Industrieel (persoon)

From veenkoloniale voorouders
Jump to: navigation, search

Industrie heeft meerdere betekenissen:

De derde definitie is de meest gebruikte in het alledaagse taalgebruik, alhoewel de betekenis kan variëren.

Algemeen[edit]

In de economie wordt de industrie wel de secundaire sector genoemd, naast landbouw en mijnbouw, de primaire sector, en dienstverlening ofwel de tertiaire sector.

Industrie heeft dus betrekking op:

Indien de mechanisatiegraad laag is, spreekt men wel van manufactuur.

Industrie in deze betekenis is in vele landen de sleutelsector van de economie. De industrie is qua omzet verantwoordelijk voor ongeveer een derde deel van de wereldeconomie. Dat is tegenwoordig meer dan de agrarische sector, maar minder dan de dienstensector.

In Angelsaksische landen wordt onder industry iedere marktgerichte activiteit verstaan, inclusief de ambachtelijke productie en de productie van diensten. Dit leidt soms tot verwarrende begrippen als vreemdelingenindustrie, een activiteit die onder de tertiaire sector valt.

Indeling[edit]

Standaard Bedrijfsindeling[edit]

Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert de Standaard Bedrijfsindeling (SBI '93)<ref>SBI - Standaard Bedrijfsindeling</ref> voor het verwerken van statistische gegevens. De SBI '93 deelt de activiteiten van bedrijven, verenigingen, overheidsorganen etc. naar zes niveaus in. Een voorbeeld van de industrie op het niveau van twee letters (subsectoren):

Vervaardiging van:

De codering van de SBI kent op hoger aggregatieniveau voor iedere code één of twee letters. Voor verdere verfijning wordt gebruikgemaakt van niveaus aangegeven door twee tot en met vijf cijfers. Het letterniveau en het cijferniveau zijn los van elkaar te gebruiken. Meestal wordt een activiteit aangegeven via de cijfers.

Om het gebruik van de SBI te vergemakkelijken stelt het CBS een index en een toelichting beschikbaar. De index bestaat uit een lijst van activiteiten met daarachter de vijfcijferige code. De toelichting beschrijft voor de verschillende niveaus, de activiteiten die daarin worden ingedeeld en verwijst voor activiteiten waar je over zou kunnen twijfelen naar de juist subklasse.

De eerste twee cijfers van de SBI komen overeen met die van de ISIC, de bedrijfsindeling van de Verenigde Naties. De eerste vier (van de vijf) cijfers zijn die van de NACE, de indeling van de Europese Unie. Zo zijn de bestanden en cijfers van de verschillende landen en internationale instanties koppelbaar en vergelijkbaar.

Al deze indelingen zijn per 1 januari 2008 herzien. Toen is de SBI 2008, die gebaseerd is op de nieuwe ISIC Rev.4 en de nieuwe NACE Rev.2, ingegaan. Belangrijkste wijziging betreft de nieuwe informatiesector, die samengesteld is uit verschillende klassen uit de SBI'93. Het CBS stelt schakelschema's beschikbaar om codes van de oude naar de nieuwe SBI te schakelen. Ook zullen de index en de toelichting worden aangepast. Veel oude codes zijn echter niet zonder meer te vertalen naar de nieuwe indeling.

Andere indeling[edit]

De industrie kan ook grofweg worden ingedeeld in:

 1. Procesindustrie, die de vervaardiging van materialen omvat, alsmede de voedings- en genotmiddelenindustrie:
  1. Batchgewijze productie,
  2. Continue productie.
 2. Stuksgewijze productie, die de vervaardiging van discrete producten omvat:
  1. Massaproductie,
  2. Serieproductie,
  3. Projectgewijze productie.

Zie ook[edit]


Bronnen, noten en/of referenties[edit]

Bronnen, noten en/of referenties:
<references/>

Categorie:WOORD