Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Groningen, Groningen

Groningen, Groningen 


Notes: Groningen Sound uitspraak (info·uitleg) (Gronings: Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland ook kortweg aangeduid met Stad. De gemeente Groningen had per 1 mei 2013 195.080 inwoners (bron: CBS) en is daarmee veruit de grootste stad van noordelijk Nederland en de zevende stad van Nederland.
Van Groningen zijn geen geschreven stadsrechten bekend. Door zijn relatief geïsoleerde ligging, ten opzichte van de opeenvolgende feitelijke machtscentra (Utrecht, Brussel en Den Haag), was de stad historisch gezien vooral op zichzelf en de directe omgeving aangewezen. Als Hanzestad maakte Groningen deel uit van het Noord-Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum. De stad ontwikkelde zich tot, en was eeuwenlang defacto, een stadstaat. Sinds de Republiek hoorde Groningen nominaal bij Nederland, maar tot aan de Franse tijd bleef Groningen feitelijk een autonome stad, die heer was in het grootste deel van de provincie. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstig gehavend: niet alleen verloor Groningen 3300, voornamelijk Joodse, burgers, bij de bevrijding in 1945 ging een groot deel van de binnenstad in vlammen op.
Tegenwoordig is Groningen een stad met veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is daarnaast vooral een studentenstad met ruim 50.000 studenten, van wie ruim 30.000 in de stad wonen. De stad werkt samen met de omliggende gemeenten in de Regiovisie Groningen-Assen.
Naam
De oorsprong en betekenis van de naam Groningen en de oudere variant 'Groeningen' zijn niet zeker. Dichters probeerden het te koppelen aan een volksverhaal over ballingen uit Troje die onder leiding van een zekere mythische figuur Gruno (of Grunnius, Gryns of Grunus) hier een nederzetting met Frygiërs uit Duitsland zou hebben gesticht in 453 v.Chr. (volgens een andere overlevering in 130 v.Chr.) en een kasteel hebben gebouwd aan de Hunze dat hij 'Grunoburg' noemde. Dat kasteel zou later weer door de Vikingen zijn verwoest en later zou mogelijk op de fundamenten hiervan de Sint-Walburgkerk zijn gebouwd. Er is echter geen enkel bewijs voor deze verhalen.
Een andere theorie stelt dat de naam Groningen is afgeleid van de mansnaam 'Groni'. Hierbij wordt verwezen naar het voorkomen van de vroege spelwijzen 'Groningi' en 'Groninga' in de 11e eeuw en de oude naam 'Gronesbeke' voor een watertje nabij de Hunze (noordgrens van Everswolde). De naam zou dan betekenen 'bij de lieden van Groni'.
Weer een andere theorie over de oorsprong is dat de oude naam Groeningen is afgeleid van 'Groen-inge'; "groene velde(n)". 'groen' zou daarbij van 'cruon' komen en een inge (of enge) is een oude benaming voor een open veld, die in het Saksische gedeelte van Nederland en Duitsland vaak heuvelachtig was. In het wapen van Groningen (en de vlag) zou dit terugkomen in de groene streep; een groene strook land; tussen de Lauwers, de Eems en de Waddenzee.
De Groningse dialectnaam Grunnen heeft dezelfde etymologie. Grun, van het oudere gruun en -inge werd vertaald naar -en of -ens, net zoals in de naam Kantens, dat vroeger waarschijnlijk Kantinge was en wat tegenwoordig nog steeds in het Groninggs gebeurt, bijvoorbeeld Thesinge wordt Taisen. Zoals bij de meeste Groningse woorden die op -en eindigen, valt ook hier de -e weg, waardoor je de uitspraak grunn krijgt. Doordat het Groningen is, had het in het Gronings ook Grunnens kunnen zijn, zoals bij Kantens, wat de Friese naam Grins tevens verklaart (vergelijk ook Harlingen – Harns).
In de provincie Groningen wordt de plaats vanouds ook "Stad" genoemd. Daarbuiten wordt deze naam ook wel gebruikt, hoewel de meeste Friezen Grins zullen zeggen. In de Middeleeuwen werd de Latijnse naam Groninga gebruikt op kaarten en munten. Teen tijde van de Franse bezetting heette Groningen Groningue. Zelf noemen de inwoners zich "Stadjers" of "Stadjeder". De stad wordt ook wel de "metropool van het Noorden" genoemd.bron? Stadjers noemen haar liefkozend ook wel "Groot Loug"bron?, dat wil zeggen "Groot Dorp". Een andere bijnaam van Groningen is Martinistad, verwijzend naar de Martinitoren. Zelf hebben de stad-Groningers als bijnaam: mollebonen.
Geschiedenis
roningen ontstond op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug. De oudst bekende schriftelijke vermelding, villa Cruoninga, dateert uit 1040, maar vaststaat dat de huidige stad al ver voor dat jaar een bewoonde plaats was. De oudste archeologische vondsten binnen het gebied van de huidige stad zijn met behulp van de C14-methode gedateerd op circa 3950–3720 voor Chr. Een onafgebroken bewoning kan worden vastgesteld vanaf de derde eeuw. Groningen is waarschijnlijk ontstaan uit twee verschillende kernen, een lag rond het huidige Martinikerkhof, de andere tussen het Zuiderdiep en het Verbindingskanaal.
Middeleeuwen
De geschreven geschiedenis van Groningen begint in 1040 met de schenking door de Duitse keizer van goederen en rechten aan de kerk van Utrecht. Eerder waren al delen van het koningsgoed geschonken aan het Klooster Werden.
Groningen moet in 1040 al een zekere marktfunctie voor de directe omgeving hebben gehad. De oudste kerk, de Maartenskerk, is blijkens archeologisch onderzoek gesticht rond 800. Deel van de schenking was ook het muntrecht, waar de Utrechtse bisschop ook gebruik van heeft gemaakt.
Het aanvankelijk Drentse esdorp, werd in de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. De ligging, op de grens van Drenthe en Friesland, was daarbij van grote waarde.
Na 1040 volgt een lange periode waarin de bronnen weer zwijgen over Groningen. Ruim een eeuw later is er sprake van heftige strijd tussen de bisschop en een deel van de inwoners van de stad. De bisschop beschouwt zichzelf als landsheer, maar de afstand tussen Groningen en Utrecht maakt het lastig voor de bisschop om daadwerkelijk macht in de stad uit te oefenen. Bisschop Hartbert tracht dat probleem op te lossen door de prefectuur op te dragen aan zijn broer. Door het ambt erfelijk te maken creëert hij echter direct een probleem voor zijn opvolgers. De prefect gaat zijn eigen koers varen, waardoor er zich in de stad naast de bisschop twee partijen ontwikkelen, de volgelingen van de prefect, en de Stadjers die zichzelf in staat achten hun eigen belangen te behartigen.
Om hun macht te tonen bouwden de Stadjers in de dertiende eeuw op eigen gezag een omwalling. De macht van de bisschop, en de prefect, wordt ernstig aangetast in de Slag bij Ane als bisschoppelijke troepen die orde op zaken willen stellen in Groningen, een smadelijke nederlaag lijden. Groningen zal zich daarna weinig meer van de bisschop aantrekken.
De groei van dorp tot stad blijkt in deze periode door de stichting van een tweede parochie rond de Der Aa-kerk en de vestiging van twee kloosters, een van de Franciscanen en een van de Dominicanen. Ook het oudste gasthuis, het Pelstergasthuis, stamt uit deze periode, het wordt voor het eert genoemd in een pauselijke bul uit 1267. Waar nu het Academiegebouw staat worden in 1276 en 1284 twee begijnhofjes gesticht: het Vrouwe Menoldaconvent en het Vrouwe Sywen Convent.
De verstening van de stad krijgt ook vorm in woonhuizen, waarbij de verstening vaak een rol speelt om een huis weerbaar te maken. De oudste bewaard gebleven panden stammen uit de dertiende (Calmershuis, Hinckaertshuis) en veertiende eeuw.
Hoewel van een formele verlening van stadsrecht geen sprake is beschouwt de stad zich dan wel als stad. In het begin van de veertiende eeuw erkent bisschop Gwijde van Avesnes ook uitdrukkelijk de rechten van de stad.
In de late middeleeuwen maakte de stad deel uit van de Hanze. De handel van de stad lijkt dan echter al voornamelijk een lokale functie te hebben. Waar in de dertiende eeuw kooplieden uit Groningen nog in bronnen zijn te traceren in verre streken wordt de stad in de veertiende eeuw vooral de marktplaats voor de omliggende, dan nog Friese Ommelanden. De stad ziet zich in deze periode zelf ook als Fries. In 1361 is Groningen dan ook de vergaderplaats van de Upstalbeam. Nadien wordt overigens van deze algemene vergadering van alle Friese gebieden niets meer vernomen.
Stadstaat
In de vijftiende eeuw beleeft Groningen een periode van grote bloei. Friesland is al sinds de veertiende eeuw het toneel van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers. In het aangrenzende Oost-Friesland vindt in deze periode een vergelijkbare strijd plaats die uiteindelijk door de Cirksena's wordt gewonnen. Als grootste stad in het gebied beschikt Groningen over een aanzienlijke strijdkracht die een doorslaggevende rol kan spelen in lokale conflicten. Hoewel ook de stad zelf strijdtoneel is van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers weet de stad zich na de zoen van Groningen op te werpen als pacificator van de omgeving.
Binnen de huidige provincie wordt het Oldambt in deze periode een van de stad afhankelijk gebied. Met het Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo worden verdragen gesloten of vernieuwd die de invloed van de stad vastleggen of versterken. Ook ovever de Lauwers sluit de stad verdragen. In Kollum stelt Groningen een kastelein, ook in Oostergo wordt Groningen gezien als de enige kracht die voor rust kan zorgen. Leeuwarden accepteert een Gronings garnizoen. In Westergo weigert enkel Franeker de macht van Groningen te accepteren.
De bloei van de stad blijkt ook uit de bouw van de huidige Martinitoren die in deze periode plaatsvindt. De toren symboliseert de macht die de Stadjers zichzelf toedichten.
Groningen heeft binnen het Heilige Roomse Rijk nooit de juridische status van een "vrije stad" zoals Frankfurt aan de Main verworven. Wat geschiedde was dat de macht van het verre Bisdom Utrecht afnam en dat de stad het ontstane machtsvacuüm innam.0 Groningen plaatste zonder privilege een dubbelkoppige adelaar als bij het wapen van een vrije rijksstad in het stadswapen.
Groningen tijdens de Republiek
Groningen had uiteindelijk zijn hand in Friesland overspeeld. De Duitse keizer had Groningen het potestaatschap over Friesland aangeboden, maar Groningen had dit als te duur (de keizer verlangde een jaarlijkse vergoeding) afgewezen. De keizer had het vervolgens aangeboden aan Albrecht van Saksen die het accepteerde. Het potestaatschap omvatte geheel Friesland, in de visie van Albrecht betekende dat niet enkel de huidige provincie Friesland, maar ook de Ommelanden met inbegrip van de stad.
De stad was niet opgewassen tegen de macht van Albrecht en diens zoon George. Om het vege lijf te redden onderwierp de stad zich eerst aan de graaf van Oost-Friesland en later aan Karel van Gelre. Uiteindelijk wendde de stad zich tot Karel V en werd samen met de Ommelanden opgenomen in de Bourgondische Kreits.
De stad koos uit eigenbelang na het uitbreken van de opstand voor Spanje, maar sloot zich in 1594, de reductie van Groningen, alsnog aan bij de Republiek. Binnen het verband van de Republiek bleef de stad echter als dominante factor binnen het gewest Stad en Lande tot aan de Franse tijd feitelijk een zelfstandige eenheid. In 1606 woonden er (schatting van I.B.M. Matthey op basis van aantal fiscale haardsteden) ongeveer 16.600 mensen in de stad, hetgeen rond 1620 was gestegen tot ongeveer 20.000 en rond 1700 tot ongeveer 23.000 (in Stad en Lande als geheel wonen dan 96.000 mensen).
Groningen kreeg in 1614 zijn universiteit, primair voor de opleiding van predikanten. Eveneens in de zeventiende eeuw werd de stad fors uitgebreid en kreeg zij een nieuwe omwalling. Die nieuwe vesting werd in het rampjaar 1672 vruchteloos belegerd door de bisschop van Münster, Bernhard von Galen. Ieder jaar op 28 augustus viert de stad de overwinning op Bommen Berend (zie Gronings Ontzet). In 1698 werd de vesting versterkt met 'Nieuwe Werken', namelijk de Linie van Helpman, ontworpen door Menno van Coehoorn.
Na de Reformatie komt het omvangrijke landbezit van de Groninger kloosters aan de provincie. Als eerste lid van Stad en Lande weet de stad uit dat bezit met name landerijen in het Bourtangermoeras te verwerven. Bestuurlijk horen die landen tot h het Oldambt waar de stad politiek de baas is. Als privaat-eigenaar en als publieke overheid bepaald de stad de wijze van ontginning en zorgt er voor dat de turf enkel via de stad kan worden verhandeld. De kanalen waarlangs de turf wordt vervoerd worden door de stad (het Stadskanaal), aangelegd en geëxploiteerd. De turfhandel en het grondbezit in de Veenkolonieën zorgt voor een stevige basis onder de Groninger economie. De stad wil haar rijkdom ook tonen en schrijft aan het einde van de achttiende eeuw een prijsvraag uit voor een nieuw raadhuis. Juist nadat de prijsvraag in 1774 is gewonnen door Jacob Otten Husly stagneerde de turfwinning waardoor het tot 1817 duurde voordat het stadhuis in versoberde vorm gereed kwam.
Negentiende eeuw
De bijzondere positie van de stad, als Heer van grote delen van de provincie, eindigde in de Franse tijd. De Fransen sloten vrijwel alle universiteiten in Nederland, maar Groningen en Leiden mochten openblijven.
Na de Franse tijd moest de stad zijn positie opnieuw bepalen. Formeel had de stad zijn overheersende positie in de provincie verloren, maar de stadsbezittingen in met name de Veenkoloniën bleven een flinke bijdrage aan de stedelijke financiën leveren. Het Stadskanaal werd verlengd tot aan Ter Apel. Richting Delfzijl werd de verbinding verbeterd door de aanleg van het Eemskanaal, terwijl het Hoornsediep werd uitgebouwd tot het Noord-Willemskanaal.
De uitleg van de zeventiende eeuw had de groei van de bevolking twee eeuwen kunnen opvangen, maar begon in de loop van deze eeuw toch te knellen. Uitbreiding buiten de omwalling was niet mogelijk vanwege het militaire belang dat de stad als vesting had. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870–1871 werd duidelijk dat vestingen als Groningen militair geen betekenis meer konden hebben. De vestingwet in 1874 maakte dan ook een einde aan de Vesting Groningen, op de oude wallen ontstond het Noorderplantsoen en werd het Academisch Ziekenhuis gevestigd. Buiten de oude omwalling ontstonden nieuwe wijken, eerst langs de Hereweg, later ook de Oosterpoort en aan de noordkant.
Twintigste eeuw
In de twintigste eeuw breidde Groningen zich steeds verder uit, niet alleen in bebouwing, maar ook in oppervlak. Het dorp Helpman werd door Groningen geannexeerd, eerder hoorde het bij de gemeente Haren. De gemeentes Hoogkerk en Noorddijk werdeden in 1969 bij Groningen gevoegd. Groningen wordt in de twintigste eeuw ook een rode stad. In 1901 wordt Eltjo Rugge in de gemeenteraad gekozen, hij zal tot 1946 in de raad blijven en als wethouder een grote stempel zetten op de ontwikkeling van de stad. Met name de Oosterparkwijk is het product van deze sociaaldemocratische gemeentepolitiek.
weede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Groningen de diepste sporen sporen uit de geschiedenis nagelaten. De stad werd snel en zonder weerstand bezet door de Duitsers. In totaal stierven 3300 inwoners door de oorlog, onder hen 2800 Joodse burgers. De stad had in 1940 een bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 3000 mensen, onder wie 250 vluchtelingen uit Duitsland. De eerste Groninger Joden - 600 mannen - werden door de Duitsers vanaf augustus 1942 opgeroepen voor werkkampen. De deportaties gingen door tot april 1943. Relatief weinig Groningse Joden doken onder. Een studentencomité hielp Joodse kinderen om onder te duiken. Op de Grote Markt werd in het Scholtenhuis een afdeling van de SD gevestigd, die een scherpe terreur uitvoerde. Beruchtste deelnemers aan die terreur waren de later ter dood veroordeelde Nederlandse SS'er Pieter Faber (geëxecuteerd) en zijn broer Klaas Carel Faber.
De bevrijding van Groningen in 1945 ging gepaard met een heftige strijd, mede door het relatief grote Duitse garnizoen, onder wie SS'ers. In de stad woonden tegen het begin van de oorlog ongeveer 124.000 mensen, maar door een grote stroom vluchtelingen vanuit het zuiden was dit opgelopen tot meer dan 150.000. Veel verzetsstrijders waren vlak voor de komst van de Canadezen opgepakt en gefusilleerd. De gehele noord- en oostwand van de Grote Markt werden verwoest (zie foto), de Martinitoren en -kerk bleven wonderwel gespaard.
Na de oorlog breidde de stad zich wederom verder uit. Aan de zuidkant verrezen de wijken Laanhuizen, Corpus den Hoorn en De Wijert. De gemeentepolitiek, gezapig zoals overal in Nederland, werd in het begin van de jaren zeventig opgeschud door de vorming van een meerderheidscollege onder leiding van Max van den Berg. Een van de resultaten van dat college was de invoering van het verkeerscirculatieplan.

City/Town : Latitude: 53.218738570278944, Longitude: 6.565361022949219


Media

Photos
Academiegebouw
De oude Herestraat
Het interieur van de Synagoge
Toen nog voor een groot deel weilanden, nu helemaal volgebouwd met het zaikenhoes
De Gado
Het interieur van mijn Alma Mater
Een bijzonder gebouw
Boekenhandel Boomker-Savenije in de Zwanestraat

Documents
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van Leens
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van 't Zandt
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De gemeente Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Een oude kaart van De stad Groningen
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Groninga Dominium Auctore Bartholdo Wicheringe
Uitgever Willem Blauw
Stationshal Groningen, Bachg.
Stationshal Groningen, Bachg.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Naberpassage Groningen, Jan van der Zee.
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600
Een kaart van de provincie Groningen rond 1600

Birth

Matches 1 to 800 of 24427

1 2 3 4 5 ... 31» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 Alcke  About 1540Groningen, Groningen I405324
2 Alcke  About 1585Groningen, Groningen I402352
3 Allike  About 1515Groningen, Groningen I211248
4 Anje  03 April 1916Groningen, Groningen I755321
5 Anna Bertina  22 January 1871Groningen, Groningen I541921
6 Anne Marie  1678Groningen, Groningen I418957
7 Anthoni  1677Groningen, Groningen I418956
8 Aukje Geertiena  10 June 1899Groningen, Groningen I509618
9 Bene  About 1640Groningen, Groningen I401445
10 Egbert  About 1635Groningen, Groningen I593996
11 Elsiena Jantina  01 May 1900Groningen, Groningen I590984
12 Engele  About 1545Groningen, Groningen I316677
13 Hermanus Wilhelmus  About 1809Groningen, Groningen I400009
14 Hille  About 1545Groningen, Groningen I402364
15 Jan  About 1570Groningen, Groningen I402366
16 Janna  About 1685Groningen, Groningen I325622
17 Jantien  About 1570Groningen, Groningen I405348
18 Johanna  About 1665Groningen, Groningen I400927
19 Johanna Willemina  20 November 1887Groningen, Groningen I446756
20 Jurjen  1680Groningen, Groningen I208523
21 Lummechien  Before 1606Groningen, Groningen I406187
22 Martinus  1676Groningen, Groningen I418955
23 Rixte  1540Groningen, Groningen I405320
24 Tanneke  1858Groningen, Groningen I587645
25 Tonnis  1673Groningen, Groningen I418953
26 Willem  About 1540Groningen, Groningen I244072
27 Wupcke  About 1605Groningen, Groningen I405428
28 van Aaken, Jan  15 January 1831Groningen, Groningen I126232
29 Aaldering, Geertje Jans  1788Groningen, Groningen I283724
30 Aalders, Alberdina  10 April 1894Groningen, Groningen I538512
31 Aalders, Ale  20 June 1904Groningen, Groningen I345816
32 Aalders, Antje  05 April 1888Groningen, Groningen I538510
33 Aalders, Fenje  Approximately 1915Groningen, Groningen I538210
34 Aalders, Grietje  31 March 1885Groningen, Groningen I538508
35 Aalders, Grietje  10 December 1899Groningen, Groningen I568283
36 Aalders, Hendrik  17 March 1891Groningen, Groningen I538511
37 Aalders, Klaas  26 November 1910Groningen, Groningen I568285
38 Aalders, Klazina  Approximately 1916Groningen, Groningen I537922
39 Aalders, Matje  30 July 1854Groningen, Groningen I781071
40 Aalders, NN  30 November 1913Groningen, Groningen I537621
41 Aaldring, Marchien  17 March 1822Groningen, Groningen I40171
42 Aaling, Harm  1688Groningen, Groningen I628133
43 van Aarle, Harmina Elisabeth  31 January 1901Groningen, Groningen I199614
44 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  28 December 1871Groningen, Groningen I679528
45 Aarts, Hermanus  13 September 1876Groningen, Groningen I603361
46 Aarts, Hermanus Hendrik  31 May 1907Groningen, Groningen I603360
47 Abbas, Maria  29 May 1907Groningen, Groningen I768743
48 Abbes, Heije  28 August 1946Groningen, Groningen I623413
49 Abbring, Annechien  09 November 1848Groningen, Groningen I711586
50 Abbring, Grietje  About 1590Groningen, Groningen I402384
51 Abbring, Harmtje  About 1600Groningen, Groningen I402178
52 Abbring, Jan  About 1570Groningen, Groningen I402175
53 Abbring, Jantje  About 1605Groningen, Groningen I402179
54 Abbring, Marretien  About 1595Groningen, Groningen I402177
55 Abbring, Nanne  About 1655Groningen, Groningen I401428
56 Abbringh, Pieter  1810Groningen, Groningen I443494
57 Abeen, Pieter  18 April 1832Groningen, Groningen I377828
58 Abeln, Maria Johanna  18 March 1865Groningen, Groningen I573837
59 Abels, Popke  1652Groningen, Groningen I626683
60 Abrahams, Abeltien  1711Groningen, Groningen I343554
61 Abrahams, Grietien  1745Groningen, Groningen I701111
62 Abrahams, Grietien  1751Groningen, Groningen I701113
63 Abrahams, Hendrik  1741Groningen, Groningen I701110
64 Abrahams, Hindrik  1736Groningen, Groningen I701108
65 Abrahams, Jan  1738Groningen, Groningen I701109
66 Abrahams, Sara  08 September 1861Groningen, Groningen I89638
67 Abrahams, Wilte  1747Groningen, Groningen I701112
68 Achterof, Albert  Approximately 1917Groningen, Groningen I435915
69 Ackerman, NN  17 July 1925Groningen, Groningen I358385
70 Ackerman, NN  29 June 1957Groningen, Groningen I424618
71 Adams, Adam  19 September 1806Groningen, Groningen I664561
72 Adams, Cornelis  04 July 1907Groningen, Groningen I557334
73 Adams, Jan  1798Groningen, Groningen I166385
74 Adams, Maria  1666Groningen, Groningen I613253
75 Adams, NN  03 July 1935Groningen, Groningen I557337
76 Addens, Hendrikje Hijka Johanna  02 November 1908Groningen, Groningen I709393
77 Adema, Antonius Hermannus  27 January 1932Groningen, Groningen I781020
78 Adema, Harm Mattheus  29 August 1887Groningen, Groningen I611596
79 Adema, Hendrica Renni  06 July 1934Groningen, Groningen I781021
80 Adema, Hendricus Adrianus  28 June 1939Groningen, Groningen I781022
81 Adema, Hermannus Adrianus  16 July 1897Groningen, Groningen I781017
82 Adema, Hilje  Approximately 1894Groningen, Groningen I193059
83 Adema, Maria Veronica  14 May 1925Groningen, Groningen I781018
84 Adema, Oege  09 May 1903Groningen, Groningen I393258
85 Ader, Berend  18 March 1815Groningen, Groningen I762072
86 Ader, Berendina  08 March 1851Groningen, Groningen I407267
87 Ader, Christiaan  05 February 1818Groningen, Groningen I762142
88 Ader, Geertien  1811Groningen, Groningen I762159
89 Ader, Geertje Christina  29 March 1859Groningen, Groningen I27896
90 Ader, Salomon Brekhof  07 November 1821Groningen, Groningen I441474
91 Adriani, Arius  11 March 1682Groningen, Groningen I338366
92 Adriani, Arius  04 January 1756Groningen, Groningen I520445
93 Adriani, Fenna  1732Groningen, Groningen I338932
94 Adriani, Menso  1733Groningen, Groningen I338933
95 Adriani, NN  19 July 1837Groningen, Groningen I694562
96 Adriani, Peter  1730Groningen, Groningen I338362
97 Adriani, Regardus Philips  09 February 1835Groningen, Groningen I694563
98 Adriani, Theodorus  Date unknownGroningen, Groningen I520443
99 Aeilkema, Annechina Helena  01 September 1892Groningen, Groningen I279768
100 Aeilkema, Helena Annegiena Froukelina Wilhelmina  07 August 1894Groningen, Groningen I279769
101 Aeilkema, Kornelis Klaas Abel  09 May 1891Groningen, Groningen I279767
102 Aepkens, Benne  About 1610Groningen, Groningen I244057
103 Afman, Berentje  20 June 1903Groningen, Groningen I528333
104 Afman, Cornelus  19 January 1897Groningen, Groningen I528329
105 Afman, Harm  About 1813Groningen, Groningen I279496
106 Afman, Harm  27 May 1873Groningen, Groningen I279676
107 Afman, Harm Nikolaas  26 November 1904Groningen, Groningen I279722
108 Afman, Harmanna Klasina  29 December 1880Groningen, Groningen I502330
109 Afman, Hendrik  16 May 1895Groningen, Groningen I528328
110 Afman, Hendrik Jan  17 November 1878Groningen, Groningen I279861
111 Afman, Hendrik Jan  11 April 1911Groningen, Groningen I279753
112 Afman, Jacob Engel Jan  28 April 1900Groningen, Groningen I279689
113 Afman, Jacob Jan  05 October 1846Groningen, Groningen I279455
114 Afman, Johan Hendrik  16 January 1906Groningen, Groningen I279733
115 Afman, Johannes  09 June 1900Groningen, Groningen I528331
116 Afman, Kasper Wigbold  11 April 1911Groningen, Groningen I279757
117 Afman, Kasper Wigbold  26 March 1914Groningen, Groningen I279766
118 Afman, Martina Ida  07 July 1902Groningen, Groningen I279700
119 Afman, Nikolaas Harm  07 January 1899Groningen, Groningen I279685
120 Afman, Renske Johanna  26 November 1904Groningen, Groningen I279711
121 Afman, Siebelina  23 September 1893Groningen, Groningen I528327
122 Afman, Trientje  13 January 1908Groningen, Groningen I279742
123 Afman, Trijntje  27 September 1874Groningen, Groningen I279786
124 Ages, Adriaan  30 March 1872Groningen, Groningen I130728
125 Ages, Adriaan  15 September 1908Groningen, Groningen I159627
126 Ages, Age Pieter  03 March 1833Groningen, Groningen I641938
127 Ages, Age Pieters  24 April 1896Groningen, Groningen I159624
128 Ages, Geessien Izaks  19 November 1812Groningen, Groningen I100585
129 Ages, Harmanna Johanna  19 February 1903Groningen, Groningen I130726
130 Ages, Harmannus Johannes  15 November 1900Groningen, Groningen I159625
131 Ages, Hinderika  11 August 1817Groningen, Groningen I60819
132 Ages, Jacoba  18 December 1898Groningen, Groningen I159623
133 Ages, Jan Bernardus  1894Groningen, Groningen I640892
134 Ages, Johanna Jacoba  17 April 1905Groningen, Groningen I159626
135 Agterbos, Tidde  13 January 1812Groningen, Groningen I327235
136 Agterbos, Willem  21 August 1842Groningen, Groningen I327089
137 van Agteren, Gesina Grietje  June 1920Groningen, Groningen I593073
138 Ahrens, Ella Paulina Margaretha  23 June 1907Groningen, Groningen I429938
139 Ahrens, Georg  07 June 1875Groningen, Groningen I429935
140 Ahrens, Jan  25 December 1842Groningen, Groningen I266655
141 Aijlts, Pieterke  1749Groningen, Groningen I36490
142 Aikema, Elsje Lubbertus  28 June 1817Groningen, Groningen I199479
143 Aikema, Geertje Lubbertus  27 April 1815Groningen, Groningen I199478
144 Aikema, Lubbertus  1775Groningen, Groningen I199174
145 Aikes, Engel  About 1550Groningen, Groningen I405390
146 Aiking, Geertje  05 February 1883Groningen, Groningen I541638
147 van Aken, Baukje Hindriks  1799Groningen, Groningen I436125
148 van Aken, Johannes  1799Groningen, Groningen I126239
149 Akerma, Elisabeth Genoveva Maria  1772Groningen, Groningen I594133
150 Akker, Frouke Izak  18 January 1811Groningen, Groningen I6952
151 van Akkeren, Affien  05 January 1900Groningen, Groningen I285980
152 van Akkeren, Berend  1904Groningen, Groningen I365724
153 van Akkeren, Frederika  30 March 1895Groningen, Groningen I285977
154 van Akkeren, Gerhardus  06 August 1901Groningen, Groningen I132934
155 van Akkeren, Hendrik  1904Groningen, Groningen I365721
156 van Akkeren, Jan  1894Groningen, Groningen I365726
157 van Akkeren, Trientje  1906Groningen, Groningen I365725
158 Akkerman, Elke  01 July 1909Groningen, Groningen I616852
159 Akkerman, Gepke  21 January 1894Groningen, Groningen I628432
160 Akkerman, Gepke  18 January 1898Groningen, Groningen I628434
161 Akkerman, Harmina  19 February 1831Groningen, Groningen I709581
162 Akkerman, Henderika  06 May 1894Groningen, Groningen I635221
163 Akkerman, Henderkien  10 June 1891Groningen, Groningen I478930
164 Akkerman, Hendrik  13 October 1879Groningen, Groningen I681690
165 Akkerman, Hendrik  29 May 1894Groningen, Groningen I435654
166 Akkerman, Hillechiena  06 May 1896Groningen, Groningen I635222
167 Akkerman, Jan  22 June 1833Groningen, Groningen I205178
168 Akkerman, Jan  22 February 1900Groningen, Groningen I435657
169 Akkerman, Jan Alderts  28 September 1850Groningen, Groningen I576218
170 Akkerman, Lukkien  23 May 1877Groningen, Groningen I681689
171 Akkerman, Margaretha  21 February 1896Groningen, Groningen I628433
172 Akkerman, Minke  16 June 1898Groningen, Groningen I435655
173 Akkerman, Reinder  22 March 1883Groningen, Groningen I681691
174 Albeda, Frouwktje Hillegiena  26 October 1903Groningen, Groningen I454888
175 Alberda, Catharina Johanna  20 January 1746Groningen, Groningen I394358
176 Alberda, Unico Allard  17 October 1726Groningen, Groningen I375834
177 Alberda van Bijma, Baronesse Susanna Elisabeth  November 1769Groningen, Groningen I432851
178 Alberda van Bloemersma, Scato Ludolf  18 March 1742Groningen, Groningen I432857
179 Alberda van Dijksterhuis, Margaretha Josina  1728Groningen, Groningen I189835
180 Alberda van Eikenstein, Anna  31 August 1818Groningen, Groningen I365691
181 Alberda van Eikenstein, Anna Jacoba  25 February 1822Groningen, Groningen I365695
182 Alberda van Eikenstein, Anna Maria Catharina  1779Groningen, Groningen I365660
183 Alberda van Eikenstein, Antoon Bunno  20 March 1862Groningen, Groningen I365668
184 Alberda van Eikenstein, Bunno  24 July 1863Groningen, Groningen I366414
185 Alberda van Eikenstein, Catharina  19 July 1855Groningen, Groningen I365669
186 Alberda van Eikenstein, Catharina Louisa  17 February 1856Groningen, Groningen I366404
187 Alberda van Eikenstein, Christina  25 October 1856Groningen, Groningen I365672
188 Alberda van Eikenstein, Elisabeth Sophia Willemina Carolina Antonia  13 March 1860Groningen, Groningen I365678
189 Alberda van Eikenstein, Jacob  18 December 1820Groningen, Groningen I365697
190 Alberda van Eikenstein, Lamoraal Ulbo Rengers  06 December 1853Groningen, Groningen I365679
191 Alberda van Eikenstein, Lea Clasina Johanna  31 December 1826Groningen, Groningen I365694
192 Alberda van Eikenstein, Maria Albertina  15 June 1816Groningen, Groningen I365696
193 Alberda van Eikenstein, Maria Albertina  06 August 1816Groningen, Groningen I365644
194 Alberda van Eikenstein, Onno Joost  12 March 1775Groningen, Groningen I365680
195 Alberda van Eikenstein, Onno Reint  06 February 1752Groningen, Groningen I365647
196 Alberda van Eikenstein, Onno Reint  14 December 1819Groningen, Groningen I365690
197 Alberda van Eikenstein, Willem  03 May 1792Groningen, Groningen I365097
198 Alberda van Eikenstein, Willem  21 October 1857Groningen, Groningen I366409
199 Alberda van Ekenstein, Alegonda Maria  07 October 1846Groningen, Groningen I365657
200 Alberda van Ekenstein, Catharina de Wendt  27 September 1837Groningen, Groningen I361514
201 Alberda van Ekenstein, Catharina Johanna  20 January 1746Groningen, Groningen I365818
202 Alberda van Ekenstein, Florentia Joanna Jkvr.  21 April 1834Groningen, Groningen I191661
203 Alberda van Ekenstein, Josephina Catharina  10 February 1839Groningen, Groningen I365094
204 Alberda van Menkema, Anna Hubbina  26 March 1797Groningen, Groningen I286692
205 Alberda van Nijesteijn, Josina Petronella  24 November 1724Groningen, Groningen I340431
206 Albering, Augustinus Henderikus Johannes  12 December 1902Groningen, Groningen I573271
207 Albering, Augustinus Johannes Henricus Joseph  19 March 1901Groningen, Groningen I574182
208 Albering, Boudina Petronella  09 July 1910Groningen, Groningen I573298
209 Albering, Elisabeth Petronella Sophia  28 March 1873Groningen, Groningen I174581
210 Albering, Gerhardus Carolus  10 January 1876Groningen, Groningen I563182
211 Albering, Gerhardus Carolus  22 December 1904Groningen, Groningen I574184
212 Albering, Johan August Heinrich  21 October 1867Groningen, Groningen I574176
213 Albering, Leonardus Antonius Henderikus  07 February 1904Groningen, Groningen I563181
214 Albering, Petronella Bonaventura Wilhelmina  31 July 1902Groningen, Groningen I574183
215 Albers, Anna  05 October 1895Groningen, Groningen I670544
216 Albers, Berend  28 June 1834Groningen, Groningen I539745
217 Albers, Esso Johannes  07 April 1866Groningen, Groningen I539744
218 Albers, Gezina  25 March 1862Groningen, Groningen I72444
219 Albers, Grietje  Approximately 1911Groningen, Groningen I442082
220 Albers, Harm  17 December 1903Groningen, Groningen I768936
221 Albers, Klaas  02 December 1827Groningen, Groningen I72445
222 Albers, Swaantje  31 January 1898Groningen, Groningen I427336
223 Albers, Trientje  24 August 1895Groningen, Groningen I494169
224 Albers, Trijntje  28 December 1864Groningen, Groningen I93619
225 Albers, Willem  08 February 1868Groningen, Groningen I494170
226 Alberts, Albert  1809Groningen, Groningen I413020
227 Alberts, Albert  19 September 1899Groningen, Groningen I620980
228 Alberts, Alieda  29 March 1904Groningen, Groningen I620983
229 Alberts, Alieda  15 April 1908Groningen, Groningen I419343
230 Alberts, Antje  15 December 1901Groningen, Groningen I432523
231 Alberts, Arnoldus  1789Groningen, Groningen I158712
232 Alberts, Bartelt  1691Groningen, Groningen I208885
233 Alberts, Berentien  About 1640Groningen, Groningen I233509
234 Alberts, Catharina  04 February 1831Groningen, Groningen I420412
235 Alberts, Christoffel  1713Groningen, Groningen I572203
236 Alberts, Christophorus  1712Groningen, Groningen I572202
237 Alberts, Christophorus  1715Groningen, Groningen I572205
238 Alberts, Derk  06 June 1821Groningen, Groningen I394587
239 Alberts, Foktje  15 September 1866Groningen, Groningen I313778
240 Alberts, Grietje  1792Groningen, Groningen I377830
241 Alberts, Grietjen  1699Groningen, Groningen I274479
242 Alberts, Hendrik  Approximately 1921Groningen, Groningen I396199
243 Alberts, Hendrik Antoon  22 January 1898Groningen, Groningen I620979
244 Alberts, Hindrick  About 1680Groningen, Groningen I248183
245 Alberts, Hindrik  1697Groningen, Groningen I274475
246 Alberts, Hindrik  24 August 1834Groningen, Groningen I413018
247 Alberts, Hindrik Pieters  1803Groningen, Groningen I74757
248 Alberts, Idigjen  1694Groningen, Groningen I274478
249 Alberts, Jan  1686Groningen, Groningen I274476
250 Alberts, Jan  1687Groningen, Groningen I274477
251 Alberts, Jan  1693Groningen, Groningen I208875
252 Alberts, Jan Christoffel  1717Groningen, Groningen I572206
253 Alberts, Jan Hilbrand  09 March 1914Groningen, Groningen I396198
254 Alberts, Jan Jans  1800Groningen, Groningen I420408
255 Alberts, Jan Jans  05 December 1828Groningen, Groningen I420411
256 Alberts, Jantina  12 May 1874Groningen, Groningen I93398
257 Alberts, Jeichina  13 May 1849Groningen, Groningen I757707
258 Alberts, Jogchem  1792Groningen, Groningen I103924
259 Alberts, Josephus  1719Groningen, Groningen I572207
260 Alberts, Maria Elisabeth  15 June 1868Groningen, Groningen I43558
261 Alberts, NN  16 November 1896Groningen, Groningen I620978
262 Alberts, Pieter  Date unknownGroningen, Groningen I74758
263 Alberts, Pieter  25 January 1895Groningen, Groningen I620977
264 Alberts, Pietertje  12 August 1866Groningen, Groningen I93395
265 Alberts, Reinder  22 November 1913Groningen, Groningen I528714
266 Alberts, Samuel  22 March 1903Groningen, Groningen I620982
267 Alberts, Willemke  About 1575Groningen, Groningen I315687
268 Alberts, Wilte  1692Groningen, Groningen I280686
269 Albronda, Abraham  03 March 1853Groningen, Groningen I521859
270 Albronda, Anna  17 May 1823Groningen, Groningen I456423
271 Albronda, Arend Jan  03 February 1891Groningen, Groningen I456411
272 Albronda, Berend  1752Groningen, Groningen I188220
273 Albronda, Berendina  11 December 1820Groningen, Groningen I456422
274 Albronda, Bina  26 February 1783Groningen, Groningen I478575
275 Albronda, Clara Maria  07 September 1822Groningen, Groningen I219721
276 Albronda, Cornelis  05 October 1837Groningen, Groningen I219725
277 Albronda, Eltje  21 October 1909Groningen, Groningen I654688
278 Albronda, Engelina  18 December 1898Groningen, Groningen I456412
279 Albronda, Evert  14 January 1826Groningen, Groningen I785217
280 Albronda, Evert  28 April 1887Groningen, Groningen I456409
281 Albronda, Henderkien  28 April 1858Groningen, Groningen I521806
282 Albronda, Hendrik  15 June 1816Groningen, Groningen I456420
283 Albronda, Hindrik  25 September 1849Groningen, Groningen I521858
284 Albronda, Jacob  11 February 1846Groningen, Groningen I521857
285 Albronda, Jan  20 August 1884Groningen, Groningen I521841
286 Albronda, Jan  1885Groningen, Groningen I731596
287 Albronda, Johannes  1788Groningen, Groningen I456415
288 Albronda, Johannes Jacobus  16 January 1886Groningen, Groningen I456407
289 Albronda, Lammert  1792Groningen, Groningen I188219
290 Albronda, Naamke  1780Groningen, Groningen I456417
291 Albronda, Pieter  1786Groningen, Groningen I456418
292 Albronda, Pieter  1796Groningen, Groningen I521762
293 Albronda, Pieter  09 February 1842Groningen, Groningen I361086
294 Albronda, Pietertje  28 March 1867Groningen, Groningen I351930
295 Albronda, Sibrand  02 February 1820Groningen, Groningen I54296
296 Albronda, Teunis  23 January 1793Groningen, Groningen I54297
297 Albronda, Trientje  06 July 1855Groningen, Groningen I521860
298 Albronda, Trijntje  21 November 1884Groningen, Groningen I387875
299 Albronda, Willem  1794Groningen, Groningen I456416
300 Albronda, Willem  13 August 1818Groningen, Groningen I456421
301 Albronda, Wolter  28 March 1814Groningen, Groningen I168185
302 Alderhoff, Enno  Date unknownGroningen, Groningen I442202
303 Aldershoff, Cornelia Johanna  17 June 1866Groningen, Groningen I482278
304 Aldershoff, Cornelia Johanna  27 January 1873Groningen, Groningen I482281
305 Aldershoff, Geert  01 May 1869Groningen, Groningen I482280
306 Aldershoff, Hinderika  06 February 1864Groningen, Groningen I482277
307 Aldershoff, Hinderkien  28 February 1821Groningen, Groningen I278152
308 Aldershoff, Hinderkien  19 November 1867Groningen, Groningen I482279
309 Aldershoff, Jan  1796Groningen, Groningen I278157
310 Aldershoff, Lammegiena Catariena  17 May 1874Groningen, Groningen I617355
311 Aldershoff, Raange  25 March 1837Groningen, Groningen I482276
312 Aldershoff, Raango  04 September 1897Groningen, Groningen I482285
313 Aldringa, Helena Wigboldina Florentina  1762Groningen, Groningen I385491
314 Aling, Anna Magrietjen  1732Groningen, Groningen I628136
315 Aling, Coop  About 1545Groningen, Groningen I402180
316 Aling, Elisabeth  1781Groningen, Groningen I774261
317 Aling, Ellegonda  1773Groningen, Groningen I188927
318 Aling, Griete Coops  About 1570Groningen, Groningen I402176
319 Aling, Jan  1727Groningen, Groningen I628135
320 Aling, Jan Harmens  About 1520Groningen, Groningen I402182
321 Aling, Margien  1725Groningen, Groningen I237107
322 Aling, Warmold Bronniger Jans  16 May 1686Groningen, Groningen I403196
323 Alingh, Magreta Anna  1784Groningen, Groningen I778314
324 Alkema, Albert Johannes  13 March 1921Groningen, Groningen I358878
325 Alkema, Anton Evert  28 May 1941Groningen, Groningen I456977
326 Alkema, Evert  17 July 1918Groningen, Groningen I358877
327 Alkema, Jakob  19 March 1914Groningen, Groningen I358875
328 Alkema, Lukas  14 March 1886Groningen, Groningen I446143
329 Allers, Aeltyen  About 1610Groningen, Groningen I402117
330 Allershof, Gezine Engelberts  1669Groningen, Groningen I406055
331 Allershof, Lucas Engelberts  About 1663Groningen, Groningen I406063
332 Alles, Dina  Approximately 1749Groningen, Groningen I597403
333 Alofs, Alida Catharina Theresia  12 May 1874Groningen, Groningen I58300
334 Alofs, Amalia Anna Maria  04 May 1864Groningen, Groningen I58165
335 Alofs, Eduard Hermannus Franciscus  26 February 1866Groningen, Groningen I58186
336 Alofs, Francisca Catrina Theresia  11 August 1872Groningen, Groningen I58292
337 Alofs, Henri  09 August 1890Groningen, Groningen I391577
338 Alofs, Henricus Hermannus Johannes Aloijsius  18 February 1861Groningen, Groningen I391540
339 Alofs, Johannes Petrus  17 March 1882Groningen, Groningen I391553
340 Alofs, Johannes Petrus  11 June 1889Groningen, Groningen I391576
341 Alofs, Louis  17 August 1892Groningen, Groningen I391578
342 Alofs, Louise Maria Josepha  19 December 1875Groningen, Groningen I391543
343 Alofs, Maria Amalia Theodora  12 December 1862Groningen, Groningen I58130
344 Alofs, Maria Wilhelmina Anna Theodora  16 October 1856Groningen, Groningen I391539
345 Alofs, Theodorus Aloijsius  01 January 1868Groningen, Groningen I391541
346 Alofs, Theodorus Aloisius Hendricus  17 December 1869Groningen, Groningen I391542
347 van Alphen, Hendrik Pieter  27 April 1851Groningen, Groningen I62513
348 Alsema, Anje  20 October 1893Groningen, Groningen I467676
349 Alsema, Bartels  1889Groningen, Groningen I418531
350 Alsema, Geertje  29 October 1891Groningen, Groningen I467675
351 Alsema, Hinderika  06 March 1894Groningen, Groningen I591940
352 Alsma, Heiko  22 December 1909Groningen, Groningen I484514
353 Alsma, Hinderkien  08 April 1856Groningen, Groningen I302642
354 Alsorsius, Maria  Before 1708Groningen, Groningen I528457
355 Alssema, Aaltje  01 August 1866Groningen, Groningen I442354
356 Alssema, Hendrik Willem  02 January 1880Groningen, Groningen I456441
357 Alstorphius, Wilhelmina Antoinetta Catharina  05 August 1771Groningen, Groningen I637058
358 Alting, Albertus Andreas  12 September 1839Groningen, Groningen I265627
359 Alting, Albertus Andreas  20 May 1871Groningen, Groningen I617220
360 Alting, Anna Berendina  30 January 1867Groningen, Groningen I273198
361 Alting, Berendina  11 August 1830Groningen, Groningen I14637
362 Alting, Elizabeth  23 November 1827Groningen, Groningen I470165
363 Alting, Geert  26 September 1832Groningen, Groningen I14701
364 Alting, Geert Georg  11 January 1911Groningen, Groningen I634331
365 Alting, Geessien Margaretha  Approximately 1936Groningen, Groningen I634336
366 Alting, Harm Jan  23 May 1828Groningen, Groningen I273196
367 Alting, Heije Harm  17 March 1860Groningen, Groningen I14705
368 Alting, Hendrik  10 January 1863Groningen, Groningen I383263
369 Alting, Hillegien  02 May 1849Groningen, Groningen I75905
370 Alting, Jan Beno  20 February 1912Groningen, Groningen I634332
371 Alting, Maria Wijtzia  01 September 1863Groningen, Groningen I14709
372 Alting, Monje  18 February 1871Groningen, Groningen I769602
373 Alting, Wilhelmina Catharina  27 March 1815Groningen, Groningen I26834
374 Alting, Wilhelmina Catharina  04 February 1855Groningen, Groningen I789237
375 Altink, Anderika  27 October 1818Groningen, Groningen I17947
376 Altona, Klaas Alberts  15 September 1812Groningen, Groningen I52758
377 Alwon, Aaltje Elisabeth  01 November 1909Groningen, Groningen I645882
378 Alwon, Anna  Approximately 1917Groningen, Groningen I645887
379 Alwon, Augustina Maria Geertruida  23 July 1905Groningen, Groningen I645881
380 Alwon, Frederik Adolf  10 August 1907Groningen, Groningen I645879
381 Alwon, Karel August  11 April 1912Groningen, Groningen I645883
382 Alwon, Karel Augustienus  07 June 1883Groningen, Groningen I434904
383 Amerika, Harm  02 August 1890Groningen, Groningen I491545
384 Amerika, Jakob  30 April 1889Groningen, Groningen I438438
385 Amerika, Johan  14 February 1902Groningen, Groningen I666019
386 Amerika, Willem  12 December 1896Groningen, Groningen I390459
387 Ammermann, Dirkien  17 November 1897Groningen, Groningen I480332
388 Ammermann, Jan Harm  25 December 1869Groningen, Groningen I480321
389 Ammermann, Marinus Lambertus  14 May 1899Groningen, Groningen I480334
390 Amsing, Harm  11 February 1847Groningen, Groningen I282893
391 Amsinga, Bonno  01 January 1901Groningen, Groningen I547812
392 Amsinga, Dietje  19 June 1908Groningen, Groningen I547819
393 Amsinga, Gerrit  10 July 1913Groningen, Groningen I547820
394 Amsinga, Jan  07 May 1902Groningen, Groningen I547817
395 Amsinga, Klaas  28 June 1905Groningen, Groningen I547818
396 Andries, Engeltje  About 1690Groningen, Groningen I48823
397 Andries, Hilke  About 1660Groningen, Groningen I244033
398 Andries, Jan  06 January 1685Groningen, Groningen I324884
399 Andries, Roelefje  About 1630Groningen, Groningen I92795
400 Ankum, Aaltje  Approximately 1893Groningen, Groningen I63949
401 Ankum, Dirkiena Margrita  Approximately 1898Groningen, Groningen I63971
402 Ankum, Jan  23 July 1858Groningen, Groningen I341891
403 Ankum, Jantiena  22 March 1901Groningen, Groningen I489479
404 Ansinck, Jantjen  February 1698Groningen, Groningen I595405
405 Anssems, Aaltje  25 December 1900Groningen, Groningen I683086
406 Anthoni, Hindricus  1747Groningen, Groningen I311301
407 Anthoni, Johannes  1743Groningen, Groningen I311300
408 Anthoni, Luikas  1734Groningen, Groningen I311299
409 Anthoni, Wilhelmus  1734Groningen, Groningen I311298
410 Antoni, Jan Pieters  13 May 1779Groningen, Groningen I419518
411 Antoons, Fenna  11 August 1901Groningen, Groningen I319400
412 Apol, Aaltje  1767Groningen, Groningen I281056
413 Apol, Berent Jans  1774Groningen, Groningen I781931
414 Apol, Ferdinand  1763Groningen, Groningen I382109
415 Apol, Friedes  1761Groningen, Groningen I382110
416 Apol, Grietje  1807Groningen, Groningen I781932
417 Apol, Jannes  1750Groningen, Groningen I281054
418 Apol, Trijntje  1765Groningen, Groningen I281055
419 Appa, Dominicus  27 September 1792Groningen, Groningen I558326
420 Appa, Henderica  1801Groningen, Groningen I392985
421 Appa, Joannes  1798Groningen, Groningen I392984
422 Appa, Johanna  1805Groningen, Groningen I392986
423 Appa, Josephus Philippus  1795Groningen, Groningen I392983
424 Appa, Maria Catharina  1790Groningen, Groningen I392989
425 Appeldoorn, Hillechien  06 December 1910Groningen, Groningen I757995
426 Appeldorn, Jantje  28 August 1938Groningen, Groningen I754778
427 Appius, Anna Aurelia  1707Groningen, Groningen I339843
428 Ardesch, Maria Josina  24 March 1836Groningen, Groningen I558231
429 Arend, Aaltje  1792Groningen, Groningen I419781
430 Arend, Aaltje  1795Groningen, Groningen I419782
431 Arend, Arent  1786Groningen, Groningen I419779
432 Arend, Arent  1787Groningen, Groningen I419780
433 Arend, Hinderikus  1783Groningen, Groningen I419778
434 Arends, Anna Godefrida  21 May 1907Groningen, Groningen I76665
435 Arends, Derk  24 March 1838Groningen, Groningen I77156
436 Arends, Derk  1862Groningen, Groningen I77092
437 Arends, Derk  1893Groningen, Groningen I77089
438 Arends, Dina  1801Groningen, Groningen I462477
439 Arends, Georg Wensel  05 August 1871Groningen, Groningen I77065
440 Arends, Heiltje  06 September 1866Groningen, Groningen I77094
441 Arends, Heiltje  10 April 1900Groningen, Groningen I76655
442 Arends, Hillechien  23 April 1906Groningen, Groningen I500641
443 Arends, Jan  12 August 1873Groningen, Groningen I77151
444 Arends, Johannes  26 September 1905Groningen, Groningen I579395
445 Arends, Pieter Johannes  05 May 1795Groningen, Groningen I45096
446 Arends, Roelf  22 November 1908Groningen, Groningen I458014
447 Arends, Teubegien  1894Groningen, Groningen I77803
448 Arens, Christina  1663Groningen, Groningen I9375
449 Arens, Geert  1659Groningen, Groningen I9372
450 Arens, Hillejen  1661Groningen, Groningen I9373
451 Arens, Swaentjen  1657Groningen, Groningen I9353
452 Arents, Derkje  1770Groningen, Groningen I462505
453 Arents, Fennechien  07 April 1891Groningen, Groningen I231583
454 Arents, Jan  About 1655Groningen, Groningen I304369
455 Arents, Jan  1809Groningen, Groningen I462481
456 Arents, Jantje  1761Groningen, Groningen I462503
457 Arents, Lummegijn  Estimated in 1770Groningen, Groningen I180227
458 Arents, Marieke  1798Groningen, Groningen I462416
459 Arents, Menne  13 June 1820Groningen, Groningen I231645
460 Arents, Nanne  1806Groningen, Groningen I462480
461 Arents, Nanning  1756Groningen, Groningen I462487
462 Arents, Philippus  1764Groningen, Groningen I462504
463 Arents, Reintje  22 February 1854Groningen, Groningen I231624
464 Arents, Willemtje  1774Groningen, Groningen I462506
465 Arentz, Petronella Hendrika Magdalena  04 November 1883Groningen, Groningen I275811
466 Ariens, Trijntje  About 1610Groningen, Groningen I413980
467 Aries, Geersje  1726Groningen, Groningen I687687
468 Arijs, Geert  1727Groningen, Groningen I687700
469 Arijs, Geesjen  1730Groningen, Groningen I687701
470 Arijs, Jannes  1724Groningen, Groningen I687699
471 Arijs, Jannes  1732Groningen, Groningen I687702
472 Arijs, Jannes  1737Groningen, Groningen I687703
473 Arkema, Bouchien  27 December 1888Groningen, Groningen I723778
474 Arkema, Hindrik  10 October 1866Groningen, Groningen I149013
475 Arkema, Siewert Egges  1771Groningen, Groningen I253198
476 Arnoldi, Aaltjen  1725Groningen, Groningen I311396
477 Arnoldi, Afien  23 May 1876Groningen, Groningen I623114
478 Arnoldi, Albert  1783Groningen, Groningen I623115
479 Arnoldi, Arendina  1734Groningen, Groningen I311400
480 Arnoldi, Arnoldus  About 1685Groningen, Groningen I747401
481 Arnoldi, Arnoldus  About 1740Groningen, Groningen I623101
482 Arnoldi, Arnoldus  13 February 1821Groningen, Groningen I623100
483 Arnoldi, Arnoldus  22 October 1872Groningen, Groningen I623112
484 Arnoldi, Elisabet  1728Groningen, Groningen I311398
485 Arnoldi, Eltjo  15 October 1849Groningen, Groningen I623107
486 Arnoldi, Eltjo  28 October 1855Groningen, Groningen I623108
487 Arnoldi, Eppo  1723Groningen, Groningen I311395
488 Arnoldi, Haucie  1697Groningen, Groningen I747388
489 Arnoldi, Heiko Eltjo  01 January 1883Groningen, Groningen I623132
490 Arnoldi, Jannes  25 February 1847Groningen, Groningen I623106
491 Arnoldi, Johanna Roelijna  1730Groningen, Groningen I311399
492 Arnoldi, Johannes  1694Groningen, Groningen I747397
493 Arnoldi, Lambartus  1696Groningen, Groningen I747387
494 Arnoldi, Rudolph  1726Groningen, Groningen I311397
495 Arnoldi, Sijbrandus  19 March 1874Groningen, Groningen I623113
496 Arnoldi, Trijntje  1699Groningen, Groningen I747389
497 Arnolli, Aafke  24 March 1905Groningen, Groningen I587237
498 Arnolli, Aaltje  16 July 1830Groningen, Groningen I623131
499 Arnolli, Aaltje  15 October 1831Groningen, Groningen I17381
500 Arnolli, Adolf  28 September 1905Groningen, Groningen I571030
501 Arnolli, Albertus  15 January 1827Groningen, Groningen I623129
502 Arnolli, Albertus  09 September 1828Groningen, Groningen I623130
503 Arnolli, Alef Jacob  26 June 1927Groningen, Groningen I31516
504 Arnolli, Alida Johanna  02 April 1885Groningen, Groningen I31496
505 Arnolli, Anna  16 October 1899Groningen, Groningen I31454
506 Arnolli, Arnoldus  04 August 1858Groningen, Groningen I17395
507 Arnolli, Berendina  26 April 1892Groningen, Groningen I31449
508 Arnolli, Clara Maria  26 November 1822Groningen, Groningen I17383
509 Arnolli, Clara Maria  16 June 1861Groningen, Groningen I17396
510 Arnolli, Frederika Anna  May 1921Groningen, Groningen I31515
511 Arnolli, Gesina  01 July 1889Groningen, Groningen I31458
512 Arnolli, Hannes  11 March 1852Groningen, Groningen I17371
513 Arnolli, Hannes  03 August 1902Groningen, Groningen I571028
514 Arnolli, Hannes  11 April 1903Groningen, Groningen I717127
515 Arnolli, Harm Jacob  11 March 1894Groningen, Groningen I460525
516 Arnolli, Hendrik  11 March 1877Groningen, Groningen I17416
517 Arnolli, Jacob  25 December 1890Groningen, Groningen I31482
518 Arnolli, Jacob Menno  25 August 1902Groningen, Groningen I564396
519 Arnolli, Jacobus Marius  03 October 1887Groningen, Groningen I460522
520 Arnolli, Jacobus Marius  11 January 1889Groningen, Groningen I460523
521 Arnolli, Jannes  1786Groningen, Groningen I17379
522 Arnolli, Jannes  13 May 1855Groningen, Groningen I17394
523 Arnolli, Jannes  02 February 1907Groningen, Groningen I31523
524 Arnolli, Jans Alef  04 June 1919Groningen, Groningen I31514
525 Arnolli, Johanna  08 September 1888Groningen, Groningen I17418
526 Arnolli, Johannes  11 June 1888Groningen, Groningen I31466
527 Arnolli, Justus Roelf  30 September 1885Groningen, Groningen I31470
528 Arnolli, Margaretha Femma Teiodora  21 June 1890Groningen, Groningen I31474
529 Arnolli, Margien  06 February 1887Groningen, Groningen I12457
530 Arnolli, Margje  25 October 1849Groningen, Groningen I17393
531 Arnolli, Maria  18 October 1834Groningen, Groningen I17382
532 Arnolli, Mechelina  14 September 1903Groningen, Groningen I571029
533 Arnolli, Menno  26 February 1825Groningen, Groningen I17375
534 Arnolli, Menno  28 September 1874Groningen, Groningen I17417
535 Arnolli, Menno  16 June 1884Groningen, Groningen I31462
536 Arnolli, Menno Arnold  11 January 1892Groningen, Groningen I460524
537 Arnolli, NN  28 November 1929Groningen, Groningen I717128
538 Arnolli, Pieter Menno  25 February 1864Groningen, Groningen I17397
539 Artel, Evert Schekema  1773Groningen, Groningen I3897
540 Artel, Jantien  12 January 1806Groningen, Groningen I418673
541 Artel, Johanna  01 March 1814Groningen, Groningen I3877
542 van As, Catharina  Approximately 1892Groningen, Groningen I326897
543 van As, Trijntje  29 August 1907Groningen, Groningen I588315
544 Asselman, Hindrik  February 1916Groningen, Groningen I591892
545 Asselman, Trijntje  18 February 1910Groningen, Groningen I591890
546 van Assen, Jantje  14 February 1890Groningen, Groningen I587724
547 van Assen, Roelof  24 March 1860Groningen, Groningen I587727
548 Asserhuijs, Allegonda  1665Groningen, Groningen I225947
549 Asserhuijs, Carel  1663Groningen, Groningen I225949
550 Asserhuijs, Catharina  1660Groningen, Groningen I225948
551 Asserhuijs, Elisabeth  1657Groningen, Groningen I225922
552 Asserhuijs, Lambert  1657Groningen, Groningen I225950
553 Asserhuijs, Lambert  1661Groningen, Groningen I227796
554 Asserhuijs, Lodewijch  1627Groningen, Groningen I225945
555 Assies, Aafien  1802Groningen, Groningen I393629
556 Assies, Annegjen  1724Groningen, Groningen I679557
557 Assies, Annichien  1716Groningen, Groningen I679554
558 Assies, Geertruida  1722Groningen, Groningen I679556
559 Assies, Gesina  1719Groningen, Groningen I679555
560 Assies, Jantina Johanna  28 August 1908Groningen, Groningen I587158
561 Assies, Johanna Bernardina  02 September 1910Groningen, Groningen I587159
562 Assies, Klasina  05 March 1912Groningen, Groningen I587160
563 Assies, Swaentjen  1710Groningen, Groningen I679550
564 Assies, Trijntjen  1713Groningen, Groningen I679553
565 Assink, Antonius Marinus  08 January 1897Groningen, Groningen I456831
566 Ates, Annegien  21 December 1850Groningen, Groningen I15104
567 Ates, Henderikus  10 May 1873Groningen, Groningen I493812
568 Ates, Hermannus Wibbe  23 July 1889Groningen, Groningen I493822
569 Ates, Hinderikus  05 June 1817Groningen, Groningen I15062
570 Ates, Hinderkien  02 May 1863Groningen, Groningen I15130
571 Ates, Hinderkien  12 April 1876Groningen, Groningen I493814
572 Ates, Hinderkien  27 February 1880Groningen, Groningen I493816
573 Ates, Hindrik  08 April 1829Groningen, Groningen I644760
574 Ates, Hindrik  09 October 1849Groningen, Groningen I15099
575 Ates, Hindrik  26 September 1884Groningen, Groningen I493819
576 Ates, Jan  1661Groningen, Groningen I576310
577 Ates, Johanna Mechelina  27 March 1852Groningen, Groningen I15139
578 Ates, Johannes Hinderikus  23 December 1886Groningen, Groningen I493820
579 Ates, Klaas Arie  19 July 1882Groningen, Groningen I493818
580 Ates, Klaas Aries  24 December 1855Groningen, Groningen I15108
581 Ates, Klasina  21 December 1877Groningen, Groningen I493815
582 Ates, Martha Hindrika  January 1920Groningen, Groningen I493896
583 Ates, Martje  20 December 1874Groningen, Groningen I493813
584 Ates, Tietje  27 March 1866Groningen, Groningen I15136
585 Ates, Wijecke  1657Groningen, Groningen I495426
586 Atzema, Aaltje  20 March 1871Groningen, Groningen I276855
587 Atzema, Alberdijna  1730Groningen, Groningen I279554
588 Atzema, Anna Margaretha  1766Groningen, Groningen I278637
589 Atzema, Annegien  1802Groningen, Groningen I278151
590 Atzema, Geertruida  13 September 1829Groningen, Groningen I277762
591 Atzema, Geesje  18 November 1912Groningen, Groningen I276012
592 Atzema, Gerhard Jacob  1766Groningen, Groningen I278639
593 Atzema, Ida  1726Groningen, Groningen I277321
594 Atzema, Ida  1764Groningen, Groningen I278600
595 Atzema, Jan  1764Groningen, Groningen I280457
596 Atzema, Johan Hendrik  16 December 1830Groningen, Groningen I277821
597 Atzema, Lamberta  21 February 1873Groningen, Groningen I276858
598 Atzema, Lambertus  1761Groningen, Groningen I278142
599 Atzema, Lammert  20 January 1833Groningen, Groningen I277865
600 Atzema, NN  27 May 1920Groningen, Groningen I276912
601 Atzema, Tjaakjen  1759Groningen, Groningen I278108
602 Atzema, Willem Hilbrand  1806Groningen, Groningen I278593
603 Augusto, Catharina Elisabeth  01 June 1812Groningen, Groningen I507541
604 Augusto, Grades  11 October 1807Groningen, Groningen I111999
605 Aukes, Bernard Fernandus Anjo  11 May 1953Groningen, Groningen I750670
606 Aukes, Hinderk  24 June 1833Groningen, Groningen I573151
607 Aukes, Johannes  04 February 1843Groningen, Groningen I206716
608 d' Aulnis de Bourouill, Wibbina Maria  01 May 1853Groningen, Groningen I274095
609 Auwen, Gerrit  26 November 1958Groningen, Groningen I89844
610 Auwen, Grietje  1799Groningen, Groningen I641830
611 Auwen, NN  27 November 1951Groningen, Groningen I712471
612 Averes, Christina  1702Groningen, Groningen I699535
613 Avontuur, Aaltje  06 September 1873Groningen, Groningen I561280
614 Avontuur, Johanna Margrieta  12 January 1876Groningen, Groningen I561472
615 Avontuur, Johannes  11 November 1878Groningen, Groningen I561473
616 Avontuur, Willem  10 August 1887Groningen, Groningen I561474
617 Ax, Henderika  25 May 1905Groningen, Groningen I377430
618 Baalman, Aafien  30 March 1871Groningen, Groningen I258471
619 Baalman, Berend Jan  30 December 1899Groningen, Groningen I548291
620 Baalman, Catharina  28 February 1866Groningen, Groningen I634937
621 Baalman, Jantje  Approximately 1865Groningen, Groningen I258526
622 Baalman, Lambertus  10 October 1836Groningen, Groningen I258474
623 Baalman, Lambertus  Approximately 1869Groningen, Groningen I258525
624 Baanes, Cijprianus Franciscus Henricus  16 April 1805Groningen, Groningen I164952
625 Baanes, Engelina  03 December 1834Groningen, Groningen I235686
626 Baanes, Engelina Maria  09 November 1830Groningen, Groningen I235685
627 Baanes, Henrica Elisabeth  11 March 1845Groningen, Groningen I235691
628 Baanes, Maria Angelina  10 June 1807Groningen, Groningen I235690
629 Baanes, Marianna  04 February 1832Groningen, Groningen I118031
630 Baanes, Roelf Henderikus  1838Groningen, Groningen I235687
631 Baaren, Annegien Gezina  20 January 1856Groningen, Groningen I230286
632 van der Baaren, Klaas  14 March 1890Groningen, Groningen I762058
633 van Baarlen, Amalia Josepha Maria  17 June 1876Groningen, Groningen I391663
634 van Baarlen, Amelia Josepha Maria  17 June 1876Groningen, Groningen I391656
635 van Baarlen, Anna Amalia Josepha  07 November 1879Groningen, Groningen I391664
636 van Baarlen, Catharina Amalia  28 June 1870Groningen, Groningen I391662
637 van Baarlen, Franciska Carolina Antonia  19 June 1881Groningen, Groningen I374093
638 van Baarlen, Henricus Harmannus Aloijsius  30 November 1868Groningen, Groningen I391652
639 van Baarlen, Hermannus Theodorus  07 January 1872Groningen, Groningen I391653
640 van Baarlen, Johannes Theodorus Emile Aloys  26 June 1884Groningen, Groningen I58376
641 van Baarlen, Ludovica Anna Maria  21 February 1883Groningen, Groningen I58368
642 van Baarlen, Maria Cornelia Wilhelmina  28 September 1877Groningen, Groningen I391655
643 van Baarlen, Mattheus Johannes Martinus  11 November 1873Groningen, Groningen I391654
644 van Baarlen, NN  03 August 1885Groningen, Groningen I391657
645 Baart de la Faille, Cornelis  13 January 1859Groningen, Groningen I50226
646 Baart de la Faille, Jacob  About 1796Groningen, Groningen I50220
647 Baart de la Faille, Jacob  28 July 1822Groningen, Groningen I50219
648 Baart de la Faille, Juliana Lucia  08 April 1860Groningen, Groningen I50230
649 Baas, Engeltje Wendelina  22 August 1947Groningen, Groningen I343978
650 Baas, Heike  13 November 1936Groningen, Groningen I139946
651 Baas, Heiko  08 August 1942Groningen, Groningen I139950
652 Baas, Hermiena Johanna  24 January 1948Groningen, Groningen I139954
653 Baas, Janna Klasens  03 February 1810Groningen, Groningen I207751
654 Baas, Johannes  24 September 1941Groningen, Groningen I139949
655 Baas, John K  06 February 1890Groningen, Groningen I138402
656 Baas, Margaretha  21 April 1940Groningen, Groningen I139948
657 Baas, Mieke  19 May 1964Groningen, Groningen I312613
658 Baas, Wilhelmus Ignatius Petrus  28 January 1883Groningen, Groningen I586762
659 Bachg, Elizabeth Christina  04 May 1858Groningen, Groningen I456823
660 Bachg, Franciscus Hermanus  28 May 1865Groningen, Groningen I182950
661 Backer, Mr. Albert Johan  31 May 1899Groningen, Groningen I431319
662 Backer, Janna Jacobs  1804Groningen, Groningen I72462
663 Bakema, Aalf  28 November 1905Groningen, Groningen I441892
664 Bakema, Aaltje  28 December 1842Groningen, Groningen I9278
665 Bakema, Aeilke  14 October 1894Groningen, Groningen I408525
666 Bakema, Anna  07 June 1866Groningen, Groningen I526354
667 Bakema, Anna Johanna  22 April 1877Groningen, Groningen I528698
668 Bakema, Arendina  21 November 1890Groningen, Groningen I441459
669 Bakema, Cornelia  01 May 1829Groningen, Groningen I701118
670 Bakema, Cornelia  24 May 1867Groningen, Groningen I31956
671 Bakema, Cornelius  11 October 1824Groningen, Groningen I701116
672 Bakema, Dirkje  1931Groningen, Groningen I627118
673 Bakema, Frouke  14 May 1929Groningen, Groningen I568257
674 Bakema, Gajemina Christina  11 February 1832Groningen, Groningen I701119
675 Bakema, Geert  04 July 1859Groningen, Groningen I526331
676 Bakema, Geert  22 February 1868Groningen, Groningen I526355
677 Bakema, Grietje  11 October 1822Groningen, Groningen I701115
678 Bakema, Grietje  09 September 1826Groningen, Groningen I701117
679 Bakema, Grietje  02 November 1878Groningen, Groningen I441453
680 Bakema, Grietje  28 December 1882Groningen, Groningen I408521
681 Bakema, Prof. Dr. Jacob Berend  08 March 1914Groningen, Groningen I749848
682 Bakema, Jan  14 April 1855Groningen, Groningen I128297
683 Bakema, Jan  22 November 1877Groningen, Groningen I441887
684 Bakema, Jan  27 April 1894Groningen, Groningen I442060
685 Bakema, Jantje  17 December 1867Groningen, Groningen I526427
686 Bakema, Jelte  01 April 1904Groningen, Groningen I441891
687 Bakema, Jelte  08 August 1909Groningen, Groningen I442063
688 Bakema, Johannes  01 March 1857Groningen, Groningen I250620
689 Bakema, Johannes  01 March 1889Groningen, Groningen I407366
690 Bakema, Johannes  16 June 1897Groningen, Groningen I442061
691 Bakema, Josephus  19 May 1835Groningen, Groningen I526349
692 Bakema, Klaas  29 August 1897Groningen, Groningen I377316
693 Bakema, Kornelis Jan  09 May 1874Groningen, Groningen I674660
694 Bakema, Lambertus  31 October 1870Groningen, Groningen I526356
695 Bakema, Lambertus Leonard  20 August 1864Groningen, Groningen I526353
696 Bakema, Lucas  20 September 1890Groningen, Groningen I478945
697 Bakema, Lukas  02 June 1886Groningen, Groningen I408522
698 Bakema, Margaretha  15 May 1892Groningen, Groningen I408523
699 Bakema, NN  14 January 1940Groningen, Groningen I627117
700 Bakema, Pieter Aage  07 November 1896Groningen, Groningen I674659
701 Bakema, Roelf Simon  24 January 1882Groningen, Groningen I717504
702 Bakema, Roelfien  17 June 1832Groningen, Groningen I526322
703 Bakema, Sophia  23 June 1861Groningen, Groningen I526334
704 Bakema, Tammo Lambertus  08 October 1906Groningen, Groningen I442062
705 Bakema, Willem  13 August 1833Groningen, Groningen I526324
706 Bakker, Aaltje Nannes  1805Groningen, Groningen I16329
707 Bakker, Adriana Geerts  1795Groningen, Groningen I382729
708 Bakker, Agnes Maria  20 February 1803Groningen, Groningen I371816
709 Bakker, Alberdina  15 February 1890Groningen, Groningen I634933
710 Bakker, Albert  1874Groningen, Groningen I501609
711 Bakker, Andries  21 March 1832Groningen, Groningen I469764
712 Bakker, Andries Gerrit  02 March 1812Groningen, Groningen I233464
713 Bakker, Anna  18 September 1815Groningen, Groningen I476670
714 Bakker, Anna Antonia  09 March 1857Groningen, Groningen I476672
715 Bakker, Anna Geertruida  15 May 1852Groningen, Groningen I144947
716 Bakker, Annechien  1832Groningen, Groningen I556613
717 Bakker, Annegien  17 April 1913Groningen, Groningen I785811
718 Bakker, Antje  02 December 1846Groningen, Groningen I199770
719 Bakker, Barbera  10 November 1887Groningen, Groningen I404679
720 Bakker, Berend  27 March 1838Groningen, Groningen I198424
721 Bakker, Berend  01 November 1909Groningen, Groningen I392572
722 Bakker, Bruno  1839Groningen, Groningen I201841
723 Bakker, Cato  20 January 1854Groningen, Groningen I733755
724 Bakker, Christoffer  1850Groningen, Groningen I111134
725 Bakker, Claasjen  1790Groningen, Groningen I49744
726 Bakker, Derk  08 January 1832Groningen, Groningen I476669
727 Bakker, Elli Hermina  22 November 1891Groningen, Groningen I278916
728 Bakker, Engel  30 June 1916Groningen, Groningen I349127
729 Bakker, Eva  13 September 1907Groningen, Groningen I631442
730 Bakker, Fenna  15 February 1835Groningen, Groningen I277109
731 Bakker, Fenna Elzina  08 September 1836Groningen, Groningen I778919
732 Bakker, Fennechiena  14 June 1887Groningen, Groningen I236966
733 Bakker, Fokko  04 June 1904Groningen, Groningen I382719
734 Bakker, Fokko  21 February 1906Groningen, Groningen I382720
735 Bakker, Franciscus Antoni  13 September 1851Groningen, Groningen I573165
736 Bakker, Franciscus Antoni  05 June 1884Groningen, Groningen I573171
737 Bakker, Frouke  10 June 1895Groningen, Groningen I200718
738 Bakker, Gartina  04 December 1882Groningen, Groningen I573170
739 Bakker, Geert  17 February 1864Groningen, Groningen I777112
740 Bakker, Geert Jans  1761Groningen, Groningen I49745
741 Bakker, Geertje  25 September 1914Groningen, Groningen I349708
742 Bakker, Geertruid  1791Groningen, Groningen I16811
743 Bakker, Geesien Gesina  05 May 1894Groningen, Groningen I380991
744 Bakker, Geessien  16 June 1773Groningen, Groningen I762139
745 Bakker, Gerharda  06 June 1856Groningen, Groningen I733756
746 Bakker, Gerrechien  03 November 1890Groningen, Groningen I575483
747 Bakker, Gerregien  08 February 1845Groningen, Groningen I709580
748 Bakker, Gerregien  07 February 1856Groningen, Groningen I709660
749 Bakker, Grietje  17 September 1850Groningen, Groningen I565198
750 Bakker, Grietje  07 January 1852Groningen, Groningen I622622
751 Bakker, Grietje  09 July 1897Groningen, Groningen I341180
752 Bakker, Grietje Jans  25 August 1814Groningen, Groningen I113196
753 Bakker, Harm  04 October 1910Groningen, Groningen I349709
754 Bakker, Harm Harke  27 September 1864Groningen, Groningen I468578
755 Bakker, Harmannus  25 May 1892Groningen, Groningen I575484
756 Bakker, Harmannus  25 April 1905Groningen, Groningen I781654
757 Bakker, Henderika Gezina  04 April 1913Groningen, Groningen I789105
758 Bakker, Henderika Louwiesa  26 February 1899Groningen, Groningen I382715
759 Bakker, Hendrikje  06 August 1881Groningen, Groningen I573420
760 Bakker, Hillechien Geerts  08 November 1823Groningen, Groningen I165634
761 Bakker, Hillegonda Hindrika  13 April 1844Groningen, Groningen I490172
762 Bakker, Hinderika Jantina  16 August 1901Groningen, Groningen I454974
763 Bakker, Hinderkjen  1803Groningen, Groningen I527878
764 Bakker, Hindrik  28 September 1818Groningen, Groningen I231549
765 Bakker, Hindrik Klaas  19 May 1861Groningen, Groningen I733757
766 Bakker, Hotze  1897Groningen, Groningen I197932
767 Bakker, Hotze  19 February 1902Groningen, Groningen I382717
768 Bakker, Ietje  16 February 1871Groningen, Groningen I62902
769 Bakker, IJkjen Harms  Date unknownGroningen, Groningen I234741
770 Bakker, Jacob  1822Groningen, Groningen I565199
771 Bakker, Jan  20 November 1824Groningen, Groningen I191461
772 Bakker, Jan  04 March 1853Groningen, Groningen I738538
773 Bakker, Jan  30 November 1863Groningen, Groningen I198727
774 Bakker, Jan  06 July 1876Groningen, Groningen I27952
775 Bakker, Jan  02 June 1879Groningen, Groningen I573168
776 Bakker, Jan  28 March 1881Groningen, Groningen I709679
777 Bakker, Jan  02 May 1889Groningen, Groningen I575482
778 Bakker, Jan  26 September 1899Groningen, Groningen I62899
779 Bakker, Jan  October 1917Groningen, Groningen I741255
780 Bakker, Jan  Approximately 1928Groningen, Groningen I479838
781 Bakker, Jan Reinders  22 December 1850Groningen, Groningen I709659
782 Bakker, Janneke  27 September 1838Groningen, Groningen I456398
783 Bakker, Jantina  06 April 1888Groningen, Groningen I575481
784 Bakker, Jantina  08 August 1892Groningen, Groningen I626997
785 Bakker, Jantina Frederika  26 November 1868Groningen, Groningen I594356
786 Bakker, Jantje Eerkes  02 June 1798Groningen, Groningen I401101
787 Bakker, Jantje Hendriks  1801Groningen, Groningen I375998
788 Bakker, Johanna Hinderika  06 March 1897Groningen, Groningen I382714
789 Bakker, Johannes  04 September 1900Groningen, Groningen I769359
790 Bakker, Josef  26 January 1806Groningen, Groningen I250738
791 Bakker, Jurrien Andries  1799Groningen, Groningen I113049
792 Bakker, Klaasje Geerts  1787Groningen, Groningen I382728
793 Bakker, Knelsina  20 November 1886Groningen, Groningen I693895
794 Bakker, Lammechien  26 November 1837Groningen, Groningen I469763
795 Bakker, Louise Maria Elisabeth  3 March 1903Groningen, Groningen I789703
796 Bakker, Margje  12 September 1806Groningen, Groningen I220095
797 Bakker, Martha Ellina  24 July 1888Groningen, Groningen I278912
798 Bakker, Martha Tijssens  21 September 1812Groningen, Groningen I232170
799 Bakker, Metta Magrietha  Approximately 1879Groningen, Groningen I158914
800 Bakker, Metta Magrietha  03 March 1888Groningen, Groningen I265966

1 2 3 4 5 ... 31» Next»Baptised

Matches 1 to 800 of 4851

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Baptised    Person ID 
1 Aaldering, Geertje Jans  05 October 1788Groningen, Groningen I283724
2 Aaling, Harm  20 January 1688Groningen, Groningen I628133
3 Abbringh, Pieter  24 October 1810Groningen, Groningen I443494
4 Abels, Laurens  24 February 1641Groningen, Groningen I626700
5 Abels, Lubbert  24 February 1641Groningen, Groningen I626702
6 Abels, Popke  10 September 1652Groningen, Groningen I626683
7 Abels, Trijntje  12 February 1788Groningen, Groningen I627235
8 Abrahams, Abeltien  19 February 1711Groningen, Groningen I343554
9 Abrahams, Grietien  06 March 1745Groningen, Groningen I701111
10 Abrahams, Grietien  12 March 1751Groningen, Groningen I701113
11 Abrahams, Hendrik  24 December 1741Groningen, Groningen I701110
12 Abrahams, Hindrik  19 October 1736Groningen, Groningen I701108
13 Abrahams, Jan  07 September 1738Groningen, Groningen I701109
14 Abrahams, Wilte  11 October 1747Groningen, Groningen I701112
15 Adams, Jan  15 July 1798Groningen, Groningen I166385
16 Adams, Maria  29 May 1666Groningen, Groningen I613253
17 Adriani, Fenna  27 February 1732Groningen, Groningen I338932
18 Adriani, Menso  27 December 1733Groningen, Groningen I338933
19 Adriani, Peter  23 May 1730Groningen, Groningen I338362
20 Aijlts, Pieterke  08 June 1749Groningen, Groningen I36490
21 Aikema, Lubbertus  10 March 1775Groningen, Groningen I199174
22 van Aken, Johannes  31 July 1799Groningen, Groningen I126239
23 Alberda van Bijma, Baronesse Susanna Elisabeth  05 November 1769Groningen, Groningen I432851
24 Alberda van Dijksterhuis, Margaretha Josina  11 January 1728Groningen, Groningen I189835
25 Alberda van Eikenstein, Anna Maria Catharina  18 April 1779Groningen, Groningen I365660
26 Alberda van Nijesteijn, Josina Petronella  01 December 1724Groningen, Groningen I340431
27 Alberts, Bartelt  27 December 1691Groningen, Groningen I208885
28 Alberts, Christoffel  02 August 1713Groningen, Groningen I572203
29 Alberts, Christophorus  20 April 1712Groningen, Groningen I572202
30 Alberts, Christophorus  13 September 1715Groningen, Groningen I572205
31 Alberts, Grietjen  26 November 1699Groningen, Groningen I274479
32 Alberts, Hindrik  29 January 1697Groningen, Groningen I274475
33 Alberts, Hindrik Pieters  04 March 1803Groningen, Groningen I74757
34 Alberts, Idigjen  20 June 1694Groningen, Groningen I274478
35 Alberts, Jan  08 August 1686Groningen, Groningen I274476
36 Alberts, Jan  30 October 1687Groningen, Groningen I274477
37 Alberts, Jan  31 August 1693Groningen, Groningen I208875
38 Alberts, Jan Christoffel  23 November 1717Groningen, Groningen I572206
39 Alberts, Jan Jans  20 August 1800Groningen, Groningen I420408
40 Alberts, Jogchem  14 November 1792Groningen, Groningen I103924
41 Alberts, Josephus  26 August 1719Groningen, Groningen I572207
42 Alberts, Wilte  03 January 1692Groningen, Groningen I280686
43 Albronda, Johannes  25 December 1788Groningen, Groningen I456415
44 Albronda, Lammert  04 January 1792Groningen, Groningen I188219
45 Albronda, Naamke  27 September 1780Groningen, Groningen I456417
46 Albronda, Pieter  27 September 1786Groningen, Groningen I456418
47 Albronda, Pieter  10 January 1796Groningen, Groningen I521762
48 Albronda, Teunis  27 January 1793Groningen, Groningen I54297
49 Albronda, Willem  23 July 1794Groningen, Groningen I456416
50 Aldershoff, Jan  24 June 1796Groningen, Groningen I278157
51 Aldringa, Helena Wigboldina Florentina  15 September 1762Groningen, Groningen I385491
52 Aling, Anna Magrietjen  17 August 1732Groningen, Groningen I628136
53 Aling, Elisabeth  20 July 1781Groningen, Groningen I774261
54 Aling, Ellegonda  22 January 1773Groningen, Groningen I188927
55 Aling, Jan  25 November 1727Groningen, Groningen I628135
56 Aling, Margien  31 May 1725Groningen, Groningen I237107
57 Alingh, Magreta Anna  07 September 1784Groningen, Groningen I778314
58 Allershof, Gezine Engelberts  22 October 1669Groningen, Groningen I406055
59 Ansinck, Jantjen  22 February 1698Groningen, Groningen I595405
60 Anthoni, Hindricus  19 March 1747Groningen, Groningen I311301
61 Anthoni, Johannes  10 November 1743Groningen, Groningen I311300
62 Anthoni, Luikas  08 August 1734Groningen, Groningen I311299
63 Anthoni, Wilhelmus  08 August 1734Groningen, Groningen I311298
64 Apol, Aaltje  01 July 1767Groningen, Groningen I281056
65 Apol, Berent Jans  22 March 1774Groningen, Groningen I781931
66 Apol, Ferdinand  14 August 1763Groningen, Groningen I382109
67 Apol, Friedes  29 April 1761Groningen, Groningen I382110
68 Apol, Grietje  04 December 1807Groningen, Groningen I781932
69 Apol, Jannes  12 August 1750Groningen, Groningen I281054
70 Apol, Trijntje  03 July 1765Groningen, Groningen I281055
71 Appa, Henderica  10 July 1801Groningen, Groningen I392985
72 Appa, Joannes  01 April 1798Groningen, Groningen I392984
73 Appa, Johanna  15 January 1805Groningen, Groningen I392986
74 Appa, Josephus Philippus  03 February 1795Groningen, Groningen I392983
75 Appa, Maria Catharina  27 October 1790Groningen, Groningen I392989
76 Appius, Anna Aurelia  17 March 1707Groningen, Groningen I339843
77 Arend, Aaltje  30 November 1792Groningen, Groningen I419781
78 Arend, Arent  05 November 1786Groningen, Groningen I419779
79 Arend, Arent  25 January 1787Groningen, Groningen I419780
80 Arend, Hinderikus  26 October 1783Groningen, Groningen I419778
81 Arends, Dina  19 April 1801Groningen, Groningen I462477
82 Arens, Christina  28 July 1663Groningen, Groningen I9375
83 Arens, Geert  07 April 1659Groningen, Groningen I9372
84 Arens, Hillejen  06 August 1661Groningen, Groningen I9373
85 Arens, Swaentjen  03 April 1657Groningen, Groningen I9353
86 Arents, Derkje  06 June 1770Groningen, Groningen I462505
87 Arents, Jan  25 June 1809Groningen, Groningen I462481
88 Arents, Jantje  07 October 1761Groningen, Groningen I462503
89 Arents, Marieke  16 September 1798Groningen, Groningen I462416
90 Arents, Nanne  17 August 1806Groningen, Groningen I462480
91 Arents, Nanning  21 July 1756Groningen, Groningen I462487
92 Arents, Philippus  19 December 1764Groningen, Groningen I462504
93 Arents, Willemtje  03 May 1774Groningen, Groningen I462506
94 Aries, Geersje  23 January 1726Groningen, Groningen I687687
95 Arijs, Geert  13 July 1727Groningen, Groningen I687700
96 Arijs, Geesjen  16 July 1730Groningen, Groningen I687701
97 Arijs, Jannes  19 May 1724Groningen, Groningen I687699
98 Arijs, Jannes  19 November 1732Groningen, Groningen I687702
99 Arijs, Jannes  08 December 1737Groningen, Groningen I687703
100 Arnoldi, Aaltjen  26 January 1725Groningen, Groningen I311396
101 Arnoldi, Albert  17 January 1783Groningen, Groningen I623115
102 Arnoldi, Arendina  25 June 1734Groningen, Groningen I311400
103 Arnoldi, Elisabet  27 June 1728Groningen, Groningen I311398
104 Arnoldi, Eppo  04 July 1723Groningen, Groningen I311395
105 Arnoldi, Haucie  03 November 1697Groningen, Groningen I747388
106 Arnoldi, Johanna Roelijna  09 April 1730Groningen, Groningen I311399
107 Arnoldi, Johannes  19 June 1694Groningen, Groningen I747397
108 Arnoldi, Lambartus  14 October 1696Groningen, Groningen I747387
109 Arnoldi, Rudolph  27 September 1726Groningen, Groningen I311397
110 Arnoldi, Trijntje  10 November 1699Groningen, Groningen I747389
111 Arnolli, Jannes  30 June 1786Groningen, Groningen I17379
112 Artel, Evert Schekema  08 August 1773Groningen, Groningen I3897
113 Asserhuijs, Allegonda  04 January 1665Groningen, Groningen I225947
114 Asserhuijs, Carel  19 June 1663Groningen, Groningen I225949
115 Asserhuijs, Catharina  28 August 1660Groningen, Groningen I225948
116 Asserhuijs, Elisabeth  15 March 1657Groningen, Groningen I225922
117 Asserhuijs, Lambert  15 March 1657Groningen, Groningen I225950
118 Asserhuijs, Lambert  10 September 1661Groningen, Groningen I227796
119 Assies, Annegjen  17 May 1724Groningen, Groningen I679557
120 Assies, Annichien  23 June 1716Groningen, Groningen I679554
121 Assies, Geertruida  08 January 1722Groningen, Groningen I679556
122 Assies, Gesina  16 April 1719Groningen, Groningen I679555
123 Assies, Swaentjen  30 December 1710Groningen, Groningen I679550
124 Assies, Trijntjen  05 January 1713Groningen, Groningen I679553
125 Ates, Jan  22 November 1661Groningen, Groningen I576310
126 Ates, Wijecke  18 October 1657Groningen, Groningen I495426
127 Atzema, Alberdijna  24 November 1730Groningen, Groningen I279554
128 Atzema, Anna Margaretha  02 November 1766Groningen, Groningen I278637
129 Atzema, Annegien  09 April 1802Groningen, Groningen I278151
130 Atzema, Gerhard Jacob  02 November 1766Groningen, Groningen I278639
131 Atzema, Ida  07 November 1726Groningen, Groningen I277321
132 Atzema, Ida  17 May 1764Groningen, Groningen I278600
133 Atzema, Jan  17 May 1764Groningen, Groningen I280457
134 Atzema, Lambertus  30 October 1761Groningen, Groningen I278142
135 Atzema, Tjaakjen  27 May 1759Groningen, Groningen I278108
136 Atzema, Willem Hilbrand  28 February 1806Groningen, Groningen I278593
137 Averes, Christina  20 January 1702Groningen, Groningen I699535
138 Backer, Janna Jacobs  29 April 1804Groningen, Groningen I72462
139 Bakker, Aaltje Nannes  19 April 1805Groningen, Groningen I16329
140 Bakker, Adriana Geerts  15 May 1795Groningen, Groningen I382729
141 Bakker, Claasjen  22 December 1790Groningen, Groningen I49744
142 Bakker, Geert Jans  24 March 1761Groningen, Groningen I49745
143 Bakker, Geertruid  25 September 1791Groningen, Groningen I16811
144 Bakker, Hinderkjen  18 February 1803Groningen, Groningen I527878
145 Bakker, Jantje Hendriks  23 December 1801Groningen, Groningen I375998
146 Bakker, Jurrien Andries  01 March 1799Groningen, Groningen I113049
147 Bakker, Klaasje Geerts  04 July 1787Groningen, Groningen I382728
148 Bakker, Nieltjen  06 August 1788Groningen, Groningen I276781
149 Bakker, Willemtjen  20 September 1797Groningen, Groningen I276931
150 Balsters, Trijntien  18 August 1643Groningen, Groningen I39741
151 Baptist, Johannes Jans  10 July 1808Groningen, Groningen I16860
152 Barghuis, Jacob Reinders  30 March 1740Groningen, Groningen I113125
153 Barghuis, Jan Reinders  11 November 1742Groningen, Groningen I382301
154 Barghuis, Maria Reinders  12 January 1746Groningen, Groningen I382300
155 Barkman, Anna  23 April 1769Groningen, Groningen I645660
156 Barkman, Nicolaas  02 May 1740Groningen, Groningen I107726
157 Barkman, Petronella Maria  26 August 1771Groningen, Groningen I645634
158 Barlinckhoff, Berent  21 February 1645Groningen, Groningen I679587
159 Barlinckhoff, Claertien  14 October 1642Groningen, Groningen I679586
160 Barlinckhoff, Hilletien  14 June 1641Groningen, Groningen I679585
161 Barlinckhoff, Hilletien  08 November 1646Groningen, Groningen I679588
162 Bartelds, Harm  07 July 1782Groningen, Groningen I378553
163 Bartelds, Warnder  25 October 1780Groningen, Groningen I378552
164 Bartels, Harm  27 December 1797Groningen, Groningen I29362
165 Bartels, Hillegien  22 October 1794Groningen, Groningen I195971
166 Bartels, Hindrikje  05 December 1770Groningen, Groningen I260139
167 Bartels, Jan  23 September 1774Groningen, Groningen I260141
168 Bartels, Klaasjen  16 September 1772Groningen, Groningen I260140
169 Bartels, Lutgertjen  16 November 1777Groningen, Groningen I378551
170 Bartelts, Anna  02 June 1726Groningen, Groningen I623802
171 Bartelts, Anna  31 December 1728Groningen, Groningen I623800
172 Bartelts, Grietje Hindriks  11 October 1789Groningen, Groningen I43433
173 Bartelts, Hindrik  24 September 1724Groningen, Groningen I623798
174 Bartelts, Hindrik  12 November 1727Groningen, Groningen I623799
175 Bartelts, Jantje  05 October 1732Groningen, Groningen I623801
176 Bartelts, Jantjen  14 February 1720Groningen, Groningen I623796
177 Bartelts, Luijtjen  23 February 1659Groningen, Groningen I528289
178 Basse, Anna Jacomina  23 September 1708Groningen, Groningen I328193
179 Basseleur, Arent  02 December 1673Groningen, Groningen I602829
180 Basseleur, Catharina Maria  21 October 1677Groningen, Groningen I602819
181 Basseleur, Gerrit  25 June 1671Groningen, Groningen I602828
182 Basseleur, Harmen  15 April 1666Groningen, Groningen I602825
183 Basseleur, Hermannus  01 March 1668Groningen, Groningen I602826
184 Basseleur, Hermannus  06 May 1669Groningen, Groningen I602827
185 Basseleur, Joannes  07 May 1679Groningen, Groningen I602832
186 Basseleur, Johannes  20 March 1681Groningen, Groningen I602833
187 Basseleur, Johannes  14 November 1682Groningen, Groningen I602834
188 Basseleur, Johannes  30 March 1687Groningen, Groningen I602835
189 Basseleur, Johannes  12 November 1689Groningen, Groningen I602836
190 Basseleur, Maria  18 June 1676Groningen, Groningen I602831
191 Basseleur, Willemina  12 February 1675Groningen, Groningen I602830
192 Basuin, Harm Bartels  03 November 1779Groningen, Groningen I260142
193 Basuin, Roelef Fredrik  15 March 1695Groningen, Groningen I690418
194 Basuins, Dirkje Jans  09 November 1749Groningen, Groningen I259969
195 Bazuin, Aaltje Bartelds  09 January 1787Groningen, Groningen I12856
196 Bazuin, Hindrikje Bartels  03 March 1777Groningen, Groningen I259694
197 Bazuin, Jan  14 March 1693Groningen, Groningen I690398
198 Beckeringh, Anna  18 February 1683Groningen, Groningen I246664
199 Beckeringh, Anna  25 March 1694Groningen, Groningen I763415
200 Beckeringh, Anna  06 August 1695Groningen, Groningen I763416
201 Beckeringh, Egberta Louisa  21 January 1740Groningen, Groningen I186597
202 Beckeringh, Ellichje  16 September 1685Groningen, Groningen I246665
203 Beckeringh, Ellichje  06 January 1687Groningen, Groningen I246666
204 Beckeringh, Joannes  05 January 1679Groningen, Groningen I246663
205 Beckeringh, Johannes  04 April 1693Groningen, Groningen I763414
206 Beckeringh, Lammegien  17 November 1644Groningen, Groningen I98699
207 Beckeringh, Maria  09 November 1675Groningen, Groningen I246662
208 Beckeringh, Wilhelmus  18 January 1688Groningen, Groningen I246654
209 Beckeringh, Wilhelmus  01 September 1706Groningen, Groningen I186598
210 van Beeck Calkoen, Jan Fredrik  08 May 1772Groningen, Groningen I536882
211 Beekhuis, Geertie  24 April 1805Groningen, Groningen I155211
212 Beekhuis, Harmannus Alberts  20 February 1735Groningen, Groningen I106232
213 Beekhuis, Margien  12 October 1800Groningen, Groningen I155200
214 Beekhuis, Margrijta  18 November 1796Groningen, Groningen I155196
215 Beekhuis, Meena  07 May 1809Groningen, Groningen I166904
216 Beekman, Bernardus  02 January 1808Groningen, Groningen I57255
217 Beekman, Catharina  20 January 1801Groningen, Groningen I57519
218 Beekman, Henricus  17 March 1796Groningen, Groningen I127825
219 Beekman, Johannes  02 February 1802Groningen, Groningen I57307
220 Beekman, Margaretha  13 March 1805Groningen, Groningen I57547
221 Beekmeijer, Joannes Hermannus  05 October 1792Groningen, Groningen I256025
222 Beekmeijer, Maria Catharina  11 June 1798Groningen, Groningen I37699
223 Beerling, Barteuda  23 February 1763Groningen, Groningen I774407
224 Beerta, Klaas Willems  09 January 1799Groningen, Groningen I208938
225 Beijer, Lucia  04 December 1799Groningen, Groningen I121909
226 Bekenkamp, Abraham  22 October 1786Groningen, Groningen I443534
227 Bekenkamp, Lubbartus  20 September 1746Groningen, Groningen I443583
228 Beks, Klaas  25 March 1792Groningen, Groningen I15051
229 Belgraver, Albert Hendriks  16 November 1759Groningen, Groningen I529837
230 Belgraver, Arent  04 March 1804Groningen, Groningen I529869
231 Belgraver, Derk Hindriks  17 September 1775Groningen, Groningen I529831
232 Belgraver, Geesjen Hendriks  08 December 1754Groningen, Groningen I529836
233 Belgraver, Harmannus Hinderks  11 March 1787Groningen, Groningen I529834
234 Belgraver, Harmannus Hindriks  03 May 1782Groningen, Groningen I529833
235 Belgraver, Hendrik Hendriks  05 November 1752Groningen, Groningen I529822
236 Belgraver, Hendrik Hindriks  02 January 1778Groningen, Groningen I529821
237 Belgraver, Hermannus Hendriks  23 July 1756Groningen, Groningen I529838
238 Belgraver, Hinderikus  26 October 1792Groningen, Groningen I165757
239 Belgraver, Hinderikus  22 October 1809Groningen, Groningen I529875
240 Belgraver, Hindrikje Hindriks  08 May 1774Groningen, Groningen I529830
241 Belgraver, Jan Hendriks  19 February 1747Groningen, Groningen I529839
242 Belgraver, Jan Hendrikus Folkert  06 September 1807Groningen, Groningen I529870
243 Belgraver, Jan Hindriks  20 May 1789Groningen, Groningen I529826
244 Belgraver, Poppe Hindriks  04 August 1784Groningen, Groningen I529824
245 Belgraver, Trijntien Hindriks  30 January 1780Groningen, Groningen I529832
246 van Belkum, Hinderika  21 September 1798Groningen, Groningen I278153
247 Bellinga, Abraham van Wijleck  24 December 1780Groningen, Groningen I686213
248 Bellinga, Albertus  10 December 1747Groningen, Groningen I686218
249 Bellinga, Anna Jacoba  06 August 1745Groningen, Groningen I686217
250 Bellinga, Anna Wilemina  19 April 1744Groningen, Groningen I686216
251 Bellinga, Hame  27 May 1778Groningen, Groningen I36507
252 Bellinga, Jacobus  31 July 1746Groningen, Groningen I686211
253 Bellinga, Jacobus Alidanus  09 March 1804Groningen, Groningen I54504
254 Bellinga, Willem  08 June 1749Groningen, Groningen I686219
255 Berends, Aaltje  27 January 1804Groningen, Groningen I198104
256 Berends, Hindrik  16 April 1786Groningen, Groningen I610170
257 Berends, Kasper  11 January 1801Groningen, Groningen I102720
258 Berents, Antie  Groningen, Groningen I705848
259 Berents, Bernardus  27 September 1745Groningen, Groningen I432305
260 Berents, Frouwke  18 April 1734Groningen, Groningen I601531
261 van Berge, Antonij Jans  19 April 1770Groningen, Groningen I311274
262 van Berge, Jan Antonij  27 July 1742Groningen, Groningen I311273
263 ten Berge, Jeanne Elizabeth  12 April 1801Groningen, Groningen I368420
264 ten Berge, Tammo Jacob  19 May 1793Groningen, Groningen I368421
265 van Bergen, Antje Jans  14 September 1792Groningen, Groningen I311281
266 van Bergen, Jan Jans  04 April 1777Groningen, Groningen I311277
267 van Bergen, Jan Jans  08 October 1784Groningen, Groningen I311276
268 van Bergen, Janna Antonetta Lubina  30 October 1794Groningen, Groningen I311283
269 van Bergen, Jantje Jans  02 October 1767Groningen, Groningen I311318
270 van Bergen, Maria Jans  15 November 1793Groningen, Groningen I311282
271 van Bergen, Pieter Jans  19 June 1789Groningen, Groningen I311295
272 van Bergen, Roelof Jans  11 February 1791Groningen, Groningen I311280
273 van Bergen, Trijntje Jans  20 September 1778Groningen, Groningen I311278
274 Berghuis, Anna Eppes  19 January 1787Groningen, Groningen I217185
275 Bergman, Harmannus  22 October 1796Groningen, Groningen I107774
276 Bergman, Joanna Helena  17 October 1808Groningen, Groningen I202376
277 Bering, Anna Gertrudis  08 May 1759Groningen, Groningen I419411
278 Bering, Joanna Catharina  21 August 1757Groningen, Groningen I419410
279 Bering, Petrus Warnerus Joannes  06 May 1756Groningen, Groningen I419409
280 Bertelts, Jantje  06 August 1721Groningen, Groningen I623797
281 Bertling, Adriaan  23 March 1746Groningen, Groningen I340432
282 Bertling, Agatha Johanna  06 April 1777Groningen, Groningen I340439
283 Bertling, Anthonij Ewoud Jan  01 July 1781Groningen, Groningen I340434
284 Bertling, Arendina  25 February 1750Groningen, Groningen I395003
285 Bertling, Hendrik  05 January 1752Groningen, Groningen I395019
286 Bertling, Johanna  03 October 1755Groningen, Groningen I395021
287 Bertling, Josina Petronella  25 May 1775Groningen, Groningen I50217
288 Bertling, Michael Hindrik Adriaan  20 May 1773Groningen, Groningen I340433
289 Bertling, Pieter  24 August 1753Groningen, Groningen I395020
290 Bielholt, Helena Wienkes  18 May 1801Groningen, Groningen I17879
291 Bierling, Harmannus  27 June 1783Groningen, Groningen I420315
292 Bierling, Hindrik  17 August 1774Groningen, Groningen I420312
293 Bierling, Jan  04 December 1767Groningen, Groningen I420310
294 Bierling, Jantje  27 July 1781Groningen, Groningen I420314
295 Bierling, Meerten  25 April 1742Groningen, Groningen I420162
296 Bierling, Titia  29 December 1771Groningen, Groningen I132263
297 Bierling, Willem  25 April 1777Groningen, Groningen I420313
298 Bierman, Jan  16 September 1808Groningen, Groningen I240500
299 Bierman, Siwert  24 October 1810Groningen, Groningen I240503
300 Bijlholt, Anna Wijnkes  01 August 1803Groningen, Groningen I253473
301 Bijlholt, Theodorus  06 January 1806Groningen, Groningen I387143
302 Bijmholt, Folkert  14 February 1692Groningen, Groningen I286945
303 Bijmholt, Frederijk  22 April 1686Groningen, Groningen I286942
304 Bijmholt, Gesijna  12 September 1700Groningen, Groningen I286948
305 Bijmholt, Gesina  22 July 1684Groningen, Groningen I286941
306 Bijmholt, Hermannus  09 August 1693Groningen, Groningen I286946
307 Bijmholt, Hermannus  19 November 1697Groningen, Groningen I286947
308 Bijmholt, Joan Fredric  24 May 1688Groningen, Groningen I286943
309 Bijmholt, Margaretha  15 January 1695Groningen, Groningen I286886
310 Bijmholt, Margarieta  11 August 1689Groningen, Groningen I286944
311 Blaak, Jan Martens  11 June 1732Groningen, Groningen I207407
312 Blaauw, Grietje Hindriks  10 May 1805Groningen, Groningen I154079
313 Blankvoort, Albert  09 March 1800Groningen, Groningen I691333
314 Blankvoort, Anna  31 January 1758Groningen, Groningen I691345
315 Blankvoort, Anna  14 July 1761Groningen, Groningen I691347
316 Blankvoort, Frerikjen  26 June 1759Groningen, Groningen I691346
317 Blankvoort, Hindrik  25 February 1763Groningen, Groningen I32504
318 Blankvoort, Jantien  04 May 1810Groningen, Groningen I691336
319 Blankvoort, Jantje  12 July 1795Groningen, Groningen I691330
320 Blankvoort, Leentje  15 October 1765Groningen, Groningen I691348
321 Blankvoort, Margje  09 July 1797Groningen, Groningen I691331
322 Blankvoort, Margje  06 November 1803Groningen, Groningen I14447
323 Blankvoort, Roelof  25 January 1807Groningen, Groningen I691334
324 Blauw, Aldegundis  22 August 1806Groningen, Groningen I575824
325 Blauw, Margaretha  29 March 1804Groningen, Groningen I575823
326 Blauw, Petrus Theodorus  22 February 1809Groningen, Groningen I575825
327 Bleeker, Jantien Jans  29 December 1793Groningen, Groningen I366327
328 Bleijenberg, Hendrik  10 February 1799Groningen, Groningen I72180
329 Bleijenburg, Aaltje  12 August 1796Groningen, Groningen I378814
330 Bleker, Aaffien Jans  26 April 1791Groningen, Groningen I165758
331 Blencke, Abraham  07 September 1695Groningen, Groningen I679606
332 Blencke, Bauwina  07 August 1700Groningen, Groningen I679609
333 Blencke, Eijlerdt  17 November 1650Groningen, Groningen I679594
334 Blencke, Fockelijna  05 April 1697Groningen, Groningen I679607
335 Blencke, Gerrijt  22 January 1654Groningen, Groningen I679595
336 Blencke, Gerrit  17 May 1693Groningen, Groningen I679605
337 Blencke, Gerrit  22 October 1702Groningen, Groningen I679610
338 Blencke, Hindrick  06 February 1648Groningen, Groningen I679593
339 Blencke, Ida Allegonda  12 August 1698Groningen, Groningen I679608
340 Blencke, Ide  26 April 1659Groningen, Groningen I679596
341 Blencke, Jan  10 August 1645Groningen, Groningen I679592
342 Blencke, Maria  20 February 1663Groningen, Groningen I328367
343 Blenke, Aletta  26 April 1659Groningen, Groningen I679559
344 Blik, Frouwke Wijtses  27 September 1793Groningen, Groningen I17739
345 Blik, Lammert Wijtses  30 December 1791Groningen, Groningen I516678
346 Blink, Albert Smit  13 April 1749Groningen, Groningen I102608
347 Blink, Albertus  28 October 1746Groningen, Groningen I102607
348 Blink, Albertus  05 October 1759Groningen, Groningen I102615
349 Blink, Catharina  17 August 1800Groningen, Groningen I102741
350 Blink, Fennichje  19 May 1752Groningen, Groningen I102623
351 Blink, Grietjen  07 January 1756Groningen, Groningen I102613
352 Blink, Henderika  12 September 1781Groningen, Groningen I102629
353 Blink, Jacobus  03 February 1762Groningen, Groningen I102616
354 Blink, Jan  02 September 1764Groningen, Groningen I102617
355 Blink, Jan  18 March 1778Groningen, Groningen I102628
356 Blink, Magdalena  13 February 1757Groningen, Groningen I102614
357 Blink, Pieter  13 July 1753Groningen, Groningen I102612
358 Blink, Pieter  31 October 1766Groningen, Groningen I102618
359 Blink, Roelef  28 January 1750Groningen, Groningen I102622
360 Blink, Roelof  10 November 1753Groningen, Groningen I102625
361 Bloemert, Elsabeta  16 January 1722Groningen, Groningen I339862
362 Blokbergen, Niklaas Jans  18 January 1756Groningen, Groningen I50304
363 Boddeus, Joanna Margaretha  07 April 1810Groningen, Groningen I697009
364 Bodeman, Wilhelmina Theodora  27 April 1805Groningen, Groningen I11807
365 Bodies, Jan Jans  08 November 1732Groningen, Groningen I697020
366 Bodijs, Wilhelmina  04 March 1731Groningen, Groningen I697027
367 van Boeckhout, Jacob  29 November 1665Groningen, Groningen I189887
368 Boekholdt, Geert  14 August 1659Groningen, Groningen I242255
369 Boekholdt, Geert  08 November 1667Groningen, Groningen I242257
370 Boekholdt, Hindrickjen  15 January 1669Groningen, Groningen I242258
371 Boekholdt, Jantien  29 December 1661Groningen, Groningen I71809
372 Boekholdt, Popke  14 June 1665Groningen, Groningen I242256
373 Boekholt, Aaltien  26 May 1739Groningen, Groningen I425615
374 Boekholt, Albert  28 October 1797Groningen, Groningen I11887
375 Boekholt, Aldertjen  03 October 1724Groningen, Groningen I192552
376 Boekholt, Alexander  11 January 1793Groningen, Groningen I11682
377 Boekholt, Anna  10 August 1777Groningen, Groningen I11669
378 Boekholt, Antonius  15 March 1803Groningen, Groningen I11806
379 Boekholt, Daniël Bovinus  18 March 1807Groningen, Groningen I11919
380 Boekholt, Froukien  26 May 1739Groningen, Groningen I425617
381 Boekholt, Harmannus  23 April 1769Groningen, Groningen I425605
382 Boekholt, Hendrik  04 August 1779Groningen, Groningen I509336
383 Boekholt, Hendrik  09 April 1809Groningen, Groningen I54486
384 Boekholt, Hendrika  15 August 1766Groningen, Groningen I509338
385 Boekholt, Henrica  12 April 1741Groningen, Groningen I425618
386 Boekholt, Hinderijke  19 November 1790Groningen, Groningen I11740
387 Boekholt, Hinderik  15 May 1803Groningen, Groningen I11981
388 Boekholt, Hinderika  13 June 1738Groningen, Groningen I425616
389 Boekholt, Hinderika  22 November 1776Groningen, Groningen I425609
390 Boekholt, Hindrik  03 August 1732Groningen, Groningen I192537
391 Boekholt, Hindrik  26 July 1750Groningen, Groningen I425620
392 Boekholt, Hindrik  29 June 1764Groningen, Groningen I192526
393 Boekholt, Hindrikjen  03 May 1775Groningen, Groningen I509335
394 Boekholt, Jan  17 November 1762Groningen, Groningen I192541
395 Boekholt, Jan  11 December 1808Groningen, Groningen I192530
396 Boekholt, Jantien  04 May 1791Groningen, Groningen I11708
397 Boekholt, Johannes  29 June 1803Groningen, Groningen I11972
398 Boekholt, Karel  13 August 1747Groningen, Groningen I425613
399 Boekholt, Lutgertjen  08 April 1727Groningen, Groningen I192553
400 Boekholt, Marieke  15 May 1789Groningen, Groningen I57831
401 Boekholt, Marrigjen  09 January 1722Groningen, Groningen I192551
402 Boekholt, Meijke  06 January 1768Groningen, Groningen I192542
403 Boekholt, Migghiel  01 April 1772Groningen, Groningen I425606
404 Boekholt, Oetjen  24 September 1717Groningen, Groningen I192549
405 Boekholt, Oetjen  14 April 1719Groningen, Groningen I192550
406 Boekholt, Pieter Teunis  14 July 1805Groningen, Groningen I11861
407 Boekholt, Sander  15 April 1767Groningen, Groningen I425604
408 Boekholt, Teodorus  17 February 1797Groningen, Groningen I425596
409 Boekholt, Trijntje  06 February 1811Groningen, Groningen I192531
410 Boekholt, Wilhelmus  17 March 1745Groningen, Groningen I425619
411 Boekholt, Willem  25 March 1746Groningen, Groningen I11680
412 Boekholt, Willem Karel  12 January 1798Groningen, Groningen I425595
413 Boekholt, Willemina  17 June 1761Groningen, Groningen I11928
414 Boekholt, Willemina  March 1810Groningen, Groningen I86409
415 Boekhoud, Jacobus  27 February 1795Groningen, Groningen I425685
416 Boekhoudt, Lubbina  20 August 1806Groningen, Groningen I11839
417 Boekhoudt, Wouter Willem  24 March 1802Groningen, Groningen I11830
418 Boekhout, Alberdina  14 July 1786Groningen, Groningen I11606
419 Boelens, Bernardus Antonius  11 December 1774Groningen, Groningen I593468
420 Boelens, Catharina Maria  02 July 1792Groningen, Groningen I586744
421 Boelens, Cornelia  23 August 1749Groningen, Groningen I586750
422 Boelens, Helena Susanna  13 November 1773Groningen, Groningen I593472
423 Boelens, Hermanna Anna  08 November 1788Groningen, Groningen I586742
424 Boelens, Johanna Maria  29 July 1790Groningen, Groningen I586743
425 Boelens, Johannes Franciscus  22 April 1772Groningen, Groningen I593471
426 Boelens, Johannes Nicolaas  08 December 1794Groningen, Groningen I301225
427 Boelens, Nicolaus Josephus  31 December 1754Groningen, Groningen I216669
428 Boelens, Sophia  13 November 1777Groningen, Groningen I593473
429 Boelens, Sophia Lucia  18 September 1786Groningen, Groningen I586741
430 Boelens Haijes, Harm  14 March 1758Groningen, Groningen I585861
431 Boelens Haijes, Hendrikjen  06 February 1757Groningen, Groningen I585860
432 Boelens Haijes, Jan  03 January 1762Groningen, Groningen I585862
433 de Boer, Derk  09 April 1793Groningen, Groningen I378672
434 de Boer, Hendrik Willems  01 July 1804Groningen, Groningen I730777
435 de Boer, Hinderk Willems  01 February 1807Groningen, Groningen I730778
436 de Boer, Jacob  26 March 1799Groningen, Groningen I59997
437 de Boer, Jantje Willems  21 June 1801Groningen, Groningen I730776
438 Boerema, Itjen Harms  05 August 1792Groningen, Groningen I573230
439 Boerema, Jacob  19 November 1791Groningen, Groningen I505524
440 Boerhave, Maria Hindriks  03 March 1786Groningen, Groningen I608653
441 Boering, Geertjen Jans  19 March 1755Groningen, Groningen I502280
442 Boering, Hindrikje Jans  24 January 1751Groningen, Groningen I502279
443 Boering, Trijntje Jans  27 June 1745Groningen, Groningen I502278
444 Boersema, Elisabeth Aljes  02 May 1764Groningen, Groningen I698203
445 van Bolhuis, Aaltje  22 March 1781Groningen, Groningen I628118
446 van Bolhuis, Abel Popkes  04 February 1707Groningen, Groningen I626977
447 van Bolhuis, Abel Popkes  05 July 1752Groningen, Groningen I283346
448 van Bolhuis, Abel Popko  04 December 1725Groningen, Groningen I237106
449 Bolhuis, Abeltien Jans  20 October 1748Groningen, Groningen I588462
450 van Bolhuis, Albert Popkes  07 September 1757Groningen, Groningen I283328
451 van Bolhuis, Anna Margaretha  18 November 1732Groningen, Groningen I679665
452 van Bolhuis, Annegien  16 April 1728Groningen, Groningen I626755
453 Bolhuis, Annegien  10 January 1758Groningen, Groningen I189884
454 van Bolhuis, Barbera Febes  08 June 1810Groningen, Groningen I628106
455 van Bolhuis, Berend  24 March 1754Groningen, Groningen I157418
456 van Bolhuis, Berend  17 January 1796Groningen, Groningen I157417
457 van Bolhuis, Berend Reiswijk  18 May 1784Groningen, Groningen I628119
458 van Bolhuis, Berent  05 June 1750Groningen, Groningen I237114
459 van Bolhuis, Bettien  27 January 1715Groningen, Groningen I626980
460 van Bolhuis, Christiaan Smidt  30 October 1777Groningen, Groningen I420326
461 van Bolhuis, Copius Metting  27 March 1740Groningen, Groningen I518744
462 van Bolhuis, Elisabet  31 March 1752Groningen, Groningen I237115
463 van Bolhuis, Elisabeth Popkes  07 October 1704Groningen, Groningen I626976
464 van Bolhuis, Eta Geertruida  17 January 1773Groningen, Groningen I188337
465 van Bolhuis, Euwe Jacobs  27 February 1787Groningen, Groningen I628120
466 Bolhuis, Fenje Pieters  11 September 1763Groningen, Groningen I626788
467 Bolhuis, Geeske Tonnis  04 May 1806Groningen, Groningen I259695
468 van Bolhuis, Gerardus  30 January 1724Groningen, Groningen I626759
469 van Bolhuis, Gerardus  02 March 1731Groningen, Groningen I626761
470 van Bolhuis, Gerardus  14 September 1734Groningen, Groningen I626757
471 van Bolhuis, Gerardus  27 February 1787Groningen, Groningen I628121
472 Bolhuis, Gesijn  05 October 1794Groningen, Groningen I626847
473 Bolhuis, Gezijn Louwes  07 January 1810Groningen, Groningen I259908
474 van Bolhuis, Grietje Heikes  04 May 1808Groningen, Groningen I628104
475 van Bolhuis, Grietje Jans  11 February 1728Groningen, Groningen I428199
476 van Bolhuis, Harm Jan  10 January 1766Groningen, Groningen I237187
477 van Bolhuis, Harmen Popkes  02 June 1697Groningen, Groningen I626974
478 van Bolhuis, Harmtijn  01 August 1790Groningen, Groningen I283327
479 van Bolhuis, Henrica Abels  20 September 1716Groningen, Groningen I590134
480 van Bolhuis, Hillegjen Abels  13 February 1718Groningen, Groningen I590132
481 Bolhuis, Jan Louwes  11 August 1811Groningen, Groningen I595511
482 van Bolhuis, Jannes  29 December 1699Groningen, Groningen I626973
483 van Bolhuis, Jannes  25 October 1748Groningen, Groningen I237111
484 van Bolhuis, Jannes  22 October 1797Groningen, Groningen I283330
485 van Bolhuis, Jannes  21 May 1806Groningen, Groningen I627094
486 van Bolhuis, Jantien  12 June 1736Groningen, Groningen I626756
487 van Bolhuis, Jantien  21 March 1738Groningen, Groningen I626758
488 van Bolhuis, Jantjen  01 February 1730Groningen, Groningen I626760
489 van Bolhuis, Margareta Harmina  14 March 1760Groningen, Groningen I237112
490 van Bolhuis, Margaretha Geertruida  03 August 1790Groningen, Groningen I628122
491 van Bolhuis, Margarieta Geertruda  11 July 1756Groningen, Groningen I237118
492 Bolhuis, Margien Ebo  28 October 1796Groningen, Groningen I259805
493 van Bolhuis, Margijn  27 January 1775Groningen, Groningen I628117
494 van Bolhuis, Maria  10 April 1774Groningen, Groningen I518727
495 van Bolhuis, Maria Popkes  30 May 1762Groningen, Groningen I283344
496 van Bolhuis, Marrichje Popkes  24 February 1702Groningen, Groningen I626975
497 van Bolhuis, Mattheus  05 March 1766Groningen, Groningen I283345
498 van Bolhuis, Meijnart  11 October 1712Groningen, Groningen I626979
499 van Bolhuis, Meindert Popkes  04 January 1709Groningen, Groningen I626978
500 van Bolhuis, Popko  24 August 1732Groningen, Groningen I626762
501 van Bolhuis, Popko  21 February 1787Groningen, Groningen I283341
502 Bolhuis, Siemen Thijs  22 October 1806Groningen, Groningen I18196
503 Bolhuis, Siewert Pieters  30 June 1765Groningen, Groningen I626791
504 Bolman, Cretia  19 March 1752Groningen, Groningen I595689
505 Bolman, Evert Sijbrants  28 May 1758Groningen, Groningen I595691
506 Bolman, Gaje Sijbrants  06 January 1762Groningen, Groningen I595692
507 Bolman, Jan  01 February 1793Groningen, Groningen I595674
508 Bolman, Jan  04 July 1794Groningen, Groningen I595626
509 Bolman, Jantien  07 January 1803Groningen, Groningen I595627
510 Bolman, Lucretia  20 August 1806Groningen, Groningen I595673
511 Bolman, Siebrand Everts  25 June 1790Groningen, Groningen I540687
512 Bolman, Tonnis Sijbrands  13 August 1750Groningen, Groningen I595688
513 Bolman, Tonnis Sijbrands  09 April 1755Groningen, Groningen I595620
514 Bolman, Trijntje  31 July 1799Groningen, Groningen I595672
515 Bolt, Catharina Gesina  19 March 1747Groningen, Groningen I679688
516 Bolt, Hillegonda Maria  11 August 1758Groningen, Groningen I679691
517 Bolt, Jacob Jan  25 November 1778Groningen, Groningen I445436
518 Bolt, Jacoba Huizinga  14 July 1809Groningen, Groningen I679676
519 Bolt, Jan Hendrik  27 January 1750Groningen, Groningen I679679
520 Bolt, Jan Hendrik  25 October 1805Groningen, Groningen I445435
521 Bolt, Jan Jans  29 July 1781Groningen, Groningen I679681
522 Bolt, Johanna Hinderika  03 December 1801Groningen, Groningen I679675
523 Bolt, Leonard  05 May 1748Groningen, Groningen I679689
524 Bolt, Leonard  02 March 1760Groningen, Groningen I679692
525 Bolt, Maria  12 January 1746Groningen, Groningen I679687
526 Bolt, Marie Louisa  25 June 1799Groningen, Groningen I679674
527 Bolt, Sara  04 November 1803Groningen, Groningen I679672
528 Bolt, Tjaart  05 January 1745Groningen, Groningen I679686
529 Bolt, Tjaart  10 October 1751Groningen, Groningen I679690
530 Bolt, Tjaart  12 May 1763Groningen, Groningen I679693
531 Boltendal, Bernardus  01 January 1767Groningen, Groningen I619787
532 Boltendal, Catharina  05 January 1755Groningen, Groningen I619782
533 Boltendal, Derk  03 February 1764Groningen, Groningen I619786
534 Boltendal, Hemannus  24 January 1762Groningen, Groningen I619785
535 Boltendal, Hermannus  24 July 1757Groningen, Groningen I619783
536 Boltendal, Jan Johannes  20 February 1753Groningen, Groningen I109792
537 Boltendal, Jantjen  25 January 1760Groningen, Groningen I619784
538 Bont, Aaltje  27 February 1783Groningen, Groningen I77434
539 Bont, Egbert Jans  30 May 1790Groningen, Groningen I4381
540 Bont, Hinderkijn Hindriks  21 February 1802Groningen, Groningen I77436
541 Bont, Janna Hindriks  14 June 1798Groningen, Groningen I77435
542 Bont, Jannes Hindriks  09 September 1792Groningen, Groningen I74754
543 Bont, Jantje Adolphs  08 July 1806Groningen, Groningen I278896
544 Bont, Tjakkien Hindriks  24 April 1794Groningen, Groningen I75184
545 Bontdrager, Anna  05 April 1772Groningen, Groningen I284806
546 Bontdrager, Hillegijn Jacobs  26 October 1738Groningen, Groningen I48070
547 Bontekoe, Geertjen Geerts  10 February 1769Groningen, Groningen I256433
548 Bontekoe, Harm Geerts  04 February 1767Groningen, Groningen I541738
549 Bontekoe, Hindrik Geerts  04 November 1764Groningen, Groningen I541740
550 Bontekoe, Johannes Geerts  05 February 1767Groningen, Groningen I541739
551 Bontekoe, Sikke Geerts  21 January 1761Groningen, Groningen I541736
552 Bontekoe, Tonnis Geerts  25 February 1759Groningen, Groningen I541809
553 Bonthuis, Elizabeth  13 October 1782Groningen, Groningen I413891
554 de Booi, Frans  24 May 1770Groningen, Groningen I283387
555 Boomgaard, Adriaan Jacobs  13 March 1763Groningen, Groningen I16644
556 Boomgaard, Anna Maria  27 September 1752Groningen, Groningen I541814
557 Boomgaard, Christoffer  18 January 1754Groningen, Groningen I541815
558 Boomgaard, Christoffer  28 October 1807Groningen, Groningen I16788
559 Boomgaard, Ettien Jacobs  13 October 1750Groningen, Groningen I541813
560 Boomgaard, Frerik  15 October 1765Groningen, Groningen I541818
561 Boomgaard, Geert Adriaans  23 September 1788Groningen, Groningen I541819
562 Boomgaard, Grietje  24 December 1756Groningen, Groningen I541816
563 Boomgaard, Grietje  22 February 1791Groningen, Groningen I541820
564 Boomgaard, Jacob Adriaans  26 April 1793Groningen, Groningen I541724
565 Boomgaard, Jacob Niklaas  22 March 1786Groningen, Groningen I541824
566 Boomgaard, Margijn Nicolaas  27 September 1797Groningen, Groningen I541828
567 Boomgaard, Margjen  28 February 1802Groningen, Groningen I710760
568 Boomgaard, Marregien  09 November 1791Groningen, Groningen I541826
569 Boomgaard, Nicolaas  29 December 1805Groningen, Groningen I541821
570 Boomgaard, Niklaas  23 March 1760Groningen, Groningen I541817
571 Boomgaard, Tonnis Adriaans  29 August 1797Groningen, Groningen I541725
572 Boomgaard, Willem Nicolaas  02 July 1794Groningen, Groningen I541827
573 Boon, Cornelis Douwes  13 December 1795Groningen, Groningen I238783
574 Boon, Kato  19 January 1796Groningen, Groningen I199291
575 Bootsema, Aaffijn  02 May 1760Groningen, Groningen I747109
576 Bootsema, Anna Margrita  19 December 1788Groningen, Groningen I746998
577 Bootsema, Arnoldus  29 August 1676Groningen, Groningen I747131
578 Bootsema, Arnoldus  02 June 1736Groningen, Groningen I747027
579 Bootsema, Bijwijna  15 November 1705Groningen, Groningen I747144
580 Bootsema, Chrispianus Arnoldus  12 October 1764Groningen, Groningen I747056
581 Bootsema, Cijprianus  01 January 1708Groningen, Groningen I747071
582 Bootsema, Cijprianus  18 November 1774Groningen, Groningen I715291
583 Bootsema, Ciprianis  08 April 1770Groningen, Groningen I715288
584 Bootsema, Hendrik Arnoldus  02 September 1769Groningen, Groningen I747060
585 Bootsema, Magriete  26 June 1674Groningen, Groningen I747212
586 Bootsema, Marieke Arnoldus  12 April 1767Groningen, Groningen I747058
587 Bootsema, Siprianus Arnoldus  16 March 1762Groningen, Groningen I747025
588 Bootsema, Wicher Wichers  18 November 1779Groningen, Groningen I747111
589 Bootsema, Wicher Willems  09 April 1775Groningen, Groningen I747080
590 Bootsema, Wicher Wilms  11 October 1772Groningen, Groningen I747078
591 Bootsema, Wijger  06 October 1737Groningen, Groningen I715285
592 Bootsema, Wijger  21 July 1772Groningen, Groningen I715290
593 Bootsema, Willem  07 March 1762Groningen, Groningen I715287
594 Bootsma, Aafje  06 April 1777Groningen, Groningen I715282
595 Bootsma, Catharina  15 July 1683Groningen, Groningen I747213
596 Bootsma, Johanna Catharina  18 June 1800Groningen, Groningen I715283
597 Borch, Claes Ter (Wijbrands)  29 June 1647Groningen, Groningen I413943
598 Borgers, Cornelia  18 July 1745Groningen, Groningen I409036
599 Borgers, Johannes  28 June 1750Groningen, Groningen I409042
600 Borgers, Paul Heines  31 August 1746Groningen, Groningen I409038
601 Borgerts, Jurjen  21 June 1772Groningen, Groningen I168003
602 Borgerts, Lubbertje  24 November 1769Groningen, Groningen I121891
603 Borgerts, Trijntje  24 November 1769Groningen, Groningen I121890
604 Borgesius, Anna  09 June 1644Groningen, Groningen I189665
605 Borgesius, Antonius  24 November 1635Groningen, Groningen I189666
606 Borgesius, Catharina  28 September 1627Groningen, Groningen I189662
607 Borgesius, Catharina  14 January 1674Groningen, Groningen I189655
608 Borgesius, Geertruid  06 February 1668Groningen, Groningen I189652
609 Borgesius, Prof. Ds. Goedthard  29 October 1671Groningen, Groningen I189654
610 Borgesius, Goethard  06 September 1631Groningen, Groningen I189661
611 Borgesius, Jacobus  27 March 1642Groningen, Groningen I189645
612 Borgesius, Ds. Jakobus  26 August 1687Groningen, Groningen I142296
613 Borgesius, Prof. Dr. Joachimus  09 April 1625Groningen, Groningen I189660
614 Borgesius, Joachimus  19 August 1683Groningen, Groningen I189649
615 Borgesius, Joachimus  06 March 1685Groningen, Groningen I189650
616 Borgesius, Lucretia  21 October 1669Groningen, Groningen I189656
617 Borgesius, Lucretia  24 May 1676Groningen, Groningen I189653
618 Borgesius, Ds. Michael  27 March 1642Groningen, Groningen I189664
619 Bos, Albert Jans  11 September 1742Groningen, Groningen I743817
620 Bos, Christina  21 August 1778Groningen, Groningen I711066
621 Bos, Christina  30 January 1785Groningen, Groningen I711068
622 Bos, Cristina  19 January 1783Groningen, Groningen I711067
623 Bos, Frouke Eilkes  08 December 1782Groningen, Groningen I235751
624 Bos, Hindrik Jans  04 January 1750Groningen, Groningen I743820
625 Bos, Jacob  25 January 1784Groningen, Groningen I261279
626 van den Bos, Jan  27 May 1810Groningen, Groningen I11957
627 Bos, Jan Fokkens  15 July 1796Groningen, Groningen I118022
628 Bos, Jeigjen Jans  19 August 1746Groningen, Groningen I743819
629 Bos, Klaas  29 June 1752Groningen, Groningen I261277
630 Bos, Lubbartus  30 September 1787Groningen, Groningen I219328
631 Bos, Oomke Jans  11 September 1742Groningen, Groningen I743818
632 Bos, Pieter Aljes  22 October 1797Groningen, Groningen I320182
633 Bos, Trijntje Klaassens  20 February 1793Groningen, Groningen I52760
634 Bos, Wibbegijn  05 September 1790Groningen, Groningen I261278
635 Bos, Wolter Berents  16 April 1790Groningen, Groningen I77446
636 Bosch, Aafje  10 March 1734Groningen, Groningen I193624
637 van den Bosch, Anna Frans  16 March 1808Groningen, Groningen I111821
638 Bosch, Wubbechien  24 February 1780Groningen, Groningen I274137
639 Boss, Gerart Anton  28 December 1803Groningen, Groningen I388096
640 Boss, Jan Harm  30 November 1804Groningen, Groningen I142468
641 Bossien, Aaltien Jans  27 July 1806Groningen, Groningen I74750
642 Bossien, Wipke Jans  17 February 1809Groningen, Groningen I74751
643 Botter, Johanna  07 August 1802Groningen, Groningen I231690
644 Botterman, Derck  05 January 1676Groningen, Groningen I328516
645 Botterman, Dirck  11 August 1685Groningen, Groningen I328518
646 Botterman, Eetjen  23 August 1672Groningen, Groningen I328515
647 Botterman, Eppe  14 October 1669Groningen, Groningen I328513
648 Botterman, Eppo  26 April 1671Groningen, Groningen I328514
649 Botterman, Eppo  03 March 1678Groningen, Groningen I328517
650 Bouland, Johannes Christiaans  22 December 1799Groningen, Groningen I45129
651 Bouman, Geert Hendriks  13 May 1803Groningen, Groningen I201799
652 Bouman, Henderika Ariens  05 October 1808Groningen, Groningen I190738
653 Boumans, Abraham  12 May 1719Groningen, Groningen I613949
654 Boumans, Lena  24 May 1726Groningen, Groningen I613951
655 Boumans, Margien  19 March 1796Groningen, Groningen I137203
656 Boumans, Peternelle  31 January 1704Groningen, Groningen I649189
657 Bouwman, Hans  14 December 1723Groningen, Groningen I613777
658 Bouwman, Hindrik Arjens  02 February 1803Groningen, Groningen I197082
659 Bouwmans, Anna  23 August 1698Groningen, Groningen I698443
660 Bouwmans, Geesje  30 March 1694Groningen, Groningen I698476
661 Bouwmans, Jannes  12 May 1711Groningen, Groningen I698480
662 Bouwmans, Jantjen  14 June 1696Groningen, Groningen I698477
663 Bouwmans, Peter  21 August 1708Groningen, Groningen I698479
664 Bouwmans, Peternelle  31 January 1704Groningen, Groningen I698478
665 Braak, Willem  17 March 1811Groningen, Groningen I527595
666 Braam, Harmannus Arnoldus  01 August 1756Groningen, Groningen I717713
667 Braam, Jacobus  07 July 1751Groningen, Groningen I717724
668 Braamhorst, Abel  16 February 1781Groningen, Groningen I459027
669 Braamhorst, Conraad  31 January 1751Groningen, Groningen I765550
670 Brands, Elisabeth  12 January 1800Groningen, Groningen I142348
671 Brands, Frouke  31 May 1795Groningen, Groningen I483835
672 Brands, Hissina  18 December 1796Groningen, Groningen I483836
673 Brands, Jan Diephuis  02 September 1798Groningen, Groningen I483837
674 Brands, Johannes Wilhelmus  16 March 1704Groningen, Groningen I409214
675 Brands, Maria Johanna  15 May 1803Groningen, Groningen I483878
676 Brands, Maria Johanna  30 March 1807Groningen, Groningen I483834
677 Brederode, Jan  31 August 1642Groningen, Groningen I111200
678 Brederode, Lucia  31 July 1645Groningen, Groningen I111202
679 Breeland, Arend  03 July 1791Groningen, Groningen I249500
680 Breeland, Teekla  10 August 1788Groningen, Groningen I719751
681 de Breij, Hillichje  23 August 1688Groningen, Groningen I71814
682 de Breij, Marcus  15 December 1689Groningen, Groningen I71815
683 Brekhoff, Geessien  23 February 1794Groningen, Groningen I54439
684 Bresselaar, Henricus  26 December 1769Groningen, Groningen I231685
685 Bresselers, Catrina  06 May 1768Groningen, Groningen I231671
686 Brester, Titia  25 March 1798Groningen, Groningen I180209
687 Breurkens, Catharina  24 March 1781Groningen, Groningen I596756
688 ten Broek, Rensina  04 November 1804Groningen, Groningen I37633
689 Broekmans, Anna Charlotta  04 September 1787Groningen, Groningen I597405
690 Broekmans, Cornelisjen  18 March 1783Groningen, Groningen I597404
691 Broekmans, Wilke Wilkens  05 January 1790Groningen, Groningen I209713
692 Broerkens, Maria Engelina  23 May 1783Groningen, Groningen I596749
693 Broers, Helena  24 October 1706Groningen, Groningen I697394
694 Broers, Jacob  25 August 1712Groningen, Groningen I697396
695 Broers, Jan  15 November 1701Groningen, Groningen I697392
696 Broers, Jan  18 December 1709Groningen, Groningen I697395
697 Broers, Trijntje  06 May 1703Groningen, Groningen I697393
698 Broijls, Aeltien  08 December 1650Groningen, Groningen I485253
699 Broijls, Agnes  08 April 1646Groningen, Groningen I485251
700 Broijls, Annechien  15 March 1643Groningen, Groningen I485247
701 Broijls, Bastiaen  25 August 1641Groningen, Groningen I485246
702 Broijls, Jan  16 August 1648Groningen, Groningen I485252
703 Broijls, Remmert  22 December 1644Groningen, Groningen I485248
704 Brommelcamp, Annighje  17 May 1683Groningen, Groningen I302160
705 Brommelcamp, Christina  23 June 1695Groningen, Groningen I275880
706 Brommelcamp, Elsjen  20 March 1698Groningen, Groningen I302163
707 Brommelcamp, Gerhardus  22 February 1691Groningen, Groningen I302162
708 Brommelcamp, Harmanna  08 July 1759Groningen, Groningen I279165
709 Brommelcamp, Rebecca  27 February 1701Groningen, Groningen I302164
710 Brongers, Albertus  23 September 1755Groningen, Groningen I311290
711 Brongers, Egberdina  07 January 1753Groningen, Groningen I311288
712 Brongers, Jullenius  15 March 1754Groningen, Groningen I311289
713 Brongers, Lubina  16 January 1757Groningen, Groningen I311279
714 Brongers, Maria  19 November 1751Groningen, Groningen I311287
715 Brongers, Roelof  01 December 1758Groningen, Groningen I311291
716 Bronneger, Ida  01 April 1787Groningen, Groningen I762737
717 Bronsema, Annegje  29 November 1795Groningen, Groningen I34876
718 Bronsema, Swaantjen Cornelia Berends  25 October 1805Groningen, Groningen I446359
719 Brouwer, Lipke Reinders  16 December 1808Groningen, Groningen I74692
720 Brouwers, Jantien Reinders  18 June 1806Groningen, Groningen I74691
721 Brugma, Jan  24 May 1798Groningen, Groningen I11800
722 Brugma, Johanna  15 December 1733Groningen, Groningen I100227
723 Brugman, Catharina  25 February 1795Groningen, Groningen I18457
724 Brugman, Elisabetha Agnes  17 November 1797Groningen, Groningen I595628
725 Brugman, Jacobus Theodorus  02 September 1792Groningen, Groningen I595631
726 Brugman, Maria Gertruda  20 December 1789Groningen, Groningen I595632
727 Brugman, Reinerus  07 May 1787Groningen, Groningen I595602
728 Brugman, Sara  11 July 1776Groningen, Groningen I155234
729 Brugsema, Beerent  22 September 1798Groningen, Groningen I72176
730 Brugsma, Anna Jacoba  12 February 1809Groningen, Groningen I193008
731 Bruins, Elsina  08 April 1796Groningen, Groningen I74676
732 Bruning, Albert  01 January 1754Groningen, Groningen I744848
733 Brunius, Lucia Abrahams  16 December 1733Groningen, Groningen I260624
734 Buirema, Marchijn  18 August 1717Groningen, Groningen I626860
735 Buiring, Aaltje Jans  15 May 1791Groningen, Groningen I502289
736 Buiring, Egberdina Jans  01 May 1735Groningen, Groningen I502285
737 Buiring, Hinderkien Jans  06 January 1799Groningen, Groningen I502291
738 Buiring, Jan  09 August 1793Groningen, Groningen I445455
739 Buiring, Jan Jans  05 November 1758Groningen, Groningen I502281
740 Buiring, Johannes Jans  16 June 1796Groningen, Groningen I502290
741 Buiring, Roelefien  27 July 1738Groningen, Groningen I502286
742 Buiring, Roelofjen  28 August 1731Groningen, Groningen I502283
743 Buiring, Trijntje Jans Buiring  28 July 1789Groningen, Groningen I502288
744 Buiring, Willem Jans  15 February 1733Groningen, Groningen I502284
745 Buis, Conrardus  09 October 1787Groningen, Groningen I600338
746 Buis, Elizabetha  10 February 1790Groningen, Groningen I600339
747 Buis, Franciscus  10 January 1795Groningen, Groningen I600347
748 Buis, Jacobus  05 July 1792Groningen, Groningen I600341
749 Buis, Johanna  05 September 1797Groningen, Groningen I51747
750 Buis, Josephus  26 June 1783Groningen, Groningen I600336
751 Buis, Ludovica  22 December 1799Groningen, Groningen I600331
752 Buis, Maria  09 February 1805Groningen, Groningen I600334
753 Buissing, Bonaventura Margaretha  09 December 1799Groningen, Groningen I574165
754 Buissing, Petrus Jacobus  12 June 1805Groningen, Groningen I257942
755 Buissink, Margaretha Agnes  29 October 1801Groningen, Groningen I14029
756 Bulthuis, Margaretha  01 June 1777Groningen, Groningen I34863
757 Bulthuis, Tjakjen  30 October 1743Groningen, Groningen I764413
758 Bultje, Elisabeth Harms  16 September 1804Groningen, Groningen I131869
759 Buning, Anna Jacobs  25 January 1797Groningen, Groningen I106036
760 Bunt, Tietzeja  25 December 1794Groningen, Groningen I107739
761 Burema, Anna Catharina  Groningen, Groningen I573367
762 Burghgraef, Alagonda  12 February 1808Groningen, Groningen I764468
763 Burghgraef, Aletta  07 January 1803Groningen, Groningen I368422
764 Burghgraef, Wicher Oncko  21 August 1805Groningen, Groningen I6350
765 Burghgraef, Willemina Jacoba  02 May 1800Groningen, Groningen I368432
766 Buring, Jantjen Jans  28 April 1748Groningen, Groningen I502206
767 Bus, Roelfijn Abrahams  14 December 1803Groningen, Groningen I211535
768 Busch, Anna  29 December 1665Groningen, Groningen I372923
769 Busch, Elisabeth  26 July 1745Groningen, Groningen I55407
770 Busch, Isaak  07 January 1739Groningen, Groningen I639996
771 Busch, Jacoba Catharina  11 September 1716Groningen, Groningen I641342
772 Busch, Ds Marcus  01 July 1627Groningen, Groningen I641352
773 Busch, Marcus Jan  26 November 1747Groningen, Groningen I637375
774 Busch, Maria Josepha  17 June 1800Groningen, Groningen I14384
775 Busch, Martinus  25 August 1737Groningen, Groningen I639995
776 Busch, Dr. Reneke  27 February 1633Groningen, Groningen I644282
777 Busch, Sara  09 November 1740Groningen, Groningen I338363
778 Busscher, Derk Hindriks  26 June 1763Groningen, Groningen I311303
779 Busscher, Elle Hindriks  21 September 1764Groningen, Groningen I311304
780 Busscher, Geert Hendriks  23 January 1767Groningen, Groningen I311308
781 Busscher, Heleena Hendriks  11 April 1777Groningen, Groningen I311307
782 Busscher, Helena Hindriks  12 February 1779Groningen, Groningen I311309
783 Busscher, Hindrik Derks  21 June 1737Groningen, Groningen I311265
784 Busscher, Oene Hindriks  27 September 1774Groningen, Groningen I311305
785 Busscher, Tjark Hendriks  04 August 1771Groningen, Groningen I311306
786 Busschers, Hindrikje Derks  26 December 1744Groningen, Groningen I311264
787 Busz, Anna Lamina  18 September 1746Groningen, Groningen I129870
788 Busz, Gerhardus  01 May 1664Groningen, Groningen I485146
789 Busz, Lucas  05 September 1744Groningen, Groningen I484842
790 Butter, Fokkien Jans  23 October 1795Groningen, Groningen I214935
791 Butter, Johannes Jans  19 September 1800Groningen, Groningen I597058
792 van Buttinga, Anna Hebelia  06 September 1704Groningen, Groningen I595085
793 van Buttinga, Anna Hebelia  18 July 1706Groningen, Groningen I595086
794 van Buttinga, Margaretha  07 November 1700Groningen, Groningen I595080
795 van Buttinga, Maria Clara  24 December 1699Groningen, Groningen I594120
796 van Buttinga, Nicolaus  14 January 1703Groningen, Groningen I595084
797 van Buttinga, Peter  21 January 1698Groningen, Groningen I595081
798 van Buttinga, Reneke  15 February 1702Groningen, Groningen I595083
799 van Buttinga, Siberdina Johanna  10 February 1699Groningen, Groningen I595082
800 Buttinger, Jantien  12 April 1792Groningen, Groningen I371862

1 2 3 4 5 ... Next»Died

Matches 1 to 800 of 24858

1 2 3 4 5 ... 32» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Anje  16 September 2007Groningen, Groningen I755321
2 Anna Bertina  30 December 1911Groningen, Groningen I541921
3 Hermanus Wilhelmus  23 September 1859Groningen, Groningen I400009
4 Johanna Willemina  08 January 1959Groningen, Groningen I446756
5 Maria Margaretha  21 December 1928Groningen, Groningen I545907
6 Tanneke  11 May 1858Groningen, Groningen I587645
7 van der A, Gerhardus Henderikus  13 March 1944Groningen, Groningen I509097
8 van der A, Trijntje  05 January 1915Groningen, Groningen I509045
9 van Aaken, Jan  10 October 1896Groningen, Groningen I126232
10 Aalderink, Henderikus  20 July 1939Groningen, Groningen I696724
11 Aalders, Alberdina  12 April 1895Groningen, Groningen I538512
12 Aalders, Antje  17 October 1864Groningen, Groningen I546289
13 Aalders, Antje  01 July 1890Groningen, Groningen I538510
14 Aalders, Geert  20 February 1892Groningen, Groningen I84454
15 Aalders, Geertje  03 March 1909Groningen, Groningen I107089
16 Aalders, Grietje  13 November 1886Groningen, Groningen I538508
17 Aalders, Hendrik  21 March 1877Groningen, Groningen I538507
18 Aalders, Hendrik  27 September 1951Groningen, Groningen I568234
19 Aalders, Hidde  21 June 1890Groningen, Groningen I546296
20 Aalders, Hindrikje  23 April 1910Groningen, Groningen I646863
21 Aalders, Janske  14 August 1958Groningen, Groningen I647040
22 Aalders, Jantje  17 December 1907Groningen, Groningen I529717
23 Aalders, Jantje  30 April 1948Groningen, Groningen I126686
24 Aalders, Klazina  20 November 1918Groningen, Groningen I537922
25 Aalders, Matje  09 March 1928Groningen, Groningen I781071
26 Aalders, NN  30 November 1913Groningen, Groningen I537621
27 Aalders, Roelof  03 October 1930Groningen, Groningen I529712
28 Aalders, Trijntje  28 December 1934Groningen, Groningen I130793
29 Aalders, Willem  30 January 1942Groningen, Groningen I538503
30 Aaldriks, Geesjen  About 03 July 1796Groningen, Groningen I281476
31 Aalfs, Jakobje  14 April 1952Groningen, Groningen I541933
32 Aaling, Harm  11 February 1735Groningen, Groningen I628133
33 Aalmoes, Trientje  31 July 1916Groningen, Groningen I151668
34 van Aarle, Gerardus Johannes  24 September 1937Groningen, Groningen I765861
35 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  27 September 1957Groningen, Groningen I679528
36 Aarts, Hermanus  11 January 1941Groningen, Groningen I603361
37 Aarts, Hermanus Hendrik  14 July 1963Groningen, Groningen I603360
38 Aasman, Aaltiena  20 May 1945Groningen, Groningen I785643
39 Ab, Geert  25 February 1896Groningen, Groningen I383786
40 Ab, Katharina  26 May 1928Groningen, Groningen I382999
41 Abbas, Albertje  24 December 1973Groningen, Groningen I383131
42 Abbas, Antje  07 January 1898Groningen, Groningen I61920
43 Abbas, Fenna  08 February 1898Groningen, Groningen I168255
44 Abbas, Grietje  10 March 1951Groningen, Groningen I774485
45 Abbas, Kassienna  29 March 1954Groningen, Groningen I383132
46 Abbenga, Hendrikje  22 April 1882Groningen, Groningen I502137
47 Abbes, Heije  01 September 1946Groningen, Groningen I623413
48 Abbes, Jochem  04 October 1968Groningen, Groningen I383180
49 Abbring, Annechien  10 December 1929Groningen, Groningen I711586
50 Abbring, Annigje  After 05 June 1761Groningen, Groningen I48824
51 Abbring, Harmtje  After 1659Groningen, Groningen I402178
52 Abbring, Jan  03 December 1895Groningen, Groningen I379177
53 Abbring, Jantje  Before April 1653Groningen, Groningen I402179
54 Abbring, Luigien Johans  Before 1695Groningen, Groningen I402237
55 Abbring, Martha  14 July 1910Groningen, Groningen I687249
56 van Abcoude, Jacoba Alida  06 April 1795Groningen, Groningen I278852
57 Abee, Bertus  02 September 1938Groningen, Groningen I198120
58 Abee, Pieter  06 October 1961Groningen, Groningen I634740
59 Abeen, Pieter  23 May 1884Groningen, Groningen I377828
60 Abeling, Anna Johanna  12 March 1956Groningen, Groningen I60079
61 Abeling, Anna Maria Petronella  29 November 1929Groningen, Groningen I52977
62 Abeling, Bernardus Gerardus  10 November 1944Groningen, Groningen I383912
63 Abeling, Harmannus Albertus  25 September 1910Groningen, Groningen I177455
64 Abeling, Martha Maria  31 December 1949Groningen, Groningen I383852
65 Abels, Berend  18 August 1933Groningen, Groningen I383949
66 Abels, Jan  26 March 1778Groningen, Groningen I428200
67 Abels, Jan Lodewijk  10 February 1916Groningen, Groningen I73284
68 Abrahams, Pieter  09 June 1827Groningen, Groningen I528031
69 Abresch, Geertruida Fransisca  27 November 1889Groningen, Groningen I372702
70 Abresch, Jantina Doornbos  11 December 1931Groningen, Groningen I18631
71 van Achteren, Roelof  25 October 1924Groningen, Groningen I622134
72 Ackerman, NN  17 July 1925Groningen, Groningen I358385
73 Ackerman, NN  29 June 1957Groningen, Groningen I424618
74 Adams, Adam  27 March 1871Groningen, Groningen I664561
75 Adams, Bougien  26 September 1841Groningen, Groningen I409402
76 Adams, Hendrika Rolina  29 December 1974Groningen, Groningen I203419
77 Adams, Johanna Harmanna  03 June 1898Groningen, Groningen I386707
78 Adams, Lammert  21 November 1917Groningen, Groningen I303176
79 Adams, NN  03 July 1935Groningen, Groningen I557337
80 Addens, Albert  05 May 1916Groningen, Groningen I320938
81 Addens, Derkina  14 September 1917Groningen, Groningen I709344
82 Addens, Geessie  10 January 1945Groningen, Groningen I114775
83 Addens, Marchinus Gezinus  23 August 1908Groningen, Groningen I198364
84 Addens, Mecheltje  12 January 1825Groningen, Groningen I731274
85 Addens, Dr. Nanno Gerhard  14 August 1971Groningen, Groningen I273223
86 Adema, Hendrica Renni  15 February 1935Groningen, Groningen I781021
87 Adema, Hermannus Adrianus  24 November 1994Groningen, Groningen I781017
88 Ader, Berend  01 January 1848Groningen, Groningen I762072
89 Ader, Berendina  18 November 1898Groningen, Groningen I407267
90 Ader, Christiaan  28 April 1858Groningen, Groningen I762142
91 Ader, Geertien  02 November 1861Groningen, Groningen I762159
92 Ader, Geertje Christina  23 May 1917Groningen, Groningen I27896
93 Ader, Jan  03 August 1824Groningen, Groningen I762137
94 Ader, Salomon Brekhof  08 December 1873Groningen, Groningen I441474
95 Adriani, Filip Berends  24 May 1845Groningen, Groningen I695736
96 Adriani, NN  19 July 1837Groningen, Groningen I694562
97 van Adrichem, Helena Marie  01 August 1844Groningen, Groningen I365079
98 Aeilkema, Annechina Helena  05 July 1893Groningen, Groningen I279768
99 Aeilkema, Bront  11 March 1900Groningen, Groningen I12184
100 Aeilkema, Dievertje  31 October 1948Groningen, Groningen I250289
101 Aeilkema, Klaassie  06 March 1936Groningen, Groningen I250288
102 Aeilkema, Reinder  08 June 1941Groningen, Groningen I270280
103 Aeissing, Christina Jantina  05 June 1972Groningen, Groningen I624914
104 Aepkens, Cornelia  01 January 1626Groningen, Groningen I328235
105 Afman, Abel  29 November 1904Groningen, Groningen I528132
106 Afman, Harm  16 January 1919Groningen, Groningen I279676
107 Afman, Harmanna Klasina  11 December 1956Groningen, Groningen I502330
108 Afman, Jacob Jan  11 May 1881Groningen, Groningen I279455
109 Afman, Kasper Wigbold  13 November 1911Groningen, Groningen I279757
110 Afman, Renske Johanna  21 March 1905Groningen, Groningen I279711
111 Ages, Adriaan  04 December 1915Groningen, Groningen I130728
112 Ages, Adriaan  26 April 1936Groningen, Groningen I159627
113 Ages, Age Pieter  14 March 1898Groningen, Groningen I641938
114 Ages, Harmannus Johannes  04 January 1902Groningen, Groningen I159625
115 Ages, Jacoba  09 February 1977Groningen, Groningen I159623
116 Ages, Jan Bernardus  13 April 1960Groningen, Groningen I640892
117 Ages, Johanna Jacoba  28 November 1906Groningen, Groningen I159626
118 Agter, Ebel  31 July 1956Groningen, Groningen I514558
119 Agterbos, Elly Margriete  04 January 1934Groningen, Groningen I327091
120 Agterbos, Tiddo  14 April 1945Groningen, Groningen I327237
121 van Agteren, Eduard  07 September 1949Groningen, Groningen I117510
122 van Agteren, Geertruida  08 March 1919Groningen, Groningen I117507
123 van Agteren, Gesina Grietje  04 February 1922Groningen, Groningen I593073
124 van Agteren, Hinderika  17 August 1972Groningen, Groningen I74934
125 Ahlers, Anna Angela  16 October 1916Groningen, Groningen I187306
126 Ahlers, Josephus Bernardus  25 January 1944Groningen, Groningen I171464
127 Ahlers, Josephus Bernardus Gerhardus  22 July 1919Groningen, Groningen I398189
128 Ahrens, Georg  28 December 1944Groningen, Groningen I429935
129 Ahrens, Jan  20 November 1905Groningen, Groningen I266655
130 Aikema, Elsje Lubbertus  11 March 1868Groningen, Groningen I199479
131 Aikema, Geertje Lubbertus  06 July 1827Groningen, Groningen I199478
132 Aikema, Harmke  20 March 1938Groningen, Groningen I321235
133 Aikens, Margrita Johanna  24 November 1923Groningen, Groningen I651391
134 Aising, Hinderkien  12 August 1954Groningen, Groningen I473707
135 Aising, Melchert  13 April 1938Groningen, Groningen I473706
136 van Aken, Johannes  23 April 1876Groningen, Groningen I126239
137 Akerma, Elisabeth Genoveva Maria  12 December 1840Groningen, Groningen I594133
138 Akker, Cornelis  30 January 1940Groningen, Groningen I636593
139 Akker, Klaas Steven  27 March 1976Groningen, Groningen I693314
140 Akker, Roelf  03 January 1933Groningen, Groningen I395676
141 van Akkeren, Affien  03 September 1988Groningen, Groningen I285980
142 van Akkeren, Anje  20 June 1936Groningen, Groningen I107643
143 van Akkeren, Berend  12 August 1904Groningen, Groningen I365724
144 van Akkeren, Berend  17 May 1929Groningen, Groningen I247697
145 van Akkeren, Frederika  10 August 1987Groningen, Groningen I285977
146 van Akkeren, Gerhardus  16 December 1980Groningen, Groningen I132934
147 van Akkeren, Hendrik  22 August 1904Groningen, Groningen I365721
148 van Akkeren, Hendrik  17 October 1918Groningen, Groningen I132935
149 van Akkeren, Tonnis  16 April 1949Groningen, Groningen I247696
150 van Akkeren, Trientje  14 August 1906Groningen, Groningen I365725
151 Akkerman, Derk  11 September 1923Groningen, Groningen I435653
152 Akkerman, Elke  17 September 1987Groningen, Groningen I616852
153 Akkerman, Fennechien  02 October 1908Groningen, Groningen I513205
154 Akkerman, Geeltje  05 October 1950Groningen, Groningen I722851
155 Akkerman, Geertruida  18 November 1925Groningen, Groningen I440870
156 Akkerman, Gepke  31 October 1895Groningen, Groningen I628432
157 Akkerman, Gepke  18 January 1929Groningen, Groningen I628434
158 Akkerman, Hendrik  27 December 1946Groningen, Groningen I435654
159 Akkerman, Jan  03 January 1953Groningen, Groningen I127095
160 Akkerman, Jan  06 April 1958Groningen, Groningen I115220
161 Akkerman, Jantje  31 July 1961Groningen, Groningen I240734
162 Akkerman, Jelte  08 May 1876Groningen, Groningen I582613
163 Akkerman, Maria Hinderika  29 September 1942Groningen, Groningen I252328
164 Akkerman, Minke  20 September 1953Groningen, Groningen I435655
165 Akkerman, Oltman  29 April 1958Groningen, Groningen I217803
166 Akkerman, Otto  27 November 1938Groningen, Groningen I261930
167 Akkerman, Pieter  28 December 1924Groningen, Groningen I759205
168 Akkerman, Pieter  01 August 1941Groningen, Groningen I775439
169 Akkerman, Sijas  11 June 1953Groningen, Groningen I628428
170 Akkerman, Trijntje  13 February 1952Groningen, Groningen I115210
171 Alberda, Catharina Johanna  27 March 1830Groningen, Groningen I394358
172 Alberda, Clara  17 October 1732Groningen, Groningen I461981
173 Alberda, Josina Petronella  18 January 1828Groningen, Groningen I189864
174 Alberda, Nantje Sints  28 February 1889Groningen, Groningen I595949
175 Alberda, Onno Joost  27 December 1756Groningen, Groningen I365684
176 Alberda van Bloemersma, Scato Ludolf  10 December 1808Groningen, Groningen I432857
177 Alberda van Dijksterhuis, Clara  17 October 1732Groningen, Groningen I786503
178 Alberda van Dijksterhuis, Margaretha Josina  1754Groningen, Groningen I189835
179 Alberda van Dijksterhuis, Wendelina Cornera  16 July 1819Groningen, Groningen I432866
180 Alberda van Eikenstein, Anna  02 October 1818Groningen, Groningen I365691
181 Alberda van Eikenstein, Anna Maria Catharina  29 September 1854Groningen, Groningen I365660
182 Alberda van Eikenstein, Antoon Bunno  30 March 1862Groningen, Groningen I365668
183 Alberda van Eikenstein, Catharina Louisa  24 February 1893Groningen, Groningen I366404
184 van Alberda van Eikenstein, Eiso de Wendt  27 November 1890Groningen, Groningen I365646
185 Alberda van Eikenstein, Onno Joost  29 June 1849Groningen, Groningen I365680
186 Alberda van Eikenstein, Onno Reint  11 April 1822Groningen, Groningen I365690
187 Alberda van Eikenstein, Willem  28 March 1869Groningen, Groningen I365097
188 Alberda van Eikenstein, Willem  19 January 1923Groningen, Groningen I366409
189 Alberda van Eikenstein, Willem Carel Antoon  10 June 1903Groningen, Groningen I365100
190 Alberda van Ekenstein, Anna Maria Clara Reintina  13 March 1913Groningen, Groningen I365092
191