (Battle of Nijmegen) en de verovering van de Waalbrug in september 1944 werden de 1st and 2nd Battalions Grenadier Guards onderscheiden met een Honorary Distinction. Dit is één van 78 Battle Honours die het regiment sinds 1656 heeft ontvangen. Nijmegen is één van de 46 namen die op het vaandel van de Grenadier Guards staan vermeld. In 1994 kreeg de opvolger van het 2nd Battalion de naam Nijmegen Company. Deze treedt aan bij talloze ceremoniële plechtigheden.
Op 18 september 1994 onthulde Lord Carrington bij de Waalbrug een gedenkplaat ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Slag om Nijmegen en kreeg het zuidelijke viaduct de naam Grenadier Guardsviaduct.. Het noordelijk viaduct heet sinds 2005 Sergeant Robinsonviaduct. Sergeant Peter Robinson van de Grenadier Guards stak op 20 september 1944 als eerste met zijn Sherman-tank de Waalbrug over.
Na de oorlog
Door verwaarlozing en armoede was de Benedenstad (het deel van het centrum dat in het lage deel, aan de Waal, is gelegen -- wat de Duitsers de Altstadt noemen) na de Tweede Wereldoorlog in verval geraakt. De situatie was al in de 19e eeuw zorgwewekkend, na de bouw van de Waalbrug en het verdwijnen van het veer in 1936, verdween ook de bedrijvigheid. Hoewel de Benedenstad min of meer gespaard bleef door de oorlogshandelingen, was de toestand van dit stadsdeel door de vele reeds gesloopte panden en slechte woonomstandigheden (verkrotte, onbewoonbaar verklaarde panden, huizen zonder sanitair e.d.) zodanig, dat in 1972 besloten werd tot grootschalige sloop en herbouw. Doel van de herbouw was het behoud van de volkshuisvesting (sociale huurwoningen), de bedrijvigheid is vrijwel verdwenen. Van 1978 tot 1983 worden zo'n 650 woningen gebouwd, waarbij het stratenpatroon van voor de sloop grotendeels gehandhaafd blijft. In 1975 is de Benedenstad uitgeroepen tot "beschermd stadsgezicht", maar toen waren de meeste middeleeuwse panden al gesloopt. Alleen de Lage Markt, de Lange Hezelstraat, een deel van de Priemstraat en de Begijnenstraat zijn nog oorspronkelijk gebleven, de rest is nieuwbouw.
Nijmegen staat sinds de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw bekend als rode stad. Er waren in die jaren veel Marxisten te vinden die door de relatief grote populatie aan studenten erg opvielen. Bijnaam van Nijmegen was dan ook een tijdje 'Havana aan de Waal'. Een gewelddadige confrontatie tussen de linkse krakers en het Nijmeegse bestuur vond plaats in februari 1981, de Pierson-rellen. Frits Bolkestein sprak in de jaren 1990 nog van 'Marxograd aan de Waal'. Thans is het 'rode aspect' in sterk afgezwakte vorm herkenbaar aan een links stadsbestuur. Het zeskoppige college van B&W bestaat sinds 2002 uit GroenLinks, PvdA en SP.
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich flink uitgebreid, maar dat gebeurde eenzijdig in westelijke en vooral zuidwestelijke richting. De dorpen Hatert, Hees en Neerbosch werden opgeslokt door stadswijken met dezelfde naam. De belangrijkste uitbreiding was de bouw van de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt vanaf 1966, ten westen van het Maas-Waalkanaal. De structuur van de stad werd zo zeer onevenwichtig: het centrum ligt geheel in het noorden, maar de stadsuitbreiding vond kiloometers daarvandaan in zuidwestelijke richting plaats. Tot voor kort was de Waal een onneembare barrière die de noordgrens van de bebouwing bepaalde. Sinds eind jaren '90 echter wordt er gebouwd aan de VINEX-locatie Waalsprong, ten noorden van de Waal.
Voor de periode 2010-2020 staat de bouw Waalfront gepland. Deze nieuwe buurt zal komen te liggen op het huidige oude havengebied in de Biezen, langs de Waal.

City/Town : Latitude: 51.84309593359412, Longitude: 5.85871696472168


Media

Documents
Een oude kaart van De gemeente Nijmegen
Een oude kaart van De gemeente Nijmegen
Een oude kaart van De stad Nijmegen
Een oude kaart van De stad Nijmegen
Het wapen van Nijmegen
Het wapen van Nijmegen


Birth

Matches 1 to 800 of 1709

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Aalders, Theodora  23 September 1780Nijmegen, Gelderland I341626
2 Aerdts, Pierre August L.  03 May 1935Nijmegen, Gelderland I264355
3 van Aernsbergen, Anna Maria Petronella Huberta  22 September 1867Nijmegen, Gelderland I367733
4 van Aernsbergen, Maria Gerarda Huberta  03 November 1881Nijmegen, Gelderland I252027
5 van den Akker, Adriana Sophia  06 October 1870Nijmegen, Gelderland I387255
6 van den Akker, Anna Petronella  04 April 1866Nijmegen, Gelderland I387250
7 van den Akker, Catharina Petronella  03 September 1862Nijmegen, Gelderland I387252
8 van den Akker, Everardus Hubertus  18 November 1875Nijmegen, Gelderland I387257
9 van den Akker, Gerardus Wilhelmus  19 February 1877Nijmegen, Gelderland I387258
10 van den Akker, Hendrikus Petrus  14 May 1834Nijmegen, Gelderland I387243
11 van den Akker, Hendrikus Petrus Gerlacus  29 June 1864Nijmegen, Gelderland I387253
12 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  11 December 1871Nijmegen, Gelderland I387256
13 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  30 October 1874Nijmegen, Gelderland I475840
14 van den Akker, Johannes Petrus Hubertus  05 September 1879Nijmegen, Gelderland I475841
15 van den Akker, Maria Petronella  22 September 1868Nijmegen, Gelderland I387254
16 Albers, Cornelius  22 February 1801Nijmegen, Gelderland I469785
17 Albers, Maria Johanna  16 September 1901Nijmegen, Gelderland I716360
18 Anderegg, Johannes Theodorus  12 October 1831Nijmegen, Gelderland I630112
19 Angevaare, Gerardus Johannes  19 December 1902Nijmegen, Gelderland I782209
20 Angevaare, Petrus Johannes Antonius  About 1860Nijmegen, Gelderland I783574
21 Ariens, Grada  03 December 1817Nijmegen, Gelderland I360121
22 Arntz, Aloysia VIncentia Maria  08 September 1892Nijmegen, Gelderland I205809
23 Arntz, Antonius Gerardus Wilhelmus  24 July 1890Nijmegen, Gelderland I205808
24 Arntz, Dorothea Godefrida Maria  20 August 1914Nijmegen, Gelderland I286865
25 Arntz, Elisabeth  02 March 1825Nijmegen, Gelderland I363418
26 Arntz, Henricus Nicolaas Joseph  25 June 1886Nijmegen, Gelderland I3784
27 Arntz, Johanna  03 March 1814Nijmegen, Gelderland I363415
28 Arntz, Johanna Josepha Maria  09 March 1926Nijmegen, Gelderland I327358
29 Arntz, Johannes  1809Nijmegen, Gelderland I633434
30 Arntz, Joseph Theodorus Clemens  20 May 1919Nijmegen, Gelderland I363329
31 Arntz, Maria  1809Nijmegen, Gelderland I633435
32 Arntz, Maria Andrea Wilhelmina  09 August 1896Nijmegen, Gelderland I205813
33 Arntz, Maria Elisabeth Euphrasia  12 March 1844Nijmegen, Gelderland I204716
34 Arntz, Mattheus  20 February 1807Nijmegen, Gelderland I633433
35 Arntz, Nicolaas  1810Nijmegen, Gelderland I633436
36 Arntz, Nicolaas  03 August 1811Nijmegen, Gelderland I633437
37 Arntz, NN  12 January 1885Nijmegen, Gelderland I55662
38 Arntz, Stephan Willem Joseph  22 November 1919Nijmegen, Gelderland I327263
39 Arntz, Stephanie Josepha Willy Maria  27 July 1922Nijmegen, Gelderland I327357
40 Arntz, Theodora  09 March 1823Nijmegen, Gelderland I631969
41 Arntz, Theodorus  20 October 1816Nijmegen, Gelderland I471651
42 Arntz, Theodorus Marie Wilhelmus Jacobus  22 November 1865Nijmegen, Gelderland I417375
43 Arntz, Wilhelmina  31 December 1817Nijmegen, Gelderland I3769
44 Arntz, Wilhelmina Lucia Maria Hendrik  16 April 1888Nijmegen, Gelderland I55663
45 Audenaerd, Maria Rosalia  27 May 1926Nijmegen, Gelderland I410717
46 Baijer, Margaretha Cecilia  1870Nijmegen, Gelderland I311092
47 Bakker, Albertus Gerardus Antonius  Approximately 1892Nijmegen, Gelderland I47809
48 Bakker, Reinier Wilhelmus  04 September 1826Nijmegen, Gelderland I755499
49 Bakker, Theodora Maria  01 December 1845Nijmegen, Gelderland I755506
50 Bakkers, Maria Anna  27 February 1878Nijmegen, Gelderland I321567
51 van Balveren, Barones Jacqueline Cornelie  07 August 1792Nijmegen, Gelderland I369910
52 Banning, Anna Maria Carolina  16 October 1893Nijmegen, Gelderland I516551
53 Banning, Ferdinandus Christianus Maria  24 January 1895Nijmegen, Gelderland I516552
54 Banning, Franciscus Adrianus Maria  14 May 1892Nijmegen, Gelderland I516550
55 Banning, Hendrikus Adriaan Constant  30 March 1900Nijmegen, Gelderland I516594
56 Banning, Hermanus Antonius Canisius  04 November 1902Nijmegen, Gelderland I516596
57 Banning, Johannes Adrianus Hermanus  01 December 1897Nijmegen, Gelderland I516554
58 Banning, Louis Marie Charles  12 April 1896Nijmegen, Gelderland I516553
59 Banning, Louise Maria Aleida  29 March 1899Nijmegen, Gelderland I516555
60 Banning, NN  08 July 1903Nijmegen, Gelderland I516598
61 Banning, Wilhelmus Franciscus Canisius  15 June 1901Nijmegen, Gelderland I516595
62 Bedloo, Anna Maria  16 March 1801Nijmegen, Gelderland I536983
63 van Beek, Albertus Johannes  3 November 1876Nijmegen, Gelderland I737363
64 ter Beek, Anna  16 August 1861Nijmegen, Gelderland I503637
65 van Beek, Hendrikus Johannes  29 December 1871Nijmegen, Gelderland I737144
66 van Beek, Jan Hendrik  10 February 1866Nijmegen, Gelderland I737359
67 van Beek, Johanna Hendrika  17 January 1868Nijmegen, Gelderland I737361
68 van Beek, NN  14 February 1865Nijmegen, Gelderland I737358
69 van Beek, Woutertje  11 January 1870Nijmegen, Gelderland I737362
70 Beekman, Grietje  Date unknownNijmegen, Gelderland I419021
71 de Beijer, Adrianus  1773Nijmegen, Gelderland I126917
72 de Beijer, Elizabeth  About 1560Nijmegen, Gelderland I192106
73 de Beijer, Maria Elisabeth Geertruida  1778Nijmegen, Gelderland I126900
74 de Beijer, Philip Jacob  10 September 1776Nijmegen, Gelderland I450326
75 Beijerinck, Anthony  18 March 1798Nijmegen, Gelderland I307616
76 Beijlloos, Geertruida Wilhelmina  27 August 1848Nijmegen, Gelderland I550154
77 van Beijnum, Albartus  01 November 1912Nijmegen, Gelderland I439198
78 van Beijnum, Arend Pieter  04 October 1914Nijmegen, Gelderland I439199
79 van Beijnum, Dirk  13 December 1915Nijmegen, Gelderland I439201
80 van Beijnum, Gerrit Jan  05 June 1917Nijmegen, Gelderland I439202
81 van Beijnum, Hendrik  13 August 1921Nijmegen, Gelderland I439208
82 van Beijnum, Hendrikus  25 July 1910Nijmegen, Gelderland I439194
83 van Beijnum, Jan Gerrit  28 December 1908Nijmegen, Gelderland I439192
84 van Beijnum, Jantje Johanna  18 August 1911Nijmegen, Gelderland I439195
85 van Beinum, Gradus Hendrikus  13 November 1825Nijmegen, Gelderland I196225
86 van Beinum, Hermanus Jan  About 1835Nijmegen, Gelderland I196209
87 van Beinum, Jacob  21 December 1826Nijmegen, Gelderland I196226
88 van Beinum, Maria  13 March 1828Nijmegen, Gelderland I196227
89 van Beinum, Wilhelmina Susanna  09 April 1817Nijmegen, Gelderland I196224
90 de Bekker, Mattheus Engelbertus Cornelis  About 1898Nijmegen, Gelderland I780665
91 Bekkering, Johanna  1787Nijmegen, Gelderland I50474
92 Benda, Johannes Antonius Jacobus  27 May 1841Nijmegen, Gelderland I311111
93 Benda, Maria Mechtilda  22 May 1869Nijmegen, Gelderland I522629
94 Benda, Mechtilda Hendrina  05 November 1870Nijmegen, Gelderland I522630
95 Benda, Nicolaas Johannes  04 February 1872Nijmegen, Gelderland I522631
96 Benda, Wilhelmus Nicolaas  14 February 1868Nijmegen, Gelderland I522628
97 Bensdorp, Anna Maria Louise  20 June 1919Nijmegen, Gelderland I284831
98 Bensdorp, Nicolaas A.e.l.m.  Date unknownNijmegen, Gelderland I62292
99 van den Berg, Anna Maria  09 September 1802Nijmegen, Gelderland I503544
100 van den Berg, Anna Maria  27 July 1859Nijmegen, Gelderland I408533
101 van den Berg, Cornelia Maria  21 December 1912Nijmegen, Gelderland I184537
102 van den Berg, Elisabeth Johannes  12 June 1821Nijmegen, Gelderland I285090
103 van den Bergh, Josephina Sibilla  Date unknownNijmegen, Gelderland I620623
104 van Bijlandt, Alexander  1743Nijmegen, Gelderland I191728
105 van Bijlandt, Roeleman Frederik Neomagus  1669Nijmegen, Gelderland I191720
106 Blaak, NN  02 July 1871Nijmegen, Gelderland I234767
107 Bless, Frederik Jan Maria  20 August 1904Nijmegen, Gelderland I790603
108 Bless, Hendrik Jan Frederik Maria  16 April 1902Nijmegen, Gelderland I790602
109 Bless, Jan Joseph Theodoor Maria  01 September 1911Nijmegen, Gelderland I790607
110 Bless, Johanna Bernardina Frederika Maria  25 August 1908Nijmegen, Gelderland I790605
111 Bless, Joseph Herman Maria  19 January 1910Nijmegen, Gelderland I790606
112 Bless, Maria Wilhelmina Henrica  12 August 1905Nijmegen, Gelderland I790604
113 Bless, N.N.  11 June 1913Nijmegen, Gelderland I790608
114 Bless, Willem Joseph Petrus Maria  28 March 1907Nijmegen, Gelderland I790601
115 de Block, Alida  25 May 1869Nijmegen, Gelderland I560300
116 de Block, Helena  04 July 1871Nijmegen, Gelderland I560354
117 Blom, Hendrikus Petrus  About 1903Nijmegen, Gelderland I658773
118 Blomhert, Helena Catharina  About 1867Nijmegen, Gelderland I762340
119 Bluijssen, Johannes Wilhelmus Maria  10 April 1926Nijmegen, Gelderland I747003
120 Bluijssen, Philomena Antonia Wilhelmina Maria  1933Nijmegen, Gelderland I775659
121 de Bock, Geertruida Antonia  19 January 1883Nijmegen, Gelderland I385442
122 Boekhoorn, Johanna Judith  04 September 1918Nijmegen, Gelderland I576724
123 Boeracker, Johanna  25 August 1860Nijmegen, Gelderland I284881
124 Boerdonk, Anna Maria  Date unknownNijmegen, Gelderland I568102
125 Boerwinkel, Jacobus  Approximately 1894Nijmegen, Gelderland I446305
126 Boetier, Wilhelmina  06 June 1875Nijmegen, Gelderland I553540
127 van den Bogaard, Henriëtte VIctoria Geertruida  02 November 1872Nijmegen, Gelderland I788319
128 Bolderdijk, Henderikus  07 September 1830Nijmegen, Gelderland I709342
129 van Boldrik, NN  07 May 1929Nijmegen, Gelderland I394945
130 Bongers, Gerardus  26 December 1877Nijmegen, Gelderland I542685
131 Bongers, Jacobus  23 May 1935Nijmegen, Gelderland I398864
132 van der Borg, Johanna Geertruida Antonia  18 June 1901Nijmegen, Gelderland I673114
133 Borkens, Anne Maria Huberta  29 January 1861Nijmegen, Gelderland I454285
134 Borkens, Henriette Maria Theresia  03 November 1854Nijmegen, Gelderland I542422
135 Bosch, Wilhelmus Johannes  16 June 1899Nijmegen, Gelderland I630981
136 Bosman, Laurentius Augustinus  31 March 1806Nijmegen, Gelderland I537711
137 Bouderij, Bernardus Hendrikus Gerardus  07 September 1887Nijmegen, Gelderland I637368
138 Bouderij, Gerarda Hendrika Bernardina  04 September 1888Nijmegen, Gelderland I491218
139 Bouderij, Hendrikus Cornelis  21 January 1899Nijmegen, Gelderland I498588
140 Bouderij, Hermina Hendrika  16 March 1892Nijmegen, Gelderland I498585
141 Bouderij, Martinus Bernardus  14 October 1897Nijmegen, Gelderland I498587
142 Bouderij, Wilhelmus Hermanus  16 September 1889Nijmegen, Gelderland I498583
143 Bouderij, Wilhelmus Hermanus  19 February 1891Nijmegen, Gelderland I498584
144 Bouderij, Wilhelmus Hermanus  09 April 1893Nijmegen, Gelderland I498586
145 Bouman, Leonardus Maria  03 May 1884Nijmegen, Gelderland I563184
146 Bours, Petronella  07 October 1670Nijmegen, Gelderland I402531
147 Braam, Carel G.M.A.  23 March 1912Nijmegen, Gelderland I384320
148 Braam, Catharina Johanna Wilhelmina  22 November 1879Nijmegen, Gelderland I359410
149 Braam, Elisabeth Johanna  09 August 1905Nijmegen, Gelderland I384315
150 Braam, Gerardus Hermanus Wilhelmus  11 July 1878Nijmegen, Gelderland I250590
151 Braam, Gerardus Hermanus Wilhelmus  21 June 1907Nijmegen, Gelderland I121798
152 Braam, Hendrikus Wilhelmus  02 May 1884Nijmegen, Gelderland I359413
153 Braam, Henricus Johannes Christianus  01 January 1919Nijmegen, Gelderland I384324
154 Braam, Henriette E.J.  25 January 1923Nijmegen, Gelderland I384325
155 Braam, Hermanus  15 December 1873Nijmegen, Gelderland I359407
156 Braam, Hermanus G.A.  10 July 1904Nijmegen, Gelderland I384314
157 Braam, Hermanus Gerardus Wilhelmus  13 July 1876Nijmegen, Gelderland I359409
158 Braam, Ida Gerarda  12 October 1902Nijmegen, Gelderland I559123
159 Braam, Ineke  16 May 1945Nijmegen, Gelderland I384488
160 Braam, Johanna Maria Hendrina  26 June 1906Nijmegen, Gelderland I384316
161 Braam, Johanna Wilhelmina Catharina  31 December 1874Nijmegen, Gelderland I359408
162 Braam, Johannes Carolus  18 July 1908Nijmegen, Gelderland I384317
163 Braam, Johannes Hendrikus  15 January 1883Nijmegen, Gelderland I359412
164 Braam, Maria J.J.  03 February 1911Nijmegen, Gelderland I384319
165 Braam, Mechelina Maria Hendrina  14 May 1845Nijmegen, Gelderland I153028
166 Braam, Theodorus Martinus Jacobus  13 April 1914Nijmegen, Gelderland I151496
167 Braam, Wilhelmus H.M.  03 May 1915Nijmegen, Gelderland I384321
168 Braam, Wilhelmus Hendrikus  06 February 1881Nijmegen, Gelderland I359411
169 Breebaart, Marijtje  Date unknownNijmegen, Gelderland I151457
170 Brendel, Christiaan  14 February 1821Nijmegen, Gelderland I196218
171 Breunissen, Wesseline  05 July 1919Nijmegen, Gelderland I790503
172 van Brienen, Gerardus  10 July 1875Nijmegen, Gelderland I412110
173 Brijant, Helena Maria  27 January 1739Nijmegen, Gelderland I360306
174 Brinkman, Johannes Wilhelmus Hendrikus  04 January 1832Nijmegen, Gelderland I469782
175 Brocard, Marguerite  05 September 1817Nijmegen, Gelderland I279276
176 van den Broek, Anna Maria  22 August 1883Nijmegen, Gelderland I745220
177 Broekman, Alouisia Christiana Francisca  About 1848Nijmegen, Gelderland I755677
178 Broekman, Elisabeth Allegonda  About 1845Nijmegen, Gelderland I755683
179 Broekman, Hendrika Maria  1864Nijmegen, Gelderland I755657
180 Broekman, Joanna Maria  Date unknownNijmegen, Gelderland I755674
181 Broekman, Joannes Franciscus  October 1854Nijmegen, Gelderland I755656
182 Broekman, Maria Johanna Francisca  08 February 1886Nijmegen, Gelderland I414881
183 Broekman, NN  18 January 1867Nijmegen, Gelderland I755659
184 Broekman, Philippus Petrus Christianus  14 October 1852Nijmegen, Gelderland I521386
185 Broekman, Theodora Maria Adriana  Date unknownNijmegen, Gelderland I755681
186 Broeks, Mr. Albertus Johannes  18 March 1924Nijmegen, Gelderland I258041
187 Broers, Franciscus Hubertus  About 1880Nijmegen, Gelderland I398253
188 Brouwer, Wilhelmina Elisabeth  28 October 1908Nijmegen, Gelderland I430486
189 van der Brugghen, Carel Frederik August  1776Nijmegen, Gelderland I126817
190 van der Brugghen, Justinus Jacob Leonard Mr.  1804Nijmegen, Gelderland I126901
191 de Bruijn, Leonard Joseph Maria  18 December 1890Nijmegen, Gelderland I638471
192 van Buchem, Fons  18 December 1941Nijmegen, Gelderland I514250
193 Burgers, Anna Maria  29 June 1919Nijmegen, Gelderland I310991
194 Burgers, Anna Maria Huberta  18 August 1882Nijmegen, Gelderland I484044
195 Burgers, Anna Sophia Christina  02 May 1854Nijmegen, Gelderland I746729
196 Burgers, Antonia Allegonda Maria  13 June 1902Nijmegen, Gelderland I669905
197 Burgers, Catharina Sebastiana Josepha Maria  07 March 1925Nijmegen, Gelderland I327372
198 Burgers, Elisabeth Hendrina Sophia  17 February 1899Nijmegen, Gelderland I528963
199 Burgers, Elisabeth Henriette Anne Marie  18 September 1901Nijmegen, Gelderland I310974
200 Burgers, Geertruida Joanna  24 October 1879Nijmegen, Gelderland I484031
201 Burgers, Gerard Henri Charles  02 August 1866Nijmegen, Gelderland I746895
202 Burgers, Hendrikus Gerardus Wilhelmus  23 July 1886Nijmegen, Gelderland I484046
203 Burgers, Hendrikus Johannes  10 May 1876Nijmegen, Gelderland I484043
204 Burgers, Henricus Joseph Maria  03 April 1928Nijmegen, Gelderland I326902
205 Burgers, Hermanus C.M.  30 May 1914Nijmegen, Gelderland I310989
206 Burgers, Hermanus Theodorus Antonius Cornelis  12 December 1904Nijmegen, Gelderland I669927
207 Burgers, Jacob Jacobus Hubertus  23 August 1888Nijmegen, Gelderland I484047
208 Burgers, Jan Willem Henri Marie  November 1943Nijmegen, Gelderland I772743
209 Burgers, Jean  06 October 1811Nijmegen, Gelderland I484052
210 Burgers, Johanna Sabina Louise  01 August 1855Nijmegen, Gelderland I746715
211 Burgers, Johanna Sabina Louise  27 December 1856Nijmegen, Gelderland I746725
212 Burgers, Johannes Hendrikus Coenrades  02 July 1926Nijmegen, Gelderland I327373
213 Burgers, Josephina Hermina Hendrika Maria  15 March 1910Nijmegen, Gelderland I310986
214 Burgers, Josephus Bernardus Maria  24 March 1912Nijmegen, Gelderland I310987
215 Burgers, Maria Johanna Theodora  27 November 1890Nijmegen, Gelderland I484048
216 Burgers, Matheus Wilhelmus Antonius  21 June 1903Nijmegen, Gelderland I669921
217 Burgers, NN  01 July 1936Nijmegen, Gelderland I326901
218 Burgers, NN  08 May 1938Nijmegen, Gelderland I758032
219 Burgers, Petronella Maria Huberta  24 February 1885Nijmegen, Gelderland I484045
220 Burgers, Richard Samuel  19 April 1838Nijmegen, Gelderland I746710
221 Burgers, Stephanus Heinrich Louis  23 August 1904Nijmegen, Gelderland I310980
222 Burgers, Theodorus Johannes Jacobus  30 December 1859Nijmegen, Gelderland I746716
223 Burgers, Wilhelm Theodorus Antonius  05 June 1908Nijmegen, Gelderland I310984
224 Burgers, Dr. Wilhelmus Antonius Maria  12 December 1904Nijmegen, Gelderland I669922
225 van de Burgt, Frederikus Johannes  18 April 1851Nijmegen, Gelderland I658882
226 van de Burgt, Hendrina Maria  24 December 1854Nijmegen, Gelderland I652577
227 van de Burgt, Hermanus  05 January 1850Nijmegen, Gelderland I650652
228 van de Burgt, Johannes Mattheus  November 1858Nijmegen, Gelderland I650651
229 van de Burgt, Johannes Mattheus  24 December 1859Nijmegen, Gelderland I684895
230 van de Burgt, Maria Hendrina  November 1853Nijmegen, Gelderland I648125
231 van de Burgt, Petrus  About 1852Nijmegen, Gelderland I685208
232 van de Burgt, Wilhelmina Maria  October 1857Nijmegen, Gelderland I648126
233 Busser, Johanna  12 February 1795Nijmegen, Gelderland I537694
234 van Campen, Aleida Marianna Maria  18 April 1872Nijmegen, Gelderland I414878
235 van Campen, Barthelomeus Leonardus  06 March 1863Nijmegen, Gelderland I414877
236 van Campen, Cornelia Johanna  03 September 1830Nijmegen, Gelderland I537699
237 van Campen, Cornelia Johanna Aleida  16 January 1869Nijmegen, Gelderland I285933
238 van Campen, Cornelia Maria Josephina  26 October 1905Nijmegen, Gelderland I775596
239 van Campen, Geertruida Hendrina Gerarda  27 June 1864Nijmegen, Gelderland I414840
240 van Campen, Gerardus Johannes Marinus  03 December 1866Nijmegen, Gelderland I414842
241 van Campen, Gesina  06 January 1823Nijmegen, Gelderland I537695
242 van Campen, Gijsbertus  01 March 1828Nijmegen, Gelderland I537698
243 van Campen, Hendrikus  04 July 1826Nijmegen, Gelderland I537697
244 van Campen, Henriette Cornelia Maria  19 December 1914Nijmegen, Gelderland I521385
245 van Campen, Henriette Maria Wilhelmina  27 April 1909Nijmegen, Gelderland I775598
246 van Campen, Jacobus Henricus Wilhelmus  22 September 1904Nijmegen, Gelderland I415296
247 van Campen, Jacobus VIncentius Cornelis VIctor  26 February 1913Nijmegen, Gelderland I775601
248 van Campen, Johanna Geertruida Maria  27 October 1901Nijmegen, Gelderland I415293
249 van Campen, Johannes  01 February 1836Nijmegen, Gelderland I414835
250 van Campen, Johannes Marinus Pius  11 January 1878Nijmegen, Gelderland I414880
251 van Campen, Johannes Philippus Maria  12 December 1908Nijmegen, Gelderland I629629
252 van Campen, Johannes Wilhelmus Canisius  06 August 1899Nijmegen, Gelderland I415291
253 van Campen, Josephus Gerardus Maria  05 April 1913Nijmegen, Gelderland I770079
254 van Campen, Josina Johanna Maria  26 December 1906Nijmegen, Gelderland I775597
255 van Campen, Maria  21 February 1834Nijmegen, Gelderland I537693
256 van Campen, Maria A.C.  05 January 1918Nijmegen, Gelderland I749654
257 van Campen, Maria Geertruida Josephina  30 April 1911Nijmegen, Gelderland I775599
258 van Campen, Marinus Johannes  07 May 1874Nijmegen, Gelderland I414879
259 van Campen, NN  10 May 1903Nijmegen, Gelderland I415294
260 van Campen, NN  19 March 1908Nijmegen, Gelderland I415295
261 van Campen, Petrus  13 May 1825Nijmegen, Gelderland I537696
262 van Campen, Philippus Canisius Maria  01 January 1911Nijmegen, Gelderland I749407
263 van Campen, Willem Jan  02 January 1901Nijmegen, Gelderland I415292
264 van der Capellen, Margaretha Isabella  1714Nijmegen, Gelderland I98614
265 Cappetti, Karel Herman August  29 September 1921Nijmegen, Gelderland I186915
266 Coenders, Petronella Hendrika  15 July 1920Nijmegen, Gelderland I398479
267 Cornelis, Franciscus Theodorus Maria  07 August 1886Nijmegen, Gelderland I708513
268 Cornelis, Josephus Johannes Antonius Franciscus  01 December 1884Nijmegen, Gelderland I708512
269 Cornelis, Karel Lodewijk Johan  01 September 1894Nijmegen, Gelderland I708517
270 Cornelis, Maria Adolphina Antonia  05 November 1890Nijmegen, Gelderland I708516
271 Cornelis, Maria Louisa Adolphina  04 September 1889Nijmegen, Gelderland I708515
272 Cornelis, Maximiliaan Bruno Marie  26 January 1888Nijmegen, Gelderland I708514
273 Cornelis, NN  29 December 1899Nijmegen, Gelderland I708518
274 Corstiaensen, Aloysius Johannes Josephus Maria  07 May 1914Nijmegen, Gelderland I649040
275 Corstiaensen, Johanna Adriana Petronella Anna  27 February 1913Nijmegen, Gelderland I249309
276 Corstiaensen, Nicolaas Aloijsius Josephus  22 November 1911Nijmegen, Gelderland I649039
277 Courbois, Catharina Justina  24 April 1855Nijmegen, Gelderland I390188
278 Courbois, Christianus Hendrikus  25 March 1768Nijmegen, Gelderland I360303
279 Courbois, Elise Christine Henriette  23 July 1845Nijmegen, Gelderland I360254
280 Courbois, Hendrikus Johannes Hubertus  24 June 1840Nijmegen, Gelderland I196135
281 Courbois, Henricus Johannes  1773Nijmegen, Gelderland I196130
282 Courbois, Hermine Elisabeth Heberte  05 April 1812Nijmegen, Gelderland I124523
283 Courbois, Jacobus  19 August 1775Nijmegen, Gelderland I360327
284 Courbois, Jacobus Arnoldus  16 December 1853Nijmegen, Gelderland I360331
285 Courbois, Jacobus Hendricus  04 January 1883Nijmegen, Gelderland I196137
286 Courbois, Jacobus Theodorus  28 November 1710Nijmegen, Gelderland I360310
287 Courbois, Maria Anna  25 February 1865Nijmegen, Gelderland I390191
288 Courbois, NN  01 August 1858Nijmegen, Gelderland I390189
289 Courbois, Otto Antonius Hubertus  1809Nijmegen, Gelderland I196133
290 Courbois, Peter Hendrikus  24 August 1818Nijmegen, Gelderland I360329
291 Courbois, Petrus Hendrikus  08 June 1859Nijmegen, Gelderland I390190
292 Courbois, Petrus Henricus  28 June 1747Nijmegen, Gelderland I360324
293 Courbois, Roelof Bernardus  21 December 1736Nijmegen, Gelderland I360305
294 Courbois, Rudolphus Arnoldus Hubertus  17 March 1806Nijmegen, Gelderland I360289
295 Cramer, Gerharda Sibilla  1789Nijmegen, Gelderland I188065
296 Creighton, Juliana Anette Nicoline  13 August 1898Nijmegen, Gelderland I415297
297 Daalderop, Agnes Maria Johanna  24 March 1906Nijmegen, Gelderland I635274
298 Daalderop, Cornelia Margaretha  02 June 1841Nijmegen, Gelderland I311110
299 Daalderop, Everardus Wilhelmus  14 December 1843Nijmegen, Gelderland I311113
300 Daalderop, Ferdinand Theodorus Petrus  16 December 1910Nijmegen, Gelderland I635275
301 Daalderop, Gerardus Johannes Maria  04 May 1916Nijmegen, Gelderland I635328
302 Daalderop, Gijsbertus Johannes Maria  11 June 1917Nijmegen, Gelderland I635329
303 Daalderop, Johannes Nicolaas  30 January 1831Nijmegen, Gelderland I281522
304 Daalderop, Johannes Petrus Nicolaas  18 April 1909Nijmegen, Gelderland I635266
305 Daalderop, Margaretha Hendrina  31 January 1833Nijmegen, Gelderland I311106
306 Daalderop, Maria Francisca  06 December 1849Nijmegen, Gelderland I311120
307 Daalderop, Maria Johanna  29 January 1876Nijmegen, Gelderland I311117
308 Daalderop, Maria Johanna  01 January 1880Nijmegen, Gelderland I321569
309 Daalderop, Maria Johanna  16 October 1882Nijmegen, Gelderland I311119
310 Daalderop, Mattheus Johannes Maria  14 September 1919Nijmegen, Gelderland I635330
311 Daalderop, Mechtilda Maria  01 March 1874Nijmegen, Gelderland I311116
312 Daalderop, Nicolaas Hendrikus  22 January 1878Nijmegen, Gelderland I311118
313 Daalderop, Nicolaas Johannes  19 February 1872Nijmegen, Gelderland I321568
314 Daalderop, Nicolaas Mathijs Johannes  14 February 1912Nijmegen, Gelderland I635276
315 Daalderop, Petronelle Maria Catharina  02 April 1839Nijmegen, Gelderland I311108
316 Daalderop, Petrus Hendrikus Maria  06 March 1915Nijmegen, Gelderland I635277
317 Daalderop, Petrus Wilhelmus  06 April 1847Nijmegen, Gelderland I311114
318 Daalderop, Wilhelmus Engelbert  30 January 1831Nijmegen, Gelderland I311105
319 Daamen, Carel Rutgerus Johannes Canisius  10 October 1913Nijmegen, Gelderland I151446
320 van Dalen, Anna Geertruida Hendrika  Date unknownNijmegen, Gelderland I355261
321 van Dam, Catharina Maria Wilhelmina  11 April 1875Nijmegen, Gelderland I473979
322 van Dam, Elisabeth Johanna Maria  About 1888Nijmegen, Gelderland I726960
323 van Dam, Leonardus Johannes Petrus  16 June 1876Nijmegen, Gelderland I499680
324 Daniels, Anna Maria Catharina  15 July 1858Nijmegen, Gelderland I185614
325 Daniels, Francisca Henriette Antonia Maria  08 April 1889Nijmegen, Gelderland I467295
326 Daniels, Johan Hubert Antoon Joseph  24 August 1880Nijmegen, Gelderland I558774
327 Daniels, Petronella Johanna Antonia Mar  31 July 1892Nijmegen, Gelderland I185608
328 Daniels, Petrus Jacobus Franciscus  22 October 1845Nijmegen, Gelderland I185651
329 Dauphin, Christiaan  07 February 1897Nijmegen, Gelderland I616826
330 Decliseur, Johanna Wilhelmina  Date unknownNijmegen, Gelderland I755530
331 Dekkers, Pieter  About 1887Nijmegen, Gelderland I608798
332 Delgijer, Maria Arnolda Christina  About 1828Nijmegen, Gelderland I782227
333 Delgijer, Wilhelmus Johannes  15 February 1830Nijmegen, Gelderland I48184
334 Dellebarre, Arend Theodorus Conradus  About 27 July 1831Nijmegen, Gelderland I237485
335 Dellebarre, Joseph Philippus  18 November 1833Nijmegen, Gelderland I237477
336 Derks, Carolina Maria  02 January 1863Nijmegen, Gelderland I286585
337 Derks, Catharina Johanna Maria  23 September 1858Nijmegen, Gelderland I326904
338 Derks, Wilhelmina Maria Theresia  13 May 1855Nijmegen, Gelderland I499656
339 Desertine, Adolphe Willem Jan Marie  26 March 1892Nijmegen, Gelderland I333599
340 Desertine, Victor Emile Joseph Marie  21 December 1888Nijmegen, Gelderland I339626
341 Deuling, Anna Maria  About 1832Nijmegen, Gelderland I259134
342 Dibbetz, Johanna  26 April 1750Nijmegen, Gelderland I440753
343 Diepen, Arnoldus  1740Nijmegen, Gelderland I465651
344 Dietz, Gosuinus Hendrikus  25 January 1819Nijmegen, Gelderland I784166
345 Dietz, Johanna Theodora  24 March 1820Nijmegen, Gelderland I478585
346 van Dijk, Henri Cornelis Antonius  Date unknownNijmegen, Gelderland I738425
347 van Dijk, Josephina Gerharda Wilhelmina  14 February 1924Nijmegen, Gelderland I672840
348 Dijkhuis, Geessien  1835Nijmegen, Gelderland I427652
349 Dijkstra, Hendrik  31 August 1878Nijmegen, Gelderland I236070
350 Dijkstra, Hendrik Jan  18 November 1848Nijmegen, Gelderland I236014
351 Dijkstra, Jacobus Antonius  13 August 1850Nijmegen, Gelderland I236022
352 Dobbelman, Dr. Petrus Bernardus Hubertus Maria  08 June 1904Nijmegen, Gelderland I586529
353 Dobbelmann, Franciscus Josephus Hubertus  March 1834Nijmegen, Gelderland I550703
354 Dobbelmann, Franciscus Theodorus Johannes  08 August 1830Nijmegen, Gelderland I193077
355 Dobbelmann, Gustavus Wilhelmus Hubertus Maria  1897Nijmegen, Gelderland I790321
356 Dobbelmann, Hendricus Petrus Hubertus  March 1832Nijmegen, Gelderland I550702
357 Dobbelmann, Henriette Wilhelmina Hermina Maria  28 June 1894Nijmegen, Gelderland I256756
358 Dobbelmann, Louis Joseph  About 1873Nijmegen, Gelderland I550704
359 Dobbelmann, Ludovica Josephina Maria Hubertina  14 August 1895Nijmegen, Gelderland I256757
360 Dobbelmann, Ludovicus Romualdus Hubertus  14 July 1834Nijmegen, Gelderland I256759
361 Dobbelmann, Maria Adelheida Elisabetha Hubertina  24 April 1829Nijmegen, Gelderland I550701
362 Dobbelmann, Maria Catharina Hubertina  April 1834Nijmegen, Gelderland I550695
363 Dobbelmann, Petrus Theodorus Hubertus Maria  19 June 1862Nijmegen, Gelderland I59904
364 Dobbelmann, Reinerus Anthonius Hubertus Maria  14 August 1902Nijmegen, Gelderland I256760
365 Dobbelmann, Theodorus Antonius Hubertus Maria  22 October 1906Nijmegen, Gelderland I790322
366 Dobbelmann, Theresia Cecilia Hubertina Maria  22 November 1899Nijmegen, Gelderland I256758
367 Dobbelmann, Theresia Johanna Theodora Mari  17 May 1866Nijmegen, Gelderland I193079
368 Dobbelmann, Wilhelmina Isabella Thedora Maria  29 November 1864Nijmegen, Gelderland I256805
369 van Dockum, Geertrijt  1662Nijmegen, Gelderland I543940
370 van Dockum, Hermannus  1656Nijmegen, Gelderland I172844
371 van Dockum, Johan Gerritsz  About 1635Nijmegen, Gelderland I172847
372 Doekbrijder, Joannes Hubertus  12 August 1809Nijmegen, Gelderland I598048
373 Doekbrijder, Wilhelmina  31 January 1881Nijmegen, Gelderland I598007
374 van Dommelen, Anna Maria Petronella Hendrica  07 February 1854Nijmegen, Gelderland I547222
375 van Dommelen, Hendrikus Laurens Cornelius Marie  01 May 1856Nijmegen, Gelderland I489167
376 van Doorn, Anna Leonora Josephina  14 June 1886Nijmegen, Gelderland I645572
377 van Doorn, Elisabeth Henriette Agnes  21 August 1890Nijmegen, Gelderland I645569
378 van Doorninck, Adam  About 1858Nijmegen, Gelderland I725321
379 van Doorninck, Anna Gijsbertha  03 September 1853Nijmegen, Gelderland I608101
380 Dorsemagen, Cecilia Johanna Maria Magdalena  06 November 1918Nijmegen, Gelderland I644858
381 Dozij, Ella  26 February 1883Nijmegen, Gelderland I282041
382 Dozij, Petronella  03 August 1889Nijmegen, Gelderland I282042
383 Dozij, Reinhart  28 September 1880Nijmegen, Gelderland I282040
384 Dreesmann, Anna Bernardina Maria  22 September 1898Nijmegen, Gelderland I62054
385 Dreesmann, Anton August Sigismund  02 January 1897Nijmegen, Gelderland I62037
386 Dreesmann, Antonia Margaretha  23 January 1902Nijmegen, Gelderland I62057
387 Dreesmann, Margaretha Antonia  23 January 1902Nijmegen, Gelderland I470784
388 Drent, Gerrit Lucas  1876Nijmegen, Gelderland I235084
389 Driessen, Josephus  03 February 1942Nijmegen, Gelderland I430478
390 Driessen, Theodoor Bernardus Hendrikus  28 December 1906Nijmegen, Gelderland I430485
391 van Druijnen, Helena Hendrica  12 August 1792Nijmegen, Gelderland I790755
392 Drukker, Leon Louis  05 October 1834Nijmegen, Gelderland I187084
393 Drukker, Louise Henriette Leonore  10 September 1871Nijmegen, Gelderland I187083
394 Drukker, Marij Ernestine Henriette Loui  19 August 1896Nijmegen, Gelderland I187092
395 Drukker, Markus Alexander Maurits  19 October 1863Nijmegen, Gelderland I187088
396 Duffhauss, Josef Otto Carl Caspar  16 June 1900Nijmegen, Gelderland I628386
397 Duijnstee, Willem Johan Antoon  Date unknownNijmegen, Gelderland I478108
398 van Duinen, Gerarda  15 February 1874Nijmegen, Gelderland I374874
399 Dulks, Gerarda Geertruij  10 February 1833Nijmegen, Gelderland I565281
400 van den Dungen, Eduardus Alphonsus  18 September 1855Nijmegen, Gelderland I414841
401 van den Dungen, Helena Elisabeth Antonia Johanna  25 December 1907Nijmegen, Gelderland I788257
402 van den Dungen, Herman Antonius  26 April 1902Nijmegen, Gelderland I788222
403 van den Dungen, Herman Antonius  09 April 1903Nijmegen, Gelderland I788444
404 van den Dungen, Herman Antonius Maria  06 May 1904Nijmegen, Gelderland I788223
405 van den Dungen, Jan VIctor Antoon  01 December 1900Nijmegen, Gelderland I788221
406 van den Dungen, Johannes Antonius  15 March 1845Nijmegen, Gelderland I788315
407 van den Dungen, NN  28 February 1916Nijmegen, Gelderland I788372
408 van den Dungen, Paul Johan Antoon  19 July 1909Nijmegen, Gelderland I788262
409 van den Dungen, Paul Johan Antoon  30 April 1911Nijmegen, Gelderland I788366
410 van den Dungen, Paulus Johannes Joseph Antonius  01 April 1871Nijmegen, Gelderland I788318
411 van den Dungen, Victoria Maria Antonia  13 August 1905Nijmegen, Gelderland I788254
412 van Duren, Christina Johanna  19 February 1857Nijmegen, Gelderland I576674
413 Edens, Hendrik  1893Nijmegen, Gelderland I65456
414 van den Eeckhout, Maria Johanna  1904Nijmegen, Gelderland I503672
415 Elbers, Margaretha Anna Helena  11 September 1922Nijmegen, Gelderland I576807
416 Elfring, Pieter  24 August 1883Nijmegen, Gelderland I509029
417 van den Eng, Maria Cornelia  02 April 1835Nijmegen, Gelderland I609082
418 Engelaar, Johannes Petrus  22 October 1856Nijmegen, Gelderland I564900
419 Engelen van Pijlsweert, Antoinetta Frederica Jkvr.  05 April 1842Nijmegen, Gelderland I191203
420 van Engelen van Pijlsweert, Jvr Louise Johanna  29 April 1890Nijmegen, Gelderland I604508
421 Engels, Willemina  08 February 1824Nijmegen, Gelderland I284949
422 Ensink, Hermina Hendrika Angelina  Date unknownNijmegen, Gelderland I347678
423 Eras, Arnoldus Martinus  09 January 1907Nijmegen, Gelderland I599094
424 Eras, Christina Johanna Maria  23 June 1906Nijmegen, Gelderland I599097
425 Eras, Cornelia  11 January 1912Nijmegen, Gelderland I538106
426 Eras, Frederikis Henrianus Hermanus  25 June 1905Nijmegen, Gelderland I599096
427 Eras, Gerardus Johannes Antonius  About 1923Nijmegen, Gelderland I538110
428 Eras, Henricus Arnoldus  18 January 1906Nijmegen, Gelderland I599093
429 Eras, Johannes Henricus  26 September 1908Nijmegen, Gelderland I599095
430 Erdkamp, Jacobus Gerhardus Arnoldus  11 November 1861Nijmegen, Gelderland I528164
431 Erdkamp, Jacobus Johannes  29 October 1859Nijmegen, Gelderland I528163
432 Erdkamp, Johannes Jacobus  18 October 1858Nijmegen, Gelderland I528162
433 Erdkamp, Johannes Petrus Maria  02 May 1857Nijmegen, Gelderland I528161
434 van Erp, Anna Maria  15 December 1824Nijmegen, Gelderland I456878
435 Esser, Wilhelmina Maria Antonia  15 April 1895Nijmegen, Gelderland I397815
436 Estourgie, Albert Pierre Joseph  March 1918Nijmegen, Gelderland I286794
437 Estourgie, Cécile Alphonsine Marie  11 August 1919Nijmegen, Gelderland I767096
438 Estourgie, E.M.   I769110
439 Estourgie, F.M.   I4831
440 Estourgie, Hubert Philippe Marie  26 May 1924Nijmegen, Gelderland I767094
441 Estourgie, Pierre Henri  03 July 1912Nijmegen, Gelderland I767090
442 Euwens, Herman H.A.  15 May 1914Nijmegen, Gelderland I317543
443 Faber, Elisabeth Maria  About 1888Nijmegen, Gelderland I393648
444 Fasot, Amalia Mathilda Maria  About 1884Nijmegen, Gelderland I771324
445 Fasot, Guillaumine Elisabeth  About 1872Nijmegen, Gelderland I771322
446 Fasot, Wilhelmina Josephina Helena  About 1878Nijmegen, Gelderland I771308
447 Fasot, Wilhelmus Philippus  May 1874Nijmegen, Gelderland I771321
448 Feijen, Hendrikus Gerardus  13 July 1906Nijmegen, Gelderland I184022
449 Ferrageau de Saint Amand, Marie Anna Emelie  16 May 1813Nijmegen, Gelderland I241457
450 Ferrari, Agnes Antonia Huberta  21 February 1843Nijmegen, Gelderland I311115
451 Ferrari, Johannes Joseph A.  17 December 1825Nijmegen, Gelderland I551093
452 Fleuren, Anna Jacoba Geertruida  25 December 1875Nijmegen, Gelderland I491861
453 Fleuren, Antonius Petrus  21 July 1879Nijmegen, Gelderland I160720
454 Fleuren, Christianus Hendrikus Canisius  30 April 1905Nijmegen, Gelderland I780659
455 Fleuren, Clasina Christina Maria  25 October 1903Nijmegen, Gelderland I780658
456 Fleuren, Everdina  13 April 1883Nijmegen, Gelderland I491983
457 Fleuren, Everdina Wilhelmina Maria  28 November 1906Nijmegen, Gelderland I780660
458 Fleuren, Gertruda Johanna  20 September 1885Nijmegen, Gelderland I491862
459 Fleuren, Hendrika Antonia Maria  23 September 1918Nijmegen, Gelderland I614136
460 Fleuren, Hendrikus  24 July 1887Nijmegen, Gelderland I604286
461 Fleuren, Hendrikus Cornelis Johannes  08 September 1850Nijmegen, Gelderland I160861
462 Fleuren, Hendrikus Cornelis Johannes  22 January 1908Nijmegen, Gelderland I780661
463 Fleuren, Johanna Petronella  20 September 1884Nijmegen, Gelderland I604290
464 Fleuren, Johannes Jacobus  17 December 1877Nijmegen, Gelderland I491865
465 Fleuren, Klasina  02 September 1881Nijmegen, Gelderland I491863
466 Fleuren, Maria Hendrika Johanna  20 February 1909Nijmegen, Gelderland I780662
467 Fleuren, Theodorus Leonardus  24 June 1886Nijmegen, Gelderland I537950
468 Francken, Ahasueros  Approximately 1791Nijmegen, Gelderland I392878
469 Francken, Nicolaas Gerrit  Approximately 1788Nijmegen, Gelderland I392851
470 Franssen, Albert Jacobus  20 October 1892Nijmegen, Gelderland I153928
471 Frehe, Carolina Wilhelmina Petronella  05 June 1883Nijmegen, Gelderland I432510
472 Freij, Harmke  Approximately 1911Nijmegen, Gelderland I461712
473 Freij, Hillegien  Approximately 1904Nijmegen, Gelderland I461517
474 Fremerij, Catharina  08 June 1748Nijmegen, Gelderland I355009
475 Frickel, Johanna Wilhelmina  16 January 1846Nijmegen, Gelderland I484062
476 Friederichs, Theodora  06 January 1868Nijmegen, Gelderland I490636
477 Fritz Haerts, Margarita  1741Nijmegen, Gelderland I360326
478 van Geelen, Carolus  20 July 1842Nijmegen, Gelderland I359204
479 van Geelen, Elisabeth  03 October 1876Nijmegen, Gelderland I250591
480 van Geelen, Willemina Theodora  02 January 1834Nijmegen, Gelderland I6848
481 Geerligs, Albertina Theodora Johanna  04 January 1853Nijmegen, Gelderland I703869
482 Geerligs, Catharina Jacoba Geertruida Maria  22 July 1854Nijmegen, Gelderland I703870
483 Geerligs, Everardus Johannes Cornelis  10 October 1863Nijmegen, Gelderland I703874
484 Geerligs, Henricus Hermanus Jacobus  20 September 1858Nijmegen, Gelderland I703872
485 Geerligs, Henricus Hermanus Johannes  17 July 1862Nijmegen, Gelderland I703873
486 Geerligs, Jan Michael Maria  19 December 1856Nijmegen, Gelderland I703871
487 Geerligs, Jeanette Lamberta Gerarda  01 March 1860Nijmegen, Gelderland I703860
488 Geerligs, Willem Cornelis  28 January 1865Nijmegen, Gelderland I703875
489 Geerlings, Dorothea Johanna Albertina Mechtilda  24 August 1850Nijmegen, Gelderland I515059
490 Geertsema, Grietje Angenieta  Approximately 1905Nijmegen, Gelderland I777947
491 Geertsen, Geertruida Wilhelmina Maria  1849Nijmegen, Gelderland I726959
492 Gelab, Hendrik Theodoor  20 April 1906Nijmegen, Gelderland I674577
493 Gelab, Theodorus Wilhelmus  27 March 1909Nijmegen, Gelderland I674578
494 van Gent, Anna Antonia  24 October 1872Nijmegen, Gelderland I503673
495 van Gent, Gerardus Stephanus Johannes  01 March 1894Nijmegen, Gelderland I649159
496 van Gent, Gerardus Stephanus Johannes  01 October 1896Nijmegen, Gelderland I649156
497 van Gent, Hendrikus Frederikus  Date unknownNijmegen, Gelderland I649157
498 Gerretzen, Franciscus Bernardus  19 March 1823Nijmegen, Gelderland I456010
499 Gerrits, Johannes  About 1794Nijmegen, Gelderland I741764
500 Gerritse, Gerardus Johannes  23 November 1894Nijmegen, Gelderland I633219
501 Gerritsen, Anthonie Lambertus  06 August 1845Nijmegen, Gelderland I745409
502 Gerritsen, Geradus  15 April 1788Nijmegen, Gelderland I124274
503 Gerritsen, Jean  17 October 1811Nijmegen, Gelderland I424821
504 Gerritzen, Martinus  07 August 1870Nijmegen, Gelderland I520904
505 Giesbertz, Paulus Wilhelnus  About 1882Nijmegen, Gelderland I461698
506 van Gisteren, Rein  26 December 1915Nijmegen, Gelderland I576775
507 van der Goes, Margaretha  16 October 1855Nijmegen, Gelderland I126606
508 van der Goes van Naters, Jhr. Dr. Marinus  21 December 1900Nijmegen, Gelderland I359786
509 Goetmakers, Alberdina Johanna Wilhelmina  19 October 1861Nijmegen, Gelderland I424220
510 Goetmakers, Anne  03 July 1864Nijmegen, Gelderland I424221
511 Goetmakers, Maria Johanna Louisa  1850Nijmegen, Gelderland I566891
512 Goetmakers, Petrus Wilhelmus  29 August 1859Nijmegen, Gelderland I424224
513 Goetmakers, Wilhelmina Agnes  10 September 1857Nijmegen, Gelderland I424225
514 Goetmakers, Wilhelmus Hendrikus  13 April 1851Nijmegen, Gelderland I424226
515 Graadt van Roggen, Arent  27 March 1825Nijmegen, Gelderland I551527
516 Graadt van Roggen, Catharina Henrietta Cornelia  18 September 1836Nijmegen, Gelderland I551544
517 Graadt van Roggen, Catharina Henriette Cornelia  19 July 1835Nijmegen, Gelderland I551543
518 Graadt van Roggen, Coenraad Jan  01 August 1904Nijmegen, Gelderland I762707
519 Graadt van Roggen, Elieze Catharina Johanna C.  12 May 1873Nijmegen, Gelderland I761513
520 Graadt van Roggen, Elieze Catharina Johanna Carolina  09 June 1870Nijmegen, Gelderland I762458
521 Graadt van Roggen, Elisa Catharina Johanna Carolina  03 November 1842Nijmegen, Gelderland I551546
522 Graadt van Roggen, Jacob Frans  16 June 1829Nijmegen, Gelderland I551540
523 Graadt van Roggen, Johanna Hendrika  21 January 1840Nijmegen, Gelderland I551545
524 Graadt van Roggen, Johanna Maria  07 January 1906Nijmegen, Gelderland I762708
525 Graadt van Roggen, Johannes Hendrikus  03 June 1831Nijmegen, Gelderland I551541
526 Graadt van Roggen, NN  02 November 1827Nijmegen, Gelderland I551539
527 Graadt van Roggen, NN  10 February 1872Nijmegen, Gelderland I762724
528 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  03 February 1805Nijmegen, Gelderland I551528
529 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  17 March 1833Nijmegen, Gelderland I551542
530 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  About 1846Nijmegen, Gelderland I762455
531 Graadt van Roggen, Willem  08 January 1879Nijmegen, Gelderland I762459
532 Graat, Josina  About 1769Nijmegen, Gelderland I469758
533 le Grand, Charlotta  About 1863Nijmegen, Gelderland I484063
534 Grandjean Perrenod Comtesse, Amelius Andreas  07 December 1873Nijmegen, Gelderland I408536
535 Grandjean Perrenod Comtesse, Amelius Johannes Wilhelmus  13 December 1896Nijmegen, Gelderland I408538
536 Grandjean Perrenod Comtesse, Andreas Theodorus  09 June 1863Nijmegen, Gelderland I408528
537 Grandjean Perrenod Comtesse, Anna Maria Sophia  04 January 1887Nijmegen, Gelderland I408551
538 Grandjean Perrenod Comtesse, Antonia Johanna Gerdina  15 April 1891Nijmegen, Gelderland I408555
539 Grandjean Perrenod Comtesse, Cornelia Gerdina Maria  02 December 1894Nijmegen, Gelderland I408558
540 Grandjean Perrenod Comtesse, Gerardina Johanna Maria  30 July 1883Nijmegen, Gelderland I408560
541 Grandjean Perrenod Comtesse, Hendrikus Johannes  12 February 1885Nijmegen, Gelderland I408562
542 Grandjean Perrenod Comtesse, Jacoba Wilhelmina  15 May 1890Nijmegen, Gelderland I408563
543 Grandjean Perrenod Comtesse, Jacobus Johannes  04 May 1854Nijmegen, Gelderland I408526
544 Grandjean Perrenod Comtesse, Johanna Simon  09 May 1882Nijmegen, Gelderland I408569
545 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Hendricus Christiaan  16 September 1882Nijmegen, Gelderland I408566
546 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  15 April 1827Nijmegen, Gelderland I408577
547 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  23 May 1830Nijmegen, Gelderland I322080
548 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  19 May 1857Nijmegen, Gelderland I408527
549 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon Joseph  19 March 1889Nijmegen, Gelderland I408582
550 Grandjean Perrenod Comtesse, Julia Johanna Maria  02 December 1900Nijmegen, Gelderland I408534
551 Grandjean Perrenod Comtesse, Julia Sophia  28 December 1825Nijmegen, Gelderland I466641
552 Grandjean Perrenod Comtesse, Julia Wilhelmina  08 July 1860Nijmegen, Gelderland I322077
553 Grandjean Perrenod Comtesse, Maria Anna  09 October 1892Nijmegen, Gelderland I408546
554 Grandjean Perrenod Comtesse, Maria Christina  25 August 1887Nijmegen, Gelderland I408567
555 Grandjean Perrenod Comtesse, Maria Theodora Andrea  03 January 1869Nijmegen, Gelderland I408573
556 Grandjean Perrenod Comtesse, Marie  16 July 1828Nijmegen, Gelderland I408574
557 Grandjean Perrenod Comtesse, NN  04 April 1929Nijmegen, Gelderland I408540
558 Grandjean Perrenod Comtesse, Wilhelmina Petronella Maria  04 May 1885Nijmegen, Gelderland I408581
559 Grandjean Perrenod Comtesse, Wilhelmina Theodora Maria  24 April 1866Nijmegen, Gelderland I408572
560 Greeij, Berendina Antonia  18 April 1879Nijmegen, Gelderland I475848
561 Grevers, Arnold  07 March 1823Nijmegen, Gelderland I57364
562 Groenveld, Jacobus  03 January 1864Nijmegen, Gelderland I19228
563 Grol, Anna Christina  19 October 1917Nijmegen, Gelderland I4666
564 Grol, Christina M  18 May 1913Nijmegen, Gelderland I4662
565 Grol, Cornelis J.chr.  29 July 1908Nijmegen, Gelderland I4649
566 Grol, Geertruda Cornelia  30 August 1921Nijmegen, Gelderland I4668
567 Grol, Johannes Petrus  05 September 1910Nijmegen, Gelderland I4659
568 Grol, Margaretha Maria  22 April 1915Nijmegen, Gelderland I4663
569 Grol, Maria Cornelia  29 July 1916Nijmegen, Gelderland I4664
570 Grol, Rembertus Johannes  24 March 1912Nijmegen, Gelderland I4661
571 Grol, Thecla  09 July 1919Nijmegen, Gelderland I4667
572 Grol, Wilhelmina Frederika Richarda  20 April 1920Nijmegen, Gelderland I4679
573 de Grood, Theodorus  26 July 1850Nijmegen, Gelderland I82831
574 Grul, Andries David  14 December 1824Nijmegen, Gelderland I542734
575 van Guericke, Petronella Frederica Johanna  28 April 1790Nijmegen, Gelderland I510782
576 Gussenhoven, Maria Catharina  29 June 1903Nijmegen, Gelderland I747002
577 Gutersohn, Adolph Theodor  14 December 1886Nijmegen, Gelderland I708524
578 Gutersohn, Anna Theodora Maria  03 November 1895Nijmegen, Gelderland I708533
579 Gutersohn, August Isidor Maria  13 May 1899Nijmegen, Gelderland I708541
580 Gutersohn, August Lorenz  11 June 1891Nijmegen, Gelderland I708527
581 Gutersohn, Carl Bruno  13 April 1894Nijmegen, Gelderland I708529
582 Gutersohn, Elisabeth Wilhelmina Antonia  13 June 1897Nijmegen, Gelderland I708540
583 Gutersohn, Robert Hendrik Alphonsus  05 November 1888Nijmegen, Gelderland I708525
584 Gutersohn, Wilhelm Heinrich  01 March 1885Nijmegen, Gelderland I708522
585 de Haan, Johannes Ferdinand  23 February 1877Nijmegen, Gelderland I321571
586 van Haaps, Mechtilda Lambertina  15 June 1802Nijmegen, Gelderland I360651
587 van Haaren, Adolphina Aloijsia Catharina  21 June 1868Nijmegen, Gelderland I484437
588 van Haaren, Alexander Henri Antonius  27 August 1908Nijmegen, Gelderland I781471
589 van Haaren, Anna Huberta  05 May 1845Nijmegen, Gelderland I708710
590 van Haaren, Anna Johanna Elisabetha Maria  06 March 1860Nijmegen, Gelderland I484432
591 van Haaren, Ansfriedus Petrus Rudolphus  17 July 1898Nijmegen, Gelderland I469740
592 van Haaren, Antonius Hubertus  09 February 1843Nijmegen, Gelderland I708709
593 van Haaren, Antonius Hubertus  02 July 1851Nijmegen, Gelderland I708713
594 van Haaren, Berendina  11 June 1827Nijmegen, Gelderland I537701
595 van Haaren, Catharina Johanna Berendina Antonia  20 August 1901Nijmegen, Gelderland I477583
596 van Haaren, Christina Theresia Maria  07 March 1878Nijmegen, Gelderland I469735
597 van Haaren, Cornelis Antonius  08 November 1872Nijmegen, Gelderland I302709
598 van Haaren, Cornelis Hendrikus Hermanus  09 September 1900Nijmegen, Gelderland I230183
599 van Haaren, Dina Theodora  25 September 1844Nijmegen, Gelderland I708725
600 van Haaren, Dorothea  30 October 1838Nijmegen, Gelderland I708706
601 van Haaren, Dorothea Lambertina Josphina  18 March 1867Nijmegen, Gelderland I484436
602 van Haaren, Elisabeth Albertina Benedicta  21 March 1874Nijmegen, Gelderland I484441
603 van Haaren, Elisabeth Catharina Maria  04 October 1861Nijmegen, Gelderland I484433
604 van Haaren, Elisabeth Huberta  18 May 1839Nijmegen, Gelderland I475864
605 van Haaren, Everardus Hendrikus Maria  01 October 1874Nijmegen, Gelderland I302710
606 van Haaren, Everdina Bernardina Geertruida Maria  17 May 1896Nijmegen, Gelderland I230180
607 van Haaren, Ferdinand Johannes Marinus  28 January 1914Nijmegen, Gelderland I708665
608 van Haaren, Francina Johanna  23 March 1843Nijmegen, Gelderland I708724
609 van Haaren, Franciscus Wilhelmus  15 December 1872Nijmegen, Gelderland I484440
610 van Haaren, Gerardus  29 July 1807Nijmegen, Gelderland I708714
611 van Haaren, Gerardus Hubertus  10 September 1833Nijmegen, Gelderland I708703
612 van Haaren, Gerardus Johannes Antonius  16 September 1897Nijmegen, Gelderland I230181
613 van Haaren, Gerardus Johannes Cornelis  05 December 1934Nijmegen, Gelderland I321673
614 van Haaren, Gerardus Johannes Hubertus  19 October 1840Nijmegen, Gelderland I475865
615 van Haaren, Gerhardus Cornelis  28 November 1861Nijmegen, Gelderland I302704
616 van Haaren, Gertrudis Maria Antonia  17 October 1911Nijmegen, Gelderland I781469
617 van Haaren, Helena Hendrika Maria  30 March 1894Nijmegen, Gelderland I230178
618 van Haaren, Hendrika Francisca Maria  06 January 1859Nijmegen, Gelderland I484431
619 van Haaren, Hendrikus Antonius  23 May 1870Nijmegen, Gelderland I302708
620 van Haaren, Hendrikus Everardus Antonius  20 June 1895Nijmegen, Gelderland I230179
621 van Haaren, Hendrikus Hubertus  23 November 1841Nijmegen, Gelderland I708708
622 van Haaren, Hendrina Petronella Clara Maria  08 May 1863Nijmegen, Gelderland I302705
623 van Haaren, Hendrina Theodora Maria  25 December 1912Nijmegen, Gelderland I781470
624 van Haaren, Henricus  22 September 1771Nijmegen, Gelderland I708734
625 van Haaren, Henricus  26 September 1774Nijmegen, Gelderland I708735
626 van Haaren, Henriëtte Wijnanda Maria  25 October 1905Nijmegen, Gelderland I3961
627 van Haaren, Hermina Hendrika Maria  23 October 1898Nijmegen, Gelderland I230182
628 van Haaren, Huberdina Wilhelmina  29 August 1847Nijmegen, Gelderland I708711
629 van Haaren, Isidorus Andreas  05 July 1875Nijmegen, Gelderland I484407
630 van Haaren, Joanna  29 August 1763Nijmegen, Gelderland I708731
631 van Haaren, Joannes  11 November 1768Nijmegen, Gelderland I708733
632 van Haaren, Joannes Hubertus  02 November 1802Nijmegen, Gelderland I475856
633 van Haaren, Johanna Maria Everdina Antonia  About 1908Nijmegen, Gelderland I484447
634 van Haaren, Johanna Wilhelmina Maria  February 1914Nijmegen, Gelderland I484414
635 van Haaren, Johannes Antonius  21 July 1910Nijmegen, Gelderland I781468
636 van Haaren, Johannes Gerardus  29 October 1853Nijmegen, Gelderland I475843
637 van Haaren, Johannes Gerardus Quirinus Maria  11 June 1904Nijmegen, Gelderland I708661
638 van Haaren, Johannes Hendrikus Maria  22 May 1866Nijmegen, Gelderland I230156
639 van Haaren, Johannes Hubertus  21 January 1836Nijmegen, Gelderland I708704
640 van Haaren, Johannes Wilhelmus Bruno  01 April 1864Nijmegen, Gelderland I484434
641 van Haaren, Johannes Wilhelmus Hubertus  10 March 1838Nijmegen, Gelderland I475863
642 van Haaren, Maria Everdina  14 January 1845Nijmegen, Gelderland I475866
643 van Haaren, Maria Huberta  13 September 1840Nijmegen, Gelderland I708707
644 van Haaren, Maria Johanna  20 March 1847Nijmegen, Gelderland I475867
645 van Haaren, Martinus Hendrikus Maria  06 July 1860Nijmegen, Gelderland I302703
646 van Haaren, Petronella Theodora Maria  19 January 1868Nijmegen, Gelderland I302707
647 van Haaren, Petrus  24 March 1765Nijmegen, Gelderland I708732
648 van Haaren, Petrus Hubertus  04 October 1810Nijmegen, Gelderland I708700
649 van Haaren, Petrus Hubertus  04 June 1837Nijmegen, Gelderland I708705
650 van Haaren, Petrus Hubertus  29 July 1849Nijmegen, Gelderland I708712
651 van Haaren, Petrus Martinus Gerhardus Maria  09 March 1859Nijmegen, Gelderland I302702
652 van Haaren, Quirinus Jacobus  18 March 1896Nijmegen, Gelderland I475849
653 van Haaren, Quirinus Johannes  About 1881Nijmegen, Gelderland I475850
654 van Haaren, Quirinus Johannes Catharinus Antonius  02 December 1906Nijmegen, Gelderland I708662
655 van Haaren, Robertus Bonaventura Stephanus  26 December 1865Nijmegen, Gelderland I484435
656 van Haaren, Stanislaus Benedictus Wernerus  15 March 1877Nijmegen, Gelderland I484442
657 van Haaren, Theodor Heinrich Carl  02 June 1871Nijmegen, Gelderland I484439
658 van Haaren, Theodora Catharina  About 1843Nijmegen, Gelderland I475869
659 van Haaren, Theodorus Everhardus  28 December 1869Nijmegen, Gelderland I484438
660 van Haaren, Theodorus Hendrikus  10 August 1864Nijmegen, Gelderland I302706
661 van Haaren, Wilhelmus  03 February 1777Nijmegen, Gelderland I475859
662 van Haaren, Wilhelmus Franciscus  24 January 1842Nijmegen, Gelderland I708716
663 van Haaren, Wilhelmus Gregorius  1911Nijmegen, Gelderland I708717
664 van Haaren, Wilhelmus Johannes  02 December 1849Nijmegen, Gelderland I475868
665 van Haaren, Wilhelmus Johannes Hubertus  06 October 1834Nijmegen, Gelderland I708702
666 Haax, Willemina Johanna  15 December 1853Nijmegen, Gelderland I432781
667 van Haeren, Jan Hendrik Petrus  26 January 1896Nijmegen, Gelderland I469737
668 Haffmans, NN  07 July 1941Nijmegen, Gelderland I454504
669 Halberstadt, Arnold Ursule  18 August 1877Nijmegen, Gelderland I474445
670 Halberstadt, Hendrik Johan Elize Willem  25 November 1878Nijmegen, Gelderland I474495
671 Halberstadt, Willem Antony  19 November 1881Nijmegen, Gelderland I474629
672 Hamer, Elisabeth Meta Emilia  23 March 1915Nijmegen, Gelderland I485202
673 Hamer, Ferdinandus Hendrikus Wilhelmus  05 November 1867Nijmegen, Gelderland I555698
674 Hamer, Jacobus  04 January 1839Nijmegen, Gelderland I469808
675 Hamerslag, Wilhelmina Cornelia Hendrika  01 September 1868Nijmegen, Gelderland I492917
676 Harbord, Coenraad Elias  10 June 1853Nijmegen, Gelderland I652555
677 Hartendorf, Aleida Wilhelmina  January 1895Nijmegen, Gelderland I503630
678 Hartendorf, Anna Maria  April 1899Nijmegen, Gelderland I503633
679 Hartendorf, Augustinus  December 1902Nijmegen, Gelderland I503636
680 Hartendorf, Coenradus Johannes  July 1885Nijmegen, Gelderland I503623
681 Hartendorf, Elisabeth Johanna  June 1896Nijmegen, Gelderland I503631
682 Hartendorf, Everhardus  February 1892Nijmegen, Gelderland I503628
683 Hartendorf, Johannes Hendrikus  October 1886Nijmegen, Gelderland I503624
684 Hartendorf, NN  August 1889Nijmegen, Gelderland I503626
685 Hartendorf, NN  October 1893Nijmegen, Gelderland I503629
686 Hartendorf, NN  July 1900Nijmegen, Gelderland I503635
687 Hartendorf, Peter Baptist  March 1888Nijmegen, Gelderland I503625
688 Hartendorf, Reinier Hendrikus  September 1890Nijmegen, Gelderland I503627
689 Hartendorf, Reinierus Hendrikus  November 1897Nijmegen, Gelderland I503632
690 Hartog, Henri Arthur  05 January 1908Nijmegen, Gelderland I397472
691 Hartog, Jozef Jacob  18 December 1910Nijmegen, Gelderland I380624
692 Hartog, Philip Arnold  17 November 1916Nijmegen, Gelderland I397474
693 Havekes, Anna Maria  28 October 1808Nijmegen, Gelderland I475857
694 Havekes, Catharina Sophia  About 1807Nijmegen, Gelderland I756180
695 Havekes, Dirk Lodewijk  About 1806Nijmegen, Gelderland I756182
696 Havekes, Gerardus Jean  About October 1819Nijmegen, Gelderland I756183
697 Heener, Frederik Reinier  1818Nijmegen, Gelderland I560916
698 van der Heijden, Helena  02 September 1790Nijmegen, Gelderland I551159
699 van der Heijden, Johanna Diederika Petronella  05 April 1874Nijmegen, Gelderland I388395
700 van der Heijden, Johanna Wilhelmina Hubertina  19 November 1812Nijmegen, Gelderland I545767
701 van der Heijden, Josephus Christianus Hubertus  About 1820Nijmegen, Gelderland I403354
702 van der Heijden, Wilhelmus  Date unknownNijmegen, Gelderland I473069
703 Heijdt, Geertruida Arnolda Helena Johanna  27 November 1889Nijmegen, Gelderland I367738
704 Heijdt, Johannes Wilhelmus  27 November 1828Nijmegen, Gelderland I367736
705 Heijdt, Johannes Wilhelmus Antonius Arnoldus  23 April 1888Nijmegen, Gelderland I367731
706 Heijdt, Petrus Jacobus Wilhelmus  13 October 1858Nijmegen, Gelderland I367732
707 Heijdt, Willem Hendrik VIctor  02 June 1893Nijmegen, Gelderland I367739
708 Heijme, Hendrina  29 March 1807Nijmegen, Gelderland I482981
709 Heijmerink, Alphonsus Aloijsius Maria  31 May 1907Nijmegen, Gelderland I432276
710 Heijmerink, Anna Maria  24 November 1905Nijmegen, Gelderland I432273
711 Heijmerink, Antonius Franciscus Maria  06 February 1900Nijmegen, Gelderland I432232
712 Heijmerink, Franciscus Johannes  20 February 1909Nijmegen, Gelderland I374832
713 Heijmerink, H.  Date unknownNijmegen, Gelderland I432275
714 Heijmerink, Johannes Gerardus Antonius Joseph  21 March 1897Nijmegen, Gelderland I432225
715 Heijs, Stefanie Margaretha  19 February 1814Nijmegen, Gelderland I758218
716 Heiming, Johanna Petronella  16 February 1911Nijmegen, Gelderland I516676
717 Hekking, Aloijsius Marie Willem  13 April 1909Nijmegen, Gelderland I734192
718 Hekking, Anna Maria Henrica Josephina Dominica  10 April 1892Nijmegen, Gelderland I734193
719 Hekking, Henri Alphonse Maria  08 November 1885Nijmegen, Gelderland I731412
720 Hekking, Jozef Marie Antoon  18 June 1902Nijmegen, Gelderland I734187
721 Hekking, Margaretha Alphonsine Maria J. A.  28 September 1893Nijmegen, Gelderland I634856
722 Hekking, Maria Josephina Henriette  11 May 1905Nijmegen, Gelderland I734191
723 Hekking, Maria VIctoire Josephina Cecilia Raijmunda  21 November 1896Nijmegen, Gelderland I734195
724 Hekking, Marie Aloijsius Theodor Daniel  13 December 1853Nijmegen, Gelderland I634784
725 Hekking, Marie Antoine Raijmond Alloise Henri  23 November 1848Nijmegen, Gelderland I634761
726 Hekking, Marie Henri Lambert  October 1900Nijmegen, Gelderland I734186
727 Hekking, Marie Josephine Adelaïde  21 September 1850Nijmegen, Gelderland I634782
728 Hekking, Theodore Francois Alphonse  11 April 1846Nijmegen, Gelderland I634781
729 van Helvert, Hendrikus Christianus  August 1879Nijmegen, Gelderland I780363
730 Hendricks, Geertruida Jacoba  01 January 1830Nijmegen, Gelderland I326953
731 Hendriks, Theodorus  19 April 1891Nijmegen, Gelderland I692051
732 Hendriks, Wilhelmus Bernardus  About 1887Nijmegen, Gelderland I440438
733 Hendromsee, Anna Maria  1810Nijmegen, Gelderland I74574
734 Hengst, Petrus Engelbertus  10 August 1789Nijmegen, Gelderland I551488
735 Henkelman, Catharina Gerarda  1884Nijmegen, Gelderland I549574
736 Herdt, Jannes Georg  18 January 1766Nijmegen, Gelderland I239000
737 Hermse, Jacoba  1807Nijmegen, Gelderland I263156
738 Hermse, Joanna  16 March 1810Nijmegen, Gelderland I708701
739 Hermsen, Everardus Philipus  20 July 1892Nijmegen, Gelderland I553528
740 Hermsen, Everdina Petronella  02 January 1891Nijmegen, Gelderland I553537
741 Hermsen, Everhardus Philippus  20 October 1886Nijmegen, Gelderland I553534
742 Hermsen, Jacques  07 June 1916Nijmegen, Gelderland I553552
743 Hermsen, Johanna Francisca  12 August 1888Nijmegen, Gelderland I553535
744 Hermsen, Johanna G F  23 March 1915Nijmegen, Gelderland I3969
745 Hermsen, Johanna Maria  08 June 1917Nijmegen, Gelderland I240945
746 van Heukelum, Nicolaas Wilhelmus Antonius Jan Marie H.  03 December 1867Nijmegen, Gelderland I369353
747 Hildebrand, Hendrikus Albertus  08 January 1839Nijmegen, Gelderland I732309
748 Hildebrand, Hendrina Geertruida  16 January 1869Nijmegen, Gelderland I732400
749 Hoefnagels, Franciscus Henricus Hijpolitus Maria  03 September 1891Nijmegen, Gelderland I558761
750 Hoefnagels, Geertruida Wilhelmina Theodora Antonia  07 April 1902Nijmegen, Gelderland I558707
751 Hoefnagels, Henrica Francisca Maria  09 September 1892Nijmegen, Gelderland I558766
752 Hoefnagels, Henricus Hijppolitus Antonius Maria  20 February 1894Nijmegen, Gelderland I558769
753 Hoefnagels, Henriette Francisca Wilhelmina Maria  08 June 1898Nijmegen, Gelderland I558772
754 Hoefnagels, Hippolijta Paulina Henrica Maria  07 November 1900Nijmegen, Gelderland I558773
755 Hoefnagels, M.C.M.J.   I578891
756 Hoefnagels, Maria Anna Theresia Antoinetta  03 February 1891Nijmegen, Gelderland I528168
757 Hoefnagels, Maria Louisa Henriette Hijpolita  21 June 1889Nijmegen, Gelderland I558763
758 Hoefnagels, Maria Petronella Leonie Antonia  09 December 1895Nijmegen, Gelderland I558770
759 Hoefnagels, Mathilda Willebrorda Maria  18 June 1900Nijmegen, Gelderland I578890
760 Hoefnagels, Paulina Wilhelmina Adela Maria  24 January 1888Nijmegen, Gelderland I558762
761 Hoefnagels, Theodora Henrietta Maria Antonia  24 February 1897Nijmegen, Gelderland I713086
762 Hoefnagels, Willibrordus Lambertus Maria  17 January 1897Nijmegen, Gelderland I558771
763 van Hoek, Wilhelmus Augustinus  Date unknownNijmegen, Gelderland I478760
764 Hoeser, Theodorus  27 May 1833Nijmegen, Gelderland I536417
765 Hofkamp, Jan Hendrik  10 July 1949Nijmegen, Gelderland I786722
766 Hofkens, Jeanne  Date unknownNijmegen, Gelderland I339923
767 Hofstee, Gerrit Jan Willem  19 February 1871Nijmegen, Gelderland I333057
768 Hofstee, Hugo Henricus Albertus Maria  03 July 1935Nijmegen, Gelderland I565317
769 Hofstee, Stephan Alfonsus Maria  09 April 1937Nijmegen, Gelderland I564899
770 Hohmann, NN  23 January 1931Nijmegen, Gelderland I557480
771 van Hoof, Jan Jozef Lambert  07 August 1922Nijmegen, Gelderland I367750
772 van de Hoogen, Leonardus Johannes  25 July 1916Nijmegen, Gelderland I122707
773 Hoogeveen, Trijntje  16 January 1909Nijmegen, Gelderland I192183
774 Hoogveld, Allegonda Maria Teresia  23 July 1891Nijmegen, Gelderland I494465
775 Hoogveld, Arnoldus Hendrikus Antonius  12 July 1890Nijmegen, Gelderland I494463
776 Hoogveld, Elisabeth Johanna  10 May 1891Nijmegen, Gelderland I557506
777 Hoogveld, Hendrika Maria  16 February 1890Nijmegen, Gelderland I557505
778 Hoogveld, Johanna Hendrina  11 January 1889Nijmegen, Gelderland I557504
779 Hoogveld, Johanna Maria Antonia  26 November 1896Nijmegen, Gelderland I494453
780 Hoogveld, NN  11 October 1892Nijmegen, Gelderland I557507
781 Hoogveld, Wilhelmus Petrus  22 February 1894Nijmegen, Gelderland I557508
782 Hoogveld, Wilhelmus Petrus Johannes  29 September 1887Nijmegen, Gelderland I557503
783 van Hooijdonk, Elizabeth Adriana Maria  21 March 1863Nijmegen, Gelderland I684896
784 ten Hoonte, Jacobus  1866Nijmegen, Gelderland I435074
785 van Hoorn, Talgina  25 February 1882Nijmegen, Gelderland I714879
786 Hopman, Ida  26 September 1845Nijmegen, Gelderland I359406
787 Hopman, Maria Wilhelmina  22 September 1850Nijmegen, Gelderland I90258
788 Hoppenreijs, Jacobus Heimerich Maria  21 July 1954Nijmegen, Gelderland I328692
789 Horner, Catharina  About 1750Nijmegen, Gelderland I425994
790 van Horssen, Wilhelmina Johanna Maria  22 September 1907Nijmegen, Gelderland I642603
791 ter Horst, Alberta Maria Johanna  1883Nijmegen, Gelderland I435220
792 van der Horst, Arnoldus Johannes  13 April 1829Nijmegen, Gelderland I362428
793 ter Horst, Elisabeth  22 March 1761Nijmegen, Gelderland I721067
794 Houben, Elisabeth  Approximately 1730Nijmegen, Gelderland I695776
795 Hubertus, Meindert  1875Nijmegen, Gelderland I584949
796 Huisman, Maria Sophia  Date unknownNijmegen, Gelderland I781319
797 van Hulsteijn, Johanna Cornelia  16 June 1817Nijmegen, Gelderland I759123
798 Hulzebos, Gerardina Antina  10 November 1882Nijmegen, Gelderland I340669
799 Hummeling, Johanna Geertruida  1876Nijmegen, Gelderland I544228
800 IJsenbrant, Alexander  24 March 1824Nijmegen, Gelderland I428586

1 2 3 Next»Baptised

Matches 1 to 59 of 59

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Arntz, Johannes  31 August 1809Nijmegen, Gelderland I633434
2 Arntz, Maria  31 August 1809Nijmegen, Gelderland I633435
3 Arntz, Mattheus  20 February 1807Nijmegen, Gelderland I633433
4 Arntz, Nicolaas  31 July 1810Nijmegen, Gelderland I633436
5 Arntz, Nicolaas  03 August 1811Nijmegen, Gelderland I633437
6 de Beijer, Adrianus  14 May 1773Nijmegen, Gelderland I126917
7 de Beijer, Maria Elisabeth Geertruida  04 March 1778Nijmegen, Gelderland I126900
8 Bekkering, Johanna  02 February 1787Nijmegen, Gelderland I50474
9 van Bijlandt, Alexander  29 December 1743Nijmegen, Gelderland I191728
10 van Bijlandt, Roeleman Frederik Neomagus  03 January 1669Nijmegen, Gelderland I191720
11 van der Brugghen, Carel Frederik August  14 March 1776Nijmegen, Gelderland I126817
12 van der Brugghen, Justinus Jacob Leonard Mr.  06 August 1804Nijmegen, Gelderland I126901
13 Busser, Johanna  Nijmegen, Gelderland I537694
14 van der Capellen, Margaretha Isabella  28 March 1714Nijmegen, Gelderland I98614
15 Courbois, Henricus Johannes  13 March 1773Nijmegen, Gelderland I196130
16 Courbois, Otto Antonius Hubertus  10 December 1809Nijmegen, Gelderland I196133
17 Cramer, Gerharda Sibilla  11 March 1789Nijmegen, Gelderland I188065
18 Diepen, Arnoldus  29 January 1740Nijmegen, Gelderland I465651
19 van Dockum, Geertrijt  10 August 1662Nijmegen, Gelderland I543940
20 van Dockum, Hermannus  27 February 1656Nijmegen, Gelderland I172844
21 van Haaren, Gerardus  29 July 1807Nijmegen, Gelderland I708714
22 van Haaren, Henricus  27 September 1774Nijmegen, Gelderland I708735
23 van Haaren, Joanna  29 August 1763Nijmegen, Gelderland I708731
24 van Haaren, Petrus Hubertus  04 October 1810Nijmegen, Gelderland I708700
25 Hendromsee, Anna Maria  01 September 1810Nijmegen, Gelderland I74574
26 Hermse, Joanna  16 March 1810Nijmegen, Gelderland I708701
27 de Jager, Everdina  18 March 1825Nijmegen, Gelderland I790487
28 Jansen, Joanna  05 August 1804Nijmegen, Gelderland I82842
29 Kersten, Maria Petronella  27 October 1789Nijmegen, Gelderland I185353
30 Kik, Leendert  21 April 1918Nijmegen, Gelderland I82395
31 Labee, Jacobus  27 November 1733Nijmegen, Gelderland I193395
32 Lindeman, Arnoldi  14 July 1759Nijmegen, Gelderland I13797
33 van der Lisse, Alijda Clara  30 July 1802Nijmegen, Gelderland I10725
34 Moeck, Adriaen Fransen  After 1656Nijmegen, Gelderland I51826
35 Moeck, Philip Fransen  January 1654Nijmegen, Gelderland I51816
36 van der Poel, Joannes Jacobus  02 August 1763Nijmegen, Gelderland I91684
37 Pragt, Adam  14 October 1723Nijmegen, Gelderland I44039
38 Presburg, Henriette  28 September 1788Nijmegen, Gelderland I66715
39 Presburg, Sophia  15 November 1792Nijmegen, Gelderland I66712
40 Rijnen, Gertrudis  17 December 1770Nijmegen, Gelderland I173000
41 Scheers, Carel  24 February 1775Nijmegen, Gelderland I395836
42 Scheers, Gerard Johan  09 January 1765Nijmegen, Gelderland I395823
43 Scheers, Gesina Catharina  22 April 1757Nijmegen, Gelderland I395818
44 Scheers, Hendrik  01 April 1761Nijmegen, Gelderland I395821
45 Scheers, Johannes Hermanus  31 August 1768Nijmegen, Gelderland I395825
46 Scheers, Maria  21 October 1759Nijmegen, Gelderland I395820
47 Scheers, Maurits  03 July 1734Nijmegen, Gelderland I395816
48 Scheers, Meijnard Christian  09 March 1763Nijmegen, Gelderland I395822
49 Scheers, Roeland  03 March 1773Nijmegen, Gelderland I395835
50 Schwartz, Theodora Hermina  24 December 1763Nijmegen, Gelderland I188071
51 Sneltjes, Anna Catrina  18 November 1804Nijmegen, Gelderland I190946
52 Sneltjes, Jacobus  14 June 1776Nijmegen, Gelderland I190949
53 Soetekou, Gijsbert Johannes  19 February 1809Nijmegen, Gelderland I609286
54 Stevens, Joanna Geertruda  18 May 1793Nijmegen, Gelderland I29161
55 van Swelm, Maria Petronella Huberdina  14 March 1809Nijmegen, Gelderland I196134
56 Vaalman, Josephus Egbertus Henricus  24 February 1804Nijmegen, Gelderland I10724
57 Vaalman, Maria Theresia  20 October 1808Nijmegen, Gelderland I10727
58 Verbeet, Anna  27 August 1780Nijmegen, Gelderland I190950
59 Verheijen, Sophia  03 June 1726Nijmegen, Gelderland I395817

Died

Matches 1 to 800 of 2106

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Aalders, Johanna  13 June 1867Nijmegen, Gelderland I565280
2 Achterbergh, Christianus Cornelis Maria  15 July 1940Nijmegen, Gelderland I508928
3 Achterbergh, Wilhelmus Maria Jacob  17 January 1934Nijmegen, Gelderland I508948
4 van den Akker, Anna Petronella  29 May 1931Nijmegen, Gelderland I387250
5 van den Akker, Hendrikus Petrus  04 October 1898Nijmegen, Gelderland I387243
6 van den Akker, Johannes Dominicus Hubertus  04 July 1878Nijmegen, Gelderland I475840
7 Albers, Annet  30 April 1939Nijmegen, Gelderland I407019
8 Albers Pistorius, Alphonse Emile  17 February 1944Nijmegen, Gelderland I693530
9 Albrecht, Paulus  08 May 1980Nijmegen, Gelderland I558955
10 Alferink, Johanna Catharina Maria  31 October 1948Nijmegen, Gelderland I489244
11 van Amstel, Anthonius Franciscus Jozephus  18 July 1958Nijmegen, Gelderland I517828
12 van Amstel, Gerardina Anna Maria Clara  10 January 1975Nijmegen, Gelderland I474319
13 van Andel, Johannes  12 April 1925Nijmegen, Gelderland I442223
14 Anderson, Jan Jacob  11 April 1916Nijmegen, Gelderland I386595
15 André de la Porte, Adelaïde Louise  15 May 1934Nijmegen, Gelderland I762322
16 Anneveldt, Gerret  18 April 1914Nijmegen, Gelderland I167491
17 Arends, Theodora  14 November 1814Nijmegen, Gelderland I363419
18 van Arensbergen, Henricus Petrus Michiel  26 September 1918Nijmegen, Gelderland I83274
19 van Arensbergen, Piet  13 August 1982Nijmegen, Gelderland I83277
20 Ariens, Grada  22 March 1892Nijmegen, Gelderland I360121
21 Arnolds, Leonie Judith Anna  21 April 1990Nijmegen, Gelderland I129730
22 Arnts, Maria Wilhelmina  03 March 1940Nijmegen, Gelderland I461697
23 Arnts, Wilhelmina Maria  19 August 1932Nijmegen, Gelderland I461710
24 Arntz, Antonius Gerardus Wilhelmus  13 August 1890Nijmegen, Gelderland I205808
25 Arntz, Clementine Maria Adelheid  12 November 1954Nijmegen, Gelderland I630752
26 Arntz, Elisabeth Carolina Maria  15 September 2006Nijmegen, Gelderland I631626
27 Arntz, Francisca Johanna Henriette  29 May 1964Nijmegen, Gelderland I254432
28 Arntz, Gerardus  27 December 1823Nijmegen, Gelderland I256893
29 Arntz, Gerardus Johannes Wilhelmus  10 December 1826Nijmegen, Gelderland I482539
30 Arntz, Gerardus Wilhelmus VIncentius  26 August 1889Nijmegen, Gelderland I3767
31 Arntz, Hendrikus  23 June 1965Nijmegen, Gelderland I630841
32 Arntz, Hendrikus  17 February 1970Nijmegen, Gelderland I633222
33 Arntz, Johanna Josepha Maria  27 July 2006Nijmegen, Gelderland I327358
34 Arntz, Johanna Maria Josephina  23 August 1939Nijmegen, Gelderland I327288
35 Arntz, Johannes  01 September 1809Nijmegen, Gelderland I633434
36 Arntz, Johannes Franciscus Clemens  30 July 1936Nijmegen, Gelderland I254449
37 Arntz, Dr. Josephus Gerardus Theodorus  11 November 1918Nijmegen, Gelderland I205805
38 Arntz, Julius Maria Bonifacius  16 July 1920Nijmegen, Gelderland I254428
39 Arntz, Maria  01 September 1908Nijmegen, Gelderland I633435
40 Arntz, Maria Dorothea  19 November 1958Nijmegen, Gelderland I186616
41 Arntz, Maria Dorothea Johanna  16 July 1924Nijmegen, Gelderland I254427
42 Arntz, Mattheus  11 November 1836Nijmegen, Gelderland I633433
43 Arntz, Nicolaas  13 August 1810Nijmegen, Gelderland I633436
44 Arntz, Nicolaas Christiaan Johannes  20 November 1914Nijmegen, Gelderland I205806
45 Arntz, NN  12 January 1885Nijmegen, Gelderland I55662
46 Arntz, Regina Francisca Johanna  26 April 1945Nijmegen, Gelderland I254447
47 Arntz, Stephan Willem Joseph  24 February 1922Nijmegen, Gelderland I327263
48 Arntz, Stephanie Josepha Willy Maria  02 May 2008Nijmegen, Gelderland I327357
49 Arntz, Stephanus Johannes Cornelis  19 July 1885Nijmegen, Gelderland I186046
50 Arntz, Stephanus Wilhelmus Nicolaas  28 February 1964Nijmegen, Gelderland I254423
51 Arntz, Theodorus  05 November 1816Nijmegen, Gelderland I471651
52 Arntz, Theodorus Henricus Lambertus  04 July 1920Nijmegen, Gelderland I204720
53 Arntz, Wilhelmus Nicolaas Stephanus  23 November 1933Nijmegen, Gelderland I205802
54 Arts, Anna Maria Johanna  16 August 1930Nijmegen, Gelderland I309717
55 Arts, Elisabeth  24 December 1987Nijmegen, Gelderland I669186
56 Arts, Gertruda  19 March 1908Nijmegen, Gelderland I82838
57 Arts, Theodora  10 February 1948Nijmegen, Gelderland I330273
58 Artz, Clementina Helena Maria  09 August 1929Nijmegen, Gelderland I75032
59 Asselbergs, Adrianus Joannes  20 October 1902Nijmegen, Gelderland I693143
60 Asselbergs, Wilhelmus Johannes Maria Anton Prof. Dr.  27 July 1968Nijmegen, Gelderland I129729
61 Athmer, Hermann Bernard August  01 May 1911Nijmegen, Gelderland I579899
62 Athmer, Hermann Bernard August  26 October 1937Nijmegen, Gelderland I580037
63 Baalman, Engelina Petronella  25 June 1939Nijmegen, Gelderland I432216
64 van Baars, Gerarda Catharina  09 March 1919Nijmegen, Gelderland I591793
65 Baars, Gijsbertha Paulina  06 April 2007Nijmegen, Gelderland I132237
66 Baas, Dirk  15 November 1984Nijmegen, Gelderland I182149
67 Baas, Jantje  18 September 1992Nijmegen, Gelderland I71166
68 Backer, Jannigje Maria  28 February 1985Nijmegen, Gelderland I439203
69 Baijer, Margaretha Cecilia  06 March 1932Nijmegen, Gelderland I311092
70 Bakker, Dr. Jacobus Johannes Antonius  25 November 1964Nijmegen, Gelderland I721448
71 Bakkers, Adriana Hendrika  29 October 1901Nijmegen, Gelderland I406482
72 Bakkers, Maria Anna  08 May 1962Nijmegen, Gelderland I321567
73 Bakx, Carolus Joannes Adrianus  26 July 1955Nijmegen, Gelderland I725741
74 Baltussen, Albertus Josephus Antonius  07 May 1985Nijmegen, Gelderland I790597
75 Baltussen, Arnoldus Johannes Antonius  13 February 1995Nijmegen, Gelderland I258655
76 Baltussen, Johanna Wilhelmina  19 April 1916Nijmegen, Gelderland I397943
77 Banning, Franciscus Adrianus Maria  05 November 1915Nijmegen, Gelderland I516550
78 Banning, Hermanus Antonius Canisius  24 March 1905Nijmegen, Gelderland I516596
79 Banning, NN  08 July 1903Nijmegen, Gelderland I516598
80 Banning, Wilhelmus Franciscus Canisius  02 December 1902Nijmegen, Gelderland I516595
81 Barth, Frans  19 October 1846Nijmegen, Gelderland I196230
82 van Basten Batenburg, Antoon Theodoor Wigbold  24 October 1982Nijmegen, Gelderland I709593
83 Baumann, Emilie Katharina  01 September 1981Nijmegen, Gelderland I249296
84 Bazelmans, Henriette Josephina Maria  27 October 1966Nijmegen, Gelderland I492272
85 Bedloo, Anna Maria  03 March 1837Nijmegen, Gelderland I536983
86 Beek, Alexander Coert  29 August 1995Nijmegen, Gelderland I631627
87 ter Beek, Anna  28 February 1894Nijmegen, Gelderland I503637
88 van Beek, Gerarda  16 December 1885Nijmegen, Gelderland I703863
89 de Beer, Jacob  18 December 1916Nijmegen, Gelderland I480906
90 Beermann, Maria Gerarda Christina Eleonora  11 August 2002Nijmegen, Gelderland I773101
91 Beijer, Antonius Johannes  01 May 1936Nijmegen, Gelderland I364477
92 Beijer, Bernard Albertus Antonius  03 November 1971Nijmegen, Gelderland I249114
93 de Beijer, Elizabetha Johanna  12 May 1850Nijmegen, Gelderland I376
94 de Beijer, Maria Elisabeth Geertruida  1845Nijmegen, Gelderland I126900
95 de Beijer, Ottho  12 September 1850Nijmegen, Gelderland I3710
96 Beijlloos, Geertruida Wilhelmina  03 November 1945Nijmegen, Gelderland I550154
97 Beijnes, Johannes Govert Diderik  11 February 2015Nijmegen, Gelderland I59490
98 Beijnes, Johannes Jacobus Ir.  26 January 1930Nijmegen, Gelderland I5077
99 Beijnes, Maria Wilhelmina Antonia  14 February 1952Nijmegen, Gelderland I59416
100 Beijnes, Theresia Maria  03 June 2010Nijmegen, Gelderland I56543
101 van Beijnum, Bert  17 April 2002Nijmegen, Gelderland I439225
102 van Beinum, Gerrit  06 April 1950Nijmegen, Gelderland I762823
103 van Beinum, Johan Willem  24 December 1944Nijmegen, Gelderland I762851
104 Bekker, Everdina  29 December 1910Nijmegen, Gelderland I739408
105 van der Bell, Pieter  03 July 1829Nijmegen, Gelderland I559842
106 Benda, Nicolaas Johannes  14 October 1872Nijmegen, Gelderland I522631
107 Benda, Wilhelmus Nicolaas  08 January 1871Nijmegen, Gelderland I522628
108 Bennik, Johannes Arnoldus  19 August 1963Nijmegen, Gelderland I579562
109 Bensdorp, Elisabeth Petronella Francisca Maria  10 September 1973Nijmegen, Gelderland I285141
110 Bensdorp, Sarah Maria Johanna  07 January 1970Nijmegen, Gelderland I285142
111 van Berckel, Arnoldus Hyacintus Maria Mr.  10 November 1915Nijmegen, Gelderland I149748
112 van Berckel, Lodewijk Theodoor  21 January 1940Nijmegen, Gelderland I327293
113 van Berckel, Maria Henriette  05 August 1923Nijmegen, Gelderland I65868
114 van Berckel, Melania Isabella Maria Theresi  16 June 1924Nijmegen, Gelderland I65771
115 van den Berg, Anna Maria  05 May 1858Nijmegen, Gelderland I503544
116 van den Berg, Anna Maria  01 May 1922Nijmegen, Gelderland I408533
117 van den Berg, Hannes Johannus  29 May 1994Nijmegen, Gelderland I35596
118 van den Berg, Susanna Maria  06 October 1842Nijmegen, Gelderland I620942
119 Bergacker, Drs. Henk  29 July 2006Nijmegen, Gelderland I598304
120 Bergefurt, Hendricus Cornelis  05 October 1999Nijmegen, Gelderland I748573
121 Berger, Jacques Remi Carl Hubert  09 July 1928Nijmegen, Gelderland I455247
122 van den Bergh, Jacob  31 October 1921Nijmegen, Gelderland I333295
123 van den Bergh, Marjanna  01 February 1922Nijmegen, Gelderland I187106
124 van den Bergh, Wilhelmus Hendrikus Cornelis  22 January 1946Nijmegen, Gelderland I330243
125 Berghegge, Johannes Anthonius  05 April 1922Nijmegen, Gelderland I271418
126 Bergstein, Hubert Jerome Marcel Pierre  26 June 1938Nijmegen, Gelderland I248561
127 Bergstein, Maria Hubertina Josepha Milania  07 October 1922Nijmegen, Gelderland I307968
128 Bergstein, Pieter Hubertus Godefridus  05 December 1975Nijmegen, Gelderland I248564
129 Best, Hendrika Suzanna  23 February 1874Nijmegen, Gelderland I745406
130 Beukers, Charlotte Maria Magdalena  01 April 1928Nijmegen, Gelderland I252112
131 van Beusekom, Adriana Gijsberta  04 August 1945Nijmegen, Gelderland I538095
132 Biezenaar, Cornelia Stefania  1955Nijmegen, Gelderland I477592
133 van Bijlandt, Rijksgraaf Albrecht Otto Roeleman Frederi  23 February 1768Nijmegen, Gelderland I191716
134 van Bijlandt, Florens Otto Hendrik Roeleman  03 March 1701Nijmegen, Gelderland I191724
135 Bijvoet, Cornelia Henrietta Adriana Maria  13 February 2000Nijmegen, Gelderland I590319
136 Bijvoet, Hendricus Adrianus Hubertus  10 December 1910Nijmegen, Gelderland I256798
137 Bijvoet, Joanna Maria  04 November 1987Nijmegen, Gelderland I564850
138 Bijvoet, Johannes Cornelis  26 July 1989Nijmegen, Gelderland I790595
139 Bijvoet, Richtilda Maria Simonia  09 December 1954Nijmegen, Gelderland I256807
140 Bijvoet, Theodora Francisca Henrietta  21 June 1964Nijmegen, Gelderland I256797
141 Bijvoet, Theresia Johanna Adriana Barbe  11 September 1912Nijmegen, Gelderland I10833
142 van Bijzantium, Theophana  15 June 999Nijmegen, Gelderland I30084
143 Bisterbosch, Hendrika Johanna  17 January 1940Nijmegen, Gelderland I637364
144 Blaak, NN  02 July 1871Nijmegen, Gelderland I234767
145 van Blarkom, Jan  07 March 1939Nijmegen, Gelderland I56720
146 Bledet, Margaretha Josephine Philippine Louise  09 May 1861Nijmegen, Gelderland I536982
147 Blees, Caroline Henriette  07 February 1919Nijmegen, Gelderland I186123
148 Bles, B.G.   I328704
149 Bless, Hendrikus  10 May 2003Nijmegen, Gelderland I643112
150 Bless, Joseph Herman Maria  05 February 1910Nijmegen, Gelderland I790606
151 Bless, N.N.  11 June 1913Nijmegen, Gelderland I790608
152 Bless, Paul Herman  24 October 1994Nijmegen, Gelderland I683408
153 Bless, Petrus Theodorus  23 December 1955Nijmegen, Gelderland I483078
154 Bless, Rudolph Wilhelmus  05 November 1952Nijmegen, Gelderland I483073
155 Bless, Willem Joseph Petrus Maria  27 August 1974Nijmegen, Gelderland I790601
156 Blijdenstein, Theodora  08 June 1971Nijmegen, Gelderland I364958
157 Bloem, Coenradus Albertus  06 January 1934Nijmegen, Gelderland I758959
158 Bloem, Gerrit Willem  03 May 1921Nijmegen, Gelderland I758961
159 Bloemen, Cornelia Hubertina Paulina  25 October 1943Nijmegen, Gelderland I456340
160 Bluijssen, Johannes  03 March 1927Nijmegen, Gelderland I746767
161 Bluijssen, Philomena Antonia Wilhelmina Maria  02 January 1934Nijmegen, Gelderland I775659
162 Bluijssen, Wilhelmus Antonius Josephus Maria  17 April 1948Nijmegen, Gelderland I747000
163 de Bock, Geertruida Antonia  26 March 1942Nijmegen, Gelderland I385442
164 Bodenstaff, Maria Elisabeth Gertruda  28 July 1898Nijmegen, Gelderland I517199
165 Bodewes, Gerardus Hermannus  02 February 1942Nijmegen, Gelderland I75026
166 Bodewes, Harmannus Halbanus  29 June 1957Nijmegen, Gelderland I75030
167 Bodson, Marie Agnes Felicie Jeanne  27 October 1968Nijmegen, Gelderland I302716
168 Boekhoorn, Johanna Judith  27 July 2012Nijmegen, Gelderland I576724
169 den Boer, Clasina Petronella  24 July 1902Nijmegen, Gelderland I778461
170 Boes, Aloijsius Celestinus  07 August 1930Nijmegen, Gelderland I540954
171 van den Bogaard, Edouard Benedictus  19 May 1914Nijmegen, Gelderland I483605
172 van den Bogaard, Henriëtte VIctoria Geertruida  27 June 1916Nijmegen, Gelderland I788319
173 Bogaers, Julianus Egidius Alphonsus Theresia  16 September 1996Nijmegen, Gelderland I483892
174 Bogaers, Maria Josepha Elisabeth  21 September 1975Nijmegen, Gelderland I485457
175 Bogaers, Maria Ludovica Antonia Carolina VIrginie  24 January 1911Nijmegen, Gelderland I358407
176 Bogaert, Jacoba Sophia Adriana  17 December 1817Nijmegen, Gelderland I126818
177 van den Bogaert, Rutger Hendrik Willem  04 January 1931Nijmegen, Gelderland I458452
178 van der Bol, Katharina  27 December 1918Nijmegen, Gelderland I475844
179 van Boldrik, Gerardus Joseph  02 February 1954Nijmegen, Gelderland I398480
180 van Boldrik, Joannes Wilhelmus  16 February 1895Nijmegen, Gelderland I406332
181 van Boldrik, Johannes Theodorus Martinus  20 October 1944Nijmegen, Gelderland I398489
182 van Boldrik, Jozef Frans Peter Marie  29 November 1994Nijmegen, Gelderland I321841
183 van Boldrik, NN  07 May 1929Nijmegen, Gelderland I394945
184 van Boldrik, Wilhelmus  13 January 1900Nijmegen, Gelderland I406333
185 van Boldrik, Willem Bernard Marie Jozef  10 August 1963Nijmegen, Gelderland I321835
186 Bolsius, Anna M.A.H.  08 February 1952Nijmegen, Gelderland I412105
187 Bolsius, Augustinus Aloijsius Johannes Hubertus  08 September 1934Nijmegen, Gelderland I412101
188 Bolsius, Maria Wilhelmina Ernestina Ire  16 June 1915Nijmegen, Gelderland I186157
189 Bongers, Gerharda Theodora Johanna  15 November 2007Nijmegen, Gelderland I483894
190 Bongers, Jacobus  01 January 1965Nijmegen, Gelderland I491628
191 Bongers, Maria Hendrina  25 March 1987Nijmegen, Gelderland I635267
192 Bonhomme, Léonie Marie Emilie  19 February 2005Nijmegen, Gelderland I621735
193 van den Boogaart, Johannes Wilhelmus  09 December 1940Nijmegen, Gelderland I511031
194 Boogh, Gijsbertus Olivier  08 June 1885Nijmegen, Gelderland I598505
195 Boom van Der, Alida  01 July 1926Nijmegen, Gelderland I606312
196 van der Borg, Adrianus Antonius  30 September 1939Nijmegen, Gelderland I673067
197 Borret, Arnoldus Johannes Maria Hubertus  16 September 1950Nijmegen, Gelderland I739965
198 Borzo, Josephina Elisabeth Maria  22 October 1908Nijmegen, Gelderland I415436
199 Bosman, Everdina  04 March 1907Nijmegen, Gelderland I230177
200 Bosman, Hendrika  12 May 1870Nijmegen, Gelderland I415415
201 Bossmann, Hendrikus Wilhelmus  13 January 1935Nijmegen, Gelderland I689661
202 Bouderij, Gerarda Hendrika Bernardina  23 September 1923Nijmegen, Gelderland I491218
203 Bouderij, Hendrikus Cornelis  01 August 1899Nijmegen, Gelderland I498588
204 le Boullanger, Marie Fortunee  24 December 1776Nijmegen, Gelderland I126823
205 Bours, Maria Catharina  01 February 1944Nijmegen, Gelderland I643158
206 Bouvij, Maria Theodora Joanna  26 August 1939Nijmegen, Gelderland I157207
207 Bovens, Gerardus Jozephus  22 April 1925Nijmegen, Gelderland I779224
208 Bovens, Josephina Maria  20 September 1968Nijmegen, Gelderland I590117
209 Bovens, Theodorus  14 January 1920Nijmegen, Gelderland I598697
210 Bovens, Wilhelmina Johanna  19 September 1944Nijmegen, Gelderland I779207
211 ter Braacke, Henrica  29 March 1864Nijmegen, Gelderland I387230
212 Braam, Anna Maria  13 July 1921Nijmegen, Gelderland I781347
213 Braam, Catharina Johanna Wilhelmina  10 April 1880Nijmegen, Gelderland I359410
214 Braam, Elisabeth Johanna  20 July 1982Nijmegen, Gelderland I384315
215 Braam, Everdina  24 December 1939Nijmegen, Gelderland I359414
216 Braam, Gerardus Hermanus Wilhelmus  09 July 1953Nijmegen, Gelderland I250590
217 Braam, Gertruda Elisabeth Joanna  09 December 2001Nijmegen, Gelderland I121801
218 Braam, Henricus Johannes Christianus  14 June 2004Nijmegen, Gelderland I384324
219 Braam, Henriette E.J.  16 October 2000Nijmegen, Gelderland I384325
220 Braam, Hermanus  15 March 1874Nijmegen, Gelderland I359407
221 Braam, Hermanus  02 February 1925Nijmegen, Gelderland I359405
222 Braam, Hermanus Gerardus Wilhelmus  08 December 1964Nijmegen, Gelderland I359409
223 Braam, Johanna Maria Hendrina  22 January 1988Nijmegen, Gelderland I384316
224 Braam, Johanna Wilhelmina Catharina  13 February 1963Nijmegen, Gelderland I359408
225 Braam, Johannes Carolus  31 May 1979Nijmegen, Gelderland I384317
226 Braam, L.G.H.  07 January 1990Nijmegen, Gelderland I85715
227 Braam, Maria J.J.  12 January 2001Nijmegen, Gelderland I384319
228 Braam, Petronella  21 September 1852Nijmegen, Gelderland I383722
229 Braam, Theodora  26 April 1949Nijmegen, Gelderland I781419
230 Braam, Wilhelmus Hendrikus  31 July 1940Nijmegen, Gelderland I359411
231 de Braconier, Abraham Pierre  24 April 1843Nijmegen, Gelderland I766515
232 van den Bragt, Alberdina Frederika  28 February 1946Nijmegen, Gelderland I671287
233 Brandts, Gerhardus Johannes Franciscus  08 June 1935Nijmegen, Gelderland I542517
234 Brandts, Hendriena  04 April 1914Nijmegen, Gelderland I373381
235 Brandts, Johannes Wilhelmus  03 October 1837Nijmegen, Gelderland I540557
236 Brandts, Theodora Aleida Maria  25 February 1890Nijmegen, Gelderland I540290
237 Brandts, Theodora Arnolda  09 November 1852Nijmegen, Gelderland I540560
238 Brandts, Theodorus Everardus Hermanus  22 January 1942Nijmegen, Gelderland I542520
239 Brandts, Theodorus Jacobus  21 August 1928Nijmegen, Gelderland I542514
240 Brans, Catharina Juliana Maria  02 January 2000Nijmegen, Gelderland I12522
241 Brenninkmeijer, Alex  2 June 1983Nijmegen, Gelderland I789941
242 Brenninkmeijer, Heinrich Alphonsus Maria  10 June 1968Nijmegen, Gelderland I789901
243 Brenninkmeijer, Maria Josepha Angela  06 September 1937Nijmegen, Gelderland I483973
244 Breunissen, Wesseline  05 July 1919Nijmegen, Gelderland I790503
245 Brijant, Helena Maria  29 October 1818Nijmegen, Gelderland I360306
246 Brocard, Theodore  24 February 1818Nijmegen, Gelderland I279359
247 Broekman, Alouisia Christiana Francisca  01 January 1926Nijmegen, Gelderland I755677
248 Broekman, Hendrika Maria  27 March 1865Nijmegen, Gelderland I755657
249 Broekman, Joannes Franciscus  02 February 1856Nijmegen, Gelderland I755656
250 Broekman, Johan Peter Matthijs  21 June 1886Nijmegen, Gelderland I526853
251 Broekman, NN  18 January 1867Nijmegen, Gelderland I755659
252 Broekman, Theodora  10 August 1909Nijmegen, Gelderland I755688
253 Brommelcamp, Jurjaan  26 August 1829Nijmegen, Gelderland I279552
254 Brouwer, Catharina Anna Gerharda  26 February 1852Nijmegen, Gelderland I551525
255 Brouwer, Gerardus Johannes  31 August 1937Nijmegen, Gelderland I430488
256 Brouwer, Wilhelmina Elisabeth  11 April 1989Nijmegen, Gelderland I430486
257 Brouwers, Henriette  10 January 1699Nijmegen, Gelderland I730171
258 van der Brugghen, Carel Frederik August  27 August 1820Nijmegen, Gelderland I126817
259 van der Brugghen, Jan Anthonij  02 July 1817Nijmegen, Gelderland I126822
260 van der Brugghen, Johan Diederik  1851Nijmegen, Gelderland I126899
261 Bruijelle, Maria Paulina Joanna Adela  10 August 1917Nijmegen, Gelderland I558701
262 de Bruijn, Cornelia  31 October 1914Nijmegen, Gelderland I741790
263 de Bruijn, Dominicus Wilhelmus Hendrikus  21 October 1908Nijmegen, Gelderland I69502
264 de Bruijn, Mr. Jacobus Geradus  26 July 1908Nijmegen, Gelderland I256971
265 de Bruijn, Johanna Cornelia Antonia Maria  20 February 1953Nijmegen, Gelderland I405586
266 de Bruijn, Petrus Ignatius Bernardus  23 April 1932Nijmegen, Gelderland I637680
267 de Bruijn, Wilhelmina Maria  20 April 1888Nijmegen, Gelderland I69510
268 de Bruijne, Madeleine Josepha Anna Maria  08 February 1961Nijmegen, Gelderland I334611
269 de Bruin, Anna Maria Arnolda  02 April 1951Nijmegen, Gelderland I3683
270 de Bruin, Arnolda Wilhelmina  11 February 1882Nijmegen, Gelderland I537730
271 de Bruin, Arnoldus Gijsbertus  25 August 2013Nijmegen, Gelderland I536747
272 de Bruin, Hermanus Petrus Theodorus  29 October 2012Nijmegen, Gelderland I256201
273 Bruineman, Johannes Antonius Maria  16 August 1945Nijmegen, Gelderland I334385
274 Bruning, Joannes Gerardus  08 October 1926Nijmegen, Gelderland I553208
275 van Buchem, Fons  10 September 2002Nijmegen, Gelderland I514250
276 de Bulpaap, Susanna Willemina  23 December 1827Nijmegen, Gelderland I196231
277 van Bunnik, Elisabeth Cornelia  13 September 1918Nijmegen, Gelderland I788317
278 Burgers, Anna Sophia Antoinette  05 July 1847Nijmegen, Gelderland I746711
279 Burgers, Antoinette Elisabeth Johanna Maria  16 November 1937Nijmegen, Gelderland I124897
280 Burgers, Antonia Maria  19 November 1915Nijmegen, Gelderland I746069
281 Burgers, Arnoldus  30 May 1906Nijmegen, Gelderland I484058
282 Burgers, Arnoldus Johannes Antonius  31 July 1974Nijmegen, Gelderland I310983
283 Burgers, Bernardus Antonius Johannes  18 July 1976Nijmegen, Gelderland I310813
284 Burgers, Bernardus Theodorus Antonius  23 August 1978Nijmegen, Gelderland I364480
285 Burgers, Elisabeth Cornelia  24 January 1945Nijmegen, Gelderland I317439
286 Burgers, Emelia Arnolda Anna Maria  11 May 1967Nijmegen, Gelderland I124894
287 Burgers, Gerrit  17 March 1920Nijmegen, Gelderland I484041
288 Burgers, Hendricus Antonius Theodorus Josephus  16 January 1938Nijmegen, Gelderland I424994
289 Burgers, Hendrik Jan  24 June 1919Nijmegen, Gelderland I746620
290 Burgers, Hendrika Catharina  02 April 1905Nijmegen, Gelderland I3663
291 Burgers, Hendrikus Johannes  02 February 1961Nijmegen, Gelderland I484043
292 Burgers, Henrica Joanna Maria  04 November 1944Nijmegen, Gelderland I81571
293 Burgers, Hermanus Gerardus  04 February 1960Nijmegen, Gelderland I669901
294 Burgers, Jacob Jacobus Hubertus  15 November 1892Nijmegen, Gelderland I484047
295 Burgers, Jan Willem Henri Marie  11 January 1944Nijmegen, Gelderland I772743
296 Burgers, Jean  02 May 1886Nijmegen, Gelderland I484052
297 Burgers, Johanna Christina  27 September 1944Nijmegen, Gelderland I759642
298 Burgers, Johanna Maria Cornelia  19 November 1917Nijmegen, Gelderland I317438
299 Burgers, Johanna Nicola Adolpha Maria  20 March 1950Nijmegen, Gelderland I124887
300 Burgers, Johanna Sabina Louise  19 October 1855Nijmegen, Gelderland I746715
301 Burgers, Johannes  02 February 1856Nijmegen, Gelderland I484060
302 Burgers, Johannes Bernardus Theodorus Marie  26 July 1952Nijmegen, Gelderland I310995
303 Burgers, Johannes Karel Herman  04 July 1973Nijmegen, Gelderland I310808
304 Burgers, Margaretha Apolonia Maria  08 May 1939Nijmegen, Gelderland I424995
305 Burgers, Margaretha Maria  02 June 1912Nijmegen, Gelderland I746288
306 Burgers, Matheus Gerhardus  24 January 1923Nijmegen, Gelderland I536718
307 Burgers, NN  01 July 1936Nijmegen, Gelderland I326901
308 Burgers, NN  08 May 1938Nijmegen, Gelderland I758032
309 Burgers, Peter  25 September 1914Nijmegen, Gelderland I484057
310 Burgers, Petronella Maria Huberta  08 May 1935Nijmegen, Gelderland I484045
311 Burgers, Petrus Wilhelmus  30 January 1905Nijmegen, Gelderland I415489
312 Burgers, Petrus Wilhelmus  26 May 1940Nijmegen, Gelderland I415499
313 Burgers, Sophia Maria Anna Christina  20 June 1853Nijmegen, Gelderland I746714
314 Burgers, Stephanus Heinrich Louis  23 September 1973Nijmegen, Gelderland I310980
315 Burgers, Theodorus Antonius Adrianus  21 June 1970Nijmegen, Gelderland I263043
316 Burgers, Theodorus Antonius Wilhelmus  16 March 1952Nijmegen, Gelderland I364484
317 Burgers, Theodorus Cornelis  05 December 1899Nijmegen, Gelderland I310970
318 Burgers, Theodorus Johannes Cornelis  03 April 1955Nijmegen, Gelderland I310803
319 Burgers, Theodorus Johannes Jacobus  09 February 1860Nijmegen, Gelderland I746716
320 Burgers, Wilhelmina Cornelia Johanna Maria  07 January 1975Nijmegen, Gelderland I321671
321 Burgers, Wilhelmina Theodora Maria Gerarda  17 March 1933Nijmegen, Gelderland I364506
322 Burgers, Wilhelmus Johannes  02 July 1934Nijmegen, Gelderland I415492
323 Burgers, Wilhelmus Matheus  14 December 1936Nijmegen, Gelderland I759652
324 van de Burgt, Frederikus Johannes  31 August 1898Nijmegen, Gelderland I658882
325 van de Burgt, Hermanus  08 July 1933Nijmegen, Gelderland I650652
326 van de Burgt, Johannes Mattheus  16 December 1858Nijmegen, Gelderland I650651
327 van de Burgt, Maria Hendrina  24 February 1854Nijmegen, Gelderland I648125
328 van de Burgt, Peter  21 June 1864Nijmegen, Gelderland I162629
329 van de Burgt, Wilhelmina Maria  08 January 1858Nijmegen, Gelderland I648126
330 Bus, Josephus Wilhelmus Johannes  09 April 1934Nijmegen, Gelderland I651712
331 Busio, Elisabeth  08 December 1975Nijmegen, Gelderland I495263
332 Busser, Johanna  07 March 1832Nijmegen, Gelderland I537694
333 Calten, Jan Willem  16 April 1908Nijmegen, Gelderland I397737
334 van Campen, Aleida Marianna Maria  27 July 1873Nijmegen, Gelderland I414878
335 van Campen, Barthelomeus  09 December 1836Nijmegen, Gelderland I414873
336 van Campen, Barthelomeus Leonardus  05 May 1863Nijmegen, Gelderland I414877
337 van Campen, Cornelia Johanna  25 June 1851Nijmegen, Gelderland I537699
338 van Campen, Cornelia Maria Josephina  06 February 1991Nijmegen, Gelderland I775596
339 van Campen, Gerardus Johannes Marinus  11 October 1942Nijmegen, Gelderland I414842
340 van Campen, Gesina  04 February 1825Nijmegen, Gelderland I537695
341 van Campen, Henriette Cornelia Maria  08 November 1946Nijmegen, Gelderland I521385
342 van Campen, Jacobus Henricus Wilhelmus  30 August 1912Nijmegen, Gelderland I415296
343 van Campen, Jacobus VIncentius Cornelis VIctor  28 March 1981Nijmegen, Gelderland I775601
344 van Campen, Johanna Geertruida Maria  24 December 1901Nijmegen, Gelderland I415293
345 van Campen, Johannes  08 February 1879Nijmegen, Gelderland I414835
346 van Campen, Johannes Marinus Pius  19 October 1933Nijmegen, Gelderland I414880
347 van Campen, Johannes Philippus Maria  23 April 1991Nijmegen, Gelderland I629629
348 van Campen, Johannes Wilhelmus Canisius  23 February 1993Nijmegen, Gelderland I415291
349 van Campen, Maria  24 April 1835Nijmegen, Gelderland I537693
350 van Campen, Marinus Johannes  08 December 1945Nijmegen, Gelderland I414879
351 van Campen, NN  10 May 1903Nijmegen, Gelderland I415294
352 van Campen, NN  19 March 1908Nijmegen, Gelderland I415295
353 van Campen, Willem Jan  19 October 1958Nijmegen, Gelderland I415292
354 Canoij, Wilhelm Bernard Eugéne Hubert  14 July 1916Nijmegen, Gelderland I391120
355 Cappetti, Karel Herman August  24 May 1945Nijmegen, Gelderland I186915
356 Cikot, Franciscus Hubertus Maria  11 May 1925Nijmegen, Gelderland I702611
357 Cillissen, Johanna  09 July 1925Nijmegen, Gelderland I552728
358 Claassen, Jacobus Josephus  12 February 1980Nijmegen, Gelderland I405208
359 Clercx, Petrus Sebastianus Maria Josepha  27 May 1982Nijmegen, Gelderland I694587
360 Coebergh, Dr. Joannes Wilhelmus Willebrordus  17 November 1943Nijmegen, Gelderland I549033
361 Coebergh, Willem Hendrik Frans  02 June 1968Nijmegen, Gelderland I715985
362 Coenders, Catharina Wilhelmina Maria  04 February 2007Nijmegen, Gelderland I4796
363 Coenders, Cornelia  10 January 1894Nijmegen, Gelderland I469796
364 Coenders, Johannes Hermanus Joseph Maria  16 July 1945Nijmegen, Gelderland I4798
365 Coenders, Petronella Hendrika  16 July 1976Nijmegen, Gelderland I398479
366 Coenders, Wilhelmina Johanna Petronella  12 January 1990Nijmegen, Gelderland I4797
367 Coenen, Vincentius Carolus Antonius  18 September 1966Nijmegen, Gelderland I482179
368 Cohen, Nanette Salomons  07 April 1833Nijmegen, Gelderland I66714
369 Coolen, Catharina Henrica Maria Caroli  13 August 1924Nijmegen, Gelderland I202109
370 Coolen, Johannes Franciscus Antonius W  01 January 1918Nijmegen, Gelderland I202113
371 Coopmans, Johannes Leonardus  16 October 1955Nijmegen, Gelderland I101386
372 Corduwener, Gerardus Antonius  04 October 1940Nijmegen, Gelderland I360090
373 Cornelis, Franciscus Theodorus Maria  13 June 1924Nijmegen, Gelderland I708513
374 Cornelis, NN  29 December 1899Nijmegen, Gelderland I708518
375 Corstiaensen, Antonius Nicolaus Cornelus  05 April 1978Nijmegen, Gelderland I649034
376 Corstiaensen, Johanna Adriana Petronella Anna  21 September 2010Nijmegen, Gelderland I249309
377 Corstiaensen, Johanna Catharina Maria  30 August 1966Nijmegen, Gelderland I256198
378 Corstiaensen, Johannes Jacobus Petrus  15 September 1950Nijmegen, Gelderland I256244
379 Costermans, Cornelis Johannes  10 September 1944Nijmegen, Gelderland I685697
380 Costermans, Johanna Maria  07 October 1920Nijmegen, Gelderland I685320
381 Courbois, Christianus Hendrikus  01 June 1852Nijmegen, Gelderland I360303
382 Courbois, Hendrikus Johannes Hubertus  25 November 1882Nijmegen, Gelderland I196135
383 Courbois, Henricus Johannes  17 April 1827Nijmegen, Gelderland I196130
384 Courbois, Jacobus  09 March 1844Nijmegen, Gelderland I360327
385 Courbois, Jacobus Hendricus  23 November 1946Nijmegen, Gelderland I196137
386 Courbois, Jacobus Theodorus  08 March 1786Nijmegen, Gelderland I360310
387 Courbois, NN  01 August 1858Nijmegen, Gelderland I390189
388 Courbois, Otto Antonius Hubertus  02 October 1879Nijmegen, Gelderland I196133
389 Courbois, Peter Hendrikus  22 December 1877Nijmegen, Gelderland I360329
390 Courbois, Petrus Henricus  13 November 1820Nijmegen, Gelderland I360324
391 Courbois, Pierre  01 December 1739Nijmegen, Gelderland I360312
392 Courbois, Roelof Bernardus  27 December 1817Nijmegen, Gelderland I360305
393 van Cranenburg, Joanna Henrica  25 April 1834Nijmegen, Gelderland I473314
394 Creighton, Juliana Anette Nicoline  02 March 1993Nijmegen, Gelderland I415297
395 Cretier, Eduard  04 August 1963Nijmegen, Gelderland I756155
396 Cruijsen, Hermina Jacoba Maria  24 April 1981Nijmegen, Gelderland I643796
397 Daalderop, Everardus Wilhelmus  13 August 1846Nijmegen, Gelderland I311113
398 Daalderop, Gerardus Johannes Marie  14 October 2001Nijmegen, Gelderland I634409
399 Daalderop, Gijsbertus Johannes Maria  31 July 1917Nijmegen, Gelderland I635329
400 Daalderop, Jacobus Wilhelmus  16 May 1930Nijmegen, Gelderland I311091
401 Daalderop, Johannes Petrus Nicolaas  17 August 1982Nijmegen, Gelderland I635266
402 Daalderop, Maria  20 February 1938Nijmegen, Gelderland I311096
403 Daalderop, Maria Francisca  23 April 1850Nijmegen, Gelderland I311120
404 Daalderop, Maria Johanna  03 April 1878Nijmegen, Gelderland I311117
405 Daalderop, Maria Johanna  17 January 1881Nijmegen, Gelderland I321569
406 Daalderop, Marianne  01 August 1956Nijmegen, Gelderland I634367
407 Daalderop, Mattheus Johannes Maria  28 January 1921Nijmegen, Gelderland I635330
408 Daalderop, Nicolaas Hendrikus  22 February 1944Nijmegen, Gelderland I311118
409 Daalderop, Nicolaas Joannes  09 February 1881Nijmegen, Gelderland I281618
410 Daalderop, Nicolaas Johannes  20 June 1872Nijmegen, Gelderland I321568
411 Daalderop, Nicolaas Mathijs Johannes  02 March 1912Nijmegen, Gelderland I635276
412 Daalderop, Petrus Hendrikus Maria  27 December 1975Nijmegen, Gelderland I635277
413 Daalderop, Petrus Wilhelmus  26 November 1908Nijmegen, Gelderland I311114
414 Daalderop, Wilhelmus Engelbert  10 February 1842Nijmegen, Gelderland I311105
415 Daalderop, Wilhelmus Hendrikus Johannes Dominicus  19 July 1964Nijmegen, Gelderland I3846
416 Daalhuisen, Johanna Gijsbertha  02 January 1990Nijmegen, Gelderland I279468
417 Daamen, Alberdina Helena  26 January 1993Nijmegen, Gelderland I151482
418 Daamen, Arnoldus Hermanus  13 March 1922Nijmegen, Gelderland I246986
419 Daamen, Carel Rutgerus Franciscus  10 December 2000Nijmegen, Gelderland I151492
420 Daamen, Johanna Gerarda  30 April 1992Nijmegen, Gelderland I121799
421 Daamen, Julia Josephina Maria Frederika  11 April 1998Nijmegen, Gelderland I249293
422 Daamen, Maria Gerarda Theodora Eliza  26 February 1989Nijmegen, Gelderland I151448
423 Daamen, Petronella Bernardina  14 October 1985Nijmegen, Gelderland I151483
424 Daams, Peter  17 October 1847Nijmegen, Gelderland I29623
425 Dalderup, Maria Anna Antonia  03 October 1990Nijmegen, Gelderland I359951
426 van Dalen, Anna Geertruida Hendrika  26 March 1919Nijmegen, Gelderland I355261
427 van Dam, Catharina  23 August 1983Nijmegen, Gelderland I392273
428 van Dam, Catharina Maria Wilhelmina  21 August 1945Nijmegen, Gelderland I473979
429 van Dam, Leonardus Hubertus  30 April 1931Nijmegen, Gelderland I459166
430 van Dam, Leonardus Johannes Petrus  17 June 1937Nijmegen, Gelderland I499680
431 Deenen, Maria Lamberdina  06 May 1922Nijmegen, Gelderland I779512
432 Dees, Juliana Francisca Barbera  26 June 1891Nijmegen, Gelderland I460976
433 Delahaije, Ger Hendricus  01 January 1986Nijmegen, Gelderland I83281
434 Delgijer, Maria Arnolda Christina  09 November 1876Nijmegen, Gelderland I782227
435 Delno, Petronella  28 February 1890Nijmegen, Gelderland I760382
436 Delwig, Sara Elisabeth  31 December 1921Nijmegen, Gelderland I790491
437 Derks, Angela Margaretha Catharina  19 November 1972Nijmegen, Gelderland I635278
438 Derks, Maria  22 August 1918Nijmegen, Gelderland I390176
439 Derks, Wilhelmina Maria Theresia  28 June 1925Nijmegen, Gelderland I499656
440 Derksen, Everdina Gerarda  22 June 1985Nijmegen, Gelderland I164849
441 Derksen, Maria Helena Johanna  31 August 1928Nijmegen, Gelderland I634785
442 Derksen, Miekie J.G.  02 November 1999Nijmegen, Gelderland I521430
443 Desmaretz, Ivone Louise Marie  19 May 1982Nijmegen, Gelderland I521425
444 Deutz, Maria Josepha Franciska Hubertina  22 March 1937Nijmegen, Gelderland I435340
445 Diemers, Elize Hendrika  11 December 1934Nijmegen, Gelderland I483074
446 Diepen, Hubert Adriaan  29 March 1939Nijmegen, Gelderland I256417
447 van Dijk, Bernardus Jacobus Gerardus  12 February 1931Nijmegen, Gelderland I385438
448 van Dijk, Petrus Lambertus  03 August 1918Nijmegen, Gelderland I405575
449 Dijkhuis, Fenna  02 April 1935Nijmegen, Gelderland I344114
450 Dijkstra, Berbera Cicilia  24 May 1939Nijmegen, Gelderland I202219
451 Dijkstra, Cecilia Francisca  06 March 1936Nijmegen, Gelderland I398295
452 Dirksen, Jenneke  10 February 1949Nijmegen, Gelderland I206164
453 Dobbelmann, Franciscus Josephus Hubertus  25 August 1834Nijmegen, Gelderland I550703
454 Dobbelmann, Franciscus Theodorus Johannes  18 December 1912Nijmegen, Gelderland I193077
455 Dobbelmann, Gustavus Wilhelmus Hubertus Maria  26 December 1905Nijmegen, Gelderland I790321
456 Dobbelmann, Hendricus Petrus Hubertus  04 September 1833Nijmegen, Gelderland I550702
457 Dobbelmann, Johann Peter  29 February 1880Nijmegen, Gelderland I256469
458 Dobbelmann, Maria Adelheida Elisabetha Hubertina  06 October 1829Nijmegen, Gelderland I550701
459 Dobbelmann, Maria Catharina Hubertina  05 August 1834Nijmegen, Gelderland I550695
460 Dobbelmann, Petrus Theodorus Hubertus Maria  25 August 1934Nijmegen, Gelderland I59904
461 Dobbelmann, Reinerus Anthonius Hubertus Maria  20 May 1997Nijmegen, Gelderland I256760
462 Dobbelmann, Wilhelmina Isabella Thedora Maria  03 December 1932Nijmegen, Gelderland I256805
463 ten Doeschate, Jacqueline Anne Henriëtte Maria  03 January 2012Nijmegen, Gelderland I673615
464 Dommer van Poldersveldt, Isabelle VIctoire Georgine Antoinette Valerie  05 February 1888Nijmegen, Gelderland I484685
465 Donderwinkel, Anna Maria  13 April 1986Nijmegen, Gelderland I601998
466 Donderwinkel, Jan  14 May 1888Nijmegen, Gelderland I607678
467 Doodkorte, Johannes Hermanus  12 March 1950Nijmegen, Gelderland I174563
468 van Dooren, Maria Adriana Martina  29 December 1927Nijmegen, Gelderland I443242
469 van Doorninck, Jan Alexander  23 February 1880Nijmegen, Gelderland I608112
470 Doreleijers, Theodorus  15 November 1966Nijmegen, Gelderland I584641
471 van Dort, Adolf August Cornelis Maria  05 April 1965Nijmegen, Gelderland I490129
472 van Dortmond, Josephus Henricus Maria  27 July 1935Nijmegen, Gelderland I327289
473 Dost, Jacob Daniels  20 November 1894Nijmegen, Gelderland I159874
474 Dousi, Johannes Petrus Antonius  24 January 1990Nijmegen, Gelderland I151009
475 Dreesmann, Anton August Sigismund  10 September 1945Nijmegen, Gelderland I62037
476 Dreesmann, Margaretha Antonia  07 December 1902Nijmegen, Gelderland I470784
477 Dreesmann, Nicolaas Rudolph Alexander  02 August 1939Nijmegen, Gelderland I62051
478 Drent, Gerrit Lucas  01 September 1876Nijmegen, Gelderland I235084
479 Drenth, Annie  01 November 2010Nijmegen, Gelderland I426062
480 Drenth, Geert  31 July 1950Nijmegen, Gelderland I359808
481 Drenth, Gerhardus Dominicus Fredericus  20 August 1948Nijmegen, Gelderland I107494
482 Drenth, Godolevus Bernardus  19 May 1923Nijmegen, Gelderland I55318
483 Drenth, Mathilda  10 September 1994Nijmegen, Gelderland I604045
484 van Drevelt, Clara Wilhelmina Suzanna  21 June 1975Nijmegen, Gelderland I522826
485 Driessen, Gerrada  15 September 1946Nijmegen, Gelderland I631482
486 van Driessen, Johannes Hendrikus Wilhelmus  29 January 1922Nijmegen, Gelderland I390739
487 Driessen, Johannes Jacobus Aloysius  19 December 1998Nijmegen, Gelderland I165646
488 Driessen, Josephus  18 September 2014Nijmegen, Gelderland I430478
489 Driessen, Petronella  03 December 1916Nijmegen, Gelderland I758152
490 Driessen, Petrus  30 November 1943Nijmegen, Gelderland I631483
491 Driessen, Stephanus  24 May 1942Nijmegen, Gelderland I430491
492 Driessen, Theodoor Bernardus Hendrikus  20 October 1990Nijmegen, Gelderland I430485
493 van der Drift, Jacomina Geertruida  18 April 1858Nijmegen, Gelderland I499770
494 Drijfholt, Geert Hindriks  12 January 1832Nijmegen, Gelderland I655647
495 Drijfhout, Jetske Sijbolts  11 October 1917Nijmegen, Gelderland I273066
496 Duffhauss, Carl Leo Caspar  01 January 1902Nijmegen, Gelderland I628385
497 Dulks, Gerarda Geertruij  30 July 1911Nijmegen, Gelderland I565281
498 Dull, IJsebranda Tjeska  02 December 1919Nijmegen, Gelderland I394369
499 van den Dungen, Herman Antonius  26 April 1902Nijmegen, Gelderland I788222
500 van den Dungen, Herman Antonius  09 April 1903Nijmegen, Gelderland I788444
501 van den Dungen, Jan VIctor Antoon  Date unknownNijmegen, Gelderland I788221
502 van den Dungen, NN  28 February 1916Nijmegen, Gelderland I788372
503 van den Dungen, Paul Johan Antoon  12 October 1910Nijmegen, Gelderland I788262
504 van den Dungen, Paul Johan Antoon  17 February 1912Nijmegen, Gelderland I788366
505 van den Dungen, Paulus Johannes Joseph Antonius  15 May 1922Nijmegen, Gelderland I788318
506 van den Dungen, Victoria Maria Antonia  17 February 1925Nijmegen, Gelderland I788254
507 Ederveen, Johanna Christina  09 December 1813Nijmegen, Gelderland I773784
508 van Eerd, Maria Johanna  31 May 1947Nijmegen, Gelderland I770507
509 Eerkes, Geessien  19 May 1893Nijmegen, Gelderland I481824
510 Eerkes, Grietje  11 June 1892Nijmegen, Gelderland I282622
511 Eggels, Petrus Hubertus  06 May 1962Nijmegen, Gelderland I719932
512 Eikholt, Maria  21 February 1915Nijmegen, Gelderland I781282
513 Ellerbeck, Augustinus Johannes Gerhardus  11 July 1941Nijmegen, Gelderland I219919
514 van den Elzen, Leonie Johanna Henriette Maria  26 December 1978Nijmegen, Gelderland I714428
515 van Emden, Dina Amelia  30 May 1955Nijmegen, Gelderland I194990
516 Engelen van Pijlsweert, Antoinetta Frederica Jkvr.  24 January 1908Nijmegen, Gelderland I191203
517 van Engelen van Pijlsweert, Jvr Louise Johanna  06 March 1966Nijmegen, Gelderland I604508
518 Engelhard, Julius Franz  26 June 1962Nijmegen, Gelderland I339426
519 Engels, Willemina  01 August 1905Nijmegen, Gelderland I284949
520 Enneking, Prof. Dr. Jules Aloysius Marie Joseph  15 June 1965Nijmegen, Gelderland I371187
521 Eras, Bernard Joseph Maria  11 March 1986Nijmegen, Gelderland I416117
522 Eras, Cornelia  05 June 2003Nijmegen, Gelderland I538106
523 Eras, Gerardus Johannes Antonius  27 November 1930Nijmegen, Gelderland I538110
524 Eras, Johanna Maria Petronella  26 November 1959Nijmegen, Gelderland I414783
525 Eras, Karel  12 May 1959Nijmegen, Gelderland I538092
526 Erdkamp, Jacobus  17 January 1862Nijmegen, Gelderland I309271
527 Erdkamp, Jacobus Gerhardus Arnoldus  21 September 1937Nijmegen, Gelderland I528164
528 Erdkamp, Jacobus Johannes  12 December 1929Nijmegen, Gelderland I528163
529 Erdkamp, Johannes Jacobus  24 December 1858Nijmegen, Gelderland I528162
530 Ermers, Theo  05 July 2008Nijmegen, Gelderland I524476
531 Ermers, Theodora  20 September 1901Nijmegen, Gelderland I755575
532 van Erp, Antonia Maria Louisa  06 February 1959Nijmegen, Gelderland I256258
533 van Erven Dorens, Maria Carolina Josephina  17 January 1908Nijmegen, Gelderland I712921
534 Esser, Adelheid Hubertina Petronella  07 July 1913Nijmegen, Gelderland I397769
535 Esser, Albertus Hubertus Bernardus  19 June 1932Nijmegen, Gelderland I398760
536 Esser, Maria Wilhelmina Adaleida Huberdina  16 May 1917Nijmegen, Gelderland I397871
537 Estourgie, Albert Pierre Joseph  27 May 1918Nijmegen, Gelderland I286794
538 Estourgie, C.H.B.   I3966
539 Estourgie, Charles Marie François Henri  26 August 1950Nijmegen, Gelderland I6815
540 Estourgie, E.M.   I769110
541 Estourgie, F.M.   I4831
542 Estourgie, Hubert Philippe Marie  31 January 1982Nijmegen, Gelderland I767094
543 van Eupen, Anna Jacoba  12 February 1921Nijmegen, Gelderland I124164
544 van Eupen, Johannes Josephus  23 June 1946Nijmegen, Gelderland I405578
545 van Eupen, Maria Antonia  07 March 1915Nijmegen, Gelderland I407565
546 van Eupen, Wilhelmus Jacobus Maria  06 January 1930Nijmegen, Gelderland I405576
547 Evans, Sarah  04 January 1862Nijmegen, Gelderland I193193
548 Everard, Theodora Maria  28 April 1962Nijmegen, Gelderland I693108
549 van Everdingen, Catharina Wilhelmina Maria  27 October 1944Nijmegen, Gelderland I59660
550 Fahner, Jan  26 August 1864Nijmegen, Gelderland I664570
551 Fasot, Wilhelmus Philippus  12 November 1874Nijmegen, Gelderland I771321
552 Feis, Nikolaas  11 December 1935Nijmegen, Gelderland I363174
553 Feldbrugge, Maria Elisabeth  11 March 1921Nijmegen, Gelderland I58196
554 Fennema, Harm  02 January 1988Nijmegen, Gelderland I197573
555 Fentener van Vlissingen, Lilly  29 May 1980Nijmegen, Gelderland I354861
556 Ferrari, Agnes Antonia Huberta  01 May 1920Nijmegen, Gelderland I311115
557 Ferrari, Peter  17 July 1867Nijmegen, Gelderland I360650
558 Ficq, Anna Beatrix  22 April 1927Nijmegen, Gelderland I368020
559 Ficq, Beatrix Elisabeth Helena  23 March 1877Nijmegen, Gelderland I369351
560 Ficq, Marguerite Constance Arnoldina Maria  15 March 1963Nijmegen, Gelderland I334788
561 Ficq, Marguerite M.I.  26 November 2005Nijmegen, Gelderland I476737
562 Fievez, Theodorus Antonius Paulus  06 October 1960Nijmegen, Gelderland I272195
563 Fleuren, Anna Jacoba Geertruida  28 October 1948Nijmegen, Gelderland I491861
564 Fleuren, Gertruda Johanna  27 July 1887Nijmegen, Gelderland I491862
565 Fleuren, Hendrika Antonia Maria  09 January 2005Nijmegen, Gelderland I614136
566 Fleuren, Hendrikus  01 November 1921Nijmegen, Gelderland I604286
567 Fleuren, Hendrikus Cornelis Johannes  05 June 1908Nijmegen, Gelderland I780661
568 Fleuren, Hendrikus Cornelis Johannes  20 July 1920Nijmegen, Gelderland I160861
569 de Florimont, Philippine Hermine Johanna  13 July 1929Nijmegen, Gelderland I582904
570 Folmer, Grietje  31 August 1927Nijmegen, Gelderland I278432
571 Fontein, Wilhelmina Maria  06 March 1932Nijmegen, Gelderland I484034
572 Fornier, Constantia Louisa  17 March 1882Nijmegen, Gelderland I456009
573 Fornier, Josephina Maria Antoinette L.  15 January 1871Nijmegen, Gelderland I485430
574 Fornier, Wilhelmus Franciscus  04 January 1852Nijmegen, Gelderland I271570
575 Fox, Emily Josephine  23 March 1932Nijmegen, Gelderland I693120
576 Franck, Paul Joseph Hubert Oscar  14 June 1919Nijmegen, Gelderland I363762
577 Francken, Walraven  05 December 1890Nijmegen, Gelderland I392854
578 Frantzen, Arent Hermen  04 January 1874Nijmegen, Gelderland I529957
579 Frederiks, Derk  05 June 1957Nijmegen, Gelderland I604067
580 Freericks, Petronella Catharina Maria  07 July 1930Nijmegen, Gelderland I476242
581 Frencken, Josephus Franciscus Adrianus  24 December 1929Nijmegen, Gelderland I544348
582 Frigge, Caspar Adolph  11 January 1935Nijmegen, Gelderland I738413
583 Fritsen, Catharina Wilhelmina Rumolda Maria  06 June 1982Nijmegen, Gelderland I333884
584 Fritsen, Dorothea Augusta Rumolda Maria  11 February 1965Nijmegen, Gelderland I338017
585 Fritz Haerts, Margarita  05 September 1783Nijmegen, Gelderland I360326
586 von Furstenberg, Reichsfreiin Maria Louisa Antonia Clementina Huberta Frederika  15 August 1969Nijmegen, Gelderland I286130
587 Gadiot, Joseph Paul Antoin Marie  16 April 2011Nijmegen, Gelderland I575151
588 van Geelen, Dr. Albert  21 February 1958Nijmegen, Gelderland I384455
589 van Geelen, Elisabeth  18 April 1930Nijmegen, Gelderland I250591
590 van Geen, Jhr Mathieu Constant  04 April 2016Nijmegen, Gelderland I787324
591 Geerligs, Catharina Jacoba Geertruida Maria  23 May 1930Nijmegen, Gelderland I703870
592 Geerligs, Pieter Hendrik Jan  29 July 1901Nijmegen, Gelderland I703862
593 Geertsen, Geertruida Wilhelmina Maria  03 November 1893Nijmegen, Gelderland I726959
594 van Geijlswijk, Hermanus Wilhelmus  28 February 2003Nijmegen, Gelderland I129967
595 Gelab, Franciscus  06 April 1919Nijmegen, Gelderland I674597
596 Gelab, Hendricus  22 December 1913Nijmegen, Gelderland I674565
597 Gelab, Hendrikus  20 March 1919Nijmegen, Gelderland I674566
598 van Gelder, Petrus  30 January 1922Nijmegen, Gelderland I759624
599 van Gelder, Theodorus Johannes  17 November 1931Nijmegen, Gelderland I759629
600 van Gendt, Anna Maria Theodora  27 January 1948Nijmegen, Gelderland I62876
601 van Gendt, Jacoba  15 May 1873Nijmegen, Gelderland I778877
602 van Gendt, Johanna Cornelia  14 August 1897Nijmegen, Gelderland I634158
603 van Gent, Anna Antonia  19 February 1929Nijmegen, Gelderland I503673
604 van Gent, Gerardus Stephanus Johannes  28 April 1901Nijmegen, Gelderland I649156
605 van Gent, Hendrika  21 October 1920Nijmegen, Gelderland I484671
606 van Gent, Stephanus  22 May 1973Nijmegen, Gelderland I649071
607 Gerretzen, Franciscus Bernardus  25 March 1903Nijmegen, Gelderland I456010
608 Gerrits, Antoon Gerardus  05 September 1945Nijmegen, Gelderland I588131
609 Gerrits, Johannes Theodorus  17 October 1885Nijmegen, Gelderland I741789
610 Gerritsen, Anthonie Lambert  30 January 1871Nijmegen, Gelderland I745405
611 Gerritsen, Anthonie Lambertus  04 December 1918Nijmegen, Gelderland I745409
612 Gerritsen, Hubertus  26 March 1907Nijmegen, Gelderland I745403
613 Gerritsen, Hubertus Adranus  23 August 1873Nijmegen, Gelderland I745407
614 Gerritsen, Willem  12 January 1971Nijmegen, Gelderland I379521
615 Geuljans, Karl Maria Alois Hubert  23 January 1934Nijmegen, Gelderland I790621
616 Gieben, Hendrina  04 April 1932Nijmegen, Gelderland I485097
617 Giesbers, Hendrica Antonetta  07 August 1900Nijmegen, Gelderland I65141
618 Gilsing, Maria Francisca Theresia  02 March 1981Nijmegen, Gelderland I310933
619 Gilta, Franciska Hermina Catharina  02 September 1919Nijmegen, Gelderland I405173
620 Gitzels, Johannes Bernardus  26 March 1970Nijmegen, Gelderland I473954
621 Glap, Theodorus  08 July 1871Nijmegen, Gelderland I3821
622 Gockinga, Henric  22 June 1862Nijmegen, Gelderland I372630
623 Goedbloed, Caroline Guillaumine Jeanette Antoinette  13 June 1916Nijmegen, Gelderland I790779
624 Goedhart, Arend Willem Johannes  01 January 1945Nijmegen, Gelderland I747018
625 Goedhart, Gerritje  11 April 1881Nijmegen, Gelderland I758215
626 Goes, Maria Helena Johanna  11 September 1971Nijmegen, Gelderland I185306
627 Gompertz, Johannes  13 October 1913Nijmegen, Gelderland I129106
628 Goossens, Gerardus  21 February 1937Nijmegen, Gelderland I432385
629 Goossens, Helena Maria  12 April 1950Nijmegen, Gelderland I492090
630 Goossens, Hendrikus  1927Nijmegen, Gelderland I691082
631 Goossens, Maria Theresia Arnoldina Wilhelmina  13 February 1932Nijmegen, Gelderland I788716
632 Goossens, Theodora  15 September 1938Nijmegen, Gelderland I444250
633 Goossens, Theresia Henrietta Bertha  29 September 1943Nijmegen, Gelderland I515863
634 Gorter, Alida  13 February 1955Nijmegen, Gelderland I278263
635 Gorter, Izaak  30 December 1927Nijmegen, Gelderland I278265
636 Gorzeman, Arie  08 January 2003Nijmegen, Gelderland I394513
637 Goulmij, Théodore Marie Martin  04 July 1955Nijmegen, Gelderland I721981
638 Graadt, Johanna Hendrika  27 July 1833Nijmegen, Gelderland I551538
639 Graadt van Roggen, Catharina Henrietta Cornelia  27 May 1852Nijmegen, Gelderland I551544
640 Graadt van Roggen, Catharina Henriette Cornelia  30 August 1835Nijmegen, Gelderland I551543
641 Graadt van Roggen, Elieze Catharina Johanna C.  23 January 1896Nijmegen, Gelderland I761513
642 Graadt van Roggen, Elieze Catharina Johanna Carolina  03 April 1871Nijmegen, Gelderland I762458
643 Graadt van Roggen, Elisa Catharina Johanna Carolina  09 March 1870Nijmegen, Gelderland I551546
644 Graadt van Roggen, Johanna Hendrika  09 April 1873Nijmegen, Gelderland I551545
645 Graadt van Roggen, Johannes Hendrikus  20 March 1902Nijmegen, Gelderland I551541
646 Graadt van Roggen, NN  02 November 1827Nijmegen, Gelderland I551539
647 Graadt van Roggen, NN  16 March 1872Nijmegen, Gelderland I762724
648 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  26 March 1833Nijmegen, Gelderland I551542
649 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  27 September 1881Nijmegen, Gelderland I551528
650 Graadt van Roggen, Roelof Gesinus  08 February 1903Nijmegen, Gelderland I762455
651 Graat, Josina  09 October 1842Nijmegen, Gelderland I469758
652 Grandjean Perrenod Comtesse, Amelius Andreas  01 September 1948Nijmegen, Gelderland I408536
653 Grandjean Perrenod Comtesse, Andreas Theodorus  23 April 1864Nijmegen, Gelderland I408528
654 Grandjean Perrenod Comtesse, Anna Maria Sophia  29 October 1918Nijmegen, Gelderland I408551
655 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  22 April 1827Nijmegen, Gelderland I408577
656 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  01 November 1915Nijmegen, Gelderland I322080
657 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon  22 May 1924Nijmegen, Gelderland I408527
658 Grandjean Perrenod Comtesse, Johannes Simon Joseph  06 November 1918Nijmegen, Gelderland I408582
659 Grandjean Perrenod Comtesse, Julia Sophia  13 February 1919Nijmegen, Gelderland I466641
660 Grandjean Perrenod Comtesse, Julia Wilhelmina  27 September 1941Nijmegen, Gelderland I322077
661 Grandjean Perrenod Comtesse, Marie  07 September 1829Nijmegen, Gelderland I408574
662 Grandjean Perrenod Comtesse, NN  04 April 1929Nijmegen, Gelderland I408540
663 Grandjean Perrenod Comtesse, Wilhelmina Petronella Maria  28 February 1928Nijmegen, Gelderland I408581
664 Grasso, Paula Nellie Wilhelmina Johanne Maria  28 September 1954Nijmegen, Gelderland I479516
665 Grasveld, Carl Wilhelmus  08 April 1934Nijmegen, Gelderland I364022
666 Grasveld, Elisabeth Stephania Maria Josepha  04 January 1980Nijmegen, Gelderland I364024
667 Greeij, Berendina Antonia  02 June 1931Nijmegen, Gelderland I475848
668 van de Griendt, Adriana  27 February 1944Nijmegen, Gelderland I666690
669 Grimmelt, Alphons Michaël Charles  21 August 1951Nijmegen, Gelderland I405648
670 Grimmelt, Elise Henriette  23 October 1939Nijmegen, Gelderland I405650
671 Grimmelt, Karel Philip Maria  20 May 1927Nijmegen, Gelderland I474068
672 Grimmelt, Willem Hubert  28 October 1974Nijmegen, Gelderland I474194
673 Grimmelt, Xeno Ignatius Maria Josephus  12 February 1950Nijmegen, Gelderland I331024
674 van der Grinten, Jozef Hubertus Petrus Maria  06 November 1932Nijmegen, Gelderland I457311
675 Groenen, Henrica  25 January 1886Nijmegen, Gelderland I410236
676 Groenen, Petronella Margaretha Maria  16 December 1926Nijmegen, Gelderland I249384
677 Groenen, Wilhelmina  29 April 1904Nijmegen, Gelderland I410239
678 Groenendaal, Hendrica Jacoba  29 April 1949Nijmegen, Gelderland I185659
679 Groeneveld, Christina Maria Wilhelmina  01 July 1926Nijmegen, Gelderland I538087
680 Grol, Helena Johanna  29 December 1957Nijmegen, Gelderland I3667
681 van Grol, Maria  05 December 1944Nijmegen, Gelderland I671339
682 Grol, Rembertus  1975Nijmegen, Gelderland I4647
683 Grol, Rembertus Johannes  22 September 2010Nijmegen, Gelderland I4661
684 Grol, Wilhelm Joseph Alouisius  08 February 1918Nijmegen, Gelderland I4678
685 de Groodt, Joseph  04 April 1998Nijmegen, Gelderland I402586
686 Grooteboer, Maria  27 April 1889Nijmegen, Gelderland I306105
687 van Gruijthuijsen, Arnolda Cornelia Maria  22 February 1944Nijmegen, Gelderland I761806
688 van Gruijthuijsen, Johannes Arnoldus Maria  22 February 1944Nijmegen, Gelderland I761269
689 van Guericke, Petronella Frederica Johanna  08 October 1857Nijmegen, Gelderland I510782
690 van Guldener, Hartwich Hendrik  29 May 1742Nijmegen, Gelderland I125876
691 Gunst, Johanna Gerardina Catharina  11 June 1952Nijmegen, Gelderland I788438
692 Gunster, Anna  27 July 1916Nijmegen, Gelderland I306764
693 Gussenhoven, Maria Catharina  20 July 1969Nijmegen, Gelderland I747002
694 Gutersohn, Anna Theodora Maria  29 March 1936Nijmegen, Gelderland I708533
695 Gutersohn, August Isidor Maria  19 May 1899Nijmegen, Gelderland I708541
696 Gutersohn, August Lorenz  25 May 1896Nijmegen, Gelderland I708527
697 Haak, Marchien  21 February 1989Nijmegen, Gelderland I182148
698 de Haan, Ewe Andreas  About 02 November 1905Nijmegen, Gelderland I764211
699 van Haaren, Anna Johanna Elisabetha Maria  30 June 1933Nijmegen, Gelderland I484432
700 van Haaren, Anna Maria Christina  19 December 1869Nijmegen, Gelderland I321683
701 van Haaren, Antonius Hubertus  09 September 1843Nijmegen, Gelderland I708709
702 van Haaren, Antonius Hubertus  16 June 1853Nijmegen, Gelderland I708713
703 van Haaren, Betsij Aloijsia Maria  01 February 1972Nijmegen, Gelderland I777388
704 van Haaren, Cornelis  04 December 1940Nijmegen, Gelderland I330261
705 van Haaren, Cornelis Antonius  31 December 1943Nijmegen, Gelderland I302709
706 van Haaren, Dorothea Lambertina Josphina  03 October 1868Nijmegen, Gelderland I484436
707 van Haaren, Elisabeth Albertina Benedicta  19 March 1875Nijmegen, Gelderland I484441
708 van Haaren, Elisabeth Catharina Maria  20 May 1870Nijmegen, Gelderland I484433
709 van Haaren, Elisabeth Huberta  19 May 1839Nijmegen, Gelderland I475864
710 van Haaren, Everardus Hendrikus Maria  03 January 1876Nijmegen, Gelderland I302710
711 van Haaren, Gerardus  30 October 1847Nijmegen, Gelderland I708714
712 van Haaren, Gerardus Johannes Cornelis  22 December 1945Nijmegen, Gelderland I321673
713 van Haaren, Gijsbertus Cornelis  17 April 1942Nijmegen, Gelderland I477588
714 van Haaren, Helena Anna  22 March 1918Nijmegen, Gelderland I708721
715 van Haaren, Helena Hendrika Maria  20 April 1974Nijmegen, Gelderland I230178
716 van Haaren, Hendrika Francisca Maria  05 October 1936Nijmegen, Gelderland I484431
717 van Haaren, Henriëtte Wijnanda Maria  10 April 1977Nijmegen, Gelderland I3961
718 van Haaren, Hermina Hendrika Maria  15 December 1898Nijmegen, Gelderland I230182
719 van Haaren, Isidorus Andreas  10 April 1921Nijmegen, Gelderland I484407
720 van Haaren, Joannes Hubertus  24 February 1881Nijmegen, Gelderland I475856
721 van Haaren, Johanna Maria Everdina Antonia  24 October 1918Nijmegen, Gelderland I484447
722 van Haaren, Johanna Theodora Maria  14 June 1949Nijmegen, Gelderland I469738
723 van Haaren, Johanna Wilhelmina Maria  28 December 1914Nijmegen, Gelderland I484414
724 van Haaren, Johannes Gerardus  19 March 1917Nijmegen, Gelderland I475843
725 van Haaren, Johannes Hendrikus Maria  14 February 1950Nijmegen, Gelderland I230156
726 van Haaren, Johannes Hubertus Gerardus  19 February 1942Nijmegen, Gelderland I475847
727 van Haaren, Johannes Wilhelmus Hubertus  24 August 1843Nijmegen, Gelderland I475863
728 van Haaren, Jozef Antoon  19 April 1970Nijmegen, Gelderland I776000
729 van Haaren, Maria Elisabeth Gerardine  27 March 1996Nijmegen, Gelderland I775975
730 van Haaren, Maria Everdina  01 January 1847Nijmegen, Gelderland I475866
731 van Haaren, Maria Johanna  10 March 1931Nijmegen, Gelderland I475867
732 van Haaren, Maria Johanna Petronella  29 July 1970Nijmegen, Gelderland I777394
733 van Haaren, Petrus  01 September 1826Nijmegen, Gelderland I708722
734 van Haaren, Petrus  11 October 1834Nijmegen, Gelderland I708732
735 van Haaren, Petrus Hubertus  10 March 1841Nijmegen, Gelderland I708705
736 van Haaren, Quirinus Johannes  17 June 1980Nijmegen, Gelderland I475850
737 van Haaren, Robertus Rutgerus  20 August 1957Nijmegen, Gelderland I241619
738 van Haaren, Robertus Wilhelmus Jozef  02 December 1989Nijmegen, Gelderland I317533
739 van Haaren, Rosa Liza VIctoria  01 August 1977Nijmegen, Gelderland I241620
740 van Haaren, Theodor Gerhard  07 May 1920Nijmegen, Gelderland I484410
741 van Haaren, Theodora Catharina  10 March 1865Nijmegen, Gelderland I475869
742 van Haaren, Theodorus Everhardus  29 April 1870Nijmegen, Gelderland I484438
743 van Haaren, Theodorus Hendrikus  31 December 1866Nijmegen, Gelderland I302706
744 van Haaren, Wilhelmus  15 December 1857Nijmegen, Gelderland I475859
745 van Haaren, Wilhelmus Gregorius  15 March 1912Nijmegen, Gelderland I708717
746 van Haaren, Wilhelmus Johannes  31 October 1936Nijmegen, Gelderland I475868
747 van Hacfort tot ter Horst, Barones Maria Eugenie Antonia Oliveira VIctoria  18 January 1939Nijmegen, Gelderland I256742
748 van Hacfort tot Terhorst, Baron Alardus Franciscus Theodorus O.  12 June 1897Nijmegen, Gelderland I484701
749 van Hacfort tot Terhorst, Baron Gerardus Josephus Henricus Antonius Martinus  03 February 1882Nijmegen, Gelderland I484686
750 van Haeren, Henricus Elbertus Josephus  29 August 1941Nijmegen, Gelderland I467301
751 van Haeren, Nikolaas  30 August 1904Nijmegen, Gelderland I330263
752 Haffmans, Nathalie Eugenie Marie  23 February 1987Nijmegen, Gelderland I454517
753 Haffmans, NN  07 July 1941Nijmegen, Gelderland I454504
754 Haffmans, Roeland Marie Jan Willem  18 June 1959Nijmegen, Gelderland I454502
755 Hafkenscheid, Henricus Augustinus  18 March 1929Nijmegen, Gelderland I548837
756 Hafkenscheid, Maria Joanna Paulina  26 May 1894Nijmegen, Gelderland I548839
757 Hagemans, Marie  02 January 1900Nijmegen, Gelderland I778456
758 Halberstadt, Johan Philip  22 June 1932Nijmegen, Gelderland I282059
759 Halberstadt, Petronella Anna Elisabeth  16 December 1935Nijmegen, Gelderland I474584
760 Halberstadt, Willem Anthonij  21 May 1892Nijmegen, Gelderland I474628
761 Hamilton, Martina Maria Johanna Cornelia  27 November 1932Nijmegen, Gelderland I533349
762 Hanlo, Athanasius Maria Arnoldus  27 November 1926Nijmegen, Gelderland I65869
763 Hartog, Hartog  10 March 1926Nijmegen, Gelderland I187105
764 Havekes, Anna Maria  26 December 1891Nijmegen, Gelderland I475857
765 Havekes, Catharina Sophia  19 February 1879Nijmegen, Gelderland I756180
766 Havekes, Dirk Lodewijk  31 January 1871Nijmegen, Gelderland I756182
767 Havens, Hermana Petronella Maria  13 July 1949Nijmegen, Gelderland I779446
768 Hazelhorst, Johanna Alberdina  14 May 1938Nijmegen, Gelderland I69259
769 Heesters, Jozina  19 March 1941Nijmegen, Gelderland I479470
770 van der Heijden, Elisabeth Cornelia Huberta  14 April 1946Nijmegen, Gelderland I330232
771 van der Heijden, Henriette Berndina Antonia Huberta  26 October 1931Nijmegen, Gelderland I406467
772 van der Heijden, Huberta Johanna Bernardina Henriette  11 March 1940Nijmegen, Gelderland I406463
773 van der Heijden, Johanna Maria Hendrika  12 January 1899Nijmegen, Gelderland I526854
774 van der Heijden, Johanna Wilhelmina Hubertina  23 May 1889Nijmegen, Gelderland I545767
775 Heijdt, Petrus Jacobus Wilhelmus  28 May 1928Nijmegen, Gelderland I367732
776 Heijen, Bernardus  05 August 1986Nijmegen, Gelderland I82565
777 Heijmerink, Alphonsus Aloijsius Maria  17 June 1982Nijmegen, Gelderland I432276
778 Heijmerink, Johannes Hermanus  10 March 1956Nijmegen, Gelderland I432209
779 Heiming, Johanna Petronella  28 June 1995Nijmegen, Gelderland I516676
780 Heintz, Riek  29 February 1992Nijmegen, Gelderland I651211
781 Hekking, Aloijsius Marie Willem  10 March 1984Nijmegen, Gelderland I734192
782 Hekking, Christina Maria Elisabeth  16 October 1938Nijmegen, Gelderland I734168
783 Hekking, Henri Alphonse Maria  20 March 1964Nijmegen, Gelderland I731412
784 Hekking, Johannes Hendrikus  24 December 1938Nijmegen, Gelderland I734172
785 Hekking, Jozef Marie Antoon  18 February 1975Nijmegen, Gelderland I734187
786 Hekking, Margaretha Alphonsine Maria J. A.  25 January 1966Nijmegen, Gelderland I634856
787 Hekking, Marie Aloijsius Theodor Daniel  25 March 1935Nijmegen, Gelderland I634784
788 Hekking, Marie Henri Lambert  03 August 1901Nijmegen, Gelderland I734186
789 Hekking, Marie Josephine Adelaïde  29 September 1927Nijmegen, Gelderland I634782
790 Hekking, Theodore Francois Alphonse  09 June 1929Nijmegen, Gelderland I634781
791 Hekking, Wilhelmina Grada Maria  22 October 1935Nijmegen, Gelderland I734164
792 Helmich, Charlotte Maria  16 October 1992Nijmegen, Gelderland I417140
793 van Helvert, Ferdinand  27 March 1880Nijmegen, Gelderland I780360
794 van Helvert, Hendrikus Christianus  07 December 1879Nijmegen, Gelderland I780363
795 Hendriks, Elisa Maria Hubertina  07 July 1936Nijmegen, Gelderland I65143
796 Hengst, Cornelia Johanna Maria Hubertina  10 January 1932Nijmegen, Gelderland I570193
797 Henskens, Joanna  09 April 1869Nijmegen, Gelderland I469759
798 Herfkens, Hendrikus Julius Marie  05 March 1966Nijmegen, Gelderland I480391
799 Herfkens, Regina Engelina  28 June 1979Nijmegen, Gelderland I367746
800 Hermans, Frida Elisabeth Maria  17 December 1944Nijmegen, Gelderland I635050

1 2 3 Next»Buried

Matches 1 to 452 of 452

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Ackermans, Elisabeth Maria  Nijmegen, Gelderland I469733
2 Albers, Annet  Nijmegen, Gelderland I407019
3 van Amstel, Gerardina Anna Maria Clara  15 January 1975Nijmegen, Gelderland I474319
4 Arisen, Maria  Nijmegen, Gelderland I604053
5 Arntz, Elisabeth Richarda Maria  Nijmegen, Gelderland I327355
6 Arntz, Francisca Augusta Maria  Nijmegen, Gelderland I327356
7 Arntz, Francisca Johanna Henriette  02 June 1964Nijmegen, Gelderland I254432
8 Arntz, Gerardus Wilhelmus VIncentius  Nijmegen, Gelderland I3767
9 Arntz, Johanna Josepha Maria  01 August 2006Nijmegen, Gelderland I327358
10 Arntz, Johanna Maria Josephina  26 August 1939Nijmegen, Gelderland I327288
11 Arntz, Johannes Franciscus Clemens  03 August 1936Nijmegen, Gelderland I254449
12 Arntz, Joseph Theodorus Clemens  01 August 1981Nijmegen, Gelderland I363329
13 Arntz, Dr. Josephus Gerardus Theodorus  14 November 1918Nijmegen, Gelderland I205805
14 Arntz, Julius Maria Bonifacius  19 July 1920Nijmegen, Gelderland I254428
15 Arntz, Maria Dorothea Johanna  19 July 1924Nijmegen, Gelderland I254427
16 Arntz, Regina Francisca Johanna  30 April 1945Nijmegen, Gelderland I254447
17 Arntz, Stephan Willem Joseph  Nijmegen, Gelderland I327263
18 Arntz, Wilhelmina Mathilde Caroline  10 September 1908Nijmegen, Gelderland I254429
19 Arntz, Wilhelmus Nicolaas Stephanus  Nijmegen, Gelderland I205802
20 Asselbergs, Gustave  Nijmegen, Gelderland I665050
21 Athmer, Hermann Bernard August  Nijmegen, Gelderland I580037
22 Backer, Jannigje Maria  05 March 1985Nijmegen, Gelderland I439203
23 Bakkers, Adriana Hendrika  Nijmegen, Gelderland I406482
24 Bakkers, Maria Anna  11 May 1962Nijmegen, Gelderland I321567
25 Baltussen, Albertus Josephus Antonius  Nijmegen, Gelderland I790597
26 Bazelmans, Henriette Josephina Maria  31 October 1966Nijmegen, Gelderland I492272
27 Beek, Alexander Coert  Nijmegen, Gelderland I434100
28 van Beek, Maria Anna Christina  14 December 1948Nijmegen, Gelderland I219923
29 van Berckel, Lodewijk Theodoor  23 January 1940Nijmegen, Gelderland I327293
30 van den Berg, Anna Maria  Nijmegen, Gelderland I408533
31 Bergstein, Hubert Jerome Marcel Pierre  Nijmegen, Gelderland I248561
32 Bergstein, Pieter Hubertus Godefridus  Nijmegen, Gelderland I248564
33 van Beusekom, Adriana Gijsberta  Nijmegen, Gelderland I538095
34 Biezenaar, Cornelia Stefania  Nijmegen, Gelderland I477592
35 Bijvoet, Johannes Cornelis  29 July 1989Nijmegen, Gelderland I790595
36 Bles, B.G.   I328704
37 Bless, Rudolph Wilhelmus  08 November 1952Nijmegen, Gelderland I483073
38 Bless, Willem Joseph Petrus Maria  Nijmegen, Gelderland I790601
39 Blijdenstein, Theodora  Nijmegen, Gelderland I364958
40 Bodson, Marie Agnes Felicie Jeanne  Nijmegen, Gelderland I302716
41 Boekhoorn, Johanna Judith  31 July 2012Nijmegen, Gelderland I576724
42 Boes, Aloijsius Celestinus  Nijmegen, Gelderland I540954
43 Bogaers, Julianus Egidius Alphonsus Theresia  16 September 1996Nijmegen, Gelderland I483892
44 van Boldrik, Gerardus Joseph  Nijmegen, Gelderland I398480
45 Bolsius, Anna M.A.H.  Nijmegen, Gelderland I412105
46 Bolsius, Augustinus Aloijsius Johannes Hubertus  Nijmegen, Gelderland I412101
47 Bolsius, Johanna Medarda Carolina Maria  Nijmegen, Gelderland I712757
48 Bolsius, Maria Ardina Theresia H.  Nijmegen, Gelderland I412102
49 Bongers, Gerharda Theodora Johanna  22 November 2007Nijmegen, Gelderland I483894
50 Bongers, Jacobus  Nijmegen, Gelderland I491628
51 Bongers, Maria Hendrina  28 March 1987Nijmegen, Gelderland I635267
52 Bonke, Petrus Eduard  Nijmegen, Gelderland I541574
53 van den Boogaart, Johannes Wilhelmus  Nijmegen, Gelderland I511031
54 Boreel, Jhr Paulus Jacob  Nijmegen, Gelderland I476538
55 Boreel, Jvr Wendela  Nijmegen, Gelderland I476540
56 Bosch, Catharina Aleida  24 March 1950Nijmegen, Gelderland I248164
57 Bosman, Everdina  Nijmegen, Gelderland I230177
58 Bosman, Hendrika G.  Nijmegen, Gelderland I649165
59 van Bourbon, Catharina  Nijmegen, Gelderland I96729
60 Bovens, Gerardus Jozephus  Nijmegen, Gelderland I779224
61 Bovens, Theodorus  Nijmegen, Gelderland I598697
62 Bovens, Wilhelmina Johanna  Nijmegen, Gelderland I779207
63 Braam, Everdina  Nijmegen, Gelderland I359414
64 Braam, Gerardus Hermanus Wilhelmus  13 July 1953Nijmegen, Gelderland I250590
65 Braam, Henricus Johannes Christianus  Nijmegen, Gelderland I384324
66 Braam, Hermanus  05 February 1925Nijmegen, Gelderland I359405
67 Braam, Hermanus Gerardus Wilhelmus  12 December 1964Nijmegen, Gelderland I359409
68 Braam, Johanna Maria Hendrina  27 January 1988Nijmegen, Gelderland I384316
69 Braam, Johanna Wilhelmina Catharina  16 February 1963Nijmegen, Gelderland I359408
70 Braam, Maria J.J.  17 January 2001Nijmegen, Gelderland I384319
71 Brans, Catharina Juliana Maria  06 January 2000Nijmegen, Gelderland I12522
72 Brenninkmeijer, Bernard Joseph  Nijmegen, Gelderland I285456
73 Brenninkmeijer, Clemens Ludgerus  Nijmegen, Gelderland I790237
74 Brenninkmeijer, Maria Josepha Angela  09 September 1937Nijmegen, Gelderland I483973
75 van den Broek, Catharina Maria Helena  10 October 1957Nijmegen, Gelderland I623677
76 de Bruijn, Johanna Cornelia Antonia Maria  Nijmegen, Gelderland I405586
77 Burgers, Hendrikus Johannes  Nijmegen, Gelderland I484043
78 Burgers, Henrica Joanna Maria  Nijmegen, Gelderland I81571
79 Burgers, Henricus Joseph Maria  06 November 1945Nijmegen, Gelderland I326902
80 Burgers, Johanna Nicola Adolpha Maria  23 March 1950Nijmegen, Gelderland I124887
81 Burgers, Theodorus Cornelis  Nijmegen, Gelderland I310970
82 Calten, Jan Willem  Nijmegen, Gelderland I397737
83 van Campen, Cornelia Maria Josephina  09 February 1991Nijmegen, Gelderland I775596
84 van Campen, Gerardus Johannes Marinus  15 October 1942Nijmegen, Gelderland I414842
85 van Campen, Johannes Marinus Pius  23 October 1933Nijmegen, Gelderland I414880
86 van Campen, Johannes Wilhelmus Canisius  Nijmegen, Gelderland I415291
87 Cappetti, Karel Herman August  27 May 1945Nijmegen, Gelderland I186915
88 Coebergh, Dr. Joannes Wilhelmus Willebrordus  Nijmegen, Gelderland I549033
89 Coenders, Petronella Hendrika  Nijmegen, Gelderland I398479
90 Corstiaensen, Aloysius Johannes Josephus Maria  05 July 1986Nijmegen, Gelderland I649040
91 Creighton, Juliana Anette Nicoline  Nijmegen, Gelderland I415297
92 Daalderop, Jacobus Wilhelmus  19 May 1930Nijmegen, Gelderland I311091
93 Daalderop, Jacobus Wilhemus M.  Nijmegen, Gelderland I317866
94 Daalderop, Nicolaas Hendrikus  07 March 1944Nijmegen, Gelderland I311118
95 Daalderop, Petrus Hendrikus Maria  Nijmegen, Gelderland I635277
96 Daamen, Maria Gerarda Theodora Eliza  01 March 1989Nijmegen, Gelderland I151448
97 van Dam, Catharina  26 August 1983Nijmegen, Gelderland I392273
98 Dees, Juliana Francisca Barbera  Nijmegen, Gelderland I460976
99 Derks, Angela Margaretha Catharina  Nijmegen, Gelderland I635278
100 Derks, Wilhelmina Maria Theresia  Nijmegen, Gelderland I499656
101 Derksen, Maria Helena Johanna  Nijmegen, Gelderland I634785
102 van Dijk, Petrus Lambertus  Nijmegen, Gelderland I405575
103 Dobbelmann, Johann Peter  Nijmegen, Gelderland I256469
104 Dobbelmann, Reinerus Anthonius Hubertus Maria  Nijmegen, Gelderland I256760
105 ten Doeschate, Jacqueline Anne Henriëtte Maria  Nijmegen, Gelderland I673615
106 Donleben, Wilhelmina Engelina  08 May 1929Nijmegen, Gelderland I462032
107 van Dortmond, Josephus Henricus Maria  30 July 1935Nijmegen, Gelderland I327289
108 Dreesmann, Anton August Sigismund  13 September 1945Nijmegen, Gelderland I62037
109 Dreesmann, Nicolaas Rudolph Alexander  05 August 1939Nijmegen, Gelderland I62051
110 Drenth, Gerhardus Dominicus Fredericus  23 August 1948Nijmegen, Gelderland I107494
111 van den Dungen, Eduardus Alphonsus  Nijmegen, Gelderland I414841
112 van den Dungen, Paul Johan Antoon  14 October 1910Nijmegen, Gelderland I788262
113 van Duren, Christina Johanna  Nijmegen, Gelderland I576674
114 van Eekelen, Margaretha Jacoba Wilhelmina Adriana  Nijmegen, Gelderland I364027
115 Ellerbeck, Augustinus Johannes Gerhardus  Nijmegen, Gelderland I219919
116 van den Elzen, Leonie Johanna Henriette Maria  29 December 1978Nijmegen, Gelderland I714428
117 Eras, Josephina Maria Anna Constancia  Nijmegen, Gelderland I416095
118 Eras, Karel  Nijmegen, Gelderland I538092
119 Esser, Maria Wilhelmina Adaleida Huberdina  Nijmegen, Gelderland I397871
120 Estourgie, Henri Louis Joseph Marie  Nijmegen, Gelderland I525646
121 Ettij, Nina Maria  Nijmegen, Gelderland I476729
122 van Eupen, Anna Jacoba  Nijmegen, Gelderland I124164
123 van Eupen, Johannes Josephus  27 June 1946Nijmegen, Gelderland I405578
124 van Eupen, Maria Antonia  Nijmegen, Gelderland I407565
125 van Eupen, Oda Aldegonda Maria  31 January 1938Nijmegen, Gelderland I405577
126 Ficq, Anna Beatrix  Nijmegen, Gelderland I368020
127 Ficq, Beatrix Elisabeth Helena  27 March 1877Nijmegen, Gelderland I369351
128 Ficq, Johanna Clasina Constance Maria  Nijmegen, Gelderland I724688
129 Ficq, Marguerite Constance Arnoldina Maria  20 March 1963Nijmegen, Gelderland I334788
130 Fleuren, Antonius Petrus  Nijmegen, Gelderland I160720
131 Fornier, Wilhelmus Franciscus