Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


 

Diverse akten


31-7106- Meeden -10 april 1635
Luwert Doens en zijn zoon Doe Luirdts, getrouwd met Jantien, maken een wisseling van landen. Doe krijgt 11/14 van een stuk meedland op de Meeden, ten noorden de Olde Ehe, ten oosten de pastorie op de Meeden, ten zuiden de Nutweg, ten westen Ello Tiddens.
Luwerdt krijgt van Doe een stuk land in 't westereinde van de Meeden, ten noorden Comelis Edskens, ten oosten Johan Wilkes a1s gebruiker, ten zuiden de Olde Weg, ten westen Johan Gaerlander

731- 7106 -Meeden -4 februari 1639
Doe Luirdts, mede voor Jantien, zijn vrouw, verkoopt aan zijn zwager Haije Jans en Doe (ehel.) een stuk land op de Mieden in de heerd we1ke Luirdt Doedens en Nancke (gew.ehel.) hebben bezeten en bewoond, gelegen tussen beide wegen, ten noorden de olde ofte leeghe wegh, ten oosten Bastiaen Menses, ten zuiden Haije en Doe, ten westen Pieter Harkens.
Dit a1les volgens een contract van uitwij- ing van land in deze heerd, 16 ju1i 1638 exempt nochtans Tonckert Hemmes en Haeicken kindtspart (wel te verstaan de gerechte vierde part van dit boven gelimiteerde landt binnen de wegh so onvercoft blijft ende in desen niet mede begrepen is);
Tot betaling is o.a. overgedragen aan Doe Luirdts en Jantien een stuk land gelegen in 4 deimt, ten noorden Comellis Edzkens, ten oosten Frans Jans' erfgenamen, ten zuiden de leghe wegh, ten westen Jan Jans Gaarlander, het betreft 1/12 deel van deze 4 deimt.

731- 7107 -Meeden -4 mei 1640 -
Luwert Doedens met zijn kinderen, als Doe Luirdts, voor zich zelf en zijn vrouw Jantien, ook als voormond over Tonckert Hemmes en zal. Haicke (gew.Ehel.) onmondige kind, item Hemmo Luirts, mede voor Tiasse zijn vrouw, Tiaerdt Luirdts, Haijo Jans en Doe (ehel.) maken een deling van het mande landt gelegen op de Meeden tussen het pastorie meedland ten oosten en Elle Tiddens' meedland ten westen, ten noorden de Olde Ehe, ten zuiden de Hoey wegh. Doe Luirts krijgt het noordelijk deel de andere familieleden het zuidelijk deel gezamenlijk.

731-7107- Meeden -4 januari 1642 -
Luwert Doens ter ener en Doe Luijrdts en Jantien (ehel.) ter andere zijde. Luwert draagt over aan zijn zoon Doe een stuk meedland op de Meeden tussen het pastorie meedland ten oosten, en ten westen Ello Tiddens meedland. Ten noorden Doe Luijrdts en ten zuiden Haijo Jans.
Doe Luirdts draagt over aan zijn vader Luwert Doens drie delen van de venne over de Lege Wegh, tussen Bastijan Mensens ten oosten en Pieter Muller ten westen. Ten noorden de vicarie kamp, ten zuiden de lege Wegh;
Bovendien draagt Doe nog over een akker bouwte met het uitstrekkende veen. Zoals Doe en Jantien deze akker van Jan Martens hebben gekocht.
Doe betaalt Luwert een toehake van l00 Emder Guldens.

731-7107- Meeden -20 augustus 1644 -
Verschenen de erfgenamen van Luirdt Doedens, als Doe Luijrdts, voor Jantien, zijn vrouw, item Doe Luijrdts, als principaal voormond over Hemmo Luirdts en Tialde's ouderloze kinderen, met Tjapko Hijndrijcks, als vreemde voogd en samen caverende voor Tjabbo Hindriks, sibbevoogd over voorschreven kinderen. Ook Doe Luijrdts als principaa1 voormond over Tonckert Hemmens en Haeicke Luirdts' ouderloze kind met name Haicko Tonckerts, en Ubbo Wijpkens, vreemde voogd, met hun beiden. Optredende namens Jacob Dercks, sibbevoogd over Haicko Tonckerts voomoemd. Egge Hermens, voor Yke, zijn vrouw, met Haijo Jans en Doe, zijn vrouw, verkopen gezamenlijk aan Tiaerdt Luirdts en Reenje (ehel.) een kamp land op de Meeden 3 deimt, ten noorden Comelis Edzkens, ten oosten Jan Wilckens als gebruiker, ten zuiden Berent Cuper en de erfgenamen van Luirdt Doedens, ten westen Jan Jans Gaerlander. Prijs: 325 daler.

731-7107- Meeden -20 augustus 1644-
Dezelfde erfgenamen verkopen aan Jan Ridderinge en Lutgart (ehel.) drie gerechte parten van een venne landes, waarvan het vierde part behoort >aan Haicke Tonkerts. Ten noorden Lutien Jans, vicariemeier, ten oosten Bastiaen Menses, ten zuiden de Leghe Wech, ten westen Jan Peters. Prijs: 255 daler. In de marge wordt vermeld dat het land door Jan Ridderinge en Lutgart (ehel.) wordt doorverkocht aan Doe Luirdts en Jantien (ehel.) op 14 februari 1645.]


25-10-2009

 


Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.