Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Groningen, Groningen 


Notes: Groningen Sound uitspraak (info·uitleg) (Gronings: Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland ook kortweg aangeduid met Stad. De gemeente Groningen had per 1 mei 2013 195.080 inwoners (bron: CBS) en is daarmee veruit de grootste stad van noordelijk Nederland en de zevende stad van Nederland.
Van Groningen zijn geen geschreven stadsrechten bekend. Door zijn relatief geïsoleerde ligging, ten opzichte van de opeenvolgende feitelijke machtscentra (Utrecht, Brussel en Den Haag), was de stad historisch gezien vooral op zichzelf en de directe omgeving aangewezen. Als Hanzestad maakte Groningen deel uit van het Noord-Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum. De stad ontwikkelde zich tot, en was eeuwenlang defacto, een stadstaat. Sinds de Republiek hoorde Groningen nominaal bij Nederland, maar tot aan de Franse tijd bleef Groningen feitelijk een autonome stad, die heer was in het grootste deel van de provincie. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstig gehavend: niet alleen verloor Groningen 3300, voornamelijk Joodse, burgers, bij de bevrijding in 1945 ging een groot deel van de binnenstad in vlammen op.
Tegenwoordig is Groningen een stad met veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is daarnaast vooral een studentenstad met ruim 50.000 studenten, van wie ruim 30.000 in de stad wonen. De stad werkt samen met de omliggende gemeenten in de Regiovisie Groningen-Assen.
Naam
De oorsprong en betekenis van de naam Groningen en de oudere variant 'Groeningen' zijn niet zeker. Dichters probeerden het te koppelen aan een volksverhaal over ballingen uit Troje die onder leiding van een zekere mythische figuur Gruno (of Grunius, Gryns of Grunus) hier een nederzetting met Frygiërs uit Duitsland zou hebben gesticht in 453 v.Chr. (volgens een andere overlevering in 130 v.Chr.) en een kasteel hebben gebouwd aan de Hunze dat hij 'Grunoburg' noemde. Dat kasteel zou later weer door de Vikingen zijn verwoest en later zou mogelijk op de fundamenten hiervan de Sint-Walburgkerk zijn gebouwd. Er is echter geen enkel bewijs voor deze verhalen.
Een andere theorie stelt dat de naam Groningen is afgeleid van de mansnaam 'Groni'. Hierbij wordt verwezen naar het voorkomen van de vroege spelwijzen 'Groningi' en 'Groninga' in de 11e eeuw en de oude naam 'Gronesbeke' voor een watertje nabij de Hunze (noordgrens van Everswolde). De naam zou dan betekenen 'bij de lieden van Groni'.
Weer een andere theorie over de oorsprong is dat de oude naam Groeningen is afgeleid van 'Groen-inge'; "groene velde(n)". 'groen' zou daarbij van 'cruon' komen en een inge (of enge) is een oude benaming voor een open veld, die in het Saksische gedeelte van Nederland en Duitsland vaak heuvelachtig was. In het wapen van Groningen (en de vlag) zou dit terugkomen in de groene streep; een groene strook land; tussen de Lauwers, de Eems en de Waddenzee.
De Groningse dialectnaam Grunnen heeft dezelfde etymologie. Grun, van het oudere gruun en -inge werd vertaald naar -en of -ens, net zoals in de naam Kantens, dat vroeger waarschijnlijk Kantinge was en wat tegenwoordig nog steeds in het Gronings gebeurt, bijvoorbeeld Thesinge wordt Taisen. Zoals bij de meeste Groningse woorden die op -en eindigen, valt ook hier de -e weg, waardoor je de uitspraak grunn krijgt. Doordat het Groningen is, had het in het Gronings ook Grunnens kunnen zijn, zoals bij Kantens, wat de Friese naam Grins tevens verklaart (vergelijk ook Harlingen – Harns).
In de provincie Groningen wordt de plaats vanouds ook "Stad" genoemd. Daarbuiten wordt deze naam ook wel gebruikt, hoewel de meeste Friezen Grins zullen zeggen. In de Middeleeuwen werd de Latijnse naam Groninga gebruikt op kaarten en munten. Ten tijde van de Franse bezetting heette Groningen Groningue. Zelf noemen de inwoners zich "Stadjers" of "Stadjeder". De stad wordt ook wel de "metropool van het Noorden" genoemd.bron? Stadjers noemen haar liefkozend ook wel "Groot Loug"bron?, dat wil zeggen "Groot Dorp". Een andere bijnaam van Groningen is Martinistad, verwijzend naar de Martinitoren. Zelf hebben de stad-Groningers als bijnaam: mollebonen.
Geschiedenis
roningen ontstond op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug. De oudst bekende schriftelijke vermelding, villa Cruoninga, dateert uit 1040, maar vaststaat dat de huidige stad al ver voor dat jaar een bewoonde plaats was. De oudste archeologische vondsten binnen het gebied van de huidige stad zijn met behulp van de C14-methode gedateerd op circa 3950–3720 voor Chr. Een onafgebroken bewoning kan worden vastgesteld vanaf de derde eeuw. Groningen is waarschijnlijk ontstaan uit twee verschillende kernen, een lag rond het huidige Martinikerkhof, de andere tussen het Zuiderdiep en het Verbindingskanaal.
Middeleeuwen
De geschreven geschiedenis van Groningen begint in 1040 met de schenking door de Duitse keizer van goederen en rechten aan de kerk van Utrecht. Eerder waren al delen van het koningsgoed geschonken aan het Klooster Werden.
Groningen moet in 1040 al een zekere marktfunctie voor de directe omgeving hebben gehad. De oudste kerk, de Maartenskerk, is blijkens archeologisch onderzoek gesticht rond 800. Deel van de schenking was ook het muntrecht, waar de Utrechtse bisschop ook gebruik van heeft gemaakt.
Het aanvankelijk Drentse esdorp, werd in de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. De ligging, op de grens van Drenthe en Friesland, was daarbij van grote waarde.
Na 1040 volgt een lange periode waarin de bronnen weer zwijgen over Groningen. Ruim een eeuw later is er sprake van heftige strijd tussen de bisschop en een deel van de inwoners van de stad. De bisschop beschouwt zichzelf als landsheer, maar de afstand tussen Groningen en Utrecht maakt het lastig voor de bisschop om daadwerkelijk macht in de stad uit te oefenen. Bisschop Hartbert tracht dat probleem op te lossen door de prefectuur op te dragen aan zijn broer. Door het ambt erfelijk te maken creëert hij echter direct een probleem voor zijn opvolgers. De prefect gaat zijn eigen koers varen, waardoor er zich in de stad naast de bisschop twee partijen ontwikkelen, de volgelingen van de prefect, en de Stadjers die zichzelf in staat achten hun eigen belangen te behartigen.
Om hun macht te tonen bouwden de Stadjers in de dertiende eeuw op eigen gezag een omwalling. De macht van de bisschop, en de prefect, wordt ernstig aangetast in de Slag bij Ane als bisschoppelijke troepen die orde op zaken willen stellen in Groningen, een smadelijke nederlaag lijden. Groningen zal zich daarna weinig meer van de bisschop aantrekken.
De groei van dorp tot stad blijkt in deze periode door de stichting van een tweede parochie rond de Der Aa-kerk en de vestiging van twee kloosters, een van de Franciscanen en een van de Dominicanen. Ook het oudste gasthuis, het Pelstergasthuis, stamt uit deze periode, het wordt voor het eert genoemd in een pauselijke bul uit 1267. Waar nu het Academiegebouw staat worden in 1276 en 1284 twee begijnhofjes gesticht: het Vrouwe Menoldaconvent en het Vrouwe Sywen Convent.
De verstening van de stad krijgt ook vorm in woonhuizen, waarbij de verstening vaak een rol speelt om een huis weerbaar te maken. De oudste bewaard gebleven panden stammen uit de dertiende (Calmershuis, Hinckaertshuis) en veertiende eeuw.
Hoewel van een formele verlening van stadsrecht geen sprake is beschouwt de stad zich dan wel als stad. In het begin van de veertiende eeuw erkent bisschop Gwijde van Avesnes ook uitdrukkelijk de rechten van de stad.
In de late middeleeuwen maakte de stad deel uit van de Hanze. De handel van de stad lijkt dan echter al voornamelijk een lokale functie te hebben. Waar in de dertiende eeuw kooplieden uit Groningen nog in bronnen zijn te traceren in verre streken wordt de stad in de veertiende eeuw vooral de marktplaats voor de omliggende, dan nog Friese Ommelanden. De stad ziet zich in deze periode zelf ook als Fries. In 1361 is Groningen dan ook de vergaderplaats van de Upstalbeam. Nadien wordt overigens van deze algemene vergadering van alle Friese gebieden niets meer vernomen.
Stadstaat
In de vijftiende eeuw beleeft Groningen een periode van grote bloei. Friesland is al sinds de veertiende eeuw het toneel van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers. In het aangrenzende Oost-Friesland vindt in deze periode een vergelijkbare strijd plaats die uiteindelijk door de Cirksena's wordt gewonnen. Als grootste stad in het gebied beschikt Groningen over een aanzienlijke strijdkracht die een doorslaggevende rol kan spelen in lokale conflicten. Hoewel ook de stad zelf strijdtoneel is van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers weet de stad zich na de zoen van Groningen op te werpen als pacificator van de omgeving.
Binnen de huidige provincie wordt het Oldambt in deze periode een van de stad afhankelijk gebied. Met het Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo worden verdragen gesloten of vernieuwd die de invloed van de stad vastleggen of versterken. Ook over de Lauwers sluit de stad verdragen. In Kollum stelt Groningen een kastelein, ook in Oostergo wordt Groningen gezien als de enige kracht die voor rust kan zorgen. Leeuwarden accepteert een Gronings garnizoen. In Westergo weigert enkel Franeker de macht van Groningen te accepteren.
De bloei van de stad blijkt ook uit de bouw van de huidige Martinitoren die in deze periode plaatsvindt. De toren symboliseert de macht die de Stadjers zichzelf toedichten.
Groningen heeft binnen het Heilige Roomse Rijk nooit de juridische status van een "vrije stad" zoals Frankfurt aan de Main verworven. Wat geschiedde was dat de macht van het verre Bisdom Utrecht afnam en dat de stad het ontstane machtsvacuüm innam.0 Groningen plaatste zonder privilege een dubbelkoppige adelaar als bij het wapen van een vrije rijksstad in het stadswapen.
Groningen tijdens de Republiek
Groningen had uiteindelijk zijn hand in Friesland overspeeld. De Duitse keizer had Groningen het potestaatschap over Friesland aangeboden, maar Groningen had dit als te duur (de keizer verlangde een jaarlijkse vergoeding) afgewezen. De keizer had het vervolgens aangeboden aan Albrecht van Saksen die het accepteerde. Het potestaatschap omvatte geheel Friesland, in de visie van Albrecht betekende dat niet enkel de huidige provincie Friesland, maar ook de Ommelanden met inbegrip van de stad.
De stad was niet opgewassen tegen de macht van Albrecht en diens zoon George. Om het vege lijf te redden onderwierp de stad zich eerst aan de graaf van Oost-Friesland en later aan Karel van Gelre. Uiteindelijk wendde de stad zich tot Karel V en werd samen met de Ommelanden opgenomen in de Bourgondische Kreits.
De stad koos uit eigenbelang na het uitbreken van de opstand voor Spanje, maar sloot zich in 1594, de reductie van Groningen, alsnog aan bij de Republiek. Binnen het verband van de Republiek bleef de stad echter als dominante factor binnen het gewest Stad en Lande tot aan de Franse tijd feitelijk een zelfstandige eenheid. In 1606 woonden er (schatting van I.B.M. Matthey op basis van aantal fiscale haardsteden) ongeveer 16.600 mensen in de stad, hetgeen rond 1620 was gestegen tot ongeveer 20.000 en rond 1700 tot ongeveer 23.000 (in Stad en Lande als geheel wonen dan 96.000 mensen).
Groningen kreeg in 1614 zijn universiteit, primair voor de opleiding van predikanten. Eveneens in de zeventiende eeuw werd de stad fors uitgebreid en kreeg zij een nieuwe omwalling. Die nieuwe vesting werd in het rampjaar 1672 vruchteloos belegerd door de bisschop van Münster, Bernhard von Galen. Ieder jaar op 28 augustus viert de stad de overwinning op Bommen Berend (zie Gronings Ontzet). In 1698 werd de vesting versterkt met 'Nieuwe Werken', namelijk de Linie van Helpman, ontworpen door Menno van Coehoorn.
Na de Reformatie komt het omvangrijke landbezit van de Groninger kloosters aan de provincie. Als eerste lid van Stad en Lande weet de stad uit dat bezit met name landerijen in het Bourtangermoeras te verwerven. Bestuurlijk horen die landen tot het Oldambt waar de stad politiek de baas is. Als privaat-eigenaar en als publieke overheid bepaald de stad de wijze van ontginning en zorgt er voor dat de turf enkel via de stad kan worden verhandeld. De kanalen waarlangs de turf wordt vervoerd worden door de stad (het Stadskanaal), aangelegd en geëxploiteerd. De turfhandel en het grondbezit in de Veenkolonieën zorgt voor een stevige basis onder de Groninger economie. De stad wil haar rijkdom ook tonen en schrijft aan het einde van de achttiende eeuw een prijsvraag uit voor een nieuw raadhuis. Juist nadat de prijsvraag in 1774 is gewonnen door Jacob Otten Husly stagneerde de turfwinning waardoor het tot 1817 duurde voordat het stadhuis in versoberde vorm gereed kwam.
Negentiende eeuw
De bijzondere positie van de stad, als Heer van grote delen van de provincie, eindigde in de Franse tijd. De Fransen sloten vrijwel alle universiteiten in Nederland, maar Groningen en Leiden mochten openblijven.
Na de Franse tijd moest de stad zijn positie opnieuw bepalen. Formeel had de stad zijn overheersende positie in de provincie verloren, maar de stadsbezittingen in met name de Veenkoloniën bleven een flinke bijdrage aan de stedelijke financiën leveren. Het Stadskanaal werd verlengd tot aan Ter Apel. Richting Delfzijl werd de verbinding verbeterd door de aanleg van het Eemskanaal, terwijl het Hoornsediep werd uitgebouwd tot het Noord-Willemskanaal.
De uitleg van de zeventiende eeuw had de groei van de bevolking twee eeuwen kunnen opvangen, maar begon in de loop van deze eeuw toch te knellen. Uitbreiding buiten de omwalling was niet mogelijk vanwege het militaire belang dat de stad als vesting had. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870–1871 werd duidelijk dat vestingen als Groningen militair geen betekenis meer konden hebben. De vestingwet in 1874 maakte dan ook een einde aan de Vesting Groningen, op de oude wallen ontstond het Noorderplantsoen en werd het Academisch Ziekenhuis gevestigd. Buiten de oude omwalling ontstonden nieuwe wijken, eerst langs de Hereweg, later ook de Oosterpoort en aan de noordkant.
Twintigste eeuw
In de twintigste eeuw breidde Groningen zich steeds verder uit, niet alleen in bebouwing, maar ook in oppervlak. Het dorp Helpman werd door Groningen geannexeerd, eerder hoorde het bij de gemeente Haren. De gemeentes Hoogkerk en Noorddijk werden in 1969 bij Groningen gevoegd. Groningen wordt in de twintigste eeuw ook een rode stad. In 1901 wordt Eltjo Rugge in de gemeenteraad gekozen, hij zal tot 1946 in de raad blijven en als wethouder een grote stempel zetten op de ontwikkeling van de stad. Met name de Oosterparkwijk is het product van deze sociaaldemocratische gemeentepolitiek.
weede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Groningen de diepste sporen sporen uit de geschiedenis nagelaten. De stad werd snel en zonder weerstand bezet door de Duitsers. In totaal stierven 3300 inwoners door de oorlog, onder hen 2800 Joodse burgers. De stad had in 1940 een bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 3000 mensen, onder wie 250 vluchtelingen uit Duitsland. De eerste Groninger Joden - 600 mannen - werden door de Duitsers vanaf augustus 1942 opgeroepen voor werkkampen. De deportaties gingen door tot april 1943. Relatief weinig Groningse Joden doken onder. Een studentencomité hielp Joodse kinderen om onder te duiken. Op de Grote Markt werd in het Scholtenhuis een afdeling van de SD gevestigd, die een scherpe terreur uitvoerde. Beruchtste deelnemers aan die terreur waren de later ter dood veroordeelde Nederlandse SS'er Pieter Faber (geëxecuteerd) en zijn broer Klaas Carel Faber.
De bevrijding van Groningen in 1945 ging gepaard met een heftige strijd, mede door het relatief grote Duitse garnizoen, onder wie SS'ers. In de stad woonden tegen het begin van de oorlog ongeveer 124.000 mensen, maar door een grote stroom vluchtelingen vanuit het zuiden was dit opgelopen tot meer dan 150.000. Veel verzetsstrijders waren vlak voor de komst van de Canadezen opgepakt en gefusilleerd. De gehele noord- en oostwand van de Grote Markt werden verwoest (zie foto), de Martinitoren en -kerk bleven wonderwel gespaard.
Na de oorlog breidde de stad zich wederom verder uit. Aan de zuidkant verrezen de wijken Laanhuizen, Corpus den Hoorn en De Wijert. De gemeentepolitiek, gezapig zoals overal in Nederland, werd in het begin van de jaren zeventig opgeschud door de vorming van een meerderheidscollege onder leiding van Max van den Berg. Een van de resultaten van dat college was de invoering van het verkeerscirculatieplan.

OpenStreetMap

City/Town : Latitude: 53.218738570278944, Longitude: 6.565361022949219


Media

Photos
Academiegebouw
De oude Herestraat
Het interieur van de Synagoge
Toen nog voor een groot deel weilanden, nu helemaal volgebouwd met het zaikenhoes
De Gado
Het interieur van mijn Alma Mater
Een bijzonder gebouw
Boekenhandel Boomker-Savenije in de Zwanestraat

Documents
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Stationshal Groningen, Bachg.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600

Birth

Matches 1 to 800 of 24416

1 2 3 4 5 ... 31» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van Aaken, J.  15 January 1831Groningen, Groningen I126232
2 Aaldering, G.J.  1788Groningen, Groningen I283724
3 Aalders, A.  10 April 1894Groningen, Groningen I538512
4 Aalders, A.  20 June 1904Groningen, Groningen I345816
5 Aalders, A.  05 April 1888Groningen, Groningen I538510
6 Aalders, F.  Approximately 1915Groningen, Groningen I538210
7 Aalders, G.  31 March 1885Groningen, Groningen I538508
8 Aalders, G.  10 December 1899Groningen, Groningen I568283
9 Aalders, H.  17 March 1891Groningen, Groningen I538511
10 Aalders, K.  26 November 1910Groningen, Groningen I568285
11 Aalders, K.  Approximately 1916Groningen, Groningen I537922
12 Aalders, M.  30 July 1854Groningen, Groningen I781071
13 Aalders, N.  30 November 1913Groningen, Groningen I537621
14 Aaldring, M.  17 March 1822Groningen, Groningen I40171
15 Aaling, H.  1688Groningen, Groningen I628133
16 van Aarle, H.E.  31 January 1901Groningen, Groningen I199614
17 Aarts, G.M.R.  28 December 1871Groningen, Groningen I679528
18 Aarts, H.  13 September 1876Groningen, Groningen I603361
19 Aarts, H.H.  31 May 1907Groningen, Groningen I603360
20 Abbas, M.  29 May 1907Groningen, Groningen I768743
21 Abbes, H.  28 August 1946Groningen, Groningen I623413
22 Abbring, A.  09 November 1848Groningen, Groningen I711586
23 Abbring, G.  About 1590Groningen, Groningen I402384
24 Abbring, H.  About 1600Groningen, Groningen I402178
25 Abbring, J.  About 1570Groningen, Groningen I402175
26 Abbring, J.  About 1605Groningen, Groningen I402179
27 Abbring, M.  About 1595Groningen, Groningen I402177
28 Abbring, N.  About 1655Groningen, Groningen I401428
29 Abbringh, P.  1810Groningen, Groningen I443494
30 Abeen, P.  18 April 1832Groningen, Groningen I377828
31 Abeln, M.J.  18 March 1865Groningen, Groningen I573837
32 Abels, P.  1652Groningen, Groningen I626683
33 Abrahams, A.  1711Groningen, Groningen I343554
34 Abrahams, G.  1745Groningen, Groningen I701111
35 Abrahams, G.  1751Groningen, Groningen I701113
36 Abrahams, H.  1741Groningen, Groningen I701110
37 Abrahams, H.  1736Groningen, Groningen I701108
38 Abrahams, J.  1738Groningen, Groningen I701109
39 Abrahams, S.  08 September 1861Groningen, Groningen I89638
40 Abrahams, W.  1747Groningen, Groningen I701112
41 Achterof, A.  Approximately 1917Groningen, Groningen I435915
42 Ackerman, N.  17 July 1925Groningen, Groningen I358385
43 Ackerman, N.  29 June 1957Groningen, Groningen I424618
44 Adams, A.  19 September 1806Groningen, Groningen I664561
45 Adams, C.  04 July 1907Groningen, Groningen I557334
46 Adams, J.  1798Groningen, Groningen I166385
47 Adams, M.  1666Groningen, Groningen I613253
48 Adams, N.  03 July 1935Groningen, Groningen I557337
49 Addens, H.H.J.  02 November 1908Groningen, Groningen I709393
50 Adema, A.H.  27 January 1932Groningen, Groningen I781020
51 Adema, H.M.  29 August 1887Groningen, Groningen I611596
52 Adema, H.R.  06 July 1934Groningen, Groningen I781021
53 Adema, H.A.  28 June 1939Groningen, Groningen I781022
54 Adema, H.A.  16 July 1897Groningen, Groningen I781017
55 Adema, H.  Approximately 1894Groningen, Groningen I193059
56 Adema, M.V.  14 May 1925Groningen, Groningen I781018
57 Adema, O.  09 May 1903Groningen, Groningen I393258
58 Ader, B.  18 March 1815Groningen, Groningen I762072
59 Ader, B.  08 March 1851Groningen, Groningen I407267
60 Ader, C.  05 February 1818Groningen, Groningen I762142
61 Ader, G.  1811Groningen, Groningen I762159
62 Ader, G.C.  29 March 1859Groningen, Groningen I27896
63 Ader, S.B.  07 November 1821Groningen, Groningen I441474
64 Adriani, A.  11 March 1682Groningen, Groningen I338366
65 Adriani, A.  04 January 1756Groningen, Groningen I520445
66 Adriani, F.  1732Groningen, Groningen I338932
67 Adriani, M.  1733Groningen, Groningen I338933
68 Adriani, N.  19 July 1837Groningen, Groningen I694562
69 Adriani, P.  1730Groningen, Groningen I338362
70 Adriani, R.P.  09 February 1835Groningen, Groningen I694563
71 Adriani, T.  Date unknownGroningen, Groningen I520443
72 Aeilkema, A.H.  01 September 1892Groningen, Groningen I279768
73 Aeilkema, H.A.F.W.  07 August 1894Groningen, Groningen I279769
74 Aeilkema, K.K.A.  09 May 1891Groningen, Groningen I279767
75 Aepkens, B.  About 1610Groningen, Groningen I244057
76 Afman, B.  20 June 1903Groningen, Groningen I528333
77 Afman, C.  19 January 1897Groningen, Groningen I528329
78 Afman, H.  About 1813Groningen, Groningen I279496
79 Afman, H.  27 May 1873Groningen, Groningen I279676
80 Afman, H.N.  26 November 1904Groningen, Groningen I279722
81 Afman, H.K.  29 December 1880Groningen, Groningen I502330
82 Afman, H.  16 May 1895Groningen, Groningen I528328
83 Afman, H.J.  17 November 1878Groningen, Groningen I279861
84 Afman, H.J.  11 April 1911Groningen, Groningen I279753
85 Afman, J.E.J.  28 April 1900Groningen, Groningen I279689
86 Afman, J.J.  05 October 1846Groningen, Groningen I279455
87 Afman, J.H.  16 January 1906Groningen, Groningen I279733
88 Afman, J.  09 June 1900Groningen, Groningen I528331
89 Afman, K.W.  11 April 1911Groningen, Groningen I279757
90 Afman, K.W.  26 March 1914Groningen, Groningen I279766
91 Afman, M.I.  07 July 1902Groningen, Groningen I279700
92 Afman, N.H.  07 January 1899Groningen, Groningen I279685
93 Afman, R.J.  26 November 1904Groningen, Groningen I279711
94 Afman, S.  23 September 1893Groningen, Groningen I528327
95 Afman, T.  13 January 1908Groningen, Groningen I279742
96 Afman, T.  27 September 1874Groningen, Groningen I279786
97 Ages, A.  30 March 1872Groningen, Groningen I130728
98 Ages, A.  15 September 1908Groningen, Groningen I159627
99 Ages, A.P.  03 March 1833Groningen, Groningen I641938
100 Ages, A.P.  24 April 1896Groningen, Groningen I159624
101 Ages, G.I.  19 November 1812Groningen, Groningen I100585
102 Ages, H.J.  19 February 1903Groningen, Groningen I130726
103 Ages, H.J.  15 November 1900Groningen, Groningen I159625
104 Ages, H.  11 August 1817Groningen, Groningen I60819
105 Ages, J.  18 December 1898Groningen, Groningen I159623
106 Ages, J.B.  1894Groningen, Groningen I640892
107 Ages, J.J.  17 April 1905Groningen, Groningen I159626
108 Agterbos, T.  13 January 1812Groningen, Groningen I327235
109 Agterbos, W.  21 August 1842Groningen, Groningen I327089
110 van Agteren, G.G.  June 1920Groningen, Groningen I593073
111 Ahrens, E.P.M.  23 June 1907Groningen, Groningen I429938
112 Ahrens, G.  07 June 1875Groningen, Groningen I429935
113 Ahrens, J.  25 December 1842Groningen, Groningen I266655
114 Aijlts, P.  1749Groningen, Groningen I36490
115 Aikema, E.L.  28 June 1817Groningen, Groningen I199479
116 Aikema, G.L.  27 April 1815Groningen, Groningen I199478
117 Aikema, L.  1775Groningen, Groningen I199174
118 Aikes, E.  About 1550Groningen, Groningen I405390
119 Aiking, G.  05 February 1883Groningen, Groningen I541638
120 van Aken, B.H.  1799Groningen, Groningen I436125
121 van Aken, J.  1799Groningen, Groningen I126239
122 Akerma, E.G.M.  1772Groningen, Groningen I594133
123 Akker, F.I.  18 January 1811Groningen, Groningen I6952
124 van Akkeren, A.  05 January 1900Groningen, Groningen I285980
125 van Akkeren, B.  1904Groningen, Groningen I365724
126 van Akkeren, F.  30 March 1895Groningen, Groningen I285977
127 van Akkeren, G.  06 August 1901Groningen, Groningen I132934
128 van Akkeren, H.  1904Groningen, Groningen I365721
129 van Akkeren, J.  1894Groningen, Groningen I365726
130 van Akkeren, T.  1906Groningen, Groningen I365725
131 Akkerman, E.  01 July 1909Groningen, Groningen I616852
132 Akkerman, G.  21 January 1894Groningen, Groningen I628432
133 Akkerman, G.  18 January 1898Groningen, Groningen I628434
134 Akkerman, H.  19 February 1831Groningen, Groningen I709581
135 Akkerman, H.  06 May 1894Groningen, Groningen I635221
136 Akkerman, H.  10 June 1891Groningen, Groningen I478930
137 Akkerman, H.  13 October 1879Groningen, Groningen I681690
138 Akkerman, H.  29 May 1894Groningen, Groningen I435654
139 Akkerman, H.  06 May 1896Groningen, Groningen I635222
140 Akkerman, J.  22 June 1833Groningen, Groningen I205178
141 Akkerman, J.  22 February 1900Groningen, Groningen I435657
142 Akkerman, J.A.  28 September 1850Groningen, Groningen I576218
143 Akkerman, L.  23 May 1877Groningen, Groningen I681689
144 Akkerman, M.  21 February 1896Groningen, Groningen I628433
145 Akkerman, M.  16 June 1898Groningen, Groningen I435655
146 Akkerman, R.  22 March 1883Groningen, Groningen I681691
147 Albeda, F.H.  26 October 1903Groningen, Groningen I454888
148 Alberda, C.J.  20 January 1746Groningen, Groningen I394358
149 Alberda, U.A.  17 October 1726Groningen, Groningen I375834
150 Alberda van Bijma, S.E.  November 1769Groningen, Groningen I432851
151 Alberda van Bloemersma, S.L.  18 March 1742Groningen, Groningen I432857
152 Alberda van Dijksterhuis, M.J.  1728Groningen, Groningen I189835
153 Alberda van Eikenstein, A.  31 August 1818Groningen, Groningen I365691
154 Alberda van Eikenstein, A.J.  25 February 1822Groningen, Groningen I365695
155 Alberda van Eikenstein, A.M.C.  1779Groningen, Groningen I365660
156 Alberda van Eikenstein, A.B.  20 March 1862Groningen, Groningen I365668
157 Alberda van Eikenstein, B.  24 July 1863Groningen, Groningen I366414
158 Alberda van Eikenstein, C.  19 July 1855Groningen, Groningen I365669
159 Alberda van Eikenstein, C.L.  17 February 1856Groningen, Groningen I366404
160 Alberda van Eikenstein, C.  25 October 1856Groningen, Groningen I365672
161 Alberda van Eikenstein, E.S.W.C.A.  13 March 1860Groningen, Groningen I365678
162 Alberda van Eikenstein, J.  18 December 1820Groningen, Groningen I365697
163 Alberda van Eikenstein, L.U.R.  06 December 1853Groningen, Groningen I365679
164 Alberda van Eikenstein, L.C.J.  31 December 1826Groningen, Groningen I365694
165 Alberda van Eikenstein, M.A.  15 June 1816Groningen, Groningen I365696
166 Alberda van Eikenstein, M.A.  06 August 1816Groningen, Groningen I365644
167 Alberda van Eikenstein, O.J.  12 March 1775Groningen, Groningen I365680
168 Alberda van Eikenstein, O.R.  06 February 1752Groningen, Groningen I365647
169 Alberda van Eikenstein, O.R.  14 December 1819Groningen, Groningen I365690
170 Alberda van Eikenstein, W.  03 May 1792Groningen, Groningen I365097
171 Alberda van Eikenstein, W.  21 October 1857Groningen, Groningen I366409
172 Alberda van Ekenstein, A.M.  07 October 1846Groningen, Groningen I365657
173 Alberda van Ekenstein, C.d.W.  27 September 1837Groningen, Groningen I361514
174 Alberda van Ekenstein, C.J.  20 January 1746Groningen, Groningen I365818
175 Alberda van Ekenstein, F.J. Jkvr.  21 April 1834Groningen, Groningen I191661
176 Alberda van Ekenstein, J.C.  10 February 1839Groningen, Groningen I365094
177 Alberda van Menkema, A.H.  26 March 1797Groningen, Groningen I286692
178 Alberda van Nijesteijn, J.P.  24 November 1724Groningen, Groningen I340431
179 Albering, A.H.J.  12 December 1902Groningen, Groningen I573271
180 Albering, A.J.H.J.  19 March 1901Groningen, Groningen I574182
181 Albering, B.P.  09 July 1910Groningen, Groningen I573298
182 Albering, E.P.S.  28 March 1873Groningen, Groningen I174581
183 Albering, G.C.  10 January 1876Groningen, Groningen I563182
184 Albering, G.C.  22 December 1904Groningen, Groningen I574184
185 Albering, J.A.H.  21 October 1867Groningen, Groningen I574176
186 Albering, L.A.H.  07 February 1904Groningen, Groningen I563181
187 Albering, P.B.W.  31 July 1902Groningen, Groningen I574183
188 Albers, A.  05 October 1895Groningen, Groningen I670544
189 Albers, B.  28 June 1834Groningen, Groningen I539745
190 Albers, E.J.  07 April 1866Groningen, Groningen I539744
191 Albers, G.  25 March 1862Groningen, Groningen I72444
192 Albers, G.  Approximately 1911Groningen, Groningen I442082
193 Albers, H.  17 December 1903Groningen, Groningen I768936
194 Albers, K.  02 December 1827Groningen, Groningen I72445
195 Albers, S.  31 January 1898Groningen, Groningen I427336
196 Albers, T.  24 August 1895Groningen, Groningen I494169
197 Albers, T.  28 December 1864Groningen, Groningen I93619
198 Albers, W.  08 February 1868Groningen, Groningen I494170
199 Alberts, A.  1809Groningen, Groningen I413020
200 Alberts, A.  19 September 1899Groningen, Groningen I620980
201 Alberts, A.  29 March 1904Groningen, Groningen I620983
202 Alberts, A.  15 April 1908Groningen, Groningen I419343
203 Alberts, A.  15 December 1901Groningen, Groningen I432523
204 Alberts, A.  1789Groningen, Groningen I158712
205 Alberts, B.  1691Groningen, Groningen I208885
206 Alberts, B.  About 1640Groningen, Groningen I233509
207 Alberts, C.  04 February 1831Groningen, Groningen I420412
208 Alberts, C.  1713Groningen, Groningen I572203
209 Alberts, C.  1712Groningen, Groningen I572202
210 Alberts, C.  1715Groningen, Groningen I572205
211 Alberts, D.  06 June 1821Groningen, Groningen I394587
212 Alberts, F.  15 September 1866Groningen, Groningen I313778
213 Alberts, G.  1792Groningen, Groningen I377830
214 Alberts, G.  1699Groningen, Groningen I274479
215 Alberts, H.  Approximately 1921Groningen, Groningen I396199
216 Alberts, H.A.  22 January 1898Groningen, Groningen I620979
217 Alberts, H.  About 1680Groningen, Groningen I248183
218 Alberts, H.  1697Groningen, Groningen I274475
219 Alberts, H.  24 August 1834Groningen, Groningen I413018
220 Alberts, H.P.  1803Groningen, Groningen I74757
221 Alberts, I.  1694Groningen, Groningen I274478
222 Alberts, J.  1686Groningen, Groningen I274476
223 Alberts, J.  1687Groningen, Groningen I274477
224 Alberts, J.  1693Groningen, Groningen I208875
225 Alberts, J.C.  1717Groningen, Groningen I572206
226 Alberts, J.H.  09 March 1914Groningen, Groningen I396198
227 Alberts, J.J.  1800Groningen, Groningen I420408
228 Alberts, J.J.  05 December 1828Groningen, Groningen I420411
229 Alberts, J.  12 May 1874Groningen, Groningen I93398
230 Alberts, J.  13 May 1849Groningen, Groningen I757707
231 Alberts, J.  1792Groningen, Groningen I103924
232 Alberts, J.  1719Groningen, Groningen I572207
233 Alberts, M.E.  15 June 1868Groningen, Groningen I43558
234 Alberts, N.  16 November 1896Groningen, Groningen I620978
235 Alberts, P.  Date unknownGroningen, Groningen I74758
236 Alberts, P.  25 January 1895Groningen, Groningen I620977
237 Alberts, P.  12 August 1866Groningen, Groningen I93395
238 Alberts, R.  22 November 1913Groningen, Groningen I528714
239 Alberts, S.  22 March 1903Groningen, Groningen I620982
240 Alberts, W.  About 1575Groningen, Groningen I315687
241 Alberts, W.  1692Groningen, Groningen I280686
242 Albronda, A.  03 March 1853Groningen, Groningen I521859
243 Albronda, A.  17 May 1823Groningen, Groningen I456423
244 Albronda, A.J.  03 February 1891Groningen, Groningen I456411
245 Albronda, B.  1752Groningen, Groningen I188220
246 Albronda, B.  11 December 1820Groningen, Groningen I456422
247 Albronda, B.  26 February 1783Groningen, Groningen I478575
248 Albronda, C.M.  07 September 1822Groningen, Groningen I219721
249 Albronda, C.  05 October 1837Groningen, Groningen I219725
250 Albronda, E.  21 October 1909Groningen, Groningen I654688
251 Albronda, E.  18 December 1898Groningen, Groningen I456412
252 Albronda, E.  14 January 1826Groningen, Groningen I785217
253 Albronda, E.  28 April 1887Groningen, Groningen I456409
254 Albronda, H.  28 April 1858Groningen, Groningen I521806
255 Albronda, H.  15 June 1816Groningen, Groningen I456420
256 Albronda, H.  25 September 1849Groningen, Groningen I521858
257 Albronda, J.  11 February 1846Groningen, Groningen I521857
258 Albronda, J.  20 August 1884Groningen, Groningen I521841
259 Albronda, J.  1885Groningen, Groningen I731596
260 Albronda, J.  1788Groningen, Groningen I456415
261 Albronda, J.J.  16 January 1886Groningen, Groningen I456407
262 Albronda, L.  1792Groningen, Groningen I188219
263 Albronda, N.  1780Groningen, Groningen I456417
264 Albronda, P.  1786Groningen, Groningen I456418
265 Albronda, P.  1796Groningen, Groningen I521762
266 Albronda, P.  09 February 1842Groningen, Groningen I361086
267 Albronda, P.  28 March 1867Groningen, Groningen I351930
268 Albronda, S.  02 February 1820Groningen, Groningen I54296
269 Albronda, T.  23 January 1793Groningen, Groningen I54297
270 Albronda, T.  06 July 1855Groningen, Groningen I521860
271 Albronda, T.  21 November 1884Groningen, Groningen I387875
272 Albronda, W.  1794Groningen, Groningen I456416
273 Albronda, W.  13 August 1818Groningen, Groningen I456421
274 Albronda, W.  28 March 1814Groningen, Groningen I168185
275 Alderhoff, E.  Date unknownGroningen, Groningen I442202
276 Aldershoff, C.J.  17 June 1866Groningen, Groningen I482278
277 Aldershoff, C.J.  27 January 1873Groningen, Groningen I482281
278 Aldershoff, G.  01 May 1869Groningen, Groningen I482280
279 Aldershoff, H.  06 February 1864Groningen, Groningen I482277
280 Aldershoff, H.  28 February 1821Groningen, Groningen I278152
281 Aldershoff, H.  19 November 1867Groningen, Groningen I482279
282 Aldershoff, J.  1796Groningen, Groningen I278157
283 Aldershoff, L.C.  17 May 1874Groningen, Groningen I617355
284 Aldershoff, R.  25 March 1837Groningen, Groningen I482276
285 Aldershoff, R.  04 September 1897Groningen, Groningen I482285
286 Aldringa, H.W.F.  1762Groningen, Groningen I385491
287 Aling, A.M.  1732Groningen, Groningen I628136
288 Aling, C.  About 1545Groningen, Groningen I402180
289 Aling, E.  1781Groningen, Groningen I774261
290 Aling, E.  1773Groningen, Groningen I188927
291 Aling, G.C.  About 1570Groningen, Groningen I402176
292 Aling, J.  1727Groningen, Groningen I628135
293 Aling, J.H.  About 1520Groningen, Groningen I402182
294 Aling, M.  1725Groningen, Groningen I237107
295 Aling, W.B.J.  16 May 1686Groningen, Groningen I403196
296 Alingh, M.A.  1784Groningen, Groningen I778314
297 Alkema, A.J.  13 March 1921Groningen, Groningen I358878
298 Alkema, A.E.  28 May 1941Groningen, Groningen I456977
299 Alkema, E.  17 July 1918Groningen, Groningen I358877
300 Alkema, J.  19 March 1914Groningen, Groningen I358875
301 Alkema, L.  14 March 1886Groningen, Groningen I446143
302 Allers, A.  About 1610Groningen, Groningen I402117
303 Allershof, G.E.  1669Groningen, Groningen I406055
304 Allershof, L.E.  About 1663Groningen, Groningen I406063
305 Alles, D.  Approximately 1749Groningen, Groningen I597403
306 Alofs, A.C.T.  12 May 1874Groningen, Groningen I58300
307 Alofs, A.A.M.  04 May 1864Groningen, Groningen I58165
308 Alofs, E.H.F.  26 February 1866Groningen, Groningen I58186
309 Alofs, F.C.T.  11 August 1872Groningen, Groningen I58292
310 Alofs, H.  09 August 1890Groningen, Groningen I391577
311 Alofs, H.H.J.A.  18 February 1861Groningen, Groningen I391540
312 Alofs, J.P.  17 March 1882Groningen, Groningen I391553
313 Alofs, J.P.  11 June 1889Groningen, Groningen I391576
314 Alofs, L.  17 August 1892Groningen, Groningen I391578
315 Alofs, L.M.J.  19 December 1875Groningen, Groningen I391543
316 Alofs, M.A.T.  12 December 1862Groningen, Groningen I58130
317 Alofs, M.W.A.T.  16 October 1856Groningen, Groningen I391539
318 Alofs, T.A.  01 January 1868Groningen, Groningen I391541
319 Alofs, T.A.H.  17 December 1869Groningen, Groningen I391542
320 van Alphen, H.P.  27 April 1851Groningen, Groningen I62513
321 Alsema, A.  20 October 1893Groningen, Groningen I467676
322 Alsema, B.  1889Groningen, Groningen I418531
323 Alsema, G.  29 October 1891Groningen, Groningen I467675
324 Alsema, H.  06 March 1894Groningen, Groningen I591940
325 Alsma, H.  22 December 1909Groningen, Groningen I484514
326 Alsma, H.  08 April 1856Groningen, Groningen I302642
327 Alsorsius, M.  Before 1708Groningen, Groningen I528457
328 Alssema, A.  01 August 1866Groningen, Groningen I442354
329 Alssema, H.W.  02 January 1880Groningen, Groningen I456441
330 Alstorphius, W.A.C.  05 August 1771Groningen, Groningen I637058
331 Alting, A.A.  12 September 1839Groningen, Groningen I265627
332 Alting, A.A.  20 May 1871Groningen, Groningen I617220
333 Alting, A.B.  30 January 1867Groningen, Groningen I273198
334 Alting, B.  11 August 1830Groningen, Groningen I14637
335 Alting, E.  23 November 1827Groningen, Groningen I470165
336 Alting, G.  26 September 1832Groningen, Groningen I14701
337 Alting, G.G.  11 January 1911Groningen, Groningen I634331
338 Alting, G.M.  Approximately 1936Groningen, Groningen I634336
339 Alting, H.J.  23 May 1828Groningen, Groningen I273196
340 Alting, H.H.  17 March 1860Groningen, Groningen I14705
341 Alting, H.  10 January 1863Groningen, Groningen I383263
342 Alting, H.  02 May 1849Groningen, Groningen I75905
343 Alting, J.B.  20 February 1912Groningen, Groningen I634332
344 Alting, M.W.  01 September 1863Groningen, Groningen I14709
345 Alting, M.  18 February 1871Groningen, Groningen I769602
346 Alting, W.C.  27 March 1815Groningen, Groningen I26834
347 Alting, W.C.  04 February 1855Groningen, Groningen I789237
348 Altink, A.  27 October 1818Groningen, Groningen I17947
349 Altona, K.A.  15 September 1812Groningen, Groningen I52758
350 Alwon, A.E.  01 November 1909Groningen, Groningen I645882
351 Alwon, A.  Approximately 1917Groningen, Groningen I645887
352 Alwon, A.M.G.  23 July 1905Groningen, Groningen I645881
353 Alwon, F.A.  10 August 1907Groningen, Groningen I645879
354 Alwon, K.A.  11 April 1912Groningen, Groningen I645883
355 Alwon, K.A.  07 June 1883Groningen, Groningen I434904
356 Amerika, H.  02 August 1890Groningen, Groningen I491545
357 Amerika, J.  30 April 1889Groningen, Groningen I438438
358 Amerika, J.  14 February 1902Groningen, Groningen I666019
359 Amerika, W.  12 December 1896Groningen, Groningen I390459
360 Ammermann, D.  17 November 1897Groningen, Groningen I480332
361 Ammermann, J.H.  25 December 1869Groningen, Groningen I480321
362 Ammermann, M.L.  14 May 1899Groningen, Groningen I480334
363 Amsing, H.  11 February 1847Groningen, Groningen I282893
364 Amsinga, B.  01 January 1901Groningen, Groningen I547812
365 Amsinga, D.  19 June 1908Groningen, Groningen I547819
366 Amsinga, G.  10 July 1913Groningen, Groningen I547820
367 Amsinga, J.  07 May 1902Groningen, Groningen I547817
368 Amsinga, K.  28 June 1905Groningen, Groningen I547818
369 Andries, E.  About 1690Groningen, Groningen I48823
370 Andries, H.  About 1660Groningen, Groningen I244033
371 Andries, J.  06 January 1685Groningen, Groningen I324884
372 Andries, R.  About 1630Groningen, Groningen I92795
373 Ankum, A.  Approximately 1893Groningen, Groningen I63949
374 Ankum, D.M.  Approximately 1898Groningen, Groningen I63971
375 Ankum, J.  23 July 1858Groningen, Groningen I341891
376 Ankum, J.  22 March 1901Groningen, Groningen I489479
377 Ansinck, J.  February 1698Groningen, Groningen I595405
378 Anssems, A.  25 December 1900Groningen, Groningen I683086
379 Anthoni, H.  1747Groningen, Groningen I311301
380 Anthoni, J.  1743Groningen, Groningen I311300
381 Anthoni, L.  1734Groningen, Groningen I311299
382 Anthoni, W.  1734Groningen, Groningen I311298
383 Antoni, J.P.  13 May 1779Groningen, Groningen I419518
384 Antoons, F.  11 August 1901Groningen, Groningen I319400
385 Apol, A.  1767Groningen, Groningen I281056
386 Apol, B.J.  1774Groningen, Groningen I781931
387 Apol, F.  1763Groningen, Groningen I382109
388 Apol, F.  1761Groningen, Groningen I382110
389 Apol, G.  1807Groningen, Groningen I781932
390 Apol, J.  1750Groningen, Groningen I281054
391 Apol, T.  1765Groningen, Groningen I281055
392 Appa, D.  27 September 1792Groningen, Groningen I558326
393 Appa, H.  1801Groningen, Groningen I392985
394 Appa, J.  1798Groningen, Groningen I392984
395 Appa, J.  1805Groningen, Groningen I392986
396 Appa, J.P.  1795Groningen, Groningen I392983
397 Appa, M.C.  1790Groningen, Groningen I392989
398 Appeldoorn, H.  06 December 1910Groningen, Groningen I757995
399 Appeldorn, J.  28 August 1938Groningen, Groningen I754778
400 Appius, A.A.  1707Groningen, Groningen I339843
401 Ardesch, M.J.  24 March 1836Groningen, Groningen I558231
402 Arend, A.  1792Groningen, Groningen I419781
403 Arend, A.  1795Groningen, Groningen I419782
404 Arend, A.  1786Groningen, Groningen I419779
405 Arend, A.  1787Groningen, Groningen I419780
406 Arend, H.  1783Groningen, Groningen I419778
407 Arends, A.G.  21 May 1907Groningen, Groningen I76665
408 Arends, D.  24 March 1838Groningen, Groningen I77156
409 Arends, D.  1862Groningen, Groningen I77092
410 Arends, D.  1893Groningen, Groningen I77089
411 Arends, D.  1801Groningen, Groningen I462477
412 Arends, G.W.  05 August 1871Groningen, Groningen I77065
413 Arends, H.  06 September 1866Groningen, Groningen I77094
414 Arends, H.  10 April 1900Groningen, Groningen I76655
415 Arends, H.  23 April 1906Groningen, Groningen I500641
416 Arends, J.  12 August 1873Groningen, Groningen I77151
417 Arends, J.  26 September 1905Groningen, Groningen I579395
418 Arends, P.J.  05 May 1795Groningen, Groningen I45096
419 Arends, R.  22 November 1908Groningen, Groningen I458014
420 Arends, T.  1894Groningen, Groningen I77803
421 Arens, C.  1663Groningen, Groningen I9375
422 Arens, G.  1659Groningen, Groningen I9372
423 Arens, H.  1661Groningen, Groningen I9373
424 Arens, S.  1657Groningen, Groningen I9353
425 Arents, D.  1770Groningen, Groningen I462505
426 Arents, F.  07 April 1891Groningen, Groningen I231583
427 Arents, J.  About 1655Groningen, Groningen I304369
428 Arents, J.  1809Groningen, Groningen I462481
429 Arents, J.  1761Groningen, Groningen I462503
430 Arents, L.  Estimated in 1770Groningen, Groningen I180227
431 Arents, M.  1798Groningen, Groningen I462416
432 Arents, M.  13 June 1820Groningen, Groningen I231645
433 Arents, N.  1806Groningen, Groningen I462480
434 Arents, N.  1756Groningen, Groningen I462487
435 Arents, P.  1764Groningen, Groningen I462504
436 Arents, R.  22 February 1854Groningen, Groningen I231624
437 Arents, W.  1774Groningen, Groningen I462506
438 Arentz, P.H.M.  04 November 1883Groningen, Groningen I275811
439 Ariens, T.  About 1610Groningen, Groningen I413980
440 Aries, G.  1726Groningen, Groningen I687687
441 Arijs, G.  1727Groningen, Groningen I687700
442 Arijs, G.  1730Groningen, Groningen I687701
443 Arijs, J.  1724Groningen, Groningen I687699
444 Arijs, J.  1732Groningen, Groningen I687702
445 Arijs, J.  1737Groningen, Groningen I687703
446 Arkema, B.  27 December 1888Groningen, Groningen I723778
447 Arkema, H.  10 October 1866Groningen, Groningen I149013
448 Arkema, S.E.  1771Groningen, Groningen I253198
449 Arnoldi, A.  1725Groningen, Groningen I311396
450 Arnoldi, A.  23 May 1876Groningen, Groningen I623114
451 Arnoldi, A.  1783Groningen, Groningen I623115
452 Arnoldi, A.  1734Groningen, Groningen I311400
453 Arnoldi, A.  About 1685Groningen, Groningen I747401
454 Arnoldi, A.  About 1740Groningen, Groningen I623101
455 Arnoldi, A.  13 February 1821Groningen, Groningen I623100
456 Arnoldi, A.  22 October 1872Groningen, Groningen I623112
457 Arnoldi, E.  1728Groningen, Groningen I311398
458 Arnoldi, E.  15 October 1849Groningen, Groningen I623107
459 Arnoldi, E.  28 October 1855Groningen, Groningen I623108
460 Arnoldi, E.  1723Groningen, Groningen I311395
461 Arnoldi, H.  1697Groningen, Groningen I747388
462 Arnoldi, H.E.  01 January 1883Groningen, Groningen I623132
463 Arnoldi, J.  25 February 1847Groningen, Groningen I623106
464 Arnoldi, J.R.  1730Groningen, Groningen I311399
465 Arnoldi, J.  1694Groningen, Groningen I747397
466 Arnoldi, L.  1696Groningen, Groningen I747387
467 Arnoldi, R.  1726Groningen, Groningen I311397
468 Arnoldi, S.  19 March 1874Groningen, Groningen I623113
469 Arnoldi, T.  1699Groningen, Groningen I747389
470 Arnolli, A.  24 March 1905Groningen, Groningen I587237
471 Arnolli, A.  16 July 1830Groningen, Groningen I623131
472 Arnolli, A.  15 October 1831Groningen, Groningen I17381
473 Arnolli, A.  28 September 1905Groningen, Groningen I571030
474 Arnolli, A.  15 January 1827Groningen, Groningen I623129
475 Arnolli, A.  09 September 1828Groningen, Groningen I623130
476 Arnolli, A.J.  26 June 1927Groningen, Groningen I31516
477 Arnolli, A.J.  02 April 1885Groningen, Groningen I31496
478 Arnolli, A.  16 October 1899Groningen, Groningen I31454
479 Arnolli, A.  04 August 1858Groningen, Groningen I17395
480 Arnolli, B.  26 April 1892Groningen, Groningen I31449
481 Arnolli, C.M.  26 November 1822Groningen, Groningen I17383
482 Arnolli, C.M.  16 June 1861Groningen, Groningen I17396
483 Arnolli, F.A.  May 1921Groningen, Groningen I31515
484 Arnolli, G.  01 July 1889Groningen, Groningen I31458
485 Arnolli, H.  11 March 1852Groningen, Groningen I17371
486 Arnolli, H.  03 August 1902Groningen, Groningen I571028
487 Arnolli, H.  11 April 1903Groningen, Groningen I717127
488 Arnolli, H.J.  11 March 1894Groningen, Groningen I460525
489 Arnolli, H.  11 March 1877Groningen, Groningen I17416
490 Arnolli, J.  25 December 1890Groningen, Groningen I31482
491 Arnolli, J.M.  25 August 1902Groningen, Groningen I564396
492 Arnolli, J.M.  03 October 1887Groningen, Groningen I460522
493 Arnolli, J.M.  11 January 1889Groningen, Groningen I460523
494 Arnolli, J.  1786Groningen, Groningen I17379
495 Arnolli, J.  13 May 1855Groningen, Groningen I17394
496 Arnolli, J.  02 February 1907Groningen, Groningen I31523
497 Arnolli, J.A.  04 June 1919Groningen, Groningen I31514
498 Arnolli, J.  08 September 1888Groningen, Groningen I17418
499 Arnolli, J.  11 June 1888Groningen, Groningen I31466
500 Arnolli, J.R.  30 September 1885Groningen, Groningen I31470
501 Arnolli, M.F.T.  21 June 1890Groningen, Groningen I31474
502 Arnolli, M.  06 February 1887Groningen, Groningen I12457
503 Arnolli, M.  25 October 1849Groningen, Groningen I17393
504 Arnolli, M.  18 October 1834Groningen, Groningen I17382
505 Arnolli, M.  14 September 1903Groningen, Groningen I571029
506 Arnolli, M.  26 February 1825Groningen, Groningen I17375
507 Arnolli, M.  28 September 1874Groningen, Groningen I17417
508 Arnolli, M.  16 June 1884Groningen, Groningen I31462
509 Arnolli, M.A.  11 January 1892Groningen, Groningen I460524
510 Arnolli, N.  28 November 1929Groningen, Groningen I717128
511 Arnolli, P.M.  25 February 1864Groningen, Groningen I17397
512 Artel, E.S.  1773Groningen, Groningen I3897
513 Artel, J.  12 January 1806Groningen, Groningen I418673
514 Artel, J.  01 March 1814Groningen, Groningen I3877
515 van As, C.  Approximately 1892Groningen, Groningen I326897
516 van As, T.  29 August 1907Groningen, Groningen I588315
517 Asselman, H.  February 1916Groningen, Groningen I591892
518 Asselman, T.  18 February 1910Groningen, Groningen I591890
519 van Assen, J.  14 February 1890Groningen, Groningen I587724
520 van Assen, R.  24 March 1860Groningen, Groningen I587727
521 Asserhuijs, A.  1665Groningen, Groningen I225947
522 Asserhuijs, C.  1663Groningen, Groningen I225949
523 Asserhuijs, C.  1660Groningen, Groningen I225948
524 Asserhuijs, E.  1657Groningen, Groningen I225922
525 Asserhuijs, L.  1657Groningen, Groningen I225950
526 Asserhuijs, L.  1661Groningen, Groningen I227796
527 Asserhuijs, L.  1627Groningen, Groningen I225945
528 Assies, A.  1802Groningen, Groningen I393629
529 Assies, A.  1724Groningen, Groningen I679557
530 Assies, A.  1716Groningen, Groningen I679554
531 Assies, G.  1722Groningen, Groningen I679556
532 Assies, G.  1719Groningen, Groningen I679555
533 Assies, J.J.  28 August 1908Groningen, Groningen I587158
534 Assies, J.B.  02 September 1910Groningen, Groningen I587159
535 Assies, K.  05 March 1912Groningen, Groningen I587160
536 Assies, S.  1710Groningen, Groningen I679550
537 Assies, T.  1713Groningen, Groningen I679553
538 Assink, A.M.  08 January 1897Groningen, Groningen I456831
539 Ates, A.  21 December 1850Groningen, Groningen I15104
540 Ates, H.  10 May 1873Groningen, Groningen I493812
541 Ates, H.W.  23 July 1889Groningen, Groningen I493822
542 Ates, H.  05 June 1817Groningen, Groningen I15062
543 Ates, H.  02 May 1863Groningen, Groningen I15130
544 Ates, H.  12 April 1876Groningen, Groningen I493814
545 Ates, H.  27 February 1880Groningen, Groningen I493816
546 Ates, H.  08 April 1829Groningen, Groningen I644760
547 Ates, H.  09 October 1849Groningen, Groningen I15099
548 Ates, H.  26 September 1884Groningen, Groningen I493819
549 Ates, J.  1661Groningen, Groningen I576310
550 Ates, J.M.  27 March 1852Groningen, Groningen I15139
551 Ates, J.H.  23 December 1886Groningen, Groningen I493820
552 Ates, K.A.  19 July 1882Groningen, Groningen I493818
553 Ates, K.A.  24 December 1855Groningen, Groningen I15108
554 Ates, K.  21 December 1877Groningen, Groningen I493815
555 Ates, M.H.  January 1920Groningen, Groningen I493896
556 Ates, M.  20 December 1874Groningen, Groningen I493813
557 Ates, T.  27 March 1866Groningen, Groningen I15136
558 Ates, W.  1657Groningen, Groningen I495426
559 Atzema, A.  20 March 1871Groningen, Groningen I276855
560 Atzema, A.  1730Groningen, Groningen I279554
561 Atzema, A.M.  1766Groningen, Groningen I278637
562 Atzema, A.  1802Groningen, Groningen I278151
563 Atzema, G.  13 September 1829Groningen, Groningen I277762
564 Atzema, G.  18 November 1912Groningen, Groningen I276012
565 Atzema, G.J.  1766Groningen, Groningen I278639
566 Atzema, I.  1726Groningen, Groningen I277321
567 Atzema, I.  1764Groningen, Groningen I278600
568 Atzema, J.  1764Groningen, Groningen I280457
569 Atzema, J.H.  16 December 1830Groningen, Groningen I277821
570 Atzema, L.  21 February 1873Groningen, Groningen I276858
571 Atzema, L.  1761Groningen, Groningen I278142
572 Atzema, L.  20 January 1833Groningen, Groningen I277865
573 Atzema, N.  27 May 1920Groningen, Groningen I276912
574 Atzema, T.  1759Groningen, Groningen I278108
575 Atzema, W.H.  1806Groningen, Groningen I278593
576 Augusto, C.E.  01 June 1812Groningen, Groningen I507541
577 Augusto, G.  11 October 1807Groningen, Groningen I111999
578 Aukes, B.F.A.  11 May 1953Groningen, Groningen I750670
579 Aukes, H.  24 June 1833Groningen, Groningen I573151
580 Aukes, J.  04 February 1843Groningen, Groningen I206716
581 d' Aulnis de Bourouill, W.M.  01 May 1853Groningen, Groningen I274095
582 Auwen, G.  26 November 1958Groningen, Groningen I89844
583 Auwen, G.  1799Groningen, Groningen I641830
584 Auwen, N.  27 November 1951Groningen, Groningen I712471
585 Averes, C.  1702Groningen, Groningen I699535
586 Avontuur, A.  06 September 1873Groningen, Groningen I561280
587 Avontuur, J.M.  12 January 1876Groningen, Groningen I561472
588 Avontuur, J.  11 November 1878Groningen, Groningen I561473
589 Avontuur, W.  10 August 1887Groningen, Groningen I561474
590 Ax, H.  25 May 1905Groningen, Groningen I377430
591 Baalman, A.  30 March 1871Groningen, Groningen I258471
592 Baalman, B.J.  30 December 1899Groningen, Groningen I548291
593 Baalman, C.  28 February 1866Groningen, Groningen I634937
594 Baalman, J.  Approximately 1865Groningen, Groningen I258526
595 Baalman, L.  10 October 1836Groningen, Groningen I258474
596 Baalman, L.  Approximately 1869Groningen, Groningen I258525
597 Baanes, C.F.H.  16 April 1805Groningen, Groningen I164952
598 Baanes, E.  03 December 1834Groningen, Groningen I235686
599 Baanes, E.M.  09 November 1830Groningen, Groningen I235685
600 Baanes, H.E.  11 March 1845Groningen, Groningen I235691
601 Baanes, M.A.  10 June 1807Groningen, Groningen I235690
602 Baanes, M.  04 February 1832Groningen, Groningen I118031
603 Baanes, R.H.  1838Groningen, Groningen I235687
604 Baaren, A.G.  20 January 1856Groningen, Groningen I230286
605 van der Baaren, K.  14 March 1890Groningen, Groningen I762058
606 van Baarlen, A.J.M.  17 June 1876Groningen, Groningen I391663
607 van Baarlen, A.J.M.  17 June 1876Groningen, Groningen I391656
608 van Baarlen, A.A.J.  07 November 1879Groningen, Groningen I391664
609 van Baarlen, C.A.  28 June 1870Groningen, Groningen I391662
610 van Baarlen, F.C.A.  19 June 1881Groningen, Groningen I374093
611 van Baarlen, H.H.A.  30 November 1868Groningen, Groningen I391652
612 van Baarlen, H.T.  07 January 1872Groningen, Groningen I391653
613 van Baarlen, J.T.E.A.  26 June 1884Groningen, Groningen I58376
614 van Baarlen, L.A.M.  21 February 1883Groningen, Groningen I58368
615 van Baarlen, M.C.W.  28 September 1877Groningen, Groningen I391655
616 van Baarlen, M.J.M.  11 November 1873Groningen, Groningen I391654
617 van Baarlen, N.  03 August 1885Groningen, Groningen I391657
618 Baart de la Faille, C.  13 January 1859Groningen, Groningen I50226
619 Baart de la Faille, J.  About 1796Groningen, Groningen I50220
620 Baart de la Faille, J.  28 July 1822Groningen, Groningen I50219
621 Baart de la Faille, J.L.  08 April 1860Groningen, Groningen I50230
622 Baas, E.W.  22 August 1947Groningen, Groningen I343978
623 Baas, H.  13 November 1936Groningen, Groningen I139946
624 Baas, H.  08 August 1942Groningen, Groningen I139950
625 Baas, H.J.  24 January 1948Groningen, Groningen I139954
626 Baas, J.K.  03 February 1810Groningen, Groningen I207751
627 Baas, J.  24 September 1941Groningen, Groningen I139949
628 Baas, J.K.  06 February 1890Groningen, Groningen I138402
629 Baas, M.  21 April 1940Groningen, Groningen I139948
630 Baas, M.  19 May 1964Groningen, Groningen I312613
631 Baas, W.I.P.  28 January 1883Groningen, Groningen I586762
632 Bachg, E.C.  04 May 1858Groningen, Groningen I456823
633 Bachg, F.H.  28 May 1865Groningen, Groningen I182950
634 Backer, A.J.  31 May 1899Groningen, Groningen I431319
635 Backer, J.J.  1804Groningen, Groningen I72462
636 Bakema, A.  28 November 1905Groningen, Groningen I441892
637 Bakema, A.  28 December 1842Groningen, Groningen I9278
638 Bakema, A.  14 October 1894Groningen, Groningen I408525
639 Bakema, A.  07 June 1866Groningen, Groningen I526354
640 Bakema, A.J.  22 April 1877Groningen, Groningen I528698
641 Bakema, A.  21 November 1890Groningen, Groningen I441459
642 Bakema, C.  01 May 1829Groningen, Groningen I701118
643 Bakema, C.  24 May 1867Groningen, Groningen I31956
644 Bakema, C.  11 October 1824Groningen, Groningen I701116
645 Bakema, D.  1931Groningen, Groningen I627118
646 Bakema, F.  14 May 1929Groningen, Groningen I568257
647 Bakema, G.C.  11 February 1832Groningen, Groningen I701119
648 Bakema, G.  04 July 1859Groningen, Groningen I526331
649 Bakema, G.  22 February 1868Groningen, Groningen I526355
650 Bakema, G.  11 October 1822Groningen, Groningen I701115
651 Bakema, G.  09 September 1826Groningen, Groningen I701117
652 Bakema, G.  02 November 1878Groningen, Groningen I441453
653 Bakema, G.  28 December 1882Groningen, Groningen I408521
654 Bakema, J.B.  08 March 1914Groningen, Groningen I749848
655 Bakema, J.  14 April 1855Groningen, Groningen I128297
656 Bakema, J.  22 November 1877Groningen, Groningen I441887
657 Bakema, J.  27 April 1894Groningen, Groningen I442060
658 Bakema, J.  17 December 1867Groningen, Groningen I526427
659 Bakema, J.  01 April 1904Groningen, Groningen I441891
660 Bakema, J.  08 August 1909Groningen, Groningen I442063
661 Bakema, J.  01 March 1857Groningen, Groningen I250620
662 Bakema, J.  01 March 1889Groningen, Groningen I407366
663 Bakema, J.  16 June 1897Groningen, Groningen I442061
664 Bakema, J.  19 May 1835Groningen, Groningen I526349
665 Bakema, K.  29 August 1897Groningen, Groningen I377316
666 Bakema, K.J.  09 May 1874Groningen, Groningen I674660
667 Bakema, L.  31 October 1870Groningen, Groningen I526356
668 Bakema, L.L.  20 August 1864Groningen, Groningen I526353
669 Bakema, L.  20 September 1890Groningen, Groningen I478945
670 Bakema, L.  02 June 1886Groningen, Groningen I408522
671 Bakema, M.  15 May 1892Groningen, Groningen I408523
672 Bakema, N.  14 January 1940Groningen, Groningen I627117
673 Bakema, P.A.  07 November 1896Groningen, Groningen I674659
674 Bakema, R.S.  24 January 1882Groningen, Groningen I717504
675 Bakema, R.  17 June 1832Groningen, Groningen I526322
676 Bakema, S.  23 June 1861Groningen, Groningen I526334
677 Bakema, T.L.  08 October 1906Groningen, Groningen I442062
678 Bakema, W.  13 August 1833Groningen, Groningen I526324
679 Bakker, A.N.  1805Groningen, Groningen I16329
680 Bakker, A.G.  1795Groningen, Groningen I382729
681 Bakker, A.M.  20 February 1803Groningen, Groningen I371816
682 Bakker, A.  15 February 1890Groningen, Groningen I634933
683 Bakker, A.  1874Groningen, Groningen I501609
684 Bakker, A.  21 March 1832Groningen, Groningen I469764
685 Bakker, A.G.  02 March 1812Groningen, Groningen I233464
686 Bakker, A.  18 September 1815Groningen, Groningen I476670
687 Bakker, A.A.  09 March 1857Groningen, Groningen I476672
688 Bakker, A.G.  15 May 1852Groningen, Groningen I144947
689 Bakker, A.  1832Groningen, Groningen I556613
690 Bakker, A.  17 April 1913Groningen, Groningen I785811
691 Bakker, A.  02 December 1846Groningen, Groningen I199770
692 Bakker, B.  10 November 1887Groningen, Groningen I404679
693 Bakker, B.  27 March 1838Groningen, Groningen I198424
694 Bakker, B.  01 November 1909Groningen, Groningen I392572
695 Bakker, B.  1839Groningen, Groningen I201841
696 Bakker, C.  20 January 1854Groningen, Groningen I733755
697 Bakker, C.  1850Groningen, Groningen I111134
698 Bakker, C.  1790Groningen, Groningen I49744
699 Bakker, D.  08 January 1832Groningen, Groningen I476669
700 Bakker, E.H.  22 November 1891Groningen, Groningen I278916
701 Bakker, E.  30 June 1916Groningen, Groningen I349127
702 Bakker, E.  13 September 1907Groningen, Groningen I631442
703 Bakker, F.  15 February 1835Groningen, Groningen I277109
704 Bakker, F.E.  08 September 1836Groningen, Groningen I778919
705 Bakker, F.  14 June 1887Groningen, Groningen I236966
706 Bakker, F.  04 June 1904Groningen, Groningen I382719
707 Bakker, F.  21 February 1906Groningen, Groningen I382720
708 Bakker, F.A.  13 September 1851Groningen, Groningen I573165
709 Bakker, F.A.  05 June 1884Groningen, Groningen I573171
710 Bakker, F.  Approximately 1895Groningen, Groningen I200718
711 Bakker, G.  04 December 1882Groningen, Groningen I573170
712 Bakker, G.  17 February 1864Groningen, Groningen I777112
713 Bakker, G.J.  1761Groningen, Groningen I49745
714 Bakker, G.  25 September 1914Groningen, Groningen I349708
715 Bakker, G.  1791Groningen, Groningen I16811
716 Bakker, G.G.  05 May 1894Groningen, Groningen I380991
717 Bakker, G.  16 June 1773Groningen, Groningen I762139
718 Bakker, G.  06 June 1856Groningen, Groningen I733756
719 Bakker, G.  03 November 1890Groningen, Groningen I575483
720 Bakker, G.  08 February 1845Groningen, Groningen I709580
721 Bakker, G.  07 February 1856Groningen, Groningen I709660
722 Bakker, G.  17 September 1850Groningen, Groningen I565198
723 Bakker, G.  07 January 1852Groningen, Groningen I622622
724 Bakker, G.  09 July 1897Groningen, Groningen I341180
725 Bakker, G.J.  25 August 1814Groningen, Groningen I113196
726 Bakker, H.  04 October 1910Groningen, Groningen I349709
727 Bakker, H.H.  27 September 1864Groningen, Groningen I468578
728 Bakker, H.  25 May 1892Groningen, Groningen I575484
729 Bakker, H.  25 April 1905Groningen, Groningen I781654
730 Bakker, H.G.  04 April 1913Groningen, Groningen I789105
731 Bakker, H.L.  26 February 1899Groningen, Groningen I382715
732 Bakker, H.  06 August 1881Groningen, Groningen I573420
733 Bakker, H.G.  08 November 1823Groningen, Groningen I165634
734 Bakker, H.H.  13 April 1844Groningen, Groningen I490172
735 Bakker, H.J.  16 August 1901Groningen, Groningen I454974
736 Bakker, H.  1803Groningen, Groningen I527878
737 Bakker, H.  28 September 1818Groningen, Groningen I231549
738 Bakker, H.K.  19 May 1861Groningen, Groningen I733757
739 Bakker, H.  1897Groningen, Groningen I197932
740 Bakker, H.  19 February 1902Groningen, Groningen I382717
741 Bakker, I.  16 February 1871Groningen, Groningen I62902
742 Bakker, I.H.  Date unknownGroningen, Groningen I234741
743 Bakker, J.  1822Groningen, Groningen I565199
744 Bakker, J.  20 November 1824Groningen, Groningen I191461
745 Bakker, J.  04 March 1853Groningen, Groningen I738538
746 Bakker, J.  1864Groningen, Groningen I198727
747 Bakker, J.  06 July 1876Groningen, Groningen I27952
748 Bakker, J.  02 June 1879Groningen, Groningen I573168
749 Bakker, J.  28 March 1881Groningen, Groningen I709679
750 Bakker, J.  02 May 1889Groningen, Groningen I575482
751 Bakker, J.  26 September 1899Groningen, Groningen I62899
752 Bakker, J.  October 1917Groningen, Groningen I741255
753 Bakker, J.  Approximately 1928Groningen, Groningen I479838
754 Bakker, J.R.  22 December 1850Groningen, Groningen I709659
755 Bakker, J.  27 September 1838Groningen, Groningen I456398
756 Bakker, J.  06 April 1888Groningen, Groningen I575481
757 Bakker, J.  08 August 1892Groningen, Groningen I626997
758 Bakker, J.F.  26 November 1868Groningen, Groningen I594356
759 Bakker, J.E.  02 June 1798Groningen, Groningen I401101
760 Bakker, J.H.  1801Groningen, Groningen I375998
761 Bakker, J.H.  06 March 1897Groningen, Groningen I382714
762 Bakker, J.  04 September 1900Groningen, Groningen I769359
763 Bakker, J.  26 January 1806Groningen, Groningen I250738
764 Bakker, J.A.  1799Groningen, Groningen I113049
765 Bakker, K.G.  1787Groningen, Groningen I382728
766 Bakker, K.  20 November 1886Groningen, Groningen I693895
767 Bakker, L.  26 November 1837Groningen, Groningen I469763
768 Bakker, M.  12 September 1806Groningen, Groningen I220095
769 Bakker, M.E.  24 July 1888Groningen, Groningen I278912
770 Bakker, M.T.  21 September 1812Groningen, Groningen I232170
771 Bakker, M.M.  Approximately 1879Groningen, Groningen I158914
772 Bakker, M.M.  03 March 1888Groningen, Groningen I265966
773 Bakker, N.  1841Groningen, Groningen I201903
774 Bakker, N.  01 March 1887Groningen, Groningen I634932
775 Bakker, N.  18 November 1903Groningen, Groningen I634935
776 Bakker, N.  1788Groningen, Groningen I276781
777 Bakker, N.  19 May 1895Groningen, Groningen I575485
778 Bakker, N.  25 December 1900Groningen, Groningen I382716
779 Bakker, N.  22 January 1912Groningen, Groningen I362327
780 Bakker, N.  19 August 1924Groningen, Groningen I627954
781 Bakker, N.  27 July 1944Groningen, Groningen I461669
782 Bakker, O.J.  11 August 1824Groningen, Groningen I641831
783 Bakker, O.J.  22 October 1892Groningen, Groningen I634934
784 Bakker, P.  07 March 1847Groningen, Groningen I234188
785 Bakker, P.  26 February 1849Groningen, Groningen I27953
786 Bakker, P.  26 December 1886Groningen, Groningen I573172
787 Bakker, P.J.  1891Groningen, Groningen I198685
788 Bakker, P.T.  20 November 1897Groningen, Groningen I62903
789 Bakker, R.  22 July 1839Groningen, Groningen I709579
790 Bakker, R.  23 July 1861Groningen, Groningen I360998
791 Bakker, R.J.  20 July 1878Groningen, Groningen I709667
792 Bakker, R.R.  22 December 1814Groningen, Groningen I709575
793 Bakker, R.J.  06 January 1903Groningen, Groningen I382718
794 Bakker, R.  20 April 1896Groningen, Groningen I382713
795 Bakker, R.B.  25 April 1863Groningen, Groningen I733758
796 Bakker, S.  24 February 1815Groningen, Groningen I277111
797 Bakker, S.  10 October 1894Groningen, Groningen I197925
798 Bakker, S.  30 June 1826Groningen, Groningen I425785
799 Bakker, S.  10 July 1848Groningen, Groningen I200541
800 Bakker, S.  08 May 1817Groningen, Groningen I16618

1 2 3 4 5 ... 31» Next»Baptised

Matches 1 to 800 of 4854

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Aaldering, G.J.  05 October 1788Groningen, Groningen I283724
2 Aaling, H.  20 January 1688Groningen, Groningen I628133
3 Abbringh, P.  24 October 1810Groningen, Groningen I443494
4 Abels, L.  24 February 1641Groningen, Groningen I626700
5 Abels, L.  24 February 1641Groningen, Groningen I626702
6 Abels, P.  10 September 1652Groningen, Groningen I626683
7 Abels, T.  12 February 1788Groningen, Groningen I627235
8 Abrahams, A.  19 February 1711Groningen, Groningen I343554
9 Abrahams, G.  06 March 1745Groningen, Groningen I701111
10 Abrahams, G.  12 March 1751Groningen, Groningen I701113
11 Abrahams, H.  24 December 1741Groningen, Groningen I701110
12 Abrahams, H.  19 October 1736Groningen, Groningen I701108
13 Abrahams, J.  07 September 1738Groningen, Groningen I701109
14 Abrahams, W.  11 October 1747Groningen, Groningen I701112
15 Adams, J.  15 July 1798Groningen, Groningen I166385
16 Adams, M.  29 May 1666Groningen, Groningen I613253
17 Adriani, F.  27 February 1732Groningen, Groningen I338932
18 Adriani, M.  27 December 1733Groningen, Groningen I338933
19 Adriani, P.  23 May 1730Groningen, Groningen I338362
20 Aijlts, P.  08 June 1749Groningen, Groningen I36490
21 Aikema, L.  10 March 1775Groningen, Groningen I199174
22 van Aken, J.  31 July 1799Groningen, Groningen I126239
23 Alberda van Bijma, S.E.  05 November 1769Groningen, Groningen I432851
24 Alberda van Dijksterhuis, M.J.  11 January 1728Groningen, Groningen I189835
25 Alberda van Eikenstein, A.M.C.  18 April 1779Groningen, Groningen I365660
26 Alberda van Nijesteijn, J.P.  01 December 1724Groningen, Groningen I340431
27 Alberts, B.  27 December 1691Groningen, Groningen I208885
28 Alberts, C.  02 August 1713Groningen, Groningen I572203
29 Alberts, C.  20 April 1712Groningen, Groningen I572202
30 Alberts, C.  13 September 1715Groningen, Groningen I572205
31 Alberts, G.  26 November 1699Groningen, Groningen I274479
32 Alberts, H.  29 January 1697Groningen, Groningen I274475
33 Alberts, H.P.  04 March 1803Groningen, Groningen I74757
34 Alberts, I.  20 June 1694Groningen, Groningen I274478
35 Alberts, J.  08 August 1686Groningen, Groningen I274476
36 Alberts, J.  30 October 1687Groningen, Groningen I274477
37 Alberts, J.  31 August 1693Groningen, Groningen I208875
38 Alberts, J.C.  23 November 1717Groningen, Groningen I572206
39 Alberts, J.J.  20 August 1800Groningen, Groningen I420408
40 Alberts, J.  14 November 1792Groningen, Groningen I103924
41 Alberts, J.  26 August 1719Groningen, Groningen I572207
42 Alberts, W.  03 January 1692Groningen, Groningen I280686
43 Albronda, J.  25 December 1788Groningen, Groningen I456415
44 Albronda, L.  04 January 1792Groningen, Groningen I188219
45 Albronda, N.  27 September 1780Groningen, Groningen I456417
46 Albronda, P.  27 September 1786Groningen, Groningen I456418
47 Albronda, P.  10 January 1796Groningen, Groningen I521762
48 Albronda, T.  27 January 1793Groningen, Groningen I54297
49 Albronda, W.  23 July 1794Groningen, Groningen I456416
50 Aldershoff, J.  24 June 1796Groningen, Groningen I278157
51 Aldringa, H.W.F.  15 September 1762Groningen, Groningen I385491
52 Aling, A.M.  17 August 1732Groningen, Groningen I628136
53 Aling, E.  20 July 1781Groningen, Groningen I774261
54 Aling, E.  22 January 1773Groningen, Groningen I188927
55 Aling, J.  25 November 1727Groningen, Groningen I628135
56 Aling, M.  31 May 1725Groningen, Groningen I237107
57 Alingh, M.A.  07 September 1784Groningen, Groningen I778314
58 Allershof, G.E.  22 October 1669Groningen, Groningen I406055
59 Ansinck, J.  22 February 1698Groningen, Groningen I595405
60 Anthoni, H.  19 March 1747Groningen, Groningen I311301
61 Anthoni, J.  10 November 1743Groningen, Groningen I311300
62 Anthoni, L.  08 August 1734Groningen, Groningen I311299
63 Anthoni, W.  08 August 1734Groningen, Groningen I311298
64 Apol, A.  01 July 1767Groningen, Groningen I281056
65 Apol, B.J.  22 March 1774Groningen, Groningen I781931
66 Apol, F.  14 August 1763Groningen, Groningen I382109
67 Apol, F.  29 April 1761Groningen, Groningen I382110
68 Apol, G.  04 December 1807Groningen, Groningen I781932
69 Apol, J.  12 August 1750Groningen, Groningen I281054
70 Apol, T.  03 July 1765Groningen, Groningen I281055
71 Appa, H.  10 July 1801Groningen, Groningen I392985
72 Appa, J.  01 April 1798Groningen, Groningen I392984
73 Appa, J.  15 January 1805Groningen, Groningen I392986
74 Appa, J.P.  03 February 1795Groningen, Groningen I392983
75 Appa, M.C.  27 October 1790Groningen, Groningen I392989
76 Appius, A.A.  17 March 1707Groningen, Groningen I339843
77 Arend, A.  30 November 1792Groningen, Groningen I419781
78 Arend, A.  05 November 1786Groningen, Groningen I419779
79 Arend, A.  25 January 1787Groningen, Groningen I419780
80 Arend, H.  26 October 1783Groningen, Groningen I419778
81 Arends, D.  19 April 1801Groningen, Groningen I462477
82 Arens, C.  28 July 1663Groningen, Groningen I9375
83 Arens, G.  07 April 1659Groningen, Groningen I9372
84 Arens, H.  06 August 1661Groningen, Groningen I9373
85 Arens, S.  03 April 1657Groningen, Groningen I9353
86 Arents, D.  06 June 1770Groningen, Groningen I462505
87 Arents, J.  25 June 1809Groningen, Groningen I462481
88 Arents, J.  07 October 1761Groningen, Groningen I462503
89 Arents, M.  16 September 1798Groningen, Groningen I462416
90 Arents, N.  17 August 1806Groningen, Groningen I462480
91 Arents, N.  21 July 1756Groningen, Groningen I462487
92 Arents, P.  19 December 1764Groningen, Groningen I462504
93 Arents, W.  03 May 1774Groningen, Groningen I462506
94 Aries, G.  23 January 1726Groningen, Groningen I687687
95 Arijs, G.  13 July 1727Groningen, Groningen I687700
96 Arijs, G.  16 July 1730Groningen, Groningen I687701
97 Arijs, J.  19 May 1724Groningen, Groningen I687699
98 Arijs, J.  19 November 1732Groningen, Groningen I687702
99 Arijs, J.  08 December 1737Groningen, Groningen I687703
100 Arnoldi, A.  26 January 1725Groningen, Groningen I311396
101 Arnoldi, A.  17 January 1783Groningen, Groningen I623115
102 Arnoldi, A.  25 June 1734Groningen, Groningen I311400
103 Arnoldi, E.  27 June 1728Groningen, Groningen I311398
104 Arnoldi, E.  04 July 1723Groningen, Groningen I311395
105 Arnoldi, H.  03 November 1697Groningen, Groningen I747388
106 Arnoldi, J.R.  09 April 1730Groningen, Groningen I311399
107 Arnoldi, J.  19 June 1694Groningen, Groningen I747397
108 Arnoldi, L.  14 October 1696Groningen, Groningen I747387
109 Arnoldi, R.  27 September 1726Groningen, Groningen I311397
110 Arnoldi, T.  10 November 1699Groningen, Groningen I747389
111 Arnolli, J.  30 June 1786Groningen, Groningen I17379
112 Artel, E.S.  08 August 1773Groningen, Groningen I3897
113 Asserhuijs, A.  04 January 1665Groningen, Groningen I225947
114 Asserhuijs, C.  19 June 1663Groningen, Groningen I225949
115 Asserhuijs, C.  28 August 1660Groningen, Groningen I225948
116 Asserhuijs, E.  15 March 1657Groningen, Groningen I225922
117 Asserhuijs, L.  15 March 1657Groningen, Groningen I225950
118 Asserhuijs, L.  10 September 1661Groningen, Groningen I227796
119 Assies, A.  17 May 1724Groningen, Groningen I679557
120 Assies, A.  23 June 1716Groningen, Groningen I679554
121 Assies, G.  08 January 1722Groningen, Groningen I679556
122 Assies, G.  16 April 1719Groningen, Groningen I679555
123 Assies, S.  30 December 1710Groningen, Groningen I679550
124 Assies, T.  05 January 1713Groningen, Groningen I679553
125 Ates, J.  22 November 1661Groningen, Groningen I576310
126 Ates, W.  18 October 1657Groningen, Groningen I495426
127 Atzema, A.  24 November 1730Groningen, Groningen I279554
128 Atzema, A.M.  02 November 1766Groningen, Groningen I278637
129 Atzema, A.  09 April 1802Groningen, Groningen I278151
130 Atzema, G.J.  02 November 1766Groningen, Groningen I278639
131 Atzema, I.  07 November 1726Groningen, Groningen I277321
132 Atzema, I.  17 May 1764Groningen, Groningen I278600
133 Atzema, J.  17 May 1764Groningen, Groningen I280457
134 Atzema, L.  30 October 1761Groningen, Groningen I278142
135 Atzema, T.  27 May 1759Groningen, Groningen I278108
136 Atzema, W.H.  28 February 1806Groningen, Groningen I278593
137 Averes, C.  20 January 1702Groningen, Groningen I699535
138 Backer, J.J.  29 April 1804Groningen, Groningen I72462
139 Bakker, A.N.  19 April 1805Groningen, Groningen I16329
140 Bakker, A.G.  15 May 1795Groningen, Groningen I382729
141 Bakker, C.  22 December 1790Groningen, Groningen I49744
142 Bakker, G.J.  24 March 1761Groningen, Groningen I49745
143 Bakker, G.  25 September 1791Groningen, Groningen I16811
144 Bakker, H.  18 February 1803Groningen, Groningen I527878
145 Bakker, J.H.  23 December 1801Groningen, Groningen I375998
146 Bakker, J.A.  01 March 1799Groningen, Groningen I113049
147 Bakker, K.G.  04 July 1787Groningen, Groningen I382728
148 Bakker, N.  06 August 1788Groningen, Groningen I276781
149 Bakker, W.  20 September 1797Groningen, Groningen I276931
150 Balsters, T.  18 August 1643Groningen, Groningen I39741
151 Baptist, J.J.  10 July 1808Groningen, Groningen I16860
152 Barghuis, J.R.  30 March 1740Groningen, Groningen I113125
153 Barghuis, J.R.  11 November 1742Groningen, Groningen I382301
154 Barghuis, M.R.  12 January 1746Groningen, Groningen I382300
155 Barkman, A.  23 April 1769Groningen, Groningen I645660
156 Barkman, N.  02 May 1740Groningen, Groningen I107726
157 Barkman, P.M.  26 August 1771Groningen, Groningen I645634
158 Barlinckhoff, B.  21 February 1645Groningen, Groningen I679587
159 Barlinckhoff, C.  14 October 1642Groningen, Groningen I679586
160 Barlinckhoff, H.  14 June 1641Groningen, Groningen I679585
161 Barlinckhoff, H.  08 November 1646Groningen, Groningen I679588
162 Bartelds, H.  07 July 1782Groningen, Groningen I378553
163 Bartelds, W.  25 October 1780Groningen, Groningen I378552
164 Bartels, H.  27 December 1797Groningen, Groningen I29362
165 Bartels, H.  22 October 1794Groningen, Groningen I195971
166 Bartels, H.  05 December 1770Groningen, Groningen I260139
167 Bartels, J.  23 September 1774Groningen, Groningen I260141
168 Bartels, K.  16 September 1772Groningen, Groningen I260140
169 Bartels, L.  16 November 1777Groningen, Groningen I378551
170 Bartelts, A.  02 June 1726Groningen, Groningen I623802
171 Bartelts, A.  31 December 1728Groningen, Groningen I623800
172 Bartelts, G.H.  11 October 1789Groningen, Groningen I43433
173 Bartelts, H.  24 September 1724Groningen, Groningen I623798
174 Bartelts, H.  12 November 1727Groningen, Groningen I623799
175 Bartelts, J.  05 October 1732Groningen, Groningen I623801
176 Bartelts, J.  14 February 1720Groningen, Groningen I623796
177 Bartelts, L.  23 February 1659Groningen, Groningen I528289
178 Basse, A.J.  23 September 1708Groningen, Groningen I328193
179 Basseleur, A.  02 December 1673Groningen, Groningen I602829
180 Basseleur, C.M.  21 October 1677Groningen, Groningen I602819
181 Basseleur, G.  25 June 1671Groningen, Groningen I602828
182 Basseleur, H.  15 April 1666Groningen, Groningen I602825
183 Basseleur, H.  01 March 1668Groningen, Groningen I602826
184 Basseleur, H.  06 May 1669Groningen, Groningen I602827
185 Basseleur, J.  07 May 1679Groningen, Groningen I602832
186 Basseleur, J.  20 March 1681Groningen, Groningen I602833
187 Basseleur, J.  14 November 1682Groningen, Groningen I602834
188 Basseleur, J.  30 March 1687Groningen, Groningen I602835
189 Basseleur, J.  12 November 1689Groningen, Groningen I602836
190 Basseleur, M.  18 June 1676Groningen, Groningen I602831
191 Basseleur, W.  12 February 1675Groningen, Groningen I602830
192 Basuin, H.B.  03 November 1779Groningen, Groningen I260142
193 Basuin, R.F.  15 March 1695Groningen, Groningen I690418
194 Basuins, D.J.  09 November 1749Groningen, Groningen I259969
195 Bazuin, A.B.  09 January 1787Groningen, Groningen I12856
196 Bazuin, H.B.  03 March 1777Groningen, Groningen I259694
197 Bazuin, J.  14 March 1693Groningen, Groningen I690398
198 Beckeringh, A.  18 February 1683Groningen, Groningen I246664
199 Beckeringh, A.  25 March 1694Groningen, Groningen I763415
200 Beckeringh, A.  06 August 1695Groningen, Groningen I763416
201 Beckeringh, E.L.  21 January 1740Groningen, Groningen I186597
202 Beckeringh, E.  16 September 1685Groningen, Groningen I246665
203 Beckeringh, E.  06 January 1687Groningen, Groningen I246666
204 Beckeringh, J.  05 January 1679Groningen, Groningen I246663
205 Beckeringh, J.  04 April 1693Groningen, Groningen I763414
206 Beckeringh, L.  17 November 1644Groningen, Groningen I98699
207 Beckeringh, M.  09 November 1675Groningen, Groningen I246662
208 Beckeringh, W.  18 January 1688Groningen, Groningen I246654
209 Beckeringh, W.  01 September 1706Groningen, Groningen I186598
210 van Beeck Calkoen, J.F.  08 May 1772Groningen, Groningen I536882
211 Beekhuis, G.  24 April 1805Groningen, Groningen I155211
212 Beekhuis, H.A.  20 February 1735Groningen, Groningen I106232
213 Beekhuis, M.  12 October 1800Groningen, Groningen I155200
214 Beekhuis, M.  18 November 1796Groningen, Groningen I155196
215 Beekhuis, M.  07 May 1809Groningen, Groningen I166904
216 Beekman, B.  02 January 1808Groningen, Groningen I57255
217 Beekman, C.  20 January 1801Groningen, Groningen I57519
218 Beekman, H.  17 March 1796Groningen, Groningen I127825
219 Beekman, J.  02 February 1802Groningen, Groningen I57307
220 Beekman, M.  13 March 1805Groningen, Groningen I57547
221 Beekmeijer, J.H.  05 October 1792Groningen, Groningen I256025
222 Beekmeijer, M.C.  11 June 1798Groningen, Groningen I37699
223 Beerling, B.  23 February 1763Groningen, Groningen I774407
224 Beerta, K.W.  09 January 1799Groningen, Groningen I208938
225 Beijer, L.  04 December 1799Groningen, Groningen I121909
226 Bekenkamp, A.  22 October 1786Groningen, Groningen I443534
227 Bekenkamp, L.  20 September 1746Groningen, Groningen I443583
228 Beks, K.  25 March 1792Groningen, Groningen I15051
229 Belgraver, A.H.  16 November 1759Groningen, Groningen I529837
230 Belgraver, A.  04 March 1804Groningen, Groningen I529869
231 Belgraver, D.H.  17 September 1775Groningen, Groningen I529831
232 Belgraver, G.H.  08 December 1754Groningen, Groningen I529836
233 Belgraver, H.H.  11 March 1787Groningen, Groningen I529834
234 Belgraver, H.H.  03 May 1782Groningen, Groningen I529833
235 Belgraver, H.H.  05 November 1752Groningen, Groningen I529822
236 Belgraver, H.H.  02 January 1778Groningen, Groningen I529821
237 Belgraver, H.H.  23 July 1756Groningen, Groningen I529838
238 Belgraver, H.  26 October 1792Groningen, Groningen I165757
239 Belgraver, H.  22 October 1809Groningen, Groningen I529875
240 Belgraver, H.H.  08 May 1774Groningen, Groningen I529830
241 Belgraver, J.H.  19 February 1747Groningen, Groningen I529839
242 Belgraver, J.H.F.  06 September 1807Groningen, Groningen I529870
243 Belgraver, J.H.  20 May 1789Groningen, Groningen I529826
244 Belgraver, P.H.  04 August 1784Groningen, Groningen I529824
245 Belgraver, T.H.  30 January 1780Groningen, Groningen I529832
246 van Belkum, H.  21 September 1798Groningen, Groningen I278153
247 Bellinga, A.v.W.  24 December 1780Groningen, Groningen I686213
248 Bellinga, A.  10 December 1747Groningen, Groningen I686218
249 Bellinga, A.J.  06 August 1745Groningen, Groningen I686217
250 Bellinga, A.W.  19 April 1744Groningen, Groningen I686216
251 Bellinga, H.  27 May 1778Groningen, Groningen I36507
252 Bellinga, J.  31 July 1746Groningen, Groningen I686211
253 Bellinga, J.A.  09 March 1804Groningen, Groningen I54504
254 Bellinga, W.  08 June 1749Groningen, Groningen I686219
255 Berends, A.  27 January 1804Groningen, Groningen I198104
256 Berends, H.  16 April 1786Groningen, Groningen I610170
257 Berends, K.  11 January 1801Groningen, Groningen I102720
258 Berents, A.  Groningen, Groningen I705848
259 Berents, B.  27 September 1745Groningen, Groningen I432305
260 Berents, F.  18 April 1734Groningen, Groningen I601531
261 van Berge, A.J.  19 April 1770Groningen, Groningen I311274
262 van Berge, J.A.  27 July 1742Groningen, Groningen I311273
263 ten Berge, J.E.  12 April 1801Groningen, Groningen I368420
264 ten Berge, T.J.  19 May 1793Groningen, Groningen I368421
265 van Bergen, A.J.  14 September 1792Groningen, Groningen I311281
266 van Bergen, J.J.  04 April 1777Groningen, Groningen I311277
267 van Bergen, J.J.  08 October 1784Groningen, Groningen I311276
268 van Bergen, J.A.L.  30 October 1794Groningen, Groningen I311283
269 van Bergen, J.J.  02 October 1767Groningen, Groningen I311318
270 van Bergen, M.J.  15 November 1793Groningen, Groningen I311282
271 van Bergen, P.J.  19 June 1789Groningen, Groningen I311295
272 van Bergen, R.J.  11 February 1791Groningen, Groningen I311280
273 van Bergen, T.J.  20 September 1778Groningen, Groningen I311278
274 Berghuis, A.E.  19 January 1787Groningen, Groningen I217185
275 Bergman, H.  22 October 1796Groningen, Groningen I107774
276 Bergman, J.H.  17 October 1808Groningen, Groningen I202376
277 Bering, A.G.  08 May 1759Groningen, Groningen I419411
278 Bering, J.C.  21 August 1757Groningen, Groningen I419410
279 Bering, P.W.J.  06 May 1756Groningen, Groningen I419409
280 Bertelts, J.  06 August 1721Groningen, Groningen I623797
281 Bertling, A.  23 March 1746Groningen, Groningen I340432
282 Bertling, A.J.  06 April 1777Groningen, Groningen I340439
283 Bertling, A.E.J.  01 July 1781Groningen, Groningen I340434
284 Bertling, A.  25 February 1750Groningen, Groningen I395003
285 Bertling, H.  05 January 1752Groningen, Groningen I395019
286 Bertling, J.  03 October 1755Groningen, Groningen I395021
287 Bertling, J.P.  25 May 1775Groningen, Groningen I50217
288 Bertling, M.H.A.  20 May 1773Groningen, Groningen I340433
289 Bertling, P.  24 August 1753Groningen, Groningen I395020
290 Bielholt, H.W.  18 May 1801Groningen, Groningen I17879
291 Bierling, H.  27 June 1783Groningen, Groningen I420315
292 Bierling, H.  17 August 1774Groningen, Groningen I420312
293 Bierling, J.  04 December 1767Groningen, Groningen I420310
294 Bierling, J.  27 July 1781Groningen, Groningen I420314
295 Bierling, M.  25 April 1742Groningen, Groningen I420162
296 Bierling, T.  29 December 1771Groningen, Groningen I132263
297 Bierling, W.  25 April 1777Groningen, Groningen I420313
298 Bierman, J.  16 September 1808Groningen, Groningen I240500
299 Bierman, S.  24 October 1810Groningen, Groningen I240503
300 Bijlholt, A.W.  01 August 1803Groningen, Groningen I253473
301 Bijlholt, T.  06 January 1806Groningen, Groningen I387143
302 Bijmholt, F.  14 February 1692Groningen, Groningen I286945
303 Bijmholt, F.  22 April 1686Groningen, Groningen I286942
304 Bijmholt, G.  12 September 1700Groningen, Groningen I286948
305 Bijmholt, G.  22 July 1684Groningen, Groningen I286941
306 Bijmholt, H.  09 August 1693Groningen, Groningen I286946
307 Bijmholt, H.  19 November 1697Groningen, Groningen I286947
308 Bijmholt, J.F.  24 May 1688Groningen, Groningen I286943
309 Bijmholt, M.  15 January 1695Groningen, Groningen I286886
310 Bijmholt, M.  11 August 1689Groningen, Groningen I286944
311 Blaak, J.M.  11 June 1732Groningen, Groningen I207407
312 Blaauw, G.H.  10 May 1805Groningen, Groningen I154079
313 Blankvoort, A.  09 March 1800Groningen, Groningen I691333
314 Blankvoort, A.  31 January 1758Groningen, Groningen I691345
315 Blankvoort, A.  14 July 1761Groningen, Groningen I691347
316 Blankvoort, F.  26 June 1759Groningen, Groningen I691346
317 Blankvoort, H.  25 February 1763Groningen, Groningen I32504
318 Blankvoort, J.  04 May 1810Groningen, Groningen I691336
319 Blankvoort, J.  12 July 1795Groningen, Groningen I691330
320 Blankvoort, L.  15 October 1765Groningen, Groningen I691348
321 Blankvoort, M.  09 July 1797Groningen, Groningen I691331
322 Blankvoort, M.  06 November 1803Groningen, Groningen I14447
323 Blankvoort, R.  25 January 1807Groningen, Groningen I691334
324 Blauw, A.  22 August 1806Groningen, Groningen I575824
325 Blauw, M.  29 March 1804Groningen, Groningen I575823
326 Blauw, P.T.  22 February 1809Groningen, Groningen I575825
327 Bleeker, J.J.  29 December 1793Groningen, Groningen I366327
328 Bleijenberg, H.  10 February 1799Groningen, Groningen I72180
329 Bleijenburg, A.  12 August 1796Groningen, Groningen I378814
330 Bleker, A.J.  26 April 1791Groningen, Groningen I165758
331 Blencke, A.  07 September 1695Groningen, Groningen I679606
332 Blencke, B.  07 August 1700Groningen, Groningen I679609
333 Blencke, E.  17 November 1650Groningen, Groningen I679594
334 Blencke, F.  05 April 1697Groningen, Groningen I679607
335 Blencke, G.  22 January 1654Groningen, Groningen I679595
336 Blencke, G.  17 May 1693Groningen, Groningen I679605
337 Blencke, G.  22 October 1702Groningen, Groningen I679610
338 Blencke, H.  06 February 1648Groningen, Groningen I679593
339 Blencke, I.A.  12 August 1698Groningen, Groningen I679608
340 Blencke, I.  26 April 1659Groningen, Groningen I679596
341 Blencke, J.  10 August 1645Groningen, Groningen I679592
342 Blencke, M.  20 February 1663Groningen, Groningen I328367
343 Blenke, A.  26 April 1659Groningen, Groningen I679559
344 Blik, F.W.  27 September 1793Groningen, Groningen I17739
345 Blik, L.W.  30 December 1791Groningen, Groningen I516678
346 Blink, A.S.  13 April 1749Groningen, Groningen I102608
347 Blink, A.  28 October 1746Groningen, Groningen I102607
348 Blink, A.  05 October 1759Groningen, Groningen I102615
349 Blink, C.  17 August 1800Groningen, Groningen I102741
350 Blink, F.  19 May 1752Groningen, Groningen I102623
351 Blink, G.  07 January 1756Groningen, Groningen I102613
352 Blink, H.  12 September 1781Groningen, Groningen I102629
353 Blink, J.  03 February 1762Groningen, Groningen I102616
354 Blink, J.  02 September 1764Groningen, Groningen I102617
355 Blink, J.  18 March 1778Groningen, Groningen I102628
356 Blink, M.  13 February 1757Groningen, Groningen I102614
357 Blink, P.  13 July 1753Groningen, Groningen I102612
358 Blink, P.  31 October 1766Groningen, Groningen I102618
359 Blink, R.  28 January 1750Groningen, Groningen I102622
360 Blink, R.  10 November 1753Groningen, Groningen I102625
361 Bloemert, E.  16 January 1722Groningen, Groningen I339862
362 Blokbergen, N.J.  18 January 1756Groningen, Groningen I50304
363 Boddeus, J.M.  07 April 1810Groningen, Groningen I697009
364 Bodeman, W.T.  27 April 1805Groningen, Groningen I11807
365 Bodies, J.J.  08 November 1732Groningen, Groningen I697020
366 Bodijs, W.  04 March 1731Groningen, Groningen I697027
367 van Boeckhout, J.  29 November 1665Groningen, Groningen I189887
368 Boekholdt, G.  14 August 1659Groningen, Groningen I242255
369 Boekholdt, G.  08 November 1667Groningen, Groningen I242257
370 Boekholdt, H.  15 January 1669Groningen, Groningen I242258
371 Boekholdt, J.  29 December 1661Groningen, Groningen I71809
372 Boekholdt, P.  14 June 1665Groningen, Groningen I242256
373 Boekholt, A.  26 May 1739Groningen, Groningen I425615
374 Boekholt, A.  28 October 1797Groningen, Groningen I11887
375 Boekholt, A.  03 October 1724Groningen, Groningen I192552
376 Boekholt, A.  11 January 1793Groningen, Groningen I11682
377 Boekholt, A.  10 August 1777Groningen, Groningen I11669
378 Boekholt, A.  15 March 1803Groningen, Groningen I11806
379 Boekholt, D.B.  18 March 1807Groningen, Groningen I11919
380 Boekholt, F.  26 May 1739Groningen, Groningen I425617
381 Boekholt, H.  23 April 1769Groningen, Groningen I425605
382 Boekholt, H.  04 August 1779Groningen, Groningen I509336
383 Boekholt, H.  09 April 1809Groningen, Groningen I54486
384 Boekholt, H.  15 August 1766Groningen, Groningen I509338
385 Boekholt, H.  12 April 1741Groningen, Groningen I425618
386 Boekholt, H.  19 November 1790Groningen, Groningen I11740
387 Boekholt, H.  15 May 1803Groningen, Groningen I11981
388 Boekholt, H.  13 June 1738Groningen, Groningen I425616
389 Boekholt, H.  22 November 1776Groningen, Groningen I425609
390 Boekholt, H.  03 August 1732Groningen, Groningen I192537
391 Boekholt, H.  26 July 1750Groningen, Groningen I425620
392 Boekholt, H.  29 June 1764Groningen, Groningen I192526
393 Boekholt, H.  03 May 1775Groningen, Groningen I509335
394 Boekholt, J.  17 November 1762Groningen, Groningen I192541
395 Boekholt, J.  11 December 1808Groningen, Groningen I192530
396 Boekholt, J.  04 May 1791Groningen, Groningen I11708
397 Boekholt, J.  29 June 1803Groningen, Groningen I11972
398 Boekholt, K.  13 August 1747Groningen, Groningen I425613
399 Boekholt, L.  08 April 1727Groningen, Groningen I192553
400 Boekholt, M.  15 May 1789Groningen, Groningen I57831
401 Boekholt, M.  09 January 1722Groningen, Groningen I192551
402 Boekholt, M.  06 January 1768Groningen, Groningen I192542
403 Boekholt, M.  01 April 1772Groningen, Groningen I425606
404 Boekholt, O.  24 September 1717Groningen, Groningen I192549
405 Boekholt, O.  14 April 1719Groningen, Groningen I192550
406 Boekholt, P.T.  14 July 1805Groningen, Groningen I11861
407 Boekholt, S.  15 April 1767Groningen, Groningen I425604
408 Boekholt, T.  17 February 1797Groningen, Groningen I425596
409 Boekholt, T.  06 February 1811Groningen, Groningen I192531
410 Boekholt, W.  17 March 1745Groningen, Groningen I425619
411 Boekholt, W.  25 March 1746Groningen, Groningen I11680
412 Boekholt, W.K.  12 January 1798Groningen, Groningen I425595
413 Boekholt, W.  17 June 1761Groningen, Groningen I11928
414 Boekholt, W.  March 1810Groningen, Groningen I86409
415 Boekhoud, J.  27 February 1795Groningen, Groningen I425685
416 Boekhoudt, L.  20 August 1806Groningen, Groningen I11839
417 Boekhoudt, W.W.  24 March 1802Groningen, Groningen I11830
418 Boekhout, A.  14 July 1786Groningen, Groningen I11606
419 Boelens, B.A.  11 December 1774Groningen, Groningen I593468
420 Boelens, C.M.  02 July 1792Groningen, Groningen I586744
421 Boelens, C.  23 August 1749Groningen, Groningen I586750
422 Boelens, H.S.  13 November 1773Groningen, Groningen I593472
423 Boelens, H.A.  08 November 1788Groningen, Groningen I586742
424 Boelens, J.M.  29 July 1790Groningen, Groningen I586743
425 Boelens, J.F.  22 April 1772Groningen, Groningen I593471
426 Boelens, J.N.  08 December 1794Groningen, Groningen I301225
427 Boelens, N.J.  31 December 1754Groningen, Groningen I216669
428 Boelens, S.  13 November 1777Groningen, Groningen I593473
429 Boelens, S.L.  18 September 1786Groningen, Groningen I586741
430 Boelens Haijes, H.  14 March 1758Groningen, Groningen I585861
431 Boelens Haijes, H.  06 February 1757Groningen, Groningen I585860
432 Boelens Haijes, J.  03 January 1762Groningen, Groningen I585862
433 de Boer, D.  09 April 1793Groningen, Groningen I378672
434 de Boer, H.W.  01 July 1804Groningen, Groningen I730777
435 de Boer, H.W.  01 February 1807Groningen, Groningen I730778
436 de Boer, J.  26 March 1799Groningen, Groningen I59997
437 de Boer, J.W.  21 June 1801Groningen, Groningen I730776
438 Boerema, I.H.  05 August 1792Groningen, Groningen I573230
439 Boerema, J.  19 November 1791Groningen, Groningen I505524
440 Boerhave, M.H.  03 March 1786Groningen, Groningen I608653
441 Boering, G.J.  19 March 1755Groningen, Groningen I502280
442 Boering, H.J.  24 January 1751Groningen, Groningen I502279
443 Boering, T.J.  27 June 1745Groningen, Groningen I502278
444 Boersema, E.A.  02 May 1764Groningen, Groningen I698203
445 van Bolhuis, A.  22 March 1781Groningen, Groningen I628118
446 van Bolhuis, A.P.  04 February 1707Groningen, Groningen I626977
447 van Bolhuis, A.P.  05 July 1752Groningen, Groningen I283346
448 van Bolhuis, A.P.  04 December 1725Groningen, Groningen I237106
449 Bolhuis, A.J.  20 October 1748Groningen, Groningen I588462
450 van Bolhuis, A.P.  07 September 1757Groningen, Groningen I283328
451 van Bolhuis, A.M.  18 November 1732Groningen, Groningen I679665
452 van Bolhuis, A.  16 April 1728Groningen, Groningen I626755
453 Bolhuis, A.  10 January 1758Groningen, Groningen I189884
454 van Bolhuis, B.F.  08 June 1810Groningen, Groningen I628106
455 van Bolhuis, B.  24 March 1754Groningen, Groningen I157418
456 van Bolhuis, B.  17 January 1796Groningen, Groningen I157417
457 van Bolhuis, B.R.  18 May 1784Groningen, Groningen I628119
458 van Bolhuis, B.  05 June 1750Groningen, Groningen I237114
459 van Bolhuis, B.  27 January 1715Groningen, Groningen I626980
460 van Bolhuis, C.S.  30 October 1777Groningen, Groningen I420326
461 van Bolhuis, C.M.  27 March 1740Groningen, Groningen I518744
462 van Bolhuis, E.  31 March 1752Groningen, Groningen I237115
463 van Bolhuis, E.P.  07 October 1704Groningen, Groningen I626976
464 van Bolhuis, E.G.  17 January 1773Groningen, Groningen I188337
465 van Bolhuis, E.J.  27 February 1787Groningen, Groningen I628120
466 Bolhuis, F.P.  11 September 1763Groningen, Groningen I626788
467 Bolhuis, G.T.  04 May 1806Groningen, Groningen I259695
468 van Bolhuis, G.  30 January 1724Groningen, Groningen I626759
469 van Bolhuis, G.  02 March 1731Groningen, Groningen I626761
470 van Bolhuis, G.  14 September 1734Groningen, Groningen I626757
471 van Bolhuis, G.  27 February 1787Groningen, Groningen I628121
472 Bolhuis, G.  05 October 1794Groningen, Groningen I626847
473 Bolhuis, G.L.  07 January 1810Groningen, Groningen I259908
474 van Bolhuis, G.H.  04 May 1808Groningen, Groningen I628104
475 van Bolhuis, G.J.  11 February 1728Groningen, Groningen I428199
476 van Bolhuis, H.J.  10 January 1766Groningen, Groningen I237187
477 van Bolhuis, H.P.  02 June 1697Groningen, Groningen I626974
478 van Bolhuis, H.  01 August 1790Groningen, Groningen I283327
479 van Bolhuis, H.A.  20 September 1716Groningen, Groningen I590134
480 van Bolhuis, H.A.  13 February 1718Groningen, Groningen I590132
481 Bolhuis, J.L.  11 August 1811Groningen, Groningen I595511
482 van Bolhuis, J.  29 December 1699Groningen, Groningen I626973
483 van Bolhuis, J.  25 October 1748Groningen, Groningen I237111
484 van Bolhuis, J.  22 October 1797Groningen, Groningen I283330
485 van Bolhuis, J.  21 May 1806Groningen, Groningen I627094
486 van Bolhuis, J.  12 June 1736Groningen, Groningen I626756
487 van Bolhuis, J.  21 March 1738Groningen, Groningen I626758
488 van Bolhuis, J.  01 February 1730Groningen, Groningen I626760
489 van Bolhuis, M.H.  14 March 1760Groningen, Groningen I237112
490 van Bolhuis, M.G.  03 August 1790Groningen, Groningen I628122
491 van Bolhuis, M.G.  11 July 1756Groningen, Groningen I237118
492 Bolhuis, M.E.  28 October 1796Groningen, Groningen I259805
493 van Bolhuis, M.  27 January 1775Groningen, Groningen I628117
494 van Bolhuis, M.  10 April 1774Groningen, Groningen I518727
495 van Bolhuis, M.P.  30 May 1762Groningen, Groningen I283344
496 van Bolhuis, M.P.  24 February 1702Groningen, Groningen I626975
497 van Bolhuis, M.  05 March 1766Groningen, Groningen I283345
498 van Bolhuis, M.  11 October 1712Groningen, Groningen I626979
499 van Bolhuis, M.P.  04 January 1709Groningen, Groningen I626978
500 van Bolhuis, P.  24 August 1732Groningen, Groningen I626762
501 van Bolhuis, P.  21 February 1787Groningen, Groningen I283341
502 Bolhuis, S.T.  22 October 1806Groningen, Groningen I18196
503 Bolhuis, S.P.  30 June 1765Groningen, Groningen I626791
504 Bolman, C.  19 March 1752Groningen, Groningen I595689
505 Bolman, E.S.  28 May 1758Groningen, Groningen I595691
506 Bolman, G.S.  06 January 1762Groningen, Groningen I595692
507 Bolman, J.  01 February 1793Groningen, Groningen I595674
508 Bolman, J.  04 July 1794Groningen, Groningen I595626
509 Bolman, J.  07 January 1803Groningen, Groningen I595627
510 Bolman, L.  20 August 1806Groningen, Groningen I595673
511 Bolman, S.E.  25 June 1790Groningen, Groningen I540687
512 Bolman, T.S.  13 August 1750Groningen, Groningen I595688
513 Bolman, T.S.  09 April 1755Groningen, Groningen I595620
514 Bolman, T.  31 July 1799Groningen, Groningen I595672
515 Bolt, C.G.  19 March 1747Groningen, Groningen I679688
516 Bolt, H.M.  11 August 1758Groningen, Groningen I679691
517 Bolt, J.J.  25 November 1778Groningen, Groningen I445436
518 Bolt, J.H.  14 July 1809Groningen, Groningen I679676
519 Bolt, J.H.  27 January 1750Groningen, Groningen I679679
520 Bolt, J.H.  25 October 1805Groningen, Groningen I445435
521 Bolt, J.J.  29 July 1781Groningen, Groningen I679681
522 Bolt, J.H.  03 December 1801Groningen, Groningen I679675
523 Bolt, L.  05 May 1748Groningen, Groningen I679689
524 Bolt, L.  02 March 1760Groningen, Groningen I679692
525 Bolt, M.  12 January 1746Groningen, Groningen I679687
526 Bolt, M.L.  25 June 1799Groningen, Groningen I679674
527 Bolt, S.  04 November 1803Groningen, Groningen I679672
528 Bolt, T.  05 January 1745Groningen, Groningen I679686
529 Bolt, T.  10 October 1751Groningen, Groningen I679690
530 Bolt, T.  12 May 1763Groningen, Groningen I679693
531 Boltendal, B.  01 January 1767Groningen, Groningen I619787
532 Boltendal, C.  05 January 1755Groningen, Groningen I619782
533 Boltendal, D.  03 February 1764Groningen, Groningen I619786
534 Boltendal, H.  24 January 1762Groningen, Groningen I619785
535 Boltendal, H.  24 July 1757Groningen, Groningen I619783
536 Boltendal, J.J.  20 February 1753Groningen, Groningen I109792
537 Boltendal, J.  25 January 1760Groningen, Groningen I619784
538 Bont, A.  27 February 1783Groningen, Groningen I77434
539 Bont, E.J.  30 May 1790Groningen, Groningen I4381
540 Bont, H.H.  21 February 1802Groningen, Groningen I77436
541 Bont, J.H.  14 June 1798Groningen, Groningen I77435
542 Bont, J.H.  09 September 1792Groningen, Groningen I74754
543 Bont, J.A.  08 July 1806Groningen, Groningen I278896
544 Bont, T.H.  24 April 1794Groningen, Groningen I75184
545 Bontdrager, A.  05 April 1772Groningen, Groningen I284806
546 Bontdrager, H.J.  26 October 1738Groningen, Groningen I48070
547 Bontekoe, G.G.  10 February 1769Groningen, Groningen I256433
548 Bontekoe, H.G.  04 February 1767Groningen, Groningen I541738
549 Bontekoe, H.G.  04 November 1764Groningen, Groningen I541740
550 Bontekoe, J.G.  05 February 1767Groningen, Groningen I541739
551 Bontekoe, S.G.  21 January 1761Groningen, Groningen I541736
552 Bontekoe, T.G.  25 February 1759Groningen, Groningen I541809
553 Bonthuis, E.  13 October 1782Groningen, Groningen I413891
554 de Booi, F.  24 May 1770Groningen, Groningen I283387
555 Boomgaard, A.J.  13 March 1763Groningen, Groningen I16644
556 Boomgaard, A.M.  27 September 1752Groningen, Groningen I541814
557 Boomgaard, C.  18 January 1754Groningen, Groningen I541815
558 Boomgaard, C.  28 October 1807Groningen, Groningen I16788
559 Boomgaard, E.J.  13 October 1750Groningen, Groningen I541813
560 Boomgaard, F.  15 October 1765Groningen, Groningen I541818
561 Boomgaard, G.A.  23 September 1788Groningen, Groningen I541819
562 Boomgaard, G.  24 December 1756Groningen, Groningen I541816
563 Boomgaard, G.  22 February 1791Groningen, Groningen I541820
564 Boomgaard, J.A.  26 April 1793Groningen, Groningen I541724
565 Boomgaard, J.N.  22 March 1786Groningen, Groningen I541824
566 Boomgaard, M.N.  27 September 1797Groningen, Groningen I541828
567 Boomgaard, M.  28 February 1802Groningen, Groningen I710760
568 Boomgaard, M.  09 November 1791Groningen, Groningen I541826
569 Boomgaard, N.  29 December 1805Groningen, Groningen I541821
570 Boomgaard, N.  23 March 1760Groningen, Groningen I541817
571 Boomgaard, T.A.  29 August 1797Groningen, Groningen I541725
572 Boomgaard, W.N.  02 July 1794Groningen, Groningen I541827
573 Boon, C.D.  13 December 1795Groningen, Groningen I238783
574 Boon, K.  19 January 1796Groningen, Groningen I199291
575 Bootsema, A.  02 May 1760Groningen, Groningen I747109
576 Bootsema, A.M.  19 December 1788Groningen, Groningen I746998
577 Bootsema, A.  29 August 1676Groningen, Groningen I747131
578 Bootsema, A.  02 June 1736Groningen, Groningen I747027
579 Bootsema, B.  15 November 1705Groningen, Groningen I747144
580 Bootsema, C.A.  12 October 1764Groningen, Groningen I747056
581 Bootsema, C.  01 January 1708Groningen, Groningen I747071
582 Bootsema, C.  18 November 1774Groningen, Groningen I715291
583 Bootsema, C.  08 April 1770Groningen, Groningen I715288
584 Bootsema, H.A.  02 September 1769Groningen, Groningen I747060
585 Bootsema, M.  26 June 1674Groningen, Groningen I747212
586 Bootsema, M.A.  12 April 1767Groningen, Groningen I747058
587 Bootsema, S.A.  16 March 1762Groningen, Groningen I747025
588 Bootsema, W.W.  18 November 1779Groningen, Groningen I747111
589 Bootsema, W.W.  09 April 1775Groningen, Groningen I747080
590 Bootsema, W.W.  11 October 1772Groningen, Groningen I747078
591 Bootsema, W.  06 October 1737Groningen, Groningen I715285
592 Bootsema, W.  21 July 1772Groningen, Groningen I715290
593 Bootsema, W.  07 March 1762Groningen, Groningen I715287
594 Bootsma, A.  06 April 1777Groningen, Groningen I715282
595 Bootsma, C.  15 July 1683Groningen, Groningen I747213
596 Bootsma, J.C.  18 June 1800Groningen, Groningen I715283
597 Borch, C.T. (Wijbrands)  29 June 1647Groningen, Groningen I413943
598 Borgers, C.  18 July 1745Groningen, Groningen I409036
599 Borgers, J.  28 June 1750Groningen, Groningen I409042
600 Borgers, P.H.  31 August 1746Groningen, Groningen I409038
601 Borgerts, J.  21 June 1772Groningen, Groningen I168003
602 Borgerts, L.  24 November 1769Groningen, Groningen I121891
603 Borgerts, T.  24 November 1769Groningen, Groningen I121890
604 Borgesius, A.  09 June 1644Groningen, Groningen I189665
605 Borgesius, A.  24 November 1635Groningen, Groningen I189666
606 Borgesius, C.  28 September 1627Groningen, Groningen I189662
607 Borgesius, C.  14 January 1674Groningen, Groningen I189655
608 Borgesius, G.  06 February 1668Groningen, Groningen I189652
609 Borgesius, G.  29 October 1671Groningen, Groningen I189654
610 Borgesius, G.  06 September 1631Groningen, Groningen I189661
611 Borgesius, J.  27 March 1642Groningen, Groningen I189645
612 Borgesius, J.  26 August 1687Groningen, Groningen I142296
613 Borgesius, J.  09 April 1625Groningen, Groningen I189660
614 Borgesius, J.  19 August 1683Groningen, Groningen I189649
615 Borgesius, J.  06 March 1685Groningen, Groningen I189650
616 Borgesius, L.  21 October 1669Groningen, Groningen I189656
617 Borgesius, L.  24 May 1676Groningen, Groningen I189653
618 Borgesius, M.  27 March 1642Groningen, Groningen I189664
619 Bos, A.J.  11 September 1742Groningen, Groningen I743817
620 Bos, C.  21 August 1778Groningen, Groningen I711066
621 Bos, C.  30 January 1785Groningen, Groningen I711068
622 Bos, C.  19 January 1783Groningen, Groningen I711067
623 Bos, F.E.  08 December 1782Groningen, Groningen I235751
624 Bos, H.J.  04 January 1750Groningen, Groningen I743820
625 Bos, J.  25 January 1784Groningen, Groningen I261279
626 van den Bos, J.  27 May 1810Groningen, Groningen I11957
627 Bos, J.F.  15 July 1796Groningen, Groningen I118022
628 Bos, J.J.  19 August 1746Groningen, Groningen I743819
629 Bos, K.  29 June 1752Groningen, Groningen I261277
630 Bos, L.  30 September 1787Groningen, Groningen I219328
631 Bos, O.J.  11 September 1742Groningen, Groningen I743818
632 Bos, P.A.  22 October 1797Groningen, Groningen I320182
633 Bos, T.K.  20 February 1793Groningen, Groningen I52760
634 Bos, W.  05 September 1790Groningen, Groningen I261278
635 Bos, W.B.  16 April 1790Groningen, Groningen I77446
636 Bosch, A.  10 March 1734Groningen, Groningen I193624
637 van den Bosch, A.F.  16 March 1808Groningen, Groningen I111821
638 Bosch, W.  24 February 1780Groningen, Groningen I274137
639 Boss, G.A.  28 December 1803Groningen, Groningen I388096
640 Boss, J.H.  30 November 1804Groningen, Groningen I142468
641 Bossien, A.J.  27 July 1806Groningen, Groningen I74750
642 Bossien, W.J.  17 February 1809Groningen, Groningen I74751
643 Botter, J.  07 August 1802Groningen, Groningen I231690
644 Botterman, D.  05 January 1676Groningen, Groningen I328516
645 Botterman, D.  11 August 1685Groningen, Groningen I328518
646 Botterman, E.  23 August 1672Groningen, Groningen I328515
647 Botterman, E.  14 October 1669Groningen, Groningen I328513
648 Botterman, E.  26 April 1671Groningen, Groningen I328514
649 Botterman, E.  03 March 1678Groningen, Groningen I328517
650 Bouland, J.C.  22 December 1799Groningen, Groningen I45129
651 Bouman, G.H.  13 May 1803Groningen, Groningen I201799
652 Bouman, H.A.  05 October 1808Groningen, Groningen I190738
653 Boumans, A.  12 May 1719Groningen, Groningen I613949
654 Boumans, L.  24 May 1726Groningen, Groningen I613951
655 Boumans, M.  19 March 1796Groningen, Groningen I137203
656 Boumans, P.  31 January 1704Groningen, Groningen I649189
657 Bouwman, H.  14 December 1723Groningen, Groningen I613777
658 Bouwman, H.A.  02 February 1803Groningen, Groningen I197082
659 Bouwmans, A.  23 August 1698Groningen, Groningen I698443
660 Bouwmans, G.  30 March 1694Groningen, Groningen I698476
661 Bouwmans, J.  12 May 1711Groningen, Groningen I698480
662 Bouwmans, J.  14 June 1696Groningen, Groningen I698477
663 Bouwmans, P.  21 August 1708Groningen, Groningen I698479
664 Bouwmans, P.  31 January 1704Groningen, Groningen I698478
665 Braak, W.  17 March 1811Groningen, Groningen I527595
666 Braam, H.A.  01 August 1756Groningen, Groningen I717713
667 Braam, J.  07 July 1751Groningen, Groningen I717724
668 Braamhorst, A.  16 February 1781Groningen, Groningen I459027
669 Braamhorst, C.  31 January 1751Groningen, Groningen I765550
670 Brands, E.  12 January 1800Groningen, Groningen I142348
671 Brands, F.  31 May 1795Groningen, Groningen I483835
672 Brands, H.  18 December 1796Groningen, Groningen I483836
673 Brands, J.D.  02 September 1798Groningen, Groningen I483837
674 Brands, J.W.  16 March 1704Groningen, Groningen I409214
675 Brands, M.J.  15 May 1803Groningen, Groningen I483878
676 Brands, M.J.  30 March 1807Groningen, Groningen I483834
677 Brederode, J.  31 August 1642Groningen, Groningen I111200
678 Brederode, L.  31 July 1645Groningen, Groningen I111202
679 Breeland, A.  03 July 1791Groningen, Groningen I249500
680 Breeland, T.  10 August 1788Groningen, Groningen I719751
681 de Breij, H.  23 August 1688Groningen, Groningen I71814
682 de Breij, M.  15 December 1689Groningen, Groningen I71815
683 Brekhoff, G.  23 February 1794Groningen, Groningen I54439
684 Bresselaar, H.  26 December 1769Groningen, Groningen I231685
685 Bresselers, C.  06 May 1768Groningen, Groningen I231671
686 Brester, T.  25 March 1798Groningen, Groningen I180209
687 Breurkens, C.  24 March 1781Groningen, Groningen I789678
688 ten Broek, R.  04 November 1804Groningen, Groningen I37633
689 Broekmans, A.C.  04 September 1787Groningen, Groningen I597405
690 Broekmans, C.  18 March 1783Groningen, Groningen I597404
691 Broekmans, W.W.  05 January 1790Groningen, Groningen I209713
692 Broerkens, M.E.  23 May 1783Groningen, Groningen I596749
693 Broers, H.  24 October 1706Groningen, Groningen I697394
694 Broers, J.  25 August 1712Groningen, Groningen I697396
695 Broers, J.  15 November 1701Groningen, Groningen I697392
696 Broers, J.  18 December 1709Groningen, Groningen I697395
697 Broers, T.  06 May 1703Groningen, Groningen I697393
698 Broijls, A.  08 December 1650Groningen, Groningen I485253
699 Broijls, A.  08 April 1646Groningen, Groningen I485251
700 Broijls, A.  15 March 1643Groningen, Groningen I485247
701 Broijls, B.  25 August 1641Groningen, Groningen I485246
702 Broijls, J.  16 August 1648Groningen, Groningen I485252
703 Broijls, R.  22 December 1644Groningen, Groningen I485248
704 Brommelcamp, A.  17 May 1683Groningen, Groningen I302160
705 Brommelcamp, C.  23 June 1695Groningen, Groningen I275880
706 Brommelcamp, E.  20 March 1698Groningen, Groningen I302163
707 Brommelcamp, G.  22 February 1691Groningen, Groningen I302162
708 Brommelcamp, H.  08 July 1759Groningen, Groningen I279165
709 Brommelcamp, R.  27 February 1701Groningen, Groningen I302164
710 Brongers, A.  23 September 1755Groningen, Groningen I311290
711 Brongers, E.  07 January 1753Groningen, Groningen I311288
712 Brongers, J.  15 March 1754Groningen, Groningen I311289
713 Brongers, L.  16 January 1757Groningen, Groningen I311279
714 Brongers, M.  19 November 1751Groningen, Groningen I311287
715 Brongers, R.  01 December 1758Groningen, Groningen I311291
716 Bronneger, I.  01 April 1787Groningen, Groningen I762737
717 Bronsema, A.  29 November 1795Groningen, Groningen I34876
718 Bronsema, S.C.B.  25 October 1805Groningen, Groningen I446359
719 Brouwer, L.R.  16 December 1808Groningen, Groningen I74692
720 Brouwers, J.R.  18 June 1806Groningen, Groningen I74691
721 Brugma, J.  24 May 1798Groningen, Groningen I11800
722 Brugma, J.  15 December 1733Groningen, Groningen I100227
723 Brugman, C.  25 February 1795Groningen, Groningen I18457
724 Brugman, E.A.  17 November 1797Groningen, Groningen I595628
725 Brugman, J.T.  02 September 1792Groningen, Groningen I595631
726 Brugman, M.G.  20 December 1789Groningen, Groningen I595632
727 Brugman, R.  07 May 1787Groningen, Groningen I595602
728 Brugman, S.  11 July 1776Groningen, Groningen I155234
729 Brugsema, B.  22 September 1798Groningen, Groningen I72176
730 Brugsma, A.J.  12 February 1809Groningen, Groningen I193008
731 Bruins, E.  08 April 1796Groningen, Groningen I74676
732 Bruning, A.  01 January 1754Groningen, Groningen I744848
733 Brunius, L.A.  16 December 1733Groningen, Groningen I260624
734 Buirema, M.  18 August 1717Groningen, Groningen I626860
735 Buiring, A.J.  15 May 1791Groningen, Groningen I502289
736 Buiring, E.J.  01 May 1735Groningen, Groningen I502285
737 Buiring, H.J.  06 January 1799Groningen, Groningen I502291
738 Buiring, J.  09 August 1793Groningen, Groningen I445455
739 Buiring, J.J.  05 November 1758Groningen, Groningen I502281
740 Buiring, J.J.  16 June 1796Groningen, Groningen I502290
741 Buiring, R.  27 July 1738Groningen, Groningen I502286
742 Buiring, R.  28 August 1731Groningen, Groningen I502283
743 Buiring, T.J.B.  28 July 1789Groningen, Groningen I502288
744 Buiring, W.J.  15 February 1733Groningen, Groningen I502284
745 Buis, C.  09 October 1787Groningen, Groningen I600338
746 Buis, E.  10 February 1790Groningen, Groningen I600339
747 Buis, F.  10 January 1795Groningen, Groningen I600347
748 Buis, J.  05 July 1792Groningen, Groningen I600341
749 Buis, J.  05 September 1797Groningen, Groningen I51747
750 Buis, J.  26 June 1783Groningen, Groningen I600336
751 Buis, L.  22 December 1799Groningen, Groningen I600331
752 Buis, M.  09 February 1805Groningen, Groningen I600334
753 Buissing, B.M.  09 December 1799Groningen, Groningen I574165
754 Buissing, P.J.  12 June 1805Groningen, Groningen I257942
755 Buissink, M.A.  29 October 1801Groningen, Groningen I14029
756 Bulthuis, M.  01 June 1777Groningen, Groningen I34863
757 Bulthuis, T.  30 October 1743Groningen, Groningen I764413
758 Bultje, E.H.  16 September 1804Groningen, Groningen I131869
759 Buning, A.J.  25 January 1797Groningen, Groningen I106036
760 Bunt, T.  25 December 1794Groningen, Groningen I107739
761 Burema, A.C.  Groningen, Groningen I573367
762 Burghgraef, A.  12 February 1808Groningen, Groningen I764468
763 Burghgraef, A.  07 January 1803Groningen, Groningen I368422
764 Burghgraef, W.O.  21 August 1805Groningen, Groningen I6350
765 Burghgraef, W.J.  02 May 1800Groningen, Groningen I368432
766 Buring, J.J.  28 April 1748Groningen, Groningen I502206
767 Bus, R.A.  14 December 1803Groningen, Groningen I211535
768 Busch, A.  29 December 1665Groningen, Groningen I372923
769 Busch, E.  26 July 1745Groningen, Groningen I55407
770 Busch, I.  07 January 1739Groningen, Groningen I639996
771 Busch, J.C.  11 September 1716Groningen, Groningen I641342
772 Busch, M.  01 July 1627Groningen, Groningen I641352
773 Busch, M.J.  26 November 1747Groningen, Groningen I637375
774 Busch, M.J.  17 June 1800Groningen, Groningen I14384
775 Busch, M.  25 August 1737Groningen, Groningen I639995
776 Busch, R.  27 February 1633Groningen, Groningen I644282
777 Busch, S.  09 November 1740Groningen, Groningen I338363
778 Busscher, D.H.  26 June 1763Groningen, Groningen I311303
779 Busscher, E.H.  21 September 1764Groningen, Groningen I311304
780 Busscher, G.H.  23 January 1767Groningen, Groningen I311308
781 Busscher, H.H.  11 April 1777Groningen, Groningen I311307
782 Busscher, H.H.  12 February 1779Groningen, Groningen I311309
783 Busscher, H.D.  21 June 1737Groningen, Groningen I311265
784 Busscher, O.H.  27 September 1774Groningen, Groningen I311305
785 Busscher, T.H.  04 August 1771Groningen, Groningen I311306
786 Busschers, H.D.  26 December 1744Groningen, Groningen I311264
787 Busz, A.L.  18 September 1746Groningen, Groningen I129870
788 Busz, G.  01 May 1664Groningen, Groningen I485146
789 Busz, L.  05 September 1744Groningen, Groningen I484842
790 Butter, F.J.  23 October 1795Groningen, Groningen I214935
791 Butter, J.J.  19 September 1800Groningen, Groningen I597058
792 van Buttinga, A.H.  06 September 1704Groningen, Groningen I595085
793 van Buttinga, A.H.  18 July 1706Groningen, Groningen I595086
794 van Buttinga, M.  07 November 1700Groningen, Groningen I595080
795 van Buttinga, M.C.  24 December 1699Groningen, Groningen I594120
796 van Buttinga, N.  14 January 1703Groningen, Groningen I595084
797 van Buttinga, P.  21 January 1698Groningen, Groningen I595081
798 van Buttinga, R.  15 February 1702Groningen, Groningen I595083
799 van Buttinga, S.J.  10 February 1699Groningen, Groningen I595082
800 Buttinger, J.  12 April 1792Groningen, Groningen I371862

1 2 3 4 5 ... Next»Died

Matches 1 to 800 of 24829

1 2 3 4 5 ... 32» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 van der A, G.H.  13 March 1944Groningen, Groningen I509097
2 van der A, T.  05 January 1915Groningen, Groningen I509045
3 van Aaken, J.  10 October 1896Groningen, Groningen I126232
4 Aalderink, H.  20 July 1939Groningen, Groningen I696724
5 Aalders, A.  12 April 1895Groningen, Groningen I538512
6 Aalders, A.  17 October 1864Groningen, Groningen I546289
7 Aalders, A.  01 July 1890Groningen, Groningen I538510
8 Aalders, G.  20 February 1892Groningen, Groningen I84454
9 Aalders, G.  03 March 1909Groningen, Groningen I107089
10 Aalders, G.  13 November 1886Groningen, Groningen I538508
11 Aalders, H.  21 March 1877Groningen, Groningen I538507
12 Aalders, H.  27 September 1951Groningen, Groningen I568234
13 Aalders, H.  21 June 1890Groningen, Groningen I546296
14 Aalders, H.  23 April 1910Groningen, Groningen I646863
15 Aalders, J.  14 August 1958Groningen, Groningen I647040
16 Aalders, J.  17 December 1907Groningen, Groningen I529717
17 Aalders, J.  30 April 1948Groningen, Groningen I126686
18 Aalders, K.  20 November 1918Groningen, Groningen I537922
19 Aalders, M.  09 March 1928Groningen, Groningen I781071
20 Aalders, N.  30 November 1913Groningen, Groningen I537621
21 Aalders, R.  03 October 1930Groningen, Groningen I529712
22 Aalders, T.  28 December 1934Groningen, Groningen I130793
23 Aalders, W.  30 January 1942Groningen, Groningen I538503
24 Aaldriks, G.  About 03 July 1796Groningen, Groningen I281476
25 Aalfs, J.  14 April 1952Groningen, Groningen I541933
26 Aaling, H.  11 February 1735Groningen, Groningen I628133
27 Aalmoes, T.  31 July 1916Groningen, Groningen I151668
28 van Aarle, G.J.  24 September 1937Groningen, Groningen I765861
29 Aarts, G.M.R.  27 September 1957Groningen, Groningen I679528
30 Aarts, H.  11 January 1941Groningen, Groningen I603361
31 Aarts, H.H.  14 July 1963Groningen, Groningen I603360
32 Aasman, A.  20 May 1945Groningen, Groningen I785643
33 Ab, G.  25 February 1896Groningen, Groningen I383786
34 Ab, K.  26 May 1928Groningen, Groningen I382999
35 Abbas, A.  24 December 1973Groningen, Groningen I383131
36 Abbas, A.  07 January 1898Groningen, Groningen I61920
37 Abbas, F.  08 February 1898Groningen, Groningen I168255
38 Abbas, G.  10 March 1951Groningen, Groningen I774485
39 Abbas, K.  29 March 1954Groningen, Groningen I383132
40 Abbenga, H.  22 April 1882Groningen, Groningen I502137
41 Abbes, H.  01 September 1946Groningen, Groningen I623413
42 Abbes, J.  04 October 1968Groningen, Groningen I383180
43 Abbring, A.  10 December 1929Groningen, Groningen I711586
44 Abbring, A.  After 05 June 1761Groningen, Groningen I48824
45 Abbring, H.  After 1659Groningen, Groningen I402178
46 Abbring, J.  03 December 1895Groningen, Groningen I379177
47 Abbring, J.  Before April 1653Groningen, Groningen I402179
48 Abbring, L.J.  Before 1695Groningen, Groningen I402237
49 Abbring, M.  14 July 1910Groningen, Groningen I687249
50 van Abcoude, J.A.  06 April 1795Groningen, Groningen I278852
51 Abee, B.  02 September 1938Groningen, Groningen I198120
52 Abee, P.  06 October 1961Groningen, Groningen I634740
53 Abeen, P.  23 May 1884Groningen, Groningen I377828
54 Abeling, A.J.  12 March 1956Groningen, Groningen I60079
55 Abeling, A.M.P.  29 November 1929Groningen, Groningen I52977
56 Abeling, B.G.  10 November 1944Groningen, Groningen I383912
57 Abeling, H.A.  25 September 1910Groningen, Groningen I177455
58 Abeling, M.M.  31 December 1949Groningen, Groningen I383852
59 Abels, B.  18 August 1933Groningen, Groningen I383949
60 Abels, J.  26 March 1778Groningen, Groningen I428200
61 Abels, J.L.  10 February 1916Groningen, Groningen I73284
62 Abrahams, P.  09 June 1827Groningen, Groningen I528031
63 Abresch, G.F.  27 November 1889Groningen, Groningen I372702
64 Abresch, J.D.  11 December 1931Groningen, Groningen I18631
65 van Achteren, R.  25 October 1924Groningen, Groningen I622134
66 Ackerman, N.  17 July 1925Groningen, Groningen I358385
67 Ackerman, N.  29 June 1957Groningen, Groningen I424618
68 Adams, A.  27 March 1871Groningen, Groningen I664561
69 Adams, B.  26 September 1841Groningen, Groningen I409402
70 Adams, H.R.  29 December 1974Groningen, Groningen I203419
71 Adams, J.H.  03 June 1898Groningen, Groningen I386707
72 Adams, L.  21 November 1917Groningen, Groningen I303176
73 Adams, N.  03 July 1935Groningen, Groningen I557337
74 Addens, A.  05 May 1916Groningen, Groningen I320938
75 Addens, D.  14 September 1917Groningen, Groningen I709344
76 Addens, G.  10 January 1945Groningen, Groningen I114775
77 Addens, M.G.  23 August 1908Groningen, Groningen I198364
78 Addens, M.  12 January 1825Groningen, Groningen I731274
79 Addens, N.G.  14 August 1971Groningen, Groningen I273223
80 Adema, H.R.  15 February 1935Groningen, Groningen I781021
81 Adema, H.A.  24 November 1994Groningen, Groningen I781017
82 Ader, B.  01 January 1848Groningen, Groningen I762072
83 Ader, B.  18 November 1898Groningen, Groningen I407267
84 Ader, C.  28 April 1858Groningen, Groningen I762142
85 Ader, G.  02 November 1861Groningen, Groningen I762159
86 Ader, G.C.  23 May 1917Groningen, Groningen I27896
87 Ader, J.  03 August 1824Groningen, Groningen I762137
88 Ader, S.B.  08 December 1873Groningen, Groningen I441474
89 Adriani, F.B.  24 May 1845Groningen, Groningen I695736
90 Adriani, N.  19 July 1837Groningen, Groningen I694562
91 van Adrichem, H.M.  01 August 1844Groningen, Groningen I365079
92 Aeilkema, A.H.  05 July 1893Groningen, Groningen I279768
93 Aeilkema, B.  11 March 1900Groningen, Groningen I12184
94 Aeilkema, D.  31 October 1948Groningen, Groningen I250289
95 Aeilkema, K.  06 March 1936Groningen, Groningen I250288
96 Aeilkema, R.  08 June 1941Groningen, Groningen I270280
97 Aeissing, C.J.  05 June 1972Groningen, Groningen I624914
98 Aepkens, C.  01 January 1626Groningen, Groningen I328235
99 Afman, A.  29 November 1904Groningen, Groningen I528132
100 Afman, H.  16 January 1919Groningen, Groningen I279676
101 Afman, H.K.  11 December 1956Groningen, Groningen I502330
102 Afman, J.J.  11 May 1881Groningen, Groningen I279455
103 Afman, K.W.  13 November 1911Groningen, Groningen I279757
104 Afman, R.J.  21 March 1905Groningen, Groningen I279711
105 Ages, A.  04 December 1915Groningen, Groningen I130728
106 Ages, A.  26 April 1936Groningen, Groningen I159627
107 Ages, A.P.  14 March 1898Groningen, Groningen I641938
108 Ages, H.J.  04 January 1902Groningen, Groningen I159625
109 Ages, J.  09 February 1977Groningen, Groningen I159623
110 Ages, J.B.  13 April 1960Groningen, Groningen I640892
111 Ages, J.J.  28 November 1906Groningen, Groningen I159626
112 Agter, E.  31 July 1956Groningen, Groningen I514558
113 Agterbos, E.M.  04 January 1934Groningen, Groningen I327091
114 Agterbos, T.  14 April 1945Groningen, Groningen I327237
115 van Agteren, E.  07 September 1949Groningen, Groningen I117510
116 van Agteren, G.  08 March 1919Groningen, Groningen I117507
117 van Agteren, G.G.  04 February 1922Groningen, Groningen I593073
118 van Agteren, H.  17 August 1972Groningen, Groningen I74934
119 Ahlers, A.A.  16 October 1916Groningen, Groningen I187306
120 Ahlers, J.B.  25 January 1944Groningen, Groningen I171464
121 Ahlers, J.B.G.  22 July 1919Groningen, Groningen I398189
122 Ahrens, G.  28 December 1944Groningen, Groningen I429935
123 Ahrens, J.  20 November 1905Groningen, Groningen I266655
124 Aikema, E.L.  11 March 1868Groningen, Groningen I199479
125 Aikema, G.L.  06 July 1827Groningen, Groningen I199478
126 Aikema, H.  20 March 1938Groningen, Groningen I321235
127 Aikens, M.J.  24 November 1923Groningen, Groningen I651391
128 Aising, H.  12 August 1954Groningen, Groningen I473707
129 Aising, M.  13 April 1938Groningen, Groningen I473706
130 van Aken, J.  23 April 1876Groningen, Groningen I126239
131 Akerma, E.G.M.  12 December 1840Groningen, Groningen I594133
132 Akker, C.  30 January 1940Groningen, Groningen I636593
133 Akker, K.S.  27 March 1976Groningen, Groningen I693314
134 Akker, R.  03 January 1933Groningen, Groningen I395676
135 van Akkeren, A.  03 September 1988Groningen, Groningen I285980
136 van Akkeren, A.  20 June 1936Groningen, Groningen I107643
137 van Akkeren, B.  12 August 1904Groningen, Groningen I365724
138 van Akkeren, B.  17 May 1929Groningen, Groningen I247697
139 van Akkeren, F.  10 August 1987Groningen, Groningen I285977
140 van Akkeren, G.  16 December 1980Groningen, Groningen I132934
141 van Akkeren, H.  22 August 1904Groningen, Groningen I365721
142 van Akkeren, H.  17 October 1918Groningen, Groningen I132935
143 van Akkeren, T.  16 April 1949Groningen, Groningen I247696
144 van Akkeren, T.  14 August 1906Groningen, Groningen I365725
145 Akkerman, D.  11 September 1923Groningen, Groningen I435653
146 Akkerman, E.  17 September 1987Groningen, Groningen I616852
147 Akkerman, F.  02 October 1908Groningen, Groningen I513205
148 Akkerman, G.  05 October 1950Groningen, Groningen I722851
149 Akkerman, G.  18 November 1925Groningen, Groningen I440870
150 Akkerman, G.  31 October 1895Groningen, Groningen I628432
151 Akkerman, G.  18 January 1929Groningen, Groningen I628434
152 Akkerman, H.  27 December 1946Groningen, Groningen I435654
153 Akkerman, J.  03 January 1953Groningen, Groningen I127095
154 Akkerman, J.  06 April 1958Groningen, Groningen I115220
155 Akkerman, J.  31 July 1961Groningen, Groningen I240734
156 Akkerman, J.  08 May 1876Groningen, Groningen I582613
157 Akkerman, M.H.  29 September 1942Groningen, Groningen I252328
158 Akkerman, M.  20 September 1953Groningen, Groningen I435655
159 Akkerman, O.  29 April 1958Groningen, Groningen I217803
160 Akkerman, O.  27 November 1938Groningen, Groningen I261930
161 Akkerman, P.  28 December 1924Groningen, Groningen I759205
162 Akkerman, P.  01 August 1941Groningen, Groningen I775439
163 Akkerman, S.  11 June 1953Groningen, Groningen I628428
164 Akkerman, T.  13 February 1952Groningen, Groningen I115210
165 Alberda, C.J.  27 March 1830Groningen, Groningen I394358
166 Alberda, C.  17 October 1732Groningen, Groningen I461981
167 Alberda, J.P.  18 January 1828Groningen, Groningen I189864
168 Alberda, N.S.  28 February 1889Groningen, Groningen I595949
169 Alberda, O.J.  27 December 1756Groningen, Groningen I365684
170 Alberda van Bloemersma, S.L.  10 December 1808Groningen, Groningen I432857
171 Alberda van Dijksterhuis, C.  17 October 1732Groningen, Groningen I786503
172 Alberda van Dijksterhuis, M.J.  1754Groningen, Groningen I189835
173 Alberda van Dijksterhuis, W.C.  16 July 1819Groningen, Groningen I432866
174 Alberda van Eikenstein, A.  02 October 1818Groningen, Groningen I365691
175 Alberda van Eikenstein, A.M.C.  29 September 1854Groningen, Groningen I365660
176 Alberda van Eikenstein, A.B.  30 March 1862Groningen, Groningen I365668
177 Alberda van Eikenstein, C.L.  24 February 1893Groningen, Groningen I366404
178 van Alberda van Eikenstein, E.d.W.  27 November 1890Groningen, Groningen I365646
179 Alberda van Eikenstein, O.J.  29 June 1849Groningen, Groningen I365680
180 Alberda van Eikenstein, O.R.  11 April 1822Groningen, Groningen I365690
181 Alberda van Eikenstein, W.  28 March 1869Groningen, Groningen I365097
182 Alberda van Eikenstein, W.  19 January 1923Groningen, Groningen I366409
183 Alberda van Eikenstein, W.C.A.  10 June 1903Groningen, Groningen I365100
184 Alberda van Ekenstein, A.M.C.R.  13 March 1913Groningen, Groningen I365092
185 Alberda van Ekenstein, C.J.  18 August 1776Groningen, Groningen I365818
186 Alberda van Ekenstein, J.C.  28 January 1914Groningen, Groningen I365094
187 Alberda van Ekenstein, O.R.  22 September 1887Groningen, Groningen I361610
188 Alberda van Menckema, C.M.  09 June 1856Groningen, Groningen I366138
189 Alberda van Rensma, W.  25 February 1786Groningen, Groningen I461979
190 Albering, E.P.S.  20 November 1941Groningen, Groningen I174581
191 Albering, G.C.  05 May 1924Groningen, Groningen I563182
192 Albering, J.H.A.  22 November 1885Groningen, Groningen I174638
193 Albers, A.G.E.  15 August 1948Groningen, Groningen I481720
194 Albers, B.  28 November 1904Groningen, Groningen I539745
195 Albers, E.J.  03 June 1934Groningen, Groningen I539744
196 Albers, G.  25 July 1895Groningen, Groningen I50825
197 Albers, K.  27 May 1912Groningen, Groningen I72445
198 Albers, M.  20 April 1922Groningen, Groningen I75645
199 Albers, W.  18 June 1916Groningen, Groningen I494170
200 Alberts, A.  12 March 1825Groningen, Groningen I231639
201