Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


 

BIJZONDERHEDEN

Op 7 maart 1717 is door Gods goetheid des Heeren nagtmaal gehouden en sijn na voorgaande onderwijsinge in de gronden van 't Christendom en belijdenisse van het geloove deser gemeente toegevoegt: ROELOF SIOURDTS en CLAAS GEERTS SCHUIJRINCK ROELOF SJOURTS is getuige geweest bij het huwelijk van de dochter van GRIETIEN PIETERS (zie bij MENSE JANS contract nr.8 1729). ROELOF SJOURTS is jaren lang ouderling geweest. Bij afwezigheid van de predikant was hij preases. De namen van de kerkenraadsleden in 1791 waren ROELOF GEERTS Ouderling. JAN HINDRIKS Oud., ROELEF SJOURDTS Oud, DERK HINDRIKS Diaken, WOLTER EGBERTS Diak. CLAAS GIJSENIKS Diak. POORTMAN SJOURDTS. JANTIEN JACOBS was nog aanwezig bij het huwelijk van POORTMAN SJOURDTS en HILTJE TEEKES op 16 maart 1730.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)

CONTRACTEN KOOP CONTRACT Nr. ll dd 11 januari

1720 Nw.Pekela. ROELEF SJOURTS en JANTJE JACOBS vekopen hun snabbe schuit aan LUBBERT TIJMES en YPKE REINDERS voor een bedrag van 1260 Car. gulden. Getuigen : CLAAS WESTERBRINKS, HENDRIK ADAMS . persoonlik gecompareerd de E. ROELEF SJOURTS en JANTJE JACOBS Eheluiden en wonagtig in de Nieuwe PekelA. Bekennende en belijdende voor haar selven en erven, eewig en erffelik verkocht en overgedragen te hebben, sulks doende kragt deses an LUBBERT TIJMES en YPKE REINDERS Eheluiden en wonagtig in Veendam (welke Cooperen mede compareerden en den koop accepteerden ) een snabbe-Schuijte met zeijl en treijl, kloeten en planken, ankers en touwen, koks gereedschap, in voegen die tegenswoordig rijd en vaard en door ROELEF SJOURTS is bevaren sijnde verkogt, soo goed en quaad deselve tegenwoordig bevonden werd, en dat voor de somma van twaalf honderd twe-en `t sestig Caroli gl. l0.st. en tot een vereeringe een Ducaat voor des verkopers vrouw; om te betalen in volgende termijnen: bij de ontfangst van de verkogte schuijte honderd rijksdaalder, en op anstaande meij 1720. Vijftig gl. en met een de ducaat voor des verkopers vrouw; de resteerende koopschats penningen te betalen op anstaande S. Nikolaas deses jaers 1720 honderd Car.gl. en so vervolgens op alle S. Nikolaasdagen van volgende jaren honderd Car.gl. welke penningen alle op voorschreven termijnen voldaan sijnde, sal het den cooperen vrij staan met dit verkogte te doen, gelijk een jegelijk met het sijna geoorloft is; vercooper neemd an de verkogte schuijte met al desselfs toebehoren tot Zuijdbroek vrij te leveren, hoeden en wagten en waaren op allle havenen, wateren en stroomen, voor alle actien en schulden, op en ansprake, so voor dato van verkopinge over deselve sijn geweest houd ook dese verkogte schuijte met sijn toebehoren voor sijn onveralieneerd goed, tot dat den laasten penning met den eersten sal sijn voldaan, en sal deselve bij manquement van betalinge wederom mogen antasten in alle havenen, wateren en stromen, waer het ook soude mogen wesen, om daer mede te doen als na scheepsrecht geoorlooft is en behoort; voorts verhijpothiseerd de verkoper voor de vrije leverantie en de cooperen voor de volle betalinge, alle haar hebbende en toekomende, roer-en onroerlike goederen deses, gene, hoe of waar gelegen exempt, om alle schade en interesse kost en schadeloos wedersijts daer, uijt te verhalen, met subject alle regten en rigteren nevens parate executie met renunciatie van alle Regts exceptien, bijsonderlik het vrouwelike beneficium Senatus cons. Vellej. en Auth. Si qua mulier. van welkers inhoud sij bekende geinformeerd te wesen. Oprigtig, oirconde ondertekeninge, present CLAAS WESTERBRINKS en HINDRIK ADAMS als getuigen. ACTUM, Nieuwe Pekel A 11 januaru, 1720.

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.