Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


 

 

Contract nr.82 dd 1 juni 1688 Veendam, inzake het lenen van f 80.-

ROELEF CLAESSEN leent van zijn stiefzoon POORTMAN JANS HAGEN een bedrag van 80 Car. gl. Getuigen : JOHANNIS FRIDTSEMA en HINDRICK JANS. Den Sesten Maej sestijnhondert acht en tachtentigh, compareerde persoonlijck de E. ROELEF CLAESSEN in Veendam wonachtigt, bekennende voor hem en sijne Erfgenamen in goeden gereden gangbaren gelde ontfangen te hebben, van zijn Stiefsoon POORTMAN JANS HAGEN tegenwoordigh naar Oostndien, de summa van tachtentigh Car: gt: Dico 80 Car: gl:-, jeder Gulden tot 20 stuiver LL: gerekent welke penningen hij ROELEF CLAESSEN in presentie van mij dogter en onderget: getuigen, heeft ontfangen so als dieselve hem in een versegelt packjen Amsterdam uit het Oost in deseh Huis, door WILLEMIJNSIEN POORTMANS gebeurt, waren overgesonden, Zijnde tijn maenden gagil die hij POORTMAN JANS voorn: tot Amsterdam hadde laeten staen; voor welke summa hij Comparant van dato deses aen, jaerlijksche rente beloofde te betaelen, vier gl. ten hondert gerekent en dat alle jaer edoch onverjaert, totdag van de volle aflossing toe, waervan het eerste jaer rente verschenen sal zijn op naesten maej 1689.

Onder dese conditie, dat dese capitaele summa, alle jaeren op den lten maej vrij sal zijn om te mogen en te moeten aflossen, so wanneer de een den ander een vier-den deel jaer te losen de opsegging sal hebben gedaen; voorders is des comparant nutte, dat in gevalle zijn Stiefsoon POORTMAN JANS HAGEN voorn: niet weder komt maer mochte komen te overlijden; als dan zijn Huisvrouw, JANTIEN POORTMANS, en nae haer doodt hare kinder dese voorsch. Capitaele summa met de interesse van dien, uit zijn eerste en geredeste goederen nae zijn doodt sullen trecken, stellende hiervoor ten onderpande alle zijne tegenwoordige en toekomende roerende en onroerende goederen, gene exempt, tot dat de voorsch.: summa met desselfs, interessen daer uit ten vollen sullen zijn betaelt; Ende dit alles onder submissie van alle hoge en lage Rechten en Gerichten, met parate excentie; sonder argelist belijet en: in kennisse van JOHANNIS FRIDTSEMA en HINDRICK JANS daertoe specialijck getuigen tekenen Veendam in t suspe 1688 Bijzonderheden - POORTMAN JANS HAGEN en CORNELISSIJN JANS HAGEN zijn broer en zus. - De naam SJOURT wordt geschreven als, Sjuert, Sjuirt, Sjouirt, Siourt en Sjourt. - In 1704 bij het zelfstandig worden van de kerk in Nw.Pekela, stonden SJOURT ROELOFS en CORNELISSIJN JANS HAGEN sijn huijsvrouw, ROELEF CLAESSENS en HINDRIK JANS SCHUIJRINGH reeds ingeschreven. - In 1705 heeft SJOURT ROELOFS en op 8 dec. 1706 CORNELISSIJN JANS HAGEN hun merkteken (handtekening) geplaatst in het notulenboek van de kerk te N.P. (vermoedelijk belijdenis).

(Bron: Genealogisch onderzoek van R. Kloppenburg)


18-10-2009Calendar

Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden

Klik alstublieft hier om te lezen
over de veranderde situatie

I like this service very much and I want to donate money    

 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2018.