Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 50 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Groningen, Groningen, NederlandWikipedia links for
Groningen, Groningen, Nederland
[Groningen] [Groningen] [Nederland]
 
 


Notes:
Groningen Sound uitspraak (info·uitleg) (Gronings: Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland ook kortweg aangeduid met Stad. De gemeente Groningen had per 1 mei 2013 195.080 inwoners (bron: CBS) en is daarmee veruit de grootste stad van noordelijk Nederland en de zevende stad van Nederland.

Van Groningen zijn geen geschreven stadsrechten bekend. Door zijn relatief geïsoleerde ligging, ten opzichte van de opeenvolgende feitelijke machtscentra (Utrecht, Brussel en Den Haag), was de stad historisch gezien vooral op zichzelf en de directe omgeving aangewezen. Als Hanzestad maakte Groningen deel uit van het Noord-Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum. De stad ontwikkelde zich tot, en was eeuwenlang defacto, een stadstaat. Sinds de Republiek hoorde Groningen nominaal bij Nederland, maar tot aan de Franse tijd bleef Groningen feitelijk een autonome stad, die heer was in het grootste deel van de provincie. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstig gehavend: niet alleen verloor Groningen 3300, voornamelijk Joodse, burgers, bij de bevrijding in 1945 ging een groot deel van de binnenstad in vlammen op.

Tegenwoordig is Groningen een stad met veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is daarnaast vooral een studentenstad met ruim 50.000 studenten, van wie ruim 30.000 in de stad wonen. De stad werkt samen met de omliggende gemeenten in de Regiovisie Groningen-Assen.

Naam

De oorsprong en betekenis van de naam Groningen en de oudere variant 'Groeningen' zijn niet zeker. Dichters probeerden het te koppelen aan een volksverhaal over ballingen uit Troje die onder leiding van een zekere mythische figuur Gruno (of Grunnius, Gryns of Grunus) hier een nederzetting met Frygiërs uit Duitsland zou hebben gesticht in 453 v.Chr. (volgens een andere overlevering in 130 v.Chr.) en een kasteel hebben gebouwd aan de Hunze dat hij 'Grunoburg' noemde. Dat kasteel zou later weer door de Vikingen zijn verwoest en later zou mogelijk op de fundamenten hiervan de Sint-Walburgkerk zijn gebouwd. Er is echter geen enkel bewijs voor deze verhalen.

Een andere theorie stelt dat de naam Groningen is afgeleid van de mansnaam 'Groni'. Hierbij wordt verwezen naar het voorkomen van de vroege spelwijzen 'Groningi' en 'Groninga' in de 11e eeuw en de oude naam 'Gronesbeke' voor een watertje nabij de Hunze (noordgrens van Everswolde). De naam zou dan betekenen 'bij de lieden van Groni'.

Weer een andere theorie over de oorsprong is dat de oude naam Groeningen is afgeleid van 'Groen-inge'; "groene velde(n)". 'groen' zou daarbij van 'cruon' komen en een inge (of enge) is een oude benaming voor een open veld, die in het Saksische gedeelte van Nederland en Duitsland vaak heuvelachtig was. In het wapen van Groningen (en de vlag) zou dit terugkomen in de groene streep; een groene strook land; tussen de Lauwers, de Eems en de Waddenzee.

De Groningse dialectnaam Grunnen heeft dezelfde etymologie. Grun, van het oudere gruun en -inge werd vertaald naar -en of -ens, net zoals in de naam Kantens, dat vroeger waarschijnlijk Kantinge was en wat tegenwoordig nog steeds in het Groninggs gebeurt, bijvoorbeeld Thesinge wordt Taisen. Zoals bij de meeste Groningse woorden die op -en eindigen, valt ook hier de -e weg, waardoor je de uitspraak grunn krijgt. Doordat het Groningen is, had het in het Gronings ook Grunnens kunnen zijn, zoals bij Kantens, wat de Friese naam Grins tevens verklaart (vergelijk ook Harlingen – Harns).

In de provincie Groningen wordt de plaats vanouds ook "Stad" genoemd. Daarbuiten wordt deze naam ook wel gebruikt, hoewel de meeste Friezen Grins zullen zeggen. In de Middeleeuwen werd de Latijnse naam Groninga gebruikt op kaarten en munten. Teen tijde van de Franse bezetting heette Groningen Groningue. Zelf noemen de inwoners zich "Stadjers" of "Stadjeder". De stad wordt ook wel de "metropool van het Noorden" genoemd.bron? Stadjers noemen haar liefkozend ook wel "Groot Loug"bron?, dat wil zeggen "Groot Dorp". Een andere bijnaam van Groningen is Martinistad, verwijzend naar de Martinitoren. Zelf hebben de stad-Groningers als bijnaam: mollebonen.

Geschiedenis

roningen ontstond op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug. De oudst bekende schriftelijke vermelding, villa Cruoninga, dateert uit 1040, maar vaststaat dat de huidige stad al ver voor dat jaar een bewoonde plaats was. De oudste archeologische vondsten binnen het gebied van de huidige stad zijn met behulp van de C14-methode gedateerd op circa 3950–3720 voor Chr. Een onafgebroken bewoning kan worden vastgesteld vanaf de derde eeuw. Groningen is waarschijnlijk ontstaan uit twee verschillende kernen, een lag rond het huidige Martinikerkhof, de andere tussen het Zuiderdiep en het Verbindingskanaal.

Middeleeuwen

De geschreven geschiedenis van Groningen begint in 1040 met de schenking door de Duitse keizer van goederen en rechten aan de kerk van Utrecht. Eerder waren al delen van het koningsgoed geschonken aan het Klooster Werden.

Groningen moet in 1040 al een zekere marktfunctie voor de directe omgeving hebben gehad. De oudste kerk, de Maartenskerk, is blijkens archeologisch onderzoek gesticht rond 800. Deel van de schenking was ook het muntrecht, waar de Utrechtse bisschop ook gebruik van heeft gemaakt.

Het aanvankelijk Drentse esdorp, werd in de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. De ligging, op de grens van Drenthe en Friesland, was daarbij van grote waarde.

Na 1040 volgt een lange periode waarin de bronnen weer zwijgen over Groningen. Ruim een eeuw later is er sprake van heftige strijd tussen de bisschop en een deel van de inwoners van de stad. De bisschop beschouwt zichzelf als landsheer, maar de afstand tussen Groningen en Utrecht maakt het lastig voor de bisschop om daadwerkelijk macht in de stad uit te oefenen. Bisschop Hartbert tracht dat probleem op te lossen door de prefectuur op te dragen aan zijn broer. Door het ambt erfelijk te maken creëert hij echter direct een probleem voor zijn opvolgers. De prefect gaat zijn eigen koers varen, waardoor er zich in de stad naast de bisschop twee partijen ontwikkelen, de volgelingen van de prefect, en de Stadjers die zichzelf in staat achten hun eigen belangen te behartigen.

Om hun macht te tonen bouwden de Stadjers in de dertiende eeuw op eigen gezag een omwalling. De macht van de bisschop, en de prefect, wordt ernstig aangetast in de Slag bij Ane als bisschoppelijke troepen die orde op zaken willen stellen in Groningen, een smadelijke nederlaag lijden. Groningen zal zich daarna weinig meer van de bisschop aantrekken.

De groei van dorp tot stad blijkt in deze periode door de stichting van een tweede parochie rond de Der Aa-kerk en de vestiging van twee kloosters, een van de Franciscanen en een van de Dominicanen. Ook het oudste gasthuis, het Pelstergasthuis, stamt uit deze periode, het wordt voor het eert genoemd in een pauselijke bul uit 1267. Waar nu het Academiegebouw staat worden in 1276 en 1284 twee begijnhofjes gesticht: het Vrouwe Menoldaconvent en het Vrouwe Sywen Convent.

De verstening van de stad krijgt ook vorm in woonhuizen, waarbij de verstening vaak een rol speelt om een huis weerbaar te maken. De oudste bewaard gebleven panden stammen uit de dertiende (Calmershuis, Hinckaertshuis) en veertiende eeuw.

Hoewel van een formele verlening van stadsrecht geen sprake is beschouwt de stad zich dan wel als stad. In het begin van de veertiende eeuw erkent bisschop Gwijde van Avesnes ook uitdrukkelijk de rechten van de stad.

In de late middeleeuwen maakte de stad deel uit van de Hanze. De handel van de stad lijkt dan echter al voornamelijk een lokale functie te hebben. Waar in de dertiende eeuw kooplieden uit Groningen nog in bronnen zijn te traceren in verre streken wordt de stad in de veertiende eeuw vooral de marktplaats voor de omliggende, dan nog Friese Ommelanden. De stad ziet zich in deze periode zelf ook als Fries. In 1361 is Groningen dan ook de vergaderplaats van de Upstalbeam. Nadien wordt overigens van deze algemene vergadering van alle Friese gebieden niets meer vernomen.

Stadstaat

In de vijftiende eeuw beleeft Groningen een periode van grote bloei. Friesland is al sinds de veertiende eeuw het toneel van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers. In het aangrenzende Oost-Friesland vindt in deze periode een vergelijkbare strijd plaats die uiteindelijk door de Cirksena's wordt gewonnen. Als grootste stad in het gebied beschikt Groningen over een aanzienlijke strijdkracht die een doorslaggevende rol kan spelen in lokale conflicten. Hoewel ook de stad zelf strijdtoneel is van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers weet de stad zich na de zoen van Groningen op te werpen als pacificator van de omgeving.

Binnen de huidige provincie wordt het Oldambt in deze periode een van de stad afhankelijk gebied. Met het Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo worden verdragen gesloten of vernieuwd die de invloed van de stad vastleggen of versterken. Ook ovever de Lauwers sluit de stad verdragen. In Kollum stelt Groningen een kastelein, ook in Oostergo wordt Groningen gezien als de enige kracht die voor rust kan zorgen. Leeuwarden accepteert een Gronings garnizoen. In Westergo weigert enkel Franeker de macht van Groningen te accepteren.

De bloei van de stad blijkt ook uit de bouw van de huidige Martinitoren die in deze periode plaatsvindt. De toren symboliseert de macht die de Stadjers zichzelf toedichten.

Groningen heeft binnen het Heilige Roomse Rijk nooit de juridische status van een "vrije stad" zoals Frankfurt aan de Main verworven. Wat geschiedde was dat de macht van het verre Bisdom Utrecht afnam en dat de stad het ontstane machtsvacuüm innam.0 Groningen plaatste zonder privilege een dubbelkoppige adelaar als bij het wapen van een vrije rijksstad in het stadswapen.

Groningen tijdens de Republiek

Groningen had uiteindelijk zijn hand in Friesland overspeeld. De Duitse keizer had Groningen het potestaatschap over Friesland aangeboden, maar Groningen had dit als te duur (de keizer verlangde een jaarlijkse vergoeding) afgewezen. De keizer had het vervolgens aangeboden aan Albrecht van Saksen die het accepteerde. Het potestaatschap omvatte geheel Friesland, in de visie van Albrecht betekende dat niet enkel de huidige provincie Friesland, maar ook de Ommelanden met inbegrip van de stad.

De stad was niet opgewassen tegen de macht van Albrecht en diens zoon George. Om het vege lijf te redden onderwierp de stad zich eerst aan de graaf van Oost-Friesland en later aan Karel van Gelre. Uiteindelijk wendde de stad zich tot Karel V en werd samen met de Ommelanden opgenomen in de Bourgondische Kreits.

De stad koos uit eigenbelang na het uitbreken van de opstand voor Spanje, maar sloot zich in 1594, de reductie van Groningen, alsnog aan bij de Republiek. Binnen het verband van de Republiek bleef de stad echter als dominante factor binnen het gewest Stad en Lande tot aan de Franse tijd feitelijk een zelfstandige eenheid. In 1606 woonden er (schatting van I.B.M. Matthey op basis van aantal fiscale haardsteden) ongeveer 16.600 mensen in de stad, hetgeen rond 1620 was gestegen tot ongeveer 20.000 en rond 1700 tot ongeveer 23.000 (in Stad en Lande als geheel wonen dan 96.000 mensen).

Groningen kreeg in 1614 zijn universiteit, primair voor de opleiding van predikanten. Eveneens in de zeventiende eeuw werd de stad fors uitgebreid en kreeg zij een nieuwe omwalling. Die nieuwe vesting werd in het rampjaar 1672 vruchteloos belegerd door de bisschop van Münster, Bernhard von Galen. Ieder jaar op 28 augustus viert de stad de overwinning op Bommen Berend (zie Gronings Ontzet). In 1698 werd de vesting versterkt met 'Nieuwe Werken', namelijk de Linie van Helpman, ontworpen door Menno van Coehoorn.

Na de Reformatie komt het omvangrijke landbezit van de Groninger kloosters aan de provincie. Als eerste lid van Stad en Lande weet de stad uit dat bezit met name landerijen in het Bourtangermoeras te verwerven. Bestuurlijk horen die landen tot h het Oldambt waar de stad politiek de baas is. Als privaat-eigenaar en als publieke overheid bepaald de stad de wijze van ontginning en zorgt er voor dat de turf enkel via de stad kan worden verhandeld. De kanalen waarlangs de turf wordt vervoerd worden door de stad (het Stadskanaal), aangelegd en geëxploiteerd. De turfhandel en het grondbezit in de Veenkolonieën zorgt voor een stevige basis onder de Groninger economie. De stad wil haar rijkdom ook tonen en schrijft aan het einde van de achttiende eeuw een prijsvraag uit voor een nieuw raadhuis. Juist nadat de prijsvraag in 1774 is gewonnen door Jacob Otten Husly stagneerde de turfwinning waardoor het tot 1817 duurde voordat het stadhuis in versoberde vorm gereed kwam.

Negentiende eeuw

De bijzondere positie van de stad, als Heer van grote delen van de provincie, eindigde in de Franse tijd. De Fransen sloten vrijwel alle universiteiten in Nederland, maar Groningen en Leiden mochten openblijven.

Na de Franse tijd moest de stad zijn positie opnieuw bepalen. Formeel had de stad zijn overheersende positie in de provincie verloren, maar de stadsbezittingen in met name de Veenkoloniën bleven een flinke bijdrage aan de stedelijke financiën leveren. Het Stadskanaal werd verlengd tot aan Ter Apel. Richting Delfzijl werd de verbinding verbeterd door de aanleg van het Eemskanaal, terwijl het Hoornsediep werd uitgebouwd tot het Noord-Willemskanaal.

De uitleg van de zeventiende eeuw had de groei van de bevolking twee eeuwen kunnen opvangen, maar begon in de loop van deze eeuw toch te knellen. Uitbreiding buiten de omwalling was niet mogelijk vanwege het militaire belang dat de stad als vesting had. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870–1871 werd duidelijk dat vestingen als Groningen militair geen betekenis meer konden hebben. De vestingwet in 1874 maakte dan ook een einde aan de Vesting Groningen, op de oude wallen ontstond het Noorderplantsoen en werd het Academisch Ziekenhuis gevestigd. Buiten de oude omwalling ontstonden nieuwe wijken, eerst langs de Hereweg, later ook de Oosterpoort en aan de noordkant.

Twintigste eeuw

In de twintigste eeuw breidde Groningen zich steeds verder uit, niet alleen in bebouwing, maar ook in oppervlak. Het dorp Helpman werd door Groningen geannexeerd, eerder hoorde het bij de gemeente Haren. De gemeentes Hoogkerk en Noorddijk werdeden in 1969 bij Groningen gevoegd. Groningen wordt in de twintigste eeuw ook een rode stad. In 1901 wordt Eltjo Rugge in de gemeenteraad gekozen, hij zal tot 1946 in de raad blijven en als wethouder een grote stempel zetten op de ontwikkeling van de stad. Met name de Oosterparkwijk is het product van deze sociaaldemocratische gemeentepolitiek.

weede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Groningen de diepste sporen sporen uit de geschiedenis nagelaten. De stad werd snel en zonder weerstand bezet door de Duitsers. In totaal stierven 3300 inwoners door de oorlog, onder hen 2800 Joodse burgers. De stad had in 1940 een bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 3000 mensen, onder wie 250 vluchtelingen uit Duitsland. De eerste Groninger Joden - 600 mannen - werden door de Duitsers vanaf augustus 1942 opgeroepen voor werkkampen. De deportaties gingen door tot april 1943. Relatief weinig Groningse Joden doken onder. Een studentencomité hielp Joodse kinderen om onder te duiken. Op de Grote Markt werd in het Scholtenhuis een afdeling van de SD gevestigd, die een scherpe terreur uitvoerde. Beruchtste deelnemers aan die terreur waren de later ter dood veroordeelde Nederlandse SS'er Pieter Faber (geëxecuteerd) en zijn broer Klaas Carel Faber.

De bevrijding van Groningen in 1945 ging gepaard met een heftige strijd, mede door het relatief grote Duitse garnizoen, onder wie SS'ers. In de stad woonden tegen het begin van de oorlog ongeveer 124.000 mensen, maar door een grote stroom vluchtelingen vanuit het zuiden was dit opgelopen tot meer dan 150.000. Veel verzetsstrijders waren vlak voor de komst van de Canadezen opgepakt en gefusilleerd. De gehele noord- en oostwand van de Grote Markt werden verwoest (zie foto), de Martinitoren en -kerk bleven wonderwel gespaard.

Na de oorlog breidde de stad zich wederom verder uit. Aan de zuidkant verrezen de wijken Laanhuizen, Corpus den Hoorn en De Wijert. De gemeentepolitiek, gezapig zoals overal in Nederland, werd in het begin van de jaren zeventig opgeschud door de vorming van een meerderheidscollege onder leiding van Max van den Berg. Een van de resultaten van dat college was de invoering van het verkeerscirculatieplan.

City/Town : Latitude: 53.218738570278944, Longitude: 6.565361022949219


Birth

Matches 1 to 800 of 25160

1 2 3 4 5 ... 32» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 Alcke  About 1540Groningen, Groningen, Nederland I405324 Veenkoloniale voorouders 
2 Alcke  About 1585Groningen, Groningen, Nederland I402352 Veenkoloniale voorouders 
3 Allike  About 1515Groningen, Groningen, Nederland I211248 Veenkoloniale voorouders 
4 Anne Marie  1678Groningen, Groningen, Nederland I418957 Veenkoloniale voorouders 
5 Anthoni  1677Groningen, Groningen, Nederland I418956 Veenkoloniale voorouders 
6 Bene  About 1640Groningen, Groningen, Nederland I401445 Veenkoloniale voorouders 
7 Egbert  About 1635Groningen, Groningen, Nederland I593996 Veenkoloniale voorouders 
8 Elsiena Jantina  Tuesday 01 May 1900Groningen, Groningen, Nederland I590984 Veenkoloniale voorouders 
9 Engele  About 1545Groningen, Groningen, Nederland I316677 Veenkoloniale voorouders 
10 Hille  About 1545Groningen, Groningen, Nederland I402364 Veenkoloniale voorouders 
11 Jan  About 1570Groningen, Groningen, Nederland I402366 Veenkoloniale voorouders 
12 Janna  About 1685Groningen, Groningen, Nederland I325622 Veenkoloniale voorouders 
13 Jantien  About 1570Groningen, Groningen, Nederland I405348 Veenkoloniale voorouders 
14 Johanna  About 1665Groningen, Groningen, Nederland I400927 Veenkoloniale voorouders 
15 Johanna Willemina  Sunday 20 November 1887Groningen, Groningen, Nederland I446744 Veenkoloniale voorouders 
16 Jurjen  1680Groningen, Groningen, Nederland I208523 Veenkoloniale voorouders 
17 Lummechien  About 1600Groningen, Groningen, Nederland I406187 Veenkoloniale voorouders 
18 Martinus  1676Groningen, Groningen, Nederland I418955 Veenkoloniale voorouders 
19 Rixte  1540Groningen, Groningen, Nederland I405320 Veenkoloniale voorouders 
20 Tanneke  1858Groningen, Groningen, Nederland I587645 Veenkoloniale voorouders 
21 Willem  About 1540Groningen, Groningen, Nederland I244072 Veenkoloniale voorouders 
22 Wupcke  About 1605Groningen, Groningen, Nederland I405428 Veenkoloniale voorouders 
23 van Aaken, Jan  Saturday 15 January 1831Groningen, Groningen, Nederland I126232 Veenkoloniale voorouders 
24 Aaldering, Geertje Jans  1788Groningen, Groningen, Nederland I283724 Veenkoloniale voorouders 
25 Aalders, Alberdina  Tuesday 10 April 1894Groningen, Groningen, Nederland I538512 Veenkoloniale voorouders 
26 Aalders, Ale  Monday 20 June 1904Groningen, Groningen, Nederland I345816 Veenkoloniale voorouders 
27 Aalders, Antje  Thursday 05 April 1888Groningen, Groningen, Nederland I538510 Veenkoloniale voorouders 
28 Aalders, Fenje  Saturday 30 January 1915Groningen, Groningen, Nederland I538210 Veenkoloniale voorouders 
29 Aalders, Grietje  Tuesday 31 March 1885Groningen, Groningen, Nederland I538508 Veenkoloniale voorouders 
30 Aalders, Grietje  Sunday 10 December 1899Groningen, Groningen, Nederland I568283 Veenkoloniale voorouders 
31 Aalders, Hendrik  Tuesday 17 March 1891Groningen, Groningen, Nederland I538511 Veenkoloniale voorouders 
32 Aalders, Klaas  Saturday 26 November 1910Groningen, Groningen, Nederland I568285 Veenkoloniale voorouders 
33 Aalders, Klazina  Approximately 1916Groningen, Groningen, Nederland I537922 Veenkoloniale voorouders 
34 Aalders, Matje  Sunday 30 July 1854Groningen, Groningen, Nederland I781071 Veenkoloniale voorouders 
35 Aalders, NN  Sunday 30 November 1913Groningen, Groningen, Nederland I537621 Veenkoloniale voorouders 
36 Aaldring, Marchien  Sunday 17 March 1822Groningen, Groningen, Nederland I40171 Veenkoloniale voorouders 
37 Aaling, Harm  1688Groningen, Groningen, Nederland I628133 Veenkoloniale voorouders 
38 van Aarle, Harmina Elisabeth  Thursday 31 January 1901Groningen, Groningen, Nederland I199614 Veenkoloniale voorouders 
39 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  Thursday 28 December 1871Groningen, Groningen, Nederland I679528 Veenkoloniale voorouders 
40 Aarts, Hermanus  Wednesday 13 September 1876Groningen, Groningen, Nederland I603361 Veenkoloniale voorouders 
41 Aarts, Hermanus Hendrik  Friday 31 May 1907Groningen, Groningen, Nederland I603360 Veenkoloniale voorouders 
42 Abbas, Maria  Wednesday 29 May 1907Groningen, Groningen, Nederland I768743 Veenkoloniale voorouders 
43 Abbes, Heije  Wednesday 28 August 1946Groningen, Groningen, Nederland I623413 Veenkoloniale voorouders 
44 Abbring, Annechien  Thursday 09 November 1848Groningen, Groningen, Nederland I711586 Veenkoloniale voorouders 
45 Abbring, Grietje  About 1590Groningen, Groningen, Nederland I402384 Veenkoloniale voorouders 
46 Abbring, Harmtje  About 1600Groningen, Groningen, Nederland I402178 Veenkoloniale voorouders 
47 Abbring, Jan  About 1570Groningen, Groningen, Nederland I402175 Veenkoloniale voorouders 
48 Abbring, Jantje  About 1605Groningen, Groningen, Nederland I402179 Veenkoloniale voorouders 
49 Abbring, Marretien  About 1595Groningen, Groningen, Nederland I402177 Veenkoloniale voorouders 
50 Abbring, Nanne  About 1655Groningen, Groningen, Nederland I401428 Veenkoloniale voorouders 
51 Abbringh, Pieter  1810Groningen, Groningen, Nederland I443483 Veenkoloniale voorouders 
52 Abeen, Pieter  Wednesday 18 April 1832Groningen, Groningen, Nederland I377828 Veenkoloniale voorouders 
53 Abeln, Maria Johanna  Saturday 18 March 1865Groningen, Groningen, Nederland I573837 Veenkoloniale voorouders 
54 Abels, Popke  1652Groningen, Groningen, Nederland I626683 Veenkoloniale voorouders 
55 Abrahams, Abeltien  1711Groningen, Groningen, Nederland I343554 Veenkoloniale voorouders 
56 Abrahams, Grietien  1745Groningen, Groningen, Nederland I701111 Veenkoloniale voorouders 
57 Abrahams, Grietien  1751Groningen, Groningen, Nederland I701113 Veenkoloniale voorouders 
58 Abrahams, Hendrik  1741Groningen, Groningen, Nederland I701110 Veenkoloniale voorouders 
59 Abrahams, Hindrik  1736Groningen, Groningen, Nederland I701108 Veenkoloniale voorouders 
60 Abrahams, Jan  1738Groningen, Groningen, Nederland I701109 Veenkoloniale voorouders 
61 Abrahams, Sara  Sunday 08 September 1861Groningen, Groningen, Nederland I89638 Veenkoloniale voorouders 
62 Abrahams, Wilte  1747Groningen, Groningen, Nederland I701112 Veenkoloniale voorouders 
63 Achterhof, Albert  Saturday 12 May 1917Groningen, Groningen, Nederland I435904 Veenkoloniale voorouders 
64 Ackerman, Aaltje  Tuesday 21 November 1876Groningen, Groningen, Nederland I506949 Veenkoloniale voorouders 
65 Ackerman, NN  Friday 17 July 1925Groningen, Groningen, Nederland I358385 Veenkoloniale voorouders 
66 Ackerman, NN  Saturday 29 June 1957Groningen, Groningen, Nederland I424618 Veenkoloniale voorouders 
67 Adams, Aaltje  Thursday 06 May 1852Groningen, Groningen, Nederland I798801 Veenkoloniale voorouders 
68 Adams, Adam  1754Groningen, Groningen, Nederland I166386 Veenkoloniale voorouders 
69 Adams, Adam  1765Groningen, Groningen, Nederland I798511 Veenkoloniale voorouders 
70 Adams, Adam  Friday 19 September 1806Groningen, Groningen, Nederland I664561 Veenkoloniale voorouders 
71 Adams, Cornelis  Thursday 04 July 1907Groningen, Groningen, Nederland I557334 Veenkoloniale voorouders 
72 Adams, Geertjen  1759Groningen, Groningen, Nederland I798509 Veenkoloniale voorouders 
73 Adams, Jan  1798Groningen, Groningen, Nederland I166385 Veenkoloniale voorouders 
74 Adams, Jantje  1762Groningen, Groningen, Nederland I798510 Veenkoloniale voorouders 
75 Adams, Maria  1666Groningen, Groningen, Nederland I613243 Veenkoloniale voorouders 
76 Adams, Mettien  1743Groningen, Groningen, Nederland I798506 Veenkoloniale voorouders 
77 Adams, NN  Wednesday 03 July 1935Groningen, Groningen, Nederland I557337 Veenkoloniale voorouders 
78 Adams, Popke  1795Groningen, Groningen, Nederland I798500 Veenkoloniale voorouders 
79 Adams, Roelfijn  1802Groningen, Groningen, Nederland I798501 Veenkoloniale voorouders 
80 Adams, Trijntien  1748Groningen, Groningen, Nederland I798508 Veenkoloniale voorouders 
81 Adams, Trijntje  1745Groningen, Groningen, Nederland I798507 Veenkoloniale voorouders 
82 Adams, Willem  1803Groningen, Groningen, Nederland I798502 Veenkoloniale voorouders 
83 Adams, Willem  1805Groningen, Groningen, Nederland I798503 Veenkoloniale voorouders 
84 Addens, Hendrikje Hijka Johanna  Monday 02 November 1908Groningen, Groningen, Nederland I709393 Veenkoloniale voorouders 
85 Adema, Antonius Hermannus  Wednesday 27 January 1932Groningen, Groningen, Nederland I781020 Veenkoloniale voorouders 
86 Adema, Harm Mattheus  Monday 29 August 1887Groningen, Groningen, Nederland I611596 Veenkoloniale voorouders 
87 Adema, Hendrica Renni  Friday 06 July 1934Groningen, Groningen, Nederland I781021 Veenkoloniale voorouders 
88 Adema, Hendricus Adrianus  Wednesday 28 June 1939Groningen, Groningen, Nederland I781022 Veenkoloniale voorouders 
89 Adema, Hermannus Adrianus  Friday 16 July 1897Groningen, Groningen, Nederland I781017 Veenkoloniale voorouders 
90 Adema, Hilje  Sunday 04 April 1886Groningen, Groningen, Nederland I193059 Veenkoloniale voorouders 
91 Adema, Jakob  About 1859Groningen, Groningen, Nederland I798616 Veenkoloniale voorouders 
92 Adema, Maria Veronica  Thursday 14 May 1925Groningen, Groningen, Nederland I781018 Veenkoloniale voorouders 
93 Adema, Oege  Saturday 09 May 1903Groningen, Groningen, Nederland I393258 Veenkoloniale voorouders 
94 Ader, Berend  Saturday 18 March 1815Groningen, Groningen, Nederland I762072 Veenkoloniale voorouders 
95 Ader, Berendina  Saturday 08 March 1851Groningen, Groningen, Nederland I407267 Veenkoloniale voorouders 
96 Ader, Christiaan  Thursday 05 February 1818Groningen, Groningen, Nederland I762142 Veenkoloniale voorouders 
97 Ader, Geertien  Saturday 20 April 1811Groningen, Groningen, Nederland I762159 Veenkoloniale voorouders 
98 Ader, Geertje Christina  Tuesday 29 March 1859Groningen, Groningen, Nederland I27896 Veenkoloniale voorouders 
99 Ader, Salomon Brekhof  Wednesday 07 November 1821Groningen, Groningen, Nederland I441463 Veenkoloniale voorouders 
100 Adriani, Arius  Wednesday 11 March 1682Groningen, Groningen, Nederland I338366 Veenkoloniale voorouders 
101 Adriani, Arius  Sunday 04 January 1756Groningen, Groningen, Nederland I520445 Veenkoloniale voorouders 
102 Adriani, Fenna  1732Groningen, Groningen, Nederland I338932 Veenkoloniale voorouders 
103 Adriani, Menso  1733Groningen, Groningen, Nederland I338933 Veenkoloniale voorouders 
104 Adriani, NN  Wednesday 19 July 1837Groningen, Groningen, Nederland I694562 Veenkoloniale voorouders 
105 Adriani, Peter  1730Groningen, Groningen, Nederland I338362 Veenkoloniale voorouders 
106 Adriani, Regardus Philips  Monday 09 February 1835Groningen, Groningen, Nederland I694563 Veenkoloniale voorouders 
107 Aeilkema, Annechina Helena  Thursday 01 September 1892Groningen, Groningen, Nederland I279768 Veenkoloniale voorouders 
108 Aeilkema, Helena Annegiena Froukelina Wilhelmina  Tuesday 07 August 1894Groningen, Groningen, Nederland I279769 Veenkoloniale voorouders 
109 Aeilkema, Kornelis Klaas Abel  Saturday 09 May 1891Groningen, Groningen, Nederland I279767 Veenkoloniale voorouders 
110 Aepkens, Benne  About 1610Groningen, Groningen, Nederland I244057 Veenkoloniale voorouders 
111 Afman, Berentje  Saturday 20 June 1903Groningen, Groningen, Nederland I528333 Veenkoloniale voorouders 
112 Afman, Cornelus  Tuesday 19 January 1897Groningen, Groningen, Nederland I528329 Veenkoloniale voorouders 
113 Afman, Harm  Sunday 11 October 1812Groningen, Groningen, Nederland I279496 Veenkoloniale voorouders 
114 Afman, Harm  Tuesday 27 May 1873Groningen, Groningen, Nederland I279676 Veenkoloniale voorouders 
115 Afman, Harm Nikolaas  Saturday 26 November 1904Groningen, Groningen, Nederland I279722 Veenkoloniale voorouders 
116 Afman, Harmanna Klasina  Wednesday 29 December 1880Groningen, Groningen, Nederland I502330 Veenkoloniale voorouders 
117 Afman, Hendrik  Thursday 16 May 1895Groningen, Groningen, Nederland I528328 Veenkoloniale voorouders 
118 Afman, Hendrik Jan  Sunday 17 November 1878Groningen, Groningen, Nederland I279861 Veenkoloniale voorouders 
119 Afman, Hendrik Jan  Tuesday 11 April 1911Groningen, Groningen, Nederland I279753 Veenkoloniale voorouders 
120 Afman, Jacob Engel Jan  Saturday 28 April 1900Groningen, Groningen, Nederland I279689 Veenkoloniale voorouders 
121 Afman, Jacob Jan  Monday 05 October 1846Groningen, Groningen, Nederland I279455 Veenkoloniale voorouders 
122 Afman, Johan Hendrik  Tuesday 16 January 1906Groningen, Groningen, Nederland I279733 Veenkoloniale voorouders 
123 Afman, Johannes  Saturday 09 June 1900Groningen, Groningen, Nederland I528331 Veenkoloniale voorouders 
124 Afman, Kasper Wigbold  Tuesday 11 April 1911Groningen, Groningen, Nederland I279757 Veenkoloniale voorouders 
125 Afman, Kasper Wigbold  Thursday 26 March 1914Groningen, Groningen, Nederland I279766 Veenkoloniale voorouders 
126 Afman, Martina Ida  Monday 07 July 1902Groningen, Groningen, Nederland I279700 Veenkoloniale voorouders 
127 Afman, Nikolaas Harm  Saturday 07 January 1899Groningen, Groningen, Nederland I279685 Veenkoloniale voorouders 
128 Afman, Renger Nikolaas  Monday 28 May 1917Groningen, Groningen, Nederland I279776 Veenkoloniale voorouders 
129 Afman, Renske Johanna  Saturday 26 November 1904Groningen, Groningen, Nederland I279711 Veenkoloniale voorouders 
130 Afman, Siebelina  Saturday 23 September 1893Groningen, Groningen, Nederland I528327 Veenkoloniale voorouders 
131 Afman, Trientje  Monday 13 January 1908Groningen, Groningen, Nederland I279742 Veenkoloniale voorouders 
132 Afman, Trijntje  Sunday 27 September 1874Groningen, Groningen, Nederland I279786 Veenkoloniale voorouders 
133 Ages, Adriaan  Saturday 30 March 1872Groningen, Groningen, Nederland I130728 Veenkoloniale voorouders 
134 Ages, Adriaan  Tuesday 15 September 1908Groningen, Groningen, Nederland I159627 Veenkoloniale voorouders 
135 Ages, Age Pieter  Sunday 03 March 1833Groningen, Groningen, Nederland I641938 Veenkoloniale voorouders 
136 Ages, Age Pieters  Friday 24 April 1896Groningen, Groningen, Nederland I159624 Veenkoloniale voorouders 
137 Ages, Geessien Izaks  Thursday 19 November 1812Groningen, Groningen, Nederland I100585 Veenkoloniale voorouders 
138 Ages, Harmanna Johanna  Thursday 19 February 1903Groningen, Groningen, Nederland I130726 Veenkoloniale voorouders 
139 Ages, Harmannus Johannes  Thursday 15 November 1900Groningen, Groningen, Nederland I159625 Veenkoloniale voorouders 
140 Ages, Hinderika  Monday 11 August 1817Groningen, Groningen, Nederland I60819 Veenkoloniale voorouders 
141 Ages, Jacoba  Sunday 18 December 1898Groningen, Groningen, Nederland I159623 Veenkoloniale voorouders 
142 Ages, Jan Bernardus  Monday 05 June 1893Groningen, Groningen, Nederland I640892 Veenkoloniale voorouders 
143 Ages, Johanna Jacoba  Monday 17 April 1905Groningen, Groningen, Nederland I159626 Veenkoloniale voorouders 
144 Agterbos, Tidde  Monday 13 January 1812Groningen, Groningen, Nederland I327235 Veenkoloniale voorouders 
145 Agterbos, Willem  Sunday 21 August 1842Groningen, Groningen, Nederland I327089 Veenkoloniale voorouders 
146 van Agteren, Gesina Grietje  Tuesday 11 May 1920Groningen, Groningen, Nederland I593073 Veenkoloniale voorouders 
147 Ahrens, Ella Paulina Margaretha  Sunday 23 June 1907Groningen, Groningen, Nederland I429938 Veenkoloniale voorouders 
148 Ahrens, Georg  Monday 07 June 1875Groningen, Groningen, Nederland I429935 Veenkoloniale voorouders 
149 Ahrens, Jan  Sunday 25 December 1842Groningen, Groningen, Nederland I266655 Veenkoloniale voorouders 
150 Aijlts, Pieterke  1749Groningen, Groningen, Nederland I36490 Veenkoloniale voorouders 
151 Aikema, Elsje Lubbertus  Saturday 28 June 1817Groningen, Groningen, Nederland I199479 Veenkoloniale voorouders 
152 Aikema, Geertje Lubbertus  Thursday 27 April 1815Groningen, Groningen, Nederland I199478 Veenkoloniale voorouders 
153 Aikema, Lubbertus  1775Groningen, Groningen, Nederland I199174 Veenkoloniale voorouders 
154 Aikes, Engel  About 1550Groningen, Groningen, Nederland I405390 Veenkoloniale voorouders 
155 Aikes, Jan Luitjes  1780Groningen, Groningen, Nederland I813092 Veenkoloniale voorouders 
156 Aiking, Geertje  Monday 05 February 1883Groningen, Groningen, Nederland I541638 Veenkoloniale voorouders 
157 van Aken, Baukje Hindriks  1799Groningen, Groningen, Nederland I436114 Veenkoloniale voorouders 
158 van Aken, Johannes  1799Groningen, Groningen, Nederland I126239 Veenkoloniale voorouders 
159 Akerma, Elisabeth Genoveva Maria  1772Groningen, Groningen, Nederland I594133 Veenkoloniale voorouders 
160 Akker, Frouke Izak  Friday 18 January 1811Groningen, Groningen, Nederland I6952 Veenkoloniale voorouders 
161 van Akkeren, Aaltje  Tuesday 12 October 1897Groningen, Groningen, Nederland I798749 Veenkoloniale voorouders 
162 van Akkeren, Affien  Friday 05 January 1900Groningen, Groningen, Nederland I285980 Veenkoloniale voorouders 
163 van Akkeren, Antje  Tuesday 31 July 1906Groningen, Groningen, Nederland I798750 Veenkoloniale voorouders 
164 van Akkeren, Berend  Saturday 28 May 1904Groningen, Groningen, Nederland I365724 Veenkoloniale voorouders 
165 van Akkeren, Berend  Wednesday 01 April 1914Groningen, Groningen, Nederland I798747 Veenkoloniale voorouders 
166 van Akkeren, Eije  Friday 01 December 1911Groningen, Groningen, Nederland I798751 Veenkoloniale voorouders 
167 van Akkeren, Frederika  Saturday 30 March 1895Groningen, Groningen, Nederland I285977 Veenkoloniale voorouders 
168 van Akkeren, Gerhardus  Tuesday 06 August 1901Groningen, Groningen, Nederland I132934 Veenkoloniale voorouders 
169 van Akkeren, Grietje  Monday 09 November 1908Groningen, Groningen, Nederland I798777 Veenkoloniale voorouders 
170 van Akkeren, Grietje Johanna  Friday 25 December 1914Groningen, Groningen, Nederland I798780 Veenkoloniale voorouders 
171 van Akkeren, Hendrik  Saturday 28 May 1904Groningen, Groningen, Nederland I365721 Veenkoloniale voorouders 
172 van Akkeren, Hendrik  Thursday 10 December 1908Groningen, Groningen, Nederland I798746 Veenkoloniale voorouders 
173 van Akkeren, Hendrik  Tuesday 04 March 1913Groningen, Groningen, Nederland I798779 Veenkoloniale voorouders 
174 van Akkeren, Hommo  Wednesday 15 August 1906Groningen, Groningen, Nederland I798776 Veenkoloniale voorouders 
175 van Akkeren, Jakob  Thursday 23 February 1911Groningen, Groningen, Nederland I798778 Veenkoloniale voorouders 
176 van Akkeren, Jan  Wednesday 24 January 1894Groningen, Groningen, Nederland I365726 Veenkoloniale voorouders 
177 van Akkeren, Jan  Sunday 31 January 1904Groningen, Groningen, Nederland I798775 Veenkoloniale voorouders 
178 van Akkeren, Johanna  Wednesday 22 November 1916Groningen, Groningen, Nederland I798781 Veenkoloniale voorouders 
179 van Akkeren, Trientje  Saturday 09 September 1905Groningen, Groningen, Nederland I365725 Veenkoloniale voorouders 
180 van Akkeren, Trientje  Wednesday 30 June 1920Groningen, Groningen, Nederland I153368 Veenkoloniale voorouders 
181 van Akkeren, Tunnis  Saturday 10 October 1896Groningen, Groningen, Nederland I798748 Veenkoloniale voorouders 
182 Akkerman, Anna Hilgina Careldina  Tuesday 04 February 1908Groningen, Groningen, Nederland I798216 Veenkoloniale voorouders 
183 Akkerman, Elke  Thursday 01 July 1909Groningen, Groningen, Nederland I616842 Veenkoloniale voorouders 
184 Akkerman, Gepke  Sunday 21 January 1894Groningen, Groningen, Nederland I628432 Veenkoloniale voorouders 
185 Akkerman, Gepke  Tuesday 18 January 1898Groningen, Groningen, Nederland I628434 Veenkoloniale voorouders 
186 Akkerman, Harmina  Saturday 19 February 1831Groningen, Groningen, Nederland I709581 Veenkoloniale voorouders 
187 Akkerman, Henderika  Sunday 06 May 1894Groningen, Groningen, Nederland I635221 Veenkoloniale voorouders 
188 Akkerman, Henderkien  Wednesday 10 June 1891Groningen, Groningen, Nederland I478930 Veenkoloniale voorouders 
189 Akkerman, Hendrik  Monday 13 October 1879Groningen, Groningen, Nederland I681690 Veenkoloniale voorouders 
190 Akkerman, Hendrik  Tuesday 29 May 1894Groningen, Groningen, Nederland I435643 Veenkoloniale voorouders 
191 Akkerman, Hillechiena  Wednesday 06 May 1896Groningen, Groningen, Nederland I635222 Veenkoloniale voorouders 
192 Akkerman, Jan  Saturday 22 June 1833Groningen, Groningen, Nederland I205178 Veenkoloniale voorouders 
193 Akkerman, Jan  Thursday 22 February 1900Groningen, Groningen, Nederland I435646 Veenkoloniale voorouders 
194 Akkerman, Jan Alderts  Saturday 28 September 1850Groningen, Groningen, Nederland I576218 Veenkoloniale voorouders 
195 Akkerman, Lukkien  Wednesday 23 May 1877Groningen, Groningen, Nederland I681689 Veenkoloniale voorouders 
196 Akkerman, Margaretha  Friday 21 February 1896Groningen, Groningen, Nederland I628433 Veenkoloniale voorouders 
197 Akkerman, Minke  Thursday 16 June 1898Groningen, Groningen, Nederland I435644 Veenkoloniale voorouders 
198 Akkerman, Reinder  Thursday 22 March 1883Groningen, Groningen, Nederland I681691 Veenkoloniale voorouders 
199 Albeda, Frouwktje Hillegiena  Monday 26 October 1903Groningen, Groningen, Nederland I454876 Veenkoloniale voorouders 
200 Albeda, Hendrik  Friday 19 April 1872Groningen, Groningen, Nederland I454877 Veenkoloniale voorouders 
201 Alberda, Catharina Johanna  Thursday 20 January 1746Groningen, Groningen, Nederland I394358 Veenkoloniale voorouders 
202 Alberda, Unico Allard  Thursday 17 October 1726Groningen, Groningen, Nederland I375834 Veenkoloniale voorouders 
203 Alberda van Bijma, Baronesse Susanna Elisabeth  November 1769Groningen, Groningen, Nederland I432851 Veenkoloniale voorouders 
204 Alberda van Bloemersma, Scato Ludolf  Sunday 18 March 1742Groningen, Groningen, Nederland I432857 Veenkoloniale voorouders 
205 Alberda van Dijksterhuis, Margaretha Josina  1728Groningen, Groningen, Nederland I189835 Veenkoloniale voorouders 
206 Alberda van Eikenstein, Anna  Monday 31 August 1818Groningen, Groningen, Nederland I365691 Veenkoloniale voorouders 
207 Alberda van Eikenstein, Anna Jacoba  Monday 25 February 1822Groningen, Groningen, Nederland I365695 Veenkoloniale voorouders 
208 Alberda van Eikenstein, Anna Maria Catharina  1779Groningen, Groningen, Nederland I365660 Veenkoloniale voorouders 
209 Alberda van Eikenstein, Antoon Bunno  Thursday 20 March 1862Groningen, Groningen, Nederland I365668 Veenkoloniale voorouders 
210 Alberda van Eikenstein, Bunno  Friday 24 July 1863Groningen, Groningen, Nederland I366414 Veenkoloniale voorouders 
211 Alberda van Eikenstein, Catharina  Thursday 19 July 1855Groningen, Groningen, Nederland I365669 Veenkoloniale voorouders 
212 Alberda van Eikenstein, Catharina Louisa  Sunday 17 February 1856Groningen, Groningen, Nederland I366404 Veenkoloniale voorouders 
213 Alberda van Eikenstein, Christina  Saturday 25 October 1856Groningen, Groningen, Nederland I365672 Veenkoloniale voorouders 
214 Alberda van Eikenstein, Elisabeth Sophia Willemina Carolina Antonia  Tuesday 13 March 1860Groningen, Groningen, Nederland I365678 Veenkoloniale voorouders 
215 Alberda van Eikenstein, Jacob  Monday 18 December 1820Groningen, Groningen, Nederland I365697 Veenkoloniale voorouders 
216 Alberda van Eikenstein, Lamoraal Ulbo Rengers  Tuesday 06 December 1853Groningen, Groningen, Nederland I365679 Veenkoloniale voorouders 
217 Alberda van Eikenstein, Lea Clasina Johanna  Sunday 31 December 1826Groningen, Groningen, Nederland I365694 Veenkoloniale voorouders 
218 Alberda van Eikenstein, Maria Albertina  Saturday 15 June 1816Groningen, Groningen, Nederland I365696 Veenkoloniale voorouders 
219 Alberda van Eikenstein, Maria Albertina  Tuesday 06 August 1816Groningen, Groningen, Nederland I365644 Veenkoloniale voorouders 
220 Alberda van Eikenstein, Onno Joost  Sunday 12 March 1775Groningen, Groningen, Nederland I365680 Veenkoloniale voorouders 
221 Alberda van Eikenstein, Onno Reint  Sunday 06 February 1752Groningen, Groningen, Nederland I365647 Veenkoloniale voorouders 
222 Alberda van Eikenstein, Onno Reint  Tuesday 14 December 1819Groningen, Groningen, Nederland I365690 Veenkoloniale voorouders 
223 Alberda van Eikenstein, Willem  Thursday 03 May 1792Groningen, Groningen, Nederland I365097 Veenkoloniale voorouders 
224 Alberda van Eikenstein, Willem  Wednesday 21 October 1857Groningen, Groningen, Nederland I366409 Veenkoloniale voorouders 
225 Alberda van Ekenstein, Alegonda Maria  Wednesday 07 October 1846Groningen, Groningen, Nederland I365657 Veenkoloniale voorouders 
226 Alberda van Ekenstein, Catharina de Wendt  Wednesday 27 September 1837Groningen, Groningen, Nederland I361514 Veenkoloniale voorouders 
227 Alberda van Ekenstein, Catharina Johanna  Thursday 20 January 1746Groningen, Groningen, Nederland I365818 Veenkoloniale voorouders 
228 Alberda van Ekenstein, Florentia Joanna Jkvr.  Monday 21 April 1834Groningen, Groningen, Nederland I191661 Veenkoloniale voorouders 
229 Alberda van Ekenstein, Josephina Catharina  Sunday 10 February 1839Groningen, Groningen, Nederland I365094 Veenkoloniale voorouders 
230 Alberda van Menkema, Anna Hubbina  Sunday 26 March 1797Groningen, Groningen, Nederland I286692 Veenkoloniale voorouders 
231 Alberda van Nijesteijn, Josina Petronella  Friday 24 November 1724Groningen, Groningen, Nederland I340431 Veenkoloniale voorouders 
232 Albering, Augustinus Henderikus Johannes  Friday 12 December 1902Groningen, Groningen, Nederland I573271 Veenkoloniale voorouders 
233 Albering, Augustinus Johannes Henricus Joseph  Tuesday 19 March 1901Groningen, Groningen, Nederland I574182 Veenkoloniale voorouders 
234 Albering, Boudina Petronella  Saturday 09 July 1910Groningen, Groningen, Nederland I573298 Veenkoloniale voorouders 
235 Albering, Elisabeth Petronella Sophia  Friday 28 March 1873Groningen, Groningen, Nederland I174581 Veenkoloniale voorouders 
236 Albering, Gerhardus Carolus  Monday 10 January 1876Groningen, Groningen, Nederland I563182 Veenkoloniale voorouders 
237 Albering, Gerhardus Carolus  Thursday 22 December 1904Groningen, Groningen, Nederland I574184 Veenkoloniale voorouders 
238 Albering, Johan August Heinrich  Monday 21 October 1867Groningen, Groningen, Nederland I574176 Veenkoloniale voorouders 
239 Albering, Leonardus Antonius Henderikus  Sunday 07 February 1904Groningen, Groningen, Nederland I563181 Veenkoloniale voorouders 
240 Albering, Petronella Bonaventura Wilhelmina  Thursday 31 July 1902Groningen, Groningen, Nederland I574183 Veenkoloniale voorouders 
241 Albers, Anna  Saturday 05 October 1895Groningen, Groningen, Nederland I670544 Veenkoloniale voorouders 
242 Albers, Berend  Saturday 28 June 1834Groningen, Groningen, Nederland I539745 Veenkoloniale voorouders 
243 Albers, Esso Johannes  Saturday 07 April 1866Groningen, Groningen, Nederland I539744 Veenkoloniale voorouders 
244 Albers, Gezina  Tuesday 25 March 1862Groningen, Groningen, Nederland I72444 Veenkoloniale voorouders 
245 Albers, Grietje  Monday 02 May 1910Groningen, Groningen, Nederland I442071 Veenkoloniale voorouders 
246 Albers, Harm  Thursday 17 December 1903Groningen, Groningen, Nederland I768936 Veenkoloniale voorouders 
247 Albers, Klaas  Sunday 02 December 1827Groningen, Groningen, Nederland I72445 Veenkoloniale voorouders 
248 Albers, Swaantje  Monday 31 January 1898Groningen, Groningen, Nederland I427336 Veenkoloniale voorouders 
249 Albers, Trientje  Saturday 24 August 1895Groningen, Groningen, Nederland I494169 Veenkoloniale voorouders 
250 Albers, Trijntje  Wednesday 28 December 1864Groningen, Groningen, Nederland I93619 Veenkoloniale voorouders 
251 Albers, Willem  Saturday 08 February 1868Groningen, Groningen, Nederland I494170 Veenkoloniale voorouders 
252 Alberts, Albert  1808Groningen, Groningen, Nederland I413020 Veenkoloniale voorouders 
253 Alberts, Albert  Tuesday 19 September 1899Groningen, Groningen, Nederland I620972 Veenkoloniale voorouders 
254 Alberts, Albert Roelf  1801Groningen, Groningen, Nederland I813106 Veenkoloniale voorouders 
255 Alberts, Alieda  Tuesday 29 March 1904Groningen, Groningen, Nederland I620975 Veenkoloniale voorouders 
256 Alberts, Alieda  Wednesday 15 April 1908Groningen, Groningen, Nederland I419343 Veenkoloniale voorouders 
257 Alberts, Antje  Sunday 15 December 1901Groningen, Groningen, Nederland I432523 Veenkoloniale voorouders 
258 Alberts, Arnoldus  1789Groningen, Groningen, Nederland I158712 Veenkoloniale voorouders 
259 Alberts, Bartelt  1691Groningen, Groningen, Nederland I208885 Veenkoloniale voorouders 
260 Alberts, Berentien  About 1640Groningen, Groningen, Nederland I233509 Veenkoloniale voorouders 
261 Alberts, Catharina  Friday 04 February 1831Groningen, Groningen, Nederland I420412 Veenkoloniale voorouders 
262 Alberts, Christoffel  1713Groningen, Groningen, Nederland I572203 Veenkoloniale voorouders 
263 Alberts, Christophorus  1712Groningen, Groningen, Nederland I572202 Veenkoloniale voorouders 
264 Alberts, Christophorus  1715Groningen, Groningen, Nederland I572205 Veenkoloniale voorouders 
265 Alberts, Derk  1710Groningen, Groningen, Nederland I797597 Veenkoloniale voorouders 
266 Alberts, Derk  Wednesday 06 June 1821Groningen, Groningen, Nederland I394587 Veenkoloniale voorouders 
267 Alberts, Elisabeth  1710Groningen, Groningen, Nederland I797598 Veenkoloniale voorouders 
268 Alberts, Foktje  Saturday 15 September 1866Groningen, Groningen, Nederland I313778 Veenkoloniale voorouders 
269 Alberts, Geertje  Sunday 18 July 1869Groningen, Groningen, Nederland I803439 Veenkoloniale voorouders 
270 Alberts, Grietje  1792Groningen, Groningen, Nederland I377830 Veenkoloniale voorouders 
271 Alberts, Grietjen  1699Groningen, Groningen, Nederland I274479 Veenkoloniale voorouders 
272 Alberts, Hendrik  Tuesday 25 January 1921Groningen, Groningen, Nederland I396199 Veenkoloniale voorouders 
273 Alberts, Hendrik Antoon  Saturday 22 January 1898Groningen, Groningen, Nederland I620971 Veenkoloniale voorouders 
274 Alberts, Hindrick  About 1680Groningen, Groningen, Nederland I248183 Veenkoloniale voorouders 
275 Alberts, Hindrik  1697Groningen, Groningen, Nederland I274475 Veenkoloniale voorouders 
276 Alberts, Hindrik  Sunday 24 August 1834Groningen, Groningen, Nederland I413018 Veenkoloniale voorouders 
277 Alberts, Hindrik Pieters  1803Groningen, Groningen, Nederland I74757 Veenkoloniale voorouders 
278 Alberts, Idigjen  1694Groningen, Groningen, Nederland I274478 Veenkoloniale voorouders 
279 Alberts, Jan  1686Groningen, Groningen, Nederland I274476 Veenkoloniale voorouders 
280 Alberts, Jan  1687Groningen, Groningen, Nederland I274477 Veenkoloniale voorouders 
281 Alberts, Jan  1693Groningen, Groningen, Nederland I208875 Veenkoloniale voorouders 
282 Alberts, Jan Christoffel  1717Groningen, Groningen, Nederland I572206 Veenkoloniale voorouders 
283 Alberts, Jan Hilbrand  Monday 09 March 1914Groningen, Groningen, Nederland I396198 Veenkoloniale voorouders 
284 Alberts, Jan Jans  1800Groningen, Groningen, Nederland I420408 Veenkoloniale voorouders 
285 Alberts, Jan Jans  Friday 05 December 1828Groningen, Groningen, Nederland I420411 Veenkoloniale voorouders 
286 Alberts, Jantina  Tuesday 12 May 1874Groningen, Groningen, Nederland I93398 Veenkoloniale voorouders 
287 Alberts, Jeichina  Sunday 13 May 1849Groningen, Groningen, Nederland I757707 Veenkoloniale voorouders 
288 Alberts, Jogchem  1792Groningen, Groningen, Nederland I103924 Veenkoloniale voorouders 
289 Alberts, Josephus  1719Groningen, Groningen, Nederland I572207 Veenkoloniale voorouders 
290 Alberts, Lijsbeth  1704Groningen, Groningen, Nederland I797595 Veenkoloniale voorouders 
291 Alberts, Maria Elisabeth  Monday 15 June 1868Groningen, Groningen, Nederland I43558 Veenkoloniale voorouders 
292 Alberts, NN  Monday 16 November 1896Groningen, Groningen, Nederland I620970 Veenkoloniale voorouders 
293 Alberts, Pieter  Friday 25 January 1895Groningen, Groningen, Nederland I620969 Veenkoloniale voorouders 
294 Alberts, Pietertje  Sunday 12 August 1866Groningen, Groningen, Nederland I93395 Veenkoloniale voorouders 
295 Alberts, Reinder  Saturday 22 November 1913Groningen, Groningen, Nederland I528714 Veenkoloniale voorouders 
296 Alberts, Roelef  1705Groningen, Groningen, Nederland I797596 Veenkoloniale voorouders 
297 Alberts, Samuel  Sunday 22 March 1903Groningen, Groningen, Nederland I620974 Veenkoloniale voorouders 
298 Alberts, Willemke  About 1575Groningen, Groningen, Nederland I315687 Veenkoloniale voorouders 
299 Alberts, Wilte  1692Groningen, Groningen, Nederland I280686 Veenkoloniale voorouders 
300 Albronda, Abraham  Thursday 03 March 1853Groningen, Groningen, Nederland I521859 Veenkoloniale voorouders 
301 Albronda, Anna  Saturday 17 May 1823Groningen, Groningen, Nederland I456411 Veenkoloniale voorouders 
302 Albronda, Arend Jan  Tuesday 03 February 1891Groningen, Groningen, Nederland I456399 Veenkoloniale voorouders 
303 Albronda, Berend  1752Groningen, Groningen, Nederland I188220 Veenkoloniale voorouders 
304 Albronda, Berendina  Monday 11 December 1820Groningen, Groningen, Nederland I456410 Veenkoloniale voorouders 
305 Albronda, Bina  Wednesday 26 February 1783Groningen, Groningen, Nederland I478575 Veenkoloniale voorouders 
306 Albronda, Clara Maria  Saturday 07 September 1822Groningen, Groningen, Nederland I219721 Veenkoloniale voorouders 
307 Albronda, Cornelis  Thursday 05 October 1837Groningen, Groningen, Nederland I219725 Veenkoloniale voorouders 
308 Albronda, Eltje  Thursday 21 October 1909Groningen, Groningen, Nederland I654688 Veenkoloniale voorouders 
309 Albronda, Engelina  Sunday 18 December 1898Groningen, Groningen, Nederland I456400 Veenkoloniale voorouders 
310 Albronda, Evert  Saturday 14 January 1826Groningen, Groningen, Nederland I785217 Veenkoloniale voorouders 
311 Albronda, Evert  Thursday 28 April 1887Groningen, Groningen, Nederland I456397 Veenkoloniale voorouders 
312 Albronda, Henderkien  Wednesday 28 April 1858Groningen, Groningen, Nederland I521806 Veenkoloniale voorouders 
313 Albronda, Hendrik  Saturday 15 June 1816Groningen, Groningen, Nederland I456408 Veenkoloniale voorouders 
314 Albronda, Hindrik  Tuesday 25 September 1849Groningen, Groningen, Nederland I521858 Veenkoloniale voorouders 
315 Albronda, Jacob  Wednesday 11 February 1846Groningen, Groningen, Nederland I521857 Veenkoloniale voorouders 
316 Albronda, Jan  Wednesday 20 August 1884Groningen, Groningen, Nederland I521841 Veenkoloniale voorouders 
317 Albronda, Johannes  1788Groningen, Groningen, Nederland I456403 Veenkoloniale voorouders 
318 Albronda, Johannes Jacobus  Saturday 16 January 1886Groningen, Groningen, Nederland I456395 Veenkoloniale voorouders 
319 Albronda, Lammert  1792Groningen, Groningen, Nederland I188219 Veenkoloniale voorouders 
320 Albronda, Naamke  1780Groningen, Groningen, Nederland I456405 Veenkoloniale voorouders 
321 Albronda, Pieter  1786Groningen, Groningen, Nederland I456406 Veenkoloniale voorouders 
322 Albronda, Pieter  1796Groningen, Groningen, Nederland I521762 Veenkoloniale voorouders 
323 Albronda, Pieter  Wednesday 09 February 1842Groningen, Groningen, Nederland I361086 Veenkoloniale voorouders 
324 Albronda, Pietertje  Thursday 28 March 1867Groningen, Groningen, Nederland I351930 Veenkoloniale voorouders 
325 Albronda, Sibrand  Wednesday 02 February 1820Groningen, Groningen, Nederland I54296 Veenkoloniale voorouders 
326 Albronda, Teunis  Wednesday 23 January 1793Groningen, Groningen, Nederland I54297 Veenkoloniale voorouders 
327 Albronda, Trientje  Friday 06 July 1855Groningen, Groningen, Nederland I521860 Veenkoloniale voorouders 
328 Albronda, Trijntje  Friday 21 November 1884Groningen, Groningen, Nederland I387875 Veenkoloniale voorouders 
329 Albronda, Willem  1794Groningen, Groningen, Nederland I456404 Veenkoloniale voorouders 
330 Albronda, Willem  Thursday 13 August 1818Groningen, Groningen, Nederland I456409 Veenkoloniale voorouders 
331 Albronda, Wolter  Monday 28 March 1814Groningen, Groningen, Nederland I168185 Veenkoloniale voorouders 
332 Aldershoff, Cornelia Johanna  Sunday 17 June 1866Groningen, Groningen, Nederland I482278 Veenkoloniale voorouders 
333 Aldershoff, Cornelia Johanna  Monday 27 January 1873Groningen, Groningen, Nederland I482281 Veenkoloniale voorouders 
334 Aldershoff, Geert  Saturday 01 May 1869Groningen, Groningen, Nederland I482280 Veenkoloniale voorouders 
335 Aldershoff, Hinderika  Saturday 06 February 1864Groningen, Groningen, Nederland I482277 Veenkoloniale voorouders 
336 Aldershoff, Hinderkien  Wednesday 28 February 1821Groningen, Groningen, Nederland I278152 Veenkoloniale voorouders 
337 Aldershoff, Hinderkien  Tuesday 19 November 1867Groningen, Groningen, Nederland I482279 Veenkoloniale voorouders 
338 Aldershoff, Jan  1796Groningen, Groningen, Nederland I278157 Veenkoloniale voorouders 
339 Aldershoff, Lammegiena Catariena  Sunday 17 May 1874Groningen, Groningen, Nederland I617345 Veenkoloniale voorouders 
340 Aldershoff, Raange  Saturday 25 March 1837Groningen, Groningen, Nederland I482276 Veenkoloniale voorouders 
341 Aldershoff, Raango  Saturday 04 September 1897Groningen, Groningen, Nederland I482285 Veenkoloniale voorouders 
342 Aldringa, Helena Wigboldina Florentina  1762Groningen, Groningen, Nederland I385491 Veenkoloniale voorouders 
343 Aling, Anna Magrietjen  1732Groningen, Groningen, Nederland I628136 Veenkoloniale voorouders 
344 Aling, Coop  About 1545Groningen, Groningen, Nederland I402180 Veenkoloniale voorouders 
345 Aling, Elisabeth  1781Groningen, Groningen, Nederland I774261 Veenkoloniale voorouders 
346 Aling, Ellegonda  1773Groningen, Groningen, Nederland I188927 Veenkoloniale voorouders 
347 Aling, Griete Coops  About 1570Groningen, Groningen, Nederland I402176 Veenkoloniale voorouders 
348 Aling, Jan  1727Groningen, Groningen, Nederland I628135 Veenkoloniale voorouders 
349 Aling, Jan Harmens  About 1520Groningen, Groningen, Nederland I402182 Veenkoloniale voorouders 
350 Aling, Margien  1725Groningen, Groningen, Nederland I237107 Veenkoloniale voorouders 
351 Aling, Warmold Bronniger Jans  Thursday 16 May 1686Groningen, Groningen, Nederland I403196 Veenkoloniale voorouders 
352 Alingh, Magreta Anna  1784Groningen, Groningen, Nederland I778314 Veenkoloniale voorouders 
353 Alkema, Albert Johannes  Sunday 13 March 1921Groningen, Groningen, Nederland I358878 Veenkoloniale voorouders 
354 Alkema, Anton Evert  Wednesday 28 May 1941Groningen, Groningen, Nederland I456965 Veenkoloniale voorouders 
355 Alkema, Evert  Wednesday 17 July 1918Groningen, Groningen, Nederland I358877 Veenkoloniale voorouders 
356 Alkema, Jakob  Thursday 19 March 1914Groningen, Groningen, Nederland I358875 Veenkoloniale voorouders 
357 Alkema, Lukas  Sunday 14 March 1886Groningen, Groningen, Nederland I446131 Veenkoloniale voorouders 
358 Alkema, Willem  Friday 11 May 1917Groningen, Groningen, Nederland I358876 Veenkoloniale voorouders 
359 Allers, Aeltyen  About 1610Groningen, Groningen, Nederland I402117 Veenkoloniale voorouders 
360 Allershof, Gezine Engelberts  1669Groningen, Groningen, Nederland I406055 Veenkoloniale voorouders 
361 Allershof, Lucas Engelberts  About 1663Groningen, Groningen, Nederland I406063 Veenkoloniale voorouders 
362 Alles, Dina  Approximately 1749Groningen, Groningen, Nederland I597403 Veenkoloniale voorouders 
363 Alofs, Alida Catharina Theresia  Tuesday 12 May 1874Groningen, Groningen, Nederland I58300 Veenkoloniale voorouders 
364 Alofs, Amalia Anna Maria  Wednesday 04 May 1864Groningen, Groningen, Nederland I58165 Veenkoloniale voorouders 
365 Alofs, Eduard Hermannus Franciscus  Monday 26 February 1866Groningen, Groningen, Nederland I58186 Veenkoloniale voorouders 
366 Alofs, Francisca Catrina Theresia  Sunday 11 August 1872Groningen, Groningen, Nederland I58292 Veenkoloniale voorouders 
367 Alofs, Henri  Saturday 09 August 1890Groningen, Groningen, Nederland I391577 Veenkoloniale voorouders 
368 Alofs, Henricus Hermannus Johannes Aloijsius  Monday 18 February 1861Groningen, Groningen, Nederland I391540 Veenkoloniale voorouders 
369 Alofs, Johannes Petrus  Friday 17 March 1882Groningen, Groningen, Nederland I391553 Veenkoloniale voorouders 
370 Alofs, Johannes Petrus  Tuesday 11 June 1889Groningen, Groningen, Nederland I391576 Veenkoloniale voorouders 
371 Alofs, Louis  Wednesday 17 August 1892Groningen, Groningen, Nederland I391578 Veenkoloniale voorouders 
372 Alofs, Louise Maria Josepha  Sunday 19 December 1875Groningen, Groningen, Nederland I391543 Veenkoloniale voorouders 
373 Alofs, Maria Amalia Theodora  Friday 12 December 1862Groningen, Groningen, Nederland I58130 Veenkoloniale voorouders 
374 Alofs, Maria Wilhelmina Anna Theodora  Thursday 16 October 1856Groningen, Groningen, Nederland I391539 Veenkoloniale voorouders 
375 Alofs, Theodorus Aloijsius  Wednesday 01 January 1868Groningen, Groningen, Nederland I391541 Veenkoloniale voorouders 
376 Alofs, Theodorus Aloisius Hendricus  Friday 17 December 1869Groningen, Groningen, Nederland I391542 Veenkoloniale voorouders 
377 van Alphen, Hendrik Pieter  Sunday 27 April 1851Groningen, Groningen, Nederland I62513 Veenkoloniale voorouders 
378 Alsema, Anje  Friday 20 October 1893Groningen, Groningen, Nederland I467676 Veenkoloniale voorouders 
379 Alsema, Bartels  1889Groningen, Groningen, Nederland I418531 Veenkoloniale voorouders 
380 Alsema, Geertje  Thursday 29 October 1891Groningen, Groningen, Nederland I467675 Veenkoloniale voorouders 
381 Alsema, Hinderika  Tuesday 06 March 1894Groningen, Groningen, Nederland I591940 Veenkoloniale voorouders 
382 Alsema, Hindrik  Sunday 07 November 1819Groningen, Groningen, Nederland I807140 Veenkoloniale voorouders 
383 Alsma, Heiko  Wednesday 22 December 1909Groningen, Groningen, Nederland I484514 Veenkoloniale voorouders 
384 Alsma, Hinderkien  Tuesday 08 April 1856Groningen, Groningen, Nederland I302642 Veenkoloniale voorouders 
385 Alsorsius, Maria  Before 1708Groningen, Groningen, Nederland I528457 Veenkoloniale voorouders 
386 Alssema, Aaltje  Wednesday 01 August 1866Groningen, Groningen, Nederland I442343 Veenkoloniale voorouders 
387 Alssema, Hendrik Willem  Friday 02 January 1880Groningen, Groningen, Nederland I456429 Veenkoloniale voorouders 
388 Alstorphius, Wilhelmina Antoinetta Catharina  Monday 05 August 1771Groningen, Groningen, Nederland I637058 Veenkoloniale voorouders 
389 Alting, Albertus Andreas  Thursday 12 September 1839Groningen, Groningen, Nederland I265627 Veenkoloniale voorouders 
390 Alting, Albertus Andreas  Saturday 20 May 1871Groningen, Groningen, Nederland I617210 Veenkoloniale voorouders 
391 Alting, Anna Berendina  Wednesday 30 January 1867Groningen, Groningen, Nederland I273198 Veenkoloniale voorouders 
392 Alting, Berendina  Wednesday 11 August 1830Groningen, Groningen, Nederland I14637 Veenkoloniale voorouders 
393 Alting, Elizabeth  Friday 23 November 1827Groningen, Groningen, Nederland I470165 Veenkoloniale voorouders 
394 Alting, Geert  Wednesday 26 September 1832Groningen, Groningen, Nederland I14701 Veenkoloniale voorouders 
395 Alting, Geert Georg  Wednesday 11 January 1911Groningen, Groningen, Nederland I634331 Veenkoloniale voorouders 
396 Alting, Geessien Margaretha  Approximately 1936Groningen, Groningen, Nederland I634336 Veenkoloniale voorouders 
397 Alting, Harm Jan  Friday 23 May 1828Groningen, Groningen, Nederland I273196 Veenkoloniale voorouders 
398 Alting, Heije Harm  Saturday 17 March 1860Groningen, Groningen, Nederland I14705 Veenkoloniale voorouders 
399 Alting, Hendrik  Saturday 10 January 1863Groningen, Groningen, Nederland I383263 Veenkoloniale voorouders 
400 Alting, Hillegien  Wednesday 02 May 1849Groningen, Groningen, Nederland I75905 Veenkoloniale voorouders 
401 Alting, Jan Beno  Tuesday 20 February 1912Groningen, Groningen, Nederland I634332 Veenkoloniale voorouders 
402 Alting, Maria Wijtzia  Tuesday 01 September 1863Groningen, Groningen, Nederland I14709 Veenkoloniale voorouders 
403 Alting, Monje  Saturday 18 February 1871Groningen, Groningen, Nederland I769602 Veenkoloniale voorouders 
404 Alting, Wilhelmina Catharina  Monday 27 March 1815Groningen, Groningen, Nederland I26834 Veenkoloniale voorouders 
405 Alting, Wilhelmina Catharina  Sunday 04 February 1855Groningen, Groningen, Nederland I789237 Veenkoloniale voorouders 
406 Altink, Anderika  Tuesday 27 October 1818Groningen, Groningen, Nederland I17947 Veenkoloniale voorouders 
407 Altona, Klaas Alberts  Tuesday 15 September 1812Groningen, Groningen, Nederland I52758 Veenkoloniale voorouders 
408 Alwon, Aaltje Elisabeth  Monday 01 November 1909Groningen, Groningen, Nederland I645882 Veenkoloniale voorouders 
409 Alwon, Anna  Approximately 1917Groningen, Groningen, Nederland I645887 Veenkoloniale voorouders 
410 Alwon, Augustina Maria Geertruida  Sunday 23 July 1905Groningen, Groningen, Nederland I645881 Veenkoloniale voorouders 
411 Alwon, Frederik Adolf  Saturday 10 August 1907Groningen, Groningen, Nederland I645879 Veenkoloniale voorouders 
412 Alwon, Karel August  Thursday 11 April 1912Groningen, Groningen, Nederland I645883 Veenkoloniale voorouders 
413 Alwon, Karel Augustienus  Thursday 07 June 1883Groningen, Groningen, Nederland I434893 Veenkoloniale voorouders 
414 Ambrosius, Willem  1686Groningen, Groningen, Nederland I808394 Veenkoloniale voorouders 
415 Amerika, Harm  Saturday 02 August 1890Groningen, Groningen, Nederland I491545 Veenkoloniale voorouders 
416 Amerika, Jakob  Tuesday 30 April 1889Groningen, Groningen, Nederland I438427 Veenkoloniale voorouders 
417 Amerika, Johan  Friday 14 February 1902Groningen, Groningen, Nederland I666019 Veenkoloniale voorouders 
418 Amerika, Willem  Saturday 12 December 1896Groningen, Groningen, Nederland I390459 Veenkoloniale voorouders 
419 Ammermann, Dirkien  Wednesday 17 November 1897Groningen, Groningen, Nederland I480332 Veenkoloniale voorouders 
420 Ammermann, Jan Harm  Saturday 25 December 1869Groningen, Groningen, Nederland I480321 Veenkoloniale voorouders 
421 Ammermann, Marinus Lambertus  Sunday 14 May 1899Groningen, Groningen, Nederland I480334 Veenkoloniale voorouders 
422 Amriem, Geertje Willems  1798Groningen, Groningen, Nederland I372825 Veenkoloniale voorouders 
423 Amsing, Harm  Thursday 11 February 1847Groningen, Groningen, Nederland I282893 Veenkoloniale voorouders 
424 Amsinga, Bonno  Tuesday 01 January 1901Groningen, Groningen, Nederland I547812 Veenkoloniale voorouders 
425 Amsinga, Dietje  Friday 19 June 1908Groningen, Groningen, Nederland I547819 Veenkoloniale voorouders 
426 Amsinga, Gerrit  Thursday 10 July 1913Groningen, Groningen, Nederland I547820 Veenkoloniale voorouders 
427 Amsinga, Jan  Wednesday 07 May 1902Groningen, Groningen, Nederland I547817 Veenkoloniale voorouders 
428 Amsinga, Klaas  Wednesday 28 June 1905Groningen, Groningen, Nederland I547818 Veenkoloniale voorouders 
429 Andries, Engeltje  About 1690Groningen, Groningen, Nederland I48823 Veenkoloniale voorouders 
430 Andries, Hilke  About 1660Groningen, Groningen, Nederland I244033 Veenkoloniale voorouders 
431 Andries, Jan  Saturday 06 January 1685Groningen, Groningen, Nederland I324884 Veenkoloniale voorouders 
432 Andries, Janna  1742Groningen, Groningen, Nederland I303949 Veenkoloniale voorouders 
433 Andries, Jantien  1738Groningen, Groningen, Nederland I797681 Veenkoloniale voorouders 
434 Andries, Kars  1735Groningen, Groningen, Nederland I797680 Veenkoloniale voorouders 
435 Andries, Roelefje  About 1630Groningen, Groningen, Nederland I92795 Veenkoloniale voorouders 
436 Ankum, Aaltje  Approximately 1893Groningen, Groningen, Nederland I63949 Veenkoloniale voorouders 
437 Ankum, Dirkiena Margrita  Approximately 1898Groningen, Groningen, Nederland I63971 Veenkoloniale voorouders 
438 Ankum, Jan  Friday 23 July 1858Groningen, Groningen, Nederland I341891 Veenkoloniale voorouders 
439 Ankum, Jantiena  Friday 22 March 1901Groningen, Groningen, Nederland I489479 Veenkoloniale voorouders 
440 Ansinck, Jantjen  February 1698Groningen, Groningen, Nederland I595405 Veenkoloniale voorouders 
441 Anssems, Aaltje  Tuesday 25 December 1900Groningen, Groningen, Nederland I683086 Veenkoloniale voorouders 
442 Anthoni, Hindricus  1747Groningen, Groningen, Nederland I311301 Veenkoloniale voorouders 
443 Anthoni, Johannes  1743Groningen, Groningen, Nederland I311300 Veenkoloniale voorouders 
444 Anthoni, Luikas  1734Groningen, Groningen, Nederland I311299 Veenkoloniale voorouders 
445 Anthoni, Wilhelmus  1734Groningen, Groningen, Nederland I311298 Veenkoloniale voorouders 
446 Antoni, Jan Pieters  Thursday 13 May 1779Groningen, Groningen, Nederland I419518 Veenkoloniale voorouders 
447 Antoons, Fenna  Sunday 11 August 1901Groningen, Groningen, Nederland I319400 Veenkoloniale voorouders 
448 Apol, Aaltje  1767Groningen, Groningen, Nederland I281056 Veenkoloniale voorouders 
449 Apol, Berent Jans  1774Groningen, Groningen, Nederland I781931 Veenkoloniale voorouders 
450 Apol, Ferdinand  1763Groningen, Groningen, Nederland I382109 Veenkoloniale voorouders 
451 Apol, Friedes  1761Groningen, Groningen, Nederland I382110 Veenkoloniale voorouders 
452 Apol, Grietje  1807Groningen, Groningen, Nederland I781932 Veenkoloniale voorouders 
453 Apol, Jannes  1750Groningen, Groningen, Nederland I281054 Veenkoloniale voorouders 
454 Apol, Trijntje  1765Groningen, Groningen, Nederland I281055 Veenkoloniale voorouders 
455 Appa, Dominicus  Thursday 27 September 1792Groningen, Groningen, Nederland I558326 Veenkoloniale voorouders 
456 Appa, Henderica  1801Groningen, Groningen, Nederland I392985 Veenkoloniale voorouders 
457 Appa, Joannes  1798Groningen, Groningen, Nederland I392984 Veenkoloniale voorouders 
458 Appa, Johanna  1805Groningen, Groningen, Nederland I392986 Veenkoloniale voorouders 
459 Appa, Josephus Philippus  1795Groningen, Groningen, Nederland I392983 Veenkoloniale voorouders 
460 Appa, Maria Catharina  1790Groningen, Groningen, Nederland I392989 Veenkoloniale voorouders 
461 Appeldoorn, Hillechien  Tuesday 06 December 1910Groningen, Groningen, Nederland I757995 Veenkoloniale voorouders 
462 Appeldorn, Jantje  Sunday 28 August 1938Groningen, Groningen, Nederland I754778 Veenkoloniale voorouders 
463 Appius, Anna Aurelia  1707Groningen, Groningen, Nederland I339843 Veenkoloniale voorouders 
464 Ardesch, Maria Josina  Thursday 24 March 1836Groningen, Groningen, Nederland I558231 Veenkoloniale voorouders 
465 Arend, Aaltje  1792Groningen, Groningen, Nederland I419781 Veenkoloniale voorouders 
466 Arend, Aaltje  1795Groningen, Groningen, Nederland I419782 Veenkoloniale voorouders 
467 Arend, Arent  1786Groningen, Groningen, Nederland I419779 Veenkoloniale voorouders 
468 Arend, Arent  1787Groningen, Groningen, Nederland I419780 Veenkoloniale voorouders 
469 Arend, Hinderikus  1783Groningen, Groningen, Nederland I419778 Veenkoloniale voorouders 
470 Arends, Anna Godefrida  Tuesday 21 May 1907Groningen, Groningen, Nederland I76665 Veenkoloniale voorouders 
471 Arends, Aukje Geertiena  Saturday 10 June 1899Groningen, Groningen, Nederland I509618 Veenkoloniale voorouders 
472 Arends, Derk  Saturday 24 March 1838Groningen, Groningen, Nederland I77156 Veenkoloniale voorouders 
473 Arends, Derk  1862Groningen, Groningen, Nederland I77092 Veenkoloniale voorouders 
474 Arends, Derk  1893Groningen, Groningen, Nederland I77089 Veenkoloniale voorouders 
475 Arends, Dina  1801Groningen, Groningen, Nederland I462465 Veenkoloniale voorouders 
476 Arends, Georg Wensel  Saturday 05 August 1871Groningen, Groningen, Nederland I77065 Veenkoloniale voorouders 
477 Arends, Grietje  Tuesday 06 June 1905Groningen, Groningen, Nederland I796060 Veenkoloniale voorouders 
478 Arends, Heiltje  Thursday 06 September 1866Groningen, Groningen, Nederland I77094 Veenkoloniale voorouders 
479 Arends, Heiltje  Tuesday 10 April 1900Groningen, Groningen, Nederland I76655 Veenkoloniale voorouders 
480 Arends, Hillechien  Monday 23 April 1906Groningen, Groningen, Nederland I500641 Veenkoloniale voorouders 
481 Arends, Jan  Tuesday 12 August 1873Groningen, Groningen, Nederland I77151 Veenkoloniale voorouders 
482 Arends, Johannes  Tuesday 26 September 1905Groningen, Groningen, Nederland I579395 Veenkoloniale voorouders 
483 Arends, Pieter Johannes  Tuesday 05 May 1795Groningen, Groningen, Nederland I45096 Veenkoloniale voorouders 
484 Arends, Roelf  Sunday 22 November 1908Groningen, Groningen, Nederland I458002 Veenkoloniale voorouders 
485 Arends, Teubegien  1894Groningen, Groningen, Nederland I77803 Veenkoloniale voorouders 
486 Arens, Christina  1663Groningen, Groningen, Nederland I9375 Veenkoloniale voorouders 
487 Arens, Geert  1659Groningen, Groningen, Nederland I9372 Veenkoloniale voorouders 
488 Arens, Hillejen  1661Groningen, Groningen, Nederland I9373 Veenkoloniale voorouders 
489 Arens, Swaentjen  1657Groningen, Groningen, Nederland I9353 Veenkoloniale voorouders 
490 Arents, Derkje  1770Groningen, Groningen, Nederland I462493 Veenkoloniale voorouders 
491 Arents, Fennechien  Tuesday 07 April 1891Groningen, Groningen, Nederland I231583 Veenkoloniale voorouders 
492 Arents, Jan  About 1655Groningen, Groningen, Nederland I304369 Veenkoloniale voorouders 
493 Arents, Jan  1809Groningen, Groningen, Nederland I462469 Veenkoloniale voorouders 
494 Arents, Jantje  1761Groningen, Groningen, Nederland I462491 Veenkoloniale voorouders 
495 Arents, Lummegijn  Estimated in 1770Groningen, Groningen, Nederland I180227 Veenkoloniale voorouders 
496 Arents, Marieke  1798Groningen, Groningen, Nederland I462404 Veenkoloniale voorouders 
497 Arents, Menne  Tuesday 13 June 1820Groningen, Groningen, Nederland I231645 Veenkoloniale voorouders 
498 Arents, Nanne  1806Groningen, Groningen, Nederland I462468 Veenkoloniale voorouders 
499 Arents, Nanning  1756Groningen, Groningen, Nederland I462475 Veenkoloniale voorouders 
500 Arents, Philippus  1764Groningen, Groningen, Nederland I462492 Veenkoloniale voorouders 
501 Arents, Reintje  Wednesday 22 February 1854Groningen, Groningen, Nederland I231624 Veenkoloniale voorouders 
502 Arents, Willemtje  1774Groningen, Groningen, Nederland I462494 Veenkoloniale voorouders 
503 Arentz, Petronella Hendrika Magdalena  Sunday 04 November 1883Groningen, Groningen, Nederland I275811 Veenkoloniale voorouders 
504 Ariens, Trijntje  About 1610Groningen, Groningen, Nederland I413980 Veenkoloniale voorouders 
505 Aries, Geersje  1726Groningen, Groningen, Nederland I687687 Veenkoloniale voorouders 
506 Arijs, Geert  1727Groningen, Groningen, Nederland I687700 Veenkoloniale voorouders 
507 Arijs, Geesjen  1730Groningen, Groningen, Nederland I687701 Veenkoloniale voorouders 
508 Arijs, Jannes  1724Groningen, Groningen, Nederland I687699 Veenkoloniale voorouders 
509 Arijs, Jannes  1732Groningen, Groningen, Nederland I687702 Veenkoloniale voorouders 
510 Arijs, Jannes  1737Groningen, Groningen, Nederland I687703 Veenkoloniale voorouders 
511 Arkema, Bouchien  Thursday 27 December 1888Groningen, Groningen, Nederland I723778 Veenkoloniale voorouders 
512 Arkema, Hindrik  Wednesday 10 October 1866Groningen, Groningen, Nederland I149013 Veenkoloniale voorouders 
513 Arkema, Siewert Egges  1771Groningen, Groningen, Nederland I253198 Veenkoloniale voorouders 
514 Arnoldi, Aaltjen  1725Groningen, Groningen, Nederland I311396 Veenkoloniale voorouders 
515 Arnoldi, Afien  Tuesday 23 May 1876Groningen, Groningen, Nederland I623114 Veenkoloniale voorouders 
516 Arnoldi, Albert  1783Groningen, Groningen, Nederland I623115 Veenkoloniale voorouders 
517 Arnoldi, Alida  About 1730Groningen, Groningen, Nederland I246647 Veenkoloniale voorouders 
518 Arnoldi, Arendina  1734Groningen, Groningen, Nederland I311400 Veenkoloniale voorouders 
519 Arnoldi, Arnoldus  About 1685Groningen, Groningen, Nederland I747401 Veenkoloniale voorouders 
520 Arnoldi, Arnoldus  About 1740Groningen, Groningen, Nederland I623101 Veenkoloniale voorouders 
521 Arnoldi, Arnoldus  Tuesday 13 February 1821Groningen, Groningen, Nederland I623100 Veenkoloniale voorouders 
522 Arnoldi, Arnoldus  Tuesday 22 October 1872Groningen, Groningen, Nederland I623112 Veenkoloniale voorouders 
523 Arnoldi, Elisabet  1728Groningen, Groningen, Nederland I311398 Veenkoloniale voorouders 
524 Arnoldi, Eltjo  Monday 15 October 1849Groningen, Groningen, Nederland I623107 Veenkoloniale voorouders 
525 Arnoldi, Eltjo  Sunday 28 October 1855Groningen, Groningen, Nederland I623108 Veenkoloniale voorouders 
526 Arnoldi, Eppo  1723Groningen, Groningen, Nederland I311395 Veenkoloniale voorouders 
527 Arnoldi, Haucie  1697Groningen, Groningen, Nederland I747388 Veenkoloniale voorouders 
528 Arnoldi, Heiko Eltjo  Monday 01 January 1883Groningen, Groningen, Nederland I623132 Veenkoloniale voorouders 
529 Arnoldi, Jannes  Thursday 25 February 1847Groningen, Groningen, Nederland I623106 Veenkoloniale voorouders 
530 Arnoldi, Johanna Roelijna  1730Groningen, Groningen, Nederland I311399 Veenkoloniale voorouders 
531 Arnoldi, Johannes  1694Groningen, Groningen, Nederland I747397 Veenkoloniale voorouders 
532 Arnoldi, Lambartus  1696Groningen, Groningen, Nederland I747387 Veenkoloniale voorouders 
533 Arnoldi, Rudolph  1726Groningen, Groningen, Nederland I311397 Veenkoloniale voorouders 
534 Arnoldi, Sijbrandus  Thursday 19 March 1874Groningen, Groningen, Nederland I623113 Veenkoloniale voorouders 
535 Arnoldi, Trijntje  1699Groningen, Groningen, Nederland I747389 Veenkoloniale voorouders 
536 Arnolli, Aafke  Friday 24 March 1905Groningen, Groningen, Nederland I587237 Veenkoloniale voorouders 
537 Arnolli, Aaltje  Friday 16 July 1830Groningen, Groningen, Nederland I623131 Veenkoloniale voorouders 
538 Arnolli, Aaltje  Saturday 15 October 1831Groningen, Groningen, Nederland I17381 Veenkoloniale voorouders 
539 Arnolli, Adolf  Thursday 28 September 1905Groningen, Groningen, Nederland I571030 Veenkoloniale voorouders 
540 Arnolli, Albertus  Monday 15 January 1827Groningen, Groningen, Nederland I623129 Veenkoloniale voorouders 
541 Arnolli, Albertus  Tuesday 09 September 1828Groningen, Groningen, Nederland I623130 Veenkoloniale voorouders 
542 Arnolli, Alef Jacob  Sunday 26 June 1927Groningen, Groningen, Nederland I31516 Veenkoloniale voorouders 
543 Arnolli, Alida Johanna  Thursday 02 April 1885Groningen, Groningen, Nederland I31496 Veenkoloniale voorouders 
544 Arnolli, Anna  Monday 16 October 1899Groningen, Groningen, Nederland I31454 Veenkoloniale voorouders 
545 Arnolli, Arnoldus  Wednesday 04 August 1858Groningen, Groningen, Nederland I17395 Veenkoloniale voorouders 
546 Arnolli, Berendina  Tuesday 26 April 1892Groningen, Groningen, Nederland I31449 Veenkoloniale voorouders 
547 Arnolli, Clara Maria  Tuesday 26 November 1822Groningen, Groningen, Nederland I17383 Veenkoloniale voorouders 
548 Arnolli, Clara Maria  Sunday 16 June 1861Groningen, Groningen, Nederland I17396 Veenkoloniale voorouders 
549 Arnolli, Frederika Anna  May 1921Groningen, Groningen, Nederland I31515 Veenkoloniale voorouders 
550 Arnolli, Gesina  Monday 01 July 1889Groningen, Groningen, Nederland I31458 Veenkoloniale voorouders 
551 Arnolli, Hannes  Thursday 11 March 1852Groningen, Groningen, Nederland I17371 Veenkoloniale voorouders 
552 Arnolli, Hannes  Sunday 03 August 1902Groningen, Groningen, Nederland I571028 Veenkoloniale voorouders 
553 Arnolli, Hannes  Saturday 11 April 1903Groningen, Groningen, Nederland I717127 Veenkoloniale voorouders 
554 Arnolli, Harm Jacob  Sunday 11 March 1894Groningen, Groningen, Nederland I460513 Veenkoloniale voorouders 
555 Arnolli, Hendrik  Sunday 11 March 1877Groningen, Groningen, Nederland I17416 Veenkoloniale voorouders 
556 Arnolli, Jacob  Thursday 25 December 1890Groningen, Groningen, Nederland I31482 Veenkoloniale voorouders 
557 Arnolli, Jacob Menno  Monday 25 August 1902Groningen, Groningen, Nederland I564396 Veenkoloniale voorouders 
558 Arnolli, Jacobus Marius  Monday 03 October 1887Groningen, Groningen, Nederland I460510 Veenkoloniale voorouders 
559 Arnolli, Jacobus Marius  Friday 11 January 1889Groningen, Groningen, Nederland I460511 Veenkoloniale voorouders 
560 Arnolli, Jannes  1786Groningen, Groningen, Nederland I17379 Veenkoloniale voorouders 
561 Arnolli, Jannes  Sunday 13 May 1855Groningen, Groningen, Nederland I17394 Veenkoloniale voorouders 
562 Arnolli, Jannes  Saturday 02 February 1907Groningen, Groningen, Nederland I31523 Veenkoloniale voorouders 
563 Arnolli, Jans Alef  Wednesday 04 June 1919Groningen, Groningen, Nederland I31514 Veenkoloniale voorouders 
564 Arnolli, Johanna  Saturday 08 September 1888Groningen, Groningen, Nederland I17418 Veenkoloniale voorouders 
565 Arnolli, Johannes  Monday 11 June 1888Groningen, Groningen, Nederland I31466 Veenkoloniale voorouders 
566 Arnolli, Justus Roelf  Wednesday 30 September 1885Groningen, Groningen, Nederland I31470 Veenkoloniale voorouders 
567 Arnolli, Margaretha Femma Teiodora  Saturday 21 June 1890Groningen, Groningen, Nederland I31474 Veenkoloniale voorouders 
568 Arnolli, Margien  Sunday 06 February 1887Groningen, Groningen, Nederland I12457 Veenkoloniale voorouders 
569 Arnolli, Margje  Thursday 25 October 1849Groningen, Groningen, Nederland I17393 Veenkoloniale voorouders 
570 Arnolli, Maria  Saturday 18 October 1834Groningen, Groningen, Nederland I17382 Veenkoloniale voorouders 
571 Arnolli, Mechelina  Monday 14 September 1903Groningen, Groningen, Nederland I571029 Veenkoloniale voorouders 
572 Arnolli, Menno  Saturday 26 February 1825Groningen, Groningen, Nederland I17375 Veenkoloniale voorouders 
573 Arnolli, Menno  Monday 28 September 1874Groningen, Groningen, Nederland I17417 Veenkoloniale voorouders 
574 Arnolli, Menno  Monday 16 June 1884Groningen, Groningen, Nederland I31462 Veenkoloniale voorouders 
575 Arnolli, Menno Arnold  Monday 11 January 1892Groningen, Groningen, Nederland I460512 Veenkoloniale voorouders 
576 Arnolli, NN  Thursday 28 November 1929Groningen, Groningen, Nederland I717128 Veenkoloniale voorouders 
577 Arnolli, Pieter Menno  Thursday 25 February 1864Groningen, Groningen, Nederland I17397 Veenkoloniale voorouders 
578 Artel, Evert Schekema  1773Groningen, Groningen, Nederland I3897 Veenkoloniale voorouders 
579 Artel, Jantien  Sunday 12 January 1806Groningen, Groningen, Nederland I418673 Veenkoloniale voorouders 
580 Artel, Johanna  Tuesday 01 March 1814Groningen, Groningen, Nederland I3877 Veenkoloniale voorouders 
581 van As, Catharina  Approximately 1892Groningen, Groningen, Nederland I326897 Veenkoloniale voorouders 
582 van As, Trijntje  Thursday 29 August 1907Groningen, Groningen, Nederland I588315 Veenkoloniale voorouders 
583 Asselman, Hindrik  February 1916Groningen, Groningen, Nederland I591892 Veenkoloniale voorouders 
584 Asselman, Trijntje  Friday 18 February 1910Groningen, Groningen, Nederland I591890 Veenkoloniale voorouders 
585 van Assen, Jantje  Friday 14 February 1890Groningen, Groningen, Nederland I587724 Veenkoloniale voorouders 
586 van Assen, Roelof  Saturday 24 March 1860Groningen, Groningen, Nederland I587727 Veenkoloniale voorouders 
587 Asserhuijs, Allegonda  1665Groningen, Groningen, Nederland I225947 Veenkoloniale voorouders 
588 Asserhuijs, Carel  1663Groningen, Groningen, Nederland I225949 Veenkoloniale voorouders 
589 Asserhuijs, Catharina  1660Groningen, Groningen, Nederland I225948 Veenkoloniale voorouders 
590 Asserhuijs, Elisabeth  1657Groningen, Groningen, Nederland I225922 Veenkoloniale voorouders 
591 Asserhuijs, Lambert  1657Groningen, Groningen, Nederland I225950 Veenkoloniale voorouders 
592 Asserhuijs, Lambert  1661Groningen, Groningen, Nederland I227796 Veenkoloniale voorouders 
593 Asserhuijs, Lodewijch  1627Groningen, Groningen, Nederland I225945 Veenkoloniale voorouders 
594 Assies, Aafien  1802Groningen, Groningen, Nederland I393629 Veenkoloniale voorouders 
595 Assies, Annegjen  1724Groningen, Groningen, Nederland I679557 Veenkoloniale voorouders 
596 Assies, Annichien  1716Groningen, Groningen, Nederland I679554 Veenkoloniale voorouders 
597 Assies, Geertruida  1722Groningen, Groningen, Nederland I679556 Veenkoloniale voorouders 
598 Assies, Gesina  1719Groningen, Groningen, Nederland I679555 Veenkoloniale voorouders 
599 Assies, Jantina Johanna  Friday 28 August 1908Groningen, Groningen, Nederland I587158 Veenkoloniale voorouders 
600 Assies, Johanna Bernardina  Friday 02 September 1910Groningen, Groningen, Nederland I587159 Veenkoloniale voorouders 
601 Assies, Klasina  Tuesday 05 March 1912Groningen, Groningen, Nederland I587160 Veenkoloniale voorouders 
602 Assies, Swaentjen  1710Groningen, Groningen, Nederland I679550 Veenkoloniale voorouders 
603 Assies, Trijntjen  1713Groningen, Groningen, Nederland I679553 Veenkoloniale voorouders 
604 Assink, Antonius Marinus  Friday 08 January 1897Groningen, Groningen, Nederland I456819 Veenkoloniale voorouders 
605 Ates, Annegien  Saturday 21 December 1850Groningen, Groningen, Nederland I15104 Veenkoloniale voorouders 
606 Ates, Henderikus  Saturday 10 May 1873Groningen, Groningen, Nederland I493812 Veenkoloniale voorouders 
607 Ates, Hermannus Wibbe  Tuesday 23 July 1889Groningen, Groningen, Nederland I493822 Veenkoloniale voorouders 
608 Ates, Hinderikus  Thursday 05 June 1817Groningen, Groningen, Nederland I15062 Veenkoloniale voorouders 
609 Ates, Hinderkien  Saturday 02 May 1863Groningen, Groningen, Nederland I15130 Veenkoloniale voorouders 
610 Ates, Hinderkien  Wednesday 12 April 1876Groningen, Groningen, Nederland I493814 Veenkoloniale voorouders 
611 Ates, Hinderkien  Friday 27 February 1880Groningen, Groningen, Nederland I493816 Veenkoloniale voorouders 
612 Ates, Hindrik  Wednesday 08 April 1829Groningen, Groningen, Nederland I644760 Veenkoloniale voorouders 
613 Ates, Hindrik  Tuesday 09 October 1849Groningen, Groningen, Nederland I15099 Veenkoloniale voorouders 
614 Ates, Hindrik  Friday 26 September 1884Groningen, Groningen, Nederland I493819 Veenkoloniale voorouders 
615 Ates, Jan  1661Groningen, Groningen, Nederland I576310 Veenkoloniale voorouders 
616 Ates, Johanna Mechelina  Saturday 27 March 1852Groningen, Groningen, Nederland I15139 Veenkoloniale voorouders 
617 Ates, Johannes Hinderikus  Thursday 23 December 1886Groningen, Groningen, Nederland I493820 Veenkoloniale voorouders 
618 Ates, Klaas Arie  Wednesday 19 July 1882Groningen, Groningen, Nederland I493818 Veenkoloniale voorouders 
619 Ates, Klaas Aries  Monday 24 December 1855Groningen, Groningen, Nederland I15108 Veenkoloniale voorouders 
620 Ates, Klasina  Friday 21 December 1877Groningen, Groningen, Nederland I493815 Veenkoloniale voorouders 
621 Ates, Martha Hindrika  January 1920Groningen, Groningen, Nederland I493896 Veenkoloniale voorouders 
622 Ates, Martje  Sunday 20 December 1874Groningen, Groningen, Nederland I493813 Veenkoloniale voorouders 
623 Ates, Tietje  Tuesday 27 March 1866Groningen, Groningen, Nederland I15136 Veenkoloniale voorouders 
624 Ates, Wijecke  1657Groningen, Groningen, Nederland I495426 Veenkoloniale voorouders 
625 Atzema, Aaltje  Monday 20 March 1871Groningen, Groningen, Nederland I276855 Veenkoloniale voorouders 
626 Atzema, Alberdijna  1730Groningen, Groningen, Nederland I279554 Veenkoloniale voorouders 
627 Atzema, Anna Margaretha  1766Groningen, Groningen, Nederland I278637 Veenkoloniale voorouders 
628 Atzema, Annegien  1802Groningen, Groningen, Nederland I278151 Veenkoloniale voorouders 
629 Atzema, Geertruida  Sunday 13 September 1829Groningen, Groningen, Nederland I277762 Veenkoloniale voorouders 
630 Atzema, Geesje  Monday 18 November 1912Groningen, Groningen, Nederland I276012 Veenkoloniale voorouders 
631 Atzema, Gerhard Jacob  1766Groningen, Groningen, Nederland I278639 Veenkoloniale voorouders 
632 Atzema, Ida  1726Groningen, Groningen, Nederland I277321 Veenkoloniale voorouders 
633 Atzema, Ida  1764Groningen, Groningen, Nederland I278600 Veenkoloniale voorouders 
634 Atzema, Jan  1764Groningen, Groningen, Nederland I280457 Veenkoloniale voorouders 
635 Atzema, Jan  Sunday 16 November 1919Groningen, Groningen, Nederland I276014 Veenkoloniale voorouders 
636 Atzema, Johan Hendrik  Thursday 16 December 1830Groningen, Groningen, Nederland I277821 Veenkoloniale voorouders 
637 Atzema, Lamberta  Friday 21 February 1873Groningen, Groningen, Nederland I276858 Veenkoloniale voorouders 
638 Atzema, Lambertus  1761Groningen, Groningen, Nederland I278142 Veenkoloniale voorouders 
639 Atzema, Lammert  Sunday 20 January 1833Groningen, Groningen, Nederland I277865 Veenkoloniale voorouders 
640 Atzema, NN  Thursday 27 May 1920Groningen, Groningen, Nederland I276912 Veenkoloniale voorouders 
641 Atzema, Tjaakjen  1759Groningen, Groningen, Nederland I278108 Veenkoloniale voorouders 
642 Atzema, Willem Hilbrand  1806Groningen, Groningen, Nederland I278593 Veenkoloniale voorouders 
643 Augusto, Catharina Elisabeth  Monday 01 June 1812Groningen, Groningen, Nederland I507541 Veenkoloniale voorouders 
644 Augusto, Grades  Sunday 11 October 1807Groningen, Groningen, Nederland I111999 Veenkoloniale voorouders 
645 Aukes, Hinderk  Monday 24 June 1833Groningen, Groningen, Nederland I573151 Veenkoloniale voorouders 
646 Aukes, Johannes  Saturday 04 February 1843Groningen, Groningen, Nederland I206716 Veenkoloniale voorouders 
647 d' Aulnis de Bourouill, Wibbina Maria  Sunday 01 May 1853Groningen, Groningen, Nederland I274095 Veenkoloniale voorouders 
648 Auwen, Gerrit  Wednesday 26 November 1958Groningen, Groningen, Nederland I89844 Veenkoloniale voorouders 
649 Auwen, Grietje  1799Groningen, Groningen, Nederland I641830 Veenkoloniale voorouders 
650 Auwen, NN  Tuesday 27 November 1951Groningen, Groningen, Nederland I712471 Veenkoloniale voorouders 
651 Averes, Christina  1702Groningen, Groningen, Nederland I699535 Veenkoloniale voorouders 
652 Avontuur, Aaltje  Saturday 06 September 1873Groningen, Groningen, Nederland I561280 Veenkoloniale voorouders 
653 Avontuur, Johanna Margrieta  Wednesday 12 January 1876Groningen, Groningen, Nederland I561472 Veenkoloniale voorouders 
654 Avontuur, Johannes  Monday 11 November 1878Groningen, Groningen, Nederland I561473 Veenkoloniale voorouders 
655 Avontuur, Willem  Wednesday 10 August 1887Groningen, Groningen, Nederland I561474 Veenkoloniale voorouders 
656 Ax, Henderika  Thursday 25 May 1905Groningen, Groningen, Nederland I377430 Veenkoloniale voorouders 
657 Baalman, Aafien  Thursday 30 March 1871Groningen, Groningen, Nederland I258471 Veenkoloniale voorouders 
658 Baalman, Berend Jan  Saturday 30 December 1899Groningen, Groningen, Nederland I548291 Veenkoloniale voorouders 
659 Baalman, Catharina  Wednesday 28 February 1866Groningen, Groningen, Nederland I634937 Veenkoloniale voorouders 
660 Baalman, Jantje  Approximately 1865Groningen, Groningen, Nederland I258526 Veenkoloniale voorouders 
661 Baalman, Lambertus  Monday 10 October 1836Groningen, Groningen, Nederland I258474 Veenkoloniale voorouders 
662 Baalman, Lambertus  Approximately 1869Groningen, Groningen, Nederland I258525 Veenkoloniale voorouders 
663 Baanes, Cijprianus Franciscus Henricus  Tuesday 16 April 1805Groningen, Groningen, Nederland I164952 Veenkoloniale voorouders 
664 Baanes, Engelina  Wednesday 03 December 1834Groningen, Groningen, Nederland I235686 Veenkoloniale voorouders 
665 Baanes, Engelina Maria  Tuesday 09 November 1830Groningen, Groningen, Nederland I235685 Veenkoloniale voorouders 
666 Baanes, Henrica Elisabeth  Tuesday 11 March 1845Groningen, Groningen, Nederland I235691 Veenkoloniale voorouders 
667 Baanes, Maria Angelina  Wednesday 10 June 1807Groningen, Groningen, Nederland I235690 Veenkoloniale voorouders 
668 Baanes, Marianna  Saturday 04 February 1832Groningen, Groningen, Nederland I118031 Veenkoloniale voorouders 
669 Baanes, Roelf Henderikus  1838Groningen, Groningen, Nederland I235687 Veenkoloniale voorouders 
670 Baaren, Annegien Gezina  Sunday 20 January 1856Groningen, Groningen, Nederland I230286 Veenkoloniale voorouders 
671 van der Baaren, Klaas  Friday 14 March 1890Groningen, Groningen, Nederland I762058 Veenkoloniale voorouders 
672 van Baarlen, Amalia Josepha Maria  Saturday 17 June 1876Groningen, Groningen, Nederland I391663 Veenkoloniale voorouders 
673 van Baarlen, Amelia Josepha Maria  Saturday 17 June 1876Groningen, Groningen, Nederland I391656 Veenkoloniale voorouders 
674 van Baarlen, Anna Amalia Josepha  Friday 07 November 1879Groningen, Groningen, Nederland I391664 Veenkoloniale voorouders 
675 van Baarlen, Catharina Amalia  Tuesday 28 June 1870Groningen, Groningen, Nederland I391662 Veenkoloniale voorouders 
676 van Baarlen, Franciska Carolina Antonia  Sunday 19 June 1881Groningen, Groningen, Nederland I374093 Veenkoloniale voorouders 
677 van Baarlen, Henricus Harmannus Aloijsius  Monday 30 November 1868Groningen, Groningen, Nederland I391652 Veenkoloniale voorouders 
678 van Baarlen, Hermannus Theodorus  Sunday 07 January 1872Groningen, Groningen, Nederland I391653 Veenkoloniale voorouders 
679 van Baarlen, Johannes Theodorus Emile Aloys  Thursday 26 June 1884Groningen, Groningen, Nederland I58376 Veenkoloniale voorouders 
680 van Baarlen, Ludovica Anna Maria  Wednesday 21 February 1883Groningen, Groningen, Nederland I58368 Veenkoloniale voorouders 
681 van Baarlen, Maria Cornelia Wilhelmina  Friday 28 September 1877Groningen, Groningen, Nederland I391655 Veenkoloniale voorouders 
682 van Baarlen, Mattheus Johannes Martinus  Tuesday 11 November 1873Groningen, Groningen, Nederland I391654 Veenkoloniale voorouders 
683 van Baarlen, NN  Monday 03 August 1885Groningen, Groningen, Nederland I391657 Veenkoloniale voorouders 
684 Baart de la Faille, Cornelis  Thursday 13 January 1859Groningen, Groningen, Nederland I50226 Veenkoloniale voorouders 
685 Baart de la Faille, Jacob  About 1796Groningen, Groningen, Nederland I50220 Veenkoloniale voorouders 
686 Baart de la Faille, Jacob  Sunday 28 July 1822Groningen, Groningen, Nederland I50219 Veenkoloniale voorouders 
687 Baart de la Faille, Juliana Lucia  Sunday 08 April 1860Groningen, Groningen, Nederland I50230 Veenkoloniale voorouders 
688 Baas, Engeltje Wendelina  Friday 22 August 1947Groningen, Groningen, Nederland I343978 Veenkoloniale voorouders 
689 Baas, Heike  Friday 13 November 1936Groningen, Groningen, Nederland I139946 Veenkoloniale voorouders 
690 Baas, Heiko  Saturday 08 August 1942Groningen, Groningen, Nederland I139950 Veenkoloniale voorouders 
691 Baas, Hermiena Johanna  Saturday 24 January 1948Groningen, Groningen, Nederland I139954 Veenkoloniale voorouders 
692 Baas, Janna Klasens  Saturday 03 February 1810Groningen, Groningen, Nederland I207751 Veenkoloniale voorouders 
693 Baas, Johannes  Wednesday 24 September 1941Groningen, Groningen, Nederland I139949 Veenkoloniale voorouders 
694 Baas, John K  Thursday 06 February 1890Groningen, Groningen, Nederland I138402 Veenkoloniale voorouders 
695 Baas, Margaretha  Sunday 21 April 1940Groningen, Groningen, Nederland I139948 Veenkoloniale voorouders 
696 Baas, Mieke  Tuesday 19 May 1964Groningen, Groningen, Nederland I312613 Veenkoloniale voorouders 
697 Baas, Wilhelmus Ignatius Petrus  Sunday 28 January 1883Groningen, Groningen, Nederland I586762 Veenkoloniale voorouders 
698 Bachg, Elizabeth Christina  Tuesday 04 May 1858Groningen, Groningen, Nederland I456811 Veenkoloniale voorouders 
699 Bachg, Franciscus Hermanus  Sunday 28 May 1865Groningen, Groningen, Nederland I182950 Veenkoloniale voorouders 
700 Backer, Mr. Albert Johan  Wednesday 31 May 1899Groningen, Groningen, Nederland I431319 Veenkoloniale voorouders 
701 Backer, Hermanna Elizabeth  1801Groningen, Groningen, Nederland I799901 Veenkoloniale voorouders 
702 Backer, Janna Jacobs  1804Groningen, Groningen, Nederland I72462 Veenkoloniale voorouders 
703 Bakema, Aalf  Tuesday 28 November 1905Groningen, Groningen, Nederland I441881 Veenkoloniale voorouders 
704 Bakema, Aaltje  Wednesday 28 December 1842Groningen, Groningen, Nederland I9278 Veenkoloniale voorouders 
705 Bakema, Aeilke  Sunday 14 October 1894Groningen, Groningen, Nederland I408525 Veenkoloniale voorouders 
706 Bakema, Anna  Thursday 07 June 1866Groningen, Groningen, Nederland I526354 Veenkoloniale voorouders 
707 Bakema, Anna Johanna  Sunday 22 April 1877Groningen, Groningen, Nederland I528698 Veenkoloniale voorouders 
708 Bakema, Arendina  Friday 21 November 1890Groningen, Groningen, Nederland I441448 Veenkoloniale voorouders 
709 Bakema, Cornelia  Friday 01 May 1829Groningen, Groningen, Nederland I701118 Veenkoloniale voorouders 
710 Bakema, Cornelia  Friday 24 May 1867Groningen, Groningen, Nederland I31956 Veenkoloniale voorouders 
711 Bakema, Cornelius  Monday 11 October 1824Groningen, Groningen, Nederland I701116 Veenkoloniale voorouders 
712 Bakema, Dirkje  1931Groningen, Groningen, Nederland I627118 Veenkoloniale voorouders 
713 Bakema, Frouke  Tuesday 14 May 1929Groningen, Groningen, Nederland I568257 Veenkoloniale voorouders 
714 Bakema, Gajemina Christina  Saturday 11 February 1832Groningen, Groningen, Nederland I701119 Veenkoloniale voorouders 
715 Bakema, Geert  Monday 04 July 1859Groningen, Groningen, Nederland I526331 Veenkoloniale voorouders 
716 Bakema, Geert  Saturday 22 February 1868Groningen, Groningen, Nederland I526355 Veenkoloniale voorouders 
717 Bakema, Grietje  Friday 11 October 1822Groningen, Groningen, Nederland I701115 Veenkoloniale voorouders 
718 Bakema, Grietje  Saturday 09 September 1826Groningen, Groningen, Nederland I701117 Veenkoloniale voorouders 
719 Bakema, Grietje  Saturday 02 November 1878Groningen, Groningen, Nederland I441442 Veenkoloniale voorouders 
720 Bakema, Grietje  Thursday 28 December 1882Groningen, Groningen, Nederland I408521 Veenkoloniale voorouders 
721 Bakema, Prof. Dr. Jacob Berend  Sunday 08 March 1914Groningen, Groningen, Nederland I749848 Veenkoloniale voorouders 
722 Bakema, Jan  Saturday 14 April 1855Groningen, Groningen, Nederland I128297 Veenkoloniale voorouders 
723 Bakema, Jan  Thursday 22 November 1877Groningen, Groningen, Nederland I441876 Veenkoloniale voorouders 
724 Bakema, Jan  Friday 27 April 1894Groningen, Groningen, Nederland I442049 Veenkoloniale voorouders 
725 Bakema, Jantje  Tuesday 17 December 1867Groningen, Groningen, Nederland I526427 Veenkoloniale voorouders 
726 Bakema, Jelte  Friday 01 April 1904Groningen, Groningen, Nederland I441880 Veenkoloniale voorouders 
727 Bakema, Jelte  Sunday 08 August 1909Groningen, Groningen, Nederland I442052 Veenkoloniale voorouders 
728 Bakema, Johannes  Sunday 01 March 1857Groningen, Groningen, Nederland I250620 Veenkoloniale voorouders 
729 Bakema, Johannes  Friday 01 March 1889Groningen, Groningen, Nederland I407366 Veenkoloniale voorouders 
730 Bakema, Johannes  Wednesday 16 June 1897Groningen, Groningen, Nederland I442050 Veenkoloniale voorouders 
731 Bakema, Josephus  Tuesday 19 May 1835Groningen, Groningen, Nederland I526349 Veenkoloniale voorouders 
732 Bakema, Klaas  Sunday 29 August 1897Groningen, Groningen, Nederland I377316 Veenkoloniale voorouders 
733 Bakema, Kornelis Jan  Saturday 09 May 1874Groningen, Groningen, Nederland I674660 Veenkoloniale voorouders 
734 Bakema, Lambertus  Monday 31 October 1870Groningen, Groningen, Nederland I526356 Veenkoloniale voorouders 
735 Bakema, Lambertus Leonard  Saturday 20 August 1864Groningen, Groningen, Nederland I526353 Veenkoloniale voorouders 
736 Bakema, Lucas  Saturday 20 September 1890Groningen, Groningen, Nederland I478945 Veenkoloniale voorouders 
737 Bakema, Lukas  Wednesday 02 June 1886Groningen, Groningen, Nederland I408522 Veenkoloniale voorouders 
738 Bakema, Margaretha  Sunday 15 May 1892Groningen, Groningen, Nederland I408523 Veenkoloniale voorouders 
739 Bakema, NN  Sunday 14 January 1940Groningen, Groningen, Nederland I627117 Veenkoloniale voorouders 
740 Bakema, Pieter Aage  Saturday 07 November 1896Groningen, Groningen, Nederland I674659 Veenkoloniale voorouders 
741 Bakema, Roelf Simon  Tuesday 24 January 1882Groningen, Groningen, Nederland I717504 Veenkoloniale voorouders 
742 Bakema, Roelfien  Sunday 17 June 1832Groningen, Groningen, Nederland I526322 Veenkoloniale voorouders 
743 Bakema, Sophia  Sunday 23 June 1861Groningen, Groningen, Nederland I526334 Veenkoloniale voorouders 
744 Bakema, Tammo Lambertus  Monday 08 October 1906Groningen, Groningen, Nederland I442051 Veenkoloniale voorouders 
745 Bakema, Willem  Tuesday 13 August 1833Groningen, Groningen, Nederland I526324 Veenkoloniale voorouders 
746 Bakker, Aaltje Nannes  1805Groningen, Groningen, Nederland I16329 Veenkoloniale voorouders 
747 Bakker, Adriana Geerts  1795Groningen, Groningen, Nederland I382729 Veenkoloniale voorouders 
748 Bakker, Agnes Maria  Sunday 20 February 1803Groningen, Groningen, Nederland I371816 Veenkoloniale voorouders 
749 Bakker, Alberdina  Saturday 15 February 1890Groningen, Groningen, Nederland I634933 Veenkoloniale voorouders 
750 Bakker, Albert  1874Groningen, Groningen, Nederland I501609 Veenkoloniale voorouders 
751 Bakker, Andries  Wednesday 21 March 1832Groningen, Groningen, Nederland I469764 Veenkoloniale voorouders 
752 Bakker, Andries Gerrit  Monday 02 March 1812Groningen, Groningen, Nederland I233464 Veenkoloniale voorouders 
753 Bakker, Anna  Monday 18 September 1815Groningen, Groningen, Nederland I476670 Veenkoloniale voorouders 
754 Bakker, Anna Antonia  Monday 09 March 1857Groningen, Groningen, Nederland I476672 Veenkoloniale voorouders 
755 Bakker, Anna Geertruida  Saturday 15 May 1852Groningen, Groningen, Nederland I144947 Veenkoloniale voorouders 
756 Bakker, Annechien  Saturday 14 January 1832Groningen, Groningen, Nederland I556613 Veenkoloniale voorouders 
757 Bakker, Annegien  Thursday 17 April 1913Groningen, Groningen, Nederland I785811 Veenkoloniale voorouders 
758 Bakker, Antje  Wednesday 02 December 1846Groningen, Groningen, Nederland I199770 Veenkoloniale voorouders 
759 Bakker, Barbera  Thursday 10 November 1887Groningen, Groningen, Nederland I404679 Veenkoloniale voorouders 
760 Bakker, Berend  Tuesday 27 March 1838Groningen, Groningen, Nederland I198424 Veenkoloniale voorouders 
761 Bakker, Berend  Monday 01 November 1909Groningen, Groningen, Nederland I392572 Veenkoloniale voorouders 
762 Bakker, Bruno  1839Groningen, Groningen, Nederland I201841 Veenkoloniale voorouders 
763 Bakker, Cato  Friday 20 January 1854Groningen, Groningen, Nederland I733755 Veenkoloniale voorouders 
764 Bakker, Christoffer  1850Groningen, Groningen, Nederland I111134 Veenkoloniale voorouders 
765 Bakker, Claasjen  1790Groningen, Groningen, Nederland I49744 Veenkoloniale voorouders 
766 Bakker, Derk  Sunday 08 January 1832Groningen, Groningen, Nederland I476669 Veenkoloniale voorouders 
767 Bakker, Elli Hermina  Sunday 22 November 1891Groningen, Groningen, Nederland I278916 Veenkoloniale voorouders 
768 Bakker, Elze  Monday 20 May 1918Groningen, Groningen, Nederland I349128 Veenkoloniale voorouders 
769 Bakker, Engel  Friday 30 June 1916Groningen, Groningen, Nederland I349127 Veenkoloniale voorouders 
770 Bakker, Eva  Friday 13 September 1907Groningen, Groningen, Nederland I631442 Veenkoloniale voorouders 
771 Bakker, Fenna  Sunday 15 February 1835Groningen, Groningen, Nederland I277109 Veenkoloniale voorouders 
772 Bakker, Fenna Elzina  Thursday 08 September 1836Groningen, Groningen, Nederland I778919 Veenkoloniale voorouders 
773 Bakker, Fennechiena  Tuesday 14 June 1887Groningen, Groningen, Nederland I236966 Veenkoloniale voorouders 
774 Bakker, Fokko  Saturday 04 June 1904Groningen, Groningen, Nederland I382719 Veenkoloniale voorouders 
775 Bakker, Fokko  Wednesday 21 February 1906Groningen, Groningen, Nederland I382720 Veenkoloniale voorouders 
776 Bakker, Franciscus Antoni  Saturday 13 September 1851Groningen, Groningen, Nederland I573165 Veenkoloniale voorouders 
777 Bakker, Franciscus Antoni  Thursday 05 June 1884Groningen, Groningen, Nederland I573171 Veenkoloniale voorouders 
778 Bakker, Frouke  Monday 10 June 1895Groningen, Groningen, Nederland I200718 Veenkoloniale voorouders 
779 Bakker, Gartina  Monday 04 December 1882Groningen, Groningen, Nederland I573170 Veenkoloniale voorouders 
780 Bakker, Geert  Wednesday 17 February 1864Groningen, Groningen, Nederland I777112 Veenkoloniale voorouders 
781 Bakker, Geert Jans  1761Groningen, Groningen, Nederland I49745 Veenkoloniale voorouders 
782 Bakker, Geertje  Friday 25 September 1914Groningen, Groningen, Nederland I349708 Veenkoloniale voorouders 
783 Bakker, Geertruid  1791Groningen, Groningen, Nederland I16811 Veenkoloniale voorouders 
784 Bakker, Geesien Gesina  Saturday 05 May 1894Groningen, Groningen, Nederland I380991 Veenkoloniale voorouders 
785 Bakker, Geessien  Wednesday 16 June 1773Groningen, Groningen, Nederland I762139 Veenkoloniale voorouders 
786 Bakker, Gerharda  Friday 06 June 1856Groningen, Groningen, Nederland I733756 Veenkoloniale voorouders 
787 Bakker, Gerrechien  Monday 03 November 1890Groningen, Groningen, Nederland I575483 Veenkoloniale voorouders 
788 Bakker, Gerregien  Saturday 08 February 1845Groningen, Groningen, Nederland I709580 Veenkoloniale voorouders 
789 Bakker, Gerregien  Thursday 07 February 1856Groningen, Groningen, Nederland I709660 Veenkoloniale voorouders 
790 Bakker, Grietje  Tuesday 17 September 1850Groningen, Groningen, Nederland I565198 Veenkoloniale voorouders 
791 Bakker, Grietje  Wednesday 07 January 1852Groningen, Groningen, Nederland I622622 Veenkoloniale voorouders 
792 Bakker, Grietje  Friday 09 July 1897Groningen, Groningen, Nederland I341180 Veenkoloniale voorouders 
793 Bakker, Grietje Jans  Thursday 25 August 1814Groningen, Groningen, Nederland I113196 Veenkoloniale voorouders 
794 Bakker, Harke Hindriks  1807Groningen, Groningen, Nederland I307354 Veenkoloniale voorouders 
795 Bakker, Harm  Tuesday 04 October 1910Groningen, Groningen, Nederland I349709 Veenkoloniale voorouders 
796 Bakker, Harm  Sunday 12 December 1920Groningen, Groningen, Nederland I349129 Veenkoloniale voorouders 
797 Bakker, Harm Harke  Tuesday 27 September 1864Groningen, Groningen, Nederland I468578 Veenkoloniale voorouders 
798 Bakker, Harmannus  Wednesday 25 May 1892Groningen, Groningen, Nederland I575484 Veenkoloniale voorouders 
799 Bakker, Harmannus  Tuesday 25 April 1905Groningen, Groningen, Nederland I781654 Veenkoloniale voorouders 
800 Bakker, Henderika Gezina  Friday 04 April 1913Groningen, Groningen, Nederland I789105 Veenkoloniale voorouders 

1 2 3 4 5 ... 32» Next»Christening

Matches 1 to 800 of 5138

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID   Tree 
1 Aaldering, Geertje Jans  Sunday 05 October 1788Groningen, Groningen, Nederland I283724 Veenkoloniale voorouders 
2 Aaling, Harm  Tuesday 20 January 1688Groningen, Groningen, Nederland I628133 Veenkoloniale voorouders 
3 Abbringh, Pieter  Wednesday 24 October 1810Groningen, Groningen, Nederland I443483 Veenkoloniale voorouders 
4 Abels, Laurens  Sunday 24 February 1641Groningen, Groningen, Nederland I626700 Veenkoloniale voorouders 
5 Abels, Lubbert  Sunday 24 February 1641Groningen, Groningen, Nederland I626702 Veenkoloniale voorouders 
6 Abels, Popke  Tuesday 10 September 1652Groningen, Groningen, Nederland I626683 Veenkoloniale voorouders 
7 Abels, Trijntje  Tuesday 12 February 1788Groningen, Groningen, Nederland I627235 Veenkoloniale voorouders 
8 Abrahams, Abeltien  Thursday 19 February 1711Groningen, Groningen, Nederland I343554 Veenkoloniale voorouders 
9 Abrahams, Grietien  Saturday 06 March 1745Groningen, Groningen, Nederland I701111 Veenkoloniale voorouders 
10 Abrahams, Grietien  Friday 12 March 1751Groningen, Groningen, Nederland I701113 Veenkoloniale voorouders 
11 Abrahams, Hendrik  Sunday 24 December 1741Groningen, Groningen, Nederland I701110 Veenkoloniale voorouders 
12 Abrahams, Hindrik  Friday 19 October 1736Groningen, Groningen, Nederland I701108 Veenkoloniale voorouders 
13 Abrahams, Jan  Sunday 07 September 1738Groningen, Groningen, Nederland I701109 Veenkoloniale voorouders 
14 Abrahams, Wilte  Wednesday 11 October 1747Groningen, Groningen, Nederland I701112 Veenkoloniale voorouders 
15 Adams, Adam  Sunday 31 March 1754Groningen, Groningen, Nederland I166386 Veenkoloniale voorouders 
16 Adams, Adam  Thursday 25 April 1765Groningen, Groningen, Nederland I798511 Veenkoloniale voorouders 
17 Adams, Geertjen  Friday 20 July 1759Groningen, Groningen, Nederland I798509 Veenkoloniale voorouders 
18 Adams, Jan  Sunday 15 July 1798Groningen, Groningen, Nederland I166385 Veenkoloniale voorouders 
19 Adams, Jantje  Sunday 19 December 1762Groningen, Groningen, Nederland I798510 Veenkoloniale voorouders 
20 Adams, Maria  Saturday 29 May 1666Groningen, Groningen, Nederland I613243 Veenkoloniale voorouders 
21 Adams, Mettien  Tuesday 18 June 1743Groningen, Groningen, Nederland I798506 Veenkoloniale voorouders 
22 Adams, Popke  Sunday 15 November 1795Groningen, Groningen, Nederland I798500 Veenkoloniale voorouders 
23 Adams, Roelfijn  Friday 30 April 1802Groningen, Groningen, Nederland I798501 Veenkoloniale voorouders 
24 Adams, Trijntien  Sunday 21 April 1748Groningen, Groningen, Nederland I798508 Veenkoloniale voorouders 
25 Adams, Trijntje  Wednesday 17 November 1745Groningen, Groningen, Nederland I798507 Veenkoloniale voorouders 
26 Adams, Willem  Sunday 18 December 1803Groningen, Groningen, Nederland I798502 Veenkoloniale voorouders 
27 Adams, Willem  Sunday 17 November 1805Groningen, Groningen, Nederland I798503 Veenkoloniale voorouders 
28 Adriani, Fenna  Wednesday 27 February 1732Groningen, Groningen, Nederland I338932 Veenkoloniale voorouders 
29 Adriani, Menso  Sunday 27 December 1733Groningen, Groningen, Nederland I338933 Veenkoloniale voorouders 
30 Adriani, Peter  Tuesday 23 May 1730Groningen, Groningen, Nederland I338362 Veenkoloniale voorouders 
31 Aijlts, Pieterke  Sunday 08 June 1749Groningen, Groningen, Nederland I36490 Veenkoloniale voorouders 
32 Aikema, Lubbertus  Friday 10 March 1775Groningen, Groningen, Nederland I199174 Veenkoloniale voorouders 
33 Aikes, Jan Luitjes  Wednesday 02 February 1780Groningen, Groningen, Nederland I813092 Veenkoloniale voorouders 
34 van Aken, Johannes  Wednesday 31 July 1799Groningen, Groningen, Nederland I126239 Veenkoloniale voorouders 
35 Alberda van Bijma, Baronesse Susanna Elisabeth  Sunday 05 November 1769Groningen, Groningen, Nederland I432851 Veenkoloniale voorouders 
36 Alberda van Dijksterhuis, Margaretha Josina  Sunday 11 January 1728Groningen, Groningen, Nederland I189835 Veenkoloniale voorouders 
37 Alberda van Eikenstein, Anna Maria Catharina  Sunday 18 April 1779Groningen, Groningen, Nederland I365660 Veenkoloniale voorouders 
38 Alberda van Nijesteijn, Josina Petronella  Friday 01 December 1724Groningen, Groningen, Nederland I340431 Veenkoloniale voorouders 
39 Alberts, Albert  Wednesday 28 December 1808Groningen, Groningen, Nederland I413020 Veenkoloniale voorouders 
40 Alberts, Albert Roelf  Friday 02 October 1801Groningen, Groningen, Nederland I813106 Veenkoloniale voorouders 
41 Alberts, Bartelt  Thursday 27 December 1691Groningen, Groningen, Nederland I208885 Veenkoloniale voorouders 
42 Alberts, Christoffel  Wednesday 02 August 1713Groningen, Groningen, Nederland I572203 Veenkoloniale voorouders 
43 Alberts, Christophorus  Wednesday 20 April 1712Groningen, Groningen, Nederland I572202 Veenkoloniale voorouders 
44 Alberts, Christophorus  Friday 13 September 1715Groningen, Groningen, Nederland I572205 Veenkoloniale voorouders 
45 Alberts, Derk  Thursday 25 September 1710Groningen, Groningen, Nederland I797597 Veenkoloniale voorouders 
46 Alberts, Elisabeth  Thursday 25 September 1710Groningen, Groningen, Nederland I797598 Veenkoloniale voorouders 
47 Alberts, Grietjen  Thursday 26 November 1699Groningen, Groningen, Nederland I274479 Veenkoloniale voorouders 
48 Alberts, Hindrik  Tuesday 29 January 1697Groningen, Groningen, Nederland I274475 Veenkoloniale voorouders 
49 Alberts, Hindrik Pieters  Friday 04 March 1803Groningen, Groningen, Nederland I74757 Veenkoloniale voorouders 
50 Alberts, Idigjen  Sunday 20 June 1694Groningen, Groningen, Nederland I274478 Veenkoloniale voorouders 
51 Alberts, Jan  Thursday 08 August 1686Groningen, Groningen, Nederland I274476 Veenkoloniale voorouders 
52 Alberts, Jan  Thursday 30 October 1687Groningen, Groningen, Nederland I274477 Veenkoloniale voorouders 
53 Alberts, Jan  Monday 31 August 1693Groningen, Groningen, Nederland I208875 Veenkoloniale voorouders 
54 Alberts, Jan Christoffel  Tuesday 23 November 1717Groningen, Groningen, Nederland I572206 Veenkoloniale voorouders 
55 Alberts, Jan Jans  Wednesday 20 August 1800Groningen, Groningen, Nederland I420408 Veenkoloniale voorouders 
56 Alberts, Jogchem  Wednesday 14 November 1792Groningen, Groningen, Nederland I103924 Veenkoloniale voorouders 
57 Alberts, Josephus  Saturday 26 August 1719Groningen, Groningen, Nederland I572207 Veenkoloniale voorouders 
58 Alberts, Lijsbeth  Friday 04 January 1704Groningen, Groningen, Nederland I797595 Veenkoloniale voorouders 
59 Alberts, Roelef  Sunday 04 October 1705Groningen, Groningen, Nederland I797596 Veenkoloniale voorouders 
60 Alberts, Wilte  Thursday 03 January 1692Groningen, Groningen, Nederland I280686 Veenkoloniale voorouders 
61 Albronda, Johannes  Thursday 25 December 1788Groningen, Groningen, Nederland I456403 Veenkoloniale voorouders 
62 Albronda, Lammert  Wednesday 04 January 1792Groningen, Groningen, Nederland I188219 Veenkoloniale voorouders 
63 Albronda, Naamke  Wednesday 27 September 1780Groningen, Groningen, Nederland I456405 Veenkoloniale voorouders 
64 Albronda, Pieter  Wednesday 27 September 1786Groningen, Groningen, Nederland I456406 Veenkoloniale voorouders 
65 Albronda, Pieter  Sunday 10 January 1796Groningen, Groningen, Nederland I521762 Veenkoloniale voorouders 
66 Albronda, Teunis  Sunday 27 January 1793Groningen, Groningen, Nederland I54297 Veenkoloniale voorouders 
67 Albronda, Willem  Wednesday 23 July 1794Groningen, Groningen, Nederland I456404 Veenkoloniale voorouders 
68 Aldershoff, Jan  Friday 24 June 1796Groningen, Groningen, Nederland I278157 Veenkoloniale voorouders 
69 Aldringa, Helena Wigboldina Florentina  Wednesday 15 September 1762Groningen, Groningen, Nederland I385491 Veenkoloniale voorouders 
70 Aling, Anna Magrietjen  Sunday 17 August 1732Groningen, Groningen, Nederland I628136 Veenkoloniale voorouders 
71 Aling, Elisabeth  Friday 20 July 1781Groningen, Groningen, Nederland I774261 Veenkoloniale voorouders 
72 Aling, Ellegonda  Friday 22 January 1773Groningen, Groningen, Nederland I188927 Veenkoloniale voorouders 
73 Aling, Jan  Tuesday 25 November 1727Groningen, Groningen, Nederland I628135 Veenkoloniale voorouders 
74 Aling, Margien  Thursday 31 May 1725Groningen, Groningen, Nederland I237107 Veenkoloniale voorouders 
75 Alingh, Magreta Anna  Tuesday 07 September 1784Groningen, Groningen, Nederland I778314 Veenkoloniale voorouders 
76 Allershof, Gezine Engelberts  Tuesday 22 October 1669Groningen, Groningen, Nederland I406055 Veenkoloniale voorouders 
77 Ambrosius, Willem  Monday 17 June 1686Groningen, Groningen, Nederland I808394 Veenkoloniale voorouders 
78 Amriem, Geertje Willems  Sunday 21 January 1798Groningen, Groningen, Nederland I372825 Veenkoloniale voorouders 
79 Andries, Janna  Wednesday 15 August 1742Groningen, Groningen, Nederland I303949 Veenkoloniale voorouders 
80 Andries, Jantien  Tuesday 26 August 1738Groningen, Groningen, Nederland I797681 Veenkoloniale voorouders 
81 Andries, Kars  Saturday 01 January 1735Groningen, Groningen, Nederland I797680 Veenkoloniale voorouders 
82 Ansinck, Jantjen  Saturday 22 February 1698Groningen, Groningen, Nederland I595405 Veenkoloniale voorouders 
83 Anthoni, Hindricus  Sunday 19 March 1747Groningen, Groningen, Nederland I311301 Veenkoloniale voorouders 
84 Anthoni, Johannes  Sunday 10 November 1743Groningen, Groningen, Nederland I311300 Veenkoloniale voorouders 
85 Anthoni, Luikas  Sunday 08 August 1734Groningen, Groningen, Nederland I311299 Veenkoloniale voorouders 
86 Anthoni, Wilhelmus  Sunday 08 August 1734Groningen, Groningen, Nederland I311298 Veenkoloniale voorouders 
87 Apol, Aaltje  Wednesday 01 July 1767Groningen, Groningen, Nederland I281056 Veenkoloniale voorouders 
88 Apol, Berent Jans  Tuesday 22 March 1774Groningen, Groningen, Nederland I781931 Veenkoloniale voorouders 
89 Apol, Ferdinand  Sunday 14 August 1763Groningen, Groningen, Nederland I382109 Veenkoloniale voorouders 
90 Apol, Friedes  Wednesday 29 April 1761Groningen, Groningen, Nederland I382110 Veenkoloniale voorouders 
91 Apol, Grietje  Friday 04 December 1807Groningen, Groningen, Nederland I781932 Veenkoloniale voorouders 
92 Apol, Jannes  Wednesday 12 August 1750Groningen, Groningen, Nederland I281054 Veenkoloniale voorouders 
93 Apol, Trijntje  Wednesday 03 July 1765Groningen, Groningen, Nederland I281055 Veenkoloniale voorouders 
94 Appa, Henderica  Friday 10 July 1801Groningen, Groningen, Nederland I392985 Veenkoloniale voorouders 
95 Appa, Joannes  Sunday 01 April 1798Groningen, Groningen, Nederland I392984 Veenkoloniale voorouders 
96 Appa, Johanna  Tuesday 15 January 1805Groningen, Groningen, Nederland I392986 Veenkoloniale voorouders 
97 Appa, Josephus Philippus  Tuesday 03 February 1795Groningen, Groningen, Nederland I392983 Veenkoloniale voorouders 
98 Appa, Maria Catharina  Wednesday 27 October 1790Groningen, Groningen, Nederland I392989 Veenkoloniale voorouders 
99 Appius, Anna Aurelia  Thursday 17 March 1707Groningen, Groningen, Nederland I339843 Veenkoloniale voorouders 
100 Arend, Aaltje  Friday 30 November 1792Groningen, Groningen, Nederland I419781 Veenkoloniale voorouders 
101 Arend, Arent  Sunday 05 November 1786Groningen, Groningen, Nederland I419779 Veenkoloniale voorouders 
102 Arend, Arent  Thursday 25 January 1787Groningen, Groningen, Nederland I419780 Veenkoloniale voorouders 
103 Arend, Hinderikus  Sunday 26 October 1783Groningen, Groningen, Nederland I419778 Veenkoloniale voorouders 
104 Arends, Dina  Sunday 19 April 1801Groningen, Groningen, Nederland I462465 Veenkoloniale voorouders 
105 Arens, Christina  Saturday 28 July 1663Groningen, Groningen, Nederland I9375 Veenkoloniale voorouders 
106 Arens, Geert  Monday 07 April 1659Groningen, Groningen, Nederland I9372 Veenkoloniale voorouders 
107 Arens, Hillejen  Saturday 06 August 1661Groningen, Groningen, Nederland I9373 Veenkoloniale voorouders 
108 Arens, Swaentjen  Tuesday 03 April 1657Groningen, Groningen, Nederland I9353 Veenkoloniale voorouders 
109 Arents, Derkje  Wednesday 06 June 1770Groningen, Groningen, Nederland I462493 Veenkoloniale voorouders 
110 Arents, Jan  Sunday 25 June 1809Groningen, Groningen, Nederland I462469 Veenkoloniale voorouders 
111 Arents, Jantje  Wednesday 07 October 1761Groningen, Groningen, Nederland I462491 Veenkoloniale voorouders 
112 Arents, Marieke  Sunday 16 September 1798Groningen, Groningen, Nederland I462404 Veenkoloniale voorouders 
113 Arents, Nanne  Sunday 17 August 1806Groningen, Groningen, Nederland I462468 Veenkoloniale voorouders 
114 Arents, Nanning  Wednesday 21 July 1756Groningen, Groningen, Nederland I462475 Veenkoloniale voorouders 
115 Arents, Philippus  Wednesday 19 December 1764Groningen, Groningen, Nederland I462492 Veenkoloniale voorouders 
116 Arents, Willemtje  Tuesday 03 May 1774Groningen, Groningen, Nederland I462494 Veenkoloniale voorouders 
117 Aries, Geersje  Wednesday 23 January 1726Groningen, Groningen, Nederland I687687 Veenkoloniale voorouders 
118 Arijs, Geert  Sunday 13 July 1727Groningen, Groningen, Nederland I687700 Veenkoloniale voorouders 
119 Arijs, Geesjen  Sunday 16 July 1730Groningen, Groningen, Nederland I687701 Veenkoloniale voorouders 
120 Arijs, Jannes  Friday 19 May 1724Groningen, Groningen, Nederland I687699 Veenkoloniale voorouders 
121 Arijs, Jannes  Wednesday 19 November 1732Groningen, Groningen, Nederland I687702 Veenkoloniale voorouders 
122 Arijs, Jannes  Sunday 08 December 1737Groningen, Groningen, Nederland I687703 Veenkoloniale voorouders 
123 Arnoldi, Aaltjen  Friday 26 January 1725Groningen, Groningen, Nederland I311396 Veenkoloniale voorouders 
124 Arnoldi, Albert  Friday 17 January 1783Groningen, Groningen, Nederland I623115 Veenkoloniale voorouders 
125 Arnoldi, Arendina  Friday 25 June 1734Groningen, Groningen, Nederland I311400 Veenkoloniale voorouders 
126 Arnoldi, Elisabet  Sunday 27 June 1728Groningen, Groningen, Nederland I311398 Veenkoloniale voorouders 
127 Arnoldi, Eppo  Sunday 04 July 1723Groningen, Groningen, Nederland I311395 Veenkoloniale voorouders 
128 Arnoldi, Haucie  Sunday 03 November 1697Groningen, Groningen, Nederland I747388 Veenkoloniale voorouders 
129 Arnoldi, Johanna Roelijna  Sunday 09 April 1730Groningen, Groningen, Nederland I311399 Veenkoloniale voorouders 
130 Arnoldi, Johannes  Saturday 19 June 1694Groningen, Groningen, Nederland I747397 Veenkoloniale voorouders 
131 Arnoldi, Lambartus  Sunday 14 October 1696Groningen, Groningen, Nederland I747387 Veenkoloniale voorouders 
132 Arnoldi, Rudolph  Friday 27 September 1726Groningen, Groningen, Nederland I311397 Veenkoloniale voorouders 
133 Arnoldi, Trijntje  Tuesday 10 November 1699Groningen, Groningen, Nederland I747389 Veenkoloniale voorouders 
134 Arnolli, Jannes  Friday 30 June 1786Groningen, Groningen, Nederland I17379 Veenkoloniale voorouders 
135 Artel, Evert Schekema  Sunday 08 August 1773Groningen, Groningen, Nederland I3897 Veenkoloniale voorouders 
136 Asserhuijs, Allegonda  Sunday 04 January 1665Groningen, Groningen, Nederland I225947 Veenkoloniale voorouders 
137 Asserhuijs, Carel  Tuesday 19 June 1663Groningen, Groningen, Nederland I225949 Veenkoloniale voorouders 
138 Asserhuijs, Catharina  Saturday 28 August 1660Groningen, Groningen, Nederland I225948 Veenkoloniale voorouders 
139 Asserhuijs, Elisabeth  Thursday 15 March 1657Groningen, Groningen, Nederland I225922 Veenkoloniale voorouders 
140 Asserhuijs, Lambert  Thursday 15 March 1657Groningen, Groningen, Nederland I225950 Veenkoloniale voorouders 
141 Asserhuijs, Lambert  Saturday 10 September 1661Groningen, Groningen, Nederland I227796 Veenkoloniale voorouders 
142 Assies, Annegjen  Wednesday 17 May 1724Groningen, Groningen, Nederland I679557 Veenkoloniale voorouders 
143 Assies, Annichien  Tuesday 23 June 1716Groningen, Groningen, Nederland I679554 Veenkoloniale voorouders 
144 Assies, Geertruida  Thursday 08 January 1722Groningen, Groningen, Nederland I679556 Veenkoloniale voorouders 
145 Assies, Gesina  Sunday 16 April 1719Groningen, Groningen, Nederland I679555 Veenkoloniale voorouders 
146 Assies, Swaentjen  Tuesday 30 December 1710Groningen, Groningen, Nederland I679550 Veenkoloniale voorouders 
147 Assies, Trijntjen  Thursday 05 January 1713Groningen, Groningen, Nederland I679553 Veenkoloniale voorouders 
148 Ates, Jan  Tuesday 22 November 1661Groningen, Groningen, Nederland I576310 Veenkoloniale voorouders 
149 Ates, Wijecke  Thursday 18 October 1657Groningen, Groningen, Nederland I495426 Veenkoloniale voorouders 
150 Atzema, Alberdijna  Friday 24 November 1730Groningen, Groningen, Nederland I279554 Veenkoloniale voorouders 
151 Atzema, Anna Margaretha  Sunday 02 November 1766Groningen, Groningen, Nederland I278637 Veenkoloniale voorouders 
152 Atzema, Annegien  Friday 09 April 1802Groningen, Groningen, Nederland I278151 Veenkoloniale voorouders 
153 Atzema, Gerhard Jacob  Sunday 02 November 1766Groningen, Groningen, Nederland I278639 Veenkoloniale voorouders 
154 Atzema, Ida  Thursday 07 November 1726Groningen, Groningen, Nederland I277321 Veenkoloniale voorouders 
155 Atzema, Ida  Thursday 17 May 1764Groningen, Groningen, Nederland I278600 Veenkoloniale voorouders 
156 Atzema, Jan  Thursday 17 May 1764Groningen, Groningen, Nederland I280457 Veenkoloniale voorouders 
157 Atzema, Lambertus  Friday 30 October 1761Groningen, Groningen, Nederland I278142 Veenkoloniale voorouders 
158 Atzema, Tjaakjen  Sunday 27 May 1759Groningen, Groningen, Nederland I278108 Veenkoloniale voorouders 
159 Atzema, Willem Hilbrand  Friday 28 February 1806Groningen, Groningen, Nederland I278593 Veenkoloniale voorouders 
160 Averes, Christina  Friday 20 January 1702Groningen, Groningen, Nederland I699535 Veenkoloniale voorouders 
161 Backer, Hermanna Elizabeth  Friday 13 March 1801Groningen, Groningen, Nederland I799901 Veenkoloniale voorouders 
162 Backer, Janna Jacobs  Sunday 29 April 1804Groningen, Groningen, Nederland I72462 Veenkoloniale voorouders 
163 Bakker, Aaltje Nannes  Friday 19 April 1805Groningen, Groningen, Nederland I16329 Veenkoloniale voorouders 
164 Bakker, Adriana Geerts  Friday 15 May 1795Groningen, Groningen, Nederland I382729 Veenkoloniale voorouders 
165 Bakker, Claasjen  Wednesday 22 December 1790Groningen, Groningen, Nederland I49744 Veenkoloniale voorouders 
166 Bakker, Geert Jans  Tuesday 24 March 1761Groningen, Groningen, Nederland I49745 Veenkoloniale voorouders 
167 Bakker, Geertruid  Sunday 25 September 1791Groningen, Groningen, Nederland I16811 Veenkoloniale voorouders 
168 Bakker, Harke Hindriks  Friday 29 May 1807Groningen, Groningen, Nederland I307354 Veenkoloniale voorouders 
169 Bakker, Hinderkjen  Friday 18 February 1803Groningen, Groningen, Nederland I527878 Veenkoloniale voorouders 
170 Bakker, Jantje Hendriks  Wednesday 23 December 1801Groningen, Groningen, Nederland I375998 Veenkoloniale voorouders 
171 Bakker, Jurrien Andries  Friday 01 March 1799Groningen, Groningen, Nederland I113049 Veenkoloniale voorouders 
172 Bakker, Klaasje Geerts  Wednesday 04 July 1787Groningen, Groningen, Nederland I382728 Veenkoloniale voorouders 
173 Bakker, Nieltjen  Wednesday 06 August 1788Groningen, Groningen, Nederland I276781 Veenkoloniale voorouders 
174 Bakker, Willem Andries  Sunday 14 April 1776Groningen, Groningen, Nederland I805866 Veenkoloniale voorouders 
175 Bakker, Willemtje  Wednesday 21 October 1801Groningen, Groningen, Nederland I812231 Veenkoloniale voorouders 
176 Bakker, Willemtjen  Wednesday 20 September 1797Groningen, Groningen, Nederland I276931 Veenkoloniale voorouders 
177 Balster, Grietje  Sunday 10 February 1805Groningen, Groningen, Nederland I809902 Veenkoloniale voorouders 
178 Balsters, Trijntien  Tuesday 18 August 1643Groningen, Groningen, Nederland I39741 Veenkoloniale voorouders 
179 Baptist, Johannes Jans  Sunday 10 July 1808Groningen, Groningen, Nederland I16860 Veenkoloniale voorouders 
180 Barghuis, Jacob Reinders  Wednesday 30 March 1740Groningen, Groningen, Nederland I113125 Veenkoloniale voorouders 
181 Barghuis, Jan Reinders  Sunday 11 November 1742Groningen, Groningen, Nederland I382301 Veenkoloniale voorouders 
182 Barghuis, Maria Reinders  Wednesday 12 January 1746Groningen, Groningen, Nederland I382300 Veenkoloniale voorouders 
183 Barkman, Anna  Sunday 23 April 1769Groningen, Groningen, Nederland I645660 Veenkoloniale voorouders 
184 Barkman, Nicolaas  Monday 02 May 1740Groningen, Groningen, Nederland I107726 Veenkoloniale voorouders 
185 Barkman, Petronella Maria  Monday 26 August 1771Groningen, Groningen, Nederland I645634 Veenkoloniale voorouders 
186 Barlinckhoff, Berent  Tuesday 21 February 1645Groningen, Groningen, Nederland I679587 Veenkoloniale voorouders 
187 Barlinckhoff, Claertien  Tuesday 14 October 1642Groningen, Groningen, Nederland I679586 Veenkoloniale voorouders 
188 Barlinckhoff, Hilletien  Friday 14 June 1641Groningen, Groningen, Nederland I679585 Veenkoloniale voorouders 
189 Barlinckhoff, Hilletien  Thursday 08 November 1646Groningen, Groningen, Nederland I679588 Veenkoloniale voorouders 
190 Bartelds, Harm  Sunday 07 July 1782Groningen, Groningen, Nederland I378553 Veenkoloniale voorouders 
191 Bartelds, Warnder  Wednesday 25 October 1780Groningen, Groningen, Nederland I378552 Veenkoloniale voorouders 
192 Bartels, Harm  Wednesday 27 December 1797Groningen, Groningen, Nederland I29362 Veenkoloniale voorouders 
193 Bartels, Hillegien  Wednesday 22 October 1794Groningen, Groningen, Nederland I195971 Veenkoloniale voorouders 
194 Bartels, Hindrikje  Wednesday 05 December 1770Groningen, Groningen, Nederland I260139 Veenkoloniale voorouders 
195 Bartels, Jan  Friday 23 September 1774Groningen, Groningen, Nederland I260141 Veenkoloniale voorouders 
196 Bartels, Klaasjen  Wednesday 16 September 1772Groningen, Groningen, Nederland I260140 Veenkoloniale voorouders 
197 Bartels, Lutgertjen  Sunday 16 November 1777Groningen, Groningen, Nederland I378551 Veenkoloniale voorouders 
198 Bartelts, Anna  Sunday 02 June 1726Groningen, Groningen, Nederland I623802 Veenkoloniale voorouders 
199 Bartelts, Anna  Friday 31 December 1728Groningen, Groningen, Nederland I623800 Veenkoloniale voorouders 
200 Bartelts, Grietje Hindriks  Sunday 11 October 1789Groningen, Groningen, Nederland I43433 Veenkoloniale voorouders 
201 Bartelts, Hindrik  Sunday 24 September 1724Groningen, Groningen, Nederland I623798 Veenkoloniale voorouders 
202 Bartelts, Hindrik  Wednesday 12 November 1727Groningen, Groningen, Nederland I623799 Veenkoloniale voorouders 
203 Bartelts, Jantje  Sunday 05 October 1732Groningen, Groningen, Nederland I623801 Veenkoloniale voorouders 
204 Bartelts, Jantjen  Wednesday 14 February 1720Groningen, Groningen, Nederland I623796 Veenkoloniale voorouders 
205 Bartelts, Luijtjen  Sunday 23 February 1659Groningen, Groningen, Nederland I528289 Veenkoloniale voorouders 
206 Basse, Anna Jacomina  Sunday 23 September 1708Groningen, Groningen, Nederland I328193 Veenkoloniale voorouders 
207 Basseleur, Arent  Saturday 02 December 1673Groningen, Groningen, Nederland I602829 Veenkoloniale voorouders 
208 Basseleur, Catharina Maria  Thursday 21 October 1677Groningen, Groningen, Nederland I602819 Veenkoloniale voorouders 
209 Basseleur, Gerrit  Thursday 25 June 1671Groningen, Groningen, Nederland I602828 Veenkoloniale voorouders 
210 Basseleur, Harmen  Thursday 15 April 1666Groningen, Groningen, Nederland I602825 Veenkoloniale voorouders 
211 Basseleur, Hermannus  Thursday 01 March 1668Groningen, Groningen, Nederland I602826 Veenkoloniale voorouders 
212 Basseleur, Hermannus  Monday 06 May 1669Groningen, Groningen, Nederland I602827 Veenkoloniale voorouders 
213 Basseleur, Joannes  Sunday 07 May 1679Groningen, Groningen, Nederland I602832 Veenkoloniale voorouders 
214 Basseleur, Johannes  Thursday 20 March 1681Groningen, Groningen, Nederland I602833 Veenkoloniale voorouders 
215 Basseleur, Johannes  Saturday 14 November 1682Groningen, Groningen, Nederland I602834 Veenkoloniale voorouders 
216 Basseleur, Johannes  Sunday 30 March 1687Groningen, Groningen, Nederland I602835 Veenkoloniale voorouders 
217 Basseleur, Johannes  Saturday 12 November 1689Groningen, Groningen, Nederland I602836 Veenkoloniale voorouders 
218 Basseleur, Maria  Thursday 18 June 1676Groningen, Groningen, Nederland I602831 Veenkoloniale voorouders 
219 Basseleur, Willemina  Tuesday 12 February 1675Groningen, Groningen, Nederland I602830 Veenkoloniale voorouders 
220 Bastiaans, Aaltje  Sunday 22 March 1801Groningen, Groningen, Nederland I804021 Veenkoloniale voorouders 
221 Bastiaans, Aaltjen  Sunday 04 October 1807Groningen, Groningen, Nederland I804008 Veenkoloniale voorouders 
222 Bastiaans, Albertje  Thursday 03 May 1764Groningen, Groningen, Nederland I804018 Veenkoloniale voorouders 
223 Bastiaans, Fennigjen  Sunday 16 October 1757Groningen, Groningen, Nederland I804015 Veenkoloniale voorouders 
224 Bastiaans, Harmannus  Sunday 27 July 1766Groningen, Groningen, Nederland I804017 Veenkoloniale voorouders 
225 Bastiaans, Harmen  Sunday 11 September 1808Groningen, Groningen, Nederland I804023 Veenkoloniale voorouders 
226 Bastiaans, Hermannus  Sunday 07 March 1762Groningen, Groningen, Nederland I804016 Veenkoloniale voorouders 
227 Bastiaans, Jan  Sunday 28 October 1753Groningen, Groningen, Nederland I804002 Veenkoloniale voorouders 
228 Bastiaans, Lambert Bazuin  Sunday 22 June 1755Groningen, Groningen, Nederland I804012 Veenkoloniale voorouders 
229 Bastiaans, Lammert  Sunday 07 August 1803Groningen, Groningen, Nederland I804022 Veenkoloniale voorouders 
230 Bastiaans, Otte  Sunday 19 April 1801Groningen, Groningen, Nederland I804006 Veenkoloniale voorouders 
231 Bastiaans, Otto  Wednesday 25 January 1804Groningen, Groningen, Nederland I804007 Veenkoloniale voorouders 
232 Bastiaans, Tonnis  Sunday 28 August 1796Groningen, Groningen, Nederland I804020 Veenkoloniale voorouders 
233 Basuin, Harm Bartels  Wednesday 03 November 1779Groningen, Groningen, Nederland I260142 Veenkoloniale voorouders 
234 Basuin, Roelef Fredrik  Tuesday 15 March 1695Groningen, Groningen, Nederland I690418 Veenkoloniale voorouders 
235 Basuins, Dirkje Jans  Sunday 09 November 1749Groningen, Groningen, Nederland I259969 Veenkoloniale voorouders 
236 Bazuin, Aaltje Bartelds  Tuesday 09 January 1787Groningen, Groningen, Nederland I12856 Veenkoloniale voorouders 
237 Bazuin, Hindrikje Bartels  Monday 03 March 1777Groningen, Groningen, Nederland I259694 Veenkoloniale voorouders 
238 Bazuin, Jan  Saturday 14 March 1693Groningen, Groningen, Nederland I690398 Veenkoloniale voorouders 
239 Beckeringh, Anna  Thursday 18 February 1683Groningen, Groningen, Nederland I246664 Veenkoloniale voorouders 
240 Beckeringh, Anna  Thursday 25 March 1694Groningen, Groningen, Nederland I763415 Veenkoloniale voorouders 
241 Beckeringh, Anna  Saturday 06 August 1695Groningen, Groningen, Nederland I763416 Veenkoloniale voorouders 
242 Beckeringh, Egberta Louisa  Thursday 21 January 1740Groningen, Groningen, Nederland I186597 Veenkoloniale voorouders 
243 Beckeringh, Ellichje  Sunday 16 September 1685Groningen, Groningen, Nederland I246665 Veenkoloniale voorouders 
244 Beckeringh, Ellichje  Monday 06 January 1687Groningen, Groningen, Nederland I246666 Veenkoloniale voorouders 
245 Beckeringh, Joannes  Thursday 05 January 1679Groningen, Groningen, Nederland I246663 Veenkoloniale voorouders 
246 Beckeringh, Johannes  Saturday 04 April 1693Groningen, Groningen, Nederland I763414 Veenkoloniale voorouders 
247 Beckeringh, Lammegien  Thursday 17 November 1644Groningen, Groningen, Nederland I98699 Veenkoloniale voorouders 
248 Beckeringh, Maria  Saturday 09 November 1675Groningen, Groningen, Nederland I246662 Veenkoloniale voorouders 
249 Beckeringh, Wilhelmus  Sunday 18 January 1688Groningen, Groningen, Nederland I246654 Veenkoloniale voorouders 
250 Beckeringh, Wilhelmus  Wednesday 01 September 1706Groningen, Groningen, Nederland I186598 Veenkoloniale voorouders 
251 van Beeck Calkoen, Jan Fredrik  Friday 08 May 1772Groningen, Groningen, Nederland I536882 Veenkoloniale voorouders 
252 Beekhuis, Geertie  Wednesday 24 April 1805Groningen, Groningen, Nederland I155211 Veenkoloniale voorouders 
253 Beekhuis, Harmannus Alberts  Sunday 20 February 1735Groningen, Groningen, Nederland I106232 Veenkoloniale voorouders 
254 Beekhuis, Margien  Sunday 12 October 1800Groningen, Groningen, Nederland I155200 Veenkoloniale voorouders 
255 Beekhuis, Margrijta  Friday 18 November 1796Groningen, Groningen, Nederland I155196 Veenkoloniale voorouders 
256 Beekhuis, Meena  Sunday 07 May 1809Groningen, Groningen, Nederland I166904 Veenkoloniale voorouders 
257 Beekman, Bernardus  Saturday 02 January 1808Groningen, Groningen, Nederland I57255 Veenkoloniale voorouders 
258 Beekman, Catharina  Tuesday 20 January 1801Groningen, Groningen, Nederland I57519 Veenkoloniale voorouders 
259 Beekman, Henricus  Thursday 17 March 1796Groningen, Groningen, Nederland I127825 Veenkoloniale voorouders 
260 Beekman, Johannes  Tuesday 02 February 1802Groningen, Groningen, Nederland I57307 Veenkoloniale voorouders 
261 Beekman, Margaretha  Wednesday 13 March 1805Groningen, Groningen, Nederland I57547 Veenkoloniale voorouders 
262 Beekmeijer, Joannes Hermannus  Friday 05 October 1792Groningen, Groningen, Nederland I256025 Veenkoloniale voorouders 
263 Beekmeijer, Maria Catharina  Monday 11 June 1798Groningen, Groningen, Nederland I37699 Veenkoloniale voorouders 
264 Beerling, Barteuda  Wednesday 23 February 1763Groningen, Groningen, Nederland I774407 Veenkoloniale voorouders 
265 Beerta, Klaas Willems  Wednesday 09 January 1799Groningen, Groningen, Nederland I208938 Veenkoloniale voorouders 
266 Beijer, Lucia  Wednesday 04 December 1799Groningen, Groningen, Nederland I121909 Veenkoloniale voorouders 
267 Beijer, Mettje  Tuesday 06 August 1793Groningen, Groningen, Nederland I397109 Veenkoloniale voorouders 
268 Bekenkamp, Abraham  Sunday 22 October 1786Groningen, Groningen, Nederland I443523 Veenkoloniale voorouders 
269 Bekenkamp, Lubbartus  Tuesday 20 September 1746Groningen, Groningen, Nederland I443572 Veenkoloniale voorouders 
270 Beks, Klaas  Sunday 25 March 1792Groningen, Groningen, Nederland I15051 Veenkoloniale voorouders 
271 Belgraver, Albert Hendriks  Friday 16 November 1759Groningen, Groningen, Nederland I529837 Veenkoloniale voorouders 
272 Belgraver, Arent  Sunday 04 March 1804Groningen, Groningen, Nederland I529869 Veenkoloniale voorouders 
273 Belgraver, Derk Hindriks  Sunday 17 September 1775Groningen, Groningen, Nederland I529831 Veenkoloniale voorouders 
274 Belgraver, Geesjen Hendriks  Sunday 08 December 1754Groningen, Groningen, Nederland I529836 Veenkoloniale voorouders 
275 Belgraver, Harmannus Hinderks  Sunday 11 March 1787Groningen, Groningen, Nederland I529834 Veenkoloniale voorouders 
276 Belgraver, Harmannus Hindriks  Friday 03 May 1782Groningen, Groningen, Nederland I529833 Veenkoloniale voorouders 
277 Belgraver, Hendrik Hendriks  Sunday 05 November 1752Groningen, Groningen, Nederland I529822 Veenkoloniale voorouders 
278 Belgraver, Hendrik Hindriks  Friday 02 January 1778Groningen, Groningen, Nederland I529821 Veenkoloniale voorouders 
279 Belgraver, Hermannus Hendriks  Friday 23 July 1756Groningen, Groningen, Nederland I529838 Veenkoloniale voorouders 
280 Belgraver, Hinderikus  Friday 26 October 1792Groningen, Groningen, Nederland I165757 Veenkoloniale voorouders 
281 Belgraver, Hinderikus  Sunday 22 October 1809Groningen, Groningen, Nederland I529875 Veenkoloniale voorouders 
282 Belgraver, Hindrikje Hindriks  Sunday 08 May 1774Groningen, Groningen, Nederland I529830 Veenkoloniale voorouders 
283 Belgraver, Jan Hendriks  Sunday 19 February 1747Groningen, Groningen, Nederland I529839 Veenkoloniale voorouders 
284 Belgraver, Jan Hendrikus Folkert  Sunday 06 September 1807Groningen, Groningen, Nederland I529870 Veenkoloniale voorouders 
285 Belgraver, Jan Hindriks  Wednesday 20 May 1789Groningen, Groningen, Nederland I529826 Veenkoloniale voorouders 
286 Belgraver, Poppe Hindriks  Wednesday 04 August 1784Groningen, Groningen, Nederland I529824 Veenkoloniale voorouders 
287 Belgraver, Trijntien Hindriks  Sunday 30 January 1780Groningen, Groningen, Nederland I529832 Veenkoloniale voorouders 
288 van Belkum, Hinderika  Friday 21 September 1798Groningen, Groningen, Nederland I278153 Veenkoloniale voorouders 
289 Bellinga, Abraham van Wijleck  Sunday 24 December 1780Groningen, Groningen, Nederland I686213 Veenkoloniale voorouders 
290 Bellinga, Albertus  Sunday 10 December 1747Groningen, Groningen, Nederland I686218 Veenkoloniale voorouders 
291 Bellinga, Anna Jacoba  Friday 06 August 1745Groningen, Groningen, Nederland I686217 Veenkoloniale voorouders 
292 Bellinga, Anna Wilemina  Sunday 19 April 1744Groningen, Groningen, Nederland I686216 Veenkoloniale voorouders 
293 Bellinga, Hame  Wednesday 27 May 1778Groningen, Groningen, Nederland I36507 Veenkoloniale voorouders 
294 Bellinga, Jacobus  Sunday 31 July 1746Groningen, Groningen, Nederland I686211 Veenkoloniale voorouders 
295 Bellinga, Jacobus Alidanus  Friday 09 March 1804Groningen, Groningen, Nederland I54504 Veenkoloniale voorouders 
296 Bellinga, Willem  Sunday 08 June 1749Groningen, Groningen, Nederland I686219 Veenkoloniale voorouders 
297 Berends, Aaltje  Friday 27 January 1804Groningen, Groningen, Nederland I198104 Veenkoloniale voorouders 
298 Berends, Hindrik  Sunday 16 April 1786Groningen, Groningen, Nederland I610170 Veenkoloniale voorouders 
299 Berends, Kasper  Sunday 11 January 1801Groningen, Groningen, Nederland I102720 Veenkoloniale voorouders 
300 Berents, Antie  Groningen, Groningen, Nederland I705848 Veenkoloniale voorouders 
301 Berents, Bernardus  Monday 27 September 1745Groningen, Groningen, Nederland I432305 Veenkoloniale voorouders 
302 Berents, Frouwke  Sunday 18 April 1734Groningen, Groningen, Nederland I601531 Veenkoloniale voorouders 
303 Beretta, Johannes Franciscus  Sunday 03 October 1790Groningen, Groningen, Nederland I13949 Veenkoloniale voorouders 
304 van Berge, Antonij Jans  Thursday 19 April 1770Groningen, Groningen, Nederland I311274 Veenkoloniale voorouders 
305 van Berge, Jan Antonij  Friday 27 July 1742Groningen, Groningen, Nederland I311273 Veenkoloniale voorouders 
306 ten Berge, Jeanne Elizabeth  Sunday 12 April 1801Groningen, Groningen, Nederland I368420 Veenkoloniale voorouders 
307 ten Berge, Tammo Jacob  Sunday 19 May 1793Groningen, Groningen, Nederland I368421 Veenkoloniale voorouders 
308 van Bergen, Antje Jans  Friday 14 September 1792Groningen, Groningen, Nederland I311281 Veenkoloniale voorouders 
309 van Bergen, Jan Jans  Friday 04 April 1777Groningen, Groningen, Nederland I311277 Veenkoloniale voorouders 
310 van Bergen, Jan Jans  Friday 08 October 1784Groningen, Groningen, Nederland I311276 Veenkoloniale voorouders 
311 van Bergen, Janna Antonetta Lubina  Thursday 30 October 1794Groningen, Groningen, Nederland I311283 Veenkoloniale voorouders 
312 van Bergen, Jantje Jans  Friday 02 October 1767Groningen, Groningen, Nederland I311318 Veenkoloniale voorouders 
313 van Bergen, Maria Jans  Friday 15 November 1793Groningen, Groningen, Nederland I311282 Veenkoloniale voorouders 
314 van Bergen, Pieter Jans  Friday 19 June 1789Groningen, Groningen, Nederland I311295 Veenkoloniale voorouders 
315 van Bergen, Roelof Jans  Friday 11 February 1791Groningen, Groningen, Nederland I311280 Veenkoloniale voorouders 
316 van Bergen, Trijntje Jans  Sunday 20 September 1778Groningen, Groningen, Nederland I311278 Veenkoloniale voorouders 
317 Berghuis, Anna Eppes  Friday 19 January 1787Groningen, Groningen, Nederland I217185 Veenkoloniale voorouders 
318 Bergman, Harmannus  Saturday 22 October 1796Groningen, Groningen, Nederland I107774 Veenkoloniale voorouders 
319 Bergman, Joanna Helena  Monday 17 October 1808Groningen, Groningen, Nederland I202376 Veenkoloniale voorouders 
320 Bering, Anna Gertrudis  Tuesday 08 May 1759Groningen, Groningen, Nederland I419411 Veenkoloniale voorouders 
321 Bering, Joanna Catharina  Sunday 21 August 1757Groningen, Groningen, Nederland I419410 Veenkoloniale voorouders 
322 Bering, Petrus Warnerus Joannes  Thursday 06 May 1756Groningen, Groningen, Nederland I419409 Veenkoloniale voorouders 
323 Bertelts, Jantje  Wednesday 06 August 1721Groningen, Groningen, Nederland I623797 Veenkoloniale voorouders 
324 Bertling, Adriaan  Wednesday 23 March 1746Groningen, Groningen, Nederland I340432 Veenkoloniale voorouders 
325 Bertling, Agatha Johanna  Sunday 06 April 1777Groningen, Groningen, Nederland I340439 Veenkoloniale voorouders 
326 Bertling, Anthonij Ewoud Jan  Sunday 01 July 1781Groningen, Groningen, Nederland I340434 Veenkoloniale voorouders 
327 Bertling, Arendina  Wednesday 25 February 1750Groningen, Groningen, Nederland I395003 Veenkoloniale voorouders 
328 Bertling, Hendrik  Wednesday 05 January 1752Groningen, Groningen, Nederland I395019 Veenkoloniale voorouders 
329 Bertling, Johanna  Friday 03 October 1755Groningen, Groningen, Nederland I395021 Veenkoloniale voorouders 
330 Bertling, Josina Petronella  Thursday 25 May 1775Groningen, Groningen, Nederland I50217 Veenkoloniale voorouders 
331 Bertling, Michael Hindrik Adriaan  Thursday 20 May 1773Groningen, Groningen, Nederland I340433 Veenkoloniale voorouders 
332 Bertling, Pieter  Friday 24 August 1753Groningen, Groningen, Nederland I395020 Veenkoloniale voorouders 
333 Bielholt, Helena Wienkes  Monday 18 May 1801Groningen, Groningen, Nederland I17879 Veenkoloniale voorouders 
334 Bierling, Harmannus  Friday 27 June 1783Groningen, Groningen, Nederland I420315 Veenkoloniale voorouders 
335 Bierling, Hindrik  Wednesday 17 August 1774Groningen, Groningen, Nederland I420312 Veenkoloniale voorouders 
336 Bierling, Jan  Friday 04 December 1767Groningen, Groningen, Nederland I420310 Veenkoloniale voorouders 
337 Bierling, Jantje  Friday 27 July 1781Groningen, Groningen, Nederland I420314 Veenkoloniale voorouders 
338 Bierling, Meerten  Wednesday 25 April 1742Groningen, Groningen, Nederland I420162 Veenkoloniale voorouders 
339 Bierling, Titia  Sunday 29 December 1771Groningen, Groningen, Nederland I132263 Veenkoloniale voorouders 
340 Bierling, Willem  Friday 25 April 1777Groningen, Groningen, Nederland I420313 Veenkoloniale voorouders 
341 Bierman, Jan  Friday 16 September 1808Groningen, Groningen, Nederland I240500 Veenkoloniale voorouders 
342 Bierman, Siwert  Wednesday 24 October 1810Groningen, Groningen, Nederland I240503 Veenkoloniale voorouders 
343 Bijl, Klaas IJwes  Sunday 20 July 1783Groningen, Groningen, Nederland I813282 Veenkoloniale voorouders 
344 Bijlholt, Anna Wijnkes  Monday 01 August 1803Groningen, Groningen, Nederland I253473 Veenkoloniale voorouders 
345 Bijlholt, Theodorus  Monday 06 January 1806Groningen, Groningen, Nederland I387143 Veenkoloniale voorouders 
346 Bijmholt, Folkert  Thursday 14 February 1692Groningen, Groningen, Nederland I286945 Veenkoloniale voorouders 
347 Bijmholt, Frederijk  Monday 22 April 1686Groningen, Groningen, Nederland I286942 Veenkoloniale voorouders 
348 Bijmholt, Gesijna  Sunday 12 September 1700Groningen, Groningen, Nederland I286948 Veenkoloniale voorouders 
349 Bijmholt, Gesina  Saturday 22 July 1684Groningen, Groningen, Nederland I286941 Veenkoloniale voorouders 
350 Bijmholt, Hermannus  Sunday 09 August 1693Groningen, Groningen, Nederland I286946 Veenkoloniale voorouders 
351 Bijmholt, Hermannus  Tuesday 19 November 1697Groningen, Groningen, Nederland I286947 Veenkoloniale voorouders 
352 Bijmholt, Joan Fredric  Monday 24 May 1688Groningen, Groningen, Nederland I286943 Veenkoloniale voorouders 
353 Bijmholt, Margaretha  Saturday 15 January 1695Groningen, Groningen, Nederland I286886 Veenkoloniale voorouders 
354 Bijmholt, Margarieta  Thursday 11 August 1689Groningen, Groningen, Nederland I286944 Veenkoloniale voorouders 
355 Blaak, Jan Martens  Wednesday 11 June 1732Groningen, Groningen, Nederland I207407 Veenkoloniale voorouders 
356 Blaauw, Grietje Hindriks  Friday 10 May 1805Groningen, Groningen, Nederland I154079 Veenkoloniale voorouders 
357 Blankvoort, Albert  Sunday 09 March 1800Groningen, Groningen, Nederland I691333 Veenkoloniale voorouders 
358 Blankvoort, Anna  Tuesday 31 January 1758Groningen, Groningen, Nederland I691345 Veenkoloniale voorouders 
359 Blankvoort, Anna  Tuesday 14 July 1761Groningen, Groningen, Nederland I691347 Veenkoloniale voorouders 
360 Blankvoort, Frerikjen  Tuesday 26 June 1759Groningen, Groningen, Nederland I691346 Veenkoloniale voorouders 
361 Blankvoort, Hindrik  Friday 25 February 1763Groningen, Groningen, Nederland I32504 Veenkoloniale voorouders 
362 Blankvoort, Jantien  Friday 04 May 1810Groningen, Groningen, Nederland I691336 Veenkoloniale voorouders 
363 Blankvoort, Jantje  Sunday 12 July 1795Groningen, Groningen, Nederland I691330 Veenkoloniale voorouders 
364 Blankvoort, Leentje  Tuesday 15 October 1765Groningen, Groningen, Nederland I691348 Veenkoloniale voorouders 
365 Blankvoort, Margje  Sunday 09 July 1797Groningen, Groningen, Nederland I691331 Veenkoloniale voorouders 
366 Blankvoort, Margje  Sunday 06 November 1803Groningen, Groningen, Nederland I14447 Veenkoloniale voorouders 
367 Blankvoort, Roelof  Sunday 25 January 1807Groningen, Groningen, Nederland I691334 Veenkoloniale voorouders 
368 Blauw, Aldegundis  Friday 22 August 1806Groningen, Groningen, Nederland I575824 Veenkoloniale voorouders 
369 Blauw, Margaretha  Thursday 29 March 1804Groningen, Groningen, Nederland I575823 Veenkoloniale voorouders 
370 Blauw, Petrus Theodorus  Wednesday 22 February 1809Groningen, Groningen, Nederland I575825 Veenkoloniale voorouders 
371 Bleeker, Jantien Jans  Sunday 29 December 1793Groningen, Groningen, Nederland I366327 Veenkoloniale voorouders 
372 Bleijenberg, Hendrik  Sunday 10 February 1799Groningen, Groningen, Nederland I72180 Veenkoloniale voorouders 
373 Bleijenburg, Aaltje  Friday 12 August 1796Groningen, Groningen, Nederland I378814 Veenkoloniale voorouders 
374 Bleker, Aaffien Jans  Tuesday 26 April 1791Groningen, Groningen, Nederland I165758 Veenkoloniale voorouders 
375 Blencke, Abraham  Wednesday 07 September 1695Groningen, Groningen, Nederland I679606 Veenkoloniale voorouders 
376 Blencke, Bauwina  Saturday 07 August 1700Groningen, Groningen, Nederland I679609 Veenkoloniale voorouders 
377 Blencke, Eijlerdt  Thursday 17 November 1650Groningen, Groningen, Nederland I679594 Veenkoloniale voorouders 
378 Blencke, Fockelijna  Friday 05 April 1697Groningen, Groningen, Nederland I679607 Veenkoloniale voorouders 
379 Blencke, Gerrijt  Thursday 22 January 1654Groningen, Groningen, Nederland I679595 Veenkoloniale voorouders 
380 Blencke, Gerrit  Sunday 17 May 1693Groningen, Groningen, Nederland I679605 Veenkoloniale voorouders 
381 Blencke, Gerrit  Sunday 22 October 1702Groningen, Groningen, Nederland I679610 Veenkoloniale voorouders 
382 Blencke, Hindrick  Thursday 06 February 1648Groningen, Groningen, Nederland I679593 Veenkoloniale voorouders 
383 Blencke, Ida Allegonda  Tuesday 12 August 1698Groningen, Groningen, Nederland I679608 Veenkoloniale voorouders 
384 Blencke, Ide  Saturday 26 April 1659Groningen, Groningen, Nederland I679596 Veenkoloniale voorouders 
385 Blencke, Jan  Thursday 10 August 1645Groningen, Groningen, Nederland I679592 Veenkoloniale voorouders 
386 Blencke, Maria  Tuesday 20 February 1663Groningen, Groningen, Nederland I328367 Veenkoloniale voorouders 
387 Blenke, Aletta  Saturday 26 April 1659Groningen, Groningen, Nederland I679559 Veenkoloniale voorouders 
388 Blik, Frouwke Wijtses  Friday 27 September 1793Groningen, Groningen, Nederland I17739 Veenkoloniale voorouders 
389 Blik, Lammert Wijtses  Friday 30 December 1791Groningen, Groningen, Nederland I516678 Veenkoloniale voorouders 
390 Blink, Albert Smit  Sunday 13 April 1749Groningen, Groningen, Nederland I102608 Veenkoloniale voorouders 
391 Blink, Albertus  Friday 28 October 1746Groningen, Groningen, Nederland I102607 Veenkoloniale voorouders 
392 Blink, Albertus  Friday 05 October 1759Groningen, Groningen, Nederland I102615 Veenkoloniale voorouders 
393 Blink, Catharina  Sunday 17 August 1800Groningen, Groningen, Nederland I102741 Veenkoloniale voorouders 
394 Blink, Fennichje  Friday 19 May 1752Groningen, Groningen, Nederland I102623 Veenkoloniale voorouders 
395 Blink, Grietjen  Wednesday 07 January 1756Groningen, Groningen, Nederland I102613 Veenkoloniale voorouders 
396 Blink, Henderika  Wednesday 12 September 1781Groningen, Groningen, Nederland I102629 Veenkoloniale voorouders 
397 Blink, Jacobus  Wednesday 03 February 1762Groningen, Groningen, Nederland I102616 Veenkoloniale voorouders 
398 Blink, Jan  Sunday 02 September 1764Groningen, Groningen, Nederland I102617 Veenkoloniale voorouders 
399 Blink, Jan  Wednesday 18 March 1778Groningen, Groningen, Nederland I102628 Veenkoloniale voorouders 
400 Blink, Magdalena  Sunday 13 February 1757Groningen, Groningen, Nederland I102614 Veenkoloniale voorouders 
401 Blink, Pieter  Friday 13 July 1753Groningen, Groningen, Nederland I102612 Veenkoloniale voorouders 
402 Blink, Pieter  Friday 31 October 1766Groningen, Groningen, Nederland I102618 Veenkoloniale voorouders 
403 Blink, Roelef  Wednesday 28 January 1750Groningen, Groningen, Nederland I102622 Veenkoloniale voorouders 
404 Blink, Roelof  Saturday 10 November 1753Groningen, Groningen, Nederland I102625 Veenkoloniale voorouders 
405 Bloemert, Elsabeta  Friday 16 January 1722Groningen, Groningen, Nederland I339862 Veenkoloniale voorouders 
406 Bloemhof, Johanna  Tuesday 11 April 1780Groningen, Groningen, Nederland I813121 Veenkoloniale voorouders 
407 Blokbergen, Niklaas Jans  Sunday 18 January 1756Groningen, Groningen, Nederland I50304 Veenkoloniale voorouders 
408 Boddeus, Joanna Margaretha  Saturday 07 April 1810Groningen, Groningen, Nederland I697009 Veenkoloniale voorouders 
409 Bodeman, Wilhelmina Theodora  Saturday 27 April 1805Groningen, Groningen, Nederland I11807 Veenkoloniale voorouders 
410 Bodies, Jan Jans  Saturday 08 November 1732Groningen, Groningen, Nederland I697020 Veenkoloniale voorouders 
411 Bodijs, Wilhelmina  Sunday 04 March 1731Groningen, Groningen, Nederland I697027 Veenkoloniale voorouders 
412 van Boeckhout, Jacob  Sunday 29 November 1665Groningen, Groningen, Nederland I189887 Veenkoloniale voorouders 
413 Boekholdt, Geert  Thursday 14 August 1659Groningen, Groningen, Nederland I242255 Veenkoloniale voorouders 
414 Boekholdt, Geert  Tuesday 08 November 1667Groningen, Groningen, Nederland I242257 Veenkoloniale voorouders 
415 Boekholdt, Hindrickjen  Tuesday 15 January 1669Groningen, Groningen, Nederland I242258 Veenkoloniale voorouders 
416 Boekholdt, Jantien  Thursday 29 December 1661Groningen, Groningen, Nederland I71809 Veenkoloniale voorouders 
417 Boekholdt, Popke  Sunday 14 June 1665Groningen, Groningen, Nederland I242256 Veenkoloniale voorouders 
418 Boekholt, Aaltien  Tuesday 26 May 1739Groningen, Groningen, Nederland I425615 Veenkoloniale voorouders 
419 Boekholt, Albert  Saturday 28 October 1797Groningen, Groningen, Nederland I11887 Veenkoloniale voorouders 
420 Boekholt, Aldertjen  Tuesday 03 October 1724Groningen, Groningen, Nederland I192552 Veenkoloniale voorouders 
421 Boekholt, Alexander  Friday 11 January 1793Groningen, Groningen, Nederland I11682 Veenkoloniale voorouders 
422 Boekholt, Anna  Sunday 10 August 1777Groningen, Groningen, Nederland I11669 Veenkoloniale voorouders 
423 Boekholt, Antonius  Tuesday 15 March 1803Groningen, Groningen, Nederland I11806 Veenkoloniale voorouders 
424 Boekholt, Daniël Bovinus  Wednesday 18 March 1807Groningen, Groningen, Nederland I11919 Veenkoloniale voorouders 
425 Boekholt, Froukien  Tuesday 26 May 1739Groningen, Groningen, Nederland I425617 Veenkoloniale voorouders 
426 Boekholt, Harmannus  Sunday 23 April 1769Groningen, Groningen, Nederland I425605 Veenkoloniale voorouders 
427 Boekholt, Hendrik  Wednesday 04 August 1779Groningen, Groningen, Nederland I509336 Veenkoloniale voorouders 
428 Boekholt, Hendrik  Sunday 09 April 1809Groningen, Groningen, Nederland I54486 Veenkoloniale voorouders 
429 Boekholt, Hendrika  Friday 15 August 1766Groningen, Groningen, Nederland I509338 Veenkoloniale voorouders 
430 Boekholt, Henrica  Wednesday 12 April 1741Groningen, Groningen, Nederland I425618 Veenkoloniale voorouders 
431 Boekholt, Hinderijke  Friday 19 November 1790Groningen, Groningen, Nederland I11740 Veenkoloniale voorouders 
432 Boekholt, Hinderik  Sunday 15 May 1803Groningen, Groningen, Nederland I11981 Veenkoloniale voorouders 
433 Boekholt, Hinderika  Friday 13 June 1738Groningen, Groningen, Nederland I425616 Veenkoloniale voorouders 
434 Boekholt, Hinderika  Friday 22 November 1776Groningen, Groningen, Nederland I425609 Veenkoloniale voorouders 
435 Boekholt, Hindrik  Sunday 03 August 1732Groningen, Groningen, Nederland I192537 Veenkoloniale voorouders 
436 Boekholt, Hindrik  Sunday 26 July 1750Groningen, Groningen, Nederland I425620 Veenkoloniale voorouders 
437 Boekholt, Hindrik  Friday 29 June 1764Groningen, Groningen, Nederland I192526 Veenkoloniale voorouders 
438 Boekholt, Hindrikjen  Wednesday 03 May 1775Groningen, Groningen, Nederland I509335 Veenkoloniale voorouders 
439 Boekholt, Jan  Wednesday 17 November 1762Groningen, Groningen, Nederland I192541 Veenkoloniale voorouders 
440 Boekholt, Jan  Sunday 11 December 1808Groningen, Groningen, Nederland I192530 Veenkoloniale voorouders 
441 Boekholt, Jantien  Wednesday 04 May 1791Groningen, Groningen, Nederland I11708 Veenkoloniale voorouders 
442 Boekholt, Johannes  Wednesday 29 June 1803Groningen, Groningen, Nederland I11972 Veenkoloniale voorouders 
443 Boekholt, Karel  Sunday 13 August 1747Groningen, Groningen, Nederland I425613 Veenkoloniale voorouders 
444 Boekholt, Lutgertjen  Tuesday 08 April 1727Groningen, Groningen, Nederland I192553 Veenkoloniale voorouders 
445 Boekholt, Marieke  Friday 15 May 1789Groningen, Groningen, Nederland I57831 Veenkoloniale voorouders 
446 Boekholt, Marrigjen  Friday 09 January 1722Groningen, Groningen, Nederland I192551 Veenkoloniale voorouders 
447 Boekholt, Meijke  Wednesday 06 January 1768Groningen, Groningen, Nederland I192542 Veenkoloniale voorouders 
448 Boekholt, Migghiel  Wednesday 01 April 1772Groningen, Groningen, Nederland I425606 Veenkoloniale voorouders 
449 Boekholt, Oetjen  Friday 24 September 1717Groningen, Groningen, Nederland I192549 Veenkoloniale voorouders 
450 Boekholt, Oetjen  Friday 14 April 1719Groningen, Groningen, Nederland I192550 Veenkoloniale voorouders 
451 Boekholt, Pieter Teunis  Sunday 14 July 1805Groningen, Groningen, Nederland I11861 Veenkoloniale voorouders 
452 Boekholt, Sander  Wednesday 15 April 1767Groningen, Groningen, Nederland I425604 Veenkoloniale voorouders 
453 Boekholt, Teodorus  Friday 17 February 1797Groningen, Groningen, Nederland I425596 Veenkoloniale voorouders 
454 Boekholt, Trijntje  Wednesday 06 February 1811Groningen, Groningen, Nederland I192531 Veenkoloniale voorouders 
455 Boekholt, Wilhelmus  Wednesday 17 March 1745Groningen, Groningen, Nederland I425619 Veenkoloniale voorouders 
456 Boekholt, Willem  Friday 25 March 1746Groningen, Groningen, Nederland I11680 Veenkoloniale voorouders 
457 Boekholt, Willem Karel  Friday 12 January 1798Groningen, Groningen, Nederland I425595 Veenkoloniale voorouders 
458 Boekholt, Willemina  Wednesday 17 June 1761Groningen, Groningen, Nederland I11928 Veenkoloniale voorouders 
459 Boekholt, Willemina  March 1810Groningen, Groningen, Nederland I86409 Veenkoloniale voorouders 
460 Boekhoud, Jacobus  Friday 27 February 1795Groningen, Groningen, Nederland I425685 Veenkoloniale voorouders 
461 Boekhoudt, Lubbina  Wednesday 20 August 1806Groningen, Groningen, Nederland I11839 Veenkoloniale voorouders 
462 Boekhoudt, Wouter Willem  Wednesday 24 March 1802Groningen, Groningen, Nederland I11830 Veenkoloniale voorouders 
463 Boekhout, Alberdina  Friday 14 July 1786Groningen, Groningen, Nederland I11606 Veenkoloniale voorouders 
464 Boelens, Bernardus Antonius  Sunday 11 December 1774Groningen, Groningen, Nederland I593468 Veenkoloniale voorouders 
465 Boelens, Catharina Maria  Monday 02 July 1792Groningen, Groningen, Nederland I586744 Veenkoloniale voorouders 
466 Boelens, Cornelia  Saturday 23 August 1749Groningen, Groningen, Nederland I586750 Veenkoloniale voorouders 
467 Boelens, Helena Susanna  Saturday 13 November 1773Groningen, Groningen, Nederland I593472 Veenkoloniale voorouders 
468 Boelens, Hermanna Anna  Saturday 08 November 1788Groningen, Groningen, Nederland I586742 Veenkoloniale voorouders 
469 Boelens, Johanna Maria  Thursday 29 July 1790Groningen, Groningen, Nederland I586743 Veenkoloniale voorouders 
470 Boelens, Johannes Franciscus  Wednesday 22 April 1772Groningen, Groningen, Nederland I593471 Veenkoloniale voorouders 
471 Boelens, Johannes Nicolaas  Monday 08 December 1794Groningen, Groningen, Nederland I301225 Veenkoloniale voorouders 
472 Boelens, Nicolaus Josephus  Tuesday 31 December 1754Groningen, Groningen, Nederland I216669 Veenkoloniale voorouders 
473 Boelens, Sophia  Thursday 13 November 1777Groningen, Groningen, Nederland I593473 Veenkoloniale voorouders 
474 Boelens, Sophia Lucia  Monday 18 September 1786Groningen, Groningen, Nederland I586741 Veenkoloniale voorouders 
475 Boelens Haijes, Harm  Tuesday 14 March 1758Groningen, Groningen, Nederland I585861 Veenkoloniale voorouders 
476 Boelens Haijes, Hendrikjen  Sunday 06 February 1757Groningen, Groningen, Nederland I585860 Veenkoloniale voorouders 
477 Boelens Haijes, Jan  Sunday 03 January 1762Groningen, Groningen, Nederland I585862 Veenkoloniale voorouders 
478 de Boer, Derk  Tuesday 09 April 1793Groningen, Groningen, Nederland I378672 Veenkoloniale voorouders 
479 de Boer, Hendrik Willems  Sunday 01 July 1804Groningen, Groningen, Nederland I730777 Veenkoloniale voorouders 
480 de Boer, Hinderk Willems  Sunday 01 February 1807Groningen, Groningen, Nederland I730778 Veenkoloniale voorouders 
481 de Boer, Jacob  Tuesday 26 March 1799Groningen, Groningen, Nederland I59997 Veenkoloniale voorouders 
482 de Boer, Jantje Willems  Sunday 21 June 1801Groningen, Groningen, Nederland I730776 Veenkoloniale voorouders 
483 Boerema, Itjen Harms  Sunday 05 August 1792Groningen, Groningen, Nederland I573230 Veenkoloniale voorouders 
484 Boerema, Jacob  Saturday 19 November 1791Groningen, Groningen, Nederland I505524 Veenkoloniale voorouders 
485 Boerhave, Maria Hindriks  Friday 03 March 1786Groningen, Groningen, Nederland I608653 Veenkoloniale voorouders 
486 Boering, Geertjen Jans  Wednesday 19 March 1755Groningen, Groningen, Nederland I502280 Veenkoloniale voorouders 
487 Boering, Hindrikje Jans  Sunday 24 January 1751Groningen, Groningen, Nederland I502279 Veenkoloniale voorouders 
488 Boering, Trijntje Jans  Sunday 27 June 1745Groningen, Groningen, Nederland I502278 Veenkoloniale voorouders 
489 Boersema, Elisabeth Aljes  Wednesday 02 May 1764Groningen, Groningen, Nederland I698203 Veenkoloniale voorouders 
490 Boijzen, Martjen  Wednesday 25 June 1788Groningen, Groningen, Nederland I799701 Veenkoloniale voorouders 
491 Boiten, Pieter  Wednesday 29 August 1792Groningen, Groningen, Nederland I799703 Veenkoloniale voorouders 
492 van Bolhuis, Aaltje  Thursday 22 March 1781Groningen, Groningen, Nederland I628118 Veenkoloniale voorouders 
493 van Bolhuis, Abel Popkes  Friday 04 February 1707Groningen, Groningen, Nederland I626977 Veenkoloniale voorouders 
494 van Bolhuis, Abel Popkes  Wednesday 05 July 1752Groningen, Groningen, Nederland I283346 Veenkoloniale voorouders 
495 van Bolhuis, Abel Popko  Tuesday 04 December 1725Groningen, Groningen, Nederland I237106 Veenkoloniale voorouders 
496 Bolhuis, Abeltien Jans  Sunday 20 October 1748Groningen, Groningen, Nederland I588462 Veenkoloniale voorouders 
497 van Bolhuis, Albert Popkes  Wednesday 07 September 1757Groningen, Groningen, Nederland I283328 Veenkoloniale voorouders 
498 van Bolhuis, Anna Margaretha  Tuesday 18 November 1732Groningen, Groningen, Nederland I679665 Veenkoloniale voorouders 
499 van Bolhuis, Annegien  Friday 16 April 1728Groningen, Groningen, Nederland I626755 Veenkoloniale voorouders 
500 Bolhuis, Annegien  Tuesday 10 January 1758Groningen, Groningen, Nederland I189884 Veenkoloniale voorouders 
501 van Bolhuis, Barbera Febes  Friday 08 June 1810Groningen, Groningen, Nederland I628106 Veenkoloniale voorouders 
502 van Bolhuis, Berend  Sunday 24 March 1754Groningen, Groningen, Nederland I157418 Veenkoloniale voorouders 
503 van Bolhuis, Berend  Sunday 17 January 1796Groningen, Groningen, Nederland I157417 Veenkoloniale voorouders 
504 van Bolhuis, Berend Reiswijk  Tuesday 18 May 1784Groningen, Groningen, Nederland I628119 Veenkoloniale voorouders 
505 van Bolhuis, Berent  Friday 05 June 1750Groningen, Groningen, Nederland I237114 Veenkoloniale voorouders 
506 van Bolhuis, Bettien  Sunday 27 January 1715Groningen, Groningen, Nederland I626980 Veenkoloniale voorouders 
507 van Bolhuis, Christiaan Smidt  Thursday 30 October 1777Groningen, Groningen, Nederland I420326 Veenkoloniale voorouders 
508 van Bolhuis, Copius Metting  Sunday 27 March 1740Groningen, Groningen, Nederland I518744 Veenkoloniale voorouders 
509 van Bolhuis, Elisabet  Friday 31 March 1752Groningen, Groningen, Nederland I237115 Veenkoloniale voorouders 
510 van Bolhuis, Elisabeth Popkes  Tuesday 07 October 1704Groningen, Groningen, Nederland I626976 Veenkoloniale voorouders 
511 Bolhuis, Ennetjen  Thursday 17 May 1674Groningen, Groningen, Nederland I811603 Veenkoloniale voorouders 
512 van Bolhuis, Eta Geertruida  Sunday 17 January 1773Groningen, Groningen, Nederland I188337 Veenkoloniale voorouders 
513 van Bolhuis, Euwe Jacobs  Tuesday 27 February 1787Groningen, Groningen, Nederland I628120 Veenkoloniale voorouders 
514 Bolhuis, Fenje Pieters  Sunday 11 September 1763Groningen, Groningen, Nederland I626788 Veenkoloniale voorouders 
515 Bolhuis, Geeske Tonnis  Sunday 04 May 1806Groningen, Groningen, Nederland I259695 Veenkoloniale voorouders 
516 van Bolhuis, Gerardus  Sunday 30 January 1724Groningen, Groningen, Nederland I626759 Veenkoloniale voorouders 
517 van Bolhuis, Gerardus  Friday 02 March 1731Groningen, Groningen, Nederland I626761 Veenkoloniale voorouders 
518 van Bolhuis, Gerardus  Tuesday 14 September 1734Groningen, Groningen, Nederland I626757 Veenkoloniale voorouders 
519 van Bolhuis, Gerardus  Tuesday 27 February 1787Groningen, Groningen, Nederland I628121 Veenkoloniale voorouders 
520 Bolhuis, Gesijn  Sunday 05 October 1794Groningen, Groningen, Nederland I626847 Veenkoloniale voorouders 
521 Bolhuis, Gezijn Louwes  Sunday 07 January 1810Groningen, Groningen, Nederland I259908 Veenkoloniale voorouders 
522 van Bolhuis, Grietje Heikes  Wednesday 04 May 1808Groningen, Groningen, Nederland I628104 Veenkoloniale voorouders 
523 van Bolhuis, Grietje Jans  Wednesday 11 February 1728Groningen, Groningen, Nederland I428199 Veenkoloniale voorouders 
524 van Bolhuis, Harm Jan  Friday 10 January 1766Groningen, Groningen, Nederland I237187 Veenkoloniale voorouders 
525 van Bolhuis, Harmen Popkes  Sunday 02 June 1697Groningen, Groningen, Nederland I626974 Veenkoloniale voorouders 
526 van Bolhuis, Harmtijn  Sunday 01 August 1790Groningen, Groningen, Nederland I283327 Veenkoloniale voorouders 
527 van Bolhuis, Henrica Abels  Sunday 20 September 1716Groningen, Groningen, Nederland I590134 Veenkoloniale voorouders 
528 van Bolhuis, Hillegjen Abels  Sunday 13 February 1718Groningen, Groningen, Nederland I590132 Veenkoloniale voorouders 
529 Bolhuis, Jan  Monday 30 November 1671Groningen, Groningen, Nederland I811602 Veenkoloniale voorouders 
530 Bolhuis, Jan Louwes  Sunday 11 August 1811Groningen, Groningen, Nederland I595511 Veenkoloniale voorouders 
531 van Bolhuis, Jannes  Tuesday 29 December 1699Groningen, Groningen, Nederland I626973 Veenkoloniale voorouders 
532 van Bolhuis, Jannes  Friday 25 October 1748Groningen, Groningen, Nederland I237111 Veenkoloniale voorouders 
533 van Bolhuis, Jannes  Sunday 22 October 1797Groningen, Groningen, Nederland I283330 Veenkoloniale voorouders 
534 van Bolhuis, Jannes  Wednesday 21 May 1806Groningen, Groningen, Nederland I627094 Veenkoloniale voorouders 
535 Bolhuis, Jantien  Wednesday 12 March 1670Groningen, Groningen, Nederland I811599 Veenkoloniale voorouders 
536 van Bolhuis, Jantien  Tuesday 12 June 1736Groningen, Groningen, Nederland I626756 Veenkoloniale voorouders 
537 van Bolhuis, Jantien  Friday 21 March 1738Groningen, Groningen, Nederland I626758 Veenkoloniale voorouders 
538 van Bolhuis, Jantjen  Wednesday 01 February 1730Groningen, Groningen, Nederland I626760 Veenkoloniale voorouders 
539 van Bolhuis, Margareta Harmina  Friday 14 March 1760Groningen, Groningen, Nederland I237112 Veenkoloniale voorouders 
540 van Bolhuis, Margaretha Geertruida  Tuesday 03 August 1790Groningen, Groningen, Nederland I628122 Veenkoloniale voorouders 
541 van Bolhuis, Margarieta Geertruda  Sunday 11 July 1756Groningen, Groningen, Nederland I237118 Veenkoloniale voorouders 
542 Bolhuis, Margien Ebo  Friday 28 October 1796Groningen, Groningen, Nederland I259805 Veenkoloniale voorouders 
543 van Bolhuis, Margijn  Friday 27 January 1775Groningen, Groningen, Nederland I628117 Veenkoloniale voorouders 
544 van Bolhuis, Maria  Sunday 10 April 1774Groningen, Groningen, Nederland I518727 Veenkoloniale voorouders 
545 van Bolhuis, Maria Popkes  Sunday 30 May 1762Groningen, Groningen, Nederland I283344 Veenkoloniale voorouders 
546 van Bolhuis, Marrichje Popkes  Friday 24 February 1702Groningen, Groningen, Nederland I626975 Veenkoloniale voorouders 
547 van Bolhuis, Mattheus  Wednesday 05 March 1766Groningen, Groningen, Nederland I283345 Veenkoloniale voorouders 
548 van Bolhuis, Meijnart  Tuesday 11 October 1712Groningen, Groningen, Nederland I626979 Veenkoloniale voorouders 
549 van Bolhuis, Meindert Popkes  Friday 04 January 1709Groningen, Groningen, Nederland I626978 Veenkoloniale voorouders 
550 van Bolhuis, Popko  Sunday 24 August 1732Groningen, Groningen, Nederland I626762 Veenkoloniale voorouders 
551 van Bolhuis, Popko  Wednesday 21 February 1787Groningen, Groningen, Nederland I283341 Veenkoloniale voorouders 
552 Bolhuis, Siemen Thijs  Wednesday 22 October 1806Groningen, Groningen, Nederland I18196 Veenkoloniale voorouders 
553 Bolhuis, Siewert Pieters  Sunday 30 June 1765Groningen, Groningen, Nederland I626791 Veenkoloniale voorouders 
554 Bolman, Cretia  Sunday 19 March 1752Groningen, Groningen, Nederland I595689 Veenkoloniale voorouders 
555 Bolman, Evert Sijbrants  Sunday 28 May 1758Groningen, Groningen, Nederland I595691 Veenkoloniale voorouders 
556 Bolman, Gaje Sijbrants  Wednesday 06 January 1762Groningen, Groningen, Nederland I595692 Veenkoloniale voorouders 
557 Bolman, Jan  Friday 01 February 1793Groningen, Groningen, Nederland I595674 Veenkoloniale voorouders 
558 Bolman, Jan  Friday 04 July 1794Groningen, Groningen, Nederland I595626 Veenkoloniale voorouders 
559 Bolman, Jantien  Friday 07 January 1803Groningen, Groningen, Nederland I595627 Veenkoloniale voorouders 
560 Bolman, Lucretia  Wednesday 20 August 1806Groningen, Groningen, Nederland I595673 Veenkoloniale voorouders 
561 Bolman, Siebrand Everts  Friday 25 June 1790Groningen, Groningen, Nederland I540687 Veenkoloniale voorouders 
562 Bolman, Tonnis Sijbrands  Thursday 13 August 1750Groningen, Groningen, Nederland I595688 Veenkoloniale voorouders 
563 Bolman, Tonnis Sijbrands  Wednesday 09 April 1755Groningen, Groningen, Nederland I595620 Veenkoloniale voorouders 
564 Bolman, Trijntje  Wednesday 31 July 1799Groningen, Groningen, Nederland I595672 Veenkoloniale voorouders 
565 Bolt, Catharina Gesina  Sunday 19 March 1747Groningen, Groningen, Nederland I679688 Veenkoloniale voorouders 
566 Bolt, Hillegonda Maria  Friday 11 August 1758Groningen, Groningen, Nederland I679691 Veenkoloniale voorouders 
567 Bolt, Jacob Jan  Wednesday 25 November 1778Groningen, Groningen, Nederland I445425 Veenkoloniale voorouders 
568 Bolt, Jacoba Huizinga  Friday 14 July 1809Groningen, Groningen, Nederland I679676 Veenkoloniale voorouders 
569 Bolt, Jan Hendrik  Tuesday 27 January 1750Groningen, Groningen, Nederland I679679 Veenkoloniale voorouders 
570 Bolt, Jan Hendrik  Friday 25 October 1805Groningen, Groningen, Nederland I445424 Veenkoloniale voorouders 
571 Bolt, Jan Jans  Sunday 29 July 1781Groningen, Groningen, Nederland I679681 Veenkoloniale voorouders 
572 Bolt, Johanna Hinderika  Thursday 03 December 1801Groningen, Groningen, Nederland I679675 Veenkoloniale voorouders 
573 Bolt, Leonard  Sunday 05 May 1748Groningen, Groningen, Nederland I679689 Veenkoloniale voorouders 
574 Bolt, Leonard  Sunday 02 March 1760Groningen, Groningen, Nederland I679692 Veenkoloniale voorouders 
575 Bolt, Maria  Wednesday 12 January 1746Groningen, Groningen, Nederland I679687 Veenkoloniale voorouders 
576 Bolt, Marie Louisa  Tuesday 25 June 1799Groningen, Groningen, Nederland I679674 Veenkoloniale voorouders 
577 Bolt, Sara  Friday 04 November 1803Groningen, Groningen, Nederland I679672 Veenkoloniale voorouders 
578 Bolt, Tjaart  Tuesday 05 January 1745Groningen, Groningen, Nederland I679686 Veenkoloniale voorouders 
579 Bolt, Tjaart  Sunday 10 October 1751Groningen, Groningen, Nederland I679690 Veenkoloniale voorouders 
580 Bolt, Tjaart  Thursday 12 May 1763Groningen, Groningen, Nederland I679693 Veenkoloniale voorouders 
581 Boltendal, Bernardus  Thursday 01 January 1767Groningen, Groningen, Nederland I619779 Veenkoloniale voorouders 
582 Boltendal, Catharina  Sunday 05 January 1755Groningen, Groningen, Nederland I619774 Veenkoloniale voorouders 
583 Boltendal, Derk  Friday 03 February 1764Groningen, Groningen, Nederland I619778 Veenkoloniale voorouders 
584 Boltendal, Hemannus  Sunday 24 January 1762Groningen, Groningen, Nederland I619777 Veenkoloniale voorouders 
585 Boltendal, Hermannus  Sunday 24 July 1757Groningen, Groningen, Nederland I619775 Veenkoloniale voorouders 
586 Boltendal, Jan Johannes  Tuesday 20 February 1753Groningen, Groningen, Nederland I109792 Veenkoloniale voorouders 
587 Boltendal, Jantjen  Friday 25 January 1760Groningen, Groningen, Nederland I619776 Veenkoloniale voorouders 
588 Bont, Aaltje  Thursday 27 February 1783Groningen, Groningen, Nederland I77434 Veenkoloniale voorouders 
589 Bont, Egbert Jans  Sunday 30 May 1790Groningen, Groningen, Nederland I4381 Veenkoloniale voorouders 
590 Bont, Hinderkijn Hindriks  Sunday 21 February 1802Groningen, Groningen, Nederland I77436 Veenkoloniale voorouders 
591 Bont, Janna Hindriks  Thursday 14 June 1798Groningen, Groningen, Nederland I77435 Veenkoloniale voorouders 
592 Bont, Jannes Hindriks  Sunday 09 September 1792Groningen, Groningen, Nederland I74754 Veenkoloniale voorouders 
593 Bont, Jantje Adolphs  Tuesday 08 July 1806Groningen, Groningen, Nederland I278896 Veenkoloniale voorouders 
594 Bont, Tjakkien Hindriks  Thursday 24 April 1794Groningen, Groningen, Nederland I75184 Veenkoloniale voorouders 
595 Bontdrager, Anna  Sunday 05 April 1772Groningen, Groningen, Nederland I284806 Veenkoloniale voorouders 
596 Bontdrager, Hillegijn Jacobs  Sunday 26 October 1738Groningen, Groningen, Nederland I48070 Veenkoloniale voorouders 
597 Bontekoe, Geertjen Geerts  Friday 10 February 1769Groningen, Groningen, Nederland I256433 Veenkoloniale voorouders 
598 Bontekoe, Harm Geerts  Wednesday 04 February 1767Groningen, Groningen, Nederland I541738 Veenkoloniale voorouders 
599 Bontekoe, Hindrik Geerts  Sunday 04 November 1764Groningen, Groningen, Nederland I541740 Veenkoloniale voorouders 
600 Bontekoe, Johannes Geerts  Thursday 05 February 1767Groningen, Groningen, Nederland I541739 Veenkoloniale voorouders 
601 Bontekoe, Sikke Geerts  Wednesday 21 January 1761Groningen, Groningen, Nederland I541736 Veenkoloniale voorouders 
602 Bontekoe, Tonnis Geerts  Sunday 25 February 1759Groningen, Groningen, Nederland I541809 Veenkoloniale voorouders 
603 Bonthuis, Elizabeth  Sunday 13 October 1782Groningen, Groningen, Nederland I413891 Veenkoloniale voorouders 
604 Bonties, Wendelke Hendriks  Sunday 28 June 1716Groningen, Groningen, Nederland I808136 Veenkoloniale voorouders 
605 de Booi, Frans  Thursday 24 May 1770Groningen, Groningen, Nederland I283387 Veenkoloniale voorouders 
606 Boomgaard, Adriaan Jacobs  Sunday 13 March 1763Groningen, Groningen, Nederland I16644 Veenkoloniale voorouders 
607 Boomgaard, Anna Maria  Wednesday 27 September 1752Groningen, Groningen, Nederland I541814 Veenkoloniale voorouders 
608 Boomgaard, Christoffer  Friday 18 January 1754Groningen, Groningen, Nederland I541815 Veenkoloniale voorouders 
609 Boomgaard, Christoffer  Wednesday 28 October 1807Groningen, Groningen, Nederland I16788 Veenkoloniale voorouders 
610 Boomgaard, Ettien Jacobs  Tuesday 13 October 1750Groningen, Groningen, Nederland I541813 Veenkoloniale voorouders 
611 Boomgaard, Frerik  Tuesday 15 October 1765Groningen, Groningen, Nederland I541818 Veenkoloniale voorouders 
612 Boomgaard, Geert Adriaans  Tuesday 23 September 1788Groningen, Groningen, Nederland I541819 Veenkoloniale voorouders 
613 Boomgaard, Grietje  Friday 24 December 1756Groningen, Groningen, Nederland I541816 Veenkoloniale voorouders 
614 Boomgaard, Grietje  Tuesday 22 February 1791Groningen, Groningen, Nederland I541820 Veenkoloniale voorouders 
615 Boomgaard, Jacob Adriaans  Friday 26 April 1793Groningen, Groningen, Nederland I541724 Veenkoloniale voorouders 
616 Boomgaard, Jacob Niklaas  Wednesday 22 March 1786Groningen, Groningen, Nederland I541824 Veenkoloniale voorouders 
617 Boomgaard, Margijn Nicolaas  Wednesday 27 September 1797Groningen, Groningen, Nederland I541828 Veenkoloniale voorouders 
618 Boomgaard, Margjen  Sunday 28 February 1802Groningen, Groningen, Nederland I710760 Veenkoloniale voorouders 
619 Boomgaard, Marregien  Wednesday 09 November 1791Groningen, Groningen, Nederland I541826 Veenkoloniale voorouders 
620 Boomgaard, Nicolaas  Sunday 29 December 1805Groningen, Groningen, Nederland I541821 Veenkoloniale voorouders 
621 Boomgaard, Niklaas  Sunday 23 March 1760Groningen, Groningen, Nederland I541817 Veenkoloniale voorouders 
622 Boomgaard, Tonnis Adriaans  Tuesday 29 August 1797Groningen, Groningen, Nederland I541725 Veenkoloniale voorouders 
623 Boomgaard, Willem Nicolaas  Wednesday 02 July 1794Groningen, Groningen, Nederland I541827 Veenkoloniale voorouders 
624 Boon, Cornelis Douwes  Sunday 13 December 1795Groningen, Groningen, Nederland I238783 Veenkoloniale voorouders 
625 Boon, Kato  Tuesday 19 January 1796Groningen, Groningen, Nederland I199291 Veenkoloniale voorouders 
626 Boon, Willem Adams  Thursday 07 April 1791Groningen, Groningen, Nederland I807153 Veenkoloniale voorouders 
627 Bootsema, Aaffijn  Friday 02 May 1760Groningen, Groningen, Nederland I747109 Veenkoloniale voorouders 
628 Bootsema, Anna Margrita  Friday 19 December 1788Groningen, Groningen, Nederland I746998 Veenkoloniale voorouders 
629 Bootsema, Arnoldus  Saturday 29 August 1676Groningen, Groningen, Nederland I747131 Veenkoloniale voorouders 
630 Bootsema, Arnoldus  Saturday 02 June 1736Groningen, Groningen, Nederland I747027 Veenkoloniale voorouders 
631 Bootsema, Bijwijna  Sunday 15 November 1705Groningen, Groningen, Nederland I747144 Veenkoloniale voorouders 
632 Bootsema, Chrispianus Arnoldus  Friday 12 October 1764Groningen, Groningen, Nederland I747056 Veenkoloniale voorouders 
633 Bootsema, Cijprianus  Sunday 01 January 1708Groningen, Groningen, Nederland I747071 Veenkoloniale voorouders 
634 Bootsema, Cijprianus  Friday 18 November 1774Groningen, Groningen, Nederland I715291 Veenkoloniale voorouders 
635 Bootsema, Ciprianis  Sunday 08 April 1770Groningen, Groningen, Nederland I715288 Veenkoloniale voorouders 
636 Bootsema, Hendrik Arnoldus  Saturday 02 September 1769Groningen, Groningen, Nederland I747060 Veenkoloniale voorouders 
637 Bootsema, Magriete  Tuesday 26 June 1674Groningen, Groningen, Nederland I747212 Veenkoloniale voorouders 
638 Bootsema, Marieke Arnoldus  Sunday 12 April 1767Groningen, Groningen, Nederland I747058 Veenkoloniale voorouders 
639 Bootsema, Siprianus Arnoldus  Tuesday 16 March 1762Groningen, Groningen, Nederland I747025 Veenkoloniale voorouders 
640 Bootsema, Wicher Wichers  Thursday 18 November 1779Groningen, Groningen, Nederland I747111 Veenkoloniale voorouders 
641 Bootsema, Wicher Willems  Sunday 09 April 1775Groningen, Groningen, Nederland I747080 Veenkoloniale voorouders 
642 Bootsema, Wicher Wilms  Sunday 11 October 1772Groningen, Groningen, Nederland I747078 Veenkoloniale voorouders 
643 Bootsema, Wijger  Sunday 06 October 1737Groningen, Groningen, Nederland I715285 Veenkoloniale voorouders 
644 Bootsema, Wijger  Tuesday 21 July 1772Groningen, Groningen, Nederland I715290 Veenkoloniale voorouders 
645 Bootsema, Willem  Sunda